09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Nisan IS61 CUMHUHtTSET BES Baştarafı 1 incı saytada imokrat PartüUerin Baştaraıı I incı s a h ı t e d e ' U u l t e p e mevkıının sadece bîi nümayişçi Yırmı beş lira gundelikle kira fgençleri «Komünist ' mı^lerdır. , l a n d a r m a k a r a k o l u v a r d ı r . Bu kaöğrenciler» lanan bu şahıslara nümayişçi genç F«diye tanıttıJd.ar.ı da anlaşıldı. İfade Burası n e r e s ı d ı r ? M u h a k k a k k i j r a k o l d a 16 j a n d a r m a b u l u n u r . Bu diye ıeren tanıidaj. DJP. ocak ve bu! UasUuatı «afeıterir şjradı. Doğu illerımızin hücra biı hesaba göre. Gültepede bın kişiye Milli P i y a n g o n u n 7 nısar, 1961 lerin (Komünist öğrenciler) çekilişi d ü n A n k a r a d a saat 13 30 tanıtıldığı da yine tanıkların be jcak başkaıüarmdan bazılaruun o | « tnkılaptan kurcahyordur bir jandanna düşmektedir. Buna emeilive köyü zihinlerinızi kiralanan bu şabjsiara Genç eynlan subaylann ttkrar orduya Hiç o kadar uzağa gıtmeğe lüzur karşılık da her on dakikada bir da y a p ı l m ı ş t ı r . I k r a m i y e k a z a n a n yanlanndan öğrenildi. Günün ilk tanığı Hatıce Ergun , ik Parkıoda yedirip içirtlîklerini dönmeleri raümkü.ı t^lacak mıdır''» yok... Burası Mecidiyeköyun arke vukuat olmaktadır. Bundan evveln u m a r a l a r ı aşağıda b i l d i r i y o r u z : beyan ettiler. adında bir ev kadını ıdı Tanık, ' Eizim yerimızde siz olsa ıdi sında, Levenün karşısmda Gültepe ki Jandarma Kumandam assubay İzmıt, 7 (Telefonla) Karamür kında Hükümet yardımı olmadan dir. Buraya GiUtepe köyü dıyeme bu yüzden sinir hastası olmuş ve 025193 ı ı j m a a 500 000 lıra Siyasai Bilgiler Fakültesı önünde Öfleden sonraki oturum heye1 niz nası] liBreket ederdiniz. buradan aynlmıstır. sel ilçesine bağlı Balaban köyü güzel hir okula kavusacaktır. 088032 n u m a r a IOO.OOO lir* cereyan eden müessif olayları biz ,.cach geçtı Ankaralı tamklar. Köimevzuda herşey görüşülmüştür. yiz. çünkü nüfusu 16 bın cıvarınd Gültepeüler gecelen kahvelerde halkı, Yedek Subay öğretmen E r . 2V590 n u m a r a İ00.Û00 lira zat gör.nüş ve yaşamıştı. Ateş a ^.nür Tevza Müessesesinde çalışan I Bu bir zarupet ıcabı idi. G»nçle.ş oljnasına rağmen. bır koy teşkilât Gultep toplanırlar Buralarda sabaha kaM.000 lira ikn»mi>e Kazanan çılması üzerine Argüç'ün ayaklal've sanıklar «trasında bulunan Ha tirme orduya yeni bir düzen ver yoktur. Buraya sadece dal Tokyürek ve Devrimci köv dar mahdut ımkânları ıle kumar ııumaralar : nna kapandığını ve «Paşam niçin *Jtııt Fendoğlu'nun. olaylar gırasın nıek için yapılmıştır. Emekhye mevkıi diyebileceğİ7. muhtarı Hasan Gülerin de önayak Türk çocuklarma ateş ettiriyor ,Sda nümavişçilerin ve Kızılav'da | ayrılanların döomekri ise bir ka Gültepe mevkii halkının yüzde ojnarlar. Istanbulda kumann en 1090.50 299285 31350li 353699 olması ile Hükümetten yardım sunuz?» diye yalvardığını. Ar ',,görülen subaylann lisrtesini yapıp! nun mevmudur. Ancak. orduda 90 ını Anadoludan gelen vatanda rahat ve kontrolsüz oynandığı yer 10.000 lira i k r a m i v e kazanan görmeksizin ilkokul binası insa et güç'ün de kendisini tekmeleyip: ı jpolise ihbar ettigini. tabanca taşı|y*r olmayıoca Bubaylarm tekrar lar teşkıi eder; gtriye kalan yüzdı Gültepedir. Sıkı kontrollar sayenumaralar : tırraeye başlamışlardır onu da muhtelif yerlerden gelen sinde Tophane ve Galatadan kaçan HO4173 010982 020296 02 7 i 66 034582 «Atın sunu buradan» dediğini söy d.ığ<nı ve bunu ıftiharla gösfrdi1 ctönmelen de mumfcun Köye vazifeli olarak gelen Tok kıplı vaUmdatlardır. Yapıp otur esrarkesler. kendilerine en sakin | nfderiz.» 058175 060920 081952 082180 095314 ledı Dilâver Argun da: «Ne yapa'ğini sövlediler. ve emin yer olarak Gültepeyi bulyurek. öğrencilerin caminin bodDaire arfcadaşlannm ifadelerıne! • Anavasaya milliyetrılık nıad maita oldukları evlerin yine yüzd 122873 197382 200145 200755 217093 Iım. hanımefendi. biz emri yuka| rum kısmında tedrisat yaptıklarını 39037! ıda n alıvoruz» dediğini beyan et son derece sinirlenen ve hâlâ küs desinin krT.masına taraftar nıısı 90 ı kaçak gec°kondulardır. Hiçbı muslardır. 219867 229840 259297 338562 16 bin nüfus ıçın Gültepede 4 rinin tapusu voktur. olmasına görünce, muhtarla temasa geçmış tahlığı devam eden mütecaviz es nır?» i i.OOÜ lira i k r a m i y e kazanaıı çeşroe buiunmaktadır. Burada en ve halkın da yardımı sayesinde ki D.P. li Hamit Fendoğlu, sanık j • Bunuiın kırose.iın siiphesı o! imkân yoktur.. Kiralık adamlar numaralar : İşsizdirler yunku. Arıadoludan a büyük kavgalar olan ve başına anyeni bir ilkokul inşa ettirme ka. ırd'.ın. ŞiırHıye kadar prnsiplerıBunda sonra dinlenen Mustafa 004472 004473 016251 017429 U3009U Yalçın, n Kadir Yalçınel. Hulusi mikrofonu başında Demokrat Par mtzı ızRh ettık Bız rte asm sağcı, krn akm gelerek buraya yerleşir cak bir ıki gün sonra ıntikal ederarını almıştır. ti propagandası vapmaya başladı 040107 046475 050936 053093 057606 bilecek cınayetler çesmelerin baEgesel. ne de solcuytı/ Biz Atatürkçüyüz. ler; tabıatıyle. ı> bulmak ıçın bır sında islenir. Yolu yoktur. elektriAynca. Yedek Subay öğretmen 065249 081324 086553 086793 087211 Tunç. Hıkmet Şenol. Tahsın Tene j Bunun üzerine Başsavcı Kemalizm e<.as prensipimizdir. Mıi. haylı zaman geçer. Bu arada yapbir aylık maaşını da ilkokul inşa. 088394 090505 108425 120946 140393 ke. Mustafa Koç, Ferit Özdağ, Aii , sanığın rutumuna işaret ederek. livelçiliğin esa«ı da bu olacaktır.• tıklan ısler tamamen kanun diM ği yoktur. velhasıl Gültepe yokatına teberru etmiş, bu durum ü 183292 155692 157487 184037 21453.) Dilsiz. Ismaıl Er. Lâtif De.nir, Hu * «Bu tabancalı saruğı Kızılay meyTukİar diyarıdır. Bunun yanında dır. zerine halk da teberru yarışına 231368 235997 23850i 23945', 250731 ^eyin Demirba« adlnrındakı garson ' danında nümayişlere katılıp da ] * Dö$ük v< Kuyruk deyimlerı var olan yalnız kadın ve çocuktur. ve işsız tamklar. Demokrat Parti tanımıyan voktur. Eğer biz huzu h'iKknda ne dusünuvor unuz?» 251125 251574 253128 265114 269363 Erkeklerın çoğu ıki veya üç kabaşlamıştır. Ankara teşkilâtınm 25 mayı« 1960' runuza mütevazı bir tanık listesi ' Polimığe karmıyahm. Bu d» Bakanlar Kurulu, 3 kanu dmlıdır: erkeklerin yine çoğunun 269417 276302 294145 305730 306845 Kocaelinde örnek koy olarak Köyün iedek Subay ögretmeni yımler Türk Adalet tarihine 318049 327815 32784? 347326 35793i günü Altındag ve diğer civar semt ' ıle geldiysek. bu sadece Yüksek gosterılen Balaban köyü, pek ya ı nun tasansı üzerinde isı olmadığından evde otururlar; Erdal Tekviirek 367547 376655 394131 394534 3960.14 lerden yirmi beş lira yevmiye ile Drvanin sürat temposuna uymak olmustur. Kullanılıvor ve k\ıllan;dolayısiyle çocukları her sene ikı•iMiuıınıtnııiNiııııınııııuınnınıııııııııııııınıııuıııiıııiMK adam kiraladığını. bunları Kızıl i^indir. Burada bıle hâlâ partici lavaktır.» ser ikişer artar! çalıştı 2.000 lira i k r a m i y e kazanan « Idam kararları M. B. K. ıın ay'a «evkederek nümayiş yapan Sk yapıyor. Dikkatinizi çekerim.» Bazıları da ıroam nikâhlıdırlar. incı "•ahıtede tasdikine Kunulacağına gore YukI 2 talim uçağımız havada lUlaym başı dışarda veya n u m a r a l a r : gençleri yakalatmak ve dövdür . Başkan Abdullah Üner. sanıga îstanbula sakıtlsr hak j Turizro Bankasınm mâli kaynak Köyden yalnız olarak 000241 00461M 009607 010365 013080 mek istediklerini açıkladılar. Ta' hitaben. ^Evet. burada böyle ya sek A&Mv Divanı çarpıştı ve 2 teğmenimiz içeride olan kuyruklara 014878 015609 019053 019367 023955 nıklann ifadesinden münfesih Dej parsanız. Kızılay'da ki.n bilir ne kıııda idam k i r a n v e n r » Komiıe j larının kuvveUendirilmesine aıt çalışmak üzere gelen kadınlar, ış 025591 037429 050052 050955 055002 görüştüklerini ve Cihat ararlarken kendilerine bir de ya jjler yapmışsınız?» dedı ve ;anığın bunLi ta«dık edec^k midir? Yoksa j esasları şehit oldu dün yaptığı sert ihtar 055222 058488 071058 074730 077634 bir af cihetine mi gıdiJ^ceJttir?» j Baban'm başına bilgi vereceğin tacak yer ararlar: bunlar için en artiranlığına ışaret ederek ken Bastarsfı 1 incı sayfada 080900 087301 092996 106458 106703 l « Ba sualin cevabını biz vermı soylemişlerdir. Müteakıben Cihat müsaıt yer Gültepedir. Gültepeye C tzmıı. 7 (a.a.) Talım UÇUMI Celâl Bayar ile yanyana Yayın giderleı köylüsü veya köyüne ya yapmakta olan Teğmen Kâmıl K J sağlamak karar ve azmîndeyiz. Sa 111500 120036 127962 131272 136804 çekıitni': bır resmini gosterdı. bu yelım. Cevabı fıılıyat verecektir. Baban gazetecilere Basın alacağı km bir köyden bi rinin evine misa sap ve Teğmen Alâeddin Kenar'ın yın Gursel'i sinirlendirdiler, o da 139401 144159 146380 149163 154613 resrnin nc zaman çekildiğini sordu. Hiç bır mevzuda peşm hukümlu ve Turızm Bakanlığının *ir i w ı ! « r : kısa bir zaman sonra kırmızı kaphnın da hafifçe ucunu 156495 159551 161985 163009 164074 ıdarelerindeki ıki eğıtım uçağı, buSınirınden tıtriyenek mıkrofon değiliz. Herseyı derınlığine tetkık venı şekil uzerınde bilgı vermiş da ev salübinin karısı haline gekarara bağhyoruz. Hele tır. gün Cumaovası ve Sancarköy ci gösterdı. Köku dışarıdan gelen 165950 166975 174294 182091 185035 başına gelen mütecavi7 Demokrat ediyor 196862 198166 198911 201805 205262 damardan Türk kanı akmaz .. Cihat Baban. gazetecılenn t u . lerek beraberce yaşamaya başlarvarında havada çarpışmıştır. Partılı sanık. salonu dolduran bu mahkemeler netıeelensi.n.» lar. Crcukları olur, mektep çağı Türkiye, oynanan oyunlarla bir 209292 217904 220238 221801 223258 Komit= üyelerı yarın Ankara'ya rizm endüstrısının kurulması hak tün dınleyıcılenn protestolan ıle Teğmen Kâmıl Kasap ve Teğmen na kadar gayeleri yoktur: bu ça. birıne düşürülüp kardeş kanı dök 224849 227079 232321 240012 24653' döneceklerdir. kında sorduklaıı çeşıtlı soruları Bastaralı 1 inci sayfada • karpılanan şu sozlerı söyledı : Alâeddin Kenar şehit olmustuı. zaman nüfus kâğıdı türülecek saflık denemesini atlat 254865 258300 263057 263533 266214 duru>malarm bastan sonuna kadan da cevaplandırmıştır Bu arada ' E v e t Bayar ile resim çektırçıka'rmaya çahşırlar bunda mu271135 272136 286376 286828 287348 dak.kas. mıştır. 2 yaşında bir çocuk dakikas.na ıngılizce. , diru. Bununla ıftıhar ederım. hvet., «tCA'nın turizm sanaayı için karvaffak olurlarsa okula gonderır. Örtaya atılan balonları heD be 287709 294070 295955 300091 301944 fransızca ve almanca lisanları ilel. s a v l n ^ e l a l B a > a r Partımızın ge, şıhk paralardan kullanılmak üze. ler. olamazlarsa gönderemezler. boğularak öldürüldü raber duyuyoruz: zenginlerden 307690 311230 312226 317970 320978 nakledıleceğ. haberi iyı kars.lan! ^ başkanı ıdı. Ona hürmetım ba. re verdiği 6 milyon lirada n sonra kldlr Çocuğu bir işe vererek evin yükü 329444 334546 340309 347192 351949 jjnştır varlık vergisi ahnacakmış. hayat ' ' Sayın Başvekılımıze de huryeni bır yardım verilecek mı?» Erzincan 7 (Telefonla) Refa. pahalılanacakmış, köylülerden a 353200 356856 358372 35S749 364059 nu azaltmaya çahşırlar. Burası şeklindeki sonıyu Bakan: «Eğer Mahkeme salonu ıçınde en UMu,\ m e ü m biüudir. Bununla iftihar ej hıye ilçemize bağlı Gökseki kö ğac başına vergi alınacak.nış, bu 364767 365435 386955 392762 393319 her türlü kanunun dışındadır. Mil 1 (ie m bu parayı yerinde kullanırsak. yünde dün gece, feci bir cinayet .«ebeple agaçlan kesmek. fidanla 393869 394000 396563 398167 399744 ılgı toplıyan köse. Eichmann'ın duı B u " "S 1 i Egitim seferberliğine hiç uyma muhtemelen yeni yardımlar da rusmalar esnas.nda ıçınde huLiuuıı«londakı haıslenmiş ve henüz 2 yaşında b u . rı sökmek gerekmi^. seçim yapılv , °/ ". " " " " f mıMardır. Sokaklar okul zamanı 1.00O lira ikramiye kazanan olacaktır.• şeklinde cevap vermış cağı, kurşun geçmez camdan ımal va, bırdenbıre elektrıklendı. Dınjj|i leyici sıralarını dolduran yüzlerce lunan bir kız çocuğu, feci şekilde mıyacakmış. C.H.P. iktidara gelirçocukla doludur. Çünkü nüfus kâ numaralar : edılmıs hucre olmu.stur. ... . , ,, Baştarafı 1 İIK. fsavfa«ia tır. boğularak öldürülmüştür. fjıtiai! yoktur. : kn¥ a k a l k t i ( u h k a h r o l v a SP intikam alacakmış. toplanan 000479 000513 003569 003620 010740 Diğer taraftan, Eichmar.n :n a ' J*°» * ' " Bakanlar Kurulunun kabul eton soz olarak gırmesinı istedı. Ö Gültepede bır okul bulunmakta Dürdane Taş adlı kadının 2 ya vergiler subav ve a"=subaylara da 011330 011527 012974 014264 0161ü vukathğını vapacak olan Kobert ' \*n h'™> < 5 ' u h ^üstah,. (va nergelerin okunmasından tasanları önümüz. sonıa sındakı kız çocuğunu gece. yatağın gıtılacakmış, camiler kapatıjacak, 019444 0207T2 021487 023028 02706') Servatius. dün gece burav. gelmiş t a n h a l n i e r l d a l m a bogulacak başkan. bu mealdeki başka tcklıf deki günlerde Temsilcüer Mech dır. Bu okul üçlü tedrisat yapar ve 1.300 e yakın öğrencisi vardır. dan çalıp, boğduktan sonra topra din ve ibadete mâni olunaeakmış. 027764 032479 032663 035897 034236 tır. Avukat, hava alanında verdıği I tır). (alçaklann kafası ezilecek Jerle birlikte önergrlerın komisyo sine sunulacaktır. Fakir muhit oldufundan bir ayak ğa gomerken yakalanan Asıye Taş Milletimize bun!arı duyurmak ve C36763 040066 043313 045051 045269 beyanatta «Eichmann'ın lehınde ta tır) diye bağırmaya basladı. Sa na verileceğını bildirdi. Itkal e4ileeefc eşya haklundaki kabısı olmayan çocuk ajakkabı adlı sanık, köylüler tarafından ya yalanlamak zannederim ki hepi 046375 047047 048638' O5Û1C3 0508.",5 nıklık yapacak beş kı.şi bulandu londakı gorevlılerın bütun ıkazlaKunüye gelen Turan Gjnej şun | alana kadar okula gitmez, silgile kalanarak, jndarmaya teslim edıl mizin ve hepinızi n namus ve va 051050 051825 052784 053142 055119 ğunu, fakat bunların eski ICazıter rına rağmen protesto nidalan din lan soyiedi: Ankara 7 (Cumhuriyet Te.ri yoktur; defterleri yoktur, bu miştir. Olayla ilgili tahkikata de tan vazifesidır. Dinimize taan eden 057371 059084 060112 060416 061233 olması dolayısiyle İsrael'e gelmeyi roiyordu. Hattâ bazı dinleyiciler. « Komisyon. 1924 yılındanben leks) Bakanlar Kurulunun ge aziyette okumaya çalışırlar. 067920 068192 070008 070072 070144 kabul etmelerinın şüpheli bulıındu yerlerinden fırlamışlardı bile. Ada vam edilmektedir. bari Müslüman old...,> Kumandünının ve görevhlerınin Anayasamızda mevcut bulunan V çen oturumunda kabul edilen u Emniyet Müdürlüğünce yaicala 071019 073186 074022 074766 078333 ğunu soylemıstır «Mntlaka muvaffak olacağu» raudahaleM &onuDda dinleyiciler maddenin ne ruhunda, ne lif>"in «Turızm müesseselerince gümrük nan hırsızların, uğursuzların çoğu Antalya A. P. müteşebbis «Biz hayatımız pahasına bile ol 078754 079259 081335 084000 08499<) susturuldu ve sanık yerine otur da ve ne de yerind» bir tadilit vergilerinden muaf olarak ithal nun ikametgâh adresleri Gültepesa millet. kardeşlık, refah ve de087127 088480 090770 091701 091823 tuldu. vapmaya kendisini yetkili görme edecekleri eşya hakkında kanun dir. Bunun yanında Gültepede nâ heyeti kuruldu 094968 095649 100522 101665 103922 mokraşi volunda hiç bir palavramiştir. Onun için bunu aynen r ı tasansı» Temsilciler Meclisine sevk musu ile fakru zaruret içinde otu. Mücabit BESER 107103 107855 110107 111169 112905 Antalya 7. (Telefonla) Adalet ya pabuç bırakmıyacak kadar a 114374 118098 118455 119377 119572 j raktık. Bu maddenin oya komıl edilmiştir. ran binlerce vatandaş da bulunur. ' masını da istemiyoruz. Zıra. bır tnPartisı Antalya müteşebbis heye. zimli ve kararlıyız. Vatandaş her 125138 128174 132175 133540 133647 Kanun tasansı. 4 madde oiup, Onları dinlerseniz, bu dunımdan ne inanç ve azimde olursa olsun. | yılı Anayasada da belirtiidiiii gi 6086 Sayılı 1ı bugün kurulmuştur. Kanunun hukumleri millî vahdetimizin birliği yolunda 135698 137329 144656 147328 147871 bı. Türk ordusu, Cumhurive'ı ko dairesinde «Turistik rr.üessese bel ne kadar şikâyetçi olduklarını a Ua^uıraiı ı HICI saiiife.de ! Verilen bilgiy e göre. heyet şu elele aynı safta yürüvecegiz. Dı 150685 150888 152531 152904 15472J rumak için ihtılâli yapmıstır. Bu gesini» almış müesseselere bu ka. ıkça görürsünüz... sahıslardan teşekkül etmiştir: Işte koskoca tstanbulun nıce şarıdan uzanacak kııyruk ve emel 155652 156843 157146 157560 157863 dar yolcu almıştı. Bu yolcular a1 nun mânası, y yenı bır Cumhuriyet nunla ithâl edecekleri eşyalara lanliyölerinden yakın, mahallesı Mustaia özel (emekli albay), Sıt. ] leri kesecek kudret ve anlayışta 158933 159068 162870 164050 164115 rasında, balayı seyahatine çıkan, j kı Tekeli (emekli kitaplık memu168831 169648 171978 172239 174724 Jose Santiago ile karısı Isama da Bastaralı 1 ınc, sahifefle | kunnak demek değildir Bugun de Gümrük Verguinden muafıyet ta ayılabilecek bir yerde bir sefa. AUtürk'ün ve Türk milletinin kur nımaktadır. ru), Faik Doğrusöyler (doktor), yız. Bu uğurda lâzımsa canımız 176898 176948 189202 182891 183750 bulunuyordu. Yeni evliler. baş lunacaklardır. let yuvası. İşte iyice tanıyamadığı duğu Cumhuriyet vardır. V > Ata< Mehmet llkuçan (doktor), Nihat bu tjpragın olacak; fakat mutlaka 184145 191665 196847 200207 201350 kentı görecekleri için sevinçli idiKanunda bu muesseselerın ithal mız İstanbul semtlerind^ı sadece T.TJ». Kaeaeli II Baskanı muvaffak olacağız...*türk'ün dediği gibi. bu Cumhuri edebileceğı eşyalar • u (Genel Kurul üyesi), Cemal S belirtilmiştir. irisi: Gültepe... 203486 206105 208811 210074 212324 ler. Yolcular arasında. okullanna tevkif edildi yet ilelebet pâyidar olacaktır. Carşamba sünü geç vakıt şehri 212352 212707 222450 224153 229910 donen genç kızlar. aylarca ıssızlık Karakoy (avukat), Mazlum 'Ak Bunlar aıasıada, turistik müesseErol DALLI mıze gelip Sırkecideki bir otele 235361 235379 237597 239666 247797 içinde hayat sürdükten sonra meIzmıt. 7 (Telefonla) Bugun Komisyonumuz. son olarak şunu selerin, Frigofirik tesisleri, modeın soy (çiftçi). Nazmi Ünalkerimoğlu (çiftçi). Mehmet Ali (çiftçi). Şa inen Devlet Bakanı. aynı gece yal 248145 249550 250724 251603 252765 deniyet yuzü görecekleri için mem Kocaelinde Y.T.P. nin müteşebbis söyliyecektır: lokanta ve banyo tesisleri, çama. hap Uluşahin (çilingir). îbrahim nız başına bir meyhaneye gıderek 254344 259250 259562 264113 264245 nun bır takım is adamları. malla ll İdare Kurulu faaliyete geçecek « Yaşasın Turkıyenin tek ve | şırhane yıkuna ve temizleme âlet halkın ara«ına karışmıştır. Bu sı268199 270283 272175 272606 273036 rını satmağa giden kauçuk topla ve âzalarm isimleri başına açıkla ebedi Cumhuriyetı...» Mut (oto tâmircisi). edavatları. asansorler ver almak nacaktı. ll İdare Kurulunu kurma rada etraftan tanmmış ve kendif=i 274351 284661 285618 285641 285732 yıcılar da vardı. Güneş'ten sonra Esdt Ca | yetkisi, münfesıh D.P. îl Başkanı ğaTuran hakkında söz aldı. Madde | tadır. ne sarhoş. «Beyefendi Kadyo Urafsız «lacak Sivas'ta kumar oynıyan ne yaklaşan biryapın, yalnız şu ra 286110 293361 297541 297586 297243 Derken, Mercucim adlı küçük Süreyya Sofuoğluna verümışti. Fa nin usul olmayıp, meri bır kanrn yaparsanız tadil 299815 307005 309503 310754 310791 gemi, yarısı su içine gömülü olAnkara 7 (Cumhuriyet Tekat Sofuoğlu ınkılâbı kötülediği maödesi olarak oya konulraası gekı fiyatlannı artırmayın» demiş 311346 312905 314520 321173 321301 duğu için kaptanın göremediği bir çocuklar yakalandı Kaynanalar için «Huzur evl» leks) Bugün Bakanlar Kurulun Herhangi hir pnrtiye girmeğe 322305 326231 330628 330862 331785 ağaç kütüğüne çarptı. Yolcular, iddiasiyle tevkif edılınce, müteşeb rektiğini bildirdi. Bunun bis ll İdare Kurulu da faaliyete başkan, maddenin ötedenberı meri dan geçen Türkiye Radyo ve T e . urma teşebbüsü gerçekleşme yo Sıvas, 7 (Telefonla) Bugun niyeti olup olmadığı suanie de U 333332 338655 340577 340940 34M67 sarsıntı neticesinde üstüste dökülundadır. Gelini veya damadı ile geçememiştır. sebebiyle sadece birinci levizyon Genel Müdürlügu <?. R. Kayseri'de bir kahveyi basan po lay demiştir ki: 344890 345075 345943 349123 349255 müşlerdı. Teknede bir gedik açıl A J . ile HT. armamda süz dürllosn olması eraber oturmak istemiyen kayna. madde olmasını oya koydu. Itti • T.) Kanunu Radyo idaresını Balısler. 1314 yaşlarında 21 çocuğu « A.P. hakkındaki fikirleriniz 35C079 351934 35IS5F 35561i» 362232 mıştı. Gemi bir kaç dakika içinde alardan başka. kimsesiz dul kaYayın ve Turizm BakanhğıBirlik Partisi istanbul ll Başka fakla kabul edildi. Tem^ilcilerin sın kumar oynarken yakalamışlardır. nedir?» 362577 363145 363657 365242 370616 battı. nı Avukat Kayacan dün saat 14,30 hepsi ayağa kalkiılar. Uzun uzun na bağh bir Iktisadi Devlet Teşek lınları da sinesinde banndıracak Karakolda çocuklann yatılı öâ Kıvnmlı yollardan gittiği de 370653 371173 37505i 376692 378743 lan «Huzur Evi» için, gelir temin Yolcular, nehir kenarında yaşa da bir basın toplantısı külü haline getirmektedir. Genel yaparak, alkış tuttular. ıenciler olduğu anlaşılmış, durum oluyor. tnşaallah doğru hedefe u 081795 385188 395005 395524 399971 mağa alışmış insanlar oldukiarı siyasi faaliyetlere müsaade edilmeBirinci madde sövledir: • Tür Müdurluk 3460 Sayılı Kanuna tâ tmek amaciyle, Kadınlar Daya. ılgililere bildirilmi.ştir. laşır.* 200 lira ikraraiye kazanan ışma Demeği bir defile tertip etiçin, suya gömülmektfn korkmu si ile birlikte çalı?malara başladık j k ; devleti bir Cumhuriyett : r. bi mâli ve idarî muhtariyete mâ ye nnmaralar : miştir. yorlardı. lannı söylemiş ve sözlerine d l ö l i ö l i devam Daha sonra, ikinci maddenin mü lik olacaktır. Dun Hilton Otelinde yapılan de. Fakat nehre dökülen yolcular la, 14 ilde teşkilâtlan bulunduğunu zakeresine geçildi. Son üç rakamı (477). (842) ıle P.IT.R.T. tarafsız yayın yapacak lede iki hanım terzinin hazırladı hayet bulan 800 numara ikişeryuz dan biri, kaza sırasmda hafif bir ve 25 bin kayıtlı üyeleri oiduğunu ve Yönetim Kurulu bu yayımlarA\Tisturya mamulâtı 6 ve 7 tonluk Dördüncü madde kabul edildi ı 120 kadar elbise. tayyör, manto yara almı.ş olsa gerek ki. kan ko sözlerine ilâve etmiştir. lira. dan sorumlu olacaktır. Aynca bir Söz alan çesitli hatipler. millıyet Danışnıa Kurulu kurulmakta ve eşhir edilmiştir. Girışi ti lıra okusunu. suya velev bir tek damla «Kuyruk» mevzuuna da temas e100 lira ikramiye kazanan kan da karışsa derha! alan Piran den tl Başkanı. sunları söylemiş çilik ilkesi üzerinde durdular. Bu buraya partileri temsilen birer an defile'yi binde n fazla sosyete numaralar : madde hakkında konuşan hatiplere mensup şık ve zarih hanım tamilletvekilı alınmaktadır. Son iki rakamı (37) ile nıhayet has adlı et yiyici balıklar. muaz tir : 7am bir süni halinde, hücum etti« Biz kuyruk tabırinı doğru rin Başkanlık Dıvanına verdıklerı ip etmişlerdir. bulan 4000 numara yüzer lira, Iki Genel Müdürlük ler. yüze yüze sahile çıkmağa ça bulmuyoruz. Çünkü Türkler kim 26 önerge okundu ve 2. madde bu 40 lira ikramiye kazanan Ankara. 7 (Cumhuriyet T e . tekrar lışan kazazedelere saldırdılar. seye kul ve kuyruk olmamışlardır. önergelerin ışığı altmda numaralar : Ku.Ti balığından daha küçük boy Tekrar edelim. Türkiyede hiçbir gözden geçirilmesi için komisyona leks) Bugün Bakanlar Kurulun Son iki rakamı (26). (88) ıie ni da bir hayvan olan bu balığın us Türk kuyruk olmaz, aksi halde iade edildi. dan geçen v e Temsilciler Meclisihayet bulan 8000 numara kırkar tura kadar keskın dişleri vardır. C.H.P. nde de üyelere bu isim ta Baştarafı 1 inci sayfada Saat 17,30 da 3. maddenin müza ne verilen Basın Yayın ve Tulira. Hasan Hüsnü Erdem^ 1889 tavi. Çok geçmeden. nehrin suyu bir kılabiür. Biz vatandaşlarımızın keresine geçildi ve bu maddenin rızm Bakanlığı Teşkilât Kanunu20 lira ikramiye kazanan inde Aksekide doğmuştur. Mü. kan deryası haline gelmiş, suya hıçbirisıne bu vasfı veremeyiz. ve de 2. madde ile bağıntısı olmasm na göre Bakanlık normal idart teş gelmiş ve bütün vilâyetlerdeki acentalarımua gonderilmiştir. numaralar : oğludur. dökülen biçare yolcuların vücut remiyoruz...> dan dolayı komisyona iade edildi. kilâttan gayrı iki Genel Müdürlü. ierris Sadık Efendinin :j STEYR almak istiyenlerin rnahallî acentalarımıza müracaatleri Son rakamı (1). (9) ile nıhayet lan parca parça olmuştu. yapmış. Komisyon sözcüsü Güneş hatip ğe aynlmaktadır. Bu Genel Mü tlk taJısilini Medresede Hiçbir pu'tı ıle bırlesmeye nıy?'bulan 80000 numara yirmişer lıra, dürlüklerden biri Basın ve Enfer ilân olunur. Gemi tayfalanndan bir tek kışi, leri olmadığını açıklıyan ll Başka lere cevap verdikten sonra bazı masyon Genel Müdürlüğü. diferi câzet aldıktan sonra. 6 yıllık yük ikramiye alırlar. bir tahta parçası bulup ona sarıl nı. Adalet Partisinden sadece bır konuda Komisyonun kendıleriyle ise Turizm Genel Müdürlüğudür. iek öğretım müe<;sesesi olan Mül 1.000 lira teselli mükâfatı :a Süleymaniye Medresesinden nıış. onunla sahile çıkmağa mu gürültü geldiğini, bir siyasi teşek aynı fıkirde oiduğunu soyiedi ve Aynca Bakanlığa her nevi tabi. iersiam ünvanını almıştır. 1920 c:e kazanan n u m a r a l a r : vaffak olmuştu. Karaya ayak bas kul olarak onları henıız meydanda I Anavasava «sınıf» kavrammın kon Dolapdere Kurtuluş Deresi Caci. 61 Tel: 44 53 53 005493 015493 020493 021493 022493 tıktan bir kaç dakika sonra, suda bulamadıklarını. tabelâlarınm da ması hakkında da «sınıf kelımesi tevzi. reklâm, afiş, turistik tanı. )arulmuallim ve Sultaniyede dın 023493 024493 025093 025193 025293 gördüğü şey. beş, on dakika evvel hi eğri asıldığını söyliyerek. top nı «Proleter diktatörlüğu» kur. tıcı yayınlar. filim, foto. festival [ersleri vermiş. 1922 de Şerıye 44 23 43 025393 025403 025413 025423 025433 ki guler yüzlü İns3nlar, güzel genç lantısını bitirmiştir. ekâleti üyesi olmuş. 1924 de An. mak ısteyenlere karşı koyduk. Böy ler tertibi v.s. yi tertiplemek ve 025443 025453 025463 025473 025433 kızlar yerine. üzerlerinde bir tek Buna karşılık görüstüğümüz A. lece Proleter Diktatörluğü Anaya düzenlemek üzere iki milyon lira alya Lisesınde ve müteakıp se025490 025491 025492 025494 1)25495 lokma et bırakılmadan sonuna ka P. Genel tdare Kurulu âzası Cev samızda yurt dışı edilmiştir.» di lik bir döner sermaye verilecek. eler çeşitli liselerde din ve Türk det Perin, böyle Birlik Partisi a yince Temsilcüer taıafından şid tir. Bu döner sermayenın sarfına 025496 025497 025498 025499 025593 e dersleri vermiştir. 1944 sene 025693 025793 025893 025993 026493 dar kemirilmiş bir VIEÜI iskelet dında bir siyasi teşekkü! tanıma detl alkışlandı. Başkanlık Divanı ve gelire ait yıllık plânçolar Sayış iinde Diyanet İşleri Müşavere e dıklarını, buranın «adece emeklile na verilen tâdil önergeleri üzerine tayın tetkikinden geçecektir. 027493 028493 029493 035493 045493 ten ibaretti. Curulu üyeliğine getirilmiştir. Bu tayfanın. cıvar bır ormanda r j n akşam üstlerı oturup çay içtık 055493 065493 075493 085493 095493 Komisyon bir teklif ile maddeyi buldugu kimselerin yardımiyle ver j ı e r i b i r y e r o iduğunu söylemi.ştir. 125493 225493 325483 şu şekilde umumi heyete sundu digi haberden sonra vaka mahalBu suretle siyasi faaliyetlere müve msdde alkışlarla kabul edildi. hne gelen vardını uçaklan, güneş a a d e edilmesinden sonra, iki parti İskenderun vapurunda te pırıldayan kemik yığınlanndan sarasında ilk defa bir sö/ düellosu «Mscde 4. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Millet başka şey bulamadılar. Eğer, olmaktadır. Safi y ü n A v r u p a t o p s u n d a n g a b a r d ı n 50. kaçak 64 tabanca ve 3000 bu bir bir gemici, bir tahta parça [ başlamış taraftan öğrendığımıze gö Egenıenliği. Anayasanın koyduğu tek Diğer Safi yun A v r u p a t o p s u n d a n ş e r z l e r 45. «ına sarılarak kurtulmamış olsay re, 147 lerden ve Teknik Ünıversi etaslaıa göre, yetkili organlar eli Safı yün A v r u p a t o p s u n d a n F . K u m a ş l a r 56.50 mermi ele geçirildi. Kadın k u m a ş l a r ı dı. beşer tarihinin az kaydettiği f te öğretim üyelennden Ord. Prof. iie kulîanır. Egemenliğin kullanılması. hiç Baştarmfı 1 incı sahifede neviden olan facianın vukuunu,' Kudret Mavitan. dün A.P. ne mü62.50 S ü p e r k a l i t e h e r renk lâstıkotın 56,25 meydana çıkarmışlardır. Tüvıt her renk dünya haber bile alamıvacaktı. | racaat ederek kaydını yaptırmıştır. bir surette, belli bir kişiye. zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiç 37.50 Gümrük Muhafaza memurları: Tüvit h e r r e n k ;;:;;::'.: ' Mavitana. ll Başkanlıçı teklif edılİstanbul Tâli Acentası j 31.25 F a n t a z i Döpiyeslık h e r renk geminin 237 numaralı kamarasmın Bu Pıranhas bahklanndan, Paris mi.ş. buna karşılık kendisi. şımdi kimse veya organ. kaynağını AnaA D R E S : S L L T A N H A M H A M A M CADDESİ No. 18 döşemesi altına sokulmuş 300 adet akvaryumunda iki tane mevcuttur. > lik faal vazife almak istemediğini yasadan almıyan bir devlet yetki si kullanamaz.» lâsteks maya, 184 adet kadın kilo Bunlardan biri. geçenlerde. kendi I sövlemiştir. Şişli Dr. Şevket Bey sok. Tel: 48 77 67 Telgraf: SERTİLED tu iie külliyetli miktarda kadın muhafızınin parmağını ısırmıştı. ' * eşyası bulmuşlardır. Paristeki bu balık. ni=peten küYine 1. mevki bann sağ ve solun çüktür. Amazon ımıağma dökülen daki döşeme alîlarına sokulmuş on beş yolcuyu sömürenlerin 35 3000 adet tabanca mermisi ile 64 ta santim kadar uzun cinsten oldukne «Barberdelli» ve «Berretta» ları tahmin edijivor. marka tabanca ile kadın şemsiyele1. ELEKTRİKLE İZABE FIRIM Aynı müzenin gardiyanlarından ri ve bluzlar ele geçirilmiştir. birini 1938 senesinde TJU balıklarPirinç, Aliminyum, Bakır, Çelik izabesi için son sistem 3000 adet mermi ile silâhların dan biri ısırmış. adamın bir parAlman malı. yurda kaçak sokulmak istenmesi mağını koparıp yemişti. Bu balık2. HADDE MAKİNESİ karşısmda Örfi Idare. duruma el lar birbiılerini de yerler. Paris koymuş ve tahkikatı bizzat üzeri akvaryumundaki Piranhas'lar bir Çift tezgâhlı. şanjmanlı Aşağıda cıns ve mıktarları ıle cıf kıymetlerı yazılı eşyaların 18 '4 1961 tarıhinde saat 10 da Tophane Nusretıve camiı arkane almıştır. Örfi Idarenin göster kaç ay evveline gelinceye kadar Bakır. Pirinç, Aliminyum ve her türlü madeni levha sıncıa saiış saionunda açık arltırma suretıjle satışlarınm yapıla cağı ve teminatının 17/4/1961 e kadar kabul edileceğı ilân olunur diği lüzum üzerine geminin süva beş tane idi. Şimdi iki tane kalimâli için orijinal Alman malı (16900) risi Ahmet Kaptan. ıkincisi Kemal mıştır. Üç tanesini. bu kalan iki Kıymetı Temıııatı 3. SICAK DEMİR ÇEKME FABRİKASI ve diğer zabitan ile gemicilerin balık yemiştir. Satış K. Eşyanın cinıi Miktarı Lira Kr. Lira kr. Ambarı ifadeleri geç vakte kadar alınmış 8 saatte 15 ton kapasiteli. faal vaziyette Et yiyçn balıklann dişleri öyle ve tahkikat aynca başka yönlerkeskindir ve o kadar süratle işler 4. 85. lik B.\KIK SİLİNDİRİ Komple 276 Kalınlığı 5 m m . den fazla u z u n l a m a s m a bıçılmış kökden de derinleştirilmiştir. 88 M3 Yenıkapı 59500 00 8925 00 nar ağacı ( k e r e s t e ) 5. SOĞUK TEL ÇEKME TESİSLERİ Komple 200 bin lira civannda olan kaçak ki ısırdıkları zaman, âdeta hiç bir aci duyulmaz. 59500 00 277 88 M3 8925 00 çılığın bir sebeke tarafından idare Tel: 49 32 81 Galata P.K. 1047. Purus ırmaâında vukua gelen 59500 00 8925 00 88 M3 edildiğine muhakkak nazariyle ba274 kanlı facia. ilk değildir. ikinci kılmaktadır. 88 M3 8P2n 00 59500 00 273 Büyük kaçakçıhk hâdisesi dola Cihan Harbinden önce. bir dere88 M3 8925 00 59500 00 271 nin sığlığında, on iki süvari janyısıyle. Kaptan Ahmet Akan, bar88 M3 59500 0ü 8925 00 272 men Sait Ersoy ve kamarotlar Yıl darmava saldıran bu balıklar. kı88 M3 59500 (XI 8925 00 269 maz Soral ile Adıl Tuslakar'ın Ör sa bir zaman içinde. atların da, Kalınlığı 3 mm ye kadar kalavvanizli beyaz teneke 489 fi Idare Kumandanlığınca nezaret iandarmaların da kemiklerinden Canıaltı 61 11958 Kılo 120011 00 1800 (K) levha altma alındıkları gece geç vakit bn=ka bir şev bırakmamışlardı. Buz rabrikaları: soğuk hsva depolaıı boya ve kiraya sanayıi Haskn\ 6 4 20000 • 9200 00 1380 Sulfatlardan sodyurn sulfat darah 20200 kilo Piranhas balıklartnın vasadıpı 481 öğrenilmiştir ihtiyacı için saf yüksek evsafta Gaz ve Mahlu! Amonvak ile Havrtarpaşa'^ 508 » ınono nn 1500 .! I Plâstikten tükenmez kalem yedek aksamı D. 739 kilo gecirmek 484 İnterpol'un İtalyadan Emnıyet sulardap havvanlarmı Freon Gazımız satışa arzedilmiştir. 15fi » 9125 00 I.W Beze tespıtli zımpara kâğıdı 150 mühür, 6 kilo Müdürlüğümuze verdiğı rapora gö isfiyen süni «ahİDİeri. önc> sü>ü48.3 VEYSEL SAİT AKBAŞOĞLU KARDEŞÎER KOLL. ŞTİ. D 933 • 1000(1 irti 15IKI re gemide vakalananlardan daha nün en yaşh bküzünu kurban ola488 Dahıli ihtiraklı Dizel motörü 2 adet 23850 » 7155 01) 1073 Galata Necatibey Caddesi No: 146 cok silâh olması cerekmektedir. rak suva <=aldırırlar. Rsl'klsr nnu l'amıaltı: 493 Carr. lî'rıkları Bu sebepten, gemi. tstinyeye çeki vemekle meseulken. sürü bir kac Telefon: 44 22 73 Telgraf: ÜÇLER Satıs İM.rak edeceklerden Tıcaret ve Sanaji. Zıraat Odalarır.a kavıtlı olriuklanna dair belge aranır. lerek ve içidısı aranacaktır. vüz metre kadar öteden. karşı sa H A BE \/ ıı Balaban köyünde örneh bir teşebbüs Millî Piyango diin *ekildi Yassmdada Mrhadbel* AfatürkçSyiiz» Şehirden röportajlar !E Eichmann, kurşun /''. çeçmez cam hücrede. yargılanacak Anayasamn Mizakeresiz Insan yiyen küçük balıklar t Mk C.H.P. kongresi bugün toplanacak Kaynanalar için kurulacak «Huzır evî» KAMYONLARI STEYR Diyanef Işleri Steyr Kamyonları Mümessilliği Hakikî Ucuzlnk ATAMER Mağazasında SCANIAVABIS Orijinal Yedek Parçaları Hazırdır SERVİS TİCARET Ltd. Şti. S A T ILI K I İstanbul Gümrükleri Başmüdiirlüğü ASKERt KONTROÎ GRUPUNDAN Gaz Amonvak ve Freon Gazı 1 ETENSEL eeciriHr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle