13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IKI lllllf IIII I IIIIIIIllllll IIMIIIIIIIII CÜMHUKIYET 8 Nisan iEichmann dâvası başlarken.. | Niein öldürüldüler? Yazan: Mazhar Kunt ıtııiffiı:ıı«ııııııifiıııı«fiıuııi|iifl«ıı«ııııııııaıııııııiiıııııııııııııtıı>ı**ııı~ DÜŞÜNCELER ÜŞÜ HEM "Ben huyruk ^ j j 3 Eıchmann hakkında buraya ka dıler ne de olsa bır ınanç yolundar bıldıklerımız orıun hakıkaten da olume gıttıklerıni bıhvorlardı dırlaı e \ r e n ı . Sekız on yıl onY3Z3n ıddıa da ettığı gıbı bu ıste bır Nazı!erı n elınde can verenlerın t o p 1 u m u habıce edebiyat öğret<,ark olmakLan ılerı gıtmemış bu bu tesellılen bı)e yoktu. Onlar Ya re venı bastan kurmenı bır Ingılız lunmasıdır. Fakat bu basıt çark hudılerı dıni ve sıyasî ınançları mağa sava«ırlar. Ankaraj a gelmi'.. mılyonları olum kamplarına, ce vuziınden değıl sırf Yahudı oldukBır bakıma. ınsanDıl ve TarıhCoğ set fırınlarına ve Polonyanın kı ları içın ölduruyorlardı. Nazıler oğlunun ozellı rafya Fakültesınreç kuyularına gondermıştır. kurbanlarının saçlarıvle minderleEskişehir'de gizlke trene bi de. fngıiız edebiyat: ustune konus layış genışliğını ovmek dogıu ol ğıdır bu tste ?eıcek insan kafa=ıaltın dışlerını Acaba Yahudı ırkına karşı ge rını dolduruvor. nı temıl eden =anatçı ile, bılim a çen harbde Avrupanın gobeğınde sokerek devlet bankasına gonde nen 9 yasındaki öğrenci Hay muştur. Soz B. Shaw'a gelınce, bu maz; oıalarda, devlete karsı top«durul» Ingıliz öğretmen, B Shaw'un, ln lumun aiır basması dnebıleceği damı da, bu bakımdan darpaşa'da ele geçirildi patlak veren o gorulmemış şıd rıyorlardı. gılızlerı, butun ya/ılarında kıyası mız bır durum vardıv kı, sanatçı kavramı ılc bağda?amazlar Andettekı kının sebeplen ne ıdı' Bu Nazıler bu muazzam katlıâma «devleb ı de, her şev gıbı >a jtrdîğını, ama devletin buna nın. yazaıın, ozgurlük ısmde i*le cak hırsı tahrik eden saıkler neler oÜvey babasından kacan Se\ gı karşı onda sadece ileri vergi alnasıl gmsebıldıler' Onlar kimsemesini sağlar. Yoksa bu u\gar top «durulmaz» dı> e anlamn bır topn labıhrdı? 9 yaşlarındakı makla vetındığmı nın ıtırazda bulu.ımıyacağını ve Kazan ısmındekı hım gulumsnerek lumlaıda da sanatçı. yazar, gozıı hımıçinde sanatçı ıle bılim adaç y g ç Yahudılere garp âlemınde duş Avrupanın kendılerinı rahat bıra öğrenci. trende yakalanmıştır d &ü> lemıstı kapalı korunma? Gerçekte boyle ; m ı devletin \anmda olurlar. Ama Eskışehırde oturan Sevgı. eziyet cnanlık eskıdır ve zama n zaman kacağmı bılivorlardı. Avrupada ' bu Eflatun'un «va devlet t «Unla d l lere tahammül edemedığını ve ge Baska bır de>ı>le u Ingılız oğ bn şevı '•anatçı d<ı ıstıye.nez; okendini gdsteregelmiştır. Onbeşin Yahudı duşmanlığı her zaman az retmen, «Bız opa bu juzden bir nun ekmeğını de ozgurluğunü de ıı fılosof. ya fılo^oflar devlet ace gızlıce trene bındığinı soylemıs ct asırda îspanyadakı enkizisyon çok mevcuttu. Avusturyada öyle kotüluk etmedık, baçka bır ulke halk koruı Bır verde, devletin damı olmalıdn • =ozunu çerçekleş mezalıminden kurtulabılen yuz ıdı, Fransada dnrumun ne olduğu tır. Tren Havdarpaşaya yaklaştısı de olsaydı kımbilır neleı iehrdı temsilcısı olduğu kurulu duzen. tınnek anlatnma gelmez sırada kondoktorlar tarafından eobın kadar Musevıden büyuk bır nu bu asrın baslannda Dreyfus Bi7de «Devlet «ınatçıvı korumasanatçının bılim adamınin açısınrulen Sevgı. polıse teslım edilmış basına ... demek ıstemjştı kısım Turkıyeye de gelmıştı O meseleEİ gosternıiştı. Ruslar paratir. Gerçekten de hoşgoruye, hele dan artık etkımı^ ılkelere dayanı lı mı. konımamah mı?» dıye tarzaman tepanyada oldurülen Ya sız kaldıkça Yahudıleri temizlerdevletin koruyu. tışanlar bundan paraca korunmaEtkışehırde Kurtuluş tlkokulun sanatçıya kar^ı hoşgörüye erişmiş | yor»a, orada hudılerin sayısı o n beş bin kadar lerdı Fakat Nazıler bütün bunlavı mı. yoksa ozgurıukçe korunmatoplunlarda geçen bu gıbı olay culuğtı dı.\e bır şey olamaz da okuyan Sevgı. bugun polis ıedı. ra bir şey daha ılâve ettiler: Ya fakatınde memleketine gönderıle lar, bızım toplumun anlayısına ko Gerçı devlet adamı, sanatı açık yı mı anladıklarını açıkça ortaya kolay sığmaz Sabah akşam ça kotulememıştır Tersıne olarak. ât naktadırlar Bızım devlet adam Fakat o tarüh Onbeşıncı asırdı. hudı düsmanlığını dini sahadan cek, aılesıne teslım olunacaktır. la\ Avrupa karanhk çağlardan yenı alarak sıyasi alana gdtürdüler... Polıs aynca kuçuk kızın üvey ba Turklerı Kotuhyen bır yazarımı/ sovlevlerde sanat hep ovulege! larımız ıcınde de. sanatçının koolsavdı ondan «adece \eıgı mı amı.stır AnCdk burada. sanatla san ııınmasına karşı olduklarını sovbır içtimaî hayata henüz atılıyor Işte onlann getırdığı yenılik 1 . basının durumunu ıncelıyecektır Gıderek atrıvı avırmak gıbı bır vol tutul jnen pek cıkmamıtır. lırdık bız'' du Enkizısyoncular Yahudıleri Her vesıle ıle Yahudılere gosteduğu görülur kı, bu da ıster ıste sanatın tnolum ıçın gerekhligine, ateşe verdıkleri zaman Allaha hoş nlen bu duşmanlığın hakiki *e Bir sahsın zorla 3 bin lirasını t)nlü ozan 1 S Ehot. bıı gun nır/ ^anatın han;;ı çeşidının bvul on<;u/ bır toplum olamıvacağı dugorunduklerıne ınanıyorlardı. Hem bepleu acab,a ne ola' Galıba buAmerıkan j urttaşlıgından ayrılıp alanlar yakalandılar duğu soıusunu ortaN a çıkarır; baş sunre^ıne ınanmayanlar bıle. anbu gıbı hâdıseîer saklı ve gizlı nun altında valnız dinî ınançlann Ingılız vurtta»lığnd geçı\ermı>u korku^undan bır deyısle devlet, kendıne ay la^ılan ?vıplinmak cereyan etmez, bılakıs devlet \ e \ eıdığı taassubu aıamak da doğ Babaeskı"den gezmek ıçın sehri Yanıimıyoısam, w „ . AAuden de, k» bır deyıçle devlet, kendıne ay t la.ılan f . p l n m x a u » m . y O , s a m , W H. u a e n o e yermeğe k l r l Cördiıgü sanatı, ^anat sayma r öturü, dosdogru sanatı kılıse ılerı gelenlen onunde ve ru olmamalı. Nefret daha zıyade mıze gelen Sulevman Çolgeçen ıs oyle, fngıiız U J rukluğunu bırakıp' kalkma/laı da «efendim bıze her hakkını ele cerırmek ıster onlann tasvıbiyle vukubulurdu. iktisadı sebeplerden doğmalı. Ya mındekı şahıs, Sırkecıde gezerken Amerıkan uyıukluğuna atlamı>tı önune çıkan dört kisi, kadın bula«De\let» sozcuğunu N Ataç. »du =e>den once bılim teknık «erekZaten umuml kanaat bu hâdiselehudınin hiç bır zaman bulunduğu caklannı vadederek, Sirkeei Ista* Bundan oturu o ıkı ozanın taşlanrul d n e kar^ılami'tı Sanıvoıum, tir» diye dola'ik voldan bellı erıa ânanı kuvvetlendirdiğı merkememleketm saadetıne ve bilhassa yonu cıvarına getırmış \e cebınden dığı, kötülendığl. ^ıırlerının vok artık gelişip bır verde durmu= o derler "tutumlannı. «Duşler ardın zınde idı. felâketine candan ıştirak etmedı zorla 3 bin 95 lirasını almışlardır. Sd\ ıldığı gorulmedı. ian toplumıı anlatmak icin e«:kı da ko<!acagımıza. olumlu calısnaFaksıt Yırmıncı a>ırda altı mıl ğı duşmanlan tarafından ilerı su Sulevmanın feryadını duyan zabıFransada, Cezayır olayları doıaısterler. Yunanlıların bulduğu Rozcııkten lara yönelelim • demek \on 'Sahudıyı oldurme jolunda rulur. Onlara gore Yahudi iyi gun ta memurları sanıkları \akalamıs \ sıyle >;anatçılar, \azarlaı. ık:de revirme idı (Sırası gelmisken söv Oysa bilimin değerinı tanımak, bır hukumetin kaışısına dıkılıyorNazilörın emır \ e t e l k n l e n n ı se dostuduı lardır lıyevım. ''skı sozcuklerden çc\ırı sanatı kuçuk gormeğı bır gun lar, onu gittiğı yoldao çevırmeye ve seve tatbik eden Eıchmann'a u>garlığıBuna mukabıl Mü«evı de der kr Alı Karadağ. Nurettın Çalışlar. ugrasıyorlar Bır kaç a> önce, da ' yolu ile sozcuk %aratmanın yanlı^ gerektirmemıstır Batı ve ona bu imkânları verenlere ne nın tar'hsel gelısımı. bılımle ş a . «Yahudı aleyhtan. mesleği ne Selâhattın ve Cevdet Şen ısminde ha da ılerı gıttıler. ba^larında J . | olduğu hıı ornekten de anlaşılıdemelî? Bu adamlar bu işi yapkı dort sanığın uzerınde paranın P. Sartre'ın da bulunduğu bır ku | vor.) Gelı=menın duracağına. du nat nır arada ele alır.makla. gide makla Allaha hoş göründuklerine olursa olsun, her şeyden evvel bır 1995 lırası bulunmustur. ınanmak ise, sanata rek sanata bır oncehk tanınarak Paranın me vazaı. Cezayıre vollan.nak u' nbileceîıne muhaJckak kı manmıyoılardı. Doğ hasta. içtimaî bir hastadır. Yahu gerı kalan kı^mı aranmaktadır da. zere askere çağırılanlara, bu go bılıme de karsıttır Çunku sa. açıkldiıır dı duşmanı jalnız hayatta olan ıu bır harekette bulunmadıklarmı \enılelevden kaçmajı oğutiedıleı Ger | natçı da. bılim adamı da arastırıcı GerçeKten de toplumu İ. E. T T. vasıtalannda da pe4:âlâ bilıyorlardı. Ancak çu Musevılerden nefret etmekle kalmek. daha mutla kılmak doga\ı 11 hukumet koğuşturmaya kalktı mnz, onun nefretı henuz doğm i\ ar: Hjıtler'e gore Yahudılerın imunutulan eşya hası Allmınyaya sıyaM menfaatler enış çocuklara kadar uzanır. HatÎ.E T.T. \ asıtalannda mart ayı le yazılarını yaztemin edecek mahıyette ıdı. ta altı mılyon Yahudinın olmıiç içınde 77 çanta. 37 efsrp, 72 eldıven, unce sınırlarını senışletmek ışınBahçckapı Mühürdarzade Haıı makta, resunlerını yapmaktalar. tatmin etmeme Goebbels bunda ıdeolojik avar> olması onu artık dç, bılim adamı ıle sanatçının go 42 tek ve çıft ayakkabı( 13 semsıye. 204 numarada Avukat HALÛK Geçende B. RusseJ, on bmlerce ' rtvı o/ r lestır. Bllımsel varsayımla tajlar goruyordu. Eichmann'a ge ğe b«»lamıştır. Dünyndakı butün 32 kasket, bere, 19 sefertası, 368 L'LUĞ'u gordugümuz lüzuma Yahudıleri oldurse bu sefer Yahu hırdavat esva, 8 dolmakalem, 5 kı^ıyı aıkasına takarak Londraya nn ci7i (=ırrı), «anat yaratıcıhğı lınce o sadece şahsî menfaatmi tehmaen. şah'"]! kendısıne verdıdı mezarlanna saldınr. Kısacası gozluk. 2 kol saatı. 7 vağmurluk. doğru bır barı? vuruyuşu >aptı. gım umumj vekalet ıle. Yenı • nin gızıne benzer. >aratıcılık ânın. cnın içui bu işı yapıyordu. Yahudi duşmanı drüdır ruh has42 defter. kıtap ve evrak. 2 baston atom denemelerınden vazgeçılmeSabah Gazetecıljk T \ Ş 3dı ı da s a n a t n d ı r bılim adamı, du":çuEvet bu kavmi imha etmekle tastdır. > ııa vrdıgımız umumi vekâletve bır mıktar da para unutulmus sını, Amerıkan asker konaklarının dur. bır cağin bırıktırıp getırdığı Eıchmann efendılerine hoş görülcn azlcttiğlmi7i ücüncil »ahıskaldırıltnasını ıstedı Bu eylemm Evet bu duçmanhk. hele Alroan tur | soruların cevre«;ınde. en uzak o l a . lnnn ittıluna anedenz nuyor vie boylelıkle terfı yollarıden oturu unlu fılo.sofun. kursüsün sırıhkları bıle kursalarken sankı ka v a ve Orta Avrupada gorulen şekYKSt S\BAH ftazrtrftlik nı sağlıycrdu. Temizliğe riayet etmiyen 453 den uzaklastınldığını duymadık. natlanır, venı evrenlerın duşlerı le inkılâp ederse muhakkak kı T *.S Idarr Meclmi Reuı Ölume gondenlen Yahudıler öBu olavlara bakıp da. Ingılız ardına kovulur Ama bılımı «prabuna teve^sul edenlerı normal kişi para cezasına çarptırıldı Safa KIIIÇLIOCLU leceklerınti bıle bılmıyorlardı. Son ıkı gun ıçinde muhtelıf semt devletınm, Fransız devlrtinın ansaymamak gerekır . Çunku bız bı~*J tık> olarak alanlar. dar bır \ a . Gazlama odalarını n kapüannda | r a r anlayışından sıyrılamadıkları lıyoruz: Polonyada Yahudıleri ak lerde \apılan temızhk kontrolla\ e duvarlannda burasımn bır parında, temizliğe riayet etmiyen 455 ıçın, sanatı gereksız saymakta bır razıt temızleme yeri olduğu zan la gelmıyecek ezıyetler ıçinde ol kısiden 3335 lira peşın para cezası ' yanlışlık gormezler, demek yalnını veren yazılar vardı. Bu gazla dur.nuçler, hattâ hayvan gıbı ara alınmıs, 204 kışıye de zabıt tanzim I nız sanatın deği', bilimin de t o p . Geçen müddet goğüs hastalıkbrı ıhtısasına mahsup edılır ma odaları tneskun yerlerden u baya koşmuşiardır . olunmustur. ] lumdakı \erını anlıvamamı^ardır zak gizli semtlerde idi. Almanlar EBENKÖY SANATOBYÜMUNA Muracaat. tddıa doğrudur Eıchmann mılj Nitekım «Teknık, teknik» dıye ba Bir yol kesen yakalandı bıle buralara yaklaçtırılmaz ve yonlarca Yahudıyı «ırf Yahudı ol^»^^»^%^^^* Telefon 55 12 69 70 «^«kw I ğıranlira çağdas teknıgi yaratan Bır muddetten ben ışı olmadıgı ıclerinde neler cereyan ettjğını dukları ıçin oldurtmü?tur. Onun ' bıhmsel ılkelerın sozünu ettınız ıçın boşta gezen Bedri özdemir ısbılmezlerdi. Bu harek«t de Nazıle aklından bır mılletı kokünden kamı kızıvorlar, ı>; f emiyorlar. dın el mındekı şahıs gece saat 23.45 sırarıtı yaptıklarınin doğru olmadığı zımak hıç bır zaman geçmemışden gıdeı dıyorlar, maddecı dunnı pekâlâ bıldıklerını açıkca gos tır . Yalnız Yahudı mılletı bahis larında Beyoğlunda eskı Çiçekcı j a d a ya^anmaz dıyorlar mevzuu olunca ı« değı«mıçtir. Ee sokağından geçmekte olan Hidayet termıyor mu? Sanatçının durumu. bılim a d a . Mercan adındakı kadının önönü bu bir ptıkoz değıl de nedır'. Enfcizisyon ateşine atılan Yahumınınkınden avrı deöıldır ıkısı de lcesmış ve bıçakla tehdıt edıp.pa< ı\ ı s ıçinde olmak 7orundadırlar Susurluk Şeker Fabrıkasın ın Bandırmadakı deposundan 7000 ra istemıştir. Sanık yakalanmıs, hakkında koğuşturma açılmııtır Ton kıristal seker tstanbul'da Çırağan deposuna veya ihraç gemısı bordosuna kadar nakıl ettınlecektir. bir çocuk yakalandı Sanatın, bilimin savaşı Melih Cevdet Anday muyuml^ \et. bu sual bana e\velhi çece biçbır baslangıcj luzum görülmeksızın, daından duşet gibi ajnen soruichı Saat rioku/a gelıvordu. Gazetedekı masanıın Daşıncla idim. Gunluk isin esaslı kısmını bitirmis. bir makale\dalmıştım. Onun .ıvak seslenyle birden basımı kaldırınca lıakıs larımız karsılastı. tT7iıııa vıkın. orta boyda idi. Temiz çiyinmisti. Oturup kalkmasını hılen, okumus bir adama benznorda Kır sac ları elektrık ısıçı altında panldamakta idi. Bu vakitsiz misafır, kıyatet \e halivle alâkamı uyandırmıstı Merak içinde yüzüııe baktım ve dotrusunu ısterseniz onun ill> sözü «ben kuyruk muyum?» sualı olunca derin bir hayal kırıMığı na ugradım. İ'a bir sinir ha^tası, >ahut en hafifi, alkolu fazla ka çırmış bir dertli okujucu oiabılirdi. Fakat görunürde bunlara an herhanei bir alânıet de voktu. Ben sualine cevap vermevınce o devam etti: 1950 secimlerinden önce biraz da C.H.P nin o zamankı balının ii\andırdışı tepki netice*ı Demokrat Parti\e sırdiın Kısa bir müddet sonra da partide taal vazife aldım Derken bu \azitr ilçe baskanhffina nadiı vükselı'ı Yukseldı ama partı lıderı iiıaramız da açılmava basladı. E w e l â bana ters ters bakma\a bas ladı, «onra büsbütün selâmı sahahı kesti Benımie karsılaştıçı »er de başını çeviriyordu. Çnnkü onun icraatını beeeıımiıordnm Biz bu yapılanlar ıçin mücadele elmenıistik. BıiLtınü. evet daha o za ınandan anlanııs gibivdım. Nihavet olan oldu. faal vazifeden av rıldım. Siradi soruvorum size. ben ku^ ruk muyum? Elbette de gilim ama, memlekette nyle bır hava \aratıldı ki, eşim dostum tanıdıkiarımın bfivök ekseriveti bana suphe ile bakıtorlar. 1955 ten sonra partide faal vazıfedr kaianlara. hele 1957 den Minra kalmakta ısrar edenlere «kuvruk» di^elim, fakat bana a\nı çbzle bakmakta kım. nasıl haklı oiabılir?» Kendisini tesellı ettım doeru dusundüeunu SOA ledim. bıra/ \atifeinift olarak ccUildi, çittı. Hakikaten bo «kuvrnk» kelımesı, uzerınde anla^amadıçınıı/ aktuel bır tâbir olaraU ortada dıırup du^u^or. Kim nasıl düiıı ııurse. kımın isııu nasıl ^elırhe o\le konusu>or. Buyuk bır \a tandas kutiesını huzurundan etmrmek içın bu kelımenin oıânası üzerinde tez rlden birlrsmemir lâ/ını. Fakat bu birlesme icin îavret harcarken hıc kım^e\i. hele hılhassa bugunden. ov deeilse bile, tecrübelı partici avuıa rıkmıv coriinen veni particilerı din lemiyelim. Bence 1957 den sonra Oenıokrat Partide faal vazife ıle \e va vazife almaksızın kalmakta ısrar edenler arasından 27 Maııstj devrilen idarevi tekrar i« b.Kina getirmek üzere harekete ı e çeıı. gizli tertiplere basvuran. >azan veya konusanlara bai gibi «kuvruk» denir. Bunlara «kuvruk» demek ne kadar vakışıvorsa aynı tâhiri bu zümrenin dışındakiler için kullanmak da o de rece vakısıksız kaçıvor. 1950 de milletin büyük bır Çüsunluğu. \a faal D. P. âı,iM. \A da D. P. Mmpatizanı idi. Şimdi bütün millete kuvruk mu d n r ceğiz? Cevat Fehmı B A S K t l ~> Asistan Doktor Aranıyor Şeker Nakîl İlanı Mevsimin En Büyük Müzayedesi Resmî ve hususi müesseselerce emsaline her bakımdan tercih edilen yüksek ? kaliteli^ dünyaca maruf İntiharlar t i J 4 4 i $ ,T f '. : ğ f ^ i 91 Nısan 961 pazar gunu «aat 10 15 de Goztepe Çıftehavuzlar Cao'desi 52 No. Iu Buyuk Koskte (Goztepe Otobus durağında ve Benzın deposunun yanında kı sahile gıde n vol) Bazı Nâdır pargalann tafsilâtı. Esya Kısmı • Parıs Malı Rokoko stılınde altın yaldız tekmili oyma hârıka salon takımı. Tekmıl Marko. teri işlemeli bombe camlı emsâlsız salon vıtrın, Vernımarten hârıkıa kadın yazıhanesı v e salon masası. Şımdıve kadar g o . rulmemıs emsâlsız Markoterı ışlemeiı sekreter ve o y u n masası. Mağun a£acı Komod ve çav masalan. lak kapıtone \atak odası takımı. Halı Kısmı: Isfahan, Keşan. Naım halı v e secca. deler. Avıze kısmı: Paris mah hakiki Bakara 18 kollu muhte. şem âvızeler. Bronz altın yaldız Louıs XVI ve Rokoko âvıze aphkleri ile beraber. Gumuş eşya kısmı: 12 kışılik Bol takımı, Yemişükler, Pay tabakları, şekerhkler, Ekmekhkler. Bıblo kısmı: Y. P. Surahd, Sevr yemışlık, Kanton duvar tabakları, Fıldışı hevkeller, Fudısı uzerıne mınyaturler hârıka tam komp. le Saks çay takımı. Tablo Kısmı • Hakiki Ali Rızanın saheser tablosu ve ormnal imzalı kataloge tablolar. Luzumlu esya kıs. mı: Amerıkan malı Maeple ağacı İ. parçadan ıbaret yemek oda. sı takımı, Ingılız mah markoterı islemelı yemek sandalyeleri, emsâlsız oymalı yemek masası, Amerıkan mah karyolalar. çocuk odası hıç kullanılmamıs kadar yenı parke makınası \ e Nılfıks supurgesı, tam komple Mıxter, Ingilız malı parke d e . senlı yer musambaları, elbıse dolapları. sıfonyerler karyola. lar, Amerikan malı hortum, semaver mobl radyo pıkap, tuvalet takımları, Yunkers sofben büyük boy, mağun ağacı tngılız malı salon takımı markoterı ışlemeiı Orta Masası. Parıs rnalı Lak hasırlı kanape. Bronz heykel v e vazolar, Avrupa markalı çocuk arabası v.s. \ s Mevsimin en buvuk satısı. Por. takal. Tel: 44 54 59 Sılâhtarağa'da Esen sokağında oturan 16 yaşlarındakı Rıfat Hajırcı ısmındekı çocuk, evde kimsenm bulunmadığı bır sırada bodrum katına inerek kendısini tavana 'ple asmak suretıvle ıntıhar etmıstır Poln ıntıhar sebebını tesbite çalısmaktadır öteyandan çarsamba semtmde oturan Ulku Boduroğlu ısmınde 22 ^aslarındakı kadın, bır muddetten berı beraber yasıdığı Erdoğan ismındeki gençle yaptığı munakasa sonunda sınırlenmış v e Kıreçburnuna gıderek kendısini denıze atmıstıı Etraftan vetısenler tarafından kurtarılan genç kadın tedavı altına alınmıştır Bu ışe aıt şartname İstanbul Büromuzdan veya Susurluk Ş e . ker Fabnkası Tıcaret Servisi nden temin edılebilır. Alâkalı fırmaların imzalı sartnamelerı 15 Nısan 1961 s,aat 13. e kadar posta ıle veya bı zzat Susurluk Şeker Fabnkası Tıcaret Servısın e ımza mukab ılı teslım etmıs olmaları sarttır (Postadakı gecıkmeden Fabrık a mesul değıldır.) Şırketiınız 2490 sayılı kanuna tabı olmadığından ıhalevı v a. Pip yapmamakta kısmen veya ta namen dıled.ğine yaptırmakta serbesttıı TEŞEKKÜR Tannmn rahmetıne kavıısan ki\met'ı annemız \ ef.ıtı dola^ ısı\ le geıek \ ikı zı>aret, gert?kse telgraf. telefon ve mcktupla bızlerı tesellı eden ve eeıwze merasımınp îftırakl.* merhumeye son vazifelerını esirgemıyen bılcümle vefakar dost \ e akrabalanmıza a> fi .n n te^ekkür etmeğe bü\ ük acımız mrını olduğundan. mınnot i'e şukranlanmızın ıblağına muhterem gazetfcnızın tavaFsutunu nca ederız Evlâtları. Damadt \ e Gelınlerı TÜRK MALI SENİYE GÜNERGİNİn OERLIKON Elektrodlannm satış yeri: HURDA MALZEME SATIŞI Ofısımızde mevcut aşağıds cıns ve mık'ırı vazılı muhtelıf hurda malzeme 21/4/1961 cınna günü saat 15 de Kuruçeşmedekı Şubemizde pazarlık suretıyle satılacaktır Alâkalıların malzemeleri gormek üzere Beşıktaş depomuza fazla ızahat almak ıçın de Kuruçeşmedeki Şubemız Ticaret Servısine müracaatleri rica olunur. Turing ve Otomobil Kurumunun yıllık toplantısı V EFA T Aıle bıijügumuz. Nefıa Kuntol'un tM Kamuran Kuntol \ u Umıt Çavuşoglu'nun babalırı Turkıje Tunng ve Otomobil Kurumu'nun vıllık umumi heyeti o> m 15 ıncı cumartesı gunu saat 3 te, Taksım Beledıye Gazınosu PaMionunda toolanacaktır STAREL Kom. Galata Bankalar Cad. Şti. DEVLET MALZEME OFİSİ İstanbul Şubesi Müdürlüğü Kuruçeşme Malzemenin Cinsi Yırtık anbalâj kâğıdı Reçıne Maroken deri kırpıntısı Naylon purçası Yırtık euval Muhtelıf hurda buro lev azımı vesaire. Miktarı 25 483.5 628 75 110 ton Uaknben) kılo kılo adet adet NİSAN 8 ŞEVVAL 22 3 ° \EM V. 1 SJ3|12J6 1S.56 18 41 2Û.15| 3.43 E J10.52 5.36| 9 16 12 00 1J59.O7 6 4 961 per=embc gıinu saat 21 l î te bır kalb krızı netıce«mJr \efat etmıstır Cemzesı 8 4 961 ruraaıtPM (Bugun) üg!e namazmı mutaakıp Şifll Camunden kaldırılorak Emırgân raezarlığına tevdi edılecektir Mevlâ rahnıet e\lesın Aılesi Eınekli Tümamiral Dr. REFİK KUNTOL No. 124 Telefon :$49 11 26 İstanbul Belediyesi ŞEHİR OPERASI (Teoebaşı Tivatrosunda) Devlet Operası Sanatkârlarından : Ferhan ONAT Doğan ONAT Hikmet ve Fikret KUTNAY Hilmi GİRGİNKOÇ SESAR V EF A T Kozanogullanndan merhum ^h Pevın \e merhume Beyhızar Hanımın torunu. merhum Nun Be\ ve Nunye Hanımın oglu Sefık Kuntol'un kardeşı. Ümıt Çavusoçlu ıle Yüksek Makıne Mühendısi Kâmuran Kuntol'un babaları. Bedıı Çavuşoğlu'nun kayınpeden, Mıllî Sa\unma Bakanlıgı Saghk Grupu Baskanı ve ÎBÇİ Stgortaları Kurumu Umum Müdür Muavjnlıgınden Emekli Tumamıral ^ıllııııııııııııııııııiHiıııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiııııiMiııifiıııııiMiıııııııııııiMMMiıuınıııuıııııııııı^ Bütün katu birden, kocaman, vemyesil, fasır fasır bir alev cıkararak. parladı elinde. Açzından ıigara dünta Ahmedin. Hafif bir yanık kokusu yayıldı ortalığa. Ahmet, elini. uçları kavrulmuş giir, kara kaşlanna götürürken . tek bir hareketle, karşı pencerenin perdesi nyrılıp açıhverdi. Birden etrafında her sey; rüzsâr, dalgalar, biitün dünya durdu çibi çeldi Ahmede. 20 Aralandı, Orada, pınldayan bir Tek bnlut kalmamıs sdk.vü«O» oradaydı. cıft göz görür gibi oldn, Ahmet. zünden övlegine bir nur >ağıKendisine bakıj ordu. Birden elektrikler sbniiveryor. ve docdoğru evin cepbeGüliımsüyardn hafifçe. dı. sine, pencerelere \uru\ordn «Ev Allahım, ne çüzeldi!» Aklı basından gitti genç adaÇok yakında bir köpek haıKalın tek bir irçü halindc raın. Ay ışığı, pencereyi oldnkladı. Onrdn. Gene baaUdı. Hem M>I omznndan gögsune inen saeça kuvvetle aydınlatıyordu. bu defa, daha yakından larının, her zamankinden de koYalnız az önce, bir hareket sezAhmet birden, möthis bir ü caman görünen gözlerinin. mehdiği perde, gimdi bembeyaz, tabın sihirli oksayısları altında. mitsizlifin, içini kapladığını övle bir pınldayışı vardı ki kapalı gibivdi. Acaba demin hissetti. Daha fazla dikileme/'vanılmif, \anhs mı törmiiçtü? di oralarda. hep aym verde. Donup kalmıştı Ahmet. Ama ona görmeden gitmeıine Ha>al mi (örmüştü? Yoksa Otuz altı saatin bütün hasrede imkân yoktu bn akşam. perde, gerçekten aralanmıs. tivle, içindeki olanca sev|î.vlc. «O» bakmış, \e ayni anda ışıksözünü kırpmadan seyredij orTam iki çün, bir gece olmuv lar söndüğünden, tanımadan ee du, karsısındaki büvüleyici çclıtu sörıniyeli onu. Tam 36 saat! ne cekivermis mi^di, perdevi? reyi. Birden açzındaki fazlalılışı Yoksa? farketti. Sigara! Ahmet çok iıı N'eler yoktu, bu yüzde? Yokga perdenin aralı;ınd«n %üzer, dalar, kürek çekerdi. «O da beni sevivor!» diye ılnhâlS oakıyor m m d o o gözler?. sündü Ahmet. «Sahiden sevi«Nefesime dokunur, kesilirim» Ahmet son şekle inanmak ıs yor.» diyerek, en sevdiği arkadasları ti^or. ama biliyordu ki, bu son bile ikram etse, sigaraya el Sırtı aya dönük olduğu icm sık dofra olsa bile, mehtabın siirmezdi. Hic alısmamıg oldusuratı çölgede kalmasına raiiısığı ne kadar kuvvetli parlarğundan, »önmüstü ağzında. men, kız da ona, arkada parıl ST ^arlasın. perdenin aralısınTam stmağa davranırken, akpanl yanıp oynayan denizin u dan bakan birini, aşa^ıdan farlına bir sev çeldi. Hemen kibzerinde çeziniyormu» gtbi d» ketmesine imkân vermezdi. rit kutusanu çıkardı. Azıcık ran bu uznn b«ylu, genis omu/Aeık olsa! ittifi kapafın dibindeki boslulu karartıya, içindcı: koparca^ı\b o perde acık olsa. penceta, rüzgirdan koruyarak yakna bir seyler yürseldifini h ; ,renin önünde oturan, en ince mak ister gibi, sigara} ı soktu. sederek bakıyordu. tcferuatınra kadar seçiiir. dik Sonra bir kibrit çakarak ale\i Böylece belki bir kaç sanivc. katli bir soz, caraın ardındakı cabucak, >arı açık kutunun için belki bir kac dakika eeçti. dudak hareketlerinden. oradakide kuzu kuzu vatan çöpleriıı, tlk bareket eden kız oldu. I v l fosforlu baslarına yaklastırıvernin ne demek istediğıni bile m l dislerini göstererek, ağır adi. anlardı. ğır, tane tane bir seyler söyledi. Ahmet valııız o sedef pırıltısını. bir de o eşsiz dudaklann kıvrıla büküle lupırdanıslarıın gördü. Bir sey anlamadı. Kız aynı seısiz konnsmav ı trl> rar etti. Bu defa Ahmet de ve rınden oynadı. Ellerini iki yana açarak «Anlamadım!» isareti vaptı. O zaman kız sabırsızlandı. tlkin sol elinin icini, Ahmedı doğru sövle bir gösterdi. «Bekle!» vdi bu. Sonra vııır sol elinin isaret parmağını, önnsoğsüne bastırdı, arkadan canı dan afalumı isaret etti. Pencc renin önünden kayboldn. Ahmet «bekle» den «onrasını. ancak sokak kapısı pervazında ki cölge, genişliyerek yavasça acıunea, tam olarak idrak ede bildi. «Asağı geliyornm!» demısti. \e gelmişti. Deli gibi atıldı kapıya, cenv adam. Tam esiğin üzerindeki çöl«e de, âdeta şiddetle çarpışarak. sarıldılar birbirlerine. Sıkı sı kı! Bir müddet öyle kaldılar. Kızın bafi, erkeğin geniş ROÎ sünde, güm güm kalbinin uze rinde dayalı... Ahmet ise, kolları arasında hafifçe titriyen bıı ince, vücuttan yayılan tatlı sı caklıkla kendinden geçmis; (,e nesinin altına kadar yükselip. oradaki «ynvasına» yerleşmis o sevgili kafanın, o karanlıkta bile yakamozlar yaparak parlı van güzel saçların mis gibi ko knsunn derin nefeslerle içine çekerek, bir an biç kımıldamadan durdular.. (Arkası rar) Şehir Operasından: Atülâ MAMZADE ve Ö. SEZER'iıı ıştıraklerıyle 8 nısan 1961 cumartesi saat 21 de KOKAY Doktor REFİK KUNTOL 6 4 961 tanhınde b:r kalb krizi netıcesmde vefat etmıstir. Ceınzesı < 4 981 tanhlı cumartesı J gunu (Bugün) Sıslı Camunden ogîe namazını mutaakıp kaldırılarak Emırgan k a t r a t a m n aakl ebedt î'tırahatgâhına tevdı edilecektır Allah rahmet eylesm. Ahmet, bütun cepleriııi bir bir ararken, gözlerini bir sani\e ajırmıjordu bu pencerelerden. Taru tepesinden \uran ışık, ho\una ceplerini karıstıran Ahmedi, sahnede. üzerine projektor tutulan, bir komedı san'atkârırıa benzetiyordo. Rüzgâr daha sertlesmis, gok\uzündekı bulutlarııı hepsıni ko\alamıijtı. Ahmedin arkasında şimdi, butun sathı nurlanmış, pırıl pırıl kaynıyan, yaldız yaldız vanaıı, hareketli bir deniz vardı. Daha fazla aramatına imkân kalmadığını anlnan Ahmet, m bayet paketi buldu. Ağır ağır açıp, bir sigara çıkardı, ağzına «ötürdü. Kibrıti çaktı. Yanmadı si^ara. Bu defa iki çöpü birleştirip, çaktı. Daha büyük bir alev çıktı ama, ruzgâr o sırada sert bir sağnak çetirmiş olmalı ki, o da söııdü. Üç çop. dört çöp birleştirılıp çakıldı. Gene yanmadı sigara. Nihavct beş kibriti bir arada cakınca, sıgarasım yakmaktan baska çaresi kalmadığını biliyordu Ahmet! Tam sigara yandıfı an, soldakı pencerenin perdeıi oynadı. SEVIL 8ERBERI Şehir Orkestrası Orkestra Şefi: Adolfo Canıozzo Koro Şefi: O. Cekiç Dekor ve Sabahattin ve Kostum: KaJeuder Zaim Turgut Turkçesi: N. K. Aks>es, U. C. Erkin Reji ve Mizansen: Vedat Giırten G. Rossini'nin CUMHURİYET Nüshası 25 Kurus 75.00 150.00 40.00 80i» 22.00 44.00 Basan ve Yayan Cumhnriyet Matbaacı!ıli ve Gazetecüik TOrk Anontm Şirketl Cağaloğlo Halkevl Sokak No. 3941 Sabibl Yazı ijlennj Seneük" 6 ayllk 3 ayllk D E N İ Z K U L U B U NÂZİME NADİ MPSUI MüdüT fiileıı Idare eden Gazetemıze gondenlen evrak ve yazılar neçredilsin edilmesın lade edilmez tlânlardan mesulire* kabul <>dılmez * «Lbone ve 1tan Hlerl tçın. zarfın üstüne «Abont» veya dlan Servlsto kaydının lıonman lâzımdır * ŞAHİN PERESE YASASINA ETMÎŞTtR. BU GAZirra UYMAYI BASDJ TAAHHOT AHI^AK İDABE HETETİ BAŞKANLIĞINDAN: Sayın âzalara: Tehır edılmiş bulunan Kulubumuzun 1960 senesıne aıt Adı Umumi Heyet toplantısı 16. Nisan 1961 pazar gunu saat 15 de Kulup binasında yapılacaktır. Bu toplantlda ekseriyet hâsıl olmadıgı takdırde nızamnamermz hükumlenne gore 23. Nısan 1961 pazar gunu aynı >er ve saatte toplanacağı ve aşağıdakı ruznamede yazılı maddelerın muzakere edilerek karara bağlanacağı arz olunur RTJZNAME: 1 îdare Heyeti ve Murakıp Raporlarının okunması 2 Bilânçonun ve hesap cetvelınin tetkik ve kabulu ıle ıda. re heyetinın ve murakıplann ibrası. 3 1961 senesı butçesının kabul ve tasdıki 4 Yeni idare heyeti reisi ve âzaları ıle yedek âzalarm ve balotaj heyetinin intıhabı, 5 1S31 senesi için iki murakıp intıhabı 6 Dilek v e temenniler. tJ.^«^«^^, :illlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lll||||||ll||||||MIII!llll!lfllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIII(lllMllltllllllllllll|||lllt\^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle