18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
fKt CUMHURİYET ><"ll IIIIIIIIHIIHI,!,,,,,,,,,,,,,„,,,,, ( f 22 Nisan 1961 Sehir Dâva ikinci plâna düştü """• Israel Mektupları § lıılEiııııiıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııİıııı llll I I III | | | | || n , | , ıın, , , , IIIMIMMIIIllll,,,,,,,!!,!,,,,,,,,,,,,, ,, , , , , , , , , ,Mİ111S | DÜŞÜNCELER | HEM NALINA M1HINA Yazan: Mazbar Kunf Adolf Eichmann hakkında Ku görmek mümkün değil. düste açılan son tahiikatin nasıl Yalnız arada sırada müdafii avubir cereyan takip ettiğini her gün kat Robert Servatius'a bakıyor, okuyoruz. bazan da ona. aldığı notları gönRastladığım meraklı dostlar ba deriyor. Yahya Kemal. Ama buraya geYazan : na soruyorlar: «Mısra benim nâ. lince, k o n u bir llk günleri tek boş yer bulun «Ne dersin, Eichmann'ı ne yapa mıyan gazetecilere ayrılan çahşma az k a r ı ş ı r gimuiumdur.ı dercaklar?» bi oluyor. Çünkü, miş ozanın dize salonunda artık boşluklar görünBöyle bir suale kat'i bir cevap meğe başladı. Bir çok eazete mu oyup çıkaran yon(mısra) saygısını vermek kabil mi? tucudan b a ş k a , göstermesi bakımın habirleri son bir eayretle bir kaç Eichmann'ın dört ilâ altı milyon gün daha kaldıktan sonra çekilip dan önemli bir söz. Çünkü bir şi şa benzetiliyor, üstelik eşini yitir bir de biçim veren yontucu varyahudiyi öldürdügü söyleniyor. gittiler. Ticaret Odası tarafından ha j irin, bir dizenin düzeni, ozana dı miş bir kuşa. sonra da ağlıyarak dır. Bunu en iyi gösteren bir ör. Arjantindeki gizli Israel polisine Büyük haber aianslannın mü zırlanan tasarının bir an evvel şardan zorlanmamıştır; ozanın gökten düşüyor. Bunların gereği nek olarak, konstrüktivistleri ana mensup gönüllüler acaba neden messil ve muhabirleri tabiî olarak kendi kurduğu biçime göre oluşur nedir? Yazmak. n e gelirse yazmak bılıriz. Demıls Mighelangelo'dan ele alınmasını temin için 4 yalnız bu adamı yakalayıp getirsonra oyaıik, yontarak değil, ek Bu yüzden de, bir dizenin. bir şi istesiıırien başka bir şey değil. diler. Onu buldular da ondan bu işi sonuna kadar takip edecekkişilik bir hcyet AnkaSürrealistlerin, «otomatik yazı» li\e ekliye Çalışan yontucular da irin başarıh olup olmadığı, ozaYoksa bize snylendiğirre göre harb ler. Fakat onların da müdürler ra'ya gitti nın kendine bağlı kalıp kalmadı. dediklrri. boşalma. sel gibi akma, çiKrrîiştır Bu bakımdan bizim bu suçlusu ve Yahudi kaatili daha birer ikişer görünmez oluyor. ğı ile ölçülür. Bir beğeni ölçüsü mantığı kanştırmadan çağırışım. Sinat ıçıtı, «vor.tu» sözcüğünü kul binlerce nazi var. Hattâ lsraelliSu Eichmann dâvasınm garip bir İcra ve îflâs Kanunu tâdili kolerin iddialarına göre bunlardan talihi oldugu muhakkak, Gayet nusunda îstanbul Ticaret Odasınca kurmuşunuz, bu ölçüye kendiniz ların ardına düşüp gitme işi :1elanmjmiî dcğru olmuyor. Gerçi bazıları şimdi Batı vey a Doğu Al parlaV ve eürültülü bir şekilde hazırlanarak ilgili mercilere gön boş verirseniz, bunun bağışlana karıştırmamak gerekir bunu; öy s>ulpteur de o kökten, «oyma» kö geliyor, ama o sözcük, manya Hükümeti ileri gelenleri başlartı. fakat araya karıjan başka derilmis olan tasarının bir an öncak bir yanı kalmaz. Bu bakım. lesine rioğal bir zincirleme ile de künden arasmda. Bir zamanlar Hitler'e un*ur!ar bunun dünya capındaki ce ele alınması için yeniden temas dan Yahya Kemal'in bu sözü bir ğil fklene eklene büyüyen, uza yontu'nun, «ycr.tmak» olduğu sırada konmuştur Bugünkü yontu. destek olan Krupp bile Israelliler meraklı tarafmı gölgelemekte ge larda bulunmak üzere 4 kişilik bir gerçeği anlatıyor. yıp giden şiirler bunlar. ce suçlu sayılmaktadır. Sanatçının okuru aldatması. ken Oysa sanatçı, her şeyden önce, cıılar, saf biçimleri üst üste, yan cikmedi. Oda heyeti Ankaraya gitmiştir. yar.a kojarak bir kitle yaratıyorAncak şunu da söylemek gerek: Ticaret Odasının Adalet Bakan dine savgısızlıktan gelir. Öylesine püc beğenen kişidir; bu bakım. lar. yontmııyorlar. Bunlardan biri Sovvetlerin fezaîsrael öyle bir kanun yapmış ki ya gidip gelme biietle adam yol lığına vereceği kanun tasarısında bir sanatçının eğitimsel bir yanı dan, kendi bulduklarını da kolay Ressemlar d? öyle, sanki bir bi harb esnasmda başka memleket lamaları oldu. Hâdise tsraelde de protesto. hileli devirler, terk mü da olamıyacağına göre. okul kitap kc!ay benimseyemez; çünkü onun larının kendisine karşı saygısız secme ölçüsü yığınla yasaktan do çimin, ya da bir rengin çağırdığı esseseleri üzerinde durulmuştur. lerde bulunan Yahudileri öldüren bir bomba tesiri yaptı. ozanların şiirleri ile doldurulma Sar Bu yasakların tümünü kendi baskı lenkl^ri. başka biçimleri sı ler, onlara cefa edenler ceza gör Bunıı Küba âsilerinin yaptıkları sı, gökçeyazını feriebiyatı) yeni ye koymuştur. Böylece iyi bir sanat raya duerek bir bütüne varmaya müş olsalar bile îsraelde yargıla çıkarma hareketi takip etti. BuLimanımızdan bir hafta tişen kuşakların gözünden düşü yapıtı. ekleye ekleye değil, ata çalışıyotlar Ozanlar için bu kapı rjabileceklerdir. içinde 5 milyon liralık nun ehemmiyeti de herkes taranın kapah olduğu sanılmasın. rür. onun alaya alınmasını sonuç sta ortaya çıkarılır Biraz genişletildiği takdirde bu fından takdir edilmektedir. ihracat yapıldı landırır. l'sta bir eörünü ressamının ya. Ama eklem e yolundan kurul. kanundan hemen hemen şöyle bir Son bir hafta zarfında limanımız Nihayet bizzat Israelliler için «Eşber»de, Sumru. Iskender'e pıtında. doğa (tabiat) ayıklanmış duğuna inanılan şiir, (bu yolhüküm çıkarmak pekâlâ mümkün: dan yapılan ihracat yekunu 5 milolarak yer alır; soyut resimde ise dan yaratılan bütün öteki sa. Bugün Türkiyede bir Yahudiyi son derece önemli ve üzücü bir yon 298 bin lirayı bulmuştur. şöyle der: dövseniz, yarın Israel'e gittiğiniz olay cereyan etti: Tanınmış askeri Sevdim seni can.u dilden işte bu tpmizleme kaygusu kafanın nat'.ar gibi) gcnt de büyük bir sı Sevkedilen mallar arasında tifzaman bu yüzden mahkemeye ve muharrir ve Savunma Bakanhğıktndi.'ine dönmüştür ki, ikisi de kı, yaman bir titizlik ister. EkleOlsan ne var Eşber'e enişte. nın mutemed erkânmdan doktor tik 1.48 milyonla başta gelmekterilmeniz mümkün!. Ölçülü, uyaklı iki dize... Belli bır kanya c'kar: Renklerden. bi me yolu ile yaratılan sanat yapı. dir. Bunu küspeler, keçi derisi, zeyEichmann'a karşı girişile n tatbi tsrael Beer perde gerisi hesabın» tin, krom, hah ve saire takip et ki ozan. cBen ölçü uyak kuralları çimlerden ancfk e n gerekli olan. tmda «ayıklama» işi, kafanın ken dine dönük olan tutumudur. Şöykatı haklı gösterecek pek çok cicasusluk ithamiyle yakalandı. na göre düşünüp yazacağım.» de lar^ın pî kc'iıulması mektedir. le de denebilir, bir taş kitlenin Bu hâdisenin Eichînann dâvasıhetler var. Fakat yukarıdaki kamiş. Ama düşünmemiş, sadece öl En iyi pvunru. bu açıdan bakı içindeki yontuyu ayırmakla, ka. İhracatı artürmak için nun dediğimiz geniş şekilde uygu nın ikinci plâna atılmasında en çü uyak yazmış. Orada «işte>nin, lınca, ortamda (sahnede) yapıllanacak olursa jnuhakkak ki bir büyük rolü oynadıgı söylenebilir. yapılan çalışmalar «enişte«nin ne yeri var? Bir ozan rrıaması perekrni yapmıyan, baş. fada ayrılmış, belirlenmiş yontuçok ihtilâta sebebiyet verilmiş İhracatı geliştirmek için yapıla düşünün, çok güzel bir dize dü. kn bir üev's.t ellerini kollanm, yu, bir takım işe yarar nesnele. Bu durum karsısında Îsraelde olur. daha fazla kalmamız lüzumsuzdu. cak çahşmalarda yardımcı olmak şürmüş, altını o güzellikte getire yüzürün (ıvnayarı yerlerini en az, rin yardımı ile kurmak arasında*** Onun içindir ki tası tarağı toplı üzere Ticaret Odasında yapağı mev memiş, ölçü uyak zoru ile şişir. en sayılı o.ynarap sanatçıdır. K.v ki ayırım, sadece yöntemle ilgilizuunun tetkikı ele alınmıs bulun miş... bağışlanmaz ya, buradaki tü, başarısız buldufunuz oyuncu. dir. bu bakımdan ikisi d e özdeş Eichmann'a ölmiyecek kadar gı arak yurda döndük. maktadır. durum ondan da kötü Ozan, bu la>a bak.n: yiir. el kol kımıldatıs sv..iahilir. da verildiği hakkında Israelde doBu maksatla Ticaret Odasında ve iki dizeden hangisini beğenmiş, lii'i ile ?izi yı rarlar. Pikarlar: çün tngiliz ressamı, ozanı Blake'in laşan söylentiler birer dedikoduBorsaya bağh mütehassıs zevattan hangisini şişirmiş. anlaşılmıyor. A kü a»ma îsin; beeerememişler, o ç'iyle bir sözü var: .Yunan, mate dan ibaret. llgili makamlar Israel matik hiçimdir: Gotik ise, yaşımüteşekkil bir komisyon kurulmuş çık ki Hâmid, birincisini ikinci yuniarını temizlıvememişlerdir. Çok Acı Bir Ölüm adliyesinin böyle küçük ve hasis ve çalışmalara başlanmıştır. yaa luçim. Matematik biçim, dü. düşüncelerle hareket etmiyeceğini, için. ikincisini de birinci için şiOranların dilciliğini, dilbilginle Aziz büyügümüz ve varlıihYetkili bir zatın kanaatine göre, bilâkis suçlunun gereken gıdayı şirmiş. Kız, sevdigi adama, «Evle rinin işinden ayıran özellik ue bu. şüııen kafada sonsuzdur; yaşıyan mız. Zübeyde Olcay'ın eşi. bugün mevcut 33 milyon koyunun biçim ise sonsuz varhktır.» Blaalması ve hastalanmaması için ne Kadriye Olcay. Türkân Sar. sayı ve kalitesi artırılmalı, hayvan nelim» demek istiyor. ama Abdül radadır. Ozanlar, dil anlayışlarını ke'ııı Gotik sanati övmek için söy Perihan Turgay ve Sümer mümkünse yapıldığını temin edihak Hâmid bırakmaz, ille, «Sen çok az s.fİ7cük ile belirtirler, bimüstahsillerini teşvik etmeli, kuzu lediği bu sözde, gerçi karşıt gibi Uzun'un »evgili babalan. Dokyorlar. katliamını mutlak surette önleme benim ağabeyime enişte ol.» dedir lim adamları gibi bütün sö/fükle. gösterilen iki etkinin sözü edili. tor Yıldız Kutkam. Kaya ve Eirhmann'ın yargılama esnasmtecek. ri eşelemezler, ama gen e de ana yor, ancak bunlann anlamı buHdir. Mehmet Olcay, Perin Turgay da büyük bir soğukkanlıîık gösBöyle bir tutumla, Sumru, bir aiPerini, dil bilginlerinden daha ve Ayşe Kutkam'ın büvflkbabagün çok değişmiştir ve sanatçımı. Vatan Bulvarında bir otogar kez de ağabeyi Eşber'e gidip, terdiği söylenebilir. Cacn kafesin ian, Emekli Albay Necati OlÇ'!< ctkilerler zı şaşırtacak özellikte değildirler. içinde şöyle dönüp de bir kere olkurulacak cay. Emekli Sadi Sar. Samim tskender'i sevdim her şeyim o Ayıkl'ma. gereksijji atma işi Başka bir deyişle, ister matemaTurgay ve Ahmet Uzun'un kasun dinleyiciler tarafına baktığını Belediyece Vatan Bulvarında bir Olsan ne çıkar ona kayınço. nin önrnıinı nn iyi belirten sanat tik biçim olsun ,ister yaşıyan bi. yınpederi. Doktor Turan Kutotogar kurulmasına karar verilmiş diyebilirdi. biri d» karikatürdür, ge. çim olsun, günümüzün sanatçısı kam'ın büyuk kayınpederi tir. Kitaplarını okuyanlar bilirler, reksiz olan çok karikatürde sı için ilke değişmez; o da düşünceEmekli Jandarm» Yarbayı Otogar kurulduktan sonra Trak böyiesi de vardır Hamid'de, bir di VEF AT yaya hareket edecek vasıtalar, bu zenin yanına bir yıldız koyar, say Ycıniuya (heykele) gelince, Mic ni n ve nesnelerin ayıklanmasıdır. MEHMET NAtL OLCAY Eski Gümrük N»zır]anndan Sanatın eğitici yönü budur. rada toplanacaklar ve sehre girmı fanın altına bakarsınız, oraya baş 204.1961 tarihinde Hakkın rahİHnfrelo, «Yontu, kitleden oyumerhum Ramlz Beyin torunu yeceklerdir. metine kavuşmuştur. Cenazegi ka bir dize daha yazmış, yanına Iup ç'ka'tılan şeydir.» demiş. Ger ve eski Dahiliye Nerareti Mü22.4.1961 cumartefi günü öğle Vatandaş istekleri süratle hürdarı merhum Neylr Beyln da. «Böyle de denebilir.» demiştir. sktpr, fie bj açıdan bakılınca, namazını mütaakıp Kadıköy kızı. merhum Ahmet Mikdat Kısacası kaleminin ucuna gelen er taş kıiienin içinde bir yontu cevaplandırılacak Osmanaga Camii Şerifinden Beyin e?i, eski îstanbul BeleTEŞEKKÜR Îstanbul Valısi ve Belediye Ba? sözlerin hiç birini atmaz, bırak. gızliiır, bunu gören yontucu, o kaldınlarak Karacaahmetteki diyesi murakıplanndan merebedl istirahatgâhına tevdi kanı Tümgeneral Refik Tulga, Be maz, kaçırmaz o ozanımız. ynntuyu nrten taj yıgınını oradan 15.4.136i jünü Hakkın rahmehum Nail GüreVin. »bla«ı, Tekel edilecektir. Mevlâ rahmet eytine kavuşan eşim, babamız lediye teşkilâtına yaptığı bir ta Belki de bu yüzden, şiirin bir soker star Genel Müdürlügu Hususi KaIiye. Emeklt tj. Alb. mimde, halkımızın ve resmi ma kafa işi, bir sıkı işi olduğu anlalem MUdürü Saip Gürelin, kamların isteklerine en geç bir şılmamış, toplumumuzda Selma Berker'in, MuallA Erozana, YUSUF ZİYA ÖZLER'in alp'in, Ziraat Bankasından hafta içinde cevap verilmesini bil uzun bir süre, sadece uyaklar di. (Erzurum) MEVLİT Beyza Gürel'in, Merkez Bankadirmistir. zen biri diye bakılmıştır. Bir sözccnaze törenine iştirak eden, sından Melda ve Muberra Muhterem büvütUmüz merhum Nümune pazarlar de bir uyak gördüler mi. o sözü telle melrtupla ve evimize kaÂYİNİ RUHANl ndrel'in annelerl, Yusuf Berker dar gelip tatiyette bulunan Fatih Saraçhanebaşı Itfaiye söyliyene ozan diyorlar. Sörde Na ile Şükrettin Eralp'ln ve HahDul Bayan Nadya K. Amaky, NURİ KOZİKOĞLU'nun akraba. dost ve merhumun arCaddesinin Bozdoğan Kemerinden mık Kemal bir gün ayağını kaldı şan Gürel'in kayınvalideleri Bayan Dr. Rita K. Amaky kadaşl«rın« tesekkürlerimizi vefatının ikinci senesi dolayısonraki orta refüj kısmı, Taksim rım taşına çarpmış da. salihatı nisvandan (NewYork). vefat eden sevgili arzederiz. «iyle aziz ruhuna, bugünkü 22 eşi ve babası Talimhane, Abdülhak Hâmit ve Anasını sattıjımm kaldmmı Eşi: Muaz»er öıler nisan 3961 cumartesi günü ikinNECİLE GÜREL Taksim caddeleri arasındaki set Acıttın baldırımı Dr. KONSTANTİNOS Kızı: Meral özçöllü di namazından Konra, Şişli CaHakkın rahmetine kavuşmuştrotuvar ve Cihangir Çocuk Bah demiş. Böyle seyler uyduruyorOglu: Akın özler mii Şerifinde okunacak MevARNAKY'nin tur. Cenazeal 22.4.961 cumartesl çesi istinad duvarımn önündeki lar. Çenap Şahabettin'in lide arzu edenlerin teşriflerinl (Kimyager ve Bakteriyolog) gunü Bğle namazında Şişli Cageniş trotuvar, portatif tezgâhlarla rica edeYiz. Eşini gaibeyleyen bir kns istirahatı ruhu için. yann pamilnden kaldınlarak Züıcirlinümune pazarlar kurulması için zar 23 nisan 1961 saat 10.30 da Gibi kar EVLATLARl kuyu Aart mezarlıgındaki ebedt Belediye Meclisi yetkilerini haiz dizeleri de öyledir: Kar, önc ku. Sişli Rum Mezarlık kilisesinde lstirahatgâhma tevdi olunacake ÖLÜM ve TEŞEKKÜR Encümen karariyle tahsif ve tescil icra olunacak Ayini Ruhanlde tır. Allah rahmet eyfıye. dost ve tanıdıkiannın teşrifle20.4.19til perçembe gecesi âni edümiştir. Çelenk gönderilmemesl rica rini rici ederler. olümü ile bizleri sonsuz kederöte yandan Belediye halkın âcil clunur. lcrc garkeden aile büyügümüz, ihtiyaç ve dileklerini nazarı dikkasevgili esim, babamız, kayın23 ISisan'da çocuhlara en iyi hediye te alarak ayrıca Teşvikiye Caddepodprimiz tüccardan sinde, Kadırga parkı karşısında, AİSHAK KIRMACI'nın bideihürriyet, Ergenekon ve Rugerek cenazeEine i|tirak eden SATILIK meli caddeleriyle Galata Kuledive gerekse telgraf. telefon ilt binde muvakkat semt pazarları kubizleri teselli eden bilcttmle rulmasına karar vermiştir. vefakâr dost, akraba ve müe«Selimiye pazar yeri de alaka gör •eselere «yn ayn te^ekküre büdüğünden Belediyece tescil edilmi? yük nrımız mâni olduğundan tir. gazpteniz vasıtasiyle minnet ve şükranlanmızı bildirir, teşekYoksul çocuklara yardımlar kür ederiz. Yurt içi ilkokullarındaki yokAÎLESl sul öğrencilere yardım cemiyeti. Florida tipi, 240 M2. inşaat sahası üzerine, hususî surette nin Şişli merkezi her yıl olduğu itina ile yapılmış, 4 yatak odası, oda ve hollerde büyük gömme gibi bu yıl da 23 Nisan Çocuk dolaplar, şömineli büyük salon, yemek odası Ue bir arada AmeBayramı münase*betiyle bir çok rikan mutfağı, banyo, duş, yeri vs. ayrıca hizmetçi veya aşçı yoksul çocuğu giydirmiştir. odası. üstü kapah her tarafı denize nazır geniş teraalar, 2,5 tonluk su deposu, tanzim ettirilmiş, içinde çeşitli meyvalar, gülNİSAN 22 ZİLKADE 7 ler, çamlar, ve süs ağaçları bulunan çim tahalı geniş büyük Nüshası 25 Kuruş bahçesi (tamamı 1240 M2) ve üstü teraslı büyük kapah garajı, Turklye Barlel Ur« Kr. Lira Kr. ayrıca açık garaj, elektrik ve kayışdağı suyu ile her şeyi tamam, ve ayrıca verilecek ikinci bir arsası ile birlikte satılıktır. Senclik 75.00 150.00 6 aylık 40.00 80.00 Müracaat: Abdürrahman Çiftçi. Bebek Arifî Paşa Korusu S «ylık 22.00 44.00 V. ] 5 . 1 1 ; 1 2 . 1 2 1 6 . 0 0 18.56 20.35 3.20 8/1 birinci daire. Telefon: 63 52 96. (Yalnız pazar günleri ak1 L. Basan ve Yayan Dogıtma y.ri: GÜVEN YAYINEVI şam 17 den sabah 10,30 za kadar, sair günler her saat). C o ğ o l o Ç l u Y o k u j u , N o r l ı b o h » . S. N o I I . I H o o b u l E. ]10.15| 5.18 9.06 12.00 1.40 Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anonün* Şirketl CağaloJIu Hülkevl Snkak No. 3941 Kanutnman tadili İcra ve İflâs Sanatın eğitici yönü Bir demeç hakktnda T. T. P. lideri Sayın Ekrem Alican, yine C.H.P. ye çattı. Bu parti mensuplarını idare adamla riyle fazla dost olmakla ithanı ediyor. Bu iddiada iki sakat no kta gözümüze çarpmış bnlunn yor.. Bizce sakatlıfın birincisi şu: Sayın liderin mevzii bir mü şahedeyi teşmil etmiş olmak ih timalini bir kenara bırakarak bütün söylediklerini bakikat di ye kabul edelim. Peki idare adamlariyle dost olan C.H.P. li Ier kabahatli de bu dostluğu kabul eden idare adamları suç suz mu? tdare adamları çeşitli partiler mensuplarından hiç biriyle fazla dost olmamayı kararlaştırırlarsa hangi dostluk gayreti bu kararı değiştirebilir? Haaa, demek ki is onlarda bitiyor. O halde Sayın Alican Hükü mete dönmeli ve isteyeceğini ondan istemeli değil mi idi? Hattâ bunu bir basın toplantısı şeklinde de^i) hususî bir müracaat olarak da yapması kabildi ve şüphesiz daha iyi olurdu. Bu daha iyinin nedenini izah ettiğiniz zaman yukarıda söyledigimi? ikinci sakatlık da kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Mazi bize hir takım dersler verdi. Bnnların yardımı ile Alican'ın demecini takip edecek ve onu izaba, tafsile kalkışacak bir takım demeçleri şöyle sıralavabiliriz Lider C.H.P. liler idare adamlariyle fazla dost olnyorlar Liderin yakınları C.H.P. liler önümüzdeki seçimlcre fesat karıştırmak için şimdiden hazırl ık vapıyorlar. Partinin il baskanlan C. H.P. lilerin seçimlere fesat karıştırmak üzere yaptıkiarı bütün gizli plânlar meydana çıkmış bulonuyor. Aliran plânları bizzat görmüş. Daha alt kademeler Eski D.P. nin C.H.P. hakkındaki bü tün iddiaları dogru imiş. C.H.P. liler her şeyi şimdiden ele geçirmtşler. Yantırdıkları hivleli nandıklar ve rey pusulaları bile bulunmuş. Ne duruyomz? Artık bunlan duvan parti m ensuplarının ne hükümler vereceklerini ve neler söyleyeceklerini siz düsünün. İşte biz arkada bıraktıgımız çünlerde vatandaşlar »rasındakl düşmanlıği, ayrılık ve kin tohumlarını bövle ektik. Teni partilerimiz bu pek mü him noktayı dikkate almazlar da liderler konnşmalannda biraz daha maknl ve mutedil olmazlar. ba hırçınlığı elden bırakmazlan a parti ve partili münasebetleri bakımından yarınımızın da dün den farklı olmıyacağına şimdiden hükmedebiliriz. Aman dikkat! Cevat Fehml BAŞKfT r Melih Cevdet Anday 1 Muhasebe ve Dakfilo bilen bayan aranıyor Trabzon'da ecnebi vapur acentasında çalışmak için muhasebeden anlar ve daktilo bilir bir bayana ihtiyaç vardır. Dolgun maaş verilecektir. İngilizce bilen tercih edilir ONGAN, 20 Cumhuriyet caddesi Tel: 47 41 12 1.500.000 ALTIN ÇEMBER ÇOCUK KİTAPLARI HARİKULÂDE SAYFÎYE DRAGOS'TA OSMANLIBANKASI CUMHURİYET ISKRA MORACAAT: ŞUBELER: CINKMASCOPC tki kişi, birer yandan tuttnğu gibi, indiriveriyorlardı aşagı, çınarların altına. Bir hafta kadar sonra, ayagının üstüne azar azar basacak hale kavuştu Hüseyin. Dizinin sişi inmemiştj ama, ağrısı hafiflemişti. Bir de, ibr sey keşfetmişti; Güneş çok iyi geliyordu, bacagına! Pantalonunun paçasını sıvıyor, güneşe tutuyordu o kırmı 34 zıdan yavaş yavaş mora dönen «Ters bir hareket yapmısristler gelirlerdi. Emine ikinci çocuğuna geşişliği. Rahat ediyordu o zasındır herhalde.s diye mırılOnlarin da, bir çok yerde fobeydi. man. dandı Ahmet. Söylediklerine tograf çekmcsine izin yoktu. Sıcak bir gün, elinde koca Temmuz sonlarında bir gün, kendi de pek inanmadı. Jandarma karskoiunnn önünbir «çevrel» (1) sardalya ile, gene şezlongunda oturmuş, badeki çınarın resmini yapmak i iskelenin üzerinde düsüverdi Marmaraya döndüler. cağını günese vermiş konnşuAhmet koluna girdi, eve ka çin paletini alıp, tualinin başıHüseyin. yordu Ahmetle. na geçen zavallı bir yerli resdar çıkardı Hüseyini. «Takında kalkarım artık!» Balıklar, gümüş para gibi samııı, hangi atom (!) sırlarını Ağrıyan dize vakılar koydndiyordu. «Ağrılar iyiden iyiye taçıldı yere. gözlediğinin hesabını verene lar, lâpalar sardılar. Hir hafta geçti. Ah şu gerginlik, şu şiş kadar, karakolda geçirdiği iki sürmeden, dipdiri kalktı ayaEve zor götürdüler, açıdan de bir inse, şu morartı bir dagünün hikâyesi, hemen herkeğa Hüseyin: kendi «muhallebikıvranan genç adamı. ğılsa. Ama ne olursa olsun, haf sin dilindeydi. ciliçivle» alay ederek! Bacağinın afrısı, bu dcfa tataya girecefim tekneye, Allah k a I Gene de kalabalıklaşırdı Mar Ne ağrı. ne sızı. bir sf>' mamen geçmedi Hüseyinin. On izin verirse...» mara, yaz gelince, her sene bi gün sonra biraz hafifledi. Ayamamıştı. Tam o sırada, yanlarında, iyi raz daha fazla. Mevsim sonunu, gfile oynıya ğının üzerine hâlâ basamıyorgiyinmiş, kerli ferli, yabancı buldular. Dünyada, güzellikten yana du. olduğu her halinden anlaşılan. ¥az gelince, «turistik» kıybir eşi bulnnmıyan memleketiuzunca boylu, gözlüklü, Uır saç Tuhaf bir sişlik, kırmızılık meti gitgide artan Marmaraya mizi gezmenin bir ayıp olmadıIı biri belirdi. peyda olmnştu »ol dizi civarınakın ederdi turistler. Ama yal ğını, nihayet anlamış; yahat Hım bım bir sesle. da. Evde sıkılıyordu. nız. «yerliler». Her ne hikmetda hiç değilse ba yeni «iç tu «Affedersiniz;» dedi. «DaEmektar şezlong o zaman baş sc vasak bölge ilân edilen bu rizm» modasına aymanın geyanamadım. Sizi kaç gündür. ladı vazifesine. Marmara adadünya cenneti yere. ecnebi girrektiğini kavramış Istanbulluböyle oturuyor görüyorum. Bir sında, tekerlekli iskemle bumesi «sureti kat'iyede memnnlarla, Ankaralılarla dolnp talacak değillerdi ya! Hem ne lü bakayım dedim. Ben doktorum du>. l'puzun formalitelere lüşardı. da...» znm vardı, dizi incinmiş, bacazum gösteren hususî bir izne Haziran sonlarında, sıcaklarHüseyin, yerinde doğrulmağa gı biraz şişmiş adama? sahip olmadan. Adava, civarla beraber, kalabalık bastırdı. uğraşırken, Abmet fırladı kalkdan, Erdekten falan motorla Hacı efendinin otelden, bir tı: Kıyıdaki çınarlarin altına maçelmiş bir zavallı ecnehi. güzel şezlong temin ettiler. Açılır salar kondu. Lokantalar. kah «Buynrun!» diye. altındaki liklere kanarak ad'ımını ats^. kapanır cinsten, keten bir şez iskemlevi uzatarak. veler dolup taşmağa basladı. çekmediği kalmaz. apar topar long. Olurttular içine HüscyiHüseyınle Ahmet, karpuz taAdam otnrdu. Derhal muayedefedilene kadar. karakolda esıyorlar balık taşıyorlar, gene neve koyuldu. ağrılı, şiş baca pey sıkıntılı anlar geçirirdi. öyle beraber, durus dinlenmeİl. Üzeri mor damarlarla kıv Onun için. yalnız yerli tnden çalısıyorlardı. (l) Balık sepeti. rım kıvrım kabaran, kıpkırmı YA2AN? YAMAN KORAY Yua tjlpnn) fltlen ıdare ed«n zı yumrunun şurasını burası 2 MM«UI MOdilt nı; ŞAHİN PERESE «Acıyor mu?... Şimdi?... Gazetemıze gpnflennn tvrak vt Şimdi acıyor mu?» diye sıkıp, yazılar neşredilsin edllmesln lade Hüseyin oldufu yerde epey edilmez tlânlardın menullyct kıvrandırdıktan sonra... bir kabu) edilmes müddet düşündü. ötekiler, nefes almaktan kor Abone ve İlân tşlerl tçln, karcasına beklediler. üstüne «Abone» veya «tlin Senrlab «Nasıl basladı, anlatın?» kaydımn konması lasundır * diye, birden kendinden umulmaz bir sesle, âd'eta bağırdı aBV GAZETE BAStN AHLAK VASASINA UYMAY1 TAAHHOT dam. ETMİSTÎR. Ahmetle Hüsejin sıçradılar, korktular. Hele Hüseyin, büsbütün şaşırdı, konuşamaz oldu. «Şey efendim... Vallahi bil mem ki...» Sonra, ümitsiz sordu: Nasıl, nasıl başladı?» «Tani...» diye tane tane izah etti doktor. «tlk ağrılar nerede, nasıl başladı?» «Vallahi bilmem... llk ağrılar mı?... llk ağrılar... Ha ilk defa, kılıçtayken, kalasm başında düştüm Ama ondan bir kaç gün evvel, gece yatakta, hafif bir sertlik hissetmiş, bir sızı duvmuştum bacağımda, sonra düştüm işte kalasın başında. İki ay falan oluyor... Çok agrıyordu bacafım sonra... sonra evde, lâpa koydular. Sızı falan kalmadı. Bir kaç gün içinde kalktım. Hiç bir şeyim kalmamıştı. Bir ay kadar, ağrı sızı falan duymadım. Sonra. yirmi çünden fazla oluyor, iskelede, orada, balık taşıyor dum moiordan, ne olduğunu hiç anlamadım, boyluıı boyunca yatıvermişim yere... Sonra çok şisti. çok ağrımafa başladı ba caçım. Jşte şimdi de bu halde < \ rkavı v ;» * NAZİME NADİ Sahlbt TEDİYEDE AZAMİ KOLAYLIK SiNEMA MAKiNELERi GAUTASARAY YENİ ÇARŞI 40 ÎSTANBUL TEL: 49 3200 441257 ANKARA 24878 İZMİR 34802 • ADANA 1597 KUDRETGAZETESI İstanbulda ve Ânkarada ayni zamanda neşredilmektedir KUDRETGAZETESİ İstanbulda diğer sabah gazeteleri ile beraber en erken saatlerde bulabilirsiniz.. MlillllMllllllilllllü^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle