20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Mayıs 1961 CUMHlTRtYR BEŞ & • • (Ba« tsrsfı 1 iaet »ahifrde) Yayınlanan bildiride Türkiy* ve Yunanistana j dc ldamı istenen samklar .sunlar« Subaylara oy hakkı tamdık. BsşUrsfı 1 inci sahifede dır: yardun imkânlan üzerinde çahşıldığı açıklandı Kemal Türkoğlu da komisyon ta Bu madde böyle kabul edilirse orDüşük Cumhurbaşkanı Celâl Ba larısına muhalif olduğunu belirt du mensuplarını da partizan yapayar, Düsük Başbakan Adnan Men Oslo 10 (R.a.a.) NATO Ba rikan Dışişleri Bakanı Mr. Dean dereı, Düşük Meclis Başkanı Refik mi> ve 16 milletvekili çıkaran iller cağız» demişür. kanlar Konseyi bugün çahşmalarıBunun üzerine komisyon, liste Y. T. P. ve A. P. şehrimizde nı tamamlıyarak bır bildiri yayın Kusk'lîı bir görüşme yapacaktır. de ekseriyet sisteminin 7 ve daha Koraltan, Düşük Mecli» Başkan Dışif.leri Bakanı Sarper, Ankarateşkilât kuramadıklanndan lamıştır. Yardımcısı Ibrahim Kirazoğlu, Dü çok milletvekili çıkaran illerde ise ierle ilgili raaddeleri yenidcn tetya dünerken Paris'e uğrıyarak Gekik etmek üzere geri almıştır. İlçe Seçim Kuruhına üye Ordu, 10 (Telefonla) Ordu'ya kayıtlı 2 otobüa şehire girerken şük Bakanlar Kurulu üyeleri Me. nispî temsil sisteminin tatbik edil Bu bildiride NATO'nun hâlen nel îi.orstad'la temaslarda bulunaTemsilciler Meclisi, bu saoah sasokamıyacaklar tH^ffmıglıır v« arkadan gelen, öndekine yandan bindirmiş, 2 deni Berk, tzzet Akçal, Celâl Yar mesi teklifinde bulunmuştur. karşılaşmadığı çeşitli sıyasi, sske caktfr. Verilen bir önerge iie konuşma at 10 da toplanarak, kanunun müdımcı, Ethem Menderes, Fatin Rüş Dıin sabahki oturumda Oışışleri otobfista uçuruma yuvarlanmıştır. Ankara. 10 (CumhuriyetTeleks) ri ve iktisadi meseleler üzerinde lann beş dakikaya indırilmesi ka zakeresine devam edecektir. Bakanı Sarper, askerî mevzular OtobtiaOn bJri tamamen parçalanmıs, yolcular mucize k«büinden tü Zorlu, Hasan Polatkan, Atıf bul edildikten sonra kürsüye gelen Ekim ayı içinde yapılacak genel durulmuş ve dünya barısının ko üze'rindeki görüşlerımizi nçıklamış Benderlioğlu, Tevfik îleri, Hay2 y a r a l ı 0» V » T » H » T I k u r t u l m u ş l a r d ı r . seçim lere iştirâk oranına göre, il runması için on bes üyjiun n'evcut tır. rettin Erkmen, Hadi Hüsman. Ne Muammer Aksoy, ezcümle şunlan gilıler 10 ^ıüyon 800 bin seçmen bütün maddi ve manevî kaynaklasöylemiştir: " rımnmnımııiınıııınilllllllnnillinillllilllimillBlB'itiiimniMMi».»».A.B.D. NATO'ya Polaris dim ökmen, Semi Ergin, Haluk listesinin bastırılacağını açıkla rı ile tehlikeye karşı koyacağı « Ben nispi temsilin kaDUİüne denizaltısı vermeyi teklif etti Şaman, Sebati Ataman, AbduHah belirtilmiştir. ı S i l v a n a mışlardır. taraftarım. Çoğunluk sistemi, bu Bir inkılâp düşmanı \ Mangano, dör Aker, Meclis Tahkikat Komisyo. memleketi diktatör!üğe daha sonBildiride daha sonra Berlin, sij Oslo 10 (A.P.) A. B. DevletYüksek Seçim Kurulu. Istatıstik nu kurulması hakkındaki kanunu ra ıhtilâle götürr1, Nispi temsıli lâhsızlanma ve nüklear denemele j leri salı günü NATO devletlerini düncü çocuğunu dünyaya teklif eden düşük D.P. Milletvekil Genel Müdürlüğü. Devlet Malzesavunmasına tahsis edilmek üz^re deneraemiz gerekmeKtedir. Mendeme Ofisi, Adalet Bakanhğı yetki rın durdurulması ?ıbı dünya ba beş Polarıs denizaltısı vermeyi leri Hüseyin Ortakçıoğlu, Reşat res ve Kalafat'm da bir vakitler rışını yakından tehdit eden mesegetirdi lileri ile uzun süren bir toplant Naıilli 10, (Telefonla) Çoban Eronat, söylediği gibi nispî temsilin aley lelerde asla taviz venlmıyeceğine teklif etmi.ştir. Roma, 10 (a.a.) cAcı Pirinç» Akşemsettinoğlu, Sefer Baştarafı 1 inci sahifede lar köyünden münlesih DJ>. li ve Teklifi yapan A. B. D. Hariciye Meclis Tahkikat Komisyonu Baş hinde bulunarak bu sistem mem da gizli ve gerici faaliyetlerde bu yapmış ve seçmen kütükleri san işaret edilmiştir. filmindeki rolü ile meşhur olan dık seçmen listeleri ile, bina cetaynı zamanda nurculardan Ali To \ ekili Rusk, Amerikanın daha son Italyan yıldızı Silvana Mangano kanı Ahmet Hamdi Sançar ve Ko leketi aşırı sağa veya sola götüre lundukları tesbit edilen muhtelif vellerinin ne şekilde ve ne mikBildirinin son paragrahnda ise ra bu denizaltı adedini artıracagım sun adında bir sahıs, kahvede ası misyon üyeleri Nusret Kirişçioğ. içinde dn sözleriııe ilâve etmiştir. h bulunan Devlet ve Hükümet bugün bir kız çocuğu dünyaya ge lu, Nüzhet Ulusoy. Vacid Asena, bilir, şeklinde dün de kor.uşan ar şahıslar nezaret altına alınmışlar tarda baulacağını tesbit etmişler Türkiye ve Yunanistanm bulunduklan ikt'sadî mejelelere dir. Başkanı Cemal Gürselin resmini tirmiştir. Mangano'nun bu dördün Kemal Biberoğlu, Turan Bahadır, | kadaşlarımız oidu. Ba gibi düşün dır. I'ean Rusk bu teklifiyle birlikte celer yanl'.ştır. Zira, bu nevi zararNezaret altına alınan şahıslar a yer verilerek şöyle denmekfedir: cü çocuğuna Francesca adı verilyırtarafc yakmıştır. Seçmen kütükleri, sandık seçJOATO savunma teskilâtının acel<> Bah&dır Dülger, Sait Bilgıç, Hil h gidişleri önliyecek Anayasa rasında çoğunluğu eski DJ3. menmiştir. « Bakanlar. Türkiye ve Yunamsîhbar üıerine yakalanan înkılâp suplan teşkil etmektedir. Kemal men listesi ve bina cetvellerinin tanın . iktisadî meselelerini, bu olarak yeniden gözden geçirilmesiMangano, film prodüktörü Dino mi Dura, Osman Kavuncu, Him. Mahkemeleri vardır.» düşmanı «dalete gevkedilmiştir. tnet ölçmen, Kema! Özer, Necmet Münci Kapani de nispi temsıiin paşa, Orhangazi, Mudanya ve şe hazırlanması için ceman 4100 ton memleketlerin müşterek savunma ni de teklif etmiştir. Polaris tekde Laurentis ile evlidir. tin önder, Selâmi Dinçer, Ekrem lehinde bir konuşma yapmış ve bu hirde nezaret altına alınanlann kâğıt kullanılacaktır. Ayrıca bu da oynadıkları rolün önemini göz lifi Kennedy idaresinin tutumunun Kansmın başını satırla Eski hüsumet Anıt. sistemin hiç bir memleketi felâke sayısı 74 ü bulmaktadır. Bunlar a liste ve retvellerin de ^niktarları önünde tutarak, ayrıca dikkare al bir sonucudur. Rusk tarafından tek ikiye bölerek öldürdü Diğer 360 düşük D.P. milletveki te sürüklememiş olduğunu behrt rasında muhtelif tne^p'r'^re men ile boyutları da tesbit edilmiştir mıştır. Bu memleketlere kalkmma lif edilen beş Polaris denizaltısı yüzünden cinayet Amiral George W. Anderson'un linin ise aynı suça iştirakten 5 miştir. Yeni partilerin durumu Burdur, 10 (Telefonla) Ağiasup şahıslar bulunmaktadır. programlarını hızIandırmaK ve ha Denizli, 10 (Telefonla) Çivril yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına Müteakıben kürsüye geien Fey Istanbul İl Seçim Kurulu Baş yat sevıyelerini yükseltmek için emri altında bulunacak, gerektiği sun ilçesinin Hi«ar köyünde korNezaret altına alınan jauisiarm ilçesinin Kıralan köyünden Osman çarptırılmaîarı ve siyasetten men yaz Köksal'ın nispî tems'l sistem Işıklar Askeri Lisesine sevkedile kanı hâkım Semsettın Akçaoğlu, sarfetmekte oldukları gayretlerde tî'kdird» Polarisin ateşlenmesinde kunç bir cinayet islenmiştir. Ancak içinde illeri ayrı ayr. ele alarak cekleri ve haklarında yapılacak dün, şehrimizdeki ilçe seçim ve yardım etme imkânlan incelenmis d e Kenedy'nin muvafakatini almak Af Kanunundan istifade ederek ve Ali Çavuş isimlerindeki iki kişi, edilmeleri istenmektedir. sart olacaktır. tahliye edilmis olan, adam öldür eski bir husumet yüzünden çıkan bunlardan 90 ının hükümetin isti ayrı sistemler tatbik edılmesi lek tahkikatın neücesıne göre muame sandık kurullarina sadece, C.H.P. tir.» mekten gabıkah Mustafa Ayhan münakaşa neticesinde aynı köyden fası için fiilî mücadelede bulun lifine daha sonra Raif Aybar şu le yapılacağı bildirilmektedir. ile C.K.M P. nın üye gönderebileSarper'in temaslan adındaki gahıs, eşya tesbiti için e Ali Kendir'i altı yerinden bıçak duklan dikkat nazarına ahnmak. cevabı vermiştir: ceklerini bildirmiştir. Diğer partiİstanbulda « Köksal arkadaşımız, şimriiye vine gelen mahkeme başkâtibi ve hyarak öldürmüşlerdir. Oslo 10 (Hususi) NATO Bata ve cezalarının altıda bir oralerden üye almamalan için. İl SeSılâhlı bir harekete gırışmek gaSuçlular, adalete teslim edilmiş nında azaltılması talep olunmak. kadar işitilmemiş, keiıdı tâbiri ile yesiyle teşkilâtlananlardan bir kıs çim Kurul'indan, İlçe Seçim Ku kanlar Konseyinin toplantılarına heyet önünde kanaı Döne'ye kızayeni bir Türk sistemi morıte etti mının örfi tdare makamlan tara rullanna birer tamim gönderil katılmakta olan Dışişleri Bakanı rak et satm lle kafasını parçalıya lerdir. tadır. rak öldürmüstür. Yüksek Adalet inceli ler. Memleketimizin bünyesi n Selinı Sarper, dışında Bilindiği fından yakalanarak İki çocuk kamyon altın yeceği konular isDivanınınsıralan. pî temsil sistemine uygundur. Ar vuşturma açıidığını haklarında ko miştir. Gazetede gibi iki gün önce diğer Bakanlarlatoplantılar temasşoyle münferit Resmi neşredilen, Yükbildirmıştik. e Keçi yavrusunu kurtanrtık bunun dışmda vanlış bir takım maktadır: Örfi Idare tstihbarat Bürosuna sek Seçim Kurulunun 5 numaralı larına devam etmektedir. da kalarak öldüler ken uçuruma yuvarlandı Adana, 10 (Teleı'onla) Şehri 1 6195 sayılı kanunla C.H.P. yollara gitmek doğru olmaz kana yardımcı olarak çalışan siyasi po tamimine göre partilerin genel Bu mpyanda pazan>si giinü Inatindeyim.» lis, bu konu ile ilgili çalışmalarına seçımlere iştirâk edebılmeleri için Antalya, 10 (Telefonla) Köp mizde bugün biri Akkapı mahalle mallarınm zaptedilmesi, Komisyon adına konuçan Kurut dün de önemle devam etmiştir. Bu asgarî 15 ilin merkez ve ilçelerin giliz Dışişleri Bakanı Lord Home 2 Kırşehir'in hükümet teklifi rülü bucagma bağh Çalkıt köyün sinde 9 yaşında Iskender isminde luoğlu. nispi temsili savunrouş ve arada gerek îzmit'te ve gerekse de tam teşkilâtları bulunması ge ve dün akşam Yunanistan Dışişleri den Hügeyin Çelik adında bir şa bir ilkokul öğrencisinin otobüs, üzerine siyasi sebeplerle kaza ha bu sistemin memleketimiz bünyeBakanı Mr. Averof'la görüşmüşşehrimizde yakalanan 14 kişı daha rekmektedir. hıs, çahlar »rasına sıkışmış olan diğeri de Toprakkale'de 4 yaşmda line getirilmesi, tür. Selim Sarper bugün de Amesine en uygunu olduğunu söyle Balmumcudaki özel garnizona sev3 Hâkim teminatı ve mahkebir keçi yavrusunu kurtarmak için Cevahir Hacı ismindeki çocuğun İl Seçim Kurulunun yapmış olmiştir. kedilmiştir. Bu suretle nezaret alçahşırken, uçuruma yuvarlanarak tanker altında kalarak ölmeleriyle ır,e bağımsızhğının ihlâli, Neticede se<;im usulü ve şekline tında bulunanların sayısı 80 e yak duğu tahkikat sonunda. şehrimiz4 Seçim Kanunu üzerinde ya. clmüştür. neticelenen iki trafik kazası olde mevcut 18 ilçede sadece C.H.P. dair birinci madde açık oya konu laşmıştır. Istanbul 2. milletlerarası voleyve C.K.M.P. nın teşkılâtı bulundubol turnuvası maçlanna dün gece Bir jandarma kaatil oldu muştur. şoför de yakalanarak a pıla n sntidemckratik tâdiller, Gös larak 185 iştirakle 166 kabul 10 red Ankars'da 5 6761 sayılı Toplantı ve Her iki ve 9 müstenkif olmak üzere kabul Spor ve Sergi Sarayında devam eBitlis, 10 (Hususi) Hizan ilçe dalete teslim edilmiştir. Ankara, 10 (CumhuriyetTeleks) ğu, diğerlerinin bulunmadığı testori Yürüyüşleri Kanununun çıka edilmiştir. Madde şudur: dilmiş ve gecenın ilk maçında milmizin Helhok köyünde, Ekrem ad Devrim ve rejim aleyhinde si bit edilmiştir. nlması, « Milletvekili seçimi. tek dere li takımımız, İran millt takımını C.K.M.P. nin faaliyeti lı bir jandarma eri, bir at yüzün6 Tahkikat Encümeni kurul celidir. Seçim. nispî temsil usulü lâhlı harekette bulunanların yarat •31 mağlup etmiştir. Bu maça Sev Ankara, 10 (CumhuriyetTeleks) den, Necmettin Gümüs adındaki Suriye'de, bir kuryemiz ması kararı v sebepleri. ne göre, genel. eşit ve gizli oyla, tığı üzücü olaylar Ankara'da Ü Anavasanın halk oyuna sunulması iket, Değer, Hüseyin, Güngör, Yale köylüyü sllâhla öldürmüştür. Kenniversite gençliği arasmda da de7 Tahkikat Encümeninin 7468 bütün yurtta aynı günde yapılır .çın ve Erdal tertibiyle başhyan disine atını vermek istemiyen köy le, Şam'daki konsolosluk sayılı Selâhiyet Kanun çıkma. Seçmen, oyunu kendisi ve tam bir rin bir infiale sebebiyet vermiştir. sırasında seçim kurullannda üye millî takımımız ilk seti 15/7 aldıku buiunjturmak içi n C.K.M.P. selüyü öldüren jandarma eri, yakaBu cümleden serbestlikle sayıönce ataşesi tevkif edildiler dan 7468aldığı kararlar. Tahki mı, dökümü kullanır. Oylann bağ giler ve Hukuk olarak Siyasal Bil çimlevın temel hükümler hakkm Istanbul Şoför Cemiyet ve Der tan .«onra ikinci sette rahat oyna . lanmış TC olayla ilgili tahkikata Fakülteleri öğrenve tutanaklara 8 Sayılı Kanunla nekleri Müşterek Kurulu Başkan nu? ve bunu fırsat bîlen rakiple başlanmıgtır. cileri bugün saat 11.30 da fakülte daki kanunun gereğince 15 ilde ve Bastarafı 1 inci sahifede kat Encümenine selâhiyet veril. lanması, açık olarak yapılır. » riruiz seti 10 15 almışlardır. Bu Sabahki oturumda kabul edilen lerinden haraketle Hürriyet Mey ilçelerinde teşkilıtım tama nlama lıfı tarafmdan asa£ıdaki hildlri y» nun üzerine takımımız toparlan Anayasayı iptal, Diplomatik masuniyeti haiz bulu mesi suretiyle danı ve Atatürk Bulvarını takiben ya çalışmaktadır. Bu münasebetle yınlanmıştır. mış ve arka arkay* ÜÇÜBCÜ v« dör nan kuryemizle Konsolosluk memu tağyir ve tebdil yoluna gidilmesi. 7 maddeden birinde milletvekili sa Evlerde kullanılmak Zafer Meydanına gelmislerdir. partinin 4 genel ıdare kurulu ü« Bir iki gündenberi şehrimizde düncü setleri 15/5, 15/8 alarak sarumuza yapılan bu müessif muameBilindifi gibi, bu dâvanın karar yuı 450 olarak dondurulmus ve seyesi önümüzdeki günlerde yurt mevcut, taksi duraklannı gt^erek hayı 3/1 galip terketmiştir. Gcnçler ellerinde tizere bütan gaa satışı le dolayısiyle, Hükümetimizce, Bir namesi, Yassıada duruşmalarının çim başlangıç gününü tesbit eden ve zaman zaman çeşitli dövizlerle içinde bir geziye çıkacaklardır. da haykınşlarla şoför arkadaşlanmızın yanıca «ıleşik Arap Cumhuriyeti Hüküme başladığı 14 ekim J960 tarihinde o beşinci madde komisyon tarafın Günün ikinci maçtnda Rusya, «Kuyruk» ları protesto etmişlerdir. bu yıl içinde başlıyor ti nezdinde derhal ciddi teşebbüs kunmuştur. Bu günden itibaren de dan geri almmıştır. kulan ne olduğu belirîiz bazı pej Bulgaristanı 31 mağlup etmiştir. Zafer anıtma çelenk koyan öğren Başkan, 12.30 öğleden sor.ra topmürde kıyafetli kimseler. cumaıte(B*f Urart 1 Inoi rahifede) lere girişilerek memurlarımızın sanıklarin «orumluluk sıralarına ciler saygı duruşunda bulunmuşlar si ve pazar günleri işe çıkılmıyacatüp ve dlğer vâiitalan temin ede. •erbest bırakılmagı talep edilmiş göre gorgulan yapılacaktır. Bun lanmak üzere oturuma nihayet dır. Bu arada Hamit Toprak adınvermiştir. tir. cektir. ğını, bütün şoförlerin ve hattS sidan önce bakılmış clnn bütün dft Söz alan Suphi Batur, karma lig da bir öğrenci heyecanlanarak bir Hükümet, olay üzerinde hassasi vaların kararları, dâvaların >on te tezini müdafaa ederek, «vatauda konuşma yapmış ve «Omuzlarımız Verilen mtlumata göre sıvı gaz leleri ve çocuklannın müştereken ıaıtma ve aydınlatma vAsıtaaı o yetle durmaktadır. bir protesto mitingi yapacaklannı günü bütün ganıkların iştirakiyle şın kalem tutan elini, milll irade hisar, başlarımız burç yurda; hepiTartaklanan kuryemiz Mehmet yapılacak nihaî oturumda bir tek ye istikamet verecek elini serbest miz can vermefe andiçtik tek ularak Dünyanın hemen hemen her »<jyliyer*k bu işi solör cemiyetleAnkara 10 (Telefonln) A mllmemleketindc lstihaal edilip kul. Ali Bozok ve Şam Konsolosluk A ilâm halinde açıklanacaktır. rinin tertip ettiğini de ilâve etmek bırakalım. Olmaz bu. Komisyon, ğurda» demiştir. II takımımız son hazırlık maçını lanılmakta olan bu gazlar pratik taşemiz Sadi Aktaş'tır. Mücahit BKŞER maddeyi geri alsm.» demiştir. Mütaakıben öğrenciler Lozan Baştarafı 1 inci sahifede tedirler. Bugün saat 15 te Orgeneral Cebu gece, 19 Mayıs stadmda büyük liği, temizliği vı lararaız olması Daha sonra kürsüye gelen Bülent Meydanı yolu ile fakültelerine dön Muhterem şoför arkadaşlanmı bir kalabalık önünde Gençlerbirli Görüşme normal şartlar içindolayısiyle bflyük igtilftk lahası mal Gürsel'in başkanlığında topla Akdağ, dondurulmuş liste aîeyhin müşlerdir. Siyasal Bilgiler Fakülzın ehemmiyetle bilmeleri icap e gi ile yaptı. nan Kabine, yine bu meseleyi göbulmaktadır. de bulunarak, karma listeyi müda tesi öğrencileri yürüyüşe başlarken de cereyan etti mi? Oyuna, millt takımımıı gayet . Evet.. Yarım »aat kadar gö der ki: 1981 yıh bagmda 10 kiloluk tüp rüşmüstür. faa ile şunlan söylemiştir: Fakülte Dekanı Prof. Bedri Gür1 Bu kabil kimselerin ne ce »eri başladı. Dakikalar ilerledikçe Bakanlar Kurulunun bugünkü ler içinde piyasaya çıkanlacak «ı rüştüm.» soy, öğrencilerin yürüyüsüne engel miyetimizle ve ne de siz soför es namzetlerin baskısı daha da artı vı gaz bu gene içinde 10 bin ve toplantısı ile ilgili olarak BaşbaPeki intibalarınız?... olmak istemiş ve öğrenci temsilciyor, fakat beklenen sayı, bir türlü Baştarafı 1 inci sahitede Izmit rafineriai tam kapasite ile kanlıktan şu bildiri yayınlanmıs« Hiç bir şey söyliyemem.. nafı ile uzaktan ve yakmdan zer çıkmıyordu. Nihayet 35. dakikıda leri ile aralannda münakaşalar olBugün tır : rece alâkası yoktur. Sadece bnlametre kuzeyinde bulmuşlardır. çahştıktan »onar senede 25 bin ton Devlet memuruyum..> muştur. matinelerden Hilmi"nin ortasmda Şeref ilk golü «Bakanlar Kurulu bugün «aat Uçak, son defa dün geceyansın Babanızı gördüğünüz için nık suda bahk avlamak istiyen, attı. Golden dört dakika sonra yiistihsal edilecektir Diğer taraftan Ziraat Fakültesi itibaren 15 te Devlet ve Hükümet Başkanı dan az sonra Edcele'nin üzerinden kendi menfaatleri uğruna esnafımı Bilhasia Istanbul jehrinin uzak öğrencileri adına Dcrnek Başkanı memnun musunuz? ne Hilmi'nin sağdan ortasını AyOrg. Cemal Gürsel'in başkanlığın geçerken bir telsiz mesajı vermiş ı Babamı gördüğüm için zı âlet eden karanlık ruhlu bed dın Golden, dört dakika sonra semüerinde, Boğaziçi ve Adalar'. da, hâdise yaratmak istiyenleri da toplanarak, Şam'da mahalli em ve durumun normal olduğunu bilçok memnunum. Uzun zamandan bahtlardır. da yerleşmiş bulunan vatandasla niyet makamlarınca tevkif edilen dirmişti. ve devrim düşmanlarını tel'in eden yine Hilminin sağdan ortasını Ay! Büyük bir itimatla bağh dın kaleye sokarak gol adedini ikiberi kendisini görmemiştim.» rımıza büyük kolayhk »ağhyacağı kurye ve Konsolosluk memurumubir bildiri yayınlamıştır. Kaza kurbanları arasında, evlen1 KUİIK HAVAT O da sizi gördüğünden mem bulunduğumuz Milli Birlik Hü ledi. Devre 2 0 namzetlerin lehianlaşîlan sıvı gazi n kalori itiba. za karşı tatbik olunan muamele meden önce son uçuşunu yapan Yorgancıoğln tahliye edildl (Renkli SS.) kümeti nezdinde Federasyonumuz ne bitti. Izmir 10 (Telefonla) Demok nun muydu? riyle de mevcut diğer yakıtlardan hakkında izahat almış ve ilgililer genç bir hostesle Merkezî Afrika Tyrone Power Kim Novark rat Partiyi ihya etmek ve Yassı üstün oldugu ifade edilmektedir. Evet... O da bu günü bekli ca vergi mevzuatındaki aksakhkİkinci devrede namzetler, yine nezdinde derhal gerekli teşebbüs Cumhuriyetinde vazifeli bir Ame(Eddie Duchein Story) adada bulunan eski hükümet men yormuş..» lar hususunda gerekli teşebbüslep hücumdaydı. 63. dakikada Şeref üve tedbirlerin alınmasını kararlaş rikalı diplomat, Alan Lukens'in an t KIRAL ve BEN suplarfnı yeniden işbaşına getir de bulunulmuş ve mevcut imkân çüncü golü atmakta gecikmedi. nesi, eşi ve üç çocuğu buiunmakRenkli SS. tırmıştır.» Babanızın morali nasıldı? meye teşebbüs etmek suçlann. Morali iyi değil mi? taydı. Air France, henüz yolcula lar nisbetinde bize müzahir olaDeborah Kerr Ynl Bryner 72. dakikada llhanın pasında OrDiğer taraftan Dışişleri Bakanlı rm tam listesini vermemiştir. U DOKTOR dan sanık olarak iki aya yakın « Rica ederim.. Beyanat vcre cakları anlaşılmıştır. (The King And I) han, 20 pastan çektiği şutla takığına vekâlet etmekte olan Mehmet çakta 81 yolcu ve 8 kişilik müretbir zamandan beri mevkuf bulu mem.. İyi idi..» Telefon: 44 77 62 3 Huzur ve sükuna her gün mmın yegâne golünü attı. Maçın Ziyaeddin Maktav Baydur, Bakanlar Kuruluna Suri tebat bulunmaktaydı. nan Adalet Partisi Genel Başkan Yüksel Menderes, gazetecilerle bu netice ile bitecegi tahmin edi e olaylan hakkınria bilgi vermişRalak, Bnrun, Boğaz Vekili Mehmet Yorgancıoğlu, bu konuşa konuşa Dolmabahçe stadı den fazla ihtiyacımız bulunan $u lirken, 88. dakikada Zeynel, soltir. Baydur, Kabine toplantısına günlerde toplu halde iş bırakma (Agız, Diş) Uastalıklan ünkü duruşma sonunda tahliye nın karşısına gelmiş ve burada dan daldı ve yakın mesafeden nam gelmeden önce Birleşik Arap CumMfitehassısı Gazete müvezzilerine: edilmiştir. kendisini takip etmemelerini iste nın kanuni mahzurları bütün şo zetlerin dördüncü golünü de G. huriyetinin Ankara nezdindeki Büraksım, Hecebpaşa Caddesı miştir. Yüksel Menderes, gazeteci för arkadaşların malilmudur. Bu Birliği kalesine soktu. Maç ria bu Son bir hafta içinde Çanakkale Istanbnl Seyyar Gazete Müvezıiyükelçisi Ali Kemal Fahmy ile fark Apt 5/1 Tel : 48 30 »8 erden aynldıktan sonra yürüye kabil maksath telkinlerle bizleri netice 41 namzetlerin galibinyetiylerl Cemiyeti BaşksnhSından Tekirdağ Istanbul sahil yolundan bir aüre görüşmüştür. Bölükbaşı, 9 gazetenin yüriiye Gümüşsuyu yolunu tâkip yani şehir içinde faal bulunan 80 le sona erdi. geçenler; bu yolun denize çok ya21/Nisan/961 cuma günü ilân bin kişiyi tahrik ve âlet etmek etmiştir. kın ücra bir yerinde kurulmuş mo edilen ve fakat ekseriyet temin Hakem: Veli Necdet Arığ. teklifini, bir peşin hüÖte yandan dün Yassıada'ya, 30 istiyenleri alâkalı makam'.ara büdern bir çadırı muhakkak görmüş edilemediği için yapılamıyan konA takımı namzetleri: Turgay sanık ailesinden başka 76 da avu dirmeniz vatanî borcuauzdur. Bu Ahmet, Ismail Suat, Naci, Mustalerdir. Bu çadırda bir haftadan be gremiz, bu kerre 14/Mayıs/961 pa. küm olarak kabul ediyor kat gitmiştir. Avukatlar, bugün MANDRACILAR hususta Cemiyetimiz Oaima hizme fa Hilmi, Mustafa, Ertan, Şeref, ri Avusturyalı Wistseil ve Eliza zar günü saat 14 ten itibaren Cabaşlıyacak olan «Anayasayı ihlâl» tinizdedir. VE PEYNİR Baştarafı 1 inci sahifede Aydın, Zeynel. beth adında karı kocanm oturduk ğaloğlu Tabib Odası (tstanbul Er. dâvası ile ilgili olarak müvekkilleBu hizmeti kendine vazife edin JMALATÇILARINA larını her halde bilmiyorlardır. kek Lisesi karşısı)nda yapılaca rak sorulan «Bazı gazeteler tara riyle göriişmüşlerdir. Görüşmeler, Gençlerbirliği: Selçuk Cumali, Bundan bir ay evvel Viyana'dan ğından üyelerimizin teşrifleri fından neşredilen tebliğde liyasi uzun sürdüğü için vapur Yassıa mis olan muhterem basınımızdan Osman Oral, Ihsan, Tugay İl parti liderleri Devlet Başkanı ri da'dan ancak saat 17,20 de döne bize tercüman olmasını en samimi han, Ayhan, Tevfik, Orhan, Okaynlan genç çift, memleketimizin ehemmiyetle rica olunur. yasetinde bir yuvarlak nıasa top bilmiştir. en mutena sahillerinden biri olan tay. hislerimizle temenni ederiz. Başkan antısına dâvet edilmektedirler. Bu bu yere yerleşmişler, biraz erken Sabri Erdinç tebliğler hakkında düşünceniz neolmasına rağmen, denizin tadını dir?» sualine şu cevabı vermiştir : çıkanyorlar... Yardımcılan sadece « Sayın Devlet Reisi tarafmiki çoban köpeği... Hem yardımcıdan böyle bir toplantıya çağırıldıları, hem de bekçileri; köpekler BEYOGLU ğımız takdirde, fikirlerimizi açıkkendilerine o kadar alışmış ki, eski L A L E sahiplerini bile terk ederek onlara ıyacağımız tabiîdir. Şimdilik şu Sinemasında bekçilik yapmağa koyulmuşlar. kadarını ifade edelim ki, henüz PEYNİR Bugün suareI Yanlarına yaklaşıncaya kadar bir Yüksek Adalet Divanından çıkmahayli terledik.. Neyse ki, turistlemış bir karan, peşinen siyasi parden itibaren rin misafirperverlikleri bize yartilere tasdik ettirmek, onları âdeKIRAN KIKANA (Orj.) Herzaman bütün ihtiyaçlarıntzı dım etti. Bayan Elizabeth, sadece ta garip bir temyiz mahkemesi haArtnur FranzBeverly Usrland bikini bayosunun alt kısmını giyeine getirmek teklifi, kanaatimce, karşılayacak mevcudu vardıt rek kendini güneşe bırakmayı teradalet ve ciddiyet ölçüleri ile bağDaima Taze ve Garantiiidir, taklitlerinden cih etmiş, kocası da buraya geldidaşamaz. Türk milletini muuır sakınınız! ğinden beri elbise giymediğini aÇATI ÎZOLASYONU medeniyet seviyesine yükseltmek YAPTIRILACAKTIR çıkça ifade ediyor. gayesiyle yapılmış olan Atatürk Kan koca Viyana'dan 2 bin marinkılâpları ise, programımızın zaMiktarı: 2000 m2 ka almmış bir çadırın içinde yaşıten metninde ve ruhunda mevcutAlâkalı firmalarm 15 mayı« Narenciye. pamuk. elma, armut, zeytin vs. için yorlar; fakat her türlü konforları ;ur. pazartesi günanden evvel şanZİRAİ MÜCADELEDE KULLANÎLAN tamam, otomobilleri de rahatça ça Iktidara mutlaka C^.P. geletiye şefliğimize müracaatları dınn içine girijror ve bagajları yacektir propagandasını nasıl kargılırica edilir. tak, arka bagajı ise lavabo vazifeorsunuz? Florence Nightingale Hemşire sini görüyor. Otomobillerinin için Iktıdara kimin geleceğioi anKoleji inşaatı den çıkardıkları koltuklarla gayet cak milletin iradesi tâyin eder. BuAmerikan mah. sipcphı lâstik tekerlekli muhtelif boyda. Şişli Abideihürriyet Cad. güzel bir oturma odası yapmışlar, nun aksini düşünenler varsa, gafDerhal teslim. Istanbul Tel: 47 61 08 günlük hayatlan sadece denize etlerine ancak acımak lâzımdır. Tel: 22 73 34 Aşirefendi Cad. No: 19 Sirkeci girmek ve güneşlenmek, hattâ baktidar gemisi milli iradenin istezı zamanîar yemek yemeği bile udiği iskeleye yanaşacaktır. nutuyorlarmış... Bu ücra yerde bu Partinizin seçim şansını nasıl KADIKÖY şekilde yaşamalarını cesaretlerine buluyorsunuz? SÜREYYA hamlettiğimiz zaman bize hayretle Her devirde müdafaa ettiğiSir.emasında baktılar ve tabiî olarak hiçbir şey miz ve uğrunda çîle çektiğimiz fi^iugün suareanlamadılar. Bizlerin her halde kir ve prensipler devlete temel yaden itibaren çıplağa karşı ne kadar meraklı olpılmak üzeredir. GIIRITR ve duğumuzu bilmiyorlardı. C.H.P. lilerin baskı yaptıklaİ50R6YYA 5lKfH*5l| ÎMTİRAS rı iddiaları hakkında ne düşünüYaşadıklan bu tatil günleri için(R.V.V.) orsunuz? de, memleketimizin bütün dâvalan «The triöe And The Passion» Baskı silâhmı kullanmak itiya ile yakmdan ilgilenmeyi de ihmal GARY GRANT dından kurtulamıyanlar ve avans etmiyorlar; işçi ücretlerine kadar Sophia Loren • Frank Sinstra şeklinde yaranmak istiyenler yer sormaktan kendilerini alamıyorîrer görülmektedir. 27 Mayısın mâlar. K 17 nasını bu gibilerin bir an evvel Çadırdan aynldıktan bir müddet Şehir Knlübü Üsküdar kavramalan temenni olunur. sonra yeni bir plâja rasladık; muKlübümüzün senelik kon Bazı parti liderleri C.H.P. aslâ hakkak ki, kırk yılhk Istanbullugresi 7.5.961 pazar günü saat ktidara gelemez, diyorlar; siz ne lar bile buralan bilmiyorlardır. Büyük Şöhret 11 de klüp binasında yapıla. 5/443 sayılı kararname hükünüeri gereğince Mayıs 1961 tarihinden itibaren satışa arzı menedildersiniz? Fakat şehrimizde yaşıyan ecnebilecaktı ekseriyet olmadığından Çok yaygm bir kanaati ifade rin tabiî plâjlar keşfetmek merakı 14.5.961 pazar günü saat 11 de miş bulunan TS 17 ve TS 13 Türk Standardlarına aykırı vasıftaki Ş L I S T E R BASC8RDAI? tmiş oluyorlar. işte buralara kadar uzamış; dağ klüp binasında yapılacaktır. Bölükbaşı daha sonra, diğer parbaşında bikinili kızlarm adedi yüz Üye arkadaşlarm teşrifleri. iler ile birleşmeleri mevzuunu lere yaklaşıyor. Pırıl pırıl denizin « • Yalnız Idare heveti eddetmiş ve şahsı hususunda çıkave kumsalm tam mânasiyle tadını mamul, kuUanmamış çıplak nâkilleri E L E K T R O U T İ K B A K I R D A N mamul nâkil PERŞEMBK AKŞAMLARI saat 22.10 da ılan dedikodulara temas ederek: çıkanyorlar; bizler de hâlâ şehir « Altı seneden beri devam eden içinde plâjlar, plâjların etrafma İSTANBUL RADYOSUNDA Beylerbeyir.de kelepir köş f edikodulardır; görüyorsunuz ki akan kanalizasyon çukurları ile f tellerle tebdile müessesemiz ârnadedir. C l l l A AKŞAMLARI saat 1S.05 de • azifemin başındayım.» demiştir. uğraşıyoruz. Memleketimize biriki * kün 12/5/961 cuma günü saat < Blister bakırdan mamul bu teller Fabrikamıza teslim edildiği takdirde değerleri, Etibank'ın carî Bugün Ankaraya gidecek olan günlüğüne gelenler, bizlerden çok * 14 te Üsküdar Sulh Hukuk t ANKARA RADYOSUNDA depo satış fiyatı üzerinden hesaplanacak ve Şirketimizce verilecek tel bedelinden mahsup olunaHSkimliğinde katî satışı ya t Bölükbaşı, yakında bir yurt içi sedaha iyi yerlerde yaşamasını bilidinleyebilirsiniz. caktu. pılacaktır. ahatine çıkacağını da «özlerine yorlar. :âve etmijtir. B. D. Yarış yüzünden 2 oiobüs uçuruma yuvarlandı Anayasayı ihlâl dâvasının sorguları başlıyor Meclis nispî temsil slstemini kabui etti seçmen listesi bastırılacak Nato Bakanlar Konseyi 800 bin sona erdi 10 daha İnkılâp aleyhtarı şahske ile ilgili tahkikat Şöförler Cemiyetinhı bildirisi Voleybolde İran'ı 3 1 yeı&dik Yüksel Menderes dön Yassıada'da babası ile göröştn A Mülrier: 4 G. BirBği: I Bir Fransız uçağı düştü 69 ölü var İSITE SİNEMASI Şehfrden Röportajlar KOC RACBET Motorlu PULVAEİZATÖE KAZOVA ÇŞŞİZİDİR Lasteks may olan BAKIR TEL İMALATÇI VE SAHClLARININ NAZARÎ DÎKKATİNE: R B K Elektrolitik Bakır ve Mamullert A.S. AA MÜZEYYEN SENAR'ı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle