20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DORT ••••••••••III • •••MIMtMllllllllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIllMllllltllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIMIII. 8 Nisan 1961 Resimli Rotnan: 24 B A N K E R İ N M t L Y O N L A R I Çizem YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KÜNT İ IllllllllllllllllllltllllllllllIIIIIftfllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIHlHItlllllltllS S4KE CİFtfi ; NİUM KARAVAGRAU Kimin haddine... Sabrinin evde olmadığı bir aaatte kapıyı açıp yalıya gireceğım. Gözlen korkuyla büyuyen Zeha: Gündüzün âkıbetine uğramak da hesapta var, dedi. | Halil, omuz silkti, cevap vermedi. Zeha, sordu: Peki neden? Neden polise müracaat etmiyorsun? Gündüz çocuk diye sözüne aldırmamışlar. Ama serı .. Bize okuduklanm onlara da 2A.BITA ROMAN1 Z 0 " nedim. Başaramadım o isi. Şim'dı gayrimeşru yollardan yürümem meşru oldu. Kolundan tutup Zehanın yerden kalkmasına yardım ettikten sonra kendi de kalktı. Oktaya yaklaştı, önünde durdu: Bir düşüncedir aldı seni, dedi. Henüz kavrıyamamıştır durumu tabiî... Pis pi» düşünüşü on • dandır. Oktay, kızdı: Düşünmiyeyim de aklım senın gibi havada olsun değil mi? I okusan. Benim aklım kafama «ığmadıHalil, onun sozünü kesti: ğı içın havalanmış, a anlayışsız! ı Babamı ziyarete gittiğım gün Oktay, Halile ters ters baktı: P3rizot bn şekilde sıkâyette bulunnrketı karıBir çeyrek saat sonra, kuzenler Farizot'nun Ve bu küçük grup etrafını alır almaz konusMadam Parizot devam etti: «Canım asıl ismi gereken şahsiyetlerle konuşmadım Ciddî ciddi erkek erkeğe kosının Rabiot'ya yaklasarak knlağına bir şeyler raağa basladı: «Evvelâ sizlcre sunn söyliveyim: odasında bulnstular. Madam Parizot kapıyı kilitbu deçil tabiî Bn i?mi ona daha çiftliğe gelmcmı zannedıyorsun? Sırf Gunduz.ün nuşmak dururken bu serçevı ne fısıldadığım farketti. Kadırı az sonra ba sefer bizim Grand\al çiftliçinde ihthar bir kadıncağrz ledi, perdeyi çekti \e dedi ki: «Söyle yan >ana den takmıslar öylere de kalmiş. Zsten ksdının • ıleri surdüğu delillerle babamı kur katarsın aramıza? Senin plânın rıeFonrel'in kulağına bir şeyler söyledi. Sonra da \ar. Bn kadın çençlifinde herhalde çok güzeloturunuz, alçak sesle konusaca|ıra, çünkü söylidoğru dürüst ismini bilen de pek vok.» Fakat Ratarmak kabıl değıl, buna kanaat dir onu düşünüyorum, fırsat ver kocasına dönerek: «Haydi artık bavullarımızı mis » Parizot atıldı: «Ha Gülendam'dan mı biot sabırsızlandı: «Canım efendim maksadınızı yeceklerimi sizlerdcn baskasının duytnası caiz getırdim. Fakat kardeşimin hudut miyor. ha7irlıyahm... Paris'ten bıktım, eve dönelim» bahsediyorsun?» Fourel de gülerek: «Bu ne bi bâlâ anlıyamadık » defil... aışına kaçmaması ıhtımalini hesadedi. Benim plânım pek basıt. Evçim isim» dedi .. (Arkası var) ba katacaklannı, daha sıkı bir in velâ her ne pahasına bir kere Y A ceieme yapacaklarım vâdettiler, o s e m i n l e g o r u ş m e k amacındav.n. kadar. Bu yarım yamalak cevap u O n d a n b ı r ş e yler öğrenebılnsem zerıne meydan okudum: «O halde sizın vazifenizi gormek bana düşü oğreneceğım. Oktay, kotümser suratını takıyor bana düşüyor, dedim. Sizlere o fotoğraflarm çekilışınden dolayı nıp:Ben bu işi befiencmiyorum Hıç bir suçlu lazımmış. Piyango babama çıktı. Ötesıne karısmak ıste befienemıyorum, dedi. Halil omuz silkti: mıyor'=unuz tabıî» dedim. Sözlerimi bezginlikle dinlediler. Var git, Beğensen de, beğenmesen rle ne halin varsa gor, demeğe getirı çare yok. Tek kelıme ile savaçacaj dıler. Yalnız bızım başımızı belâ Yâseminden bir şey oğrcne ya sokma, der gibi bir tavır ta mediğin takdirde durum ne olakmdılar. Anladın ya, evlâdım? Evcak? Üsküdar'dan Yasuf Pekel vaıı dahı gıremez!. Senelerce su darlı velâ normal yoldan yürumeği de Henuz kesin bir karara varağı çekeriz. Çaresa aranmaz. Bele 1 yor: madım ama, Karl Zander denen ak Üsküdar, Bağlarbaşı. Trablus so diyemizin dileklerimizi ve dertle1 sak gazetecıyı izilıyerek hedefe vaDevlet Operası, Şehir Tiyat'2 3 4 5 6 4 8 9 OHGHİU, şehrimize de uğrıya \ ' k a k t a oturuyorum. İki yıl önce rımizi ele almasmı rica ederiz. | rabileceğımı umuyorum. Zira onun rolan Dram kısmında vereceği rak 12 nisan çarşamba günu haslanan Bağlarbası ile Tramvay 1 casus olduğuna emınım. temsillerle ilgili olarak genpl Deposu arasındakı 200300 mterelık Saray'da bir tek resital vereTelif eser, yakın zamanlara ka riyle yaşatıyorlar. Şükran Gün Nereden emmsın? provasını dün saat 10.30 da yap< / yol, bugune kadar ikmal edilmetlidar, ödenekli tiyatrolarıcnızın biraz gör yediği ağır ve haksız darbeler cek ve ertesi gun memleketi Şu veya bu sebeple ya=ak hnl mıştır. ği için, depoya giden otobüsler soda vazifeleri icabı sayarak reper altında ezilmiyen ve gerçek sevgeye sokulmuş babamı mahkum ci f mizden a3'rılacaktır. Lisesı oğrencilerı adma Devlet Operası, yann gece 21 kağımızdan geçmek zoru.ıda kal yazıiıyor: tuvarlarına almıya razı oldukları, gısıyle karısını yeniden fethettıren fotORrafları o çekmiştir. Bede Sevıl Berberi operasını o>maktadır. Bu yüzden yolumuz bir • 1 rejisörlerimizin, aitörlerimizin, is mekte gecikmiyen Tarık'a sade, Pıogramda Lıszt, Schumann nekli objektifi olan fotoğraf ma • Ögrencı pasolannın yalnız bır nıyacaktır. Bilindiği gibi Devte.niyerek değilse bile, haylı naz ifadeli ve guzel bir çehre kazandı\e Constantinescu'nun eserlerı kinesi büvük bir ihtimalle onunçamur deryası haline gelmiş bulu ş e h r e ınhisar etme^ı çok fena. Me 5 let Operası, Istanbul Belediyelanarak sahneye koyup oynadık rıyor. Kâmran Yüce de, seytana i î sinin daveti uzerine şehrimi'" bulunmaktadır. dur. Bu Almanı tâkip ederek otenuyor. Ayrıca bu otobu^ler. gelış, selâ somestr tatilınde Ankaraya ları bir garip, bir zavallı nesne uyup gene hapishaneyi boylamafc \ ğ gelmiş, perşerabe ve cumarte: kilerin izını bulacağıma kanıım. Rİdiş sırasında kanalizasyon'.arımı' gıttiğimde, Ankara bıletçılerı Bur b muıisyenler idi. Bereket versin leyircimizin tan kendini alamıyan Arif Hoca'yı ğ geceleri olmak üzere haftada Fakat evvelâ Yâsemınle gorüşmezı tahrip etmış, çoğıı eskı olan ev, sa pasomu tanımadılar. Başka se7 Konservatuar konserinde sağduyusu tiyatrolarımızın bu yan renkli ve sevicnli bir kompozis | ^ iki gece temtı! vermeği kahul lıyım. Belkı bu türlü külfetlere lerimizı de ta temelinden sarsmış hirlere giden arkadaşlar da bu d Şehir Orkestrasımn Avustur hs tutumuna üstün geldi, telif e yonla canlandırıyor. Eser kazandı j i eîmiştir. ıhtiyâç kalmıyacnktır. Durumu oS, tır. Biz sokak sakinlerı durumu rumdan şıkâyetçidirler. Pasolarımı8 . alı şef Fransız LİTSEHAUER t bir çok seferler ilgililere duyurduk \ zın her sehirde gf>çme:ım istivoruz. serleri elli defa, yüz defa, yüz el | ı başarıyı renınce bana gereken ıpuçlarını o elbette bu kuvvetli t Ünlü bir Romanyalı piyanist 9 riaresınde bu hafta Şan sine f ıse de bugüne kadar muspet bir ' li defa görmek içln talonlan dol kadroya da borçludur. Ama ya1 t verecektir. konser verecek masında vereceği pazar konse f netice alamadık. Bızi bu durumdurup taşırdı da lon yılUrda tellf bancı eserler içi n de durum baş İyi ama Yâseminle nasıl go Büyuk bir turne»Aft\: :me tanınmış Vıyana Tııosu da, f dan kurtarmanızı rica ediyoruz. piyeslere gitgide itibar edilmeğe ka türlü müdür? rüşeceksin? ye çıkmıs olar memleketimizde ilk defa çalı f bajlandı. Daha mühimi, tellf pi1 Yeni Gelir Veriisi Kanununa Dedim ya, yalıya gıdeceğım. «BAHARIN SESt» nacak olan bir eserle soüst ola * dunyaca tanınmış Ankara'dsn Alper Kavatiirk y« gore kendılerinden vergi almmasl Bır kaç gün o çevrede incelemeyesler odeneıkli tiyatrolarm «himaSite Tiyatrosunun saat 6 temsilrak katılacaktır. * kararlaşan meslek erbabı (çogul). zıyor: ye» ginden kurtuldu, özel sanat ti lerinde oynadığı John Van Drupıyano üstadı ler yapacağım. Ne sekılde ıçerı giBiz Altındag sakinleri P.T.T. nin 2 Mensupluğu var. 3 Matama rebilirim, bir fikir edineceğim Ve yatrolannm afijlerinde görülmei ten'in «Baharın Sesi» («Vioce of VALENTİN GHESelmi ANDAK $ Vlnbey'den i tıkte kullanılan bir harf, tersi «birinbir vatandaş yazı i!gı^i7İıîinden ğe ba?ladı. Daha güzeli telif ese the Turtle») piyesinı, sekiz on sı J. . rtc'y.7 ' Semti ' ci veya siftah» mânasınadır, acı çebır sabah kocası işine gittıkten son rin nice yabaıncı (ve kuvvetli) pi rayı aşmıyan küçük bir seyirci topy°r: mizde ancak bir tane postane var kenlerin çıkardıkları seslerden. 4 ra, Yâsemin beni karşısında bulaye^lerden dahta çok lş yaptığı, ö luluğu ile seyretim ve buna üzülKasabamız 1958 de ilçe oldu. O d l r Kadrosunda bır mudur, hes Süvariye en fazla lüzunıu olan hay cak. zel tiyatroîarı «sevindirdiği» görtil düm. Çunku eser de, sahneye kogunden buçune. asaleten kayma; m e m u r olduğu halde .hâlen bu pos van, nota. 5 Eaki devirlerde «asSesinde kin mi vardı? Hasret mı dü. kam tavin edilmedi, vekillerle ida t a n e d e p e rsonel olarak bir mudür ker» karılıgi kullanılan kelime, vardı? Sâkin maskesinin altındakı yuş da, oynanış da gerçektejj bare edüdi. Hâlâ <a vekillerle idare | v e i k i m e m u r ç a l 1 Ş maktadır. Tel eksimsı kimyasal maddelrrden. 6 gerçek yüzu neydi? Bunu, arkadaş i Örnek vermemi ister misiniz? sarıh. Hattâ çok başarıh. kavimlerden, ları kestiremedıler. edilmektedir. Bu " " " " . ' âmme hiz I eraf çekmek i<;te=:pnir veya pula Romanya'da yaşıyan ! •;•"•;"•" halin, " ." " " " Van Druten'i daha önce sahneIşte Küçiik Sahneyi aylarca işgal metlerinin geregı gibi yapılması ihtiyacınız ol«a. en a?ağı 15 20 da cobanların mantolarının yapıldıgı dokuma cinm. 7 Sibirya'da bir ne Onun pencereye yürüyüp tül erlen ve (Londrada büyük rağbet lerımize çıkarılmış olan eserleriyCevdet Bolvadın'den şarkılar |na engel teşkil ettiği b.v gerçektir. İSTANBUL bekliyorsunıız! Kadro ol hır, çevrılinco yargıçların ve avukat perdelerin ustüne karartma perdek i k a s l r a görmekte olan bir yabancı esere le tanıyanlar (Şehir Tıyatrosunda: ı Benim bu konuda bir teklifim duğu halde, memur almmamaiı ların üzerınde çahstıkları mevzu be lerini çektigini gördüler. 7,27 Açıhş \e program 7,30 Ikı 9.45 Türkuler 10.00 Kapanış. bıraktığı) yerini tekrar almıya «Annemi Hatırhyorum» Kuçük 12.00 Esen Altan'dan şarkılar Mırıldandıgını riuvdular: hâlen hazırlanan Refik Erduran'm «tkin Sahnede: «Ben bir Fotoğraf Maki mars 7,35 Kan'sık sabah muziğı 12.25 Sizın için 12.30 Öfile konseri var:stajlannı Mİâh altında bulunan nın ve halka bu i«kencevi çektir lirir. 8 Daha fazla gençlerin kalbve bitiren kaymakamlar menin sebebini «n'.ıvsmadık doğ lerinde yaşıyan tatlı arzu. tersi «bu Belki bu kıırMİasmadan sonra ci Basku sı. Işte Site Tiyatrosunu nesıyim») onun bir hiçten nasıl 8.00 Haberler 8,15 Oyun havaudler ve uzunlukîanı demrktır (e«ki tedavi de olurum. Kafamın için (Puccini «Madame Butterfly Ope , İa. okulda bulunup da gelecek tem haftalardan berî doldurmıya de zevk ve ilgiyle takip edilen bir ları 8,30 Plâk dolabından 9.00 rasından seçmeler») 13.00 Kadınusul çngul). 9 «E«as tathlık mad deki musallat hayahnden kurtumuz ayında kur'alarını çekecek oKüçuk sabah konseri (J. Strauss vam eden Güner Sftjıer'in «Yann piyes çıkarmasını, hele duygulardesi ele geçlreni mânamna iki keli lurum, dedi Halil. Vıyana Ormanlarından Efsaneler» lar topluluğu 13,30 Haberler ve lanların. kıt'a hizmetlerine sayıldan ibaret bir dünya yaratmakta Cumartesi» ii... me. Türk basınından ozetler 13,45 ve «Viyana Kanı Valsi») 9,20 mak üzere, askerî kaymakam ola1 Pınarhisardan Muzaffer Çaı:'" IV Güner Sümer'ln llk piyeıi, «ilk ne kadar usta oldıığunu çok iyiTürküler 9,40 Dans müziği Cumhurbafkanhğı Armoni Mızıka rak vazifelendirilmeleri. YUKARID\N AfAOlTA: Böylece, y a z l yor: piyes» lerin hemen göze çarpan bilirler. 1 «Dikkat ve düzenle pek Çiçeklikteki «y»k Iıleri sı 14,10 Kayıp mektupları yarısından çogu kaymakamsız o 145" . 1946 yıllarında, Çorum vi10,00 Kapanış kusurlanndsn, acemiüklerinden, «Baharın Sesi» temsıli Yıldız 11,57 Açılıs ve program 12,00 14,15 Ahmet Sezgın'den türküler lan ilçelerin bu en önemli mskam ]gyeti lskilip kazası ortaokul ta lljfiffi bulunmıyan ZGVÇ veya zevce» ç pg , nîânasina iki kelime 2 Dürtme Günesli bir kif «abahı. Bir gun tutukluklanndan, hatta yavanlık Kenter'in yeni istidatlar bulup ç«rih, coğrafya. yurttaşlık hilgisl ög surctıyle lleriye doğru »ürme hare evvel yagan karın kuytuluklardaki İki marş 12,05 Yemek müziği " 14,45 Sizın için 15.00 Ünıversı lavı doldurulmuş olacaktır. lanndan ve uzunluklanndan arın karmağa, yeni sanatçılar yetiştirte konseri 18.00 Kararı sız verin retmeni muhterem hocam Muh>si keti. r Tersi "her hangi bir ?evin bırıkintılert yavaş y»v»s eriyor... 12,30 Şarkılar (Perıhan Sözeri) î mıs gorünüyor. Bunun bir tesadüf meğe önem verdiğini de gösterine Sezer. n tarıhlerde ha=talana çepçevre yan \e bıtiç nokta<=i)) dir. Yalnız daftların tepeleri karla tır13.00 N'at Kıng Cole ve Dean Mar 16,15 Mustafa Sevran'dan şarkıeseri olmadığmı anlamak için yor. Böylece hem körpe topluluğu lar 16.45 Vic Damone soylüyor rak okuldan ayrılmı^tı. Gittıği 4 Tören günlerinde caddelere ku tulu... Doruk karları ufuktaki betın 13.15 Haberler 13,30 Şarkıprogramda yazar hakkında verilen kuvvetlenecek, hem sahnemız ye lar fAfitab Karacan) 14,00 Türk 17,00 Çocuk saatı 18,00 Spor çevrelerde çok sevilen ve yurdıı1 rulan. bir l=ı bir kimFcnm Uzerine yaz bu^ıtlara karısmı; gibi gorubilgilere bir göz atmak yeti;/or. ni değerler kazancak, hem de (e»ki term). 5 nuyor. ıcracılarından 14,45 Hans Conse! saati 18.15 Muzeyyen Yıldızdo Eskışehir'den H. Soydan yazı na binlerce faydah evlât yetiştı yıkma harcketi Genç yazarlarımız tiyatro yazar tiyatrosunun en mühim özellıği m'an Orkestrası 15,00 Siz ve mu ğan'dan şarkılar 18,30 Sızin için yor: Tüvlerı pul pul ren hocamı n nerede olduğ'iru biOtomobili Zeha kullanmaktavdı. parlak horoz veEskişehirin Yıldıztepe mahallesi lıSmın «tiyatroyu tanımak, »ahne olan oyun üslübu, gitikçe genis zik 15.45 Şarkılar ve türküler 19,00 Haberler 19,15 Yaşadığılenlerin adresime büclırmelerini ya çarktan yeni Maslak volunda Boğaza doğru kade çalıçmak»la mümkiin olabilece liyen bir ekipin mali olacak, bun 16.00 Amerikadan yeni caz plâkla mız günler 19,30 Olaylar ve yan çarşıya 20 dakika mesafede olmarica ederım. çıkmış maden pa yıp gidiyorlar. Halil genç kızın ğini kavramıjlar. Güner Süı.iıer de dan da bir yeni çığır doğup gelis rı 16.30 Yurttan sesler 17,00 kıları 19.45 Ahmet Melik'ten sma rağmen Belediye murakabcsın ra. 6 Bir fiil. yanmda oturuyor. Geniş kenarlı riyle, daha Hukuka devam eder mekte gecikmiyecektir. sarkılar 20.00 Yassıada saati den mahrumdur. Burası yeni kuMelodiden melodiye 17^0 Radyo «beyaz cezire» mâ şapkasını kaşlarına kadar İJmis. rulan bır mahalle olduğundan ın • ken amatör topluluklar kurmu?,) Bu gözle bakınca eserin baş ka Küme Faslı 18,00 Sevdiğiniz şar 21.00 Tatıl gecesi 21.30 Dergıler Ankara'dan: Mehmet Nuri nasına iki kelime. Etrafını görmeden bakıyor ve fu sahneye çıkmiîj aktörlük, rejisör dm rolünü oynıyan Çigdem Sel kılar ve dans 18,15 Şarkılar (Or arasında 21.40 Ulviye Taşkent' şaat çoktur. Fakat, plân, ruhsat so pay, Süleyman Duygulu; Eskışe7 «Muhabbet suyor. Yine zaman ve mekânın dırulmaz. Fosseptik mecburiyeti yok ten şarkılar 22,00 Hafıf Batı mülük etmiş. «Universiteliler Tiyat ;şık. Şehir Tivatrosunun «Tarla han Şener) 18,45 Haberler bagia ve ele ge şında bulunuyor. Hayallnde jalnız hir'den: Nacı Guney; Ipsala'dan: rosu» ile «Sahne Z» deki çalıçma Kuşu» ndaki «keşf«i kadar parlak 19,00 Çeşitli stüdyolardan 19,30 ziği dinleyici ıstekleri 22,30 Ha tur. Evlerin dısarısına, hattâ yol çir!» karşıiığı mü Yâsemin var. Karsılaşacakları â Raşit Barlas; Tekirdag'dan: Nularının kendisine neler kaıandır ve ümit vericidjr. Çiğdem Sel Olaylar ve yankıları 19,45 Tür berler 22,45 Cumartesı gecesi kenanna kondurulan helâlar görüladlı okurlarımızın DtlnkO bıılma««nın rekkep bir emir. nın heyecanını yaşıyor. Gözleri bamez. Kerpiç inşaata goz yumulur. rettın Öztürk mı? olduğu «Yann CumartesUyi ışık tazeliği, yapmacıktan uzak sa küler (Neriman Tufekçi) 20,00 nın müziği 24,00 Kapanış. fınllrdtlmU şekll 8 «Kırk Hara zan kederle büsbütün kararıyor, llkokul yolu topraktır. Yağışlı ha mektupları çok uzun olduğundan mıler» masalınm baş kahramanı. 9 leyrederken daha iyi anlajılıyor. de ve samimî oyunuyla esere bü Yassıada saatı 21,00 Onbeş günbazan aşkla kıvılcımlanıyor. imkân görule «Dinlenebılme valarda geçit vermez. Belediye 0 yayımlanmalarına saadetine kavuçmus de bir 22,00 Çeşitli stüdyolardan «Yann Cumartesi» suçlusu ol tün havasını ve mânasını kazandı(Arkası var) i olan» mSnasma iki kelime. tobüsü yolsuzluktan mahalle içine' memi«tir. CUMHURÎYET madığı bir suç yüzündtn hap*e gi ran gerçek bir «ışık» oluyor. Yal 22.30 Caz sarkılan 22,45 Üç sazdan melodıler 23.00 Haberler ren ve hapisten çıktığı gün toplu nız cümlelerin sonlanm «yutan» İlân Tarifesi mun, hattâ genç karısımn ve kü diksiyon aksaklıklarını hemen gi 23,15 llhan Gençerle tatıl gecesi TL. 23,40 Lâtin Amerika ritmi dermeli. çük kardeşinin kendisine ne acı Başlık 125 23,55 Program 24.00 Kapanış. sürprizler hazırlamış olduklarını Çoipan llhan hoppa ve özentili 2 3 4 üncü sahtfeler 30 ANKARA gören talihsiz, ama iradeli ve teOlive'i, Genco Erkal da gerçek aşs S ncı sahifeler 25 miz yürekli bir delikanhnm hikâ ka susamış Bill'i öîçülü ve zeki | 6,57 Açıhş ve günün programları Niçan. Nikâh, Evlenme, yesidir. Bütün kapılar yüzüne ka bir oyunla canlandırıyorlar. ı 7,00 Ray Connif Orkestraıı Doğuırı ölüm, Mevlit Te?«kkür panmı?, karısı öz kardejiyle kenLutfl Akad'ın (bir tertip hatası 7,15 Türküler 7,30 Haberler (5 Bantime kadar) S ALI P E R Ş E M B E disini aldabTiış, ondan gebe kal yüzünden Aram Gümüsyanın im 7,45 Bugün 8,00 Italyan melodile90 Zayl mıştır. tşte ilk tiyatro denemesini zasını taşıyan) ve usta bir kuyum ri 8,30 Sanatkârlar geçidi 10 yazan bir kalem için «tezli piyes» cu titizliğiyle «işlenmis» çok zevk 9,00 John Arvin Kuarteti 9,30 C U M A P A Z A R ve «melodram» çukuruna kolayca li ve güzel dekoru, «Baharın Şedüçüvermeğe çok elverişli bir ko si» temsillerinin, başka plânda, binu, değil mi? Ama hayır. Güner ze sunduğu ikinci bir «keşif» tir. Sümer bu uçurumun üstünden atBütün bu güzeliklere ve «keşifsl a m a p ı bilmiş, ukaîalığa kaçma lere rağmen «Baharın Sesi» tutdan, seyircinin peçin hükümleri mazsa, kâbahat her halde Site Tive finirleriyle oynamıya da lüzum yatrosunun değildir. gör.'neden sonuna kadar ilgiyle «GAZEBO» seyredılen, beşerî tarafı mantık îki piyesle mevsimi kapamak gitarafını hiçe saymıyan derli toplu bi her özel tiyatro sahibinin başıbir piyes yazmış. na konmıyan bir devlet kuşu, bu 1 Sümerbank Sıvas sat:s mağazası dekorasyon ışleri bi«Yarm Cumartesi» yi o çukurla yıl, Haldun Dormen'e nasip olmak rim fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. ra düşmekten koruyan biraz da üzeredir. A L M A N H A V A Y O L L A R I 2 Yapılacak inşaatın keşif bedeli (93.072. ) lira olup ge«İkinci Baskı» nın yerini alan Lâtfi Akad'm realist ve ölçülü çici teminatı (5933.6Î1) ürsdır. ANKARA Bürosu sahne düzeni, Yıldız Kenter'le «Gazebo» yu geç g6r«blldim, ama İ5TANBUL Bürosu . 3 Ihale 14 nisan yol cuma günü saat 16.00 da Ankarada (G«çen HaziranMüşfik Kenter'in «not.unu verdik Londra'da hâla Atatürk Bulvan Sümerbank Uaıum MüdürlüÇünde ygpılacaktır. dan beri) oynandığına g8re, çekileri ağırbaşh oyun üslubudur. Yıl4 istekllleT, mezkur işe ait mukavele evrakım AnkaraCumhuriyet Cod. No. 179185 ci bir eser olduğu belll idi, Kocobeyoğlu Pcuajı dız Kenter Anne'ye örnek gösteda Sümerbank Ankara Subesi Müdürlögünden. tstanbulda GaHaldun Dormen'in rejisi ve Kürilecek bir «hakikilik» veriyor. latada Sümerbank Istanbul Subesinden. Rivasts Sümerbank Toygar ApartımanıjNo. 6/7 Tel. 47 73 78 Müşfik Kenter'le Çoipan llhan iç çük Sahne sanatçılannın tempolu Cımento Sanayii Müessesesi M'idürlügünden (150.•) lira mugüdülerini yenememiş gençleri bü oyunları bu hoş, fakat ionlara do8 Ttl. 12 37 03 kabilfnde alabilirler. tun zavalhlıkları ve pişmanhkla ru fazla uzayan ve neticesi belli 5 Istekliler tarafından verilecek teklifler 14 nisan S61 olan. kocnediye canlı bir icra kacuma günü saat 15.00 e kadar Ankarada Sümerbank Umum' zandırmıs. Ulvi Uraz romancı koMuhaberat Servîsine tevdi edilmiş olacaktır Geciken evrak P L K cayı, Ayfer Feray aktriı zevceyi kabul edilmez. canlandırıyorlar. Ama ovunlanna BAY OSCAR: DEĞİŞİM SERVİSt bir özellik, bir fevkalâdellk kat8 Istekliler bir taahhütte (70.000.1 liralık bu ?ibl ls'erT. ssndıgır.ız veya teype çektis madan. Bu»a karşıhk Emlâk Koğıniz. bir koşede uyuyan temiz müteahhit sıfatlvle ve müstskillen yapmış ve kati kabu]ün' durumdaki her nevi müzik plâkmisyoncusu Chandler'de Turgut vaptırmış olduklannı gösterir bir belgeyi teklif mektuplarına lannızı iki tmçuk llrava. ylne Boralı ve kısacık duvarcı Mr. koyacaklardır. lemiz kullanılmış tazeleriyle |j Therpe rolünde Altan Erbulak ba! î Banka iyl «Jilediğine yaptırmakta veya »szçeçmekte İ değiştiriyoruz. Sırkecı. Ankara i " şanlı kompozisyonlariyle ilgi çetamamen »erbo'sttİT C d d e a 107. (22 92 301. (155231 kiyorlar. TİYATRO Yazan: Lutfi AY OKUYUCULARLA " Y a n n Cumartesi,,j! Devlet ve Şehir Operaları > "BahannSesi,, "Gazebo,, 1 birlikte Sevi! Berberi» nde iki senedir bitmiyen yol «Pasolarımızın her şehirj de geçmesini istiyoruz!.» ~~| 1 1 :ı ZMZ Kaymakamsız ilçelerle ilgili bir teklif «P. T. T. nin llgislzliğinden şikâyetçiyiz!» 1 11 | BÖGÜNKU PR06RA Öğretmenimi anyorum Eskişehir Belediyesinden dilekler Açık mektuplaşma 1 Nisan 1961 den itibaren Şimdiye kadar olduğu gibi ISTANBUL'dan Her g ü n ANKARA'dan Snmerbank Umum ATINA ALMANYA ve d ü n y a n ı n h e r taraffına LUFTHANSA 1 1 IIMIIIIMimilllMiMiuıiMlllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lıniMiııııınıı ,' ^ •! P ATT İ 217 • w • PROF. NİMBÜS'ün MACE RALARL I l l l l f I I3I ı l l
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle