19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Türkçeden îngilizceye BÜYÜK L ÛG AT 1186 SAYTA, 75 LtRA AMKABA umhuri KURUCUSU: TÜNTJ8 NADÎ dcrtli JUIJU nuultaaeHt « r~k« YUNÜS EMRE'NIN HAYAT HİKÂYESİ ftoılek TARHAJ» KİTABSTİ Kmlft? Meclis nispi temsi Anayasayı ihlâl dâvasının sorguları bugün başlıyor sistemini kabul etti Yassıada dâvalarmm son merhalesi Milletvekili sayısı da 450 olarak tesbit edildi, yalnız seçimlerin başlayış tarihlerine ait madde komis.yon tarafından geri alındı İnkılâp aleyhtariarmı proıesto için topl^nan Unıir'li gençler Yüksek Adalet Divanı, tarih! Ankara, 10 (CumhuriyetT«leks) Yassıada durusmalarının mihrak Temıildler Mecllsi, Milletvekili noktasını teşkil edecek olan «A. Seçlmi Kanunu tısarııının ilk nayasa» dâvasının sanıklannı, 27 maddesi olan leçlcn usulü ve şekMayıs Inkılâbınm birinci yıldönü line dair maddenin müzakereslne müne 18 gün kala, bugün yargıla. devam etmistir. mıya bashyacaktır. Görüsmelere baslanmadan önce p.P. Iktidarının Anayasaya ay. Başkan KSzım Orbay tasarının en geç 16 mayıs tarihinde Seçim Ka kırı tutumunun 8 madde halinde nunu ile Cumhuriyet Senatosu Ka inceleneceği bu önemli dâvanın nunlarının bitirilerek Komiteye 397 sanığı bulunmaktadır. «Ana verileceğini, dolayısiyle Meclisin yasanın tamammı veya bir kısmı her gün en az 18 maddeyi kabul nı tağyir veya tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs etmek» suçu i!e etmesi gerektiğini açıklamıştır. yargılanacak olan sanıklardan 37 İlk cnaddenin müzakeresi sıra si hakkında T.C. Kanununun 146 iindı söz alan Orhan Köprülü nis ncı maddesinin birinci fıkrası gepi temsile, yüzde yüz taraftar ol reğince idam eezası talep edilmek duğunu ifade etmis, ancak «Ko tedir. Yüksek Soruşturma Kurulu mlsyonun getirdiği tasan nisp! tarafından hazırlanan kararname. temsil sistemini iyi bir sekilde ele Arkası Sa. 5. Sü. 3 te almamaktadır. Bu bakımdan komisyonun hazırladığı tasanya muhalifim» demistlr. Arkası Sa. 5. Stt. 4 te I M. yıl Soyı 13.207 N g n t t *• BMktnp adrMİ: C u m h u r i y * t İ ı t a n b u l Po«ta K u t u s u : îetanbul N o . H 6 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 0 6 224297 2242 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembc 11 Mayıs 1961 ATLAS KİTABEVİ *».,. C.» »» •> u. Samklardan 37 si için idam, 36OH hakk tnda da 520 ynt arasında hapis isteniyor Yüksel Menderes dün Yassıadada ıbabası ile görüştfl Düşük Basbakan MendereB"İn büyük oğlu Yüksel Menderes, dün sabah Yassıada'ya giderek babaıı ile yanm saat kadar konuşmustur. Saat 17,20 de Yassıada'dan gelen «Fenerbahçe» vapurundan inen Yüksel Menderes, kendisini karsı • • lıyan gazetecilerin sorularını ade ta cevapsız bırakmıstır. Sık ıık içini çeken Yüksel Menderet ile gazeteciler arasında şu muhavere geçmiştir: Babanızı ziyarete ait lntibalarınız nelerdir? € Hiç bir sey »öyliyemem.» Arkası Sa. 5, Sü. 6 da I Bursa ve civarmda dün 74 kişi nezarete alındı Şehrimiz Örfi Idare makamlannca nezarete alınanların sayıeı da 80 e yaklaştı. Gençlik olayı tel'in ediyor Buru, 10 (Telelenla) irUnbuldaki «oa hidlıeler dolayııiyle şehrimiıde de Emniyet makamlan tarafından flrifilan tahkikat 10nun Arkaa 8a. S, 80. S te PROTESTO Ankara ftnçligt dün tertiplenen bir mitlngde inkılip aleyhtarlarıno ve kuyruklann , faaliyetlerini tel'in etmiı. tir. Reıimde yürüyüş •ıraıında en öndt bulunan ro üzerlnde kuy ruk lbaresl yazılı döviıl çeken bir genç görülüyor. İnkılâp aleyhtarı şebeke ile ilgili t a h k i k a t Menderes'e verilen fahrî Belediye Başkanlığı ünvanı dün iptal edildi Vüksel Menderes dün fazetecilerle konujurken Münfesih Belediye Meclisi tarafından 1 haziran 1957 tarihinde düsük Basbakan Adnan Mendere»e verilen îstanbul Fahrl Belediye Relsliğl unvanı ve beratı, Meclis yetkilerini haiz Belediye Encümenince iptal edllmistir. Bu karar dün Villyetçe tasdik olunarak Içijltri Bakanhgına gHnderiknistir. . . ...... Suriye'de bir kuryem.zle Şam'daki konsolosluk ataşesi tevlcif edildiler Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında olayı ele aldı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık birer tebliğ neşrettiler Ankara, 10 (CumhuriyetTelekı) Dışişleri Bakanhğı bugün bir teblig yayınlıyarak, dün gece Şam' da bir kuryemizle, Atasemize bir tecavüz vaki oldugunu bildirmi»tir. Tebliğ şöyledir : «Üzüntü ile öğrendiğimize göre, Şam'a vazife ile giden bir kuryemizle Şam Baskonsolosluğumuz Ataşesi dün gece saat 10 da, Baıkonsolosluğun kapısı önünde Suriye Emniyet mensupları tarafından tartaklanarak tevkif edilmislerdlr. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Gürsel son olayları açıkhyacak Devlet Başkanı, Devrim Mahkemelerinin kurulmasının bahls konusu olmadığını söyledi Ankara, 10 (Cumhuriyet Telekı) Devlet ve Hükümet Baskanı Orgeneral Cemal Gürsel, «îstanbul, Ankara ve îzmit'te vuku bulan devrim aleyhtan olaylar hakkında cBirkaç edepsizin taaavvurudur. Yakında bir batın toplantısı yaparak, her (eyl açıkhyacağım» demistir. Devrim Mahkemelerinin ku rulmasının bahis konusu olup olmadığı aorusuna da Gürıel, kati ve kesin olarak: «Hayır» seklinde cevap vermiştir. Gürsel'in bu konudaki açık lamayı önümüzdeki cumarte«i günü yapacağı bildirilmektedir. Bütan gaıınuı nerelertie kullanılabileceği hakkında izabat verilirken ıjııııııııııııııııııııımııııııınmnııu Ikaz Tele/en HfldOrfl Flkret ÇeUkoğlu telftşm düsmü». Blıim vsntanusl» halkı l k u ediyor; Abonelerimize muıallat olan y«ni dolandırıcılar türedi. Bunlar evler» fiderek îdaremiz tarafmdan yollandıkîarınj. tslefon ahiıeierini d«x*nfekte edeceklerini föylüyor, makinelere iüphelt bir njayl iikıyor ve lki buçuk lira âlıyorlarmı». Sifndijr» kadar 300 aboncyi dolandırmışlar. Aman yazın, halk aldanmaaın. Eğer bunlar bütün aboneleri doiasırlarsa 176.000 lira dolandırmıs olacaklar. Dolandırıoılıkta ıık aık öyle lekft eıerleri (öıteriyonu ki ?*fm»jna,k kabil defil. Fakat bn adamlsnn bnnon flbl akıl almsı bir plinls lalerinl yürfltmelerinl jaltus onlann xekâlsnn» Termek dogm defil. Hlç fflphesiı bnnda «Böyle ısçms »ey olmaz* deyip kapınnı TÜtlerine kapatmıyan halkın da rolü rar. Fakat tıtanbnl hemıehrUiııi her »eye raftnen ylne rnlınr tSrmeliyiı. Telefonnnn yolnnca isletraek için bir desenfekte ettinnedlfi kaldı! Eyyy ömlt dflnyaaı bu! İ Şam I | radyosunun | İ bir hezeyanı | Bir Fransız uçağı düştü. 69 ölü var Cezayir 10 (A.P.) Franaız Kongo'sundan Marsılya'ya felirken kaybolan dört motörlü bir yol cu uçağının enkazı bugün çölde bulunmuş ve ait olduğu Air France Şirketi, uçakta bulunan 69 kiaiden sağ kalan olmadığını bildirmistlr. Araştırmaya çıkan uçaklar, enTürkiye'de havagazının jerini kazı Büyük Sahra'nın ıssız kum tutacak yeni bir ısı vâsıtasımn 5tepeleri arasında, Edcele Petrol nümüzdeki aene basından itiba îsletme sahasının takriben 125 kllo ren îzmit Petrol Rafinerisi tesis Arkası Sa, 5, 8ü. 3 te lerinde imal edilerek piyasaya Evlerde kullanılmak üzere bütan gazı saiışı bu yıl içinde başlıyor Bölükbaşı 9 gazetenin teklifini bir peşin hüküm olarak kabul ediyor C. H. P. nin iktidara gelemiyeceği fikri hakkında sorulan suale, Bölükbaşı "çok yaygın bir kanaati ifade ediyorn diye cevap verdi. Şehrimizde bulunan C.KJAT. Genel Baskam Osman Bölükbaçı, dün aaat 15 te îl merkezinde bir baaın toplantisı yaparak, muhtelif suall*ri cevaplandırmıştır. îlk ola Arkası Sa. 5. Sü. 5 te ••• ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR Ankara, 10 (Cumhuriyet S E Teleks) Bakanlar Kurulu E 5; bugünkü toplantısında iki 5 = hariciyecimizin tevkifi hldi S E sesinden.baska lıtanbuldaki S E olayları, tevkifleri ve tahki E E katın aeyrinl gözden geçir 5 E mis. daha lonra bazı yabancı E = ajanalar tarafından verilen j£ E füney hududumuzdaki bir S E mevkide arbede çıktıgı hak E E kındaki haberler üzerinde E ~ durmustur. 5 Bu haberle ilgili olarak Dıe E araedilecegi bildirilmiıtir. E işleri Bakanhğı şu tebliği = S Düa taat 10 da bu mevzu ile 11. ~ neşretmistir : fili bir basın toplantııı tertip eden E « Türkiye'nin güney hu 5 Şirketin Umum Müdürii Suat Ya ~ dudundaki bir mevkide halk E sa, yeni ııı kaynağının tüpler i E ve Emniyet kuvvetleri ara S çinda yüksek basınç altında ııvı. E «nda hâdiseler çıktığı, 100 S lastınlmıs Bütan ve Propan gaı E kisinin öldüğü veya yaralan ™ larınin birleşimi oldugunu v« şeh S dığı, Şam Radyosu tarafından S rin havagazı ulasmamif yerlerinde S yayınlanmıs ve bu haber ba büyük bir lhtiyacın karıılanacagı. E zı yabancı ajanslarea da nak E nı aöylemiştir. E ledilmistir. = Bu haber her türltt anl re S Imzalanan bir mukavele gere E ğince Îstanbul dahilinde, ilerde E eaastan iridir Te t ı m ı n ı n E S Îzmit ve havalisinde veya diğer uydurmadır.» sehirlerimizde bu gazın dağıtımı Ftıııııııııııııııııııııııııııııııııııınır; 10 sene müddetle «Milangaz» it minde bir ttalyan firmasına ait olacaktır. «Milangaz» aynı zamanda ııvı gazın içinde bulunduğu Arkaaı Sa. S, Sü. l d e Kamp kuran otomobilli turistler şehrln en güzel yerlerini bizden iyi biliyorlar V ^ tzmır V .Ar.kara'da '<Hyde Park» gtbi serbest e konuşulacak parklar yapılacak. Gazeteler Avusturyalı kerıkoca ve içinde yaşadıkları bir evin bütün kooioru haiz (adnian îazısı 5 inci sahifede YAZISIZ | CTOSTOPLA Marcel Maitais • ve Jennifer Dupont isimlı iki Ka j nadah genç kız otostop ile Atinadan şehrimize gelmişlerdir. Ttirk erkeklerini çok nazik ve .varhm. seven bulduklarını söj"liyen geng kızlar otostop ile bütün Anddoiuyü" dolasacaklardır. Marcel ve Janni fer, «Türkiyeye bu ilk geli.şimiz, fakat son değil» demiılerdir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle