14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DORT •lllllllflltllIIIIIM sfiesımli Ronıan: 57 BAN&fcRİM M I LY ON LA B 1 Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT SlKEClFTlİfiİ YA2AN: NİHAL k\R\V\ÜKAU 53 Kayk,haneden birl daha girdi | takaya «Hınhah1» d n e kalasm | ucuna yap ştı Çektııer jcalası I Bir be.azlık ki"iıldadı serıldı ' Buranaa bezı çu\ alların ustune ortulmuştu Sonra Halılın kavnvamadeı bazı karartıları bu ortu nun ustune sıraladılar Gerçek yuk lerını bunlarla gızledıklerj muhakkaktı. ZABITA ROMAN1 Oktay, konuşurken Sabrınin mo•orune glrrmçtı Helilm uzattığı fenerm ışığ nda benzin deposunu ınceledı Yak'tı pek ax dedi Denız ortasında bıter Sankı gorunmez tellerle duşuncelerı bırınden otekıne geçnordu l*/un r.zun konuşmaksızın anlaşıvorlardı Suradakı boş bidonlardan hıBohle'nın jenı oır emrı du^ulrıne denız suvu doldur Halıl Ku duu«tune îbrdhım1 <en gerı kalan çu ruia bıdonu korkuluîun bırnk va 1ları ıçerı al MaıiPvravı kavravamwan Pıre Yıne takadakı ırı \an aiara ko1 « Şımdı gelelım isımıze: kadınm vucuduıf < Canım bu kadar zaman gectuıteıı sonra Rır kaç dakıKa snnra doktor savcıva. « Hıç Pckı eocuk ne oldu " Yoksa ulu mu doğdu? Bek.r fısıldadı nuştu ne ujvt ıntıhar etsın? Patronlarından tyı mua•fipbem kalmadı, amelnat ettiğım itadın dedı. da herhançı bır tecavuzc veva zora maruz kaldı Havır sıbhatlı ıdı ve zannedersem kızdı Da Onları sız artık Cumarte^ı çe B P O motonı ışletınce hura\a mele goruvordu. Hcrkes onu sevıvor ve savnor PeKi o haide ısmı nedır? Sovlnetımeceğım ğma daır bır ız vok. Baııa kaîırsa cınavet me\rulâceze vasıtasnle sıılnıne vanına vprıldı. Aııne cesı a v a gıderken getırır^ınız Bız ko^acnklardır Sızm sakİHnmanızı du > Savcıva gelmce o daha zıvade bır cınavete Bn kadını baygm halde yotda bulmuştuk. Üzezuu tranıs otemaz Anlasılan karanhkta IUKUbn hılde ve bes parasız olduğundan hastaneden ihtımal verr. ordu Or.» çore kadııı oradan g^çer j yerınden alııız. Başke bır dıye bekîıvorum rinfle hıç bır kâğıt voktıı Kendıne geldığı xabulan bır kaza Yataui da bır ıntıhar tndısesı şıkışında çocuk keııdısın* verilmemışti. \ cegınız var mı, patron' Halıl errir verdim»n bıze huvnetı hakkında bı'çı verememı^ti. Benım bıldıfım bu kadın zaten peK noımal de ken bırdcn bırısı taralından sut a itılmıs ve bo Seıam sovle Elındekılerı Bu bir ovurırlur Ya kazanırız, ğulmuştn , Her şevı unatmnştu Çoeuk dogurdugunu bile kullanmcıva kadar arkadan vetış va akvbederı? Sen motnru takabılmijordu (Arkası var) tırırım Ko\ ver halatı, Ibrahım n n eıt f ı£i t«tîk»metrn akslne *evTaka hare^.ete hazırlar'v ordu Vn| Î V bak"=t?» T Tiotrtnı c s ^ ' n Tam o a'ada Bohle, heyecanla* Marmara tarafına kaçıvorgun san Aman durun unutuvordum sınlar Su mektupla paket Sabrı Bevın E işleteMm mi motoru hanım.na \erilecek Sabrı bey rı O 7amana kadar sakın ^ak'n ca ettı dedı kuvruk «allıvarak tıiBcers arkaAvaklannm ucuna >ukseldı E da«lar nın hareketlerını bakı«İRlındek'lerı uzattı rıvla takıp eden Bavai Şef, Oktav Taka hareket etmıştl Kavıkha bevaz motnrden çıkıp da Hahlenevı or'en kara golgesı agır ağır Havdı1 devınce hemen knr Injar. dmnvıde oburıermaen oauzak'aşıyordu Motor çahşmıya kulufta dogru atıldı Oradan ötekı ha onemh 3 yıldonumu vardır 14başıadı kavkhaneve aşınlmasını i'tivor15 lncı, 30 uncu, 50 ncı yıldonumHalıl, esrarengız teknevt gozle du belli lerı Bırıncıde gençlık, ı&ıncıde oltkı arkfdaş havvanı onden «aAnkaralı bır okurnmuz >axıyor lar dpirt man kapıcıları, cıvarın nnı daldırmış du<;unuvor: gunluk, uçuncude yaşhlık ba^lar kavıkhaneve Muhaıeiette uulunduğu yıllar outun esnafı çop ve pıslıklennı « Yasemın evınde değıl' Yase larak kavkhsneden 14 15 yaçın getırdığı değt^ıkliK Cectılf Almanın bahce«ine astıD P n ı n en çok dılıne doladıgı ko oura\a cu kmektedırler Bu yetmın bu taKanın gıdeceğı yerde çok eskıdenberı bılınır Kı^ılık benalardan bırı de otomobıl aalıa mıyormuş gını Jngılız Okulunun Demek kı şeDeKeden bır kolun e lar Duvar dıbindekı bitküerin alınr, vucutta f:zyolojık değıjıkhknatı ıdı Ovsa KI 0 zamanlar, res karşısında bulunan Hacı Emıne lınde 7 Bu çuvallar onun bulundu rasma upuzun vattılar Ravan S^f ler olur mı atocnoDilierm sayısı da, kalıte lendı sokagındakı Merıç apartıma gu vere goturuluvor Demek ki rte avnı Dozda aralannda ver «1önemll yıldonumlennın üçuncusı de, DemoKrat Partmın kendı nırıin bodrumunda oturan aıle de Sabrı de bu suçta ortak7 Bu çıdı O da kafa«ını uz»tmı« vıne sü onun kadar tanmmıvor Yaşadızamanındakınden çok daha duşuk tavukçuluk yaparak bu pıslığe mento dalaveresıni o da bılıyor 7 merakia vr belM fte biraz egienefımu çağ, yaşhlığın sırrını kesm tu D P îütıdarınm ılk gunlenn havvan pısl'ğını ve gurultusunu Bılu or kı, karısına, bu jupheli a ' » bakıvordo •k olmaktan çıkardı «50» yes ıhtıyarde, D P. buvuklen ışlerme \aya kaıarak pokağımızı oturulmaz bı» rlamlar'a mektup ve paket gonde©erlcen eiavlar birblrini koSalsUğın başlangıcı da oıabıhr Buyqk °ıdıp geldıler Butun resmî ara hale ge'ırme^teriır Ke\fı\et bır rnor B J ne arapsaçı dı muanma bır hareket ve verım de\ resı de arm jeep hahne getırılmesı o çok »eferler telefonla, Şışlı Te d r' Acaba Ya^emin de "ÎUÇIU mu 7 Pire BcMr 1«!etH mptort' Fakat ıçlennde en az bılınen 3050 ^jnlerm en çok konuşulan konu mızlık îşlerı MudurluSune bıîdrrıl O da mı şebekede 7 Kendı rızasıvAhşap valıda bır Voşn!Tna CMJ arasıdır 30 vaş oyle bır devre\e a larınaan bırı ıdx Hclıl Özvoruk ınış ıse de hıç bır ılgı sağlanama le mı evınden uzak'astı 7 Yok«a Motor k?^ıkrıan»r1en nnrak urskçıiır kı orada her şev değışır Habu havann llk galıba da son mıştır jat ya zafere, % ıflasa vcnehr En a onu tehlıkelı saMtj evınden zorla kurDBilarndan bırı oldu Eşı, ma 7 muhım nokta da bunu bılmektır 1) Adı geçen arsanin te.Tiızletıle mı goturduler Nerede ve ne bı cere »uruldfl fiotıîe, h«vkınv*rkam arabasnle çarşı pazara gıti Baş kaldırma \a da oaş e^me rek etrafma bır duvar çektınbme çım 7 ırsanların ortasmda bulunu(Arkagı v*r) tı dıve, adanıcağızı Eakanlıktan jor » + Bu yaşta kifaııc psısolo] k ettıler.. Ama, bu çok surmedı, D. sının saprlanmasmı, 2) Beledne nihaKinKİan dermden denne değışır Boğazda uzaklaşan teknenin arP., ıktıdar koltuğuna mndıkça, zamlarına avkırı oldugunu sandıHajal kuvvetı, entehek«uel ka\radındaa bakıvordu tçmde delıce istanbul Belediyesi otomobıl safası da onun ıçın vaz gımız apartımanda tavuk beslemeyı? ve doğoşlar duralar Hâfıza geçılmez bır nal aldı Bunun ta nm onune geçılmesınin temmmı arzular kabarıvordu: Yavaş yava» TtYATROLARl 30 yaşında ia kadını en r'raıi ça£ındgdır. b«llı be'ırsız za;. ıflamava ba;lar denıze suzulme, j uze yuze takaya bıi bır netıcesı olarak butun res Tioa ederız Yalnu dıkkat 45 ıne Jtaaar olduğu durulur Kırnıidanışlar eskısı kadar ] »ertlığı ve tansıvon yııkaeklığı Ka >aklaşmalc bır çıkıntısma yapıjıp TENÎ TtYATRO ^ıbı kahr cann degıldır artık özellıkle er cunlar «şlerını bu baktmrian uyar mi arabalar, Cadıüac'a çevrıldl onun gıt'ereğı yere varmak .. Saat I I d<> Umum cnudurlere, hattâ yardım• Çokluk, insan kendi de iark keklerde aışmanhk egılımı kendı mahdırlar Yasemlnm havalı oru çağırıyor. cılar'na bıle bırer resmi araba A K eder bunları Umutsuzluğa kapı nı duvurur Gozler 20 lerdem Ka•fr Kısacası Havatm bu en b \erildi Dağ tepe dolaşan bu \u/Zehanm evınue ıthamlarını yağS»»t « <Je lanlar bne olur Ucuz avutmalara dar keskın değıldır Boyun, çene, nemlı 2 ncı >U donumundfe den de kandılenne herjsınden çok dırdıfı sırada genç kadının tak.nSıvtKİı'dsn Hımsıet Sezer yansapacak dejılız Yalnız ıster kadın, karın, bel dolgunlaşmağa ha^'rdır a) Geydıgınız değış'klıklenn jeep varaçan \EliVere bı1* Cadıldı^ı mazlum ta\rı hatırlıjor Gun YUFKA YÜREKLtNtN BtRt ıster erkex, butun ınsanlarm ılk •r Bu ıstlhale tam bır «değıv çuuıuna varıuız b) Bu yaçm de lac verıldı Ş rdı, haklı olarak bu yor A tmba 14 30 da Paıar 11 d« auzun nıerstubuna onun >aşlı gozgençlıklerındekı kaaar ha\al kuv me» mıdır'' Havır Bır guzellıkten gerını bıhruz Gençlığı taklıt etme Gazetenızde, kaimak?mı olmıÇOCUK TtYATHOSO fakır mıllet dunran n h'ç bır yelerının eğıhşını gorur gıbi oluyor. vetıne hafıza\a, ujanıklığa ıhtı aç başka bır guzelhgı bır kabılı\et vınız Vucut ve be«,ın kuvvetmıv an bır ılçenm hahnden bahsedetı T*l 44 04 09 rınd< eşıne rastlnünnan bu araIçı sızl.v or ları olmadıgı da muna«vkak Her ten basKe kabılnetlere geçıştır bu. zı onlar giDi harcama\ ınız «Daiıa bır \azı okumuştum Bızım ılçe de, ba Raltanatma bir «on •enlmesıKADTKÖY TtYATROSÜ Bu ışin sonu ney« var«c«kT vaşın kencı ustunlukıerı, kendı «Şeytacca guz«lhk»ın verını» 30 va tecrubelı, daha olçulu» Onların ya kavmakam; olm^van U!ubay ılçeTII beklıvor' Sart 18 de « Galıba babanı kurtarayım, .htıyaçları vardır 30 \aşında oğre şında bır «gerçek guzellık» ahr Bu nında sız bo\le olacaksınız 30 va sınden farklı degı'.dır. Bızım asıl GİTDÎRMEK fum, sınav devresl sona ermıj bu yaşta, kadın «HevKelc* guzel»dır. kavcnakamım.z voktur Vekıl d« kardes.mın 'ntıkam.nı alayım der ÇIPLAKLARI sınaa yaşlarmak çoktan dune ka CEVABIMIZSant î l «• Iren »evdığım kadını mahvedecelunacak, havat bır çığıra gırmi? buGenç kızda acavıp, komık gorune rıştı. Bunun sozu bıle olamaz Bır Arabanın bır ıhtivaç . oldugunu ır.uvakkat olduğu ıçın yapılması 7 lunacaktır nasıl olsa DAVET bılmek zanfhk kav gısı, guzelhfı «buyuk çağ»a adım atıjorsunuz anlıyrruz Ama, Cadıllac'jı değıl' gereıcen 'flere bakm v or başlamı ğım » Dıışuncelenne o kadar dalmıştı Prrfemb* fdnleri tensdi roktnr •fr Yaş bır ısjan \açı da olabilır nı değerlendırme lanatı bu yaj ka Bunu bılınız. Makam arabalannm hem sa\ısı vor, baslamı^ları bıtıremıyor Sobır baş egmc •vaşı da der bır ıhm dınır da «alırr.» ""\aratir Buvuk azaltılmalı, hem ucuz olmaları ztın k:£Bsı ılçemız halkı ^esah kav kı, bıtışık kavıkhanede Bohle \e Buz^ulü, kebarıkça btr etek, kol ndamı O yaşta ya kadere bovun roodacıların, mak\aj sanat£iları Ibrahırnın sahn*den çekıldikleritSTANBUL BÖLÜMÜ makam 1 ın. v olunu gorlıufir sağ'anmalıdır. ^SjnırniHHnmımnıiiiııııımıı^ »uz bır bluz ve bir kucucük bole eger.z, \a k umutsuz, hattâ kımı nın, unlu kuvaforlerin Saot I I <*• nı, leslerm dındığni farkedeme»anatının ro Ama beyaz blurun ta omuz vakıt yıjıtçe dırenır, baş kald'ırız hep 30 vaç kadın U'tunde toplandı mıştı Oktar omuzuna dokununca SONUNA KADAR l»rd»n ete£me kadar l?lenme«ı Havat ışığı yerıne u ı c e \erlesmışîiilul Abdurrahman Acar'ın e?i s^çradı, kalktı tkı arkadas karan Tra»(! günlert Cıımart««) Pasa* babar gibi tapt«ze bır elbıse ya tır artık ne p'rıldamaktadır Belkı gını toylemek yanlı» bır şey olS u t tl d« maz Ha \rıe Acar, jcEenı Fejzullah oğ hkta blrbırlerınin gozlenni arafrrıtmıı bıncık \e son pmlrtamadır bu Beltırarak «Ruva g#rmu» olnaıyahın'» SONUNA KADAR Mâkul olmmk: îyte 30 yafin *üâ Nlşantafindan b a u oknrlanmıı lu Liinfin UmRrh'vı «ramaktadır kı de bır zeka pana\ıçının llk •Pazarte«t tf1n)»n t«rnrt Kendısının Deviet Dem'rvolları der Ribı bBkıştılar hı. yazıvor levıdır Bunun ıçın 30 \p? kımı vaTel M 01 Tl Oktay, ke«m bır itsdeTİe konufNışanta?ının *n muten» yerlerin haşkalfa"!! olduğu bılmnektedır •fr 30 yaşına celdiniz Frzyolojik kit bır kavnflşniB çagı kımı vakıt Bılenın tevze>;ı Hahne Acara h» tu den ohrp bırçok hastanane ve kllbır yerleşme, duzen bulma çağı degışıklıklerı de lezıyor, kavnyor ÜSKÜDAR BÖLÜMÜ Ru takanın çimentolan nerecıfı barındıran Guzelbahçe soka ber vermesı rıca olunur sunuz. TelS? >ersız, bo?, mân&sız dır » flant 1.1 to \e gtounJuftünu mutlaka 8ğrenğırda, 8 numaralı «psrtımanın Haîıme Acar Kendı kendınden gıziemek de fav ~ Şehrın bazı lemtıerınde Lu ^ Duny* unlulen ara«ında bunu aSELMA Vazıle sana düjukarşısmdakı bu\uk arsa, bır çopDerçbcru rad Fırın »ok No 37memi7 lazım 1 çık açık goreoıhrı? Buvuk mıstiK dasız Tek sılah mâkul olmalc. 20 ^ na Park tarzı tesısler yap ~ Tem*n gnniert Comart»»!, luk olarak kullanılmakta, aıanavKasımpaşa İstanbul vor Bekır Bev dostumuz Hemen Saat 18 Ae ateşlenne 30 vaşlarına doâru varan ler ıçmde î'tedıgınızı yerdmız, ıs E mak uzere Beledıveye bır kaç ~ motorlerın bırıne atla . Bak hanlar var Van &ogh Musset Ed son, terhğımz kadar harcardınız ensrjı Z; muteahhıt ınuracaat edıyor. ^ gısını gozun kesprse SELMA Cezanne gıbı ıbm ve sanat bu\uk nızı Şımdı bunları «odeme» vaktı ~ Artırma muamelesı esnasmda ^ ı <5»at 51 âf Takanın gıttıkçe kuçulen kararlen 30 ların ıçıode s.aheserlerını iste Rahat kuvvetlı, huzurlu bır ^ bunlar arastnda bır rekabet = j SABIR VE SEBAT tranı parmaj yla ışaret ettı: ^ hasıl oluyor Ihale ya'püıyor ~ vermıslerdır Ruh kendı ımkân ve 50 jaşa ula^mayı duşunup tedbır Peşlerınde oldugunu belli etCuma «föniert temall yotrtur. dunyası bır başka dunya~ mu, vapılmıyor mu, bılmıvo ^ ıhtıraslarını o vaş'a a«,ıkça sezer, almanın da zamanı şundı Artık o mıyeceksın Kuşkulandırmıyacakdir Qrada, orneğın, modanın akja ^ ruz ama, rekab«t yuzunden ^ anlar Özelhklerme o vaşta çekıl delıce sabahlamalara vedâ Uyku sın Haydı yallah' Vakıt kaybetBtTCTAn TTTATRO8T) hay»ıe gelmez bır kapnsı uğruna ları 7 00 Beıaber sarKilar larınızı avarıamavı unutamıvorsu ^ başgcsteren ıhtılâf bu\uyor, ~ \erır İSTANBUL TAÖMtTRÇTJ me aeılar çekılebüır, fedakarlıklar g o Z çekıjme, hatta dovuşme ıle ~ 7 15 Turkuler 7 30 Haberler ir Yıne bu yaş, baş eğmenm de ruz. Vara voga usulmeler d« bıt ~ netıceıenıyor Bınanın bır ıkı jj; 757 Açılıı ve program 7J0 Suara fı ıs zc alınabılır, yoksunlukiara katHalil de aynı fikirdeydi Takapuat îkı rrarş 7 35 Sabah plâklan 7 "3 Bagun 7 55 Her sabah bır lanılabilır Bır tek tnoda elbıse i yaşıdır Kınn vakıt çok erken baş sın artık Sıgaranızı »ayacak, ve ^ canu kırılı., or, kavgacılardan nın takıbını Almann yalısma gir matlna I8J» çın but *n bır mevtım çesıt çeşıt lamıs >a da çok fırtınalı geçmış dıklerırıze dnzen vereceksıpız öl ^ yaralananlar olujor liemur 8 00 Haberler 8 15 Şarkılar rrarş 8 00 Darıo Moreno ve mekten onenlı savmıştı Bundan Kat Kıng Cole 8 30 SanatkârTel: 21 13 « 20 lerde k a l . ~ lar, zabitava haber verıyorlar, ^ zevke gozlerım kapıyanlar az debır ılk gençLgın yarattığı bır so çusuzljk, taşkınlık 8 30 Bale sahnelennden ( P oturu arKadaşının Pıre Bekire ver ğıldır. Sağnk bıle çokluıc onun nuçtur bu Kımı vakıt tamarrmle dı Çavkovskı «Prıncess Aurora Ba lar geçıdı 9 00 Hawaı melodıdığı emrı hemen onavladı: fakat polısler geiıncıye kadar ^ lerı 9 30 Neş e Can'dan şarkıvolunda unutulur Oore Kore, du fızıvoloıık olavlan yanlıs anlamaKle Suıtı») 9 00 Kapsnış •jr 30 yaşında kadın ve erkek k e n ^ tokat, yumruk kahramanlaıı ~ Ş.mdne kadar vakaladığımız lar 10 0.1 Kapanı? ya duya butun bunlara. dana ne tan ve \anlis ^ormaktan dogar 11 57 Açılış v e program 12 00 dı \apiimi tanımalı. Ne çeşıt bır tek sağlam ıp ucu budur. Her ne Zabıta men ~ 1157 Açılıs ve programler lerıne, hattâ ah«:ıîdı Ama vıne de İf 30 i.a?ın «Fızvolcık o'a^lar» ı organızmanız \ar, n e ^ r ıster bu kayDoluyorlar îkı mars 12 05 Şarkılar (AhpahaMna elden kaçırmamahvız. ~ suclan ortada ne saldırgan, 3 Cataamt» Craıliatlı arada ıi'ana parmak ısırtanları açıkça du>ulur Örnerın, cılt ı'k met Çağan) 12 30 Öğle melodı 12 00 Isoanvol meîod.lerı 12 15 orgamzma, bılmelısınız mattn* Cnrasrt^st Senmkîrın de şu veva bu »e^ ne de saldmlrmş kımse bula ^ Sızm ıçın 12 20 Gul Batu'dan ynk değıl gençıık ışıltı \e tazehtını azıcık lerı 13 00 Şarkılar fSuhevlâ Parar 111.30 da beple hayatı tehlıkededır, Halıl... T^ 30 yaş buyuk spoıcuların bir S mnorlar îyı ama, bunların ~ ka> ueder Yuz sertlesır, aolgunlaGurses) 13 15 Haberler 13 30 şarkılar 12 45 Haberler 13 00 Tel *4 » S# «JacCuelıne» Kennedy burnu» Belkı Vardeşm de oradadır Oraçoğunun «tepe>ı ınış» deversıdır beledıvenın ılgılı şubesmde ~ H&fıf muzık 13 10 Turk basısır gıbı olur O ılk deh dolu ha\ a 7 Yurttan sesler 14 00 HaJtanın işte bunlardan BuleşiK Amerıka da happetmışlerdır Boksorlerın, vuzuculerın, tenısçi ~ dılekçelen ve o dılekçelenn Ş oda rrmzıgı konserı (Mozart «Av nmaan czetler 13 15 ö ğ ' e konCumhurbaşkanının hos bır eşı var, j KÜCÜK SAHNE Emrı alan Pıre Bekır iki motölerm Ama, aksıne bu vaşta yor. S a'tı^da adresle''i \ ok mudur" serı 13 45 Nezahat Bavram' bılıyor>;ı.nu7 Gıjdıgını yatustıran ' Ş Resmi bır daırede rezaîet çı ~ Kuqrtetı») 14 30 Kaoın saatı dan turkuler 14 00 B r plak ra grzden geçırmış, Almanınkıne gunluk duvulmaz A«ıl korkulaSAMANYOLU 14 40 Muzıkli ovunlardan melodibır genç kadın Mcdacılar Kenj atlamtîtı bıle. Yakıtı muavene ecak olen da b j «\orulmak bılme. ZZ karan bo\lelenne ış vermek ^ albumu 14 30 Cevdet Bolv aSaat 21 de ier 15Ü0 Kappnış nedyı Baskanhga seçıhr seçılmez dıvordu Cuma, Ctrmartesi, Pszar matln» mek»tır însan kuvvetlerıni çabu ~ soj le dursan, onları herhangı S dın'den f arkılar 15 00 Kapa16 57 Açılıs ve prcgram 17 00 bundan favda'andılar Bır «Jae17 d* Tel! 44 0J T« cak tuketır de farkına bıle var. ^ bır deviet kapısıyle muame Ş Oktay, korkulugun ustundeki do nı? Dıskotekten mıkrolona 17^0 quelme stılı> çık^rdılar Haydi o Ş leve gınşmekten alakojmak E maz. !u bıdonu yakalavıp ona uzattr * 16 57 Açılı» ve programlar Okul spor saatı 17 30 Kadvo Fa*ıh Malta Fpvzıpaşa Cad 97 ne ISP ne Fakd», çımdı estetık o ~ ıçın her tarafa tamım gonder E KCÇOK OPERA Al bunu da yanmda yedek • Sonra bu yaş, ileri yılların E rnek gerek A Ekekler Fasıl Hevetı 18 00 17 00 Cevrıye Cevhundan şarkıkabul saatlerı 15 30 18 30 peratorlprı «aşırtan bı moda sal ^ bulunsun lar 17 30 A'vfer Derrıray'dan 2 buvuk nastalığmı duçunuo akıl = Kuçuk Orke^tra 18 20 Şarkılar Tel 21 64 24 • * = gmı çık'ı Kadınlar buruntarını da A FA C AN Sonrg Sahrinm motorune dalrtı lı davranma zamanıdır: Damar ~ (Nıgâr Uluerer) 18 45 Haber dans (larkıları 17 45 Kutlu Patstanbul Sutçuler Cemıvetj E Başkpnın nının bununa benzet Çarşamba, Cumartect Pazat matlna Onun duşuncp'erım kavrıvan Ha yash dan şarkılar 18 00 Çeşıtler 19 00 Çeşıtli studvolardan E Başkanı bevanatta bulunuyor 3 1« 1» «ırPSTe H 15 mek ı^innrlar Operatnrlerı şasır lil, sorduTPI « 87 22 19 30 Olavlar ve vankıları li konular 18 15 Sızın ıçın E Evet, sut mamulâtı tıca tan d?. calgım Hıtıılarıa^ın savı^ı Q Bununla d» Rekırı takıp pff=^ retnle uğraşan esrafa kavna Şj 19 45 23 Nısan dan 27 Mfeyıs a 19 00 Haberler 1 15 Yaşadığı3 mil' nn /mrrıkan kndını burnu • bıhr'er d n e duşurmvor<:un rtecıl E tarak sattığımız sutlere kar 20 00 Yassıada saatı 21 00 Şar mi7 gunler 19.30 Olavlar ve L ' I F OH'VLOCLJJ nu Jacqunıne e beîizetmek ıçın a H«r cîns normal ve sUrattl çahıs asansörleri ile ını7 Mumkunriur Mamkundur a E bonat kattığımız doğrudur 3j kıla (Selma E r s c ) 21^0 Rad yankı'arı 19 45 27 Mayıs'a melıyat vaptırmak ıstıjor « TÎYATBOSü doğru bugun 20 00 Yassıada ma talıh acaba bıze o kadar v aver yük, hasta ve yemek asansörü ihtiyacınız için: S Gezıcı sutgulern sutlermde = yo Tnatrosu 22 00 Çeşıtli «tud (Eskt l a n Sıııenıa=inda) olabılır mı 7 = de »u kanşık Fakat bu suju E volardan 22 30 Dunya radyo saatı 21 00 Din ve ahlâk saatı Rrr %at\ «»»» 13 15 tp 21 15 Turk muzığı ozel prog Olacağı tutar Herhalde hiZ ~ mu'tahsıller mı katıvorlar, E larından 23 00 Haberler BCCERtKLİ KAYNANA ıhtıv°'!ı hareket edelım 'MaceraE yoksa gezıciler nri, bılemıyo ^ 23 15 Dan» muzı£ı ve hafıf «arkı ramı 22 10 Deramı yann akKompflı 2 pprde nın gen«ıini ksdere bırakalım Ş rtım S lar 23J5 Program 24 00 Ka sam 22 30 Hgberi«r 22 45 So* nat gaatı 23 15 Arif Samı T o ZZ Bu »ehrln »flt dSvasınm bır E BoSazın dalenc klan i'ayıkhanc yoş bir dönüm nnktasıdır Bir «başeğme» yaşı da olabilir bu, bir «başkaldırma» yaşı da Hayatta ı 3 büyük yjldönümü vardır, 15 yaş, 33 yaş, 50 yaş Âraba saltaiEatuıa dafr {Esah kajTnakamını) bekliyen iiçe roz tton yaz, bahar içtn Apartmanda tavuk besleair ml? Kayıp aranryor Yepyeni bir moda salgını E Şaşılacak şcjler = "JöcqueHne Kennedy,, burnu İTOBIIG0NKÖ PRflfîRA, rtç ıcüRrsu Operatör Dr. HIYRİ DAVAS «Burun Kulüp» tinün ölçüleri İSVİÇREDE Bavvrra J? dun\anın en orıjın&l kuluplenodrn hırm n, bır «Burun kulupu» nun açıldiSipı iaznustık " v e olrnak ıcırı şart Burun buyuk olruak Sırnd.ı olçuler de j a jınlanınıs bu 1 unu^o^ Uzupluk 7 santımden vukaıı genışlık 4 sarıtırrun ustvınde o'acak» ÖTieğın. kulop ba^^pıunın bjrnu 7 ' ^mtıra U7unluğ. nda, 4 î <;ant m genıslı ğınae Irl burui'la»" nın j uzunden ala^a ahnaıİ3 r c\uı acı ıle bırltsmekle avunrck \e «köaıpleks» lerını unutmrk uraudundalar SCHLİEREN panış. Firması Türkiye Umumi Mümessili TÜRKELi TİCARET A.Ş. emniyetli montîjj, itınah bakım ve anza servislenyle emrinizdedir. istanbul Galata, Yanıkkapı Sokak 135 Tel.: 44 46 21 Ankara Ankara Bulvarı 125 Te!.: 12 18 91 kaç asırlık tanhı vardır ama, ŞŞ E zannaderım, şımdıye kadar S bojle bır itırafta bulunuldu E ğuna ve bildığı şevı bılmemez E E lıkten gelme «şahcîer» ine te ^ Ş saduf edılmemıştır. Sutlere ~ mademkl »u katıldığı artık E ınkâr kabul etmez bır hakı 3 E k a t . Suvu k'iılerın kattığını ^ ~ Sutçuler Cemıvetı Reısı de ~ ^ ğ ı l de, nneselâ Dokumacılar E E Cemıvetı Baskam mı bılecek' ANKAEA 157 Açıîış ve gunun program ker'den ««rkılar 23 45 Andre Kosteîanetz Orkestrası 24 00 Kaparı? ve çarpıp boşluğa uğoldırtıyoTdn Onların fı^ltılan bu u&ultu Tçmde kavboiup gıdıvordu Ancak b r bırlerıni ısıtıyoTİardı. C ı ı m j r ' =ı FTPT â\z<ir m 21 T5 t e MlSAFtR Tri 4» o? ** P»~^T •"IHf1no 15 te •^/ıııııııımımıııımnmıııııımnv^ • MllltllllUIIIIIHIItll lllllttHIIMI p \ rF ı 250 * PKOF. NÎMBÜS'ün MACERALAMt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle