16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTT Futbol Federasyonu nihayet konuştu!. M, Sarvan'ı itham etmek gayesiyle dekiarasyonda hakemin raporu açıklanıyor CUMHURİYEF 8 Nisan 1961 Ankaradaki tek maç D. Spor Ad. D. Spor arasmda Beşiktaş Ş. Hilâl revanşı oynuyorlar Günün ilk karşılaşmasını ise saat 14,15 de Beykoz ile PTT yapacaklar Milli lig maçlarına bugün tstanbul ve Ankarada devam edilecektir. BEYKOZ P.T.T. Dolmabahçe Stadında günün ilk maçını saat 14.15 te Beykozla P.T.T. yapacaklardır. Ankarada yapılan ilk devre karşılaşmasında P.T.T. ile 11 berabere kalan Beykozun kazanma şansı fazladır. BEŞİKTAŞ • ŞEKERHİLAL Dolmabahçe Stadında günün ikıı: c'i maçını saat Iti da Beşiktaşla Şekerhilâl yapacaklardır. Milli ligin ilk devresinde Ankarada Şekerhilâle 30 yenilen Besıktaşlıların bugünkü rövanş kar>ılaşmasını kazanmalaıı normaldir DEMtRSPOR (Ankara) DEMİR SPOR (Adana) Ankarada 19 Mayıs Stadında gunün tek maçını Ankara Demirsporu ile Adana Demirsporu yapacaklardır. Milli ligın ilk devresinde Adanah rakiplerini 20 yenen Ankaralı Demirsporlular bugünkü karşılaşmanın da normal favorısidırler. 1 Ankara, 7 (Cumhurıyeı Teleks) ıar yenıden Ceza Heyetıne getıı'i • dum. Gordüğum manzara, esef Futbol Federasyonunca hâdiseli ! iir. ı verici idi. Emniyet kuvvetleri hâFenerbahçe Gençlerbirliji maçı • 6 Iddıa edildığı gıbi Fenerbah diseleri uzaktan alâka ile takip mn hakem raporu nihayet açıklan çe kulübüne karşı alınmış kasitli ediyorlar veya oyuncularla hasbibir tedbir yoktur. Olsa otsa bu ' hal ediyorlardı. Naci'ye inkıta demıştır. Federasyon tarafmdan hakem kendi muhayyilelennee belıren suç \am ederse oyunu tatil edeceğinv BIGÜNKÜ MAÇA HA/1KLANAN BfcStKTASLILAR DÜN Muzaffer Savran itham edılmekte | luluklarım mazur göstermeğe ma : bildirdım. Bu arada konuşmalanTAPTIKLARI ANTRENMANDA ve şoyle denılmektedır: «Hataiarın I tuf bir harekettır. Diğer kuiüple mıza Faruk Ilgaz, Szckelli de mütashih ıle memleket futbol hakem ıe ait bu şekilde tpsbit edılmiş, fa dahale ediyorlardı. Yan hakem lığine, dolayısıyle futboluna hız kat Ceza Heyetine sevkcdümemiş leri de yanıma gelerek bana yarmet edeceğme, kâzıp bir şöhret tek misal gösteremezler. dımcı oldular. Szekelli (yok böyle peşinde koşmanın coşkunluğu iMuzaffer Savran, hadıseiı Fener ofsayt, çok fena lıakem. yok bu ha çınde ne yapacağını şaşırmışçasına bahçe Gençlerbirlıği maçına ait kemle maç yapmak) diyor, eliyle tenakuzlara dalan, bağlı bulundu rapora ek izahatında, oiaylar mad I bır takım kötü jestler yaparak oğu teşküât kademelerini ve mev de madde açıklanmaktadır. Savran yuncuları tecavüze teşvık ediyorzuatı bir kenara bırakarak yaptığı bu raporunda, oyunun kritık olma riu. Bu arada Faruk Ilgaz'ın Nejat basın toplantısında hakıkatlef hi sı hasebivle emniyet mensuplan Şener'i kuvvetle iterek, «ulan sen lafına tıirlü beyanlarda bulunan nın gerekli tedbirleri almasını ri van hakemsin. burada işin ne« diRobert Rusnel futbol hakemı Muzaffer Savran'ın ca ettiğini. fakat ıkazlara rağmen ye bağırdığını gördüm ve duydum. Dünyanııı 1 numaralı basketbol otoritesi memleketimizde açılacak bir kursu idare cdecek hugunku durumu, Türk hakemlık oyuncu ve idarecileıle haşırneşir Buna mukabil Fikret Kırcan, >anı müessesesi için cidden esef verici olan bu Emniyet kuvvetlerinın nıBasketbol Federasyonu Reisi I nacağını. önümü/.deki sene yenı olduğundan realitenin ışığı altın zamı bozduklarını ifade etmek ma gelerek nezaketle kararımın ne da bahis konusu olayı umumi efkâ te ve 5 numaralı izahatında iptal olduğunu sordu. öğrenınce oyucu Turgut Atakol. dün bir basın top. \ nizamname ile basketbol maçlarıra ızahta fayda mülâhaza edilmiş edilen gol hâdisesini anlamakta ve ların yerlevine geçmeleri için ih lantısı yaparak basketbol faaliyet ; nın yapılacağını, Balkan şampiyo ı nasınin tstanbulda yapılmasının tır. soyle demektedir: «Ikıncı devre taıda bulundu.» Savran, dijı'r i leri hakkında izahat vermiştir. rHedefimiz memleket sathında j mümkün olacasını lYugoslavya nin 36 ncı dakikasında Fenerbah i zahatında. emniyetin bir albayın 1 Muzaffer Savran'ın raporu çenin ofsaytten attığı KOİü iptal et ve inzibat askerleri sayesinde sağ daha programlı çahşmaktır. diye t yapamadığı takdirde) belırterek ile beyanı birbirine uymamakta mem üzerine oyuncular, bir ânda ! landığı ve 5 dakikalık inkıtadan soze başlıyan Atakol. aynı saatte sözlerine ?on vermiştir. dır. etrafımı sararak beni göğsümden sonra maça devam edildiğini anlat Izmir ve Ankarada da toplantı ya 2 Mevzuata gore bir futbolcu ittiler. Bu ânda oyuncularını teskin ruaktadır. pıldığmı. yeni tâlimatnamelerin İki sporcu evlendi veya idarecinin sadece hakem ra • etmesi gereken takım kaptanı NaOrhan Gonul ıle llgili kısımda : bir komisyon tarafından hazırlanporu değil, saha müşahidi, gere ci. başta olmak üzere Kadri ve Yük Olaylar aynı şekilde anldtıl • dığtnı. eksik olan dahili nizamname Atılla Or. ; M u l j k u r e kçılercıen kirse yan hakemlerden ahnacak selin beni itenlerin içinde olduğu ınakta ve golün ofsayt olduğu ktnraporlar veya maçı seyreden Fut nu tesbit ettim. Keza, aynı ânda, ' disi tarafından tesbit edilip işaret ye daha akademik bir veçhe verıl , U ç d a ğ Türkiye şampiyonu Nuray bol Federasyonu âzaları ve Mer • kale arkasmda bulunan taknben j verildiğini söylemesi üzerine Naci mesine çalışılacağını belirttikten ı Erkartal ile dün nikâhlanmıştır. kez Hakem Komitesi üyelerinden 5060 kadar foto muhabinnin ve kı ' nin kendisine iki eliyle jest yapa sonra «lyi bir antrenör ordusu ye j Genç evlileri tebrik ederiz. ahnacak raporla da Ceza Heyeti sa bir an sonra Fenerbahçeli ida rak, «Allah belânı versin» deyıp tiştirmek zorundayız» dedı. Sozle. | ne sevkleri mümkündür. recilerin etrafımda toplandıklarını sahaya koştu. bu sırada oyun baş rine devam eden Reis. federasyon3 Merkez Hakem Komitesinin müşahade ettim. Emniyeti temin ladığından hakemi ikaz edemedim» da kayıth 160 antrenör bulundu. Muzaffer Savran'a gbnderdiği mek ( etmek için boyuna düdük çalıynr 'nealinde bevanda bulunmaktachr. ğıınu, bu sene 100120 kişilik bir kursun açılmasına gayret edilece tup.her zaman olduğu gibi hatalann tekrarlanmaması için tavsiye ğini ve kursun hocalığını da Ro. den ibaret olup, maç verilmemesi bert Busnelin yapacağını. 1962 sei»e moral bir tedbir olup bu Mernesinde her maça çıkan takımın Ankaıa. 7 (Cumlıurıyet Tetck.;) kez Hakem Komitesinin salâhiyeti bir antrenörü bulunacağını beyan Bisıklet Federasyonu faaliyet dahilindedir. etmiştir. Atakola göre hâriçten prugramı Kereğince. 27 nisan 19S1 4 90 dakika bir hakem tara antrenör Retirmek meselesi diye gününde Hatay bisiklet turunun fmdan tamamlandmldığı takdirde bir şey yoktur. Önümü?deki sene 5. yıl müsabakası 123 kılometrelik Ulimatnameye göre hükmen mağıki antrenörü. Yalçm Granıt ile Antakva Reyhanlı • Kırıkhan lubiyetin tatbiki veya lisans istirSamim Göreç'i Amerikaya bir kur dat bahis konusu olamaz. Ancak; sa söndermek için Umum Müdür. bir hakem, kasden hakikate uymı; puvan durumu lük nezdinde teşebbüse geçildiğini yan rapor tanzim ederek hâdiseleİS 14 1 42 ıo m açıklamıştır. Anadoluda basketbo Yesıldirek ri girler ve teşkiUt ve mensuplan 19 12 3 27 lün ilerlemesi için iki basketbol Sarıyer 9 28 hakkında nesriyat yapar, mazeret13 12 4 M kervanınııı tstanbuldan ve Anka Taksinı i:i 28 sir olarak hakemlik vazifesi kabul 18 9 4 35 Galata 22 2:! radan hareket edeceğini, 25 bölge etmezse lisanjı istirdat olunur. 17 10 5 32 Eyüp İS 22 yi dolaşacağını. oralarda bro.şür Adalot 18 8 7 31 5 Ceza almış antrenör ve fut 20 19 ler. daçıtılacağını. konferanslar B. Beyi 18 8 7 22 bolculann hali infazdaki cezaları 18 19 verüeceğini. filimler gösterileceğı B Spor 5 T« rastgele beyanlara müstenit olarak 1» 18 İB 4 8 22 nı ifade eden Atakol. transferin Anadohı ^apılmaz. Talimatnamelere uyul 23 15 17 .! 9 11 21 II Hurdurulması için tekrar tekhf Sülcynıaniye mak sureriyle 5 gün içinde müra 17 11 13 Hasköy rrtileceğini. milli takım kamp kad raatta noksanlık veya tahkikatın T l K t i l T A T A K O I . V E 2. İ I A Ş K A N M l l l ' I A K SENCER 17 5 12 10 rosunun SHII eününe kadar açıkla. D. Pasrf £enı?!etilme?i bakımlarından kal nt'NKl TOPLANTI DA'GÖRt v IÜYORLAR : ı t ı rî Atakol basketbol calışmaları konüsunda basına izahat verdi 1960 yılının sporcusu Suarez'e göre 7 nci dünya kupasını Brezîlya kazanacak Madrid (Hususi) Geçen se ne Fransa'nın «France Foot. ball dergisinın Avrupa otorıteleri arasmda tertiplediği bir anket neticesinde ittifakla yı. hn futbolcusu seçilen Barceiona ve Ispanya müli takımmm Arjantin asıllı 23 yaşmdaki dünyaca meşhur kaptanı Louis Suarez. geçenlerde kendisi ilr röportaj yap3n Ar.iantinin «Cla rin> gazetesinin Madrid hususi mulıabirine önümüzdeki yıl Gü ney Amerikanın küçük memle. keti Şili'de yapılacak büyük futbol mücadelesini Brezilya'nın kazanacağını söylemiştir. Suareze göre 1962 Dünya Ku pasında ilk dört dereceyi Brezilya, Şili. Arjantin ve Ingilte re alacaktır. Dünya kupası maçlarıtıın bilet fiyatları Santiago. (Hususi) 1 8 : 9L Dünya Kupası Maçlarını organı ze edecek olan Şili, bu büyük turnuvaya hummalı bir çeküdf hazırlanmaktadır. Muhteüf şehirlerdeki stadis rın genışletilmesi işi hızlanm;organizatörler yabancı memlf ketlerden geleceğini bildireı ij() bin kisi için yer bulmağa ça lışmaktadırlar. Fakat bugunr kadar ancak 20 bin kişi için o teller ve pansiyonlarda yer tr min edilebilmiştir. Diğer taraftan Organizasyor Komitesi. Carlos Dittborn'un başkanlığında yaptığı son top lantısında bilet fiyatlarım Ş J şekilde tesbit etmiştir : Grup maçları: 3.90 5.10 dolsı (39 51 lira). Dömifinal maçları: 4.95 • 7..">'; dolâr (49.5 • 75 lira) Final ve üçüncüluk maçı: 6 9.25 dolâr (60 93 lira). 27 nisanda yapılacak Hatay turuna 6 takım katılacak Antakva parkuruncla > apılacaktır. Bu yarışmaya Ankara. Konya, Eskişelıir, Kütahya. Gaziantep ve Hatay takımları katılmaktadır. Dört yıldır yapılan bu tnusabakayı Ankara ve Kskişehir takımları 2 ser defa kazandıklarından bu yılki müsabakayı Ankara ve Eskışehir takımlarından birı aldığı takdirrie ortaya konulan şildi almağa hak kazanacaktır. Fausto Goppi'nin heykeli bitti Ronıa, I Hususi) Geçen yılın başlarında kısa bir hastalı. ğı müteakıp vefat eden sampiyonlann şampiyonu nâmı ile mâruf söhretli Italyan bisiklet çısi Fausto Coppi'ni n yeni hey keli tamamlannııştır. Mahallî lig Mahallı lig maçlarına bu hafta da Şeref stadında devam edilecek tır. Bugün saat 12 de Yeşıldirek Anadolu, saat 14 de Haskoy Su leymaniye, saat 16 da Davutpaşa Sarıyer kaı>ılaşacaklardir. TEMMÜZ ÇEKİLİŞtNDE BOSTANCI Şenesenevlerde BİRİ Muhteşem dekor içinde bir hazine Halkımızın daima ve büyük rağbet göstercliği; 1 Kişiye 50.000 Ayrıca : ve muhtelif kıymette 150,4 hepsi 2 O O . O O O lira tutarmda nokit ikramiyeleri ilânımızın serlevhası, Rembrandtın '"Bethsabee"tablosunun reprodüksyonuna mahsus ve nekadar yerinde ise. Yüksek kaliteli K O M İ L İ tuvalet sabunlanna da şâmil ve doğrudur Zira.gerek tabiatta,gerekse hayatımızda her kıymet, her değerli varlık, kendisine lâyık bir dekor, bir mahfaza, bir ambalajbulmuştur. Her mevsimin Engüzel. En sağlam. En ucuz YGnlü % ve pamuidu kumaşfarını Son PararYatmna Tarihi: 3 M3yiS TÜRKIYE EMLAK X KREDI BANKASI Yaril Satışı Kurumunuiz tâıaiuıdaa Goksu ve Safaköy depolarında mevcut 127816 adet 200 litrelık demir sac boş yağ varilleri depolaıda tesüm şartiyle peşin veya kredili olarak 25 4 1961 sah günü saat 14.30 ria açık artırma suretiyle satılacaktır. 2 Alıcılar variilerin tamamına veya bir kısmma talip olabüirler. 3 Tâlipler alacaklan beher varil için ıki lira muvakkat tGmınat yatırdıklarına dair makbuzu ibraz etmek suretiyle ıhaicye girebileceklerdir. 4 Teminatlar ihale saatindotı evvel ihalenin yapılacağı Bahçekapı Yenı Valde Han kat 5 de Müdürlüğümüz veznesine yatırı'acaktır. 5 Kuruni ihaleyi hiç yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbes'.tir. (15492) I»r' AMERİKAN TİPİ Battaniye vs Halılarla Evlerinizi modemlaştiriniz Mefrufatçılarda Mttbr YENİ TUVALET SABUNü size muhteşem ambalajı içinde takdim ediliyor NECMİ KOMİLİ : Telefon : 22 07 96 Tesis Tarihi : 1878 Komili G LANOLtNıKREMLİ ancak mağazalanmızda bulabilirsiniz. KADİFE MENSUCATA. Ş. Efibank Umum Müdürlüğünden: Kömür Naklettirilecektir Murgul Bakır Işletmemızin ihtiyacı 17^00 ton Kümür (o/o 20 eksik veya fazla taşınmasını talep hakkı Banka'ya ait olmak kaydiyle) Zonguldak'tan Hopa'ya naklettirilecektir. Bu nakliyata ait şartname Ankara'da Etibank Umum Müdürlüğü Nakliye ve Sıgorta Şubesi Müdürlüğünden, Istanbul'da Etibank tstanbul Alım Satım Şubesi Mü. dürlüğünden ahnabün. İsteklilerin 21.4.1961 günü saat 17.00 y e kadar teklif mektuplarmı teminat mektubu veya makbuzuyla birlikte Umum Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde postalamaları veya bu saate kadar Muhaberat Servisine tevdı etmeleri lâzımdır Bankanıii; ihaleyi yapıp yapmanıakla veya dılertıgine yapmakta serbesttir. Postada vâkı gecikmeler nazan itıbare ahnmsz. Kamgarn için çift taraklı (İnt»rsketing) veya tek tarakli ÇEKME MAKİNELERİ (', alıııır. Satmak istiyenlerın P.K. 670 Gt^ata'ya müracaatleri. ET ve BALIK KURUMU İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Fabrikannza yeni ilâve edilen tesislerde !jat)lon usulü lıer nevi mensucat üzerııif fasoıı olarak. ba?kı yapmaya h^ladığunı/.ı .sa\nı mauifatura tüccarlarına arîedsriz. Türkiye Şişe ve Gam Fabrikaları A.Ş. Umvm Müdürlüğünden: Çayırova Cam Fabrikamız İçin Işçi Alınacaktır Yakuıda faaliyete geçecek olan Çayırova Cajn Fabrikamız işletmesinde çalıştırümak üzere r.şağıda sanatları yazılı işciler alınacaktır. 2 nci ve 3 üncü smıf ehüyetli elektrikçi, tornacı, plânyacı. frezeci, taşlama ustası, tesviyeci, kazaııcı, pompacı ve soğuk hava kompresör makinisti. Askerliğini yapmış olan tâlipletüı belgelerivle birlikte her gün 917 arE3inda Çayırova Fabrikası Müdürlüğüne çahscn müracaatleri. NOT: Fabrik«.ya, Kadıköy Gebze ve Kadıköy İzmıt otobüsleriyle jtidilir. * (168041 GÜVtNtBİLECEĞİNİZ YEĞANE KAMYONOUR ÇMPRIME SANAYİİ A Ş. TELEPON: 43 12 98 Itokko
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle