11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT! CUMHUBİYET 27 Nisan 1961 AVUiııniMnııııuıııiMiuııııııııııııııuııııııuifiıınnıuıınıınıınııımınıiıımımınıiHiuiümııııımnmiHffmnttiımıır FENERBAHÇE:5A.E.K:1 İlk devresi 50 biteıt maçın gollerini Lefter (2), Yüksel, Caıt ve Şeref attılar Kalkan Ikincılen Kupasının 8. •irtçı, dün Dolrnabahçe Stadında ! >nerbahçe ile Yunanistan ikincisi VE.K. arasında oynandı. Üç hafia evvel Atina da yapılan ve 22 nerabere biten karşılaşmanın dün! <i rövanşı çok enteresan bir şekili' sona erdi. Msçın ilk devresi ile ikinci yarısı •asındaki oyun farkı, stadı doldu•an binlprre seyirciyi hayretler a»'•ında bıraktı. Bir takımm iki 45 dakika zsrfın>a bu kadar deŞisebilecegi bujjüne kadar eşine raslar.mamış bir fbtbol hâdısesidır. Futboi bilgılen vasarın çok altında bir takım hüviyeti haliide gdrülen AEK'liîer karşısmda Fenerbahçeliler hütün ye üstün klâslarını yalnı^ıa bir devre gösterebil dıler. kör vuruşu arasında bütün sey:ıcileri esneten ve hattâ uyutan bîr maç halini aldı. Bu arada 4. dakıkada âni bir AEK hücumunria sol aç:k Saharidis'in çektiği şut Osmana çarparak gol oluverince oyun daha da kalıtesini kaybetti. Tatsızîasan ve durguniaşan karşılaşma da çekışme içinde 51 Fenerbahçenin AEK ya galebesiyle sor.a erdiHakemler: M. Stelian ile M. Nıkolay ve T. Aleksandru (Romanya) Fenerbahçe: özcan (Şükrü) Atiliâ. Basri Nacı, Osman, Şeref Hilmi, Seiçuk, Can, Lefter (Kadri), Yüksel (Lefter). A.E.K. : Serafidis ıFaris> Anastasiadis. Vernezıs Polizos. Mur diçis. Papapustoiu Guvas, Stamadıadis. Nestoridis. Petridış. Çanıı] a IIASAV LEFTER GOL P A N A Y I R I M AÇIYOR (1. Gol.) Bursalı seYİrciler trîbünde hâdise çıkardılar TÜKSELÎN ATTIG1 2. GO1. AOLAKÜA tkinci devrede rakıplerinln oyununa kapıldıiar ve 50 üstün durumdaki 45 dakikadan geri kalan kısmını ise 1 • 0 maflup olarak kapamak zorunda kaldılar. Kısaca dür.ki maçta yalmz ilk 45 dakika hakıki futbol seyredildi. Bılhassa Fenerbahçe forvetınin çok guzel oyur,u. goüerin hakiki deje! Hakıkaten çok îerakkı etrniş. Bil rini ortaya kovdu. Forvet oyuncııEKREM KABPAT SOFYA'DAN BİLDİRtYOR.. i hassa i!k devrede oynadığı oyunu ları oynadıkları muddet içinde, sahanın yıldızları olarak parladılar. ı Avrupa şampiyonasında gösterirSofya 26 (Telefonlıj Basketbol ieri yamnd» Bulgar takımı idareYıınan takımında futbolu büerek siill! tıkîmımız, bu gece Bulgar cilerini de şaşırttı. Maçtan »onra ı lirse çok sürprizler yapabiiir.» oynuyan yalnı^ca geri ileri çalışan nıUîî takımı ıle yaptığı karşilaşJ Dığer taraftan takımımızin ' " • *o! içleri ile sag bekleri idi. konuîtuğumuz Bulgar takımımn raıyı 6354 kaybetti. I se çok sürprizler yapabiiir.» antrenörü Penkov, şunları söyieMaç, Sihfnics kapah salonunun İ!k andan itıbaren kombıne akın , « Rugünkü oyun. bana ümit da yıpıldı ve maç: 2000 kişi tâkip di: larla rakip kaleye yüklenen Fenervprdi. Her zaman iein hu ovunu bahrelüer. 2. dakikada Camn gö« Türk tak'.mı, çıkardıgı oyun etti. Takımımız, ilk devrede gayet surttli ve baçanh bir oyun tuttu la bizi hayretler içinde bıraktı. , çıkarabümeliyiz. dedi. turüp Selçuk'a verdığı ve Se'.çuk' rarak Bulgar seyircılerinin takdır'.;n da Lefter'e geçirdiği topu Lefter'ın sıkı şutıvle ilk gollerini kalerini topladi. Son senelerin en gu zandılar. zel oyununu çıkaran millt takımıYun^nlıların seyrek fakat âni mız, Bulgar seyircılerınin coskun hücumları ise Fenerbahçe müdafa TINANLILAR TÜRK BAYRAGl İLE SAHAYA ÇIKARKEN tezahüratı arasında ilk devreyi ası tarafından kolayhkla kesiliyor35 28 gahp bıtırdı. Fakat takımıdu. raı», bu oyunu 'kinci devrede de ! 18. dakıkaria Fenerbahçe, Hilmi1 vam ettiremedt ve ynrulan oyunnin taçtan kapıp avut çizgisi üstün cularımız karjı«mda Bulgarlar iisrien yaptığı ortadn Yükselin güzel tunluklerını arttırdılar ve bu ara • bir kafa vurusiyle ikinci golünü d? çut yuzdelerinin yükseklifti setemin ettı. ^•biyle de macı 4.5 basket farkla 20. riakikada müdafaadan uzanan almaîinı bildıler (6354.1. 'opu Can kaptı. iki Yunan'ıı oyunBu'un maç bovurv.a mıi'iafdadd • •y santradan itibaren çalımladık • uu tan sonra sürüp çektı|i şutla güca!ı;an takımıtnırda bılhassa Nednün en güzel fiolünü yaparak uzun r»t Sengun ve Batur. gör. doldurıı:".ın alkıslanriı. Ankara 26 (Cumhuriyet Tedular. Macta, hasketbo'.cular.n üfi. dakikaria Can'ın pasır.a dalan yaptıklan sayıiar «u şekıidedır: lek?) 30 nisan 1 mayıs arasınL.efterüi sürüp çektiği şutia dr>rMıüi takımımız: N'edret 20. Hada Spor ve Sergi Sarayında yapı düncu. 41. riakikada da Şeref'in vm 5. Şengun 7, Tunrer 4. ömer lacak Ordulararası Dünya Güreş gerileıden çektiği sıkı şutun iki 6, Batur 4, Ertan 4, AHan 2, Ali direÇin köşesine vurarak ağlara şampiyonasma katılacak milletler 2. Erdal n. Dursun 0, Yavuz 0 takılmasıyle beşinci eollerini de şunlardır: kazanan Fenerbahçeliler. 36. dakiBulgar milli takımı: Mir.se 9. Ankara. 26 (CumhuriyetTeleks) Amerika. Belçıka. Fransa, Iran, Steıkov 2, Lafserov 4, Panuv 6, kada Yüksel'in yerine Kadn'yi a Spor Toto'da birinci değerlenhp devreyi 50 üstünlükleri altın dirmeden sonra kontrol bugün ya B. Arap Cumhuriyeti ve TürkiDonen 4, Marcouskı 12, Penoviço, da kapadılar. pılmış ve sadece 3 ve 4. derecelerSvetkov 13, Paei*ky 2, Dimov 5. tşte bu ikinri devrede. her iki de değışiklik olmuştur. 33. hafta* ! Şampiyonaya iştırak edecek rakip de sahaya başka başka on da kati olarak ikramiye miktan şu Geçen hafta Avrup» jampiyona j milletler 27 mayısta çehrimize ge birler çıkmışlardı. Bunlarm lorma jekildedir : »ın'.n en büyıik iddi» tajıyan ta; 13 bilen 5 kişi 80.675.50, iarı ve ci'imleri ilk yarıdakinin leceklerdir. Ordu gureş takımımız 12 bilen 149 kişı 2.707., kîmı. Rusyayı fi9«2 mağlup eden ; aynı olmaşına aynı ıdi ama ruhlan bu şampiyonaya çok sıkı bir şe11 bilen 2.129 kişi 189,. deâişmısti. Bulgarlar karç;«mds haşarılı bir j 10 bilen 15.602 kisi 26.50 ser UTA kilde hazırlanmaktadır. Zevkiz. hevetansi/;, âdpta bir n^jn eıkarm*mız, Bulgar leyirci ' AEK TAKIMI MAÇTAN (İ.NCl, ÜIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHMIIIIIMIDIIIIII llllllllll IIIIIIIIHI Basketbol: Millî maçta rlara 63 54 yenildik Beykoz ile G. Tepe, Vefa ile Karşıyaka yenisemediler tek ıay: çıkaramamışlar < e dsv. re golsüz berabere bitmiştir İkinci devrede açılan K. Yaka 5!. dakikada vegâne iayısını temin etmistir. Argun ortadan a'.dv ğı topla kaleye dolmus ve yakır. mesafeden güzel blr jut çekerek K Yakayı galip durumu gshrmiştir. Vefa hakimiyeti ele alarak 56. dakikada K. tbrahim vasıta?iyie bu gole mukabelede bulup.muştur Vefanın beraberiık golünden »onra tribünde bazı hâdiseler cereyan etsıiştir. Vefavı tutan Bursalı seyirciler ile tzmır72. dakikada Goztepe bir penal üi seyirciler aras.nda çıkan kavtı kazanm.ş, fakat Gürsel bunu gada bir polis atılan şijelerle yago'e çevirememış. oyun da böyle ralanmıştır. Maç da 1 1 jonü erce 0 0 sona ermistir. miştir. Yavuz, Asım Beykoz: Sıtkı Aydın. îsmail Vefa: Turgut Ziya. Yordan. Kâmil Erol, Şiı Arif. Hamdi, K. Yavuz, Vahdet, zat. Ero!, Yılmaz. Abdullah. Çetin. özer, K. Ibrahim, Göztepe: Burhan Sedat, SüK. Yaka: Erdinç • Yılmaz. Ö mer • Nevzat. Seracettin, önder mer B. Erol. Sabahattin, Kemal, Cağlayan. Gürsei. Hakkı. Tunçer, Argun. Bülent, Zeki, özcan, OTalât. gün. Vefa: 1 Karşıy»k». 1 Günün ikinci maçında da Vefa ile Karşıyaka yenişememislerdir. Karşüıklı aksnlarla geçen oyunun ilk devresinde iki takım da Miül Bursa, 26 (Telefonlal lig maçlarınm 34. hafta müsabakalarına ourada devam edllmistir. îlk karşılaşmada Beykoz Göztepe ile 0 0 berabere kalmıştır. 11.100 kişinin 4500 lira ödiyerek seyrettiği karşılaşmads Beykoz hâkim bir oyun çıkarmi'jtır. Göztepe ise ikinci devrede kazandığı bir penaltıvı kullanamam.ştır. tlk devrenin 21. dakikasmda Erolun kafa şutunu Göztepe kalecisi tutrnuj, 85. lakikada Göztepeden Talâtın 2ü metroden çektigi sıkı şutu Sükı güze! bir şekilde kurtarmıştır. GÜREŞ : Ordulararası şampiyonaya 5 katılacafını bildirdi Spor • Toto'da katî neticeler Mlllî ligde puvan durumu O. 32 35 32 34 33 32 G. 23 21 22 16 16 11 B. M. A. T . P . Şehif «Faruk Gerede» eskrim müsabakaları Takımlar F.Bahçe Beşıktaş G.Saray Beykoz G.Birlıği Ank. D.S Sehit Faruk Gerede adına ter Vefa îıplenen eskrim müsabakaları pa A.Gücü zar günü saat 17 de Tenis Eskrim Feriköy Dağcılık Kulübü salonunda yapı K.Paşa îacaktır. iz.Spor Pazar günü yap.lacak final mü K. Güm. sabakalarına katılacak eskrimci is.Spor lerin tesbiti için seçme cnüıaba Altay kaları ise dün 18.30 da yine aynı K.S.K. salonda başlamıştır. Dün yapılan Göztepe flöre seçmelerinden sonra bugün Ş. Hilftl epe. yarın da kılıç seçmeleri ile P.T.T. finaie katılacak eskrimciler tes A. Ordu bit edilmiş olacaktır. i Ad. D. S. 7 10 « 14 11 12 2 69 22 4 80 35 4 67 16 4 45 27 8 4g 50 9 34 37 \<i M 5!) 46 43 32 10 12 10 23 34 32 32 9 12 11 37 39 m 34 10 10 14 28 35 30 34 9 12 13 33 3270 29 9 11 9 26 26 30 34 9 11 14 43 46 29 35 I 11 15 40 61 29 35 I 15 14 S0 42 2? 35 t 10 1« S9 44 ÎR 35 » 10 16 34 81 28 35 7 14 14 3J 65 2 5 ( 35 6 14 15 27 43 L f 'i 29 5 1 4 1 0 27 W5 ?4 33 3 10 20 21 62 16 IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI FEDI zafer yolunda/.. Türkiyede sinemacıhğın başladığı tarihden beri, hiç bir raakinenin insazhar olmadığı buyük bir rauvaffakiyet ve itimatla yurdun her tarafında söratle yayılmaktadır. » * . ^ * . •»••*. * • ^ . • * ^ •»• •»• ^ ^ ^ ^ « * $ l Sayın ithalâtçılar ve sanayiciler J i Pavyon Satılacaktır Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Subesi Müdürlnğtinden: Kurumumüzca İstanbul Sanayi Sergisi için sergievi arkas;ndaki sahaya yapılmış olan 3 pavyonun inşaat malzemesi 7 gün zarfmda sökülüp kaldırılmak şartiyle kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Teminat 1500. T.L. dır. Kapalı zarflarm 3 5/1960 saat 11 e kadar Bankalar caddesi No: 7577 Müdürlüğe tevdi ve fazla izahat için Satmalma Şefliğine muracaat edilmesi. Telefon 44 41 77 NOT: Pav>onlar üzerinde (Makina ve Kimya) ibaresi ve 3 No. lu pavyonda izahat verecek memur vavdır. Batı Almanys ve «air her cin» ve ber i VI KOTA { f Amenkadan ıthal edeeefiiniz * Itjtyanm ve bütfln Avnıpanın en mukemmel ve en modern \ ELEKTRiK ; ; MOTORLERİ \ ıçı n en musaıt fıatları Telefon santralları satıs» anedilmlstlr.' Merkez ve fubelerimizdekl Teknik Serrlslerlıııisîemtarirtedir TüRK TELEFON Limited Şirkeli Galatasaray. Teniçarfı Dartiln • Han N<M«0 Telefon: 441257 49320» 35 mT SİNEMA MAKİNELERİ ,n Emrinizde ve hizmetinizdedir. FEDI MUTEDIL FIAT! J İnternational General * Electric Co. den temın edebilırfiniz. Muracaat V >/ >/ >/ V 1800 metrelik buatlar. 3normalve1sinemaskop objektif kovanı. tam otomatik 350 m/m aynalı ark. inamlmayacak kadar sessiz çalışma, harikülâde sağlamlık/ j TETİCO TEKNÎK i TİCARET Ltd. ŞirketU t L'lu? han kat 4. Uius meydanı * } Ankara Telefon: 11 57 13 î KAYIP Pa«omu kaybetttm. Hükümsüzdür. I 1294 Yunaner j KAYIP 21/10 61 tarih 117532 «a| yılı 606.71 dolarlık ithal veslkamızın i T nüshaıını zavi cttiij. YenİBİnl ala| cagımızdan eskisinln hükmtl yokiar. i M. L. Bennahmias Makina ve Kimya Endüstrisi Karumu Gene! Mödiirliiğanden: 1 Kurumumuz ihtiyacı için 260 ton meşe kömürü almacaktır. 2 Bu işe ait şartname. Ankara.da Kurumumuz Alım Müdürlüğünden, îstanbul'da Gaîata Bankalar caddesi No. 7577 de İstanbul Şubemiz 'Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 İsteklilerin hanrlryacağı tekllf mektuplannı kapalı ıarf içerisinde, 8 mayıs 1961 pazartesi günü saat 15 e kadar Kurumumuz Alım Müdüriüğüne göndermesini rica ederiz. 4 Bu iş için 8000. TL. lık muvakkat teminatın en geç 8 mayıs 1961 tarihine kadar Kurumumuz Umum Muhasebe Müdüriüğüne tevdii elzemdir. 5 Kurumumuz thale^'i yapıp yapmamakta veya mpariil dikdiğine vermekte tamamen scrbesttir. i L AN Ankara İmar Limited Şirketinin Denizli'de emaneten yapmakta olduğu ev, eğitim tesisleri inşaatında 200 m3 lük bir su deposu ile 1266 metrelik bir i«al? hattı inşası teklif alma suretiyle yaptuılacaktu. Bu işe tâliplerinr: a) Daha önce buna benzer bir iş yaptığına dair bir belge b) 10,000 Türk liralık muvakkat teminat mektubu; c) Hafriyjt işlerinde çalıştırmak üzere kompresör makimesinin mevcudiyetini tevsik etmek; Tâliplerin yukandaki vesikalarla birlikte ESnanet inşaat Komisyonu Başkanlığına 5/5/1961 Cuma saat 12 ye kadar müracaatleri. Bu işe ait dosyalar, 25 TL. karşıhğında şantiye şefliğinder! temin olunur. Posta ve telefonLa is takibi ile vaki gecikmeler nazara alınmıyacaktır. İlân olunur. TUridy» Htim«s«niiği: Sultanhamam Emin bey han kat 2 AMERİKAN malı dumansız ÇAPAK yapmıyan r ^ Z ~ | harikülâde bıyaz ışıklı [İ^IJATIOMAI. ^ ^ ™ SİNEMA KÖMURLERİ Halysnm, dGnyaca tanınan SİNEMASKOP ve NORMAL OBJEKTİFIERİ En yöksek kaüteli sinema AYNALARI G A L I L E O İ * KÂMRAN ŞENEL ^ İstanbul 12 nci İcra Memurluğundan : 960/3810 Bir borçtan dolayı maheuz olup aatilmasına karar verllen 3500 lira taymetinde 350 adet muhtelif renkte keten gömleklerin açık artırması 4/5/961 perşembe günü saat 1617 arası Örücüler Talas Han No. 7/8 de yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen kıymetinin % 75 ini bulmadığı takdirde 5/5/961 cuma günü ayni mahal ve aaatte ikinci satısı yapılarak en çok pey sürene peşin para ile ihale edileceğinden ahcuann belli jfün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (20831) Cad N o 23 Saat 1 5 1 8 T e l e f o n : 44 55 14 A Dahılıve Motehassisı £ A Beyoğlu, Ağacamı Sakızağacı ğ Her çeşit sinema makinaları aksamı f t t t t t i * t t t t * * * t t * TURÎSf SEYAHAT A. Ş. n tertip edilen *] t Yılm en güzel komedisi (Renkli, Sinemaskop) «Babette Goes to Wari BKİGİTTE BARDOI JACQUES CHARRİER Gormüş olduğu büyük alâka üzerine ikinci ve son hafta?. İlâve: Her akşam Üham Gencer idaresinde «SHOW» progranu Telefon: 47 77 62 İSİNEMASI 15ABET HARBE GİDİTOi; j Bayındırlık Bakanlıgı Devlet Su \ İşleri Umum Müdürlüğünden: İ Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından insa edilecek Seyitler Barajı için aşağıda belirtilen malzeme, is+eklileı arasmda aranılan şartları haiz olanlardan fiat ve teklif istem? usulü ile ihaleye çıkanlacaktır. Bu iş için döviz tahsisi yapılmıyaeak ve heThangi bir tavassutta bulunulmıyacaktu. Ihale suretiyle satın alınacak malzeme 70 em. çapında 44 m. cebrt boru, tünel giris ağzı için ızgara, tehlike ve âysr kapaklan iîe bunlann müteferrik akşamıdu. Bu işe ait projeler arzu edildiği takdirde 1 Mayıs 1961 tarihinden sonra görülebilir. ihaleye istirak etmek istiyenlerin: 1 Kaç senedenberi yukandaki malzemeye mümasil malzemeyi lmal ettiklerini. 2 İmalâthanelerinin adreslerini ve bu tip malzemeyi imâl edebileceklerine dair dökümanlarmı, 3 Şimdiye kadar imâl ettikleri bu tip malzemenin kapasitelerini ve nerelerde kullanıldıklarmı gösterir kataloğ, resim. fotoğraf v.s. belgeleri havî bir dilekçe ile 31 Mayıs 1961 Çarşamba günü saat 17,00 ye kadar Devlet Su İşleri Umum Mıidürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Reisüğine (Bestekâr sokak No. 25Kavaklıdere> müracaatları lâzımdir Postadaki gecikmeler ve hususî ortaklıkLaruı müracaRtları nazarı itibare alınmıyacaktır. Umum Müdürlük, tâliplerin durumlarını inceliyerek »hj.l gördüklerine teklif dosyalartnı gönderecektir. (1842") MEFRÜŞATÇİLARA VE İNŞAATÇlLARA Bulunmaz Fırsat Fatrafloor plâstik yer musambalarından blr verti. ge.lmlçtir. Ve hiç bir belge aramnaksızuı satümaktadır. İhtiyaç sahiplerinin bize yazarak rrtalumat ve ntaun* istemeleri menfaatlerinedir. ÂBAND'da Bahar Bayranıı gezisi ve Balosu ıjıdış 29 Nisan Cumartesı Dönüş 1 Mayıs Pazartesi saat 13,30 da Saat 14,30 da Şırket önünaen Aband'dan Odalar 2 kişilik olup içkı harıç, tam iki gn:ı nakil, yatak vı^ yeuek dahil Vasıtalaıımızla gıdenlere ! kışı ıçm >50. T1'Kendi vasıtaları il« gidenlere 1 kişj için Cumhuriyet caddesi No. H Eimadağ aurağı TELEFON: 4S 72 42 48 I ı r>2 K Yerlei'.nizı almakta 3,'f1 P ediniz. 200. TL karşısı I ( * BEYOĞLU LÂ L E SİNEMASlNDA Bugıın suareden itibaren ;k... Heyecan... İhtiras dolu şahneler... Yılın en nefis avantürü... TARAKÇI KOLL. Şti. Fevzipaşa Bul. No. 127 Telefon: 37982 Basmahane İZMİR i M AS KE L İ KADIKÖY S ÜREY YA (Orijinal) Yüksek Makine Mühendisi Aranıyor . İstanbul Deniz înşaat Gurup Kumandanhğında yevmiye ile ça'.ıştınlacaktır. Ka?ımpaşadaki Kumandanhğa muracaat edilmesi. ">•^"^^^^™ Telefon: 21 33 69 ™ ^ ^ t * t * t i t SİNEMASlNDA Bugün Suareden İtibaren Hazırı bir aşk hikâyesini yaşa*an (Tolstoy'un) l'nutulmaz es?ri. HAYATA DÖMŞ (Renkli) Galvaniz Saç Aranıyor Muhtelif eb'adlarda. 0.50 kalmheı Galvaniz oluklu saç alı nacaktır. Miiracaat: 48 15 47 47 48 96 Re;urec":ion<ı HORST BVCHOLZ MYRİAM BRU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle