19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BföRT ııı t ııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııiiiııııııııııııııaııııiiiıııııııııiiiıııııııiiiııııııııııııııııaıııııııııiiiııııııi'iıııi'i""' 111111111 CUMHUHfllT ' 11 tf fffasn HHK f ' ' 1 1111111 • MtııııııııııııııııııtmııtıııııııııııııııııııııııııııııtiHiıııııııııııııııııııııııııı Resimli Romaıu 43 ııiMiıırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııınıu B A N K E B İ N •IIIIIIIIIIIIIII M İ L I O N L A B 1 Çken: YVES 8AYOL Çeviren: Mashar KUNT ııııııMıııiMiiııııııııiMiMiıiM iMiıııııııınıınnııntM.MitııınııııııınıtıniMiıı.ıııııınııııııııııııııııııııtt ıııııııııııııııımmınnı: SflazCimîGi YAZANt HİHAL KARAMAÜRAU Ihammtyatü olan b tw. •«* >••> İNÜuyut. Kitabın aJMBuaiyetli *AT»»»^ yok. S e r r a a t e c i a Dookifotu... Almanea t«rcüm«fi... Halil, gülmage baaladı: Felek bamimle alay »dijror! Donkısotlugumu yüzüme vuruyor. V>r şu kıtabı bana... Gittikçe zayıflıyan bir ümitl» kitabın tahıfelerini teker teker çevirdı. Sahifeler arasında bir ip ucu, meıelâ bir not, bir tarih, bir isim, hülfisa aynca kalemle yazılmı» bir «eyler aradı. Yok, yokl Onun yavaşça icini çekerek « tabı yere bıraktıgım «ören, Zeha, tea^lli içın telaşalandı: Belki latırlann araamda »5rünmez murekkeple yazılnuf yaıılar vardır? Halıl, ilgisiz cevap verdi: : O iptidat uıullerin easuıluk piyaıasında daha Birincl Umumi Harbi takiben moda«ı geçmiştfc. Enayi değıl bunlar. Zeha, ısrar ettı: Gene de bır tecrübe edelim. Kıtabı yarın Oktay'a verıriz. Ein? tesı vasıtasıyle bır ıncel<!tıin. Mademkı takıldın, bir mceletsin... Cebımde herıfın cuzdam olacak. Son umıt orada .. Cüzdanı ararken çekmelerden birinde Hahl'in buldugu v e eabine ındirdiği vegika reımini fdren Zeha: Bohle bu ift« . Don Juaa terhkla, «rkekler hır.l. Orpererek oB « »«yrediyorlardı. O, iradelİDİn difinda na»ıl bır yayın yaptığmın farkında değildı. Evde Oktayla baş ba?a bıraktığı Hallli düfunüyordu. Ve kapıdan çıkarken Oktayın kulağına fı»ı!dadığı öğütleri hatırhyordu: . S o n derece ihtiyath olman gerakir.. Herifi takın kuşkulandırcna! Ancak yüzde yüz ağma düştü diye kanaat getirirsen öyle davet e t ! Olmamış yemişi koparmağa kalkışmıyalım. Halil canımıza okur!» Bu mu olmamıs yemlz? Bu mu? Zeha çimdi Karl Zander'ın onünde vücudunu yaklaştırmış, sıyah parlak saçlannı onun kucağına dökerek, boynunu onun öpu? lerine uzatır gibi eğiliyordu Onu Halil farzederek, sanki gerçekten onun bpüslerinı dinliyordu Ve eıkeğin s a n kirpiklerinln ıilanacak kadar ihtiras yüzünden âdeta mad dl bir ıstırap çektlği, ölümü Zefısnın elinde olsa bile ona bir kere sahip olmak uğrunda peşınden 5urukleneceğini kadınlfk içgüdüsıvle seziyordu. 1ABITA>ROMANI 5? Copifrıghı opero morvfiRouff O sırsd* Grandval'da Madam Pariıot, Gülendamın aakladığı urrı anlamaj Bgrasıyordil. Bir gün Denice Morel'i sorgnya çektl: «Nasıl fa itatiyar Gülendamı konnşturmafca muvaffak oldnn mu? Heyhat Madam, o kadar gayret ettim, nafile, konnşmuyor.» Bn sözler kadının lhtlyar hismetclye karşı besledigi kinl büabütün körükledl. Kendi kendine: «Ondan intlkam alaestım» dedl. Bir hafta sonra, Madam Parizot'nun davet ettigl Rablot, Grandval çiftligine geldi. Herkes •ofrada idl. Parizot'lar hayrette imişler jibi: «O Hoş geldiniz dediler, hangi rfizgâr «izi buralara sttıT Biı ılıi Pariste sanıyordnk. Mtihlm bır is lçln PlSig'ya reldim. fırs».tan istifade edtrcK bnraya d» d Rabiot da nofraya oturda. Yetne&in aonlanna doğru, Gülendam kahveyi getirdiği «ırada birden dedi ki: «Bir kaç hafta evvel vuknbnlan Mösyö Joramie'nin ölümünü duydunuz mu?» Ba suzlc ri duran ihtiyar hizmetçi birâen bir bareket yaparak masaya kahveyi döktj. Madam Parizot: «Ne oldonnz? diye tordu .. Sirardını»...» Tarım saat sonrs ParİMt'larla lUbiot baab>sa Idiler. Madam Parlıot iordn: Ee, kaıen, Gülrndamın gbsterdiği ba tepkiye ne dersiniz? Banı kalırsa artık süpheye mahal yok, bizmetelniz Claire Guerin'in tâ kendisi. Şimdl çocugunon ne oldngunu anUmamıı lazım. Ne olacak, 81d«... (Arkan var) « Oldu bu i ş ' diye suşunuyordu. Numaram bitince mutlaka odama gelecektir. Ve ben mutlaka onu bir ipek agla «arıp eve gdtüreceğim! Hev »vanak çncuk! Na istersin Halilin babacğından?... Ülen! Objektifi benekgunu l u t 1830 da Fardi BtatKamac virtüo11 fotoğraf lendeyse yandin !> zer'in oğrencıleri tarafından zumuı Suna Kan Dönüyor, dönüyor, ylne ona vak İ3tanbnl'd»n bir heıap oztnanı larının vergi muafiyet •blr konser verilecektir 4 mayııta Saray' hududu, B«n de tahmin etmlştim. laşıyor. Gozlerini onun gbzlerine yazıyor. «GENÇLİGE MÜZİK» da bir reıltal vehıç değilse ljportacılar seviyesine, Nered e buldun bunu? daldınvor; bakıjlariyle: Vergi listemimlzdeki bozukluğu »anı 7500 ürava çıkarılacaktır «Gençlığe Muzik Hareketı» recektlr. Kıtapçınm evınde. Odamda bekllyorum »enl .. e?itsızhği gotteren bır çok orneknln tertipledıgı ızah'ı plate Reıitalinde vir Demek k! ahbapmışlarT Ne1 Geleceksin' Geleeeksin » divor ler \ernaek kabıl Ama bunlar.n konserlen devam etmektedır tuozumuza piyaniit Ferhunde vın nesı bu kıtapçı? Bîçare Alman, havkırdı. haiktıçınde öyle bır tanesı var kı, ejme Bugunku konser saat 14 te GuErkin refakat edecektir. Mr iktidara karşı Gunduzun mektubunda bahracak: dunyanın hıç bir yermde raütlanazei Sanatlar Akademısındedır Programda : Pergolesı, Beesettıği dort Almandan biri... Bak a«kaT«n«t harakati ilk deia B. . Nssıl gelmem* Gelmeme7İık maz!. BETNELMİLEL Suadive'dcıı îlharı tzmırli yazı cu7danı ıçıne de .. thoven, Adnan Saygun, Stral i . M. d* baılamıı T« baıın menn edebllirim'» BALE MÜSABAKASI vfinsky, llhan Usmanba?, Bela Zeha, cuzdam açtı: â Szere kıtap vazarları, jor. •oplan bu mukavemetin toplum (Arkası var) Teramuz 1961 de Rıo de Ja Bartok vardır. K smen yenıden japılıp geçenancak 5000 lıradan sonrakı kazançkarfinnda fedakir bnckleri ol Taknben b ı n lıra var. Baıka neıro'da «O Cruzeıro> mecmuCARLO ZECCHİ \ e ları içın gehr vergısı oderler. 5000 lerde trafığe açılan, şehnn Ana bir şey yok. Kartvizit bile yok... •••lardır. Hakikatleri tarunan asınm hımayesı altında «Asso KONSERVATUVAR lıraya kadar olan kazançları ge dolu yakasmdakı Bağdıt caddesm Kuzum neydı bu geceki maeeraî.. b« khBMİer >eri hallnde fikarıIstanbnl Belediyest cıaçao Carıoca de Arte» (KaKONSERt lır vergısınden muaftır. Ovsa kı, de, otobus dura'.darmdan bazıları, Anlat;ana, Halıl' lan aatidamokratik kanun hüSEHİR TtTATROLARI rıoka Sanat Bırlığı) tarafından Konservatuvar Şehir Orke> yakın olarak seyyar esnaf ve ışportacılar, an o kada? bırbırıne HMİerine dayanüarak hapithaHalıl, yelsını gızlemek ister giTepebasi Rıo de Janeıro 1. Beynelmılel trasının 30 nısan parar gunu cak 7500 lıradan ^onraki kazançla konmuştur kı, otobus şoforu sağ bı yatağa iyıce jokulmuş, yuzünü ••lara atılmn re bir kumı OlttmSaat rt 6r Bale ır.usabakası tertıplenmıiŞan Sinemasında vereceğı kon ehnı vıtes kolundan bır turlu kalrı ıçın gelır vergısı oderler. Yani la tchdit edUerek suıturulmak itkuştuvu yastıkların arasına ıakCumartesi v* Pazat tır. 3ırıncıye 1000. dolâr museri dunyaca tanmmış Italyan bunlar içın vergi muafıyet hudu dıramamaktadi', sık sık yavasla lamıştı: twm1o1«ıılir Slyaıi Iktidar, bu Oönierl »aat İS da kâfat vejılecek ve aync» «Orsef Carlo Zecchi ıdare edecekdurmalar ve kalkmalar, du 7500 liradır. Kıtap yazarları, malar, fiddat Bplitikaıını terkvdeeeği Benı ıki kere kulfete lokmt... TARLA KUŞU nanızaçao Das Socıedadeı Bratır. Programda Mozart, Weber eserlerıni su vey« bu edıtor hesa hem yolcuları, hem şoforlerı yoryarde Türütmektan gerl kalmaYar n sabah Oktaya natıl elıa aaSaat 11 de sıleıras de Arte» (Brezilya Save Brahms'dan eserler vardıı bına bastırdıkları içın, kazançları makta hem de arabalarm motor latacağım. » i f Y* natlee eld« ed«bilm«k için / g nat Bırlıklen Teşekkulu) ta(Opera) larını ve şanjumanlannı hırpalaFÎLARMONtDE santımıne kadar bellidir. Ama, isd« •odern bir çete haline inkılâp Zeha, cuzdam çantanın yanıaa, eağına fcarot «taMkla, tooayuz harafından on programlık bır Turkiye Fılârmonı Derne'' portacıların, sejyar esnafın kazan maktadır. Kadıkov yolundan başSEVtL BERBERI •d«n parti bünyerine rt resml linCe ftrdia iktMara kufi ayak> turne kontratı teklıt edlleceknın cumartesi gunlerı du^c fünlerl: cını tevsık etmek a^la mumkün lıyarak: 1) Çukurbostan ile Yo koşedekı kuçuk masanın üıtüne mekanizmaya hüküm giyznU bir lanmaya fcahkı oldufcumı Uin «V tır. lediği konserler ser'sinden e".n Cumsrtaoi değıldır. Bunun ıçın de, 7501 lira ğurtcu, 2) Depo ile Nahıye, 3) Yebırakarak bır an banyoda kaybolyıgın insanı vc âmalıne hizcnetdu Ehnı yıkadı, h a v l u y t kurulati. 1789 harekett 0« Fmtnalar fllSclml ANDAK Tel: 44 31 B T mak üzere 2fl nis i t kazar.an bır işportacıya asıa rast nı yol ile Santral, 4) Kantarcı ile teo gerl kalmıyacak ıbzde bir talen bu haklarım kullanarak ooa lanmaz! Bu, ı«ın bir ccphesıdır. Çmardıb;, 51 .Şensokak ile Arayol 5arak dondu. Sonra havluyu kolkam münevverleri «okmu?tur. hukuklUk va.ftm te^a «ttH«r. B« TENİ TtYATRO îşın daha onemh olan ikmci cep durakları bırlestınlmelıdır. Sehrı tuğa fırlatınca yatağa «ıçradı, •Gün geçtikçe gelişen mukavemet kaynalrtan fttkıran ifiDİar ulafSaat 18 de hesı de şudur: Bu duruma gore mızm nufu« ke^afetı çok daha faz turdu hareketini ortadan kaldırabilmek =ııııımııımnmıııımımıııııi[iııııııtTiıımıııııııuııııımıııi!mmr tıklın k«r yerd» I H M U , t n»a Emeklerının boşa gıttığıni düşü\azn kanun bir ışportacı ıçın y 1 la olan Be\oğlu ve tstanbul semtT ü ZA K için ıftiralara ve tertiplere bajbir h«y«a raunı{ı hakkt oldu^aat 31 de lık geçım mdekiini 7500, aylık ge lerınde bıle bırbırine bu kadar nerek somurtan Hahlın başını ku•urularak milll değerler tustugunu 6tr«tti. îkinci Dfinya Harbl çım ındek'ini de 625 lıra olarak yakın duraklar yoktur ve bu du cakladı, yuzune eğıldi. rulmak iıtenmi;, para karşılığı YUFKA YÜREKLÎNİN BtRt tonunda f«rt hflrrİT*Mai W f Bu kocaman dunyada tek er Carcamba 14.SO d a Pa*ar 11 d# kabul ettıği halde, bir kitap yaza rum hıc"bır çıkâyetı mucıp olma= 111 i 111111111, M .' 11111111.1111 i 111 ] 1111 i 11111111111111111 • = bu işlerl yapabileçek karakterde yın üıtând* tutan Batı i^mokrmkek sen mısın? Ama ben tek c rÇOCÜK TÎTATttOİTJ rı içın bu nispet yılda 5000, ayda maktadır iuaanlar temin «dilmekte güçlük si (leminİB an büyflk yvoblam okek olarak seni istlyorum. BaşTel: 44 «4 09 da 400 liradır. Sorarım sıze ey in CEVABTMIZ: çeMlmemiştir. larak «1« aldı|ı ioıan lçin, ETkasını sevdıçını bile bıle »eni ıstısaî sahıplen: kıhğ nı, kıyafetmi Kesın bır karara varmadan, mek yorum. Kımınle rensel Dacnsci yaymlamış olm» istersen evlen, îlk feslenif, hürriyetın bir mefyaşadığı çevreye uydurjnak, kıtap, KADIKÖT TtTATROSU tupta adı geçen duraklarla ilşılı ben seni ıstıyorum. Belki bunlan ıı, bu yolda girlfUan «nücadelenin hucn olarak beyninde çiçeklendıdergı, gazete satm almak, yabanSaat l t de «Okayama» şehrınin bir kaç kllo nın saldırışlanna goğus gerdlkten seTit sakınlerınm de duşuncelerı açıktan açığa snvlemek sahide aen juurlu dellllnl tofkil «d«r. cı yavınlan takip etmek zorunda n £i, ilmı n îfiğına kavujmu? genç metre uzağmda bır «Sudajı» koyu lonra. nı almak gerektiŞıni sanıyoruz yıp ama, v ı z ' Ben seni istedijıml ÇIPLAKLARI GİYDİRMEK Siyast iktldarlana, g«rçskUn unlversitelı tarafından yapıldı. vardır. Bu koyde her yıl «ÇıplakSaat I I <1« Saadete hıç bir yerde kolay en olan bir yazarla bır işportacımn Beyoelu yaka^mdakı durakların na^U s a k h y a y o ı ' Zaten y«r yütoplum Iktidanaı temjll ttHklerl Hürriyeti bir kurşunla tarif eden medent lhtiyaçlan bır mıdir 7 . Buşılmez. Erışılırse eğer. DAVET sevrekhğı, daha çok trafık tıkanık zunde ben yaradıhjta kadınlar ollar festivali» olur. Festivale genç v» bu üstün kudrrti aneak top zihniyetin alınlarda açtığı karanlunduklan seviyeye erışebilmek lığını onlemek dujüncesıyle ılgı masa harem de olmazdı. erkekler katılır. 2 000 genç adam lumun lyıliji içia kullanmakla fil misali çiçek bu sava?ın lemİçin her biri kaçar para hareamıjhdir. hemen hemen çıplak olarak, donErkeğın dertlenni tumuvle unuvazıfeli olduklan, mfinakafası bolü oldu. Çıg büyüdü; geli?ti ve tır'. ÎSTANBUL BÖLÜMÜ tup tath tath guldüğünü förerek dahi caix olmıyan bir hakikattir. Bnünde durulmaz bir kuvvet ha muf bir havuza atlarlar. Bîraz BonSaat 19 O» daha da şımardı. Onu dudaklarmGerçek demokraaiy» varaMlmek llni aldı. O çijek, f öpülejl ahn ra koyun kuçuk mâbedının onunde CEVABIM1Z. Fatih'ten Nebahat BasaranV > LÛTFEN DOKUNMATTN de çılgınca bır kaynaşma başlıyadan optaiçın fert hürriyetlerine, onun en da açılan çiçek Dujuk iktıdarın oy avcılığı duAdınıza gelen bır mektubu gonkısa zamanda T«n»l] (ünlerı: Cumarteri Pa«ar buyuk değeri iiade eden varlığı beslendi ve yıldızh bir haber ge caktır. Mâbedın onunde. Çunkü bır Ama sen de beni istlyoraun. îüncesıyle ele almak istemedığı derebılmemız ıçm, adresınızi «OSaat 11 de na laygı »arttır. Bunus aksiot bir ceginde, Ata'nın bir ruh olarak gpor yarışması olduğu kadar bir bu mesele, umarız kı, bundan son kuyucularla bajbaja» servısımıze Bıhyorum, bılıyorum da belki onSONUNA KADAR dini gelenektir bu. Butun bır gun,I Kımı meslek bugüne kadar aris ra o l s u ele alınacak, kıtap vazar gondermen.zı rıca ederi7 hareketle topluma hükmetmeye baştanbaça eıtiği yalın dan Sen, kafandakl bir hayali bozkınn n Pazarttsi y»ktnr. çalıjan iktidarianıı »llm Ikıbetr ortasmda meyvasını verdi. Çelik ertesı gun de oğleye kadar, bu iki' tokratlar ıçın yasak olarak kalsevıvorsun Ancak beni kollanna Tel: M 01 Tİ lerine Brnek olarak yakın tarihalınca gerçek aşk nedir onu anlıbın genç rıtmık bır »esle «Vaşe» ı mıştır. örneğın, asıllerden hıç bıbir el, geceyi yırtan bir hareket| rı bır «kapak kızı» olmayı düşunten birçok misaller yermek müuavorsun O anda hayalindekini ule kötülüklen tarayıp süpürdü. i diye bağınr dururlar. Ve bir odun BULVAR TIYATROSO kündür. tnsatun ye enun meydanutuvorsun. Unutuyor«;un kı, beni parçasını yerde herkesten once bu memıj, ya da bu ısteğıni açığa TAÖMTJRCtJ Yeter!. diye haykıran bir ses, na getinniı oldufu toplmnun gaIngıltere'tie Glouo farzetmek ıçın gozlerini kapatlup kapmak için dıdişır, çırpınır vuramamıştı. Suare 11.15 şanlı Türk a*kerinin dudaklannyesi yadnız »• jralntz Mrrly^ttir. mıyor*un. Benı ben diye iıtıyorchester du;esinın yeğeni, damarcumarttrt, da en güzel mânasını buldu. Mus lar. Siyaıt lküd*r, ku «aT«7* «Ttan sun. Benim ısmimi fıtıldıyorgun. larmda hânedan kanı taçıyan ilk matlne 16JB tafa Kemal'in bir kere daha, bir Kım odunu bulur da arkadaslabir harck«tl«, »Ulat lrad«ri ile Tel: 21 13 Sl Belki ondan... Ondan lana baglai «kapak kızı» oldu. Dergıler için, ruh ve fikir, bir ümit olarak be rının ya da aılesinın kurduğu ınÎSTANBUL ANKAKA «lcllml* mauı a«ta|ı "»<>• nıyorum. ıç çamaşırı ile poz veriyor. rinltrde ve kalblerde yaşayarak landan piramidin üstune çıkar ve 7,27 Açıhş ve program 7,30 8.57 Açıhş ve gunun programlatantral baflı ohBftktaa fikmı» T« Halil, onu omuzlarından kavrahflrlök re injanca yaçamak yo odunu tapınağın penceresınde bekIkı marş 7 35 Kanjık tabah MUHALtT ODAC1 ları 7 00 Beraber şarkılar kuvvet hallal alau* •»«?• B yarak bulanık bir lesle: muzıği 8 00 Haberler 8.15 7 15 Turkuler 7 30 Haberler lunda «rair verdiğini görüyoruz. liyen rfthıbe verirıe yarıçı o kazaRet aksaat t l <3«. T«t âdll Gel... Gel öyleyse hemen... Çarsaınba trazilâtlt Sovyet Rusya'da ilk feza yoleuTurkuler 8 30 Plâk dolabm 7 45 Bugun 8 00 Bu sabahın Gftnesl* beraber, bir bayram ıe «ur. knnotar. dedi. «atlna. CttznBrtmıl luğuna 17.000 gonullu yardı. <Gadan 9 00 Küçük konser (Mo solıstlerı 8 30 SanatkSrlar gerlneiyle yepyeni bir hürriyet »arMükâfatı: o yıl boyunca mesut garın» den »onra Ay yolculuğuna Zeha, sondürmek için M n abaPazaı İAJO da zart «Sıhırlı Flut uverturü», G çıdı 9 00 Montavanı Orkestrak>n ratan »athına yayılmıstı. Uçolmaktır. Enınde ionunda bıri bır kaç bin gonullu çıkacağı meraka TP> 44 M »C jura uzandı. Bızet «Vatan uvertüru») 9 20 sından melodıler 9 30 Mustabo;luklardan Harbindan a«ara inaan pa«lıl*ıııi ruz buoaknz mari yıllık laadeta trer ama 2.000 ki?i değer. HaKl, onu kendine çekerek: Şarkılar 9.40 Dan» muzigı fa Sağyaşar'dan şarkılar 10 00 blr M* hayhtnyordu: Yürüyelien l»«rİD« »ttessM hukok ^ KÜÇÜK SAHNE Yok sdndürme... YOıunü go10 00 Kapanış Kapanış. arkada#lar!. Bu yftrflyfl» zulme revim. dedi. SAMANYOLU 11 57 Açıhş ve program 12 00 kk*gı, hak yvlunda bir yörflyflfcn«d zsaaanda 11 57 Açılıs ve programlar Sajt 21 df Ve bu gecenin maceraıı böyleİki mar? 12 05 Küçuk Orkestra tfl. Mtrtşa, «rhakt* • korkusuz« 12 00 Four Freshmen'den melodıCamarteBt, Pa«ar W*> •• 12.30 Şarkılar (Medjha Demir ler 12 15 Sızın ıçın 12.20 Zı ce kapandı yahut açıldı. Bfl«n M«atefa Ke \ mlttotç* tT d« T»l: 44 M T» VI kıran) 13.00 Almanya'dan me ya Taşkent'ten şarkılar 12 45 Arkaaı Sa. 5. Sfl. 7 de TUZAK lodıler 13.15 Haberler 13.30 Haberler 13 00 Hafıf muzık h»yatııı OPERA Caz, »var, bır tangodan ansısın Şarkılar (Zeki Muren) 14 00 13 10 Turk basınmdan ozetler (Ak»ar«y) elaa «ofc p«9«n{ bir hayata gferUblr şark havasına geçti. Kabarede Romantık bestecılerden (A •AÇLARIND4N ÜTAN 13 15 ö ğ l e konserı 13 45 Ahmet miftlr. îhtidıra Btmwt alsmk Bruckner «Uvertur», M Bruch heyecan meltemi esti. Cümleler Çarıamba, Cumartesi. Pazar matta* Sezgin'den turkuler 14 00 Juk*b«l •<Ml*n re gerçekten bir • Kol Nıdreı», C. Franck «Senfo lıe London ve Tonny Bennet'den varıda bırakıldı. Entrikalar dur9.15 doktrİBden raahrum boJuDaıı D. nı») 15 00 Şarkılar ve türkuTPI « B tl T du. Başlar pıste çevrıldı. şarkılar 14 30 C e v n j e Ceyhun' P., tfata fazla zarurt bir ler 15 45 Bılly Vaughn OrkesZeha, boncuklu beyaz tüller aldan şarkılar 15 00 Kapanış. LALE OKALOĞLU ÜSln pılkolojfk trası 16 00 Yenı plâklar tındakı beyaz bikinili çınl çıplak fayd«lanar(k 1990 de iç bayısa 6 TİYATROSU 16 57 Açıhş ve programlar 16 30 Yurttan sesler 17 00 Esvucuduyle sahnede belirdı. Alkışgeçınlçtir. D. P. iktidarrara daha (Eskt Tan Sinemasında) kı çagların muzıği 17 30 Rad> o 17 00 Çocuk saatının ozel proglara gomulerek parmaklarınm uilk yıllarda, muhalefet saflannda Her gün saat 1813 tr ramı 17 30 Gunerı Tecer'den Erkekler Fasıl Heyeh 18 00 Ocuvla opucukler gonderdı Sonra ortava atmı? olduğu fimit Terici «arkılar 18 00 Öğretmenın Fe^ı kul <;por saatı 18 10 DıskotekBECERİKLİ KAYKANA raksa basladı. O gece, her gecevaadlerirle göbek bağının kesil 18 15 Sızm ıçın 19 00 Haberten mıkrofona 18.30 Şarkılar Komed) 2 perde kınden başka kendini butunıyle difi T« "t«dricl .lurette hulauk is(Selma Ersoz) 18 45 Haberier ler 19.15 Yasadığımız gunler raksa vermisti. Kalabalığı tek ınHer akşam 21.15 <e terlerine tâbi ohnaktan uzaklaj 19 30 Olaylar v e yankıları 19 00 Çesıtü »tudvolardan s a n olarak, Halil olarak karşısmCumartfsl Pazar Matine 15 te maya başladıgı gözden kaçma19 45 27 Mayıs'a doğru bugun 19 30 Olaylar ve j'ankılan da goruyordu. Hattâ yine pistte, mıçhr. Hiçbir nrette kontrol re 20.00 Yassıada »aatı 21 00 Din 19 45 Şarkılar (Güzide Alhas) en yakın masalardan birinde otucnurakabeyi kabul etmiyen, hak ıKnmedi 3 perde) 20 00 Yassıada saatı 21 00 Rad ve ahlâk saati 21.15 Turk muran Karl Zander'l bile... Böyle, •e adalet prensiplerinl biç« laTrl: 4S 07 40 zıği ozel progrann 22 10 Devavo Tıyatrosu 22 00 Çeşitli stud gözlerı istekle eriyen kendine bayan D. P. iktidan hukuk yönünyolardan 22 30 Şarkılar (Kânı mı yarın akşam 22.30 HaberKARACA TİYATRO kan Halıldir gibi gSrüvordu onu . den me?ruiyetini kaybetmi? Te karaca) 23 00 Haberler 23 15 ler 22 45 Oda müziğı 23 15 CÜMBÜŞ P 4 H ! Halile o anda kendini verir gıbi bir zümre hâkiraiveti olarak teAylâ Buvukataman'dan sarkılar Her akşam saat Solo muziŞı 23 40 Gece meloraksedıvordu v e bu duygusu, dalmayüz etmiştir. Onu, toplumun »1.15 te Cuma. Çardılerı 21 55 Program 24 00 23 45 Bu saatın muzıği 24 00 ga da'ça yayılarak kalabalığs *ıtasvib etmıyeceği bir duruma »o(amba tenzilâtı suvare Kapanıs Kapanış rayet ediyordu. Kadınlar kıskRnçTel: 44 66 66 kan ve bizzat kendisinin hayat verip geliştirdigi «ebepleri kısaea Modanm aoa aisfi: tKüçlik boy, hafif îöyle Bzetleyebiliriz: haüf; tabü bir perçetn. Oacntisiz; tam DMkyaz.* nânasiyie tonç btr boy (b). BAY OSCAIk a) Demokrasl ve înkılftp jrtıar Bir üçüncü de: Tepede bfitfln aaflar tek IravfttıltMİu fatriade Mçlar aotesiplerinin çiğnenmesi, bir kabank yuvarlak; çok kabank, XSns« kat de daha İıaa, eode •• fakaklarda daha unm. b) Ekonoraik faalivetlerin. milkat v« aivri. Bu knvafür bakışa esrarlı bir mâYa jrül fiM, ya da yetpaze fibi artistçe hrealaII menfaatlere uvgun istikamete na veriyor: yüzü çok güzelleştiriyor; ennıyor (a). tevcıh edı'.emeoıesi, •eyi; boynu inceltiyor. Kadmca bir gtiBir başkasında: Saçlar arkaya terbestçe e) Şahsî menfaatlerin, mill! zeUiği var. taranıyyor, kolak memeleri förünüyor. Almda menfaatlerden üstun tutulması. YUNUSNAD1 MANASINIANLÛTIN 19601961 27 MAYISİN uzerıne İLHAN SUNA KAN KONSERİ Kıtap Pazarı ve İşportacı Durakların yakınlığından şikâyet İDünya Mr garip yerdirl «Çıplaklar festivali» Aristokrat I "KapakKızı,, Açık mektuplaşma BÖGÖNKÜ PROGR A 17,000 feza gönüllüsü Küçük boy hafif ıtıakyaj MİSAFtR îtaatm bir vazife olmaktan f»lf.MiıııııııııııııııııııııifiııııııtttlttllınınıtnT «wtttıııııııııtıtıtOTnttttıınnt»mııımınııtnııtttıtıııııtfTtttttTmtıiTtttınım»tınn»ttıtwttwıı PATTİ 236 PROF. NlMBÜS'fia MACBRALARL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle