13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Nisan 1961 CUMHURİYET üç DAKIKA: ü NYA Psikopa» Gaslro Milletler Politik komiıyonunda Cuba, Amerikayı itham ve HÜBERIERÎ BİR Hddı'se/er a Laos'ta Birleşik Amerîkamtı karanm yardımını artırma protesto ateş Laos'a askcrî etti İlk adım Anayasa görüfmeleri nrattruîa, Temtilciler Meclisinde tSotyal adaleU bah*i üzerinde çok duruldu. Hâln da duruluyor. Son gelen hnberlerden öğreniyoruz ki, bu fıvsusfa, taym temsilcilerimİ2 hakiknten snmivnidirler. Ve hnkiUnten memlekette esash bir tosyal adaletin tee/'üsvnü can ü gönüîden arm. etmektedirler. Biksonız n... işe evvelâ kendilerinden başladılar. BismiUâh deyip ayhklarını 4500 lira olarak tesbit etmeleri buna bir delil değil mi? D. N. Biraz ferahhk aliye Vekili Beyefendlnin bpr beyanım bir kaç dpfa okur, «Aman biraz fprahlık vprecek bir şey var mı?» diye ararım. şüphesiz çok tekııik VP malî konuştukları için bu aradıSımı bulmak beniız nasip olmadı.. Kpndilerinin. bu memlpket maliyesini ıslab hususundakı büvük gavret ve arzularının da sahidiyim. Ama eöniıl istiyor ki bütün bu tpspbhüsler, bu sayretler. bu heyaıılar müspet bir tpsir yapsın dî şu durennluk. şu tııtukluk biraz gevspsin. Buna kar Bu eskinin kötii mirasıdır demek kaabil ama mirasın kötnlüğii başka. mirasın islptılm"i yine YENİ BÎR PtYES Pangalt ıdaki 6 Tıyatrosu, dunden itibaren baska. ?aat 21.15 re de tem^illervermeğe başlamıştır, Alman yazarı Fritz Bir yanlış tpdbir. bir psikolojik Schvviefert'ın 3 perdelik komedisi Mi^afir, Lâle Oraloğlu tarafın hata pivasarl.T şıp dive tpsirini cösdan sahneye knnmuştur. Misafir' de Lâle Oraloğlu, Pekran Koşar. tpriyor. tyi tpribirlprin ve sözlerin Mahir Özerdem. Erol Keskin ve Erdinç Üstün rol almışlardır.fi,dp ştp dive tesir ^nstermpçi npden Tıvatrosunda her gün saat 18.15 t«, ellinci temsilini aşan Becerikli ; heklpnmpMn! M?liyp Vpkili BçveKaynana'ya da deva.n edilmekte dir. Yukarıdaki resimde. Oraloşlu fpndiden vukufları nispetinde karar cesarefi bpklempU haUkıınizile Koşar. Mıjafir'in bir sahnesin de görülüyorlar. dır. Muvaffak olanların hepsi kanaatinin ppsarptini t?şıvahilpnlerdir. Tereddüt işleri ve insanları çiirüten bir ufunettir. *** •IIIIIIIMrMMIIIIIMMIIIMIIIMIItlMlirilllllllllllMMIIMIIIMIMIIIIIII Trnman'ın Kore müdabale'inden beri dünvada erkpkce bir SPS isitilmez olmujtu. «Kpnnedv» Rnsyanın Küba iç harbi dolayısiyle Amerikaya eönderdiÇi «Amerika Kübava müdahalede devam ederge biz de silâhla işe karısirız» meallndeki notaoına verdisi cevapta erkekce konusuror. «Rusva sllShla müdabaie ederse karjısında Amerikan «ilâhlarını bnlnr» divor. Aman biraz erkekce konnsalım yahu! Diplomasiyi anladık.. MülâyeBina ve arazi vereiieri zamla deniz vilâyetlerınde toprağın kıyrında indırim yapılmasına riair meti bırbirinde n hayli farklı ola met, sogukkanlılık, itidal.. hepsl iyi ama hir taraf açzına geleni hazırlanan tasarı Temsilciler Mec bilir. lisine sunulmuştur. Halen gazeteFakat Ankaradakı tahrir heyetle «oyler, aklına geleni vapar.. Dünlerde görülen haberlere gore Ara[ rinin kıymet takdirinde daha mü yayı karıstınr ve dünya ihtilâli kanştıracağını zi vergisi bakımından vilâyptler ü sait davranmaları, Karadeniz kıyı namına dünvayı çe ayrılacak, ve bunların bir kıs sındakilerin ise daha sıkı hareket iöyler.. öbür taraf: mında arazi tahrir kıymetlerine etmeleri, tahrir ve takdirdeki isa Aman deliye uynnyalım.. saaltı misil, bir kısmına sekiz misil betsizlıği artırabilır ve boyle de kin oialım.. diye roeskenete düserve geri kalanına da on misil tat ol.nuştur. Hele bu isabetsiz neti se simdi istiklâline kavuşan ve bik edilecekmiş. Misillerin böyle celer, misillerle çarpılırsa büsbü aklı sfSzünde, kulafı radfolarda ofarklı olarak tesbiti Maliyece a tün büyur. Bu sebeple eski tahrir lan milyonlarra halk itidal tarafrazi kıymetleri hakkında yapıldı kıymetlerine mısıl tatbikı, büsbü tarlannı korkaklık ve cesaretsizğından bahsedılen ankete müste tün haksız neticeler verebilir. likle malfil görebilirler.. nit olacaktır. Fakat evvelce de Mistpr Kennedy'nin sesini yfikTahririn aslına râci olan bu ha seltmesini dünya muvazpnpsi için sövlediğimiz gibi anket kiymet artışına taalluk ediyorsa bu. ara talar, yarın yapılacak olan tah yerinde bnlnrnm. Bnnaı da snssa zinin gelirinde vaki bir artışı ifa ririer sırasında d a kendini göste idi komiinistler bü^bütün tepemide etmez. Hele kendi sahip oldu recektir. Bu durumda insan, ara ze çıkarlardı. k:ymet tahririnden ğu toprağ. işliyen çiftçiler için zi vergisine bir c p lir artışı bahis konusu ola başka bir esas bulunamaz mı? sua Ayıp defil va! bilmiyorum. Afmsz. Vergi i«e, bilindiği gihi gelir lini sormaktan kendini menedemı federsiniz. fâhişenin tarifini ÖSve kazanç artışına dayamr. yor. Hususıyle eski tahrirlerin da rpndim. Rpsmi Gazetede çıkmış, ha mazbut olmasma karşı, yeni tah öğrenmektp fayda var. Bir kere Arazi vergisi. tarih bakımından rirlerin çok hatalı ve hattâ bazan Türkçesi «Genel kadın» ve bu eeen eski ve en ziyade umumileşmiş nel kadmlık bir ekonomi zümresi. bir vergidir. Esas itibariyle haklı yolsuz olması karşısında. Böyle olunca arazi vergisini ziTarifi «Kpndilerini başkalarının bir vergi olduğu da inkâr kabul etmez. Çünkü toprak, gelir geti rai kazanç vergisine katmak ve revkine menfaat karşılığı veya itiren bir sermayedir. Toprağın bir zirgi kazanç vergisine tâbi olmı yadî bir »nrette hasretmeyi «an'at kısım geliri, onun verimini düzen yan arazide ise eski tahrir kıymet edinen ve bn suretle bir çok erliyen sermaye ve emekten hasıl lerinj pek cnutedil bir artırmaya keklerle münasebette bulnnan» olur. Bazı iktisatcilar ise bu geli tâbi tutmak, mahzurları hafiflete kadıniara eenel kadın deniyor. rin bir kısmının da, toprağın fe cek bir yol olmaz cnı? Bu tarifte eksiklik var. Kendiyiz ve bereketi veya elverişli bir Fakat doğrusunu söylemek lâ lerini haşkalannın (cinsî) zevkiyerde ve durumda bulunması gibi zım £eü£se Jıalınmıza gelen şekil, ne demek lâzımdı. Çünkü zevkin tabii ve içtimai vasıflarınm saŞla tetkıke muhtaçtır. Heme bir ka mânası beğeniştir. tkinci eksiklik n dığı «rariti dan ileri geldiğini ve rara varm^ıK'kolay dejildir. Bu «bir çok erkeklerle münasebette > gelirin bu kısmında sermaye ve durumda, bugün Mecliste tetkik bulunan» tarifidir. Buna da «cinsî emeğin dahli olmayıp bunun top te bulunan tasarının arazi vergi münasehette bnlunan denmeli. rak sahibi için bir talih kazancı sine ilişkin kısımlarında, teklif Çünkü münasehet sözü de çok geteskil ettiğini ve arazi vergisinin edilenden daha mutedil nispetler niş.. Ve nihayet bir çok erkeklerbu talih kazancımn bir kısmını kabul ederek vaktiyle (acele tah le münaoehette bulnnmaz da bir veya tamamını devlet namına al rir) adı altında yapılmış olan ara iki taneniyle eayrimesru şekilde mak maksadiyle konduğunu ileri zi tahririnin hatalı neticelerini ha münasebette buluıınr«a.. onnn asürerler. dı nedir? fifletmekten başka çare görünmüNamusinluk guç olduğunu bilirArazi vergisinin ahnması, tarih yor. dik, am» namnssuzlnk da jrüçleboyunca çeşitli şekiller arzeder. Not: şlyor. Sevinmeli mi, yerinmeli Bu sekillerden birisi ayni vergi 1Bİ? olmak üzere öşür veya Aşar olAnkarada Yenimahalle'de otumuştur. Bugün toprağın gelirinAklıma geldi tarihi fâhişelerden ve bazan da kıymeti üzerin ran bir kısım okuyuculardan bina den Katerin bn tarife dahil midir? den vergi alınmaktadır. Toprağın vergisi zamlarına dair bir mek Daha da var ya! kıymeti üzerinden vergi almak. tup aldık. 1150 yılında yaptınlan Ben de nelerle ugraşıyornm detoprağın teşkıl ettiğı sermaye ü evlerin kirası sonradan dondurulj eil mi? Ama bu sıralarda herkesi zerinden vergi alma\ oluyor. Ge duğu halde hina vergisine yüzde | sarmış olan «kelime» yani sözlirinden vergi almak ise, geliri elli zam yapılmak istenmesinden cük» yani «tilcik» raerakı bsna da mükellef tutmak oluyor. Toprağın şikâyet edilbor. Kiralarıo son girayet etti, yani bniaatı. Ben hep safi geliri üîerinden vergi al.nak dondurulma tarihi 1/5/1953 değil, kelimelerle ujraşıp mânaya nüfuz la zirai istıhsalmden vergi almak edemiyonız diye tagalanıyorum. ayni şey değıldir. Gerçekten top 11 '5 1953 tur. Bu tarihten sonra Bir fıkra hatırladım: Köylü kadıtakdir edilen iradlar için ise hiç rağın iki türlu geliri vardır. Bu ya gelmiş. iki gelirin farkı, toprağın kiraya bir vergi zammı yapılmamakta Kadı efendi, ben davarla verilmesi halinde beliriyor. Birin dır. (7 Mavıs 1955 tarihli ve 6570 köprüyü geçerken karşıdan da bir ci gelir, kirasıdır. Iktnci gelir, zi numaral: kanun dairesinde). davar geldi. Birbirini güstü davarai işletmesinden elde edilen karın birj dereye düştü, boğuldu. zançtır. Nitekım bizde arazinin Bnnun hükmü nedir? demiş. Kamülkiyeti ve kıymeti üzerinden adi da hiç düşünmeden: razi vergisi, zirai istihsal ve işlet Essakarü velbakar, köprüyü mpsi üzerinden de zirai kazanç geçerken birbirini kakar. Bir şey vergisi alma yoluna girmiş bululâzım gelmez. Cevabını vermiş. nuyoruz. Köylü tekrar; Aman kadı efendi, boğnlan Gelir vergisi zümresinde yer alan zirai kazanç vergisini bir ta1928 sene«inde Ankara'da kuru davar seninki idi. Deyince: rafa bırakırsak münhasıran top lan ve rnemleketimizin en eski Tilke mes'eletün uhra (O halrağın safi gelirinden alınacak derneklerindn biri olan Yardım de mesele deSişir, demek).. ceva» vergi bahsinde ne suretle hareket Sevenler Dernegi. Sosyal Hizmet. bını vermiş. Köylü de: edeceğiz? Topragın kıymeti üze ler Kanunlannın Kurucu Mecliste Kadı efendi. hayvanın seninki rinden mı vergi alacağız. Yoksa kabul edildiği bu günlerde faali oldnğunu öğrenince tilki meselesigeliri üzerinden mi? Biz, kıymeti yetini daha da artırmıştır. ni ortaya cıkarmasan a! demiş. üzerinden ahyoruz. Maliye kitapMecellp der ki: Dernek, muhtaç öğrenciler, çalı. larına göre toprağın kıymeti üze Bir şpyden maksat np ise hüşamıyacak derecede ihtiyar. hasta rinden vergi almak, geliri üzerinv e malul vatandaşlara nakdi ve küm ona göredir. den vergi aljıağa nispetle daha Biz mecelleyi kaldtrdık, ama bu indi oluyor. Çünkü kıymet denen ayni yardımlar yapmaktaysa da, kaide dünya çapmda bir kuraldır. şey, daha ziyade geliri kapitalize asıl gaye emek mukabili yardım Ona knlak asmamak olmaz. etmek, yani geliri sermayeye çe lardır. Bu maksatla derneğin kur Her i«te buna dikkat lâzım. Kevirmek suretinde olmaktadır. Top duğu dikiş. nakış. triko, moda ve limelerde de dil hareketlerinde çorap atelyelerinde yüzlerce işçi de. rağı şayet sahibi işletmekte ise bu B. FELIK takdirde toprağın geliri (kira kıy çalışmaktadır. metinden) yani kiraya verildiği Ancak, daha geniş sahalarda faa farzedildığı takdirde getireceği ki liyet gösterebilmesi için. Cemiyet, TEŞEKKUR radan ibaret kahyor. Zirai kazan hayırsever vatanda'lanmızın ilgi. Ailp bıi' ü r u m i l z cı ise zirai kazanç vergisine tâbi lerini beklemektedir. oluyor. Prof. MİŞON Ventura'nın j şı. 5? •sısnas eçen cumarte.i gflnü ıaat Kesııınesıne laraı lar M Castro'nun Hariciye naztn Paul Roa, Amerikanın korsanlık yaptı, gını, Castro rejimine rahat vermediğini, çıkarma hareketleri i çin Amerika gizli teşkilâtiyle, meLondra, 21 (AP) tngiliz siyasi teoroloji istasyonlannın hainlere çevreierinin persembe gecesi bilyardımcı olduklarım söyledi ve dirdiğine erire. Rusya, Laos'rta sulsnzlerini şöyle bitirdi: «Cnba'yı hü tesis etmfk üzere tneiltere ile yalnız kalmış zannederseniz alda' müştereken teçebbüfe Eeçmeye kanıyorsunuz, bizim de büyük dost rar vermiftir. larıraız var, bizim de yardımımıza Büyükelçi bu knnuda yeniden geleceklerdir!» Gromrko ile görüşmüş ve mualBu iddialan Stevenson (Ameri lakta kalan bazı hususların halline ka delegesi) şiddetle reddetti, fa' calı?ılmıstır. Hpr iki memleket akat, Amerikanın yardımı olmasa rasındaki görüş farkları htısusunda hazırlıklar devam ediyordu ve da bir anl??mava varılarsğı sanılnihayet malum oldugu üzere isti maktadır. Elçi Sir Roberts, perşem be gecesi yaphğı eorüşmeden sonlâ başladı: Castro bütün psikopatlar gibi, ra Laos'ta ateş kesilmesi teklifinin ihtilâli kazandı, fakat zaferi baz çok yakın bir zamanda gerçekleçemedemedi. Lmumi efkârın siniri ceğini söylemiftir. Karey Vietnam'ın protestosu ile oynıya oynıya elindeki oynnTBaşmakaleden devatn] Moskova. 21 (a.a ) Kuzey Vietrak patladı. tstilâdan bir gün evEkonomik baeları Birleşik Devletvel bütün Havana halkı, âsilerin nam Dı$işleri Bakanhâı dün yayım lerdpn kopanlmakla halkın sefsuçaklarla yaptıklan bombardıman ladıgı bir bildiride. Birlejik Ameleti büsbütün artmış, Castro'nun larda ölen üç kişinin cesedi önün rika'nın Laos'a askeri yardımını başvurduğu gelişigüzel tedbirler dpn Castro lehinde nümayişler ya artırma karanm protesto etmektememleketteki sosyal düzeni altüst parak geçmişlerdi. Fakat, bn bü dir. Kuzey Vietnam Hükümeti, Bıretmiş. Kiliseye ve papazlara reva yük tezabürat hiç kimsevi yıldırgbrülen işlem, ço|u koyu katolik madı. Castro ve rejimini yıkmak leşik Amerıka ile Laos'u «Cenevre EİCHMANN DÂVASI VE GAZETECİLER Eichmann dâvasını olan Kübalıları gücendirmişti. Reiçin teşebbüse geçmiş olan Ihtl Konferansında varılan anlaşmaları Iâl Konspyi Başkanı Miro Cardona ihlâle son vermeye» davet etmekte. tâkip etmek için İsrael'e giden 400 e yakın yabancı gazetecinin çoğu iime karşı cephe alan, silâhlanıp nı n sb'zleri ve nutuklan elden ele gerek bu konferansa katılmış olan memleketlerine dönmeğp başlamıştır. Resimde, dâvanın ilk günlprinde dağa çıkan, yabancı memleketlere dolaşıyordu. Gençler bnnları tek hükümetlerden gerekse butün ba duruşmayı kalabahk bir grup halinde tâkip eden gazeteciler görülü sığınarak kurtulus tpşkilâtina kasir ediyorlardı. Cardona, hava kuv rıççı ülkelerden «tasarlanılan teca yor. tılanların sayısı gon zamsnlarda vetlerinin ayaklanmasını büyük vüz programlarının gerçekleşme.^ıgittikçe artıyordu. ni önliyecrk tedbirler almalarını» bir heyecanla karşılamış ve «haBn itibarla Başkan Kennedy'nin B. M. in Angola hakkındaki görüşü istemektedir. vacılarımızı bir kaAramanlık ruBaşhakan Hrntçefe karşı verdiği Bildiride, ayrıca, cgenişletilmiş hu kapladı!» demiştir. Gerçekten sert cevabı yadırgamamak gerekir. de bu havacılar, yenj bir hfirriyet bir Cenevre Konferansı» tnplanmaBurnunun dibindeki bir adayı mücadelesinp kanatlanmadan ev sı üzerinde ı=rar edümektpdir. bir Sovvet üssü haline getirmek Sovyetler, Birlesmiş Milletlerdeki vel yerde Fidel Castro'ya bağlı ne istevpnler karşısında bu hareketi Lao» heyetini tanımıyor kadar uçak varsa hepsini meydan önlemeye çalışanlara Blrleşik ABirlesmiş Milletler (New York). larda imba etmişlerdir. Miaml Cumerika sempati bPgler, hattâ yarba cehennemindpn kaçan insanlar 21 (a.a.) Sovyetler Birligi dün dım ederse bunn olağan saymalıla doludur. Bn uçaklardan biri ilk defa olarak Laos'un Genel Kudır, Miami'ye indigi zaman, Cnba'lı rul'daki heyetinin yetkisini tanıma Angola dahil Portekiz'in diğer stfmürgelerindeki mlŞimdi hu gert cevabin Moskov»dığını bildirmiştir. Sovyet temsilmülteciler onu omuzlarda gezdirliyetçi liderler bağımsjzhk için müşterek da uvandıracağı tepkiler ne olaeak cisi, bu heyetin Laos Hükümetini mişler, delj gibi alkışlamışlardır. tır? Sovyet Rusya, yeryüzündeki çalışmayı kararlaştırdılar Cardona, Cuba'ya çıkiş hareketi temsil etmediğini ileri sürmüştür. hiricik rakibinin kaygularını anlanin kumandanınin da isminl ver Olay, Genel Kurulun çahşmaları yıp gerileyecek midir? Yoksa adamiştir. Bu zat Meıico'da kararg&h sona ermek üzereyken, heyetlerin Birlesmiş Milletler (New Yorki, rindeki millıyelçı lıderler, bağımkurmuş olan Roberto Verdaguer' yetkilerini incelemege memur ko 21 (a.a.) Birlesmiş Milletler Ge sızlık için giriştikleri müradplede daki çıban başını tırmalamaya debir toplantıda nel Kurulu bugün sabaha karşı, işbirliği yapmak üzere müşterek vam edecek midir? Küba yüzündir. Cuba. adasındaki büyük şe misyonun yaptıgı hirlerde başta Havana olmak üze meydana gelmiştir. Bununla bir Angola konusunda Afrika Asya bir teşkilât kurmaya karar vermiş den üciincii rihan savaşına geçilre hütün dfikkânlann vitrinleri likte Sovyet temsilcisi bu konuda Grupunun sundugtı karar sureti lerdir. Teşkilâtın merkezi Kazab mpsi akla pek vatkın gelmedigi icin ortada hiz bir üçüncü olanak sür'atle boşalmış ve halk âdeta herhanci bir karar suretı tasarısı tasarısını 2 ye karşı 73 oyla kahul lanka'da olacaktır. çıınmamistir. karav» Aneola. Mozambik. Sao Th"mc eörpmivnraz. Hprhalde etmistir. 9 üye çpkim^pr kalmıjtır. dükkânları yagma etmistir. Daha Patet Lao liderinin Karar .«ureti tasarısının aleyhinde ve Princıpe adaları. Portekız Gine avak basanların denize dökfllme»! istilâ başlamadan bu istilâ hisii Moskovayı ziyareti oy kullananlar îspanya ile Güney si Cape Verde ve Goa'li milliyetçi ilp i«vanın yakında hastırılacagını halkı baştan başa sarmiı bulunuMoskova 21 (a.a.) Dün Mos Afrika Birlifiidir. Çekimser kalan liderler üç günden beri Kazablan sanmak eüçtür. Böyle bir gonuca yordu. kova'ya gelen Laos kovnünistleri lar ise Avustralya. Belçika, Brezil ka'da toplantı halinde bulunmak Amerikanin Ç°z yummam»»ı gp. nin lideri Prens Sııfanııvong'ujı:, ya, Dominik Cumhuriyeti, El Sal ta idiler. Toplantı ?onunda yayın rekir. Caatro, halkı gflkuna davet ediNADtR NADI yor, ve mağazalara httcum edilme Sovyetler Birliğini resmen ziyaret vador, Fransa, Holânda, Tayland lanan tebliğde. bahis konusu teşkilâtın kurulduğu bıldirilmekte ve raesini istiyordn. Tuhaf tesadüf etmekte olan üvey kardeşi ve ve îngiltere'dir. Kabul edilen karar suretinde, bağımsız Aşya ve Afrika devletleri ayni tavsiyeler mukabil cepheden Ltos'un eski tarafsız Başbakanı dp geliyordu. Caitro her işi ber Prens Suvanna Fuma'nın istegi Portekiz Hükümeti idaresi altın ile diğer devletler Portekiz'e kar ^••IIIIIIIIIIIIK bat etmişti. Döviz yoktn, ithalit üzerine Sovyet başkentine geldigi daki Angola'da ıslâhat tedbirlerini şı diplomatik ve ikti«adi boykot bildiril hızlandırmağa dâvet edilmektedir. ilân etmeye dâvet edilmektedir. da ihracat da durmuştu. Adalet güvenilir ksynaklardan Bundan başka, Angola'daki duruToplantılar sırasında Aneola ile yerini örfi muamelelere terket mektedir. mişti. Halk sabun bulamıyor, otoLsos'ts ates kesilmesi hu^usun mu incelemek ve bu hususta müm ilgili olarak iki karar sureti kabul mobil lâstiği karabortaya intikal da Ingiltere ile Sovyetler Birligi kün olduğu kadar kısa bir zaman edilmiştir. Karar suretlerinde AnGeçen yıl bugün etmişti. Jilet tedsrik etmek mum »rasında göriijmeler yapıîdrğ; bu da bir rapor hazırlamak üzere beş gola'ya komşu olan memleketlerin kün değildi. Her dükkânın 8nün sırada Prens Suvanna Fuma'nm kişilik bir komisyonun kurulması âsilere yardım etmeleri istenmektedir. de bellren uran nıun kuymklar bu görüsmelere Sufanuvong'un da istenmektedir. + C.K.M.P. nin bir gün ön. Karar suretinin kabulünden sonCastro rejimi için metıfi bir pro katılmasını istediği anlaşılmaktac e B M. Meclisine verdiği öra Genel Kurul saat 05.45 te (Gmt) paganda olmuştu. Tehlike çanlan dır. Böylece. Fuma'nın arabulucunergede 15 D. P. milletvekili çalmağa başladıfı zaman Castro luğu, müzakerelerin nihai safhasın çalışmalarına son vermiştir. hakkında tahkikat açılmasım Diger taraftan dün gece Luanda' «herkes askerî vazifesinin başına da bashca rolü oynayacaktır. istediğini bildirmistik. Hak. dan bildirildiğine göre, Kuzey Ankoşmalıdır, diye beyanlard» bukında tahkikat istenen D.P. Daha önce ate? kesilmesi husu gola'da bulunan Ucua kasabası yalundn, fakat istihgal hayatındaki ı/arıl kınında milletvekilleri şunlardır: hükümet kuvvetleriyle vazifesini ihmal etmemelidlr» de sunda prensip anlasmasma Vacit Asena, Kemal Biberdi. Bittablî Cnba'hlar, ne istihsa dığına göre, ate5 kes çağınsının kasabaya hücuma kalkışan âsiler oğlu, Hamdi Sancar. Bahadır lin başında bulundular, ne de as taraflara bildirilmesi için genye arasında vukua gelen bir çarpışmayalnız Patet Lao'nun muvafakat da, âsiler büyük kayıp vermi^lerDülger, Sait Bilgiç Hilmi Du. kerî vazifelerini yaptılar. formalitesi kalmıştır. dir. ra, Osman Kavuncu, Himmet Şimdi Cuba'da mnharebeler deHükümet kuvvetleri, Ucua'dan Ölçmen, Kemal Özer. NecmetParis, 21 a. a. Nato Daimi kcmvam etmektedir, ve inkisaflar aldıkları takviyenin de vardımı ile tin Önder, Selâmi Dınçpr, Nüz seyi özel bir toplantıda Ger.el Sekâsileri püskürtmüşlerdir. Castro'nun lehine değildir. Castro het Kirişçioğlu, Ekrem Anıt Asiler aynra. sivılleri naklet reterlige ittifakla e=ki Hn]]anda zafer sarhoşlugu içinde mahvu peve Nüzhet Ulusoy. Dışişlpri Bakanlarından Dirk U. mekte olan 23 kamyondan kurulu rişan olan insanların ne birincigiNot: C.K.M.P. n i n hakkında bir konvoya da hücum etmişlerdir. Stikker'i seçmiştir. dir, ne de gonnncnsu olacaktır. tahkikat açılmasım istediği Konvoydakiler bu hüctımdan saS Seçimden sonra gazetpcilerle MtSLÜMAN KOMÜNtST D.P. Milletvekilleri, Meclis salim kurtulmaya rmıvaffak olmus yaptıgı bir konuşmada StikkT Tahkikat Encümeni mensupla. LÎDERLERT «Nato» nun dünyanın d"rdüncü arıdır. Ancak basın, birbiri arKalküta, 21 (AP) Bir yolcu Rnsya Taşkent'te Müslüman Lusitania aian«t, Kuzey Ansola dına gelen yasak kararları memleketlerin Komünist liderle treni Bhutan'da bir köprüden uç daki Bombe kapabasım soymaya tom devleti haline eetirilmesi koarasında bu önergeyi kamufle rinden mürekkep bir konferansı muftur. kalkan âsilerin, hava kuvvetlerine nusunda kritümser dpğilim» demiştir. edebilerek umumi efkâra ya. içtimaa davet etmiştir. Bu liderSiliguri bnlgesinde vukubulan mensup uçaklar tarafından püsyabilmiştir. ler «Milletlerin kardeşliği ve Sos kaza sırasında 23 kişinin öldüftu. kürtüldüğünü bildirmektedir. Bu sabahtan itibaren resmen vayalizmin zaferi için mücadele ede 81 kişinin yaralandıfiı bildinlmekArtık tehlike bertaraf edildieı zifesine başlıyan Stikker. N'ato iMemleketimizde b u gunlerceklprini> bildirmişlerdir. 12 nisaiçin, Luanda banliyösünde tatbik çindeki istişareler hakkında ne düde birbiri ardından hâdiseler tedir. nı da Sosyalist âleminin bayramı şündüğüne dair sorulan bir soruvukubulmakta, fakat gerek Polifin bildirdüine e^re çarsam edilen gece «okağa çıkma yasagı yu «Kuzey Atlantik pakti câmiası olarak kabul etmişlerdir, çünkü kaldırılmıştır. Meclis Tahkikal Komisyon» ba gecesi vukubulan kazada saboGagarin ayni tarihte fezay» çıköte yandan. Kazablanka'dan ge çerçevesindeki istişareler zannedilve gerekse SavcılıkVar kana. tajdan şüphe edilmektedir. mıştı. len haberlerden öğrenildiğine gö diğinden çr>k daha iyi yüriimekteliyle gönderilen yasak kararre, Portekiz'in denizaşırı sömürgple dir» diye cevaplandırmıştır. Taşkent şehri tslâm âlemine ları. bu olayları efkârı umumi karşı tevcih edilen propagandala Monroe, eski kocasiyie Natonun üçüncü Genel Sekreteri yenin gözünden saklamakta. rm merkezi olmuştur. Bu merkedır. Bu bakımdan gazetelerde tekrar evlenmiyecek Pravda'nın yeni binası olan Stikker 64 yajındadır. zi de Muhiddinov idare etmektebııçok olaylar yer almamıştır. NATO knvvetlfrine atom silâhlan Hollywood. 21 (AP) Marylin dir. Tass A.jansı bu konferans hakçöktü verilmesi devam edecek kında fazla tafsilât vermiş değıl Monroe perşembe günii eski koMnskova 21 (A.P 1 Pravda saBamburg 21 (a.a.) Kuzey Atdir. yalnız Mısırdan, Fastan, Ceza cası Di Maggio ile tekrar evlen zetesinin yaptırmakta olduğu dolantik Paktı Teşkilâtı Silâhlı Kuvmiyeceğini söylemiştir. «Biz ssdevirdpn. Iraktan bir çok kuz katlı binanın çelik iskeleti çar vetleri Başkomutam General Lauburava katıldıkları sanılmaktadır , ce iki arkadaşız» demiştir. M. PİRİ | Monroe eski Baseball yıldızıv şamba günü çökmüş ve kata so ris Norstad bir konferans vermek ' le Florida'da çok güzel günler ge nunda bir çok işçi yaralanmıştır. üzere, bugün Hamburg'a gelmişKazada ölen olup olmadığı hak tir. cirdifiini sövlpmiş. onunla tekrar cirdifiini övlpmiş. on kında bir haber alınamamıştır. Hava alanında bir ba?ın toplanevlenmiye niyeti olup olmadığı so Kseanın bulundugu bölgeye hiç rulduğu zaman chayır!» diye ce bir kim«e bırakılma.niş bu yüzden tısı tertipleyen NATO Kuvvetleri vap vermiştir. gazete muhabirleri olay yerinde Başkomutam NATO birliklerine MEHMET ZEKİ nükear başlıklı atom silâhlan veinceleme yaparak haber toplamak Boğazda, esrar tekkesi haline rilmesinin durdurulacağ. yolunÜLKÜTAY imkânmdan mahrum kalmışlardır. daki haberleri yalanlamış ve söz getirilmiş bulunan bir otel, polis 1 tırapli bir hayatın tahanıKaza. henüz Pravda gazetesinde lerine şoyle devam etmistir. VEFAT tarafından basılmıştır. nıülfüzlüğij içinde, teda\nde bile çıkmamıştır. tlgililer de olay Yanya ı»çrafından mprhum SUley Büyükderede Çayırbaşında Enhulunduğu Münih'te vefat et•Ama her şeyden önce kuvvet der \ıllâ isimli otel ve gazinoda hakkında malumat vermemekteman Dula ile Aniye Dula'nın kızmiçtir. lerimizi klâsik silâhlarla silâhlan geceleri esrar partileri ları. Popta Müdurlerinden merdirler. verildiği Yefak.ir dostlarına tee??ürle dırmağa mecburuz. Kara. deniz ve polis tarafından tesbit edilmiştir. hum Abdııilah Tezmen'in eşi. ciuyıı ru r lîz. PsadPt Rpndj. NimPt Tezmen. hava kuvvetleri.nizin bu şekilde Gece sabaha karşı alman tertibat Oglu ÇOK ACI BİR KAYlP kuvvetlendirilme^i her türlü ihtiEmlSk Krpdi Bsnkası YPnifphir Suat ÜLKÜTAV sonucunda baskın yapılmış. esrar. pnhpsi Milriur Muavini SaHi Ihssn Sampdi'nin esi. Dr. male karjı koymamı^a imkân velı sieara sarmakta olan Ibrahim Tempn. tşcf Sicortalan Kurumpt Samedi. Dr. Sscide Sampdi VP recektir.» mu AvTikatlanndan Naim TezKarbaş ve Ali Aşlaroğlu suçüstü Tamma Samedi'nin babaları. M. All rnpn'fn annpl<=ri \e Türk Tiraret General Norstad Almanyanın si yakalanmışlardır. Samedi'nin aeabeT?i Kadıkoy'ün taPsnkası Hııkuk Mllşaviri FFrit mnmis t'lrcarlarinrtan lâhlandırılması hakkında da şöyle Ayrıca otelde yapıla n aramada demiştir: M. ALÎ SAMEDİ da, yerlerde daha öncedçn içilmiş NEStME TEZMEN 21.4.19fi1 tprihindp vpfst ptmistir. «Federal Almanya Ordusunun esrarlı sigara izmaritleri bulunmuş 21 4.1901 nıma jrilnü H.ikkm rah Cpnazpsl 22.4.13M (Tünü ÜfkUdar Se gerektiği şekilde silâhlandırılması tur. m"trne kavusmustur. Cenaz«i yit Ahmpt derefinde tranlılar me» lâzımdır. Fakat Almanyan:n bu Samklar ile polislik mesleğinBostancı C^miindpn ogle namacidtndp oği» ramazı kihndtktan silâhlarını kullanması Kuzey Atden bir müddet önce ayrılıp otel zinı mütaakip kaldıniaeaktırsonra aynt mezarliğa dofnedileceklantik Paktı Teşkilâtının muvafa ciliğe başlıyan Sadık Arslan hak. Nezleden Korunmada Ailesi pfradı tir. Dnstlanna duyururuz. katine bağlı olmamalıdır.» kında koğuşturma açılmıştır. Mirza Alt Samedi Bir Çıban Başı j Günün Konuları Yîne arazi vergisi zamları hakkında Yazan: Esat Tekeli Portekiz, AngolaMa ıslahaf yapmağa davet ediliyor 27 Mayısa doğru.. NATO'mııt üçüncü Genel Sekreteri 64 yaşııtda Hindistan'da bir yolcu Ireni könrüden uçtu, 25 ölü, 31 yaralı var Yardım Sevenler Derneği faaliyelini daha da genişletiyor Otelım esrar tekkesi haline sokan eski polîs GARGARİN Fakat biz arazi vergisini toprağın kıymeti üzerinden alıyoruz. Halbuki gerek kıymet tahririnde, gerek ckira kıymeti» takdirinde isabetsizlik, hattâ bazan bölgesine göre fahis isabetsizlik olabilir. Bu hususta Ankarada yapılan arazi tahriri ile Karadeniz vilâyetlerlnde yapılan tahrirleri misal gosterirler. Şüphesiz Ankara ile Kara Yekhan Demirkuş'un kızı oldu Gazetemiz aılesinden Yekhan ve eji Meral Demirkuşun ikinci çocuklan, dün bir kız olarak dünyaya gelmlştir. Anne, babayı tebrik eder, küçük Betiay'a sıhhat ve uzun Sraflrler dileriz. öiümü mflnaspbPtiyle çplpnk. tplgr^f. mpktup VP bizzit cpn^zp mprapimipp tpşrif ptmrk sur*5tivlp büyük aciroıza iştir^k eden muhtprem refnıî tnakamlar )1P mııhterpm zpvata syrı ayrı tPSPkklir ptmpfie tppsüürumüz mini bıılunduğundan k>=ndüerine aiont olar^k teşpkkür ptmpyi vszifp bitiriz. VENTURA AÎLE>t HESAP ACINIZ, TURKIYE VAKIFIAR BANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle