19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Türkçeden İnsrilizceye BÖYÜK L ÛG AT UM SAYFA, CİLTLİ 75 LtRA ANKARA TARHAN KİTABEVİ Kınl«y umhuriyet KURUCÜSUi TÜNUS NADÎ KUR'ANI KERİMİN TERCÜME ve TEFSİRİ T A NR I BUYRUĞU Iki bez dld 50 Llra. Ahmet HaHt Kitabevi Isranbul ÖMER RlZA DOĞRÜL Bakanlar Konseyi Bugiin Toplanıyor Amerika, İngütere Ankan 37 nd yıl Sayı 13.193 T « l f r « i •• m e k t n p « d r e s i : C u m h u n y e t î s U n b u l Posta K u t u s u î s t a n b u l N o 24S Telefonlar: 22 42 90 22 4 2 96 22 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 Perşembe 27 Nisan 1961 Toplantılar 3 gıiıt sfttecek Dean Rusk «Dtinyanın diğer bölgelerindeki son hâdiseler, camialamnızın müdafaaları hususundaki âcü ihtiyacı göstermiştir)} dedi Harryman da geldi Ankara 26 (Cumhurlyet Teleks) Merkezı Andlasma TeşkıUtının 3 gun devam edecek olan Dokuzuncu Bakanlar Konse\ I M katılacak oıan Amerıkan he •. etı mtnaupları saat 18 da (Boeıng 54) uçağıvle gelmıslerdır A B D Dısıslen Bakanı Dean Rusk ıle beraber Baskan K*nnedy nın gezacı fevkalide Buvük Slçiıı A Harnman dı toplantılara ka. tıimak uzere gelmıs bulunmakta dır Uçaktan ınen Difislen Bakanı Dean Rusk'ı Dısışleri Bakanlığı Protokol Umum Muduru Veysel Versan karşılıyarak Dışıslen Ba kanı Selım Sarper, Vah Nurı Te. oman ile asken ve rattlkl erkana ta nıştırmıştır Hazır bulunan ihtıram kıtasını teftıs edcrken A B D Dısıslen Bakanı, Turkçe olarak «Merhaba asker» demıs ve mehmetçık de buna «Sağol> cevabını vermıstır. Deaa Ruak'an konaaması Bır muddet Dıyıslerı Bakanıraız Arkaaı Sa. 5, Stt. « d» Iran Dısiflerı B*k»uı Hugeyın Nakkaı, Sarper'le (sagda), Bırie>ık \menka Dısıslen Bakanı Dean Ruık askeri erkfnl* Unifurken (Mİd»), Dean Rusk'ın arkaaında görülen özel elçi Harrymaon'dır Cezayirdeki isyan dün Bonndaki heyete sabah birden sona erdi kati emir verildi Fransada ve Cezayirde bütiin fevkalâde tedbirler kaldırıldı, isyanın başlaMası gibi âni bitişi de bitin dünyada hayret uyandırdı Pans, 26 (R AP. ~**.) Cerayırde dort gun once glnsılmiı olan ve Fransayı bir dahılt har* bın eşığıne kadar suruklıyen askeri darbe te?ebbusu, dun gece kendılığınden çokmuş ve General de Gaulle'e bağlı hukumet kuvvetlerı Cezavırde venıden duruma hakım olmuşlardır îsyan, ucnulmadık bır anda ve dramatık bır tarzda son bulmuş Arkası Sa 5 Sfl 4 te İsyanın elebaşısı General Challe yakalandı ve ııçakla Parîs'e goturâldn, t BK tlt«M Dıaiflui Bahsaı Lard Hoae, Sarpelle blrUkU Emekli inkılâp sübayları orduya dönmek istiyorlar Emekli subaylar, dün bir tebliğ neşrederek, 42 numarah kanunu desteklediklerini, fakat tensikatın âdil olmadığını belirttiler.. Ankara 26 (Cumhurı\etTtl«ks) Emekli tnkılâp Subavları Dernegı (Emınsu) genel ıdare kurulu son genel kongreiın kararlama ujarak jenı bır teblığ nesretmıstır Teblığde «Dernegımız ujelerınden ıstekhlerın orduva donuşunu ve dıger butun u v i e r n sosjal ve kulturel davanışma ve gelışmel»rnı sağlamak gavesıyle gırıstığı çaiışma ve gavıetlere azımıe de Arkası Sa. S, Su. l d e ^VIIIIIIIIIIIIIİIMIIIIIIIIHIINIIIII//^ Kredinln ilk taksitinln ödeme vâdesi olarak 5 yıl kabul edilmezse yardun reddedilecek. Ankara, 26 (CumhunyetTeıekı) Turkjye jle Federal Almanj a arasında 14 nısan tanhmdenben Bonn'da yapılan ıktısadi mah: ettekı muzakerelerle ılgılı olarak bu gun heyetimize Ankara dan nıhaı ve kati talımat gonderılmıştır Almanyamn hıbeye yanasmana sı uzerıne, Hukumetımız goruş • melerın nıhal bır hal çaresme ulasabılmesını temın etmek uzere, venlecek kredının ılk taksıtın n odenmesl ıçın asgarı beş vıll k cıı surenm tâyın edılmesını uzun \âdelı, az faızlı olmasım ıstem $t\T Aksı halde Turkıyenın bov le bır yardımı almasında fayda gorulme mektedır ve Hukumet, Almamar, eski şartlarda ısrar ettıklen ta* dırde, yardımı reddetmek kararındadır bilânçosu ielefoto (CUMHURÎYET AP ) Cballe teıkıf edıldıkten sonra Bastırılan isyanın Savunma İ Bakanlığının 1 bir acıklaması = ~ ~ E E E Ş = 2 ^ E Kannılaştırma ile ilgili Anayasa maddesi tartışmalara yol açtı îkinci müzakeıesi yapılan madde hakkında veıilen değişiklik öneıgeleıi de ıeddedildi Elmalı Bendlndeki m a«Tİy esınin dunku duromu Şehrin Anadolu yakası susuz bırakılmıyacak Son ahnan tedbirlerle, Anadolu yakasının ekim ayına kadar susuz kahnaması temln edildi. Beiediy^ Sular ldarMİ Müdüni Aıım Tui»n, dün, E!m«lı bentlerrnde Anadolu yakatının ta durumu hakkınd§ faolf bilgi venniştır Eun» for« hil«3 Elmalı bendiade 6^00 000 m«tr«küp »u mevcut olup ıki baodin IU lttiap haddi lî»00 0O0 metrekuptür Bu durum» gore ıu miktarında %45 nıspetınde blr nokıanhk vardır Sular Idaresı mevcut suyu yaz avlarında ıdare etm*k Içm bılındığı uzere bazı tedbırler almış ve 21 nısandan ıtıbaren Anadolu yakasına sabah •aat 6 dan gece 21 e kadar su vermeğe baslamıstır Mevcut su ya Arkası Sa. S, SG 3 te Ankara 26 ( a a l Mıı' Savunma Bakanlığı Basın 2 Irtıbat BuroMindan bı'dırıl Ş mıştır 2 1 Turk Sılahh Kuvvet E Ankara 2« (Cumhun\etTeleks) J Fethı Çehkbaş Şakır Perk'ın a lerı personennde, Cumhurı. E Bundan oncekı muzakeresınden ! levhte konuşmalarından sonra soz yet Ordusunun yuksek men S sonra komıs\ona gerı verılen Ana alan Cemıl Sa'd Barlas maddenır faatlerını sağlamak amacı E v asa maddelennın muzakeremne lehınde bır konuşma yaptı Ve ıle evvelce tatbık edılmış o S başlanmıştır kalkınma ıçm vatandaşlann top lan avnlmalardan sonra ıs tlk olarak ele ahnan bu mad vesun fedakarhğa katlanması ıcap (4rka*ı Sa. 5 Sü 4 te = delerden «Kamulaştırma» ıle ıl ettığınl soi'edı Muhtehf h atıp erır kendısme s. %ıııııııııııııııııııınııııııııııııı^ gıl. 37 madde tartışma'ara vol açnıutır. Arkası Sa. S, Sü. S te Gerıde bıraktığımız salı gunu, geçen cumartesı yıldırım hızıyle buyuyuveren Cezayirdeki ıkıncı isyanın donüm noktasını teşkıl etmıştır Çıbanbaşı Cezayır meselesı dolayısıyle son 3 sene zarfında tahhsız Fransanın uzerınde dolaşan ıkıncı ıç harb tehhkesını de bertaraf eden, gene dırayetlı De Gaulle olmuştur Dun gelen haberlerden, De Gaulle'un anavatandan sonra Cezayır'de de duruma tekrar tamamen hakım olduğunu oğrenmış bulunuyoruz Kayhan SAGLAMER Arkası S a 5. Su 7 de > Aferin! Dun Bitlıs mubabınmızden şu haberi aldık: Bitlıs 26 (Hususi) Vah Ve fa Poyraz, verdığı bır emrı usulsuz dıye yerıne g°tırmı\ e özel tdare Mudur vekıl1 Fıkrı Özcan'ı, encumene da\ et e tebrık etmıştır Valının bu jestı ve •nurijr vekılmın vazıfe anlavısı mu hıtte takdırle karşılanmıst r tste bir Vali ki son on scne irınde hükümet sandalvelerfn de ve devlet kademelennde 40 50 tane benıerine sahıp bu lnnsavdık çektiklerimızin belk» bıç birıni çeknmecektilı ve «uphesiz ki bir 27 Ma\ı«3 Iu zurn dahı kalmıvacaktı Kannn ve nızamlan çı*nemek ı«t"" n polıtıka adamları ıkt'dara h»r zaman çelebilirler Tehhkf on lann çehsınde dejil bıı a^">ı lann her sovledıklerını U n m bilen bır muhit bu]a*ıı'«r"»1» rindedir Son on \ı\ b'rt h'" bir sev o&retmedı\sp hıîo h*>r balde bn tJersi vermıs o'^a g» rektir Aferin Bitlisın idareoı lerine' Tugg. Faruk Gu\enturk otrencilerle konusurken Muşterek Pazara katılma şartlarımız Brüksel'e giden heyetimize bildirildi Ankara 26 (Cumhumet Te şarı mahne'tekı topıant tar sonuç leki) Bundan bır sure once lanmış v e Tıraret Bakanlığı MusBruksel'de Muşterek Pazara ka teşarı Mahmat Sejda Başkanhğm tJrmamız konusunda japılan ıstı Arkası Sa. S, Su. 2 de NitfT t eıa ııde Gerici Universite öğrencileri dün sabah hâdise çıkardılar an bavtırıldı »BİR KIV1LCIMSIN BUGUN, GUNEŞ OLACAKSIN YARIN.. Victor Hugo Dövizleıle yüıüyüşe kalkışan geıicilen. Atatüıkçü gençleı müdahale edeıek dağıüılaı (Yazısını 5 inci sahifenin 3 üncü sütununda bulacaksmız)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle