20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Nisan 1961 CUMHUHtfST BEŞ Bastarafı I inei tayfada O«riei Bğrenciler dfln tstanbul Selim Sarper ile şeref salonunda Ünlr«rıitesi bahçeainde toplanaförüsen Amerikan Dısisleri Barak hâdise çıkarmak istemisler Bastarafı 1 tneı sahıfede kanı Rusk, bilâhare diğer lalona dlr. Bir uçak, Cezayir'den Bttstarafı I ıneı ukttede şütçüler üzerinde bir morai çöAsi generaller kendilerini geçerek basın myhsuplann» iun = Birbirlcriyle daima isbirlifi ya tur. E 1958 mayısında patlak veren küntüsüne yol açmıştır. De pan r e layıları 100 ü geçmiyen bekliyen taraftarlanna veda et kalkıp Cebelitank'a indi lan »öylemistir: Gaulle'e muhalif sosyalistler. «Merkezî Andlasma Te$kilitı E Lagaillarde liderliğindeki bibu flniversiteli öğrenci grupu son mek imkânını bile bulamamışlarhattâ karışıklık için fırsat kol Istihbarat Bakanı Louis Tere Bakanlar Konseyinin 9 uncu otu E rinci isyanda, paraşütçü birlikçahjmalarına evvelki gün bir gadır. luyan komünistler ve onların Cezayiri işgal eden jandarma noire, asilerin akıbeti hakkında rumunda Birle$ik Amerikayı tem = ler bütün Cezayiri tamamen zetedeki yazıyı vesile ederek başkontrolündeki işçi teşekkülleDiyarbakır, 26 (Telefonla) Er yin Kuru, Mehmet Polat ve Paşa lamıslardır. Grup, bahis konusu birliklerinın radyoevini ele geçir bilgi verirken, hüviyeti meçhul sil etmek üzere Ankara'ya gelmiş = ele geçirmişler ve hattâ Korri dahi, De Gaulle'ü payandala gani ilçesine baglı Killeç köyü süre adh şahıslar, ağır surette ya yazıda komünistlerin propagan meleri çok şaşırtıcı olmus ve spi bir uçağı n Cezayirden Cebelütta olmaktan memnunum Konferan. E sıka adasına bile sıçramışlarmışlar ve umumi tesanüde kaE dı. De Gaulle'ün Fransa için halkı, kafileler halinde ellerinde ralanmışlardır. Baakmcılar, köy dası olduğu iddiasiyle komünizmi ker karşısına dikilenleri görünce nka geldiğini, uçaktakı yolcular sa iştirak edecek olan CENTO Hü tılmışlardır. Yozlaşmak istimavzer, av tüfeği, kürek ve sopa den yatak, çul ve çuvallan da top ve gazeteyi protesto etmek için şaşkınlıkla cHerkes meydana koş hakkında bir şey bilmediğini söy kümetleri resmî şahsiyetleriyle = olağanüstü sayılacak yetkilerkametinde bulunduğu iddia olar olduğu halde arazi ve hudut sun» diyebılmiştir. Bu sözler Ssi lemiştir. Bakan, Cezayirdeki ayak şahsen tanışmayı iştiyakla bekli Ş le iktidara gelmesi üzerine Pakarar almıştır. Halbuki iddiaya lıyarak dönmüşlerdir. lunan Fransız milleti, tehlike ihtilâfı yüzünden Civan Evler köE ris'in işgali kılı kılma önlengöre asıl gayeleri 28 nisan olayla Cezayir radyosundan duyulan son lanma sırasında birinci derecede yorunı Jandarmalar, mütecavizlen tâ yüne bir baskın yapmışlardır. çanı çaldığı zaman vatanperE mişti. rının birinci yıldönümü münase sözler olmustur. Bu çağrı üzert rol oynıyan paraşütçü alayına ne Dışişleri Bakanı olarak kuvvetverlijini yüzünün akı ile ispat = Müfrit sağcılar o zaman, Bu baskında Hatip Tuna, Hüse kibe başlamıştır. betiyle yapılacak töreni gölgele ne ellerinde her çeşıt silâh bulu yapılacağı sorusuna «Bakanlar li dostıımuz ve rr.üttefikimiz Türetmiştir. mek olan gerici ffrupu, kongre nan binlerce kişiden mürekkep Kurulunun toplantısında bu para kiye Cumhuriyetini ziyaret ve i E • Fransız Cezayiri» politikala'îmıramııımııııııınııniiMnınıınııiüimımııımmııııiMiPiiı., E rında De Gaulle'ü kendilerinPatırtıh ihtilâlden Fransanın kalabalık büyük meydana sinde kulis yaptıkları M.T.T.B ni bir şütçü alaymin âkıbeti görüşme leri gelen resmî şahsiyetleri ile |2 den yana zannederek, tarih tek kazancı, artık millî bir CeÇöken evin altında kalan İki amele, duvar altında kendi gayelerine vasıta efcnek is dogru konuşmaya başlamıştır. konusu olmadı. Sadece bu birli tanışma hususundaki bu ilk fır S sayfalarma yerleşmiş emekli zayir politikasına ulaşılmıs temisse de buna muvaffak olamaGeneral Challe ve General ğin isyan n#reketindeki rolü üze sata sahip olmaktan da memnun E Orgenerali kuvvetle desteklekalarak öldü 3 kişi öldü bulunduğunun meydana çıkma mıstır. Gene iddialara e°>e burinde duruldu. Gerçekte, âsi ge oldum. Son senelerde memleketleri E mişlerdi. Fakat sonradan yanılsı olmustur. Asi generallere Salan. balkonda Diyarbakır, 25 (Telefonla) SiBursa 26 (Telefonla) Kapalı nun üzerine evvelki gece Beyanerallerin faydalandıkları birlik mizin mukadderatları birbirine E dıklannı anlıyarak, Cezayirkarşı Fransız milletinin kenetverek ilçesine bağlı Kellot köyün çarşı yangın sahasmda 2 amele zıtta yapılan ve Yassıadadan tahgörünüyorlar lerin yedekler olduğu müşahede daha sık! baclandıkça Birleşik A E den alevledikleri bir ihtilâlle .lenmesi, müfrit sağcı azınlık den Mehmet Şar adh bir şahsa ait bir duvar altında kalarak fecî şe Hye edilen bir D.P. ocak başkanıÇok geçmeden General Challe edilmistir. 'MI generaller her ne merika halkının Türk halkına E kabuğundan çıkarıp başlarına müstesna, lideri De Gaune"ün tek katlı ev, sürekli yağmurlar kilde ölmüşlerdir. Tarihî bir anı nın da i?tirâk ettiîi toplantıda; ile General Salan'ı hükumet koka'lar diğer birliklerin de tam hürmeti ve Türk milletinin refa E getirdikleri De Gaulle'ü, gene n hâdiselerin tahrik faktörü «Ce dan çökmüştür. Kaza sırasında tın etrafı açılmak üzere yangın D. P. ye bağlı semtlerde beyannağnım balkonunda göründükleri deteğini elde etmeje çalışTnışlar hına karşı ilgimiz daha da kuv S Cezayirden alevledikleri ikinzayir için selfdetermmation> Mehmet ve iki çocuğu enkaz al dan kalan eski bir duvar kalıntı name dağıtılmasına ve bu protesgöze çarpmış, fakat mikrofonlar sa da bu emellerinde muvaffak vetlenmij ve derinleşmiştir. E ci bir ihtiliUe devirmeğe yeltında kalarak ölmüstür. politikası'nı benimsediğini gös lan teoıizlenirken Şevki ve Nebl to yürüyiişüne D. P sempatizan bozulduğu için bunlar meydanda olımamışlardır.» cevabını verÂcil ihtiyaç E tenmişlerdir. Fakat başarıya termektedir. lannın da istirâk ettirilmesine toplanan kalabalığa hitap etmek 5 kişiyi bıçakla ağır adında iki kardeş dibinde çalıs karar verilerek tatbikata geçilm ştir. CENTO toplantısı 12 ayda n beri E ulaşamamışlar. zira alev mevNüfusun yüzde 86 sını teşkil tıklan duvarın âni yıkılmasiyle fırsatmı bulamamışlardir. yapılan ilk taplantıdır ve faydalı = zii kalmış ve 4 gün gibi kısa eden Cezayirli Berberi Müslüsurette yaraladı altında kalmışlardır. Kaza sonun mistir. Uniformalarını giyinmiş buluGüvenlik tedbirleri fikir teatisi için bir fırsat sağlıya. E bir süre zarfında da bastırılımanların bağımsızhk haklarm Izmıt, 26 (Telefonla) Sakar da Şevki derhal Cltnüş ve Nebi Dün sabah, gerici üniversiteli nan Challe, Salan ve Jouhaud bucaktır. Birleşik Amerikanın CEN E vermiştir. dan daha fazla mahrum edileya'nın Karaosman mahallesinden ise hastahaneye götürülürken öğrenciler kaldırıldı sınfları dolaşarak radan dogruca zemin kata inmisEmekli Generaller, muvaffaTO'ya üye hükümetlerin siyasi, E miyeceklerini dünyada idrak Ceraal Yoldaş adındaki şahıs, mi ynlda ölmüştür. gençleri protesto vürüyüşüne da ler ve kendilerini bekliyen bir paen büyük edemiyen tek zümre, âsi g«nesahalarda ; : kiyetsizliklerinin Paris bölgesinde alınmıs olan o ekonomik, ve askerî safir olarak gittigi kayınpederinin raşütçü yüzbaşı ile alelâcele bir lağanüstü güvenlik tedbirleri bu müşterek meseleleri, müştereken E faktörü olan De Gaulle'ün azvet etmişlerse de buna iltifat eraller ve taraftarlan kalmıştır ı rvınde bir münakasa sonunda bı Üvey oğlu ile münasebetden olmamıs. üstelik tepki gör seyler konuşmuşlardır. Bu konuş sabah kaldınlmıştır. Seine nehri halline çalışarak istikbal için ümit E mini hesaplamamış değillerdi. Cezayir Harbi neredeyse 6^ çağını çekerek kayınpederi îsma te bulunan kadın müşlerdir. ön hazırlıklı küçük ma sırasında «uçak» sözünün sık üzerindeki köprülere ve yakınla verici bir menfaat camiasını ted E Zaten Paris'in işgalini tehalukyıhnı doldurmaktadır. Cezayir ili, kayınvalidesi Havvayı, karm Harbinin asağıda vereceğimiz Zonguldak, 26 (Telefonla) Ka bir grup Atatürk anıtının önün sık geçtiği bilhassa dikkati çek rında bulunan bazı noktalara yer ricen meydana getirmeye gayret = la istemelerinde esas âmil, De Hayriyeyi, baldızı Fatma Kaya'yı kaypak miştir. Salan'ın yanında kansı da leştirilmiş olan otobüsler depolara ettiklerini memnuniyetle görmüş E Gaulle'ü yakalayıp ihtilâttan bilânçosu, ihtilâl sevdalılannın ve misafirlerden Kadlr Taştan'ı rabükte üvey oğlu ile zina halin den evvelce hazırlanmış E menetmekti. Zira her seye realiteleri anlamakta ne kadar nıuhtelif yerlerinden ağır surette de bulunan bir kadın, kocasının ifadeli dövizlerle hareket edeceŞi beraber bulunmaktaydı. gönderilmiştir. Güvenlik kıtaları tük. rağmen Fransa'mn ekseriyeti güçlük çektiklerini ortaya koihbarı üzerine yakalanmış ve her bir «ırada devrimci genclerin oıiiBunun üzerine generaller bura kışlalanna dönm»ğe başlamışlarysralamıstır. CENTO, üyelerinin hürriyetinin ~ tarafından gönülden destekledahalesi ile dövizleri yırtılmış ve dan dısan çıkmışlar ve her biri yacaktır: dır. Olayı müteakıp 18 santim uzun iki suçlu da tevkif edilmişlerdir. muhafazasma ve dünya sulhü ga nen Devlet Başkanınm, birkaç dagıtılmışlardır. Fransız ordusunun büyük bir ayrı bir askerî kaoıyona binmisluğundaki bıçağı ile firara kalkıOrly hava alanı pisti, geceleri bu yesine bağlı tamamen tedafüi bir E cüretkâr emekli generale paSivas'ta hayat, felce kısmı olan 450.00 asker, MüslüBu sırada aralarına ne olup bit lerdir. Kamyonlar isyanın daya rasını kullanılmaz hale getiren enşan Cemal yakalanarak Adalete ittifaktır. Hür dünyanın mühim S bu; bırakacak ve dev şahsiyeman Milliyetçilerle mücadele tiğini anlamak istiyen merakhlar nağını teşkil eden paraşütçüler gellerin kaldırılmasından sonra, bu tesiim edilmiştir. uğradı bölgesel tedafüi ittifaklarının hiç E tini zedeletecek tipten bir a için Cezayirde bulunmaktadır. da katılmışlardır. tarafından sarılmış bir vaziyette sabahtan itibaren de normal hava bir ü>erinin komünist blokunun E dam olmadığını pekâlâ biliyor Sivas, 26 (Telefonla) ŞehriBir memur, polisten Halbuki Fransa ve Hür Dünya Bunu müteakıp olay yerine Ee hareket etmîşlerdir. seferlerine açılmıştır. Cezayir se toprtk tecavüzlerine mâruz olma E lardı. Ama, Challe liderliğinmizde iki günden beri şiddetli bir len 66. Tümen Kumandanı Tuggeiçin esas dış tehlike, birincisiAz sonra da Cezayir şehri tank ferleri hakkında henüz hava alanı dığına işaretle Genel Sekreter Mr. dayak yedi fırtına hüküm sürmektedir. Fırtı neral Faruk Güventürk şu konuş~ deki Ssi generallerin, başlannin doğu hudutlarına 1,000 kilann himayesinde ilerliyen jan na resmi talimat g°lmediği için, Baig, birliğin mâna^ını febarüz E gıçta arzettikleri manzaranm Bitlis, 26 (Hususi) Tatvan 11 nadan şehirdeki hayat felce uğ mayı yapmıstır: lometre mesafedeki Demirperdarma birlikleri tarafından tama Cozayire gitmek istiyen 70 gazete ettirmiştir. Dünyanın diğer bölge E aksine, iyi hazırlanmamış buçesinden Tekel tftkip merouru 7A ramıstır. Bugün bazı evlerin kidenin gerisinde yatmaktadır «Gençler, 28 nisan dolayısiyle men işgal edilmistir. ci ve fotoğrafçı alanda beklemek lerindeki son hâdiseler camiaları. E lundukları şimdi anlaşılıyor. ver Şerefhanoğlu, vazife yaparken remitleri uçmus ve camlan kml6^ sene zarfında Fransız orduIsj'anı destekliyen Avrupalı tedirler. yapılacak muhteşem merasimi mızın müdafaaları hususundaki = Çünkü kendilerine sadık görüköylülerle münakasa etmesi üze mıştır. sunun Cezayir'deki can kaybı baltalamak ve dejenere etmek a Cezayirlilerin büyük bir şaskmlık rıne poli» karakoluna götürülerek âcil ihtiyacı göstermiştir. Aynı za E nen paraşütçü birlikler, Paris'i 9,000 dir ve ayrıca 22,000 asker Bitlis'te bir define maciyle hareket eden kuyruklar ve kızgınlık içinde bulundukları Dünyadaki tepkiler dövülmüştür. manda hâdiselerin müstakbel ce E işgale kalkışacak kadar ileriye de yaralanmıştır. Cezayir milgörülmüştür. Bu arada dikkati bizce tesbit edilmistir. Ziveri, dördüğü Iddia edilen poliyetçilerinin attıklan kurşunDe Gaulle'ün Cezayir isyanının reyan »ekilleri bir.lere dikkat na gitmegi göze alamamışlar ve aranıyor !is îsmet Göreli ile gece hekçisl 28 nisanda Türk eenrliSinin ?ah çeken bir cihet General Challe'in bastırılmasında kazandıgı başan zanmızı gittikçe artan bir şekil E emirlerine itaat etmemişlerdir. lar ve bombalardan da 1 9 0 ,0 isyan bastırılmadan önce De Bıtliı, 26 (HususH $ehriır>izde lanışı neticesi diktatör taslaklanhsKkır.da tftkibata feçilmiştir. Avrupalı Fransız ölmüştür. de bu bölgenin gelişmesine ve hal E Cumartesi günü yapılması muGaulle'e bir telgraf göndererek AVashington çevrelerinde memnu kınm refahını artıracak yapılrr.akta olsn bir sinemnnın ye nın maskesi dü«*ü ve arkasından Milliyetçilerin can kaybı 150 faaliyet E tasavver indirme, baskın avanBlr inkilâp aleyhtan hükumetin emrinde olduğunu bil niyet yaratmıştır. tlgili kisiler ar lere yönetmeni lüzumu göster. 5 tajlarını kaybedince de, De rınde define olduğu faviısı iizeri da 2 Mayıs geldi. bindir. Paris'i destekledikleri 7 n tık De Gaulle'ün daha sağlam adirmiş olmasıdır. ne înşaat durmuş ve lıafriyata baş E Gaulle'ün aldığı malum eneriçin de 16,000 müslüman CezaBugünkü iktidar Türk vatanmı yakalandı dımlarla Ozayir isini halletme yo mektedir. Birleşik Amerika bu te E jik ve cesaretli tedbirler karlanmıştır. Büyük hir kalabalık tayirli, Milliyetçiler tarafından Asilerin bötün çözülmeleri birsebbüslerde CENTO'ya üye mem Kuyucak, 25 (Telefonla^ Lirafmdan yakm alâk;ı ile tâkip e ve istiklSlini en iyi koruyan idea kaç saat içinde vukubulmuş ve luna gideceğini ifade etmıslerdır. leketlerle işbirliği yapmakla gu E şısında teşebbüsleri bir maceöldürülmüştür. man köyünde münfesih D. P. o dilen hafriyat, bir kaç gün daha list Devlet Başkanı ve M. B. K. sabaha karşı saat üçte E ra hüviyetine bürünüvermiştir. her sey îsyan hareketinin bastırılmıs ol rur duymaktadır. Fransa ve Cezayir hapishane nin elindedir. rak bsşkanı Mehmet Kızıl, Mill! devam edecektir. Mezkur arsada, ması bilhassa Fas, Tunus ve geçıE ikinci Cezayir ayaklanmasısona ermiştir. lerinde 22,000 Cezayirli, milliHükümetim . nâmına bu toplan E n'.n kendiliğinden çökmesine Türk GençliRi. Türk Ordusu ve fnkılSp aleyhlnde bulunduğun eskiden bir kilise bulunması, herci Cezayir hükumeti çevrelerinde yetçilik hareketinden dolayı dan yakalanarak tevkif edilmiş kesin alâkasını büsbütün artırmış Türk Milleti Atatürk ideallerinin Anî çözülmenin sebepleri de sevinç yaratmıştır. Bu çevre tı münasebetiyle evsahipliği ya E sebep olan De Gaulle, her milmevkuf tutulmaktadır. Ayrı 1 yolu ve izi iizerindedir Bu türlü tir. tır. lerde Cezavirin geleceğinin bundan pan ve 1958 yıhndan beri CEXTO, E lî başanda olduğu gibi, en büca temerküz kamplarında 30 Cezayıreiekı isyanın bu kadar teskilâtının ev sahibi olarak gös. kan'iklıklardan menfi insanlar bin Müslüman Cezayirli busüratle bastırılmasına sebep ola sonra daha saglam bir şkilde te terdiği bütün yardım ve destek S yük desteği 1958 mayısına kıfaydalanır. Atatürk ideallerinin lunmaktadır. 2,000,000 Cezayir : rak De Gaulle'ün çok kesin tutu minat altına alınabileceiine daır ten dolayı Türk Hükümetine te E yasla bambaşka bir karakter Emekli inkılâp subaylan Müşterek Pazara katılma verdigi inançla bu memlekette mu ve soğukkanlüığı gösterilmek kanaatin kuvvetlendigine isaret sekkürlerimi ifade etmek isterim.» E taşıyan Fransız milletinden al li, askeri harekâttan veya Mil : hiç bir düsman kıpırdayamaz. OrE mıştır. Asi generaller juntasıliyetçilerin hücumundan ko ; ladık edilmektedir. Amerika Dışişleri Bakanı Mr. 5 nin düşünemediği en önemli orduya dönmek şartlanmız, Brüksel'e taya attıklan fikir cazip fakat tedir. Salı günü hükümete ates aç runmak için yuvalanndan alı ; kuvvetlere âsiler üzerine Hask muhtemelen c«nartesi gü E nokta, Fransız milletinin gösmaksatlan mel'uncadır. Sizler emrinin verilmiş olması, bunlann : istiyorlar giden heyetimize Kamulaştırma ile ilgili nfl bir basın toplantısı yaparak E terdiği infial olmustur. 1958 narak başka yerlere nakledil : der^lerinize girin. Heplniıin göz morallerinin bozulmasında büyük mişlerdir. soruUn sualleri cevaplandıracak. E mayısında halk, inanılmaz bir lerinden öperim.» Üstelik, 10 milyonu aşan Ce j Baatartfı 1 Inei sahlfede rol oynamıştır. Cezayirde baskal Anayasa maddesi tartışbildirildi tır. E umursamazhk içinde bir kenazayir nüfusunun sadece yüzde j vam edecektir,» denilmektt T« orBu konu«madatı sonra. olaya i$ dıran asilerin buradaki silfihh E ra çekilmiş, meydanı bıraktığı Bastarafı I ıncı sahifede lirâk edip etmemekte kararsız o kuvvetler 12 si Fransızdır. En nihayet de, j malara yol açtı fran Dışişleri Bakanı dunun gençleştirilmesini iatihdaf tarafından tacnamen E politikacılarla ordunun birbirCezayir Harbi, Fransanın ya : <>den 42 sayıh kanunun gayesi ve daki heyetimiz dönmüştür. lan 200 e vakin fiSrenci bir ağız desteklenmemis olmalan da çöAnkara 26 (Cumhuriyet Te ~ lerini yemesine âdeta seyirci Bastaratı 1 İnci »«hifede malı bütçesine her gün 2 mil j prenıipl ilt hiç bir ihtilâfları olBilindiği gibi Müşterek Pazara dan îstiklâl marsını söyliyerek da zülmenin birdenbire vukubulma ralarını vermesi «ebebiyle yarım leks) Yarın bsslıyacak ve üç S kalmış ve böylece 4. Cumhuriyon 200,000 dolarlık bir masraf : madığı belirtilmektedir. Mütaakı ortak üye olarak katılmak istedi. ğılmiçiardır sına genis çapta tesir etmiştir. saatlik bir konuşma yapan Şevket gün devam edecek olan CENTO E yet Fransa'da gürültüler içinyüklemektedir. \ ben, bu kaaunun gerçek ruh ve ğimizl resmen bildirmis ve taleBakanlar Konseyine katılacak o E de maziye gömülmüştü. Fakat Olaya ö^fî îdare Kumandanlığı Raşit Hatipoğlu, bu memlekette De Gaulle, ikinci Cezayir a ; gayesinin izahı yapılmakta, millt bimir altılarca kabul edildiğin elkoymu? ve tertipei olarak 17 ki Cezayirdeki Fransız hükümet lan Iran heyeti bu sabah 7.00 de E De Gaulle, geçen cumartesi gü bir toprak dâvasının mevcut olduyaklanmasından eskisinden da ; temsilcisinin tebliği ve askeri geleneklerimize uygun den o tarihten beri yapılan dört şiyi tevkif etmiştir. uçakla Tahran'dan şehrimize gel S nü, biraz da kendi mahsulü, 3 ğunu, 700,000 kişinin halen toprakha kuvvetli çıkmıştır. Yakın | âdil ölçü ve prensiplerin vazedil toplantıda ortaklık sartlan üzemiştir. Cezayir radyosunda bugün bir sız, 1 milyona yakm Vhtandaşın tla Cemal Tnralın ıBzlerl E sene önceki uyuşukluktan sıybir gelecekte, Milliyetçilerle, : mesi, bu ölçü r e prensipl^rin in rinde görüşülmüştür. 1. Ordu ve tstanbul örfî Idare konuşma yapan Cezayirdeki Fran toprağının kâfi gelmediüini, dev Esenboğa Hava Alanında mu. E rılmış, 5. Cumhuriyeti canı paCezayire bağımsızhk sağlıya ; <an haklanna, adalete, ananev! hükumeti genel temsilcisi letin elinde dağıtılaoak toprağın tad merasimle karşılanan tran Dış E hasına korumağa kararlı ve Korgeneral Cemal sız Yapılan bu görüşmelerde Tür. Kumandanı cak müzakerelere yeniden ve • silâh arkadaşlığı ruhuna uygun ma kiye'nin bugün içinde bulunduğu Tural dünkii hâdiselere temasla: Coup De Frejac, generallerin is bulunmadığını, söylediKten sonra: işleri Bakanı Hüseyin Ghods Nak E kadını, erkeğiyle Vatandaş daha müessir bir şekilde baş : kul ve mutedil blr gençleştirme »artlar altmda en uygun ortaklık • Hâdise dive bir sey yok. Al yanınm «ona erdiğini •öylemistir. gönüllü yazılmak hai, seref salonunda Dışişleri Ba E Ordusu'na hyabilecektir. Frannzlann i ameliyesl yapılmasının gerektiği sekli araştmlmıstır. Tarafların i danma veya aldatılma var. Co Coup De Frejac sözlerine löylt € Milyonlann nzkı mülk salıip kanı Selim Sarper ile bir müddet E için kuyruğa giren bir Fransız 1830 da Osmanlı tmparatorlu ; lerinin iki dudağı araç:nda.'lr.\ Buileri sürülmektedir. leri sürdükleri tezler üzarinde du cukları aldatmRÎa kalkmışiar. tet devam etmiştir: tCezayir toprak nun emniyetini tanımıyf.cak raı görüşmüştür. E milleti bulmuştur. ğundan devraldığı Cezayir'in j Halkm De Gaulle etrafmda larında geçici olarak vazifelerin yız?» dedi. Tebliğe f8re âdil, makul r e rulmua ve teklif mahiyetinde ol kik edlyoruz.» demistir. de, bir tene, en geç 2 sene zar | Hava Alanından aynhrken Iran S mak üzere bazı şekiller tesbit oZiva den uzaklaştırılmı? olan Franıız yapıcı bir tensikat ameliyesi tafında bağımsız bir devlet ola : Hatipoğlu daha sonra. reform Dışişleri Bakanı bir muhabirimize çepeçevre, yekvücut hale gellunmuştur. E mesi, Cezayirdeki âsi generalhakkuk ettirilmemiştir. ve müslüman idare âmirleri dün yapılan memleketlerde taksitleme sjnları söylemiştir: rak ilânı beklenebilir. ; E ler ve onları destekliyen paragece yansından sonra vazifeleri lerin yapıldığını, yalnız Hollanda Kayfaan SAGLAMER \ Genel idare kurulu tebliğinde «Evvelce Konsolosluk yaptığım Brüksel'de hazırlanan ortaklık başına döroıüşlerdir. Cezayir top da peain ödeme yapılabildiğini, dost hatâlann düzeltilmesi süretiyle ta sekillerini heyetimiz, Hükümete memlekete 21 sene sonra raklarında hayat normale dön yabancı sermaye olmadıkça bu tekrar geldiğim için bahtiyarım. mir edileceği inancı belirtilmekte sunmak üzere getirmiş bulunmak müş ve sivil idare yeniden işle memleket kalkınmaz diyenlerin bir CENTO'nun bu seferki toplantısı ve bu konuda haklarm savunula tadır. Hükümetimizin uygun gb. meğe başlamıştır.> daha bu sözü bu kürsüde sarfet hakikaten çok mühimdir. İki kar. caSı hildirilmektedir. BULMACA receği şekil, müteakıben yapıla Bastarafı 1 inci sahifede bunun sulh ve kardeşlik ha cak görüşmelere esas olacaktır... Tehli» söyle bitmektedir: Asî generaller için tevkif memelerini, tarihine için 25 yıllık deş milletin yaşamasım tcmenni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (4 üncii sahiıeden devam) Cumhuriyet bakmanın kâ vası içinde ğıs T e buharlaşma olmazsa 5.5 • MUIÎ Birlik Komttesindeki silâh mal'ler bir vücut gibi. dağ gibi: fi geleceğini söyledi. İkinci bir ye ederim.» aylık ihtiyacı karşılayacak miktarmüzekkeresi kesildi arkadaşlarımızın, Kurucu M*îclisi i Ölmek var, dönmek yok!. diyorterlik önergesinin kabul edilme dadır. Buharlaşma olduğu ve tahAmerika'nın toplantıya verıli|i miilî irade ile iş basına gelmesi Cezayir ayaklanmasının başın mesinden sonra, söı alan Melen lardı. dit yapılmadığı takdirde mevcut önem mukadder olan müstakbel iktidaBugün on yıl süregelen bir kisu, 3.5 aylık ihtiyaca kâfi gele da bulunan lekiz kişi hakkında ise memleketin sosyal bünyesinin rin ve nihayet millî adalet organAnkara, 26 (CumhuriyetTeleks) busun son bulmasınm tevkif müzekkeresi kesilmiştir. toprak refonnuna müsait olmadığısevinci cektir. larının vatanperverliğe hak, ada Yarın başlıyacak olan CENTO içindeyiz. ayaklanmayı idare eden nı taksitle istimlâkin her vatanMillet adına harekete Yapılan son tahditle ekime ka Bunlar let ve vicdan duygularına güveniBakanlar Kurulu toplantısına A geçen ordu iktidardadır. Ata'nın dar Anadolu yakası susuz bırakıl dört emekli general ile yine e daşı endise Içlnde bırskacağını merika'nın yor ve inanıyoruz. büyük önem verdiği yolunda çekilmiş birer kılıç gibi mekli generallerden Paul Gardy bundan yabancı sermayenln de anlaşılmaktadır. mıvacaktır. Filhakika daha Bu tariht hstânın bir an evvel «e üç emekli albaydır. kaderi korkacağını, şayet süratle Kalkın evvel gönderilen listede olmadıgı devrimciler, memleketin Düşük iktidar devrinde, kanunrl'^eltilerek, büyük mânevî huzur suz yollardan servet sahibi olduküzerine eğilerek ilmin ışığı altınAsi General Challe için öliitn mak istiyorsak yabancı sermaye • halde Başkan Kennedy bu toplan da büyük bir operasyona giriş?uzluŞun pona erme!=ini. her zaları iddiasiyle Savcılık tarafmdan ye geniş ihtiyacımız olduğunu u tıya katılmak üzere fevkalâde ge mislerdir. Bu büyük dâvada milcezası isteniyor nıanrian daha ziyad'» muhtaç bu haklarmda dâva açılan şahıslann, zici büyükelçisi Awerell Harri letçe beraberiz... Gerçek bir sevlunduğumuz millî birlik ve bera duruşmalan peyderpey Asilerin lideri General Challe'e nutmamamız lazım geldiğini söy man'ı da memur etmiştir. şehrimiz l'erlik ruhunun el ve gönül birli Ağır Ceza ^^ahkemeleri^de yapılginin yarattığı bu beraberlik mübugün uçakla Cezayirden Parlı ledi. CENTO'nun bu toplantısında kemmele doğru yönelmenin en Daha sonra 2 nci maddeye mil îivle daha da kuvvetlenmesini, he maktadır. Bu cürnleden olarak djin yakınındaki bir hava alanına gt * liyetçllik ve devrimcilik kelimele 1960 1961 yılı faaliyeti askerî rmSon günlerde gemilerle yapılan pimizin canımızı adayarak ger 3. Agır Ceza Jlahkemesinde, eski temiz ifadesidir. Her gün biraz «OI.DAN lerek ilgili makamlara tesllm ol rinin ilâvesi istenmiş. fakat red seleler, müşterek komutanlık, eko daha aşılan mesafeler rrkieşmesini sağladıSımız millî in Zeytinburmı üzerinde. 1 MüslUmanlar İçin lbadet avı D.P. tlçe Başkanı mermi kaçakçılığı hâdisesine dün aıustur. nomik meseleler ve müşterek pro engel teşkil edecek köhne müesdedilmistir. Ivlâbımizn ve millî birlik iktida Kamber Kantine. dü<!ük Kayseri bir yenisi daha eklenmiştir. savılan zaman parçası. 2 Istaııjeler görüşülecektir. f General Challe'nin hava alanına : nın taribi hizmet vp faalivetle Milletvekili Kâmil Gündeşin karseseler silinip süpürülmekte ve bul'un ksziLınndan biri, tersi yaMadde yukanda bah«e t'Simiz Almanya ve Ingiltere limanlaLerd Hnne Ankara'da inisini bir muhabir çöyle anlatmış şekilde kabul edildi rini çok u^un yıllar sonra incele deşi Şaban Gündes ile eski Anado rından yerlerine meşut geleceğin âbide pıçkan maddelerden biridir. 3 Cev şehrimize dönen «Nevşe. Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) leri dikilmektedir. En mükemmel rilindp dertlilerin içlerine çöken beyerek olanİErın böylece iyi hiiküm lu Aiansı Genel Müdürü Firuzan hir» şilepinin 2 numaralı amba tır: «Tayyare hava alanına indikTemsilciler Meclisinin öğleden Merkezî Andlasma Teşkilâtı l»rp varmaîarını gönülden diliyo Tekil'in hakkında açılan dâvalann rında 2550 adet kaçak mermi ele ten bir kaç saniye sonra, General hukuk düzeni içinde bulunma lirir, vermeklik (eski terim). 4 sonraki oturumunda €DevletIeştir (CENTO) Bakanlar Konseyi top ması. bu düzeni renksiz ve kuru «Geçmis» in yansı. tepeden tınıağa elinde valizi olduğu halde uzatıdurusmasma başlanmıştır. ger;irilmiştir. m e ve kamulaştırma» maddesi ü lantısına katılacak olan Inîiltere kılacak ola kültür eğitim prob insan «ulama aracı, güzel sanat. n lan merdivenden inmi?, birkaç a zerindeki müzakereye devam edil Dışişleri Bakanı Lord Home, bu • lemi cesaretle ele alınmıştır. Bir 5 O lcat olunmasaydı insatılar dım attıktan sonra bir fenalık ge di. Yeterlik önergesinin kabulün gün 1 de kalabalık 8 bir ekiple kere daha kültürsüz hürriyetin arasında *avaş baFgöstermezdi. 6 çirerek yere düsmüştür. Polisle den sonra, Baskanhğa verilen 32 Kıraliyet Hava Kuvvetlerine »it ve hürriyetsiz kültürün olatnıya Nota. Fransada bir sehir. bir çoçit T Ü R K I Y E rin jardımı ile kaldınlan Challe, adet tâdil önergesi okundu ve oy bir uçakla şehrimize gelmiştir. cağına işaret edilmiş ve bu yolda kardeşin yansı. 7 Srciye ve karakter (yeni terim). avuç tci 8 Hava alanında Dışişleri Bakanı girişilecek kısa bir tedaviden sonra, cezaevi landı. Bu önergelerde bazı fıkramücadelenin önemi arabasın a bindirilmiştir. Araba lann çıkanlması, taksit süresinin Selim Sarper, tarafından Varfita belirtilmiştir. Her seye ragmen o Cüney Amerika'daki Ekvator dpvledört motosikletli polis refaka 10 yıldan 20 yıla artınlması ve nan Lord Home Sarpere «NasıHl kumak, okumak ve okutmak!. tş tinin başkenti. onu çokluk bir çıkıs devresi kovalRr. 9 Koruyup bir tinde hava alanından ayrılmıştır. kamulaştırılacak yerlerin sınırlan nıı, havanın bu kadar güzel olsca te parola bu. işe yerleçtiren. General Challe, Paristeki Saute dırılması talep ediîmekte. ayrıca ğını tshmin etmiyordum. Ben «aı göreceğimi sanıyOTdum» dedikten YUKARIDAN A8\ftlYA: 27 Mayıs hareketi ne bir baslancezaevine götürülmüştür. Ankara 1. Noteri" huzurunda yapılan kamulastırılacak ola n mülkün be sonra askerî ve mülk! erkân* tak gıç ve ne de bir sondur. O bir 1 Oldukça arsız ve yvzsü? " (22 nisan) Çekili^inde Cezaevinde, Generali isticvap deünin p e ç i n e n ödenmesi hakkın. dim edilmistir. oluşun ifadesidir. Bu hareket, Küçiikler tarafından büyüklere arzeden sorgu yargıcı sanık için ö da maddeye bir fıkıa ilâvesi ısLord Home şeref kıtasını teftiş hürriyeti yaşamaktan daha üstün edilen iFîek. bir ycmis cinpi. " lüm cezası lstemiştir. Mehmetçike «Merhaba tutan, onsuz hayatm değer ifade Hoş ve mükemmel. erkek ccd 4 tenmekte idi. önergelerin hep»i ederken reddedildi. Ancak, ödemelerin pe asker» demiş, onlar da auna sağ etmiyeceğini kafalannda ve yü Eir hayvan'.n bagırtısı. «Bülbülün şin olması hakkmdaki önerge 73'e ol diye cevap vermişlerdir. reklerinde duyan korkusuz, er çektiei nnun belâsıdını diye bir ataAnkara CMerkez) Şubesinden 10201 hesap numaralı Şeref «alonunda bir müddet ls kek insanların hareketidir. Her lar fözü vardır. seçün zamanliirır.da 81 oyla kabul edildi ve alkışlandı. tırahat eden Lord Home, daha son şey daha iyiye ve daha mükem pariilerin oimuş meyva gibi tnplaDaha sonra, Başkan. komisyona ra, basın mensuplarına iunları mel.e varmak, milletçe müreffeh mak istedikleri. 5 Tiy.ıtrolardki sahne arknsı ve yanları olan artisliade edilmis bulunan 1 teiadde söylemiştir: 4 Şubesi Hesap \ o . sı Adı bir hayat seviyesine ulaşcnak için Llra ı v ! « , , . : . ., 'ere mateus ve den 4 ünün hazırlanarak geldiğini « Kısa bir müddet önce Kııaliçe yapılmıştır. Refah ve saadetin en peyirciiere kapalı bildirdi ve bunlardan ikinci mad ile gelmiı oldugum s«vimli mem • kısa ifadesi olan hürriyetin ise bulunan yer.fi Ankara (Merkez) Şb. 5489 Eser 5.000 denin müzakeresine başlandı. «Çok» un aksinin leketinize tekrar gelmckten duydu tarifini yine insanda buluyoruz. 5083 Kürşat 5.000 Komisyondan felen »ıadde »u ğum memnuniyeti ifade ederoem. Toplum aynı özleyis içinde.. İktitersi. en iyisi IsE BaşUrafı 1 inci sayUda z: gekli almıştı: 10071 Fikret 2.000 panya'da ve Hir.Bildiğiniz gibi, CENTO toplantı dar, bu özleyişin hasretini müd5 tikrar bulan bugünkü rüt = di^tan'da doku157 Caner 2.000 «Madde 2 Türkiye Cumhuriye »ı için burada bulunuyoruz. Bu or rik, hizmet yolundadır. îlmin ışıE be ve görev statüsünün yeni ~ nuı. kcmsu bir îstaııbul Şubesi 10102 Adalet 2.000 ti insan haklanna dayanan Millî, ganizasyonun dünyayı tehdit eden ğı ile aydınlanan bu yolda her dpvletin yarısı 7 E den ayarlanacağı ve bu yüz E 45 Öğretmenler Der. 2.000 Demokratik, Lâik ve Sosyal bir komünist tehlıkesine karsı çok fay günü daha iyi bir gün takip etE den yeni ayırmalar yapıla E hukuk devletidir.» 46 . dah bir organizasyon oldufunu be mektedir. Bu yol, dönüşü olmı Dünkii hulnıacanı» tslâmın dört Eyüp 2.000 halifesinden biri, E cağı yolunda kötü niyet ve = lirtmek isterim. Ankara (Merkez) Şb. 10024 yan bir nefir gibidir. Bu yol, va halleditmiş şekh evlâdınn bir şev Orhan 1.000 Eski madde ise şöyle idi: (Tür. E kasıtlar taşıyan haberlerin S Türkiye bu andlasmanın bir köp tan aşkı, millet aşkı, insan aşkı olursa vay <mun hnşnıa gplen. 3 10313 Aziz 1.000 ZZ zaman zaman çeşitli yollar kiye Cumhuriyeti Demokratik ve rüsüdür. Memleketinizde bulun • Yazılı müzik sesi. Hıristiyaıılann ile çiçeklenmiş fazilet yoludur. 646 Ali 1.000 E la yayılmak istenildiği tnii. E Lâiktir. tnsan v e hürriyetlerine, duğum müddet içinde CENTO top dinî törenkJrinden. ^ «Siyah kafavj 5360 Mustafa 1.000 E şahede edilmektedir. E çalışma ve sosyal adalet ilkeleri lantısmdan hariç olarak hükümemar.asına iki kelime. Sen, ey kahraman asker!. Sen. 4 İ. Akın 1.000 E 2 Aziz milletimiz ve E ne dayanır.> tiniz ileri gelenleri ile de gOrüşe üniversiteli kardeşim!. Senin kaIstarbul Şubesi 1134 = kahraman Türk Silâhlı Kuv C Maddenin yeni şekli üzerinde ceğim. Faruk 1.000 nındır bu yolun çiceklerine renk C.H.P. Sinop il teşkilâtı İzmir vetlerinin uyanık sağduyu E söz alan hatiplerin hepsi, komis42 İsmai! 1.000 Ayrıca bu toplantıda diğer ciost veren. ışık veren. Senin haykırıE ları önünde. hakikatle ilai E yon üyeleri hâriç (millî) kelimesi memleketlerin Dışişleri Bskanları şındır. büyük kumandana ileri 71 Şehrimiz C.H.F na:n»K:.'i/ıiiir Nezahat 1.000 E si olmayan bu maksath va E üzerinde durdular. ve maddeye ile tanışacağımdan çok .iıeınnu • emrini verdiren. Sen mesut ve bildirildiğine göre. ememı Kur. 10081 Şükuic 1.000 lan haberlerııı bir değer ; . = miHiyetçilik ilkesinin mutlaka so num.> bahtiyar ölen... Elleri. gözleri. Alb. Niyazi Özgüç, Sinop ıl leşkı • K A Z A N M I Ş L A R D I R , fade etmiyeceği şüphesi/î £ kulmasını istediler. saçları doya doya öpüleFi karde lâtmda çalışmak ü/ere va?ıfe rl • Ayrıca: E dir. Bununla beraber, Silâh S şim. mıstır. Şemsettin Günaltay, gasım Gü. 83 hesap sahibi de 11.000 liralık çesitli E lı Kuvvetlerimizin mânevî E lek V Hamza Eroğlu, uzun koe para ikramiyeleri kazanmışlardır. E cephesine yöneltilen bu ha E nuşmalarında Türk milletinin de1 E berlerin hiç bir suretl e ha. E ğişmez idealinin bu olduğunda is SATILIK KATLAR r T Ü R K İ Y E = kikatle ilgisi olmadığının = rar ettiler. Şemsettin Günaltay . laradtni* Cad. No. 30 İk 85 M2 âzerintfr Parhtli k ' teyid edümesine Millî Sa S (milliyetçilik kültür birliği esasıKonya. 25 (Tflefonlai Dün Oçer Oda ye Genif Holiu 'K Banyo ve aptesane ayrtıayrt, /nıtlitr E vunma Bakanlığınca lüzum E na dayanan bir topluluktur. Mil. baslayıp bu sabaha kâdâr süren mahibinin elile satılıktır * 45.ÜOO SO.ÖOOarası |r ÖJemede, E görülmüştür. liyetçiliğe ırkçılık mânâsı veriie j fırtına ilimizde büyük tahribat 1 laylıh gfitteriltr + Aktaray P*K. 23 Istanbal ' yapmıstır. rlıııııııııuııııınıııııııııııiiiıııııııır; mez.) dedi. Eli silahlı köylüler diger bir köyii bastılar Gerici Üniversite öğrencileri dünsabah hâdise çıkardılar Cezayirdeki isyan dun sabah birden sona erdi Ceıio Bakanlar Kemeyi İMgin ttplaıtıytr IBastırılan isyanın] ^ımiıniNi!nfiımıııifiıııııııııımııııııi!iıııııııınıııiıııııııııııııııııııı% I bilânçosu I Sehrin Anadolu yakası susuz bırakılmıyacak Yunus Nadi Mükafatı Haksız ikfisapta bulunanların dHmşmaları Nevşehir sileninde mermi bulundu K\\K\SI i İkramiyeli Tasarruf Hesaplannm < YA5AMKCA HER Y»I CELİR. iktamiyesiıü Bay Mehmet AH Ka^anmıştır | İ | Millî Savunma | Bakanlığının | bir açıklamasi | KV\K\SI Fırtına Konya'yı altüst etli
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle