19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT1 Millî ligın ıkınci devreMnın 15 rakıp musavı durumdadırlar. da yapılacaktır. hafta karşılaşmalarma bugun tstan Şekerhilâl Kasımpaşa Istanbulda 1 1 berabere kalaı bul ve Ankarada devam edilecek. 19 Ma\ıs Stadında ıkınci maç ıki rakibin. aynı neticeyi tekra' tir. Sekprhılâl ıle Kssımııata arasın lamalan Feriköy • Altay Dolmabahçg «tadınria gun'iu tlk maçım Ferıkoile Alta\ vapa. caklardır Milli lıgı n ılk devresınde tzmırBLGCN $*,HRİMİZDE FhRİKÖÎ İLE KARŞ1LAŞACAK OLAN de ovnadıklan maçı İJI kavbeden ALTAY TAKIMI I'tnkıvlulerin karanma şansları Altavluardan daha fa7İadır Oalatasaray • Karsıvaka Gunun ıkınci maçı Galata=ara la Karşıvaka arasında o\nanacak tır tzmirde Karşıvakavı l.o \ P n e 614 mayıs tarihleri arasında şehrimizdekv Gslatasaray bugun için de favo rıdır P.T.T. Karagümrük Ankarada 19 Mayıs Stadında gunun ılk maçını PT.T. ile Karagumruk ovnavacaktır Millî hgm ılk devresınde ve îs Ankar d 21, ıTelefonla) Fener dı Rumenler kademelı ı tanbıılda Karagumrugun 3.1 gamudafaa 614 mayıs tarhlerı arasında Şevket Guventurk, Gungor De ! bahçe hakım oynamasına rağmen yaptılar. Hıç top tutmadılar Uzun sayılarını çıkardılar Orta\a atı. «P geldiğı maçın revansında ık Spor ve Sergı Saravında yapıla. mırtas Nasuhi Ünluhavan. Yal. l.vı bu ojun çıkaramadı Ovunun vuruşlarla toplan ac,tılar. Bera lan topu kapan Davıd, t^man, Na ca'k 2. Istanbul mılletlerarası vo çın Gordurur Yıldırav Pağda Şa lik de\resı surath. ıkınci devresı bfriıfie razı ıdıler. Sert ve faullu cı ve Basrının ofsa, t dıve duraklamalarından ıstıfade ederek 18'e leybol turnuvasına milli takımı. klr Tunçkol. Erdal Önder. Ender durgun Mlllî liğde puvan fieçtı Sanlâcıvertlıler o\nadılar. Sağaçıkları ve solıçlerı daldı \e yakın mesafeden beraber mız antrenor Avhan Demırm ne Kurt Muammer Taktak, Cenşı? iyi oynadıla? lığı temın ettı. durumu zaretınde çok sıkı biı şekılde ha Gollu Varol Atabe\ Kadrodan 4 ılk devrede o\ una lyıce asıldılar Ikınci devrede Fener forvetınde Maçın cereyanı 60 dakıkada Davıd'ı n pasına Ru zırlanmaktadır Mılh takımımızı '•ole\ho'cu çıkarılmıştır F. Bahçe 32 23 7 2 69 22 53 mucadel e eden elrman \oktu. Can I Oyuna ruzgar altında Rumen men solıçı ceza sahası ıçınde ıska 4 namzet Beçıktaç 35 21 10 4 60 25 52 temsıl edecek 1 kiMİık kadro çalışmalan muteakıp tes. Ue Lefter f a ? ı a y a lım yapıvorlar ler ba=ladı Fakat F Bahçe hâkı Keçtı gol muhakkaktı 63. dakıka G. Saray 30 20 6 4 61 18 46 Sivas İlköğretmen mıyetı ele aldı. 5 dakıkada Can da Ozcanın yerıne Sukru gırdı 66 Beykor 33 16 13 4 45 27 45 bıt edılmıştır Seçılen volevbolcuOkulu galip bır fırsatı kaçırdıktan sonra aka dakıkada ceza s a hasına dalan Lef G. Birliji . 33 16 11 6 48 30 43 lar çunlardır: HErdoğan Tezıç, De. ! E a bar u =evIn ÎL I L ' ' ArıboŞan. Ankara, D S. bınde Lefterın atağmda Yukselın ter makaslansrak yere duşuruldu 32 11 12 9 34 37 34 Sıvav. (Telefüla) Sehrımız vuruşuru Vefa . kafa vuruşu az farkla avuta gıttı. hakemın verdığı ceza Ilkocretmen Okulu Pamukpınar 31 10 11 ın 22 33 31 A. Gijcü 11 incı dakikada Rumen «ağaçığı. Fenerbahçe deeerlendıremedı. Oilköğretmen Okulu ıie vaptıgı \.,32 9 12 11 37 39 30 Tenis Federasyonu şehîzmirspor , l«\\bol musabakasını 21 kazanmıs nın ortasını Ozca n onledı 21. da yunun mutebakı kısmında taraflar 29 9 11 9 26 26 29 rimizde bir basın toplan , tır. Futbol maçında da 30 galıp K. Gümrük kıkada Canın 35 metreden savur netıce\ı tâ\ın edecek golu atama. 32 9 11 12 41 42 29 Altay Eelmıştır dusu ânı çuta kalecı uçtu, tnp ka yınca musabaka da 11 son buldu. 33 8 13 12 29 34 29 tısı yapacak Îs. Spor levı yalıvarak avuta gıttı 22. da F. Bahçe: özcan (Şukru) Atıl 34 9 11 14 39 48 29 Tems Federas\onu Başkanı Bu,., Tclcfoto CLMHVRİVLT Ankara 1tanbul K.S.K. 32 9 9 14 37 39 27 Üniversite turnuvası kıkada Rumen solıçı mudafılerın la. Basrı, Nacı. Osman, Şeref ent Savcı 24 nıwn pazartesı guıu OOL SeKuk'un ılk hamleM direkten donecek ve Yuksel Feriköy (Hılmi), Selçıık, Can. 32 8 1014 22 33 26 duraklamasında n istıfade ederek Mustsfa îstanbul UnueiMieM 25 m, nda at 14 30 da bolg e binasında 6, 7, vumu tamamlıyacak. Resmıde Selçuk'un kafa şutu gorulüyor. K. Pa Ş a 32 7 12 13 20 31 • « ceza «ahasına gırdı fakat arkadan Lefter, Hılmi, (Yuksel). baslavıp 27 nı^anda bıtmek uzer» > mavı«i tarıhlerınde lstanbul'da 5. Hilâl 33 6 14 13 30 53 26 Şeref ayak koyarak bır .apılacak olan Da\ıs kupası m j bır basketbo! turnuvası tertıplr eGoztepe 33 8 9 16 31 50 25 golu onledı 44 riakıkada F. Bah. <abakalan hakkında bır basın cektır. Bu turnuva\a Ankaradan 2 Moskova. (R) Turkıve'nın çe vegâne golu kazan<*;. Selçuğun A. Or<iu 29 5 1410 27 36 24 takım ve hrael Hapoel basketbol oplantısı yapacaktır. 1962 Dun\a Kupasındakı rakıbı P.T.T. 33 5 14 takımı da dâvet edılecektır. yakm mesafeden kafa vuru<=u di ' 14 24 40 24 Rus\a, Arjantın'e maç teklıf et33 3 10 Adant D.S. 20 21 62 16 mıitır. Arıantın Federa*von ı rekte n gerı donunce topu ivi taRusva'nın teklıfını kabul elm:> kıp eden Yuksel sert bır vole ıle fakat tarıh hususunria anlaçma topu aglara gonderdı \a varılmamıştır Maç muht" Devre 1 0 Fenerbahçe lehıne bıtniplen mavıs avının son hafta tı ^ında Mn<;kova'da ovnanacak I Kuıek me\ sımı iy Mayısta rev t,r 1 İkıncı devre\e hulı baslıyan men bashyacak ve jaıışlar KartalRumenler 50. dakıkada beraberlık da vapılacaktır Kurek Milli TaSORULAR B. 11 kımının harıçte temasları olduğun Geçen sene bir kaza nedan ve bu temaslar hakkında da We henuz bır malumat ahnamariığından Îstanbul velken a.ıanı Hu^a I 2 Barcelona'nın Real'ı 21 mettın Baltaoglu., temmuza kadar yendiji Avrnpa Şampiyon Ku lupler Tnnınvagındaki maçta bır pıosram \apmıstır 28 ma\ı>. sahp taJumın gollerini kimler (;dldt^>riıa.\ kız vole\bol takımı 1 ve 25 hazıranda sapılacak tesvık atmı?txr? Ankara 21 fTelefnnlal Attıj. yar^larına kıdemhler ve gençler Manısa bolgesmın tertıplemış oldu3 uncu kum« merkezi Kavterı: 3 Borotra. Ben Barek ğu .Mesır Ovunları» na ıstırak ettnr kume Turkı\ e şampıyonası 3 Takımlar. Kparta Karagucu îireccklerdır Bu arada ba\anlar mek uzere dün sabah Manısa'%a Bnrteson hanpi sporlard* çöh kademe musabakaları 29 nısan, 1 Konva ldman%urdu. Ka\serı Hnret yapnışlsrdır? rasındakı muvabakalara da \er muteveccıhen yola çıkmıçtır. 1dama\ıs tanhl«rınde avağıdakı kuvagucu erılecektır Ajanlık kuluple'nn re he\etının kendısıne verdığı tan me merke/lcrınde vanıl.ıcaktır: 4 uncu kumr merke/ı Sıvas • Kartrtla gıtnıek ıçın ba/ı rorlukla «alâhıvetı kullanarak Kemal Onar' 1 ıncı kume merkezı Balıkesır: CEVAPLAR B. 11 Takımlar: Dıjarbakır Yolspor. fakımlar: Balıkesır Karagucu, Samsun Fenergençkk, Sıvas Kara. ra katlanacaijını duşunerek madriı ın umumı antrenor tâyın ettığı O•mzRa^» 'ioqjn; 'sıus^ z Zonguldak Komurspor. Edırne E. guru veya vasıta yardımında bulunmak ıal Yılmaz kız takımına nezaret etdlrnespor »A ıstemektcdır Bu hususta ılçıhlerl» mekte olup takım ilk maçını yarın S ıncı kume merken Trabzon: 2 kume merkezı Kutahvaoynıyacaktır. G Sarav, Izmır k.ırqog Takımlar • Gazıantep Çınarlı temas etmektedır Tesvık yarıslaTakımlar A^riın Sumerspor. F.s. ması, Manısa karması ve Ankara Cîençlık f>?ıncan Karagucu. Errında se'icleıe de onem verılecek Koleumn katıldıkları kı^ehır Şekerspor Kutahva Se. bu dort'.u zurum Kaıacucu. Trabzon ve temaju/ eden gençler mılh ta turnuva ehmınasyon usulu ıle olaocaöı kıma (.aâırılacaktir 'aktır Ankarada ise P T T ile Karagümrük Şekerhilâl ile Kasımpaşa oynıyacaklar Feriköy ile Altay, G. Saray ile Karşıyaka karşılaşıyor 12. Avrupa Basketbol Gnn.r.ı Şampıyo . lunmaktadır. 12. A V n i n a Ra clrothnl I ı* ı Bu basketbolcular Erdal (l.T.Ü.) nasma ıştirak edecek olan milli ta şunlardır : Antrenor: Yalçın Granıt. kımımız bugun saat 15,45 te IstarıAli, Yavuz, Ersen (G.Saray) bul'dan trenle hareket edecektır. Diğer taraftan kafıleye hâkem Nedret, Ha.şım, Dursun (D.Şafk.) Fıhbe ve Sofya'da temsıli maçlar konmamış olup, llhan Uygus F.t.B. Altan, Şengun (M.Spor) yapacak olan basketbolcularımız Tuncer, Ömer (F. Bahçe) A. nın dâvetlisi olarak Belgrada 27 nısan cuma gunu Belgrad'a vaBatur (H. Okulu) gıdecektir. sıl olacaklar ve 28 nısan cumarte=ı gunu çekılecek kurayı mutaakıp Belgradda ıdman vapacaklardır. 29 nısan gunu gecesı Avrupa Şampıyonasmdakı ılk maçını oynıyacak olan mıili takımımız dun sabah Metın (DSafaka) ın de ihracından sonra 12 kısıve dusmus b Basketbol Millî takımı bugün hareket ediyor 22 Nisan 1961 TorRüvaya katılacak voieybol tekı Fenerbahçe K. Bayrak'ı Ankarada yenemedi: 1 1 Oünya kupasmda rskihiüîiz Rusya, Arjanün ile mayısta üsskova'da eyıryacak SUAL Kürek sezonu resmen 19 Mayısta açılıyor G. Saray kız voteybol takımı j Manisaya gitti SSS" «*«•«« Amatör küme Türkiye sampiyanası maçları Modern Âpartıman r>/E/ /S/O/T/O 6 ve 8 TONLUK MAZOTLU I d d f c M M KAMYONLARI Sağlamdır, ekonomiktir, parçaları boldur. Ağır taşıt işlerini rahat ve garantili yapmak istiyenler her yerde D E S O T O kamyonlarını tercih eder. Türkiye Mümessilliği • I 11111111111111111111111111111 llllllllllllltllllllllllllllfMllllllllllllll İkamete Hazır Salılık Cairsler Odah Etİlerİn en guzel yerındr Bebek yolu uzerınde kaloriferlı tamamı parkelı. elektrık ve suyu mevcut. havagazı tesısatı hazu î^fi=Tj Dörder Dairelerin ' w# a satışına devam edılmektcdır Fiyatlar: 40 ila 65 Bin Tediyede Kolaylık ÇİFTÇİLER TİCARET T. A. Ş. Şişli meydanı Halaskârfrazi Cad. 342 Tel: 48 57 55 Telgraf: ÇlFTÇlLER • İSTANBUL %ı «f> İ tt İİSİI, J LÜKS LAMBASI deyince.akla I. C. A. Elektrik motorlan. transformatörler v.s. için proforma fatura temin edılır. Orhan Çırağan Topebaşı Tarhan han 99/3 Tel: 44 89 87 MS 58 PİRİNÇ ÇUBUKLAR Muracaat: Etiler, son otobus durağında MODERN Apt. Telefon: 44 92 73 48 05 32 Rafine bakır ve saf çinkodan Kutur 6 mm. den 60 mm. MS 63 PİRİNÇ BORULAR Dış kutur: 8 mm. den 60 mm. kadar her kalınlıkta. General Elecfrica Espanola YUVARLAK ve 6 KOŞE f Yerli mahn'iHgha^^^^ ELEKTROLİTİK BAKIR L Â M A L A R MS 63 PİRİNÇ TEL yumuşak sert her kuturda. PASLANMAZ, TEMİNATLI, MANOMETRELİ ve 50 senedenberi merrlsketımızdG yüksek kalitesî ve evsafı ile haklı bir şöhret kazanmıştır, HER YERDE ARAYINIZ Ihraç eden • WMW Evpnrt Aussenhandelsunternehmen fur Werkzeugmaschinen, MctaÜHaıen, \Verkzeuge (Foreıgn Trade Enterprise for Mddııne Tools, Metalware, Tools) Berlin \V 8, Mohrenstrasse 61 AMERIKAN TİPİ Battaniye n Halılarla Evlerinizi modımltftiriniz ç w Biitün boya işîeriniz için <5& KADİFE MENSUCATA.t.1 DOKTOR Yuksek kalıte Mükemmel örttne kabiliyeli tıtar Tarık Ziya Kırbakan Deri Saç ve ZühreM Hastalıklar Mutehassısı tstıklâl Cari Hnrmakkapı No 6ö T e l : 44 10 73 (RHRABAK Bol miktarda piyasaya arzedilmişfir. Mıienı ve Kımv e \i Bo\alar Fabrıkası Ltd Ştı Kadıkov Hasanpaşa îstanbul Ati Yazıcı Sokak No. 8 Fermeneciler • Galata Tel: 44 8113 SATIŞ MAĞAZASI: ELEKTROLİTİK BAKIR ve MAMÛLLERİ A. Ş. Şişli Kâğıthıme, Topağaçlar Caddesi No. 37 Telg : RABAKAŞ • ISTANBUL Tel: 47 76 18 DEMOKRAT,IK ALMAN CUMHURİYETİ Fazla tafjnât için : DOKTOR Ziyaeddin Maktav Knlak Kuruıı Buğaz ( \£ız Dısl Hastalıkları Mütehassısı laksım Ketebpasa Caddesı ark Apt 5/1 Tel • 48 30 98 A. TAŞMAN Aşırefendi Cad. KısıriFt han 1718 Utanbul Tel: 222430 226760 S ATI LI K Bakırkoy'de, ıtınalı yapılmış daıreler 24 ve 40 bın hra arasında Postahane arka:ında Mılhvetçı <okak No. 8 Dışarıdaki Türkler Turıst beklı\oruz (Bu sene Turkne'i gezeceğız) Ilânını gazetelerde yayınlayınız. tyi Ahlâk Deraeği t KÂMRAN ŞENEL i Dahiliye Mutehassısı 4 Beyoğlu, Ağacamı Sikızagacı Cad. No 23 Saat 15 • 18 Telefon: 44 55 14
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle