12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Nisan 1961 CUMHURİYET DÜNYÜ laos, Kızıl Çin ve Amerika HÜBERIERİ BIR DAKIKA: ııınııııııııınnııııııııınııı G firünüse göre Laos'ta crreyan eden olaylar, Kızıl Çin'in Birlesmis Millctler Teskilâtma adım atması içııı bir merhale oiacaktır. Zira, Kızıl Çin, Amerika ile birlikte on iki diğcr devletle Laos buhranına nihayet vermek için masanin etrafında yrr almış bnlunnyor. Florida'da Palra Beach'de, Asyadan ;ı\det cden Hariciye Nazırı Dean Hust ile görüşen Kennedy, Laos Matadi, Kongo, 7 (AP) Çogu meselesi hakkında gazetecilere şu çocuk olan binlerce Angola yerli. Pprtekizliler Angolada katliama girişmişler insatı öldürdüklerini anlatıyorlar Yız gelir Her |eyi açıfc nöyliyen #aym Vali Refı'c Tulga, Istanbulun pisliğinden bahsederken «Yaz aylarında, tifo vakalan artarsa, ja?marnalıyız» diyor. Yalnız tifoya mı. İstanbullular, çoktandzr. hiç bir ?eye şaşma: oîduîar. Meselâ, su sıkmtısı da artacak. şaşmıyacağız. Karasinek de artacak. şaşmıyacağız. Toz artacak, nefes alamaz olacüğız, ama yine şaşımyacağız. Uzatmaya liizum var rat? Yok, yok. sayın Tvlga vıilsterih ohun, biz hiç şaşmayı:. !)• N. GUNÜN KONULARI Hddise/er Kongo'ya iltica eden Aıtgolalılar, Portekizlilerin halka cok ağır baskı yaptıklarım ve kitle halinde >en Amerika, ister istemez, bu kalahalık milletin dcrtlerinc derman aramak mecbütiyetinde kalacaktır. Hususiylc, Kızıl Çin Laos meselesinde olduğu gibi, askerî kuvletiyle, ve kitlevi haliyle kendini Amerikaya âdeta zorl» empoze ederse.. M. PİRİ Washıngton 6 (A.P.) Başkan f Kennedy de Mcmıjaln da Rusların Kenndy ile tngiliz Baçvekili Mc j teklif ettiğı 3 kişılık bir hcyet tamillan'ın pcrçembe günü yaptık1 rafından yapılacak kontrol teklıfiları görüşmede tam bir fikir mu ni kabul etmemeye karar vermistabakatına vardıklan bildirilmek lerdir. Her iki devlet adamı Rusların bu teklifte değişiklik yapatedir. cağı veya tekhfi büsbütün geri memurlarin bildirdiğine tlgili alacağı merkezindedir. gore, iki lider Berlin konusunda İki lider Laos'taki ateş kesme da görüşmüşlerdir, çünkü bu yıl San Francısco 7 fA.P.) işinde Busyanın müspet bir tavır Eski üiğer taraftan bu olay bir kere içinde yeni bir Berlin krizinin dodaha ispat etmiştir ki, Kızıl Çin Baçkan yardımcısı Richard Nıxon. ğacağma muhakkak nazariyle bak takmacağından hemen hemen emin ile Sovyet Rusya arasındaki ihti 1 mayısta bir Amerika seyahatine maktadırlar. Bunu sebebi de Hrut bulunmaktadırlar. Bu konuda Mos lâftan medet nmanlar avuçlarını çıkarak Kennedy'nin 100 günluk çef^in Berlin işinin hallini istediği kovada tema^larda bulunulmakyalamak mceburiyetinde kalacak idaresi hakkında tenkitlerde bu!u ni söylemesidir. Bilindiği gibi Hrut tadır. Moskova Hariciye Vekâletinde İngilizlerle yapılan konuşlardır. tdareciler arasındaki nok nacağını söylemiştir. Başkan yardımcıhğından ayrıl çef Batıhların Berlindeki askfcr maların sonucu olarak. Rusların tai nazar farkı hiç bir snretle dülerini çekmelerini ve burasının bir muvatakat kes .. meni elinde tutan parti idarecile dığındanberi ilk olarak San Fran serbest şehir olmasını istemekte b i r cisko Kanser Cemiyetindp konuetmesinin çün .neselesi olarak karine intikal etmemektedir. Meselâ bul edildiği bildirilmektedir. eski Amerika Ayan Reisi Henry şan Nixon, önce kanser alanındaki j dir. Bugünkü toplantılarında 2.5 saat AVailace'in «Çinliler, bir gün Rus çahşmalardan bahsetmiştir. Daha önce kendisiyle görüşen gorüşen iki devlet adaaıımn Mc ları perişan edeceklerdir, onnn için, Rnslar Amerikalılarla anlaşa gazetecilere Nixon. her yeni Cum millan geleliberi yaptıkları görüşrak bu san tehlikeyi bertaraf etme hurbaşkanınm bir tecrübe devresi melerin tutarı 10 saat olmuştur. lidirlerN «eklindeki sözünü hem geçirmesinin tabii olduğunu belirt Bu son görüşme Riyaseti"umhur tikten sonra artık aralarındaki siRuslar, hem de Çinliler * gülünç Stockholm, 7 (THA) Dun g e . yisaî balayının bitmi.ş olduğunu yatı «Honey Fitz. de vuku bulmuş hnlmuşlardır. Buna karşılık, Ame ve 1 mayısta çıkacağı bir seyahat ve görüşme sırasmda yat Potomac c c g a ıtık Denizinde. Gotland adac c rika malî mahfilleri, Çinin bir gün te 100 günlük Kenndy idaresi hak nehrinde dolaşmıştır. sı yakınında, tsveç karasulan da. dünya sofrasına oturabileceğini kındaki tenkitlerini söyleyeceğini Görüşmelerin bir başka kısmını hilinde, hava isaret fişekleri atan hesaplıyarak hazırlıklannı ona gö ifade etmiştir. da nükİear tecrübelerin durdurul bir Rus denizaltı avcı gemısı gore yapmaktadıriar. Bunlara göre ması ve kontrolü tr.kil etmiştir. rulmüş ve derhal Isveç saWl m u . hngün 700 milyon civarında olan aBHB^~ | hafaza devriyeleri tarafmda n dur Çin, 15 yıl sonra bir milyarlık nüdurulmuştur. fusa malik oiacaktır. Bu memleket Sahile çıkarılan Rus gemi kubu nüfusn besliyebilmek için, Garmandanının sorgusuna derhal baş ha dönraege, oniardan yardım isWashıngton 7 (A.P.) A.B. D. Ianmıştır. temege mecbnr oiacaktır. Bu se rionanması mütehassıslarının bilBildirildiğine gore. Sovyet Denız bepten dolayı, yarına ait hesaplar dirdiğine gore, bir buçuk yıla kaSubayı, Isveç'e iltica etmek iste. yapılırken, Rusya ile Çinin arası dar mahrekinde dolaşmakta olan miştir. nın açılacağını hesaplamaktansa, bir peyki tahrip edebılecek roketGemiden. Isveç karasularını Çinin Avrupaya muhtaç olacağı lerin yapıl.nası mumkun oiacaktır. terk etmesi istenmi.şse de, müret mütalâasını gözönüne almakta fay Bahriye silâhları uzmanı Robert Seul 7 (AP) Guney Kore Do tebat kumandanları olmadan yoda vardır. Tale Üniver*itesi pro F. Freitag «Bu roket asgari ener ! nanmasına ait ıkı devriye gemisi la çıkmıyacaklarını söyliyerek di fesörlerinden ve Çîn meselelerini jiyle hareket edecek ve kısa za ile Kuzey Kore'ye ait 8 gemi bu retmişlerdir. iyi bilen Nelson Rowe, bir gün manda peykin bulunduğu yüksek gün doğu sahili açıklarında ateş Resmen teyıd cdilmıyen bir ha Çin ile Avrupanın cn sıkı bağlar liğe çıkarak onun yolu üstünde teati etmişlerdir. Keyfiyeti açık. \ t S V e ç Hükümeti, Rus b e r e g ğ r e la hağlanacafına kanidir, çünkü, durup yaklaşmasını bekliyecek. j , , y a n Donanma sözcusü Güney j d e n i z ; " s u bayının* iltica talebini ka çinin mnhtaç olduğn sermayeyi sonra da içindeki özel cihazlar va I K " o r e g e m i l e r i n i n isabet almadık b u ! e tmemiştir. "•osyalist memleketler hiç bir su «ıtasiyle peyki bulup yok edecek' larmı ve mürettebat arasında ka Bilâhare. Sov>et Hukumetinin rctle tedarik edemiyeceklerdir. tir.» yıp olmadığını söylemiştir. talebi üzerine. gemi bir Isveç Röylc olunca: düne kadar Çin ile Sözcüye gör e komünist gemıler muhribinin refakatinde Isveç k a . bir masa başında oturmak istemirasularından ayrılmıştır. den ikisi hasara uğramıştır. \ ardır. Laos'ta tarafsız olarak knrulmuş olan bir idareyi. Amerika /oruvla. tarafsızlıktan ayıran Eivrnhoner idaresidir. Bu politikanın neticesinde, Laos ikiye bölünraiıs. silâhlar pailamjş» cephcler aynlmış ve bövlece dâva milli olmaktan çıkarak international bir hal almıştır. Bu scbepten dolayıdır ki, Kızıl Çin ise müdahale ctmek imkânını bnlmuştur. Şimdi istrr istemez, Kızıl Çin ile Amerika birbirleri ile temas etmek mechuriyetinde kalmıslardır. demeçte bulunmuştur:«Rusvanın 22 ! si, hergün Angola sınırım geçerek ınart tarihli İngiliz mnhtırasına; Kongoya sığınmaktadır. Bunlar. \crdiçi cevapta bizi tatmin etmi Portekizlılerin Angola'da halkj > PII \e kendisiyle uzlaşamıyacağı | çok ağır baskı altında tuttuklarımız bir kaç nokta mevcut olmak nı ve kitle halinde insan öldür. la beraber, tarafsız ve bağımsız duklerini söylemektedirler. bir Laos'un knralabileceği hakkın, Matadi'deki Kongo emniyet âmı da bize ümitler vermiş bulunmak \ rı son iki hafta içinde en az 3 000 tadır, Bize göre yapılacak ilk' is , kışinin iltica etmis buluna>ığunu I.aos'ta (Ateş kcs) emrini vermek! açıklamıştır. Hem Portekizliler tir. Eğer Rusya ile beraber, bütün hem de Kongolular hudutta vuku cliŞcr alâkalı hükümetier bn n o k ı D U ' a n bu sızma hareketlerini on i ta üzerinde ittifak edip de nüfuz lemrye çah.şmaktadırlar. Gelenler larını kullanırlarsa, öyle zanncdi ( 'en hpzısı yalnız bir makineli tü yorum ki müspet bir neticeye u f ' ; ateşinde yüzlerce yerlinin ri]. l:.smak n ü m k ü n olur. Ancak bun' durüinücünü sövlemi.ştir. da,, fonra ihtilâf noktalarını ayık! A n S°'»"<la 200 kisi tevkif edildi Toh lnahiliriz. Bnnun uzun zamana' a n n e s b u r g . 7 (APj Gune\ muhtaç olduguna kaniim, fakat, A f r l k a " d y o s u n u n per.şemb e günü bildirdıSine göre Portekiz ma. miısterck gayretlerimi/ sonunda, kamları Güney Afrika'da 200 AfI.aos halkının kendi kendini idare rikalıyı tevkif etmiştir Tevkifin BELÇİKALI fcSİRLER Lunı ıırıtüaVııai:ı nakım oulu "idukljn rtmcsi \akı»£i tahakkuk ederse, sebebi bir tedhiş faaliyetinin h a . Slanleyville eyaletıne sızmağa çalışan bazı Belçıkalı paraşutçü birhundan hcpimiz memnuniyet duzırlandığı hakkında alına n ihbar hkleri Gizenga askerleri tarafından osir edilmişlerdir. Bunlar askerî jarız.» olmuştur. Bu ihbarda yerlilerin Belçikah askerler kampa Kahul etmek lâzımdır ki Laos bir beyaz katliamına giriseceklen bir kampa sevkedilmişlerdir. Resimde srvkedilmeden önce görulüyorlar. m<'«rlesi bütün çayretlere ragmcn bıldirılmekteydi. \ahamctini muhafaza ctmektedir. Galvao vc Delgado dünya \ i t e k i m . Endonezyadan ayrılmaseyahatine çıkıyor <lan evvel bir demeç vcren Kızıl Riode Janeiro: 7 (a a.) Sur C irı Haricive Nazırı CheııYi. «E eundeki Portekiz muhalefet lider ger SEATO, Laos işine müdahale leri Yüzbaşı Galvao ile General olursa, btz de bilmukabc j Delgado 14 nisan'da Brezilya'dan Ir Kızıl Çin olarak bn ise karışa ayrılacak ve çesıtli dunya ba.şkent cagızl» demistir. lerini ve bu arada Washin'gton, Amerikada Laos harbiııden Ei Londra ve Paris'i zivaret edecek. senhovver rejimini mesul tutanlar lerdir. Kurbağalar ölüm kalım savaşı yaptılar Turgutlu 7. (Telefonlaı KorI alan gölunde bir araya gelen bın lerce kurbağa, a.şk ve kıskançhk yuzünden bu sabah, bir «ölüm . , kalım» savaşı yapmışlardır. Mei rakhların heyecanla takip ettikle. i ri bu a«k savaşı iki grup arasında i olmuş ve iki saat kadar devam etmiştir. Savaş sonunda 2 bine ya kin kurbağa ölmüştür. Olayı, seyreden bir ihtiyar çiftçınin verdiği bilgıye göre, çiftleş. me mevsiminde kurbağalar arasında daima kıskançhk yüzündeo mücadele çıkmaktadır ve bundan 30.35 yıl önce Gediz nehrinde de bu şekilde bir savaş olmuştur. 27 Mayısa doğru.. Geçen yıl bugün + Ahnacak yeni sert tedbır. lerin neler olacağı konusunda bazı tahminler ileri sürülmektedir. Bu arada Bakanlar K u r u . lunun Menderes'ın başkanlığında yaptığı toplantıda bu tedbirlerin göruşüldüğü soy. lenmektedir. C.H.P liler yeniden ahnacak idari ve kanunî tedbir bulunamıyacağını ileri sürerken D.P. liler bugünkü duruma son ver mek konusunda Grup'un k a . rarlı olduğunu söylemektedirler. / + C. H. P. Genel Başkanı Inönü. âni olarak hastalandığı için Samsun'a gidememiştir. Saat 17.30 da gazetecilere bir demeç veren tnönü «Siyasi hâdiseler son derece ehemmiyetli bir saihaya g i r . miştir. Bunları dikkatle takip ediyoruz. Memleket mukadderatını iyi istikamete tevcih z a . manı gittikçe yaklaşmaktadır. Bu istıkameti kapamal» için her teşebbüsün mutlaka kırılacağı anlaşılmıştır.» demistir. ^ Doğu ve Güneydoğu ülerinde C.H.P. adma bir geziye çıkan D.P. nin eski kurucularından Prof. Fuat Köprülü, Adana'da yaptığı bir konuş. mada. «D.P. nin dâvaları ile isminden başka alâkası k a l . mamıştır. 1946 dan çok gerideyiz. Mücadelemi millî muhale. fet saflannda yapacağım, C.H.P. ye geçmiyeceğim» demistir. iı Samsunda bir konuşma yapan Baymdırlık Bakanı Tev £ik tleri, muhalefete şiddetle çatmış. onu yalancılık ve ifti. racılıkla itham etmiş. akşam ezanı okunurken «Mübarek ezanı dinleyelim» diyerek konuşmasını bir muddet kesmiş. tir • ••••IIMIIMIIIIll lllltllllllllflll. Yeni bir Berlin krizinin dogmasından korkuluyor Muhtelif dünya meseleleri üzerinde duran Kennedy ile McMillan'ın görüşmelerde tam bir mutabakata vardıklan bildiriliyor. Nixon7100 gunlük Kennedy idaresini tenkide hazırlanıyor Bir Rus subayı İsveç'e iltica etti Peykleri tahrip edecek roket yapılıyor Kore atıklarında bir deniz savaşı oldu Kayıp uçak hâlâ bulunamadı M E V L I T Hacı Hasan Taviloğlu'nun tıİLimunun kırknıcı gününe nıusadif 9.4.961 pazar günü ikindi namazını mütaakıp Fatıh Dülgerzade Canıiinde Mevlidi Şerif kıraat olunacağından arzu edenlerın teşriflcrini rıca ederiz. TAVİLOGLU \tLESt DARİO MORENO Cunıartesi, pazar. pazartesij çarşamVıa geceleri salı, KORDONBLÖ'de Pazar tam programlı matine Rezervasyon: 48 54 08 Santıago (Şıli) 7 (A.P.) 37 askeri ve sivil uçaktan mürekkep filo. içinde 24 kişiyle kaybolan Şili uçağını bul.ııak için perşembe günü de akşama kadar ara.ştırmalar yapmışlarsa da hy; bir netice elde edememişlerdir. Uçak yolculan arasında Şili profesyonel futbol takımlarından «Yeşil Haç» :n oyunculan da bulunmaktaydı. Perşembe günü araştırmalar dağ lık bolgelere teksif edilmis. bu araştırmalara Arjantin uçakları da iştirak etmiştir. adakat aslıııda bir fazilçHır. llattâ Uotiı adamü dahı «\pBırleşmış Mılietlerce, Duya Sağ kurban gıder. Ev. butun iptidai ta» söstermpk bir nıezivptlık günü olarak kabul edilen 7 ni insanlar gibi bütün medenî insantir. llakikatlere. \akıa \ F sa.ı tarihi bizde de. Ana ve Ço<:uk ları da tehdıt eden kaza nevilerıhadıselere »c hu volla tarihe sa Sağlığı günu ilân edilmis ve o gün ni, su. ate.ş. gaz, elektrik. zehirdakat ise mütelekkirlerin ayrılrn^z başlayıp 14 nisöna kadar devam leyici madriel°ri bir araya toplı| şiarı ve kaıçınılmaz vazıfesidir. ecien yedi günliik devre. bilindiğı ya.i yerdir Kusurlu yapımlıs bigibi. bu konuda Eğitim ve Propa naları v» ev eşyâsını saymıyorum. | Hattâ bu volda hâlâ diinva SVP! tecileri \p cazptppilik âleınindp ganda HaftaM olmuştur. Pıınlar bi'nas.sa tehlıkemizdir dahi ara'stırmalar ptüdlpr vaııılıDunya Sağlık Teşkılâtı Avrupa Ev kazaları. bizi kusatan tehlıyor. «Gazctcci \ eya vazarın hâdiBolgesi Mudürü Doktor Paul J . J . kıMcr siKilesi icinde çok büvük Van de Claseyde bu münaseb°tle \er tuttukları irin. bütün sjsvret se karsısıııdakı ob.jfctivite'si IIP o «Kaza, kazara gelme?» baslıklı bir lrrımizi bnnları oıle\iei teribirler labilir dive. HabprleMnr lıiirm<"b^yanname yayı ilamıştır Yalnız üzerinde toplamaeı mantık emre ti ise bunun tcminatı olsrak tpvis «Dünya Saglık günü» olan 7 nisan d»r. Kazaların «ehep olduğu vahim edilmis milİPtlprarası bir \csikadir tarihmde deSıl, hergün goz önünde j «fkatlıkların. ölüm vakalannı.n yüz Tahii icinde \asanan hâdıvplerHr bulundurma^a değer derecede rr.isli oldıı&ıı hilinmcktedir Piinva öncmli bulduğumuz bu beyanna Sağlık Teskilftı Avrupa Boiçe isc obiektif kalmak pek Hİ7\un1ıımeyi aynen iktıba^ etmekte fayda Komitesi. evlerde vukua gelen dur: fakat lıu hpr 7am»n kola» (1° mnlâhaza ediyoıuz: kr/alar mtseiesini önemle ele aleildir. Zatcıı kolav olsa ıistündf «Dünya Sağlık Teşkılâtının tu/.iı mış ve halkı. ev kazalarına knrsı dıırıılmazdı gü, bu tekilâta. ka.îaları önlevi<i dikkatii olmağa ve bunları önleSözü döndüriin dolastırıp tarihi tedbirlerin alınmasını te^^ik etme3i nıeğe alıstırmak icH. sabırla ve nal.ıllerin, tarih yazanın \e\n âmirdir. Bu görev. her verden ve fasılasız bir terbıye v r m e n i n tarihe vesıka \ercnin b» hakiKatdsha ziyade AvruDada âcıl v 'H luzumıınu belirtmistir Dünva Sag. Ipre sadık kalması üzerindP dıırf ruri bir mahiyet taşımaktadır. Zi lık gü.ıü olan buşünün bize .Ka mak istcrim. ra. ölümlere sebep olan bulaşıcı 7anın, kazara fielmediâini» ve geKv\elâ tak\ını tarihlcrınp sad<thnstalıklar c r i l e d i ğ i nispette. yen rek kendini perek ba=kalarını kakattcıı ise haşlıvalım. Malumdıır memiz gereken âfçtler arasında, zr.dan korumanın hepimiz için bir kı Türkivpde muhtelit tak\in/ tashak ve vazife olriugunu anlatmakazalar birinci derecede ver alıhihleri vapılmıstır. ötedcnlıeri Os=ır.ı dilivelim.» yor. manlı devlctinde Hicrî dediüimi/ Rakamlara bir goz gezdirelim. Kameri avlar üzeriııp hesaplana" Avrupa'nı.ı hemen her tarafında, ve yılı 355 çün olan kısa senrli trafik kazaları yirmi yasına kadar tarih carî idi. Bu vüzden Osmanlı olnn gençler arasınöa en vuks°!t devrinin bir senesi hakikî vı] olan ölum sayısına sebep olmaktadır. çüneş senesindcn 10 eün eksik olBunun arkasından boğulmaHr. 14 nisana kadar devam edecek dnğu için bir kere bu vüzden hâscnra sukut veya yanma yüzündiselerimizin tarihini dünya ölçüden ölümler g»liyor. Delika Tİılar. olan Ana ve Çocuk SağJığı Hafta sündekı takvime tathikte güçlük sı dün başlamıştır belki gsnç kızlardan daha atılgan çekilmektedir. Meselâ 1061 Hicrî Hafta. Sağlık ve Sosyal Yardım oldukları icin. bu ka/aların ba^lısenesinin Ramazan ayının onnncn ca kurbanıdırl?.r. Yalnız ölüm va Bakanı Prjf Dr. Ragıp Üner'in gününün hanfi Milâdi vılın hanci kalarını «öylemek istiyorum. Y.i. radvo konusmasiyle açılmıştır. avına tesadüf ettiğini hesaplamak Dün Beyoğlu Olgunlaşma Enstiömürleri boyunca sakat. kötürüm. elde bir takvim çevirmc cetveli tüsünde bu miira^ebetle bir sergi yarım kalai çocuklarm s?yısı? olmadıkça mümkün deSildir. Rnaçılmıştt r Sajlık korııma bilgi.ıleriyle hena göre dünyaca ehemmiyet verilkimlerden baska. ana vebabalar da mis olan faraza Kannni Snltan Sö BirbirJerini şişlediler toruklarınır. sıhhatinden sorumlu' leymanın Viyana seferi veya hn durlar. Bilirler ki. hastahklarda | Zeytinburnu fi.î 1 numaralı so hükümdarın ölümü gihi vak'alar olduğu gihi. k;.zalarda da. nnl^vi kak, 32 numaralı evde oturan. Ah Batı tarihçileri tarafından Milâdî ci tedbir tedaviden yeğdir. Bu iti met Sarmısak adındaki bir şahıs, tarihiyle tesbit edilmis ise de tebarla. masum çocukların maruz dün, birükte oturduğu Havva To. ferrnata ait vak'aların tarihi eski bulundukları bu yeni âfetin rieva paldeğirmrnci adındaki metresiy kitaplarımızda daima ITicrî olarak rrına mâ:ıi olmsk irin. koruvu^u le yaptığı kavga sonunda. birbirle kalmış ve btnılardan istifade editrdbirler üç remelp dava ımalıdır: rini şis ve sişeyle yaralamıslardır. lerek sonradan vazılmıs tarih UiUygun kanunlar; kjzaların ve «e Yarası hafif bulunan Havva. teda taplarında ise bn teferrnatın fabeplerinin ilmî sekilde incelei vi edilmis: aeır yaralı olan Ah. rihleri çok zaman sadece Milâdi nıe^i: terniye. Bu temellerin ilk met ise. Gureba Hastahanssine ya senesi kavdedilmekle iktifa olnnikisi. bu konuda bütün yurdclis tırılmıstır Olavla ilgili tahkikata muştnr. Bu vüzden bu çevirmeleri çünü gününe sıhhatii olarak yap lar tarafından desteklenmeleri ge; devam rdılmektedı mava varıvacak ciddî bir çevirtne reken hükümeti.ı v uzmanlirın Adalara 750 ağaç dikildi cetveline ihtivaç vardır. Eskiden yetkisi içinde ise de terbiye. yani. Bu yıl Adahlar da ağaç dikme hövle cetvellerin mevcnt oldnîntehlikeleri anlamaları ve bunlardan kaçınmanın yolunu ö*renme .••eferberliğine katılmışlar. muhte mı hilirim: fakat mevcndn kalmaleri için, çocukları. tatbikatla ve lif semtlere 75(1 fidan. parklara da mıs oldnjnna da eminim. Takm nesillerin ve bilhassa vasıyan npsmisallerlp. bu yolda \etiştirmek. 300 lâle «oganı rlıkilmistir. lin bu isi kolavca vapmasmı «a51ıhic şüohe^iz. en başta. ana ve vacak yeni ve mevsuk hir cetvelin babalara diıse.ı bir vazifedir. basılıp sntıdıSını hilmivorum; OLUM Dünya Sağlık T"şkilâtı Avrupa helki vardır. Bürosu. bu problem üzerinde duBay ve Bayan Mişel Asro. ran Avrupa hükümetlerinin i>;te5iBdy vç Bayan Yetvart ManukBnndan «arfınazar Osmanlı tarine uyarak, faaliyetini. bilhassa ço yan ve evlâdı. Bay ve Bayan hinde ve yakın Türk tarihinde hir Arsavir Ba'tas. Manukyan. Secukların maruz bulunduğu kazalar dönüm noktası olan «Hürriyetin defci. Tııma ve Acemyan ailesahasına teksif etmiştir. Çocukla, lori. b«baları. biiyükbabalan. tlânı» dedifimiz 1908 Meşrutivctinrın. bilhassa trafik kazalan kar=ıanuılan ve akrabshın Bay den bu yana olsun bn tarihlerin smda. korunma tedbirlerini arttırciddî sekilde tashihi ve onlara nHayrabet Manukyan'ın mak içiı tekmil Avrupa'da büvük momi takvime söre tarih teshiti gayretler harcanmakta. alınan ba?ı (Manıfatura piyasrfsının tanınhes\p hakımından pek kolav iken sonuçlar, bu gayretlerin bosa gitmış simalanndan) bnna da riavet edilmemektedir. vefat cttiüini tecssürle bildirirmediğini jröstermektedir. ler. Ct^nazc nıerasimı bugünkü Bilindiği cibi Osmanlı devrinde Baska bir kaza nevini. sanaviie rumarte^ı günü 8 nisan 1961 nicrî seneden malî veya Rnmî ave ziraatt"ki is kazalarını istitr.U saât 14.30 Beyoglu Balıkpazarı dı verilen Güneş takvimine eer's olarak hatırlattıktan sonra, evie Üç Horan Eraıenı kilisesinde son derece çayritabiî ve savri ilicra olunacağı ilân olunur. vukua gelen kazalara dikkati bilmî sekilde yanılmıstır. Sövle ki: hassa çekmek istiyorum. Evlepleîşbu ilân davetıye yerine kasenesinde hn Hicrî sene rakaki kazaların sayısı durmada.ı nrımdir. mı esas alınarak Kamerî sene (vaCenazc tşleri Servisi tıyor. Çünki nüfus çoğalıyor. çünnl »y senesinden oıkarılıp) Sem«î • BECÎDYAN ki dünyada şimdi ihtiyar savısı \ Tcl 44 12 21 48 09 93 seneve çevrilmek snretlvie normal daha fazladır; çünki tehlike do^uj vıl kahnl edümU bövlece hazine rabilecek cihazlar ve maddelcr sarfivatında 10 günliik hir istifade gitgide daha çok kullanılmaktadır. ' de temin edilmistir. Zaten hn deBu ev kazalannm baslıca kurbaıı '' Permotit cihazı alınacaktır. Saattc asgari 1.3 2 ton suyu îisiklifin sebebi de bn olmnstnr. kadındır. tngiltere'de. her gün. ka26 dan sıfıra (Alman sertligil Cünkiî hnnn Sıkkı Evvel Deffprzara ölen kırk beş kişid«.i on dör>iü indirecek bir Permotit cihazı darı Moralı Osman Efendl vapmıntrafik kazası kurbanıdır. beşi iş olanların 71 56 "13 telefona mütir. kazasiyle ölür. virmt dordü ev>le racaat ctmelerı. veya civarda vukua sclen kazalıra Bövlece 1233 setıelik mflddet, 355 sünlük. 1233 seneden sonra da bn rakam csas tntnlarak. ondan «onrası 365 günlük hir takvim tesi» pdilmistir. Şn farkla ki MllMi «ene ocak ayından baslarken bicdf hn veni tarih vılı msrt svmdan başlamıştır. Mesrntiyete ksdsr hu höyle devam etmis ve devletin resmî vazılanna hlrisi Hlerl dedlîimiz Kamerî sene tarihi, Bteki de Rnmî dedifimiz ve Günes takviml avlarına göre tesi« »dflml? reni takvim tarihi atılmııtı. Dünya Sağlık Günü iMMiıınnııııııniTiTTrrrnır Tarihe sadakat Bizde Ana ve Çocuk Haftası HE55ER î ı m ototnattk pakatltme makin«l»ri Traş bıçijı. çikolata v« salra için sarma makln»l«rl Otomatık terazilsr ve mıktar ayırma makineltrl Pakat toptan urma makincieri Rotasyotı tat», çizme ve kasme maklMlerı HE55ER mtMırattrl fttlardan b«rl ı(İKS UMBASI deyimi9,ak!a Balmumcudan dün 15 kisi tahliye edildi Çatalcada, devrimler aleyhinde propaganda yapmaktan sanık ola. rak bundan bir müddet önce Örfi İdare ekipleri tarafından yaka lanıp nezaret altına alınan 15 eski D.P. li, dün tahliye edilmişler. dir. Haklarmdaki tahkikatin bitmesi münasebetiyle Balmumcu Öze! Garnizonundan tahliye e d i . len bu şahıslarm isimleri, açıklan mamıştır. ır.enHekettmlztn «n büyük resmi v« Çelik Hurdası Satın ALINACAKTIR Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: PASLANMAZ, TEMİNATLI, MANOMETRELİ ve 50 senedenberi memleketimizde yüksek kalitesi ve evsafı ile haklı.bir şöhfet kazanmıştır. HER YERDE ARAYIN1Z Ihraç eden: WMW Export Aussenhandelsunternehmen fur \Verkzeugmaschinen, Metallwaren, VVerkzeuge (Foreign Trade Enterprise for Machıne Tool?, Metalware, Tools) Berlin \V ?, Mohreııs(rssse 61 1 Kurumumuz ihtiyacı için 5000 ton çelik hurdası satın alınacaktır. 2 Şartnamesi Aııkara'da Kurumumuz Alım Müdürlüğünden, İstanbul'da Bankalar c&ddesi 7577 adresindeki Şube Müdürlüğünıüzden temin edilebilir. 3 Asgarî 1000 ton olmak üzere teklifte buluaacak isteklileWrin şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarmı kapah zarfla 20 Nisan 1961 perşembe günü saat 15 de Kurumumuz Alım Müdürlüğünde bulunmak üzere göndermeleri, 4 Kurumumuz işbu ihtiyacı kısmen veya tamanıen alıp almamakta, veya siparişi dilediğine vermekte tamanıen serbesttir. (15105) FR.HES5ER • Ktmrtuf 1861 MiSCHINEHFABRlKİKÎlENGESEUSCRAfT STUTTGART BAO CANKSTATT HümMtM DR. 0. ZEKiJORGAY MEHMETLi IsionbulGoloio Ajlon Hon Telegromm. MehmeHı Ijtanbul Meşrntiyeten lonrs (tam tarlhini şimdi tesbit edemem) ilnıdl c«rî olan Milâdî sene avnen, bsşlancıcı ve sene rakamlyle kabnl edildi. (ki bnna alafranga tsrlb adı verilirdi). Şimdi bnna çörp Türkiyede hftlâ ekseri dnvar takvimlerinde üç sene rakamı vc üç tarih v»rdır. Şöyle ki meselâ: 1961 senesi nlsan avının birinci cnmartesi günfi, Rnmî hesahiyle 13T7 senesi martının 18 i ve Hicri Kameri hesahiyle 1380 senesi şevval ayının 14 fidür. Görülnvor ki hesaplar hiraz karışık. Talnız Hicrî hesahim bir tarafa bırakırsak Rnmî avın rakamı ile gününü Milâdiye tahvil etmpk kolaydır. Şövle Ui Milâdî senpden (vani simdiki vpnc rakamından) 581 çıkarırsak Rumî sene ve aksini vapar«ak Milâdi yıl rakamı hnlnudnğn gibî Rnmî avîarin güniînP 13 ilâvc edersek Milâdi ayın çiin rakamı pldc edilmis oltır. Bn 13 rakamı da her seneııîıı yani Arzın Günes ctrafmdaki flçvrinin tam ölçösü 365 deîil S saat kadar da fazla olduğnndan v e hn faılalıU eski takvimlcrde nszarı dikkatp atınmadıjhndan Papa Grernvar'ın mfidahalesiylc scneye 13 gün ilâve edilmiş olmasmdandır ki hu ilâveyî dinî mülâlıazalarla hazı memleketler o zaman kahpl mij ve Rnmi fakvim eski ht kalmıstı. tstc hngün eski mart.'vcni mart diye halk aSzında dola«an tâhirlerin ve ;Dn rakanıları farkınm esası da lnıdnr. Runa enrs 10 temrr;« 1321 Mcsrntiyct tiâmnın Miln i. vanî huçün'ü tak>imde mukahili 23 temmnz 7 O . 3! T R mart 1325 vak'asının hakikî yıldünümtt de 13 nisandır. Bn satırlan, 31 Mart gibi tarihimîzde nıühim hir ihtilâl vak'asinın jıldönümü olarak şimdiki 31 mart olarak hir çnk gazetelerde yazılnıış olmasındaki farkı nıek iç.n belirttik. Gerçi hîr çe.v çıknıaz: ama taribe sadakat vazife oldnŞnııs cöre daha hitmemis hir yıldönîimünden 13 ciiı: önce ve sadece eski av siinün'in 31 mart olusuııa riayanarak bir taribî vak'anın a'iılması vp v.i?ıl. ması yazıya fırsat verecek tarih henüz gelmemiş iken hiraz erken olur. B. FEIEK Dünyaca maruf Fransız fc DEMÖKRATIK ALMAN CUMHURIYETl A. TAŞMAN Aşırefendı Cad. Kısmet han 1718 tstanbul Tel: 222430 226760 «çrn : PEJO ( Peugept) bisikletlerini her yerde arayınız. Hediyeler: BİRİNCİYE : Ithâl malı B lambalı rarfyo İKİNCİYE : Ithal malı 6 Ismbalı porlatif radyo UÇUNCÜYE: Ithal malı otomatık radyo saatı 4 uncudın 20. cıye kadar muhtelıf kıymetlı hedıyelır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle