12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKt IIHHIIIIHHHIIHIHlllllllll CÜMHURÎYBT 11 Mayıs 1961 I Ankara Röportajları lllllllllllllllllllillllllllllll I ııııEiııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııiNiıııııııııııııııııııınıııtıııtıııııııııııııııııııııııııııııııiEıııı ve Gömeç'in mahallesi olmnşlardır. Bu köyler halkı ötedenberi yeniliği, ileri olmayı sever ve isterler. Bundan 17 yıl önce hükumetten beş para yardım gönneBugüne kadar gelmiş geçmi? bancaian ıle oynardı, başkalan den kendi paralariyle mükemmel bir okul binası inşa etmişler, bu Millet Meclislerimizde hirraet e tesbih çekerken... Halit Pasa bir okuldan şimdiye kadar çıkan çocaklardan pek çoğv büyük lehlrden üç de dilsiz hademe var. Bun defa da Ayıcı Arife tabanca çek1 lerde yüksek tahsil yaparak tıp, hukuk, öğretim ve savunma sempatiyi hesapNewYork, Aların birı 27 senedır Millet Mec mişti. Yazan alanlarında vazifeler almışiardır. lamaya mecbur omerika Cumhurlisinde türlü hizmetlerde görevHalit Paşa Millî Savunma KoTaya ve Hacıosman köylerinin kendi okullaruu kendi paralaEyüp'de Dörtyol'da Çınarüstü so başkanı, herhalde lan Güney Amelendirilmiş. Fakat, dilsiz ve sağır misyonu Başkanı iken emekli suriyle inşa etmeleri güzel bir haıeket olmakla beraber bu memlerika politikacıları olduğu, okuraası yazması da bubaylarin maaşlannın arttınlması kağında oturan 32 yaşlarında Ali hayatımn en ağ.r kette elbuUe ilk değildir. Aynı isi yapmış yüılerce köy sayüabilunmadığından daha ziyade 1950 için bir teklif hazırlamış, fakat Güngör isimli şahsın, menfaat mu ve sıkıntılı günleve sıyası lıderlelir. Şu halde niçin bunu yazı konusu olarak ele aldın, diyeceksi<Jen 1960 yılına kadar kendisinden Maliye Bakanından menfi cevap kabili buyü yaptığı polise ihbar rini şu son haftari şimdi artık Aniz. Sabırlı olun, hikâyenin arkası var. istifade edilmış. Çünkü, yakm alcnıştı. Bımun üzerine teklifinin edilmiştir. Polis tertibat almış ve larda geçirdı. Üst uste bu kadar kendine verilen malumatı tartmak merıkan dostluğundan çekinır oltşte bu Taya ve Hacıosman köyleri ileri gelenleri Balıkesir günlere kadar milletin gözünden fazla sayıda milletvekili tarafın Bahaettin ve Sabahat isimli iki ağır hata ve mağlubiyet pek azhususunda bu derece acemilik gos muşlardır. valisine birçok imza ile bir dilekçe veriyorlar. Aynea bana da her şeyi büyük bir titizlikle gizle dan imzalanmaçına çalışıyordu. genci büyücüye gondermiştir. tki insanın başına gelir. Hem de tam terişi, dostunu düşmanını hayrete Hulâsa Amerika, hem müteca mektup yazarak dileklerinin yerine getirilmesi için yardım etmeyenler Meclisin gizli oturumlarm Karşısma ilk çıkan Elâzığ millet genç, birbirleriyle evlenmek iste siyasi balayının sonunda! viz emperyalist, hem de üstelik düşürmüstür. mi istiyorlar. da milleti canevinden vurmak için vekinerinde Hüseyin Beye: «Şu diklerini, fakat ailelerinin izin verAmerıkan politik hayatında ân Hatalar, hazırlık yanlışlarınm ö dayak yemış, kalıbı boş «kâğıttan Dilekleri şu: çıkardıklan her türlü kanunları nu imza et!» dedi. Hüseyin Bey mediğini söylemişlerdir. Büyücü dettir. Yenı bir Cumhurbaşkanı ış Ameri aslan> mevkiine düşmüştür. Bu iTüjk köyünün oknla, köylfl çocuğunan Sğretmene kavnşması ve diğer tertipleri hazırlarken el biraz kaba konuşuyordu. «Ben im Ali, iki gencın ailesine büyü yap baş^na geldi mi muhalefet ve batesine de uzanmaktadır. kinci tesir, birincisinden bile daha için yıllarca emek vermiş olan merhum terbiyeei tsmail Hakkı bette ki bu üç dilsızden istifade za etmem» diye reddetti. Pasa ıs tığı sırada polis tarafmdan suçüstü sın 100 gün kadar dilini tutar, pek kan yüksek siyasetini idare eden zararlıdır. ler elbet bilirlerdi ki, böyle bir etmek fırsatım kaçıraıadılar. Tongnç'un adını (Taya • Hacıosman llkokulu) na vermek, rar edince »on derece sinirlendt. yakalanmıstır. sert çatmaz. Zaten bu balayı müd teşebbüs başanlmazsa, Amerikan Sanırsınız buna değil de, mesela köylerine tren yola veya öyle ya, sadece görüyorl Duy1 Bağırısarak konuşmaya başladı Alacak yÜZÜnden birbirlerine j detince muhalefet istese pek bir prestiji son derece zedelenecektir. Laoı isinde de Kennedy, iç poliuçak meydanı yapılmasını istiyorlar, öyle olmıyaeak blr talepte muyor, söylemiyor ve yazamıyor... lar. Orada bulunan Kıhç Ali (Hüşey bulamazdı. Fakat tuhaf tesa Bütün Güney Amerikada şöhreti tikada o kadar aşikftr olan dehagirdiler bulunuyorlar kl bunun için aralarında içtimalar yapmayı, il merZaten onlar da milleti topyekun sevin Bevi hütün milletvekilleri düf, 100 gün biter bıtmez, Kenne ni yaymağa çalışan Kastronun sını gosterememıştir. Hrutçef oBakırköy'de Kartaltepe'de Tay dy felâket ustune felâkete uğradı. boyle bir zaferden «Koca Ameri nunla çocuk gibi oynamış, «müzakezine heyetler göndermeyi, üstelik bir büyük gazetenln fıkra bu hale getirmeye çalışmamıslar çok severlerdi.) yareci Fazıl Meydanındaki bahçeli Muhalefet istese bundan daha miiyazarını yardıma çağırmayı lüzumlu buluyorlar. mı idi? îir kahra kereye, cnutarekeye hazırız» gibi Deli Halit Paşaya: kahvede müşteri olarak oturan ve Bu harekette Taya Hacıosman köylülerinin saflığından daIşte bunlardan blri, Hüseyin « Burada eürültü olmaz. dısa irişaatlarda amelehk yapan Halil kemmel bir tenkid zemını bula man» olarak gözlerde büyüyeceği lâflarla Washington'u oyalarken ha çok bir başka nokta göze çarpıyor. Bizde devirler, rejimler, Çiftçisertbaş, Hüseyin »oyadı gibi rıda vapın » dive ıkazda bulundumazdı: Kuba fıyaskosunun duma belliydi. A.na böyle bir fırsatı ver «urmadan Kızıüara silâh sevketiktidarlarla beraber bütün maddî ve mânevî varlıklara, müessesert baslı bir köy çocuğu. Fakat İRr. Paşa derhal: «Buvumn!» di Atasever ile Ismaıl Cıhan, alacak nı daha tüterken Laos hâdisesinin memek için. başarıyı her ne paha mış ve âsi kıtalan uçaklariyle herhalde çiftçi değil. öyle olsa yerek hensini dışarıya davet etti. yüzünden kavga etmişler ve iskem acemiligı ortaya çıktı. Zaten Rus sına olursa olsun sağlamak şarttı. Laos içlerıne kadar taşımıştır. selere, insanlara verdiğimiz değerin de değişmesi ve bu değişmeidi; 27 yıl evvel îzmirden köyü, Kendisi onde olduâu halde yürü le ile birbırlerini yaralamışlardır. ların fezaya Gagarin'ı Amerikalere hepimizin alışmış bulunmamız... «Bu adsma dün kıymet vebırazcık bile ; Nihayet ışıne gelince durmuştun Muvaffakiyette ocağı koyup gelmezdi, Ankaraya dü. Bahçeye çıktı. D:ş kapıda top Bu arada araya ayırmak kastiyle dan evvel atabilmiş olmalan korilmiyordu, bugün acaba veriliyor mu? Tine verilmiyorsa giriştiteşebgüse hiç' ıma ış ışten geçmışe benziyor. kadar... Onu; 1934 yılında îzmir şekündeki taşlann önüne eeldifii glren Haydar özcan ve Kâzım ll'i lay yenilir yutulur şey değildi. şüphe var idiyse, ğimiz teşebbüs acaba nasıl karşılanır?» Şüphesi yalnız (Taya • kalkışmamak hakikî bir devlet a Kızıllar bu kadar ılerledıkten sonHacıosman) köylülerinde değil, zaman zaman değişik konular milletvekillerinden biri adını zaman birden peri döndü. Arka de sandalya ile yaralıyan sanıklar, Hulâsa her şey ustüste bindi, ve damının yapacağı şeydi. ra Laos'un gerı kalan kısmından, kahvenin camlarını da kırmışlar Kennedy rejımini küçük düşürdü. töylemiyor, resmi olsa göstere sından Ali Çetinkaya. Cebelibere için hepimizin kafasında yer etmemiş midir? ... hattâ Guney Viyetnam dan bile Iş işten g ç n sonra, akıl oğ ü m i d ; k a ) a n y o f e g i b l geçtikten ş ş eek.. Ankaraya getircniş, o zaket milletvekili Avni Paşa ile ka dır. Polis kavgayı güçlükle ayırTetişmekte olan Türk çocuğu na: Maamafih nasıl aşırı felâketler mış, dört yaralıyı hastahaneye sev«öyle yap.lmamal.ydı, I Duşmanlarla durumu müşküllemandanberl Meclisin gizli oturum labahk bir grupun yürüdüğünü ketmiştir. bazan aksı tesir yapar, dram ha retmek, Tonguç gibi Türk köylüsünu okntmak üzere bfitfin bir böyle vapılmalıydı» demek kolay I „ " n" £ " * ' "YT •""*j'"", *""*"""^ e lannda görev almıs, kimbilir ne görünce çevik bir hareketle davvası yerine Komedi yaratabilirse, , • . . : ,. . . . I I 5 Kennedy nın dostlarıyla muöraür harcayarak hakikaten eal az bulunur bir idealiıt olaeaksın•ırlar var ondaî Ah bir dili olsa ranarak 3 eî sllâh attı. Kalabalık burada da öyle oldu: Amerikan oluyor. Ooun ıçınd.r k. Amerikan n a s e b e t l e r i Vapurdan denize düşen Fakat aynı zamanda bu memlekette ideallst olmanın her türlü halkı, bu şekıldekı tenkıtlen sımD e G a u l l e , u n N A derhal geri çekilirken Ali Çetinİdi Hüseyinin, kimbilir nel*r söyprestijinin bu derece sarsılması üâkıbetine de katlanacaksın. Tabli ldealistlik ile maddl menfaat yolcu kurtarıldı . ,. . . .. . „ paspasa lerdi. Kulağıma... Oizllden gizll kayanın ayagı kapıdaki zerine telâşa düşen muhalefetin dılık doğru gormuvor. Buna rağ , birleşmez ama sen meselâ heykelinln falan yapılmasını dahi bir kaGece saat 23 sıralannda fazla iç vatanperverliği ayaklandı ve «mıl, * , . . , ,. de ç.kardıgı muşkullerı Kennedyye... Bütün hâtıralarını, gördükle takılıp yere düstü Halit Pasa dernin şahsî nüfuz ve tesiriyle halletlem geç. Hattâ bir gün senin ismini mütevazı bir köy oknlana verkili bir vaziyette Sirkeci'den kal li birlik» adına tenkıdten şimdilik men henen herkes kabul edıyor rini beraberinde götürecek; Hüse hal koşarak Ali Çetinkayanın boznesi ihtimalı büsbütün azalmıştır. mek istiyenlerin pek mühim bir mücadeleye atıhrcasına hazırlıkkan «Kasımpaşa» araba vapuru yol sakındılar. Eisenhower de, Nixon ki işgal teşebbüsü başladıktan son Yakmda Pariste buluşacak olan yin Çiftcisertbas sır küpü velhasıl. gaz:na sanldı. Bu karışıkhk ara cularından Ismet Kurtar isimli şalar gördüklerini, neticeyi şüpheli bularak şandan bundan yardım Be» çocuğu var. Üçü kız, ikisi oğ «ında bir silâh «e?i isitildi. Halit hıs, Sarayburnu civarında muvaze da «hatalar uzerinde dur.Tiıyalım, ra netice alınıncıya kadar uğraş bu iki liderin münasebetleri meistediklerini duyduğun zaman dahi müteessir olmıyaeak, gam yePasa canhıraş bir fervat kopardı. sıyesetımizi yürutme yukünü üze malı, icabında Amerikan deniz pi rak edılse yerıdir. Inatçı ve gururl»n.. Blrkaçı da bakımsızlıktan ölmiyeceksin! Diyebilir miyiz? Dersek Türk milletinin istikbalde nesini kaybederek denize düşmüşnfi|. Eşi de kendisi gibi, dünyada Bizler korkulu eözlerle donmus, •e de etraftan yetişen bahkçılar ta rine alan Cumhurbaşkanına des yadelerini bile sevketmek lâzım lu bir insan olan De Gaulle'ün, de yeni idealist evlâtlara sahlp ve malik olmannı ümit edebillr Koşuşanlar tek olalım» tarzmda demeçler ya geliyordu. Halbuki Kastro'nun po sozle değilse bile, «ben Cezayir gördüklerinl, duyduklannı, herse onlara bakıyorduk. miyiz? oldu. Salonda bulunan milletvekil rafmdan kurtarılmıştır. ymladılar. lis tedhiş kuvvetinin derecesi bile işinde galıp çıktım, sen Kuba'da yi T» herseyi kimseye «öyliyemiAyrıca Beşıktaştan Üsküdar'a git Bu memleketi sevenler, onun bu zihnlyetten v* bn havadan leri yere vıgıİTnıî olan Halit Payenildin, biraz benim lâfımı dinyeeek; ketum... Basın biraz daha insafsızca dav hesaplanmamıs ve halkın ayaklanmekte olan 47 sayılı vapurun yolkurtulması İçin çahşmalıdırlar. Bugün Kastro bütün Dllaiz Hüseyin, bütün mllletvej ç a y \ VldîrdüarV'Bu Tradâ~~"yuka cusu tlbeyi Bal da muvazenesini randıysa da, gene ölçü elden ka masına bel bağlanmış! Güney A ı le» tarzında tavır takınma^ı bekCevat Fehmi BAŞKCT merikanın halk kitleleri arasında, lenebilir. killerinl isaretlerle tarif edebill rıda mera^im salonunda olan Mus kaybederek denize düşmüs, fakat çırılmadı. Arap dünyasında Nâsırin bir vayor. Hele Menderesl, Bayan ve tafa Kemal de gelmiçti. Halit Pa kurtarılmıştır. •• Balayının bu umulmadık temdiKoraltanı tarif edişi görülmeye de sa zavif bir sesle: Bütün bunlar Amerikan Cumdi acaba devam edecek mi? Şüp kitler eriştiği seviyeye AmeriTicaret Odaları Birliğinin jter... Amı o lsaretleri burada ka« Ben vuruldum'» dedi. heli. Hattâ şimdiden muhalefetin kalılar sayesinde kavuşmuş ve hurbaşkanının aleyhinde seyler. genel kurulu toplanıyor lemle anlataaak imkânsız. Dili söyMustafa Kemal Deli Halit Padaha fazla susmıyacağını gösterir durup dururken dev kesilmiştir. Seçim sırasmda gençliğine, tecrüKendi halkları arasında Kastrocu besinin azlığına lemezse ellerl, ağıı ve bıyığı geç saya sordu: hücum edenler Türkiye Ticaret Odaları Birliği belirtiler var. birdenbire hakh çıkmışa benziyor. migten bazılannı karikatürize etnin 13. Genel Kurulu 16 ve 17 ma« Ne yaptın Halit?> Işin fecaatı, çok iyi bir başlangıçmege kafl geliyor. yıs 1961 salı ve çarşamba günleri « Sen saj* ol pa«am!» Hâdıseler açıklandıkça Küba işitan sonra havanın böyle oluşudur. Meclisin bir" de 38 yıllık hadeAnkarada yapılacaktır. Bu toplan« Peni kim vıırdu?» Kennedy'nin ilk iki aylık şahsimesi Kadlr Onat var. Bir hayli tıya Ticaret Odasından 10 temsilci nin akıl durdurucu fiyaskosu da« Ali vurdıı. pasam.» ha iyı anlaşıhyor. Güzel parolalar yeti ve icraatı Amerikayı hattâ yaşlı. Geçml» yıllardan kalma hâKunımumuz Merkezi ile îstanbul, İzmir ve Adana Bölge Esa«en, Ali Çetinkaya da Halit katılacaktır. Ellfcrinde kota nra No: 173 bütün Batı dünyasını larhos etıraların verdijfi canhlıkla her se Pa«ayı kendi'inin vurduSunu ikDiğer taraftan Odalar Birliği yaratmakta ustad olan Kennedy is Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve ticar! sartnamelerimiz târife istatistlk No: 8523.10 Acnerika dercesine larmıştı. Bu »on derece yi daha dün imiş gibi anlatıyor. rar etmNti Yaralıvı derhal içeri mühim bir rapor hazırlamaktadır. başına geçince, Guney esasları dahilinde: döviz tahsis mektubu olan fir zeki, temkinli olduğu kadar atıl« 38 yıl evvel frak. içine de sa ye çektfk. O zaman Meclls Içinde Piyasanın durumu, »on çıkan ikti memleketleriyle dostluğa büyük 1 60 ton kükürtlü preparat maların aşağıdaki telefona gan ve enerjik genç lider büyük n parlak maden! dflğmeli kırmızı cereyan eden hâdtseler. orada hal •adi, malt mevzuat tcra ve Iflfts önem vereceğini ilân etmiş ve «1 müracaatları menfaatleri ik 2 30 ton bakırh preparat ile lerilikte Ortakhk Antlaşması» beümitler uyandır^ıağa başlamıstı. yelek siyer, kapıda dururdum.» ledilir. dıjarıva pek fazla bir sev Kanunu yeniden ele alınmaıı gibi tizasındandır. Tel: 49 Sl 15 3 3 ton Talyum Sülfat Düşmanları bile ondan saygıyla dtyor, Kadir Unat. Ve devam edi sezdirilmezdi. Ciimle kapi'mı S konular bu raporda yer almakta yannamesinı yayınlamıstı. n mübayaa edilecektir. bahsetmeğe bajlamıslardı. Kuzey komşularından her zavor. «Atatürk hemen her gun Mee niinde vurnlan Deli Halit Pasa da dır. man süphelenen ve «Birlesik AmeTeklifte bulunmak istiyen firmalann şartnameleriınlz eeaaSon haftaların arka arkayt gelise gelirdi. O zamanki Meelis her derhal içeride <ıa5 taraftaki o za2.ÇEKİÜŞTE Konferans rikanın müdahalesi» kompleksi ilarına uygun olarak hazırlıyacaklan tekliüerinl ayrıca 10 nüslen başarısızhklan bunu büsbütün zaman hâdiseli geçerdi. Kaynardı man muhasebe odası olan odaya 16 mayıı perşembe gıinü ıaat İS çinde yaşıyan Güney Amerikalılayıktı mı? Eğer olaylann «athl g6ha proforma faturalariyle bırlikte en geç 31/5/1961 günü akçasanki sa!on...» alındı. Bir vataîa vatınldı tstan da îstanbul Üniversitesi Gazeteci ra ilk selâmı. Kuba'ya müdahale rünüşüne değil de, derinliğine bamma kadar Ankara'da Umum Müdürlüğümiizde bulundurmalaKlmleri ve naııl tanıdıgını ba bula haber salındı. Halit Pasanın lik Ehitltüıünde Dr. Fazıl Ayverdi ile başlamak ne derece. uygun bir | kılırsa, ürait ışığınin lönmediği n ilân olunur. (22989) na Jıususlyetleriyle tarif etmesinl akrabalanndan îstanbul cnilletve «Türkiye'de Turistik Faialiyet» ko politikaydı? ı farkedilebilir. rica ediyorum Kadir Unattan. O: kili Dr Hakkı Sinasi Pa«a Anka nusunefa bir konferans verecektir. APARTMAN Kennedy, bütün bu yıkıntılarMüdahalenin daha fazla gecikti1 « Bilmem ki haneisini anlata raya caîırıldı O zaman tstanbuldan, karakter bakımından cidden rilemiyeceği belki iddia edilebiYaralamalar yım?» diyerek düsünüyor. «Hangl dan Ankarava tren ndunla isledlDAiRESi buyük bir insan olarak ortaya çıklirdi. Eğer Amerika bu teşebbüsi olursa olsun!» diyorum. «Han 5i için ancak İVİ günds gelirdJ. Beylerbeyinde Şemsibey iokağınmıştır. Kabahatlerini itiraf etmek sünde başarıp Kastro'yu altedegtsl senin hatırında daha çok yer Hakkı Şinasi Paşa yaralıvı tedavi da oturan Ziya Külhan, çeşmeden Adlt 2OOOO Llrı büyüklüğünü gostermis, kusuru etmjş ise ondan, onlardan bahset etti. Esa«en daha evvel bir ame IU almak istiyen komjusu Halitn bilseydi, diploması ve Güney Ame• 10.000 • başkalarına yüklemeje kalkışma1 . B.OOO • Kadir!» liyat geçirmişti. Paşa, muayeneden Ürü ile kavgaya tutuşmu» ve tasla rikaya vâdedilen büyük iktisadi dan üzerine almış, zerre kadar pa1 . 2.5OO sonra, onun vasamıyacağını sövle basından ,kulağından yaralamıstır. yardımlar irkilen hisleri belki yaKadirin hafızasında en çok ver nik alâmeti gostermemistir. 95 • 25O tıştırırdı. Fakat muvaffak olmaeden (Mustafa Kemal). fakat «Ne miş ve (Ben doktor?am o ölecek!) Kulağı isitmemek tehlikesi geçiren mak, teşebbüsten daha büyük bir Durum, büsbütün tehlikeli ittlolmak uzere cem'an Halim, Haydarpaşa Nümune Hastaresinden ve nasıl anlatavım?» di demisti. kametler alma istidadı gösterinc», Deli Halit Paşa bes Rün yaşadl, hanesine kaldırılmıs, aanık yaka suç olarak ortaya çıktı. yor. O'na, Atatürk'e, duyduŞu sonakıntıya kendini kaptırmamıs derBasarısızlığın hele acemilik yü1 lanmıstır. suz hürmet ve minnet hissi ile su beşlnci gece öldü.» hal gerekli «dımları cesaretle atzünden oluşu suçu büsbütün af1 sarak duruvor ve bir an sonra: öte yandan Dolapdereboyu Cadmıştır. Meselâ, Kastroya bilfiil deainde henüz bilinmiyen bir aebep fedilmez hale soktu. Belli ki mül« Deli Halit Pasanın ayaklarıTEŞEKKÜR yardıma koşacağmı ilin eden ve mın dibinde vurulusunu anlataKıymetlt aile büyügümüz Türk In ten çıkan kavga »onucunda Ohan teci KübaJıları paraca, vasıtaca ve Amerikanın yılacağını hesaplıyan yıcn, istersenlî.» diyor ve devam ter Makineleri A. Ş. Müdürlerlnden nes adlı sahıs, arkadaşı Haçik Er her sekilde destekliyen, kamplarHrutçef'e açık ve kesin bir cevap da talim ettiren ve işgal noktasıkin'i »opa ile basından yaraladıkediyor: vermiş, böyle bir hareket karjısınHAKKI ÖKSÜZ'ün n a kadar taşıyan ve âsi taşıtları I da Amerikanın harbedeceğini bll« O yıllarda, Meclise gelen ânî vefatı dolayısiyle uğradıgımız tan »onar firar etmiştir. Yarah, harb gemileriyle koruyan Ameri, dirmıştir. Moskova'nın cevabı, der milletvekilleri tamamen silâhlı büyük acıya, mektup. telgrafla l»ti İlk Yardım Hastahanesine kaldınl kan hüküjıeti, butün bunları ya j hal alttan almak olmuştur. idi. Gövdelerini çepçevre »aran fi rak «len, tvimize kadar lahmet ih mıştır. rım yamalak hazırlamış. tşgal kuv | ed^rek şeklikler kusanırlardı. Deli Halit tiyar gönderen.acımızı paylagan, ÇeBeyoğlunda Serdar ömer CaddeKüba bozgunu aırasında Güney lenk cenaze meraataıine Pasa da diğerleri gibi tabanca ta iştirak lütuf ve kadirşinaslıgını g6* sinde Madam Kiryakiçe'ye ait mey vetlerinin talimleri, sevk ve ida j Atnerika hükümetleri (Amerikan releri ve takviyeleri bozuk ve çü | şırdı. Ama onunkiler, belinde, ar teren. blzl bu elemll günlerlmizde hanede hesap yüzünden çıkan bir dostlan dahil) Washington'u şldka cebinde değil, ceketinin yan teselliye çalışan dost ve skrabala münakaşa sırasında Adem Alp ad rükmüş. detle tenkid etmeğe başlayınca En büyük günah CÎA denilen ceplerinde dururdu. Herkes, kimin nmıza. Türk Yükseltme Cemiyetl lı sahıs, Vahit Yangaç'ı çakı ile yaKennedy «Amerikan kıt'asına KoAmerikan Entelicens Servisine hangi cins silâhı neresinde taçıdı muhterem âza kardeşlerlne ayrı ay raladıktan gonra kaçmıştır. münizmi sokmıyacağımıza dair ogını pekâlâ bilirdi. Deli Halit Pa n teşekkürc kederimiz mâni oldulan müşterek anlaşmamızı komşuBeşiktaş'ta da Şerafettin Kozlu yükleniyor. Müteveffa Foster Dulgundan alenl minnet ve teçekkürle adlı bir şoför, eski bir meseleden les'in kardeşinin idare ettiği bu sanınküer biri beyaz, dijeri siyah lanmız unutuyorlarsa veya vazirimizin iblAğına gazetenizin delSletiburnunun kabzalı olmak üzere nagant idi.. nl rica ederiz. felerini yapmaktan çeMnijorlarsa, dolayı arkadaşı Mustafa Yıldırım'ı teşkilât, Amerikanın Her zaman elleri cebinde idi TaBirleşik Devletlerin tek bajına da yaralamıştır. Sanık yakalanmış ve dibindeki Küba kuvvetleri hakök«üz ailesi ve Zeynep Aygel kında bile doğru istihbarat topla [ olsa kendi menfaatlerini koruyahakkında kovuşturma açılmıştır. yamamış, Kastro'nun gerek askeeağından kimse şüphe etmesin» dlri, gerekse siyasî ve idari kudreye açık konuşcnasını bildi. MAYIS 11 ZİLKADE 26 ti hakkında çok yanlış hesaplarla SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Son günlerde Güney Amerikalıharekete geçmiş. İşgal tesebbüsüAntiriimatizmal Antiflojistik Analjezik lann ağzı değişmeye basladı. Kasnü baştan sona kadar idare eden tro'nun 1 Mayıs zafer nutkunda ="Vadeli her 75 Liraya Amerikan Savunma Bakanlığı da Küba'yı «Sosyalist Devlet» olarak (Phenylbutazone) ' VadesLz her )50 Lirayı o büyük hatalar işlemiştir ilan etmesinin de yardımiyle, GüÜ Ayn bir kura numaras Yanlışlan su veya bu hükümet neyli hükümetler birer blrer Abol miktarda piyasaya arzedilmiştir. V. 1 4.47112.10| 16.06 19.16İ21.03] 2.46 dairesi isliyebilir; mes'uliyet 5nün merikanın safında yer almak üzeSon yatırım: Farmika Lâboratuan İstanbnl E. 1 9.32| 4.55| 8.5012.00! 1.48İ 7.30 de sonunda hükiknet başkanına, rc kıpırdamağa başlamışlardır. 13 MAYIS yanl Kennedy'ye aittir. Başkanın, Laos meselesinde ise Kennedy en zecrt tedbirleri göze almışa ^Niııııtrııııırıııııııııııııiiiııııııifiıifiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııımu ıımııııımııımıııımııııııımımıııııııımmııımr/^. benziyor. Laos kurtulmasa bile, öyle de yaptı. 3 diğer Güney Asya memleketleridl. Bıraktı Ahmet, gitsin. önce, epey uğraşarak çıkar ~ ne Amerikan silihlı tuvvetleriyle Balık kayıgın altında hayal dı Eokayı babğın ağnndaıı... = yardEnâ karar verilmek üzeredir. meyal parlarken «ne oldnğnnn» anlamamıştı Ahmet ama, «Bes Sivri dişlere takılı kflcfik d e = Nihayet Amerika da fezaya adam atabilmistir. kilonnn uzerinde!» dlye düşünn i x a ğ a e 1 dalını da «a E Tablt meseleler bu kadarla haldü. ğurdur» dlye cebine soktu. Hay = vanı çabuk boınlmaktan kom = ledilecek değildir. Dâva muazzam, Nihayet dSrdttnefi uğraşmada, mak için, uınn blr lğneyle ha E çare karanlık ve muğlâktır. Kenhayvan ağır ağır, kanş kanş, nedy bunlan kavnyacak bir zeka parmak pannak geldi suyun fla va kesesini delip, «havaranı» E ve dehâya malik bir insan gibi göda boşaltmayı nnntmadı. «Fıs» = tüne. Ahmedin hir elinde, «apidiye patlayıp söndfl, balon el = zükuyor. Hatalanndan çabuk ders ko» (4) durnyordu, koc* kepçemuş o koea dil. Sonra soktu E alablliyor, tecrübesizliğini h&diseAma bütün kocamanlığına rağmen; dili patlayacak kadar siAhmet, balığı kıçaltına, girdi E lerin âteşinde düzelteblliyor. Bana öyle geliyor ki asıl Kenneşip, küçük bir deniz ağacı dalıAma kafası ynkarı alınmıyorği kadar. Takardan çekilirse. kopardı nı pek lyi anlatır blr tavırla, en dy'yi bundan sonra görebileceğiz. nın takıldığı ağzından dışan fır du ki bir türlü meretin. Üstelik O «keaat» günlerde, Istanbulmesîna. ufak bir çırpınma yapmadan, lamış, kıpkırmızı, panl panl, hmlanmıs. mezar burnuna doâda kllosn en a»ağı onbeş llra «les» gibi asıhrlardı dosdoğnı Beklemek lâzımdı hayvanın en aşağı sekiz doknz kilolnk ru «istivordu» (2). Mesina bit aşağıya... edecek bSyle bir «toıuncuk» keyfini, ta.şın aralığıfidan ken. mercanın başına zor geçti! miş, mantara davanmıştı. tutmanın katıksu nes'esine kap di kendine çıksm di^e. . Ahmet, doğrnsn, lylee WirO tuhaf ıspazmozlarla, artık tırdı kendini, tükürdü avuçlaBa.sladı Ahmet, ağır a|ır ka mıştı! Allahtan nzun sürmedi. Bes Nüshası 25 Kuru? yalnıı knyrnğa haflfçe titreyip nna; havanın ııcağına, yorfnnyıkla. iıahğın pesinden çitmeğe. Hayır, köpek balığı cinsinden on dakika sonra. elindeki mesi saraılsn, alev alev yanan gırtıluğuna rağmen, yansa çıkmıı Kendi kendine çülümsüyor : defildi, aşağıda deli gibi kafa Tflrkiy* nanın, hafifçe kıpırdadığını his nın rengi İse, üzerindeki mavi gibi, olanca knvvetiyle kürekUra Kr. «luh be avı! Kılıç mi avlıyovuran, bir türlü burnu ynkarı setti Ahmet. Zorlamadı, balık beneklerle beraber, • ölüm vülere asılıp, kıçı kınk kayığın Bnlunduğunuz muhitte bıırntınuza ter ruz be kardesim?» diyordu. kalkmıyan, sinirli balık. huylanıp, gene aynı taşa girme cudnn her tarafını dolasıp vaziküt burnuyla mlan foşur foSoneltk 7S.00 Ama hayvan, mezar burnuna Son akla gelen: Tekmil komkokusu geldiği zaman acaba benden sin diye, bıraktı. fesini tamamladıktan sonra çet «ylık 40.00 şnr yararak, fitti, pınl pınl do?ru şiderken birden Kalemi luk sanılan limanın dibinde bir mi diye dflşündünüz rnü? Pek tabıidir 3 »Tllk 23.00 kilinceye kadar • lönmek İçin kumlarla, genls ı p ı n ı ı bir Birkaç kulaç sağılıp gidince açıkîarına dönünce, hele bep yerde, bir taş, bir kaya bulunB u u r« Yayan hanrlanan, daha •udayken çatki herkes terler. ODORONO kullaplâj halinde yayılan sahilip, tuttu mesinayı. arkasındaki kayıkla beraber , ması ve balığın dosdoğra, alışCumhurtyet Matbaaeılık •• lamış koca balığı sandala alıp, tursanız herkes tarafmdan ayıplanmak burnu uzaktan dolanıp, Kalemitığı bu yere, yuvasına gitmekte Yavaş yavaş. ynkarı alma> a küçük bir dereyle keaildiği yeOasetecUIk Tfirk Anontm Şlrketl yere yatınnca, sucnk gibi terle nin koca limanın ortasına yololduğnydu. gayret etti: karıs kanş! imkâ Cagaloğla Halkevl Sokak No. 3941 rine, köyön u ilerisine, bastan mahcubiyetini bertaraf edersıniz. miş, müthiş snsamış oldnğunun lanınca; keyfi temelli kaçtı Sahlbi nı yok. Müthiş zorlnvordu a«a kar» etti. tyice çekti, bastırdı Bnnu düsününce, topladı kenfarkına vardı Ahmet. ODORONO Spray'i iki defa püskürtAhmedin. Jısı, müthiş kafa vuruyordu. tekneyi kıyıya. Glrdi gene ka eğer varsa taşa, ynvasına giNAZİME NADİ meniz kâfidir. Koku derhal yok olıır. Kalın yün kazağım sıyırıp çıyığa, balığın dışan tasao kuyAz daha zorlarsa, gerilmiş dini Ahmet. Bırakır da, hayran Kövün açıkları, limanın içi Yan lslerlru fiilen 1öare eden kardı. Lodostu, çok sıcaktı haBütün gün emniyet içinde \e teriitaze rerse, bir daha çıkmazdı artık. rnğunu da zorla kıvınp kıçal«tın tın» öten mesinayı kopara kunıdu Hafif çamurla karısık Mesul MOdOr va. Üstelik bir gün evvel kayıBasladı hafif hafif zorlıyarak tına soktu. kum. «Hayırlı» bir balık, yâııi cağını anladı Ahmet. dolaşırsınız. ODORONO kadın, eıkek, ğı boşaltmış, yıkayıp temizlebalığı yormaya. Zaten hayvan, VECDİ KIZ1LDEMİR sinaçrit, mercaıı einsiııden, paBu taşların üç kilodan yuka(Arkası var) aılenizın bütün fertlen ıı;ın ıdeal bir hemen hemen yedi sekiz yüı mis, testiyi de kıyıda, yan tara eden. kıvmeti olan bir balık, rı balık yaptığı pek az görül. Gazetemıze gondenJen evrak ve cazibe bek(,isıdır rafta çekili duran Tonyalının metrelik bir yol gelmişti. Az kat'ıv^en taslık verden ayrılmüştü. yazılar neîredilsin edilmesin tade 1 Suyunu kaybetmek: Her motorunun altında unutmuştu. sonra kesildi, bir parça. Ahmet maz, kuma sapmazdı. Çamura edilmez fiSnlardan mesuliyet zaman gezmeğe alıştığı derin «En kabadayısı olsun olsun Su da yoktu sandalda. önce bes altı kulaç kadar aldı kuma. ancak köpek balığı, vakabul edilmeı lıkten alınan balığın sersemleda dört kilo olsun. Ne peki, a toh. tırpana, irina (3) gibi «baş yukarı. Zorlayınca koyverdi. Tek çare olarak aklına, zamesine denir. şağıdan böyle ayı gibi zorlnan Arkadan bir kere daha. Bu dehelâsı. ıse yaramaz namussu/ ten neredeyse üç beş yüz metbe kuzoDi?» (.2) «Bir yana istemek» balık fa. on onbes knlacadek çekti. Abone ve İlân lşlerl tçın. larfın lar» tiderdi. re kalan kıyıya, K a l e m i 'ye için o yana gitmek mânaUstOne «Abone» veya «ilân Servtstı Bir kere hayvanın başı > Qka Gene bıraktı. t'çüncüde, teslim tyt ama. böyle bavırsız cins çıkmak, hem biraz dinlenmek, kaydının konmagı lâzırodır. günlük itiyatlarınısdan olnıalıdıı sına gelır. olur gibi vaptı hayvan. Asağın dönse, beş on kulaç çekince havvanlar da, bu sekilde, tas hem de ulu çınarın altındaki dan parıldayana kadar geldi yusuynnu .1 kaybeder, şîşip çat hahklarına has bir canlıhkla • (3) Köpek balığı cinsleri. (.eşmeden, o güzel sudan kana karı. Sonra gene zorladı, diplcBU GAZETE BASIN AflLAK lar, teslim olurdu balık... kafa vurmaz; ne mal oldnklarıkana içmek geldi. (4) Hazır, alesta. YASASINA UYMAYİ TAAHHÜT Meclisin 38 yıllık hademesi Deli Halit paşanın nasıl vuruldugunu anlatıyor Yazan: Said Arif Terzioğlu Amerika Mektupları ıııı=ıııııııııııııiMiııııiMiıııiMiıııııımııııııııııııııuııııııııımıııııııııııımıııiMiııııııııııııııııııııııııı=ıııı HEM Düşündürücü bir hadise alıkesir • Ayvalık ve Çanakkale • lzmir sahll yolları fistünde, Ege denislne t kilometre mesafede İki şirin köy vardır. Yaya ve Hacıosman köyleri. Bnnlar Gömee bncağı k8yleri iken simdi bucağın belediye hndntlan içine ginnialer ii sucüstü yakalandı «> Hatalanndan ders alan Kennedy L OĞUZ TÜRKKAN 6 ncı Kotadan Türkiye Zirai Donatım Kprumu Umum Müdürlüğünden: de 100.000 BUTAPHEN Draje I ma CUMHURİYET Benden mi? ODORONO ^^Jııııııııııııııııınıııııııııııııııırıııııııııııırıııııııııııııııııiıııııııııııırıııııııııııııııiıııııııırırııırırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııımıııımınıııııııııımıııııınS?"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle