11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Nisan 1961 CUMHUBÎTET PÜNYA durum karıştı Çombe. Kongolu askerler tarafından tevkif edlldi HJ1 B E RLE R î Ta^minat işçiler Yatakh Vagonlar Şirketi aleyhinç 1,5 milyon liralık tarminat dâva«ı açıldı IKTİBASLAR Hddıse/er Laos'ta ateş kes çağrısına rağmen savaşlar şiddetle devam ediyor Tarafsız Hiikümet Başkanı Prens Suvanna Fuma da iki tarafı çarpısmalara bir son vermeğe dâvet etti Coquilhatville, 2« (AP) Kongo liderlerini b»nştınn« amacıyla >;^ı!an toplantıda Tshombe, Leopoldville merkezi hükümetinin bas kam Kaîavubu'yu, Kongo'yu Birleşmiş Milletlere satmakla ithara etmiş ve toplantıyı terketmistir. Thombe'nirı bundan sonra merkezi hukümetle işbirliğî yapmayı reddetmesi Afrikalı liderler arasındaki bir ban? ümidini söndiirmuş bulunmaktadır. Çombe tevkif edlliyor Coquılhatville 26 (A.P.) Katanga Reisicumhuru Moise Tshombe,' bugün Coquilhatville'den Leopoldville'e dönmek üzere bugün uçağa binmek üzere iken Kongo merkezi hükümeti askerleri tarafından tevkif edilmistir. Yırmi Kongolu asker, hava alanındakı terminal binasmda bulu nan Tteisicumhur Tshombe iıe maiyetinı ile maiyetini sarmış ve Leopoldville'den gelen bir emniyet âmiri herhangi bir sivilin bi naya girmesine müsaade etmemiş• tır. Ancak hava alamnda şehire dönmek üzere bekliyen bir kaç kiPORTATlf ÇADIR Alman >ada o'omobıl uzerıue kııru.abılM şınin uçaklanna binmelerine izın portatif bir çadır yapümıştır. içind» iki kişinın rahat rahat uyuyaverılmiştir. I bileceği çadırın fiyatı. 430 Alman Markıdır. Resimde bu portatif caMuhtelif arabalar içinde kuçak I dır görülüyor. gıuplar halınde askerler hava a ' lanına giden caddeyi tutmuşlar ve j hiç bir arabanın geç/nesine muıa ade etmemişlerdir. bazı gazetecileri hava alanına gotürmekte olan bır araba durdurulmuş ve nezaret altma almmıs 11r Gazeteciler 9rasında b'jlunan Cnited Press tntemational ınuhahıri William Anderson un başına iki kere dipçikle vurulmuştur. Bir uçağa binmek tesebbüsünde hulunan başka iki «ivil şahıs da askerler tarafrndan derhal yakalanmışlardır. Katangs, Kongo'ys h»rt tiln ediyor Elızabethville 26 (a.a.) KatgnWashington, 26 (AP) A. B. Amerikanın Portekız hukumetıne ga hükümetine yakın çevrelerde rütbeli bır ihtarda bulunduğu söyienmiştir. behrtildiğine göre, Katanga îçiç Devletlerinin yüksek zarfında, Memurun bildirdiğine göre Ameleri Bakanı Munongo, Devîet Baş memuru son iki hafta kargaşalık rika verdiğı notada Porlekiz'e kanı Çembe'nin Kongo «skerleri Angola'da vukubulan tarafından tevkif edildiğı haberi lar arasında binlerce kışinin öldü NATO'ya bağlı bulunduğunu lıatırlatmış sömürgeleriyle olan münagelmesi üıerine, ldareyi e!e »lma rüldüğünü ifade etmiştir. kardrşçr halletmesi Adının kullanılmasına müsaade sebctlcnnı ga ve Kongo'ya harb tlânına karar vermistir. •tmiyen memur, Afrikadaki bu gerektiğıni ıfade etmiştir. ' Porteku .•(jmürgesınde vukubulan An;ola°da çarpışmalar kanlı kargaşalıklar dolayısiyle devam ediyor Luanda: 26 a.a. Portekız somurge makamlanmn bildırdikleRoche*ter, Minnesota, 26 (AP) fine gore. bir Portekiz paraşütçü Yazar Ernest Hemingway ıslı gübırliği bır aydan beri milliyetçi ru tansiyon yuksekliğinden şikâyerlilerin idaresine Eeçmiş olan yetçi olarak, tedavi edilmck üzere Mukaba kasabasını ele geçirmişMAYO klinjgin» yatmifhr. 1861 yıtir. lının başlannda da y u « r yine bu Öte yandan Luanda'ya 400 kilohastathktaa tadari f6nsflf bulumetre uzakhkta bulunan Kaplan nuvordu. körfezi bölgesinde de yüze yakın Bir klinik •oactMti j v ı t n n Katmilliyetçi Portekiz sömürge polisi taney; tek b « f m «•{«gfcıi ıöyletarafından tevkif edilmiftir. nıiştir. Luanda'daki istihbarat servisleri Seferberliğe sebep olarak dün gece üç Portekiz tanm içletmuhaKf partiniu hükümcti mesine milliyetçilerin hücum ctmiş olduklarını ve şiddetli bir çardevirmeğe çalışması pışma cereyan ettiğini bildirmekgöstcriliyor tedirler. Angoladaki ayaklanmada binlerce kişi öldürülmüş Adımn açıklanmasını istenıiyen A. B. Dcvletlerinin bir memuru Amerikanm Portekizc ihtarda bulunduğunu söyledi... Ernest Hemingway hastahaneye kaldınkiı Seylân'da seferberlik ilân edildi İ Mesttt Bir Doğum 1 TÜRKAN ÖLÇER 1 2 MCIİH ÖLÇ1R kızları jf 5? fâ 9EDEFin doğumuau dost v e akrabalanaa müjdelerler. 19 N'isan 1961 Washingtoı TEŞEKKUR Veni dojan yavrumurun »aghgı İle ilgilemer«k. ev« kadmr gelerek. tefrtfleri UB ktymetli vakit vo roesailerinden kayb«derek daima oldugu gibi biri min nettar bırakan muhterem hoca, üatün lMars (Çoctık Hastalıkları profesörü) Bu arada Aııgola'da yaşıyan PorKolombo: 26 a.a. Seviân humemlcketlerine hickümeti bugün umumî seferberlik tekizlilerin ilân etmi? ve kara, hava ve deniz retlerinin luzlanmı;! olduğu da işakuvvetlerine mensup bütün ihti ret edilmektedir. yatları ve gönüllüleri silâh altına çağırmıştır. Seylân Başbakanı Bayan Bandaranaike radyoda yaptığı bır konuşmada geçenlerde kapatüaıı muhalif Federal partinın hüküraeti devirmeye çalıştığma dair haberler alınmış olduğunu »öylemiştir. Hruteef Oleyis Sendikası Ba;kam Mukbil Zırhloğlu dün Perapalas ote•linde yaptığı basm toplantısında Yatakh Vagonlar Şirketinin. işçilerin hakkını tammadığını, 1.5 milyon lira tutarında tazminat Vientıan 26 (a.a.) Ateş kesildâvası açıldığını ifade etmiştir. mesi hususunda çağrıda bulunul Bu arada Başkan «Yataklı Vagonmasına rağmen, dün gece Laos'da lar pazar. bayram ve tatil ücretsavaşlar bütün şiddetiyle devam lerini vermemektedir. Ayrıca '»10 etmiştir. Komünist Patet Lao ve lar da hak sahiplerinrlen başkalatarafsız Kongle birlikleri Muon rına öden.tıektedir. Eğer ihtilâfta Sai, Hukun, Mahaksay ve Ksiyeng uyuşulmazsa Yataklı Vagonlann Huang cephelerinde bütün kuvvet Brüksel'rîeki merkezine şikâyet leriyle taarruza geçmışlerdir. ederek mümessiün insan haklaÖte yandan Kıralcı Laos Hükü. rın? riayet etmesini istiyeceğiz.» meti İstihbarat Bakanı ateş ke?il Bundan sonra Perapalasrla Bemesı hususunda Sovyetler Bırliği led;'ve Nizamnamesinin 15 inci ve fnçıltere tarafından girişılen maddesinin 8 inci fıkrasına göre teşebbüsten memnun kalındığını çalrşan garsonların ehliyet imtive bu yolda gerckli tedbirlerin hanı yapılmıştır. Bunrlan «onra alınacağım bildirmiştir. tstihbagarson ehliyeti olmıyan kimselerat Bakanı bundan sonra. memle rin çalışma?ı menedilecektir. kette barışın geri gelmesi için Laos'daki bütün siya?i partilerle görüşmelere girişileceğini, ve bir lıal çaresi bulunmasına çalijılacagını işaret etmiştir. Tarafsız Hükümet Başkanı Prens Suvanna Fuma da dün gece bir radyo konuşması yaparak «Laos*. un meşru hükümetinin başkanı olmak dolayısiyle bütün taraflan döğüşü kesıııeye» dâvet ptnıiştır. •*• B. M. Meclisinde uzun Laos Kontrol Komisyann yarın lartışmalar. kavgalar sonunda (•alışmalarına başlıyacak Tahkikat Encümenine geniş Yeni Delhı 26. fa.a.) Hindısyetkiler sağlıyan kanun çıkmı.ş tan Radyosu bugünkü yayımlarınve Encumen de Anayasaya ayHa Mılletlerarası Laos Kontrol Ko kırı olmasına rağmen, Meclis | misyonunun yarın çalışmalanna görüşmelerinin neşrini yasak | başlamasınnı muhtemcl olduğunu etmiştir. Bu arada C.H.P. GeI söylemiştir. nel Başkarh tarihi nutuklarından birisini daha söyliyei Radyo Hindıstan Temsilctleriyrek. Anayasaya aykırı bulule birlikte çalışacak olan Polon nan bu kanunun vatandaşlarya ve Kanada heyetlerinin bu sa ca tanınmaması için elinden bah Yeni Delhiye varmış olriuk. geleni yapacağını söylemiş, D. larını lıildirmistir. P. çoğunluğu tarafından Inönü Kamboç Df\»rt Başkanı bir müddet için Meclis müzaLaosa gidccck kerelerinden çıkanlmıstır. Pnom Penh 26 laa.l Resmen Bu bakımdan bilhassa bubıldirildiğine göre. Kamboç Devgünden sonra gazeteler. hâdılet Başkanı Prens Norodom Siseleri değil. doğrudan doğruya hanuk müteveffa Laos Kıralı SiTabkikat Encümeninin tebliğle savang Vong'un ccnaze törenin. rini yaymlamak zorunda kalde bulunmak üzer e yarın uçakla mışlardır. Luang Grabang'a gidecektir. 1959 • D.P. Grupu, Meclisin kayılında vcfat etmiş olpıı Kıral Sinunu kabul etmesinden sonra savang Vong'un külleri bir sansaat 21 de toplanarak geç saatdıkfa muhafaza edilmektçdir. lere kadar süren bir toplantı Ba>bakan Penn Nouth ve Kırayapmıştir. lıyet ailcsı efradından birkaç kişi • C.H.P. de Meclisin topile birlikte Luang Prabang'a ciIsıımasından once ve sonra topdecek olan Prens Sihanuk'uiı zilantılar yapmıştır. yareti ddrt gün sürecek Prens bu •*• Tahranda başlıyacak olan arada Kıral Savang Vatana ve CENTO Başbakanlar seviyeLaos'taki bütün siyasi eğilımlerin sindeki toplantıya Menderes'in üderleri ile görüşecektir. Pnom yerıne Dışişleri Bakanı Fatin Penh'de. Prens Sihanuk'un bu Rüştü Zorlu gitmiştir. yolda bir talep karçısında kaldığı •k Bahkesir D.P. Milletvetakdirde çeşitli eğilinılcr arasınkılı Müçteba Iştın bu gece Deda uzlaştmcı bir rol oynamayı mokrat Partiden ve milletvekabul edeceği tahmin edilmektekillikten istifa ettiğini Mendedir. ıes'e bildirmiştir. Kamboç Başkentinde. Laos Ki•*• Tıp Talebe Cemiyetinin ralının cenare töreninin, Milliyetkongresi sırasında Güney Koçi. Nötralist ve terakkicilerin Kı re Üniversitelilerine bir telral Savang Vatana'nın 6u rızası sraf çekilmesi teklifi müzakeile geçici bir Millî Birlik Hüküre edildiği sjrada, Bumin Yamanoğlu'nun idaresindeki sivil nıeti kurulmasını sağlıyacak öpolis ekipi kongreyi dağıtmıs, nemli görüşmelere girişmelerine olay mahalline gaz bombalı imkân vereceği ilâvc edilmekte. polisler getirilmiştir. dir. Böylelikle önümüzdeki 12 mayısta Cenevre'de toplanacak Milletlerarası Konferanstan önce ge çici bir Koaüsyon Hükümeti kurulması ümidi gerçekleşebilecek. tir. Rusların ilk feza yokusu Gagarin Ç değiî, Serj İlyuşin'dir Fransız televzıyonunun. Gagarin'in feza yolculuğu münasebetiyle Moskovaya gönderdıği özel muhabiri Edouard Bobrovski orada bir hafta kaldıktan sonra Paris Radyosundan şu konuşmayı yaptı: • Bınbaşı Gagarin, fezaya uçan İlk adam dcğıidır. tkincidîr. llkı meşhur u'^k fabrikac.sının oğlu Serj İlyuşin'dir. Ifademin bütün sorumluluğunu üzerîme alıyiAum Haber kaynaklanmı ele veremem, fakjat bunlar mutlak surette ınanılır kaynaklardır ve kendileriyle doğrudan doğruya tnmas etmışımdir. Buna mukabil Sovypt makamları bana herhangi «bır bilgi vermekten, feza tecrübesiyle yakından uzaktan ilgilı herhangi bir âlimle temasıma imkân sağlamaktan geri dur muşlardır. llyuşin, tçcrübefinı Gagarm'den üç dört gün evvel yapmıştır. Bu adam, şıı anda, Moskova hastahanelerındpn bırınde, kendinden geçmiş bır halde yatmaktadır. Fezaya ilk giden bu insan:n hattâ ölüm halınde bulunduğu rıvayeti bile vardır. Serj llyuşin. babasınm vaziyeti dıiediği her ş?yi yapmasma müsaıt bır insandır. Feza hudutlarını ilk aşan olmağı mutlaka istiyordu. Sovyet hüku.Tieti nezdinde kimbilir nasıl tesirler »'apılarak, Serj'in uçrna»ı müsaadesi alınmış ve Serj, feza yolculuğuna ç;kmadan ancak birkaç ay evvel bu ije mahsus ola n yetiştirici dersleri aimıştı. Halbuki feza yolculuğu talimi görmck üzere ayrılmış iki yüz Sovyet yurddaj:, iki yıldan beri fizik, fizyolojik ve politik sahalarda ders görmektedirler. llyuşin'in bindiği feza gemisi, kürenin etrafında dört defa dönmüştür. Yere sapsağlam. fakat içinde. muvazenesim temelinden kaybet^ıış ve mahvolmuş bir insan taşıyar ı ; •jeri gelmişti. Youri Gaga.in'i, dünya yüzüne dönüsünden sonra, ancak Sovyet televizyonu ekran'.arında görebildım. Televizyon idaresınde bulunuyordum. Kendisinin, uzakta, Sayfiyede bulunduğunu söylediler. Onu görmeme imkân olmadı. Şu anda, Karadeniz kıyılarında, Hrutçev'in misafiridir ve orada dinleniyor. Youri Gagarin, kendinden evvel başka bir feza yolcusunun başarısız bir teşebbüse girişmiş olduğunu öğrenemeden seyahate çıkmıştır. Serj llyuşin büyük bir cesaret göstermistir. Yaptığı iş harikulâdedir. Edouard Bobrovski, sözlerini bi tirirken, Youri Gajarın'in böylece, fera Kristof Kolomb'u unvanını kaybettığıni söylemiştir. Edouard Bobrovski, bu konuşmasından sonra, vaadettiği gibi, haber kaynaklarını açıklama.tıakla beraber radyo idarecilerine. sözlerinin v.hhatini tevsik edici mahiyette bilgiler vermiş olmalıdir. Resmî bir mikrofondan verilen ve bomba patlar gibi tesir yapan böyle bir haber, ister iste mez resmî bir mahiyet alır. Şu halde. Edouard Bobpr>v?kinin soz lerinden şüphe etmeğe hiç mahal yoktur. Esasen muhabirin sozlf>ri mantıkh ve insicamlıd^r. Sovyet bi'.gınleri sağlam ve e.nin bir feza Komisyonî oktandır ş dsha ıvısîni bulamayınra teUrarlıyoroz. Naoolvon ne demı*? Çıkmas»'! îştempdiîtniz i»leri Noınisyorıa havalf fdiniz. Bo. de^ışvneî hır kaidedir: jo farkls ki çok def» ıslerin çıkmaması deŞil çıkması için komişvonlar Uurulur; fakat nevljyelim ki komisyonlardarı H çıktnaz. çttnkti komisyonlar bünyeleri ccşitli I P tıirbirine aykırı ve şahısUrdan karnlur. mel olsıın di\e kurnlnr. Halbukı fiUirler vr şahıslar hirbirini «n"=i tralise fderlcr. Yani birbir'rıın fikiricrini VP trşırlerini k.ıraTİ?'Ortayî» acayip kararlar .va vItar. .ya çıkamaf. Rir şünde i!" eünde ijini bitirmıs knmisvnıi gö rülmüs scv deiildir. Hele idarî i«Irrdp. help bizim şibi Uirtasiveci'iŞiıı ve mesulivetten kacman'" h'r idare erleneîi halinr çelrfiS' mfinleketlerde lıir işin komisvnns bavalesi onan çıkmaza girdiğinin alâmetidir 27 Mayısa doğru. Geçen yıJ bugün Ruçün yarın çıkacsk diye i«it<iJimiz işlerin hir türlü çıkamamasına sebep bndnr. tş görmek istiyenler komisyonUrdan tnümkün mertebe kaçmaii. hn salâhiyetsiz ve mesnliyetsiz ortanizmalardan pek kati zarnret olmadıkr» faydalanm» volana gitmeinelidir. tlyusin Ser{e"nin oğla semisıni tekemmul fttirince, ilk feza yolcusunun yeri hazırlanmış buiunuyordu. Bır tecrübe pilotu olan Seri; llyuşin birtakım iltimaslara başvurdu, belki de babasının nüfuzunu kullandı. Babası Sovyejt Rusyanın iki büyük uçak fabrikatöründen biridir. Öteki büyük fabrikatör de bilindiği gibi, Tupolev'dir. ll^uyin adının hatırı için. Sovyet idarecılerı, Serj'in bu müracaatını kabul etmiş olacaklar. Serj llyuşin, az talim görmüş oldugu için. uçu.şa tahammül edememıstır. Hareket ânında âni sür»t, yer çekimi yokluğu, dönüş sırasindaki âni sürat azalması, gürültü. sarsıntı. uçuşa geçişi sırasındaki fevkalâde haller. göklerdeki, tarife sığmaz ıssızlık hali, pilotun akli muvazenesini mahvetmiştir. Ara yerde şunu da söyliyeyım kı bu netice. fezalarda vapılan bu tecrübe uçuşlarının en önemli tarafının, bir robot gibi çelıkten sinirlere sahip olmak olduğunu göstermektedir. Bir feoeye yakındir, Tflrldyeden dif memleketlere «eyahst hemen hemen yaaak edilmiftir. Bo bir emniyet tedbiri midir? Samnıyornra. Çönkö iç eraniyet Içln Içeriden dışsnya değil, dısandan Içeriye seyahati önlemek lizımdır. O da hamdolsnn hic kimsenin aklından geçmez. Ne kaldı? r»6viz meıeleri. Bn dSriı me»«Ie«)ıH hslledemlytn nadir meiBİehrtlerden WH in Mzlz. On yaşmda bir kız doğum yapacak Menphis (Tannessee) 26 (A.P.) On yaşında bir zenci kızı, bir ay sonra yapacağı doğunıa hazırlık ol mak üzere bugün burada hastahaneye yatmıştır. Dolores Smith adındaki kızın 18 yaşmdaki bir rençperle evli olduğn akrabaları tarafından bildirilmiştir. Anne olacak kız. ağustosta 11 ya şına basacaktır. Hâmüe iken gayet seri bir şekilde şişmanladığından, doktorlar kızın hastahaneye yatraasını münasip gormüşlerdir. Hastahane makamları. hâdise hakkında mutalâada bulunmaktan çekinmişler, ancak kızın sıhhatinin normaî olduğunu soylemekle yetinmişlerdır. Tarihte en gen; annenm "ı ya • şmda Ariantinli bir kız olduğu ve o yaşta ikız dunyaya getirdiği bildınlmektedir. gideeek Karamanlis Yunanistana döndiü Beyefendiye te»ekkür ve hürmetlprimizin bllhassa kendileri tarafından kabulünü rica ve istirham cderken, 27/2.961 tarihinde (Alman Hastahanesinde) eşimin do|nımunu eağlayarak bize bir erkek evlât kazandıran pek kıymetü meslektaçım (Dngunı ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı) Beye ue a.vrıca en N8amlml tesekkürlerimizi büdiririz. Dr. Rua Alkdn ve eşi Dr. SEZAt BEDRETTİN TÜMAY Londra. 26 (AP) So\ yet Başbakanı Nikita Hrutçef Fas'ı zıyaret etmesi ıçm yapılan bır tekliü kabul etmiştir. Haber, Moskova Radyosu tara> fmdan verilmiştır. Rcsmi Sovyet Haberler ajansı Tass'ın bir haberini veren radyo, Hrutı;ef ile Fas Kıralınm resmi ziyaretler teati cdeceklerini söylemiş ve ziyaretlerin teferruatınm diplomatik kanallav vasıtasiyle hazırlanacağını ifade etmiştir. o Yeni Kömür Satış ve Tevzi Tüzügü dün îlân edildi Doçent ZİYA ÜSTÜN Yahudi Menuhin, komünistler tarafından trenden indirildi Berlin 26 (A.P.) Dunya çapında tanınmış viyolonist Yahudi Menuhinin dun gece Doğu Atrnanya komünist polısi tarafıadan trenden indirildıği bildırılmektedır. Bu hususta malumat veren Menuhınin menejeri, viyolonistiıı Ber linde bazı resitaller verdikten son ra Munıh'e gitmekte olduğunu ve treni Doğu Almanya toprakları içinden geçerken komünist polısimn Menuhin'in kâğıtlarının mun tazam olmadığını söylediğini bil • dirmiştir. Bunun üzerıne Yahudi Menuhin bagajlarmı da yanına alarak Berlın'e dönmuş ve bugün uçakla Münih'e hareket etmiştir. Hava Yollarırun komünıstlerio kontrolu altında olmadığı bildırilmektedir. fornsponörnrr Jnstınıtt öjl B ü y ük 1 NGİLİZCE &LMANCA FRANEIZC* AHM FONO '»'•k*1 C.d. !'3 B'î lıah'1 broşürumüzü ıste/ır z Felsefe Lugatı T a ma m I a n d ı Behçr cildi 40 T.L. Her uç cildının başhca fatıj yerler! ; Türkiyeyi, ŞARK TÜRİZMLE geziniz. L' y Mayıs Burt«i. tzmiı, Faınukkale • Antalya •ö • 2H Mayıs BayrBmda J Pamukkale • Milet. ia:w Mayıs Antalya. Konya. Hatay, Üreup. Ankara l'ophan» ceşmesi karşısı NoJV Tel: 44 72 Of). Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri HÂRİKALAR REVÜSÜ COCCİNEUEdePARiS YENİ PROGRAMLA Ankard ~b. t uumlıunyet 'leeks) Sanayı Bakanllğınca haBaşbakaa. Yunanistanııı. 15 zırlanan «Kömür Satış ve Tevzi Yonetmeliği» bugünkü Resmi Ga yıllık kalkınnıa plâıu için zetede yayınlanarak yürürlüğe Amerikan teşkilâtlarından girmiştir. söz aldısfim bildirdi Yönetmelık Ankara ve Istanbul lllerinde kullanılacak teshin köAtına. 2Ş (a.a.l Yunanıstan mürünün dağıtılış şekıllerini, mik Başbakanı Karamanlıs Birleşik A tarlarını ve kimler e tahsis yapılamerıka ve Kanada'ya yaptığı 13 bileceğinı göstermektedir. EÜnlük ziyareti tamamlıyarak dun Beyanname sahibinin vefatı vegece uçakla Atina'ya dönnıüştür. ya yakın akrabalar arasında feHava alamnda yaptığı bir konuş ragat halinde devır işlemi yapıla. mada Karamanlis, «Bırleşık Ame bılecektir. Amme hizmetı gören rıka Hukümıjtinin Yunanıstan'm memurlar, elçiltkler, hastahane ıktısaden kalkınma ve güvenlık ve okul gibi müesseselerin yanısı dâvalarına yakın bır ilgı beslediğira Amerikan yardımı ile ilgili oni ve Kennedy ile yaptığı gorüşmelarak memleketimize gelmiş olan lerın tam bir anlayış havası içinde Amerikan ordusu mensupları yageçtıgıni» söylemi.ş ve Yunanistan' ın 15 yıllık kalkınma plânının tat pılacak tahsislerde n müracaatlarıbıkı için çeşitli Amerikan te?kilât na göre teshin kömürü alabilecek. larından yardım vaadi aldığını be lerdir. lirtmiştir. İstanbul ve Ankara haıicindekı 1K\1 BİR KOMtDl AnkaraYunanıstan Başbakanı bu seyaha illerde yakılacak kömürlerin nevi da Üçuncu Tiyatro'da «lkiz Karti sırasında «Savunma paktlarının ve miktarı Valiiikler tarafından deşim Davıd» (Goget Mapop) isim lüzumuna bir kere daha işaret e tâyin ve tesbit edılecek, ayrıca li komedinin temsiline başlanmıştır dildiğini ve bu pakiların kuvvet bu ıllerdeki hastahane, okul ve İlgiyle karşılanan bu eseri sahneye lendirilmesi zaruretinin anlaşıldı resmi müesseselere yapılacak tah Ekmel Hürol koymuştur. Resimde ğını» sözlerıne ilâve etmiştir. sisler Valiiikler ve Kömür Satış piyesin bir sahnesinde Umran UÎve Tevzi Müesseseleri arasında man ile Beyhan Gönen görülükarariaştınlacaktır. Dığer taraf vorlar. tan tahsisleri çıkan, kömürlerin dağıtılması da bu muegseseleree tesbit edılen sıraya göre yapılaŞ TÜRKAN YÜRÜTÜR I caktır. Yönetmelık, illere tahsis edılen teshin kömürlerinm (linyit, taşJ| erkek çocuklan CENGİZ'ın £: kömürü, kok) sınıflandırılması ile Dünya Gazeteîi Başytzarı Fallh Ş? dünyaya geldiğini akraba ^ son bulmaktadır. Rsfkı Atay'm Modada devriy» «o^ ve dostlarına müjdelerler. j&i kggındaki evinin önünde duran •£ 25/4/961 Z e y n ° p Kâroil jŞj 33470 plâkal'. otomobili gece meçhu! hırsızlar tarafından çalmnuşt!T. Trafik ekipl^ri ve hırsızlık ma. 5ası nsemurlan otomobili tramtk*ad;Tİ»f. m Mesut Bir Doğum i NECDET YÜRÜTÜR f FaHh ütffcı Atay'ın i şaiıiMİı KORDON BLÖ'de devam ediyor Rezervasyon: 48 54 08 Pİ^REJA Lavanta çiçeği Bir öğrelmanrfe aranacak vasıflar tesbit itfHdi Yeni satın alman Boehton şüepi geliyor Armatorlerden manyadaa satın tonluk «Bodrum» deki pazsr gunü c=ktir. Koçtuf'u" Alaldığı 4380 gros şılepl, önümüzhmammıza gele DOKTOR lm DTI Kırbakan; Saç ve Zuhr?*^  V ET Oğlumuz SELM ESİNLİ MILHEM'in 28/4,961 cuma gıinu saat 15,00 de, Nişantaşı Güzel Bahçe Kliniğinde yapılacak sünnet merasimine sayın dost ve arkadaşlarrmızrn şeref vermelerini rica ederiz. VİKTORYA ve İBRAHİM ESİNLİ MİLHEM N ' ı k l a l Carı twrnıakk;!Ui Nı> «B I'el • 44 1U 73 AEkara. 26 «'CumhuriyetTeleks') Millî Eğıtim Bakanlîğ! PlânUroa Komisyonu öğretmen yeriştiren kurumlar için temel prensipin esat olarak slmmssı karannda mutaba kata varmıstır. Bu prensipler şunlardır : 1. Yetişecek öğretmenm gçnel kultur ve bilgi bakımından en anndan lise kültüru ile teçhiz olun ması, 2 Eranş bılgısı yönunden kifayetü olması, 3. Mesleki formasjori yonundçn bir öğretmene lâzım olacak eçitim ve öğretim bilgilerı ile cihazlanmıs bulunması. 4. .Şahsiyet 5ahıbi ve her nevi memleket meselesınde ülkü sahibi olması. Başçavuşu yarahyan hırsw yakalandı DOKTOR Ziyaeddin Maktav Knlak, Burnn BoŞar < \tıı Uış) Hastalıkları Mütehassısı tüksım. Kecebuaşa Caddes) Hark Ap' S/1 Tel : 4B3tm FABRİKAYA ELVERİŞLİ KİRALlK BÎNA Ejoip, Bahariye'de 3090 metre murabbaı bina. 910 metre murabbaı bog arsa kazan dairesi yeraekhane, duş, yazıhane. telefon, depo; elektrik ve su tesisatı vesaire muracaat. Telefon: 21 48 79 Kibar Aleıttin KOLONYASIDIR Selimıyede Kayyum Ahmet 50kağmda 2 sayılı apartımana geceyarısı giren bir hırsıt, o sırada eve gelen Başçavuş Faruk Kartal tarafından görülmuştür. Başçavuşu gorüp korkusundan kaçmak istiyen sabıkalı hırsız ile Faruk Kartal sraşınds boğuşma başlamıştır. Bu sırada b'çağını çeken hırsız, Başçavuşu koîundan yaralamışsa da vakalgnmıştır, Hırsızm sabıkalılard?n Abdürrshman Gural olduğu Başkalan paralannı W Mtfl •erlerine otnrttnlar. Bic hAlâ blrfe? yapanıadık. On leneUic fflry» devrinde paramıon nsnl p«rismn oldvğnna ve bnnn kimlerin nıwıl yaptıklarını hepimiz biliriz. Bn(fflnkii dnramnn simdiki hükumfte »it bir tonjmlolnk oimadıtırn d» biliriı. Na«ıl 1950 den »onr« 3 4 sene sören bollnk. (ktigarll rahatlık DemoUrat Fartinin detil. kendinden evvelkl Halk Fartisi iktidarının eseri ige, baBÛnkli mkıntı da Demokratlann hilhaasa 1954 ten nonra htesapskz kltapsı^ Küre etrafında bir defa dönü ennasyonist hir iktisai nolitikasışün seksen dokuz dakika sürdü nın neticesidir. Demokratlar dah» ğu, Serj llyuşin'in üç devir yap iktidarda iken hepimiz, herke*tığı. buna, feza sefinesinin mah Bnnlardan »onra iktidara gerekine girmesi ve hızını azaltma lecek hökumetln Allah Tardımcısı için on dokuz dakika daha ilâ 11 olınn. Bu kadar pislik ve bn vesi icap ettıği düşünülürse, feza kadar hesapsızlığın tenelerce r?pilotunun, her tarafı kapalı ka zası çekilecek ve kngnr zananıtı marasınJa. tek başına dört saat hfikflmetine yüklenecektir. yirmi yedi dakika kaldığı meydaDerdik.. BnrBn o rözlerimizi n.a çıkar. hatırlıyor ve şimdiki dnrnmnn sYouri Gagarin ije. peykin yer eılannı. Tagsıada »aniklannın dönüşü için hesaplanan nazari nimmetine kaydediyoruz ve eimeseksen dokuz dakikalık müddete Hyiz.. karşıhk fezada ancak yüz sekiz Ama hn hakikatl hlldikten «ondakika kalmıştır. llyuşin'in geçirra duraman te«p ettirdlği mâknl diği maceranın kötü âkıbeti göztedbirleri almaki» da tereddöt etönüne getirilerek. Gagarin'in sememeliyiz. yahatinin kısa kesilmij olduğu da Şimdi bir kere «a döviı meselekabul edilebilir. sinin mntlaka fstihsalimiıi artttrGenc muhabir Bobrovski'nin makla halledilece^ine kanJ oldnverdiği tamamlayıcı malumata göre Sprj llyuşin yolculuğunun ğumnza, yani memlekete tnümkün son safhasmda. yani iniş sırasın mertebe döviz girmesiyle dflzeieda, dünya ile olan bütün radyo i r ee^'ne inandığımtza göre bn yoltibatını kaybetmiştir. Bu irtibat daki adımları eesaretle atmalıyız. Acaba dış seyahatler döviz akaybınin verdiği mutlak yalnızlık intıbaı yiizünden, feza gemisi levhine bir lesir yapıyor mn? Ben bn «kirde dcğilim. Tani içinrie ters dönmüş olması, yere indiği andaki «adme sırasında tedbirli ve muiedil olmak sartiykendinden gecmi.ş bulunmaıı kur le hn hareketin paramızt dnsüreceğine lnanmıyornm. Bilindlğl &• vetle muhtemeldır. bi Tfirfc parası Için «ç kur rar: Geçen 10 nisan günü başlayan büyük feza haftasınm en saşırtıcı Birisi restnî Inrr. T«tri 1 d«hır 9 ve en bulanık noktalarından biri llra. Ikincisl serbe»t dıs plraaa., Taböylece meydana çıkmı? bulunni Zurih ve NewTork piyaılar» maktadır. ki bunlar hemen hsmen HrblrSer.i llyuşin'in arkadaşı olan lerinin aynıdır bngflnlerte bo bir muhendis şöyle demiştir: dolar 12 12 bncuk etrafmaadır. Gerçekten de llyuşin, fezaya Üçüncüsfl bizdeki karaborsa. O gitmek ve şimdi Gagarin'i şöhreda giinün rivayetleTİne, «SyleBMi te ulaştıran teşebbüsü kendisi nntnklara. beklenen kararİM». yapmak istemiştir. Kendi'i en malî tedbirlere gore flefisip dnseçkin Sovyet pilotlarındandır. rnyor. Bngünlerde 15 Hr» etrafinİki ay önce, uçakla bir sürat reda oldnğnnn söylüyorlar. Bn rakoru kırmış, nişan almıştir. Fakam Demokratlar zamaBTDds İS • kat bir ay kadar evvel llyuşin 20 ye hatiâ bazı müstesna bAİlerbuyük bir otomobil kazası geçirde 25 liraya kadar çıkmıştı. di. Bu yüzden, şımdi hastahanede Şimdi.. bnnlardan blzi alSksdar yatıyor. Nihayet, Gagarin'm Moskova edecek olan kısım iklncisidir. Tada yaptığı basın toplantısında, bir ni dolar Znrih'de kaç ise hakiki Amerikan gazetecisi. Sovyetler knr badnr. Bn rakam ihtllftli mfiBirlıği llim Akademisi Başkanı feakıp 10 baçnk lirsra kadar dfi«Aleksandr Nesmeianov'a, Gaga miiştii. rin'in, gerçekten, Sovyet âlimleri Karaborsadaki rakamı esaa elatarafından fezaya ilk gönderilen rak slamayız. Çiinkti n pek dar insan olup olaıadığını sormuş, bir «ahada bes on ki«inin arî ve bajkandan cMuhakkak!» cevabını talebiyle endi$e veya feraîshfrı ile alnvjtır. Böylece, bir ilmi yalan müteeısir olan Uterik ve pek mada. yüzlerce Sovyet bılgini birleş balli bir knrdur. mis bulunuyor, Onnn icin seyahat dövizi hmvYalnız, dikkatten kaçmıya n bir • anda alacaSıtnız rakam bencP nokta var. Feza çağının başmdan dı;arıdakt serbeşt knr olmahdır. beri. Sovyetler hiç bir zaman bir Çünkii ekonomiU «Fbpplerîe femağlubiyete uğradıklannı itiraf «ekkü! etmis olan pivjşa odnf. etraemişlfirdir. Onlara sorarsanız. Türkiyedekî birk»ç kişinin te«in hiç bir Sputnik yarı yolds kalms altında hrjlünan oynak ve aüâh mı?, Gagarin'den önce fezaya hiç piyasa deŞiH.ir. bir insan gönderilmemîştir. Ams isiHvornz Ui hiikijtnpt hiT Halbuki, Rus âlimlerinin, tıe »evahat dövizi ihdas rdocekt'rkadar büyük, tıe kadar hünerli 0 Tani gpleıı spvvahlar sevahal » lurlarsa olsunlar, yine de başarı centalarına veya ntelİFrp mnsyrrn sızhklara uğradıklan muhakkak çartlar altında Hövi7!»rini 9 Hrsıtır. Geçen sene eylulünde. Hrut dan de£ü, kahn! eflîÎFrplt * n t!» çev'i NewYork'a götüren Baltika yahat döviz) Uıırtı «rp gemisi mürettebatından biri, ge tacaklar, bııradan eıdp de h " tni salonlarından birinde. içinde paralardan aynı fiafia dövi? *{?• manken bulunan bir feza gemisi caklardtr. rnaketi teşhir edildiğini açıklaBn rakam'ti 14 • 15 rivarmHa *•* mıjtır, Sovyetler Birliği Başkam. Pc" bu maketi Avrupalı gazetecilere yin pdîlpcefini «öylttyorîürîöstenneğe hazırlanıyordu. Hrut bnna taraftar defrüim. Cnnk'i bn çev'in o günlerdeki sinirüliği, sa 14 15 rakamı biîd»ki Fşaşsır1 v> bırsızlıgı, aksiliği. maketi ile o madrabaz karabnr^anın ra)*» "»'vünmeğe hazîrlandıgı bu füze dlf. BİZİm par^Tiın şprbp^t ppasahskkında beklediği haberin çel dakî kıymeti Zur\h VF \pnTork pîyagalsndir. memesinden dolayı idi. Karar veriürkpn hıj nnUfav! hn Storadan, balistik füzelere m mur bazı askerî şeflerin vazifele kpre dahs hptırlatmavı vazifr hü Çünkü Mr Uere 15 b'hi)! rinden uzaklaştınldıkları duyul. mi. gnnîi> 14 e ıntlm?* Ö*P du. Nıhayet, müthiş bir infilâktaiî uzun uzun bahsedildi. Gizli bir kinde işp Znrih IIP Hivnrşa <?nj üste vukua gelen bu inhlâkta bir tnulur. O dii«ier*p bıziniki H« ıj'i çok ölen olmuştur. Ölenler ara ser. Çıkniam?şı irin «IF •ç^>ıii''«r smda Sovyet havacılığı teknis aldıiımıza enre n ihtim»' ıj<. , şrn yenleri de vardı. Bunlar sonradan olamaz. muthelif zamanlarda teyîd edildi Yani 12 VP »atın *bn 12 htj^nsa llyuşin'in uğradığı yarı akame satargak btı iş rahatça 'ür»jrr. CeEhonomidp tin Rusları şaşırtmıs olduğu stfy paret lâzım rçşarct.. leniyor. Hakikatin meydana çık ne hovardalık. np pıçırıkhU. *n»ntığını jtörünce endijelendiler. Ga dıîının cesaretini taüimah kSfirtir. garin. feza gemisi ve füzesi hazırKomsularımız böyle mnvaffak dt. Onlsn hemen harekete geçir oldnlar, B. FELFK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle