13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OfilRURveSEVGlÜlERromMinmı n n n O.H.UVVRENCE bo defa « I I Ur adamıı toitsiz •sfcıat anlatnror. IGÜVEN umhuriYet KURUCUStfe YUNUS NAOİ V7 37 TÜRKİVfeDE ZİRAÎ eden Anayasanın maddesi müzakeresiz kabul olundu 246 lv Ajr^ıg E v t'l$triiiaitÇlktl. caüi 12 s u !>ayi 13.174 No . ve mettup adresl Cumhurlyet tatanbul Potta K.utu*u: Istanbul 22 42 00 22 42 86 22 42 07 22 42 98 22 42 99 CumaiteSl 8 1961 Dolu, Hayvan, jfangın, Naklıy^, Hayat, Kaza ve malî ri>esuliyet agorta' ıhüyaçiarmiz içm en ftıüsaıt şartlan bulacağınız sıgorta şırketıdı£ > ŞEKERjSİGORTA Ş*KETI Temsilciler Meclisi üyeleri dün bu karan ayakta olarak uzun uzun alkısladılar. Maddenin metni şudur: ((Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir)) IIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMII I Subayın Hakkı • III llllllil llllllll ubaylara ov hakkının ta nınması kolav olmadı. Temsilcıler Mecluınde bn konu ıle ılgılı olarak ateş \nkdid 7 (Cumhurıvet Oturunı saat İ da a<,ıldı îlk o E U lı sozler sovleudı, hejecanlı tarlemsılcıler Mecll E Urak Temsılcıleı Meclısı ııvfsı Şa E T»leks) tu>malar vapıldı. Kımı hatıpler lehhap Gurler m hukumet 'arafın E sının (.arşdmba gunku oturıı ~ te, kımılerı alevhte konnştular. dan vurt dışında bır goreve tavi munda muzakerelerı tamam Snbavlara ov bakkı \erılmesım isn' dolavısıjle uvelıkten ıstıfasını E lanan «Seçımlerın terael hıı E temıyfnlerın davandıjı bırıcık getalep eden onergesı okundu Ka E kııml»ıı ve se^meı kutııklerı rekçe. bu \olla ordnnun polıtıkaja kdnuıı» bugu ı E bul pdıldı Muteakıben kı^a bır su E lıakkındakı bulastırılaıatı kavçusu ıdı. Balkau re once tunıu uzerındekı mu/ake E Mıllı bırlık Komıtesı taidfın ^ Hsrbı felaketını gozlerıvle çoren, o İ>ehrımude buluna n Devlet Ba = lerının tamamlandıgını bıldırdıgı ~ dan mıı'dkere edılmıstır gunlerın acısını hâla vuregınde takanı Sıtkı Ulay dun saat 11.30 da mır Turkıve Cumhu:ı\etı Anava E Bılındıgı eıhı, Kurucu Met ~ sıyan eskı tarıh hocası hemsettın Vilâyette gazetecılerle bır muddet sası tasarısının maddelerının mu E lii K tuzugune gore Temsıi E CÛuıaltay, bn kavguvu ıçı vanarak goruşerek suallerını cevaplandırzakeresıne geçıldı E cıleı Merliiindp gorusıılup E açığa vnrdu. Mıllî Savnnroa Komıs mıştır «Istanbula gelış sebebınız7» edılen bır tasarının Ş Bu sırada Suphı Rua Do'iıkan ~ kabul •»ontt bıle ikıve karşı sekız ojla TARIHI BİR VESIKA IİZİ vılında ılk Anavdsamızda ver a ba^kanlıga verdıgı bır onerge ıle ~ Mıllı Bırlık Komıtesıne y v k ~ şeklındekı ılk sual uzerıne Ulay eskiden oldugu gıbı snbavların yı lan bırıncı madde tesbıt edıhrken Ataturk'un e] vazısı ıle vaptıgı Ataturk'un gençlıge lııtabpsının A E edılmesı orada enıden mu ^ şunları soylemıştır: ne seçım dı?ı bırakılmaları tezını musvedde (uzerınde «Turkıve Dev letının şeklı hukumetı Cumhurı na\asa\a onsoz olarak ıthal ed i E /aker" koıusıı edılmesı lazım savnndn. « îstanbula hem şahıtlıge h e a a de kuyrukların cınslni tayıne gelFakat netıeede otekı trz açır bas { vettır» ıbaresı bulunan bu mus\ edde Ataturk tarafından buruştu mesını talep ettı ijınası O/d no^lu E dı* Bu hııkum «eregınıe mu E dım Benım bıldığım bır çok kuvtı ve Temsilcıler Meclısı, genel se i rulup atılnış, atıldığı verden çalı?malara ıştırak eden kurucumuz ıse venı bır teklıfle 27 Ma\ı> I n zakere edılen tasarıdakı MI ^ rahmeth Yunus Nadı tarafından aîınıp hıfzedılmıştır Vesıka el ı kılabı ruhunun ve Turk mılletı ^ bavlara ov bakkı veren mdd (îmlerde ov knllanma hakkını snruk vardır; dağlıç, kıvırcık gıbı vevm Cumhurıyet ın o zamankı Yazı Muduru Kemal Salıh Sel ın | nın j dırenme askının Ana\asa>a E de Mıllî Bırlık Komıtcîinoe E bavlsra tanıdı. Bu kuyruklara karşı mıdem sağkoleksıyonunda bulunmaktadır ) l^ Arkası Sa. 5 Sfi. 6 da E de kabul edılmı, dncak »e<. E Bu konuda alevhte soı sovlıyenlam, hazım cıhazım ahşkındır lerin ka> uu>*rını anlamakla bera^ men vasının 18 ulması ıtıraz S Bence kuyruğun dıbındekı markaber bız onavlanan kararı jerınde Z: la karsılanmıstır Mıllı Bırlık ^ yı tesbıt etmek lâzımdır îthal buldnğnmnzu belırtmek isterız ~ Konııt»sınde seçmei vaşınıı malı kuyruk hem zehırlı hem de l n r t savunmasında çorev yukle E 18 den 21 e çıkarılması ıstenE i haramdır Bunlardan (bızıun) kehnen, gerrktıği zaman bu \olda = mektedır Bu sebeple tasarı E mesıyle başlayanlar domuz kuvrucanını fedaya yemınlı, vuksek og ~ tadıl edılmek u/eıe Seçım ğuna benzerler anlamıyanlara da retım gonnus, kulturlu \atandasla Kumı>\ onuna iade edılmı^tır vuldan seslı sazlanmız da vardır. rı, sırt orduva polıtıka karışmasın Zaman ve plânı da mevcuttur Bız rıllllllıııııııııııııııııııuııııııııııııiıTgerekçesine dayanarak ov hakkınplânm beyaz kaplısı ıle ıntıkalı dan voksnn bırakmak, artık dege Dun Yassıada'dakı hâdıseye sebep olan eski DJ*. lı sanık Arkası Sa S Sn 2 de rinı vltinnıs bır davranıs olsa gerektır. Çok partılı havata gettıçımııdenberı on bes iıllık denevler bunu a^ıkça çosterıvor. Kendını bı len bır ınsamn memleket kadem le ılgılenmemesı ımkânsızdır. Bızde de 1946. hele 1950 denberı saTurizm müesseseleri tarafından gümruk vergileıınden muaf olaıak bavlann buvuk «.onunluçu seçımler şırasmda kavıtsız durmamıslar, ithal edılecek eşya hakkındaki tasaıı Temsilcıleı Meclisine se\kolundu kendıleri sıdrmedıklerı sandık haslarına \akınlarııu çondermege Millî Kunııte uvelerinden çavret ederek mıllı ıradeve katıtbırıncısı Baain Ya>ın ve Ankara 7 (Cumhurıvet Te ddiı Ataklı \e Ozkava Iznıir'de mak ıstemıslerdır. Sımdı subavla lekb) Bakanlar Kurulu Ba^ba Turizm Bakanlıgı nın \enı Teskı. ra ov hakkı tanınmakla dnrumun ga7etecilerin muhtelif sokan Yardımcısı ve Devlet Bakanı lat Kanunu tasarısı aıgerı ıadyo de^ıseeegını sanraava yer olraasa nılarını ce\aplandırdılar Fahrı özdılek ın başkanhğında bu nun bağımsız ve Iktısadı Devlet gerektır. kanun gun saat 9 30 da başlıvan ve dort Teşekkulu halıne getıren Duruşmada Bayar ve Menderes ile eski D. P. yi öven bir sanık, duruşma Yıne son on bes vıllık tecrubele saat devam eden bır toplantı vap tasarısı ve T C Turı/m Bankası. l?mır 7 (Telefonla) İki gun rın gosterdıgıne gore vurdumuzda mıstır nın statusudur salonunun havasını birden elektriklendirdi denberı s.ehrımızde bulunan M B K vatandası çıleden çıkaran en bumm^mm^m •*••• Bakanlar Kurulu bugun uç ka Toplantıdan çıkan Bakcnlar u\ elrındeı Kurmav Alba\ Mucıp Mik tehlıke, seçımlerın kotu ıdare nun uzerınde çahsmıştır Bunlar Arkası Sa 5 Su. 7 de Anıazon nehrinde batan I Ataklı ıle Kurmav Bınbası "jukrai edılraesı, seçımlere ıdare tarafıııDun Yassıada'da Ankara ve Is once Kızılay'da nümayış yap*a O7kava bugun ogleden son r a bır kııçuk bır geminin sııva dan hıvle karıstırılmaM çerek tanbul olaylarının duruşmasma de gençlen yakalatmak ıçın bazı i f i basın toplantısı vapmısiaıdn K>kanunı. jerek kanun dısı vollarlj dokıılen volcularındaıı sız şahıslan para ıle kıraladığl vam olundu mıte uvelerı suallerı ~.o\ le cevap haksızlık edılmesıdır. Bu sjıbı hal kısa bir muddet sonra îlk tanıklann ıfadelerınden, mun anlaşılıyordu Idndırmıslardır Içre karsı ov bakları olmıvaıı su (Arkaaı Sa, 5, Sü. 4 te >alııız bir takıın iskefesıh Demokrat Partının ıhtılâlden bavlarımızın da s m l vatandaslar \rkası Sa. 5, Su. b da la beraber acı du\duklarını her zaletler kaldı man vakından gorduk. Bızce dıkkat edılmesı şereken •\mazon boigesı >enı bır facıaya nokta sudur ietımlere gırıp mıllı »ahne olmuştur Peru hududunda ıradeve katılmak baska, polıtıka fışkıran ve Amazon nehrıne akan vapmak baska sevdır. Bır suba\ Purus ırmagı bataklıklarla ve ıçı«eçımlere gırmeden de pol.tıka^a ne gınlmesıne kalın sarmaşıkların alet olabıhr >assıadada hesap engel oldugu bır ormanla çevrılı1 teren kımı \uksek korautanların dır Bu havahde ormanda kauçuk asıl gore\lerını uııutarak dusuk Örfî Idare, derhal duruma el koydu; geminin toplavan cesur ormancılann tek ıdarete koru korune baglandıkları tuk kulubelerınden başka bır şev riurusmalar sıraiinda bır bır ortakaptanı, barmeni ve iki kamarotu nezaret gorunmez Bu bolge ıle me«kun . " *a çıkmııor mu" lste ordumuzu bu merkezler arasmda ajda bır defa Ankara 7 (Cumhunyet l e . Y.T.P. Kocaeli İl Başkanı tevkif edildi; A. P. \e buııa benzer polıtıka hastalıkaltına ahndı. sefer etmek uzere, bır kuçuk ge l e k s > Kendısının ve refıkasının larından korumava bakmalıvız. ile B. P. arasmda bir söz düellosu başladı; mı ışler ve bır kaç gunluk bır voll sıhhatının bozukluğu dolavısıyle Fn bmuU rutbelısınden en kııçuk Dort avaan berı Akdenız de rıng Muhafaza Amırı Nevzat Atılganı n culuktan sonra, Acnazon'un baş emeklıye ayrıla n Ömer Nasuhı rtıtbelı§ıne kadar şııba> lanmız se( Ord. Prof. Mavitan. A. P. ne kaydoldu 1% 11111114*113 Bılmen'ın venne Diyanet îçlerı nmlerde ovlarını \indanlanna ço sefen yapan Denızcıhk Bankasının ıdaresındekı ekıpler sımdıve kadar kentı olan Manaus'a vanaşır tıchmann'ın tkıncı Dunva Harbi luks yolcu eemılerınden «Iskende eşıne ender raslanan buvuk bır Bu hafta bu lcuçuk gemı muh Baskanlığına tâvm edilen Hasan re kullanacaklardır Fherır kı Ankara, 7 (Cumhunyet Teleks) sırasında ıçınde yahndilerı ımha lımammıza mermı ve tabanca kendı aralarmda ve çevrelerınde ıiinı evvelkı akşam kaçakçılığını telıf ıskelelere uğravıp on beş ka Husnu Erdem dunden ıtıbaren go C HJP. nın ı)k kongrelerı yarın kampanyasnı idare ettiğı donmuş ve gemıye gıren Gumruk propasandava kalkısmasınlar, her Arkası Sa. 5, Sü. S te ArkMi Sa. 5, Su. 4 te ! revme başlamıstır Mıhallıççıkta, oburgun de înegol' Berlin'dekt bina lıaııgı bir kısı, va da kurul ıızerıne Arkam Sa. 5, S t . S de de yapılacaktır f>askı hareketlerıne gırışmesınler, Bugun Genel Sekreter îsmaıl ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR : I lıırbır partne hıcbır sekılde alet Ruştu Aksalın başkanlığında topolmasınlar. lanan C Ji P Gençhk Kolları MerBu, her sevden oııce bır kultur kez Yonetım Kurulu ıle Ankara vp olsunlak meselesıdır. Bızım orllı Gençhk Kolu Yonetım Kurulu, dumuznn ı bu kultur ve olçun>e Gençlık Kolları kongrelerıne aıt luk sevıvesıne ulastıçını şossumuprogramı gozden geçırmıştır Mızu gere gere so>lıvebılırız (Arkadaşımız Mazbar Kunt Kudüsten bildiriyor) hallıççıkta, oburgun de înegol'de övle olmasavdı 27 Mavıs varatıyapılacak olan kongrelerde C H P labılır mndı' Kudus, 7 Dunyanın dort tara gezmışierdır. Duruşmalann rahat Merkez Yonetım Kurulu uyesı Dr NADIK NADt fından gelen gazetecüer bugun ça takıp edılebılmesı ıçın bır çok Suphı Baykam ıle Gençhk KollaBahn özcan admdakı şoforun oğleden sonra Eıchmann dâvasımn kolavlıklar sağlanmıstır Bılhassa. rı Yonetım Kurulu temsılcılerı bu surduğu bır taksı dun gece saat gorulecegı mahkeme salonunu (Arkaaı S». 5, Sü. 4 te i Arkası Sa. 5, Sfi. 5 te 11 sıralannda hızla Emırgâna dog ru gıderken, Çınaraltı mevkıınde Erkekleri 3 kadınlı. çocukları Boğazdan gelen bır otomobılle ânı kimlik kâğıtsız, elektriği bu i den karşılaşmıştır Şofor Bahrı lunmıyan. her 10 dakikada bir' bu arabaya çarpmamak ıçm dırek Mikuat çıkan 16 bin nüfurfu ı sıyonu kırmak mecbunyetınde kal mış fakat dıreksıyona hâkım olabir yerdir burası .. madığından, taksı denize uçmuşYazan: EROL DALLI tur Subaya llllllllllllllllllllllll 4. madde de alkışlarla kabul olundu; 2. ve 3. maddeler ise komisyona iade edildi Ankdid 7 (Cumnuı vetTeleks) «Turkıve devleti bır cumhurı vettn» hukmu Temsilcıler VeılıMnın bu sabahkı oturumunda bır kere daha tevıt edildi ve Anav »sanın bırıncı maddesı bovlece ımı/akeresız kabul olunarak a \ a « n al şjHiııımııııınıııııuHMitnıiımıiMi (Subaylara oy f Ihakkını M.B.K.İ İ de kabul etti I SetJiıı Kanuuunu ıuuza = kereve başlıyan M.B.K, E seçnıen vaşına itiraz ede= rek 18 den 21 e çıkarıl = nıaisinı istedi = E E E E = Ulay'ın başı dışarıda veya içeride olan kuyruklara dün yaptığı sert ihtar Devlet Bakatu, "anlamıyanlara karşı davuldan sesli sazlanmız da var99 dedi Devlet Bakanı Sıtkı L'lay, dun Vilâyette Tumgmeral Bcfik Tnlga Ue Bakanlar Kurulu 3 kanun ne aşırı sağcı, tasarısı üzerinde çalıştı "Biz de solcuyuz, ne insan yiyen küçük balıklar Yassıada'da görülmemiş bir hâdise Aiaturkcuyuz., D i ı ı l e y i c i l e r i n protestosu büyük güçlükle dindirildi Iskenderan vapunında kaçak 64 tabanca ve ?000 mermi ele gecirildi Diyanet Isleri yeni Başkanı görevine başladı ilkC. H. P. kongresi bugün toplanacak SON DAKÎKA n Kanunların hudutlanndan giremediği semt: Gfiltepe Eichmann, geçnez can hücrede yargılanacak Emirgânda dun gece bir taksi daha denize uçtu Gultepcden bır gorünus ve bır çesme başt Bır arada otuıan 16 bm nufus usunun kı, su ıhtıyaılannı sade' dort çesmeden tedarık edeıler, ^celerı elektrıgın nurlu ısıgını >rmek ıçın sınema>a gıtmelerı lamdır, resmı bır ışlerı ıçın muhtarhkları olmadıgından " kılomet> re vurume'eu la/ım gelmektedn Bunlann vuzde 40 ı ıssız olup ıkı e\a uç, kadın'a oturnıavı adet ei'nmıleıdır Hepsını karını d n e taıntmaiarına ragmen bır ımam ıııkahı dahı • ap'ırmaM ıhmal et Arkası Sa. S, Sü. 7 de 1 Otomobılın ıçınde bulunan 19 yaşındakı Gul Sağlam ısımlı bır genç kız ve şofor etraftan yetışenler tarafından guçlukle kurtan larak Baltahmanı hastahanesıne kaldırılmışlardır Her ıkısınin de sıhhi durumlan ıyı olduğu oğrenılmiştır KUYRUK Le^esız D P lıler C H P ye alınacak Gazeteler KUYRUĞU Kaynanalar için kurulacak Huzur evi» [Tazi£i 5 lnci sahıfede1 M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle