18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ZALAR r BE^ERJYETlN MECELL£Sİ * ! ^JYETlN «dlı!il»n. jümuJ ••«rinı neırelliğı lamın, ıklıdan el!erin<U tutan iğ gaddarUrl* mabetlerd» lulüuı va uauubtı deıtekleyaaler bo « . ı v . müeüifi »JejrKine •yaklandılaı. Bu b&jiik «d«mı e»eriyl« beraber mıhvttmelt «çın birleftiler. Zir« btr •••na b*fl>e* S tyen cehaleli devirmk ilm. mnuffeı kıU m»k. ı,tcnc. » . diğet ,.dd»rlık!«n adılrt riavdmı «tmak. kSrriyeli ilmin mcfaloi «İNnd» yGrttnnk, k«yft «dajet l*vıünı yıkm.k. hikımltrı kandk i« «leuj.n. »i» .tiri luUndta çıltınp k.nunl.nn tanfn* hUiai U< «Mİn Netieadfezrfgm l u ğ l i p «dilc«ı («yaıin* uU;h Bir 4bid« uamctuıdeki bu iMr dilimiz* ATV„ k*t Dr. Mnfcidd» Cökla urmfntd.o O Ü V F M l Büıün Türk m8n«»».f v " * T . \ , « ., i ,VA»ıNİV BECCARIA Modem Ceı» tıı kukunun ıtroel dtreklennd» e>Ua 37 nci yıl Sayı 13.188 u m h u r i yet KURUCUSU: TUNÜS KADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 HORMONLAR (Fizyoloji Tedavi Dozaj) Fiyatr. 12 TL. Genel Fizyoloji Dersleri Fiyatı: 17.5 TL. Zerdttşt Böyle Dedi 1. üncü baskı fiyatı ciltli 12,5 TL. Yaıan: Ord. Prof. Sadi Irmak İKBAL KİTABEVİ İstanbul. yıııııııııııııımmımııııııııııımiM I Gürsel'in sıhhati kontrol edildi = i= = E = = E E E E E E ~ E E E E E E E E E ZZ E E ~ E E ZZ E E = Prof. Adams ve diğer = doktorlar, «sıhhî durumu = şayanı hayret derecede = düzelen» Başkanın, artık = tedavisine son verilmesi = hususunda mutabık kaldılar Zirai kazanç vergisi kıstası teshit edildi Maliye Bakanlığında çalışmakta olan komîsyonun hazırladığı yönetmelik 28 maddeden ibaret e Bir Fransız gazetecismin bildirdiğine göre, fezaya gönderilen ilk insan meşhur Sovyet tayyare miihendisinin oğludur ve şimdi hastahanede yatmaktadır Cumartesi 22 Nisan 1961 Amerikan defegesi Stevenson ve Küba Dışişleri Bakanı Raul Rao (sağda) Birleşmiş. Milletler G«nel Kurultmtm dühkfi eelsesinde birbirlerini tekrar şiddetle itham etmişlerdir. Castro'ııun Küba'da duruma tekrar hâkim olduğu bildiriliyor New York 21 (R. a.a. A.P.) Fidel Castro aleyhtarlannın Küba sahillerîne yaptıkları çıkarma harekâtınm neticesi hakkında, âsiler tarafından henüz kesin bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen Miami'deki siyasi çevreler, harekâ. tın bu safhasına bitmiş nazazariyle bakmaktadırlar. özel bir teşekkül olan «Ame. rikahlararası Meseleler Komisyonu» Başkanı W^ndell Rolla. son dün, Miami'de yaptığı bir basın toplantısmda, çıkarma harekâtı hakkında şunları söylemijtir: «Esas itibariyle bu çıkartmadan maksat işgal ol. mayıp, sızmaktır. Harekâtın üç gayesi vardır. 1 Küba'nın genel savun Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Şehrimizde istirahat etmek E te olan Devlet ve Hükümet E Ankara, 21 (CumhuriyetTeleks') Başkam Orgeneral Cemal ş ölçüleri ve Gürsel, dün Floryadaki Bcle Zirai kazançların (iıye Başkanhğı Dinlenme E E tesbiti konusunda Vergi Usul Kavinde Istanbuldakı doktorla s nununun 46 ncı maddesinde zikrerına ve evveİKi gün Romadan dilen «Zirai Kazançlar Merkez Ko«elen dünyaca tanınmış AmeriE misyonu» çalışmalarma uzun bir kalı asabiye mütelıassısı l'rot. Ş süredir Maliye Bakanlığı Müste Dr. Raymond L. Adams şere E şarı Ziya Kayral'ın başkanhğında etmektedir. Komisyon, fıne bir öğle yemeği vern.ış E devam tir. Devlet Başkamnm Istan kanunda zikredilen, «Zirai kazançların ölçüleri hakkındaki yönetbul'daki doktorları, asabiye mütehassısları Prof. Sabahat E melık» i tamamlamış ve bu konu tin Kerimoğlu, doçent Nertim E ile ilgili nihai çahşmalarını da biZembilci ve sinır rerıahı cîo s tirmek üzeredir. Yönetmelik bu ayın sonuna dj^ru Bakanlar Kuv.ent Bülent Tercandırlar. Öğle yemeğinde ayrıca, DevE ruluna sunulacaktır. llgililerden let Bakanı Sıtkı Ulay. Sağlık E öğrendiğimize göre, yönetmelikte, Bakam Prof. Dr. Ragıp Üner, E zirai kazançların vergiiendırilmesı îstanbul Vali ve Beledıye E konusundaki bazı kavı'amların tarifleri vazedilmekte ve kavramlaBaşkanı Refik Tulga, Örfi îdare Kumandanı Korgencral ~ rı açıklayıcı örnekler verilmekteCemal Tural ve Gürsel'in ö E dir. Yönetmelik beş bölüm ve 28 zel doktoru emekli Albay E maddeden ibarettir. Tasarının ana Reşat Yaşat da hazır bulun hatları şöyledir: Arkası Sa. 5, Sü. 5 te E Gagarin fezaya giden ilk Rus pilotu değîlmiş nıııııııııııııııııııımııııııımmıııır; Osmanağaoğlu Serbest bırakılan Amerikalı gazetecilere Sanayi Bakanlığı çıkarmaıutı yapıldığı mıntaka gezdirildi teklifini reddetti Şahap Kocatopçunun Sanayi Bakanhğından istifası üzerine, çehrimiz Ticaret Odası ^eıs vokili Eehçet Osmanoğlu'nun bu va/iteye ge tirileceği söylenmektedir Dün bu hususta kendisiyie görüştüğümüz Osmanoğ'u • demijjtir ki: « Böyle bir tekiif karşısında kaldım. Ne yazık ki, bana büyük şeref verecek olan bu va/iîeyi, meşguliyet ve mecburiyetlerim do lavısivle kabule imkân yoktur.» MendereS/ Avukatı tarafından Divana verilen bir dilekçenin nazara alınmamasını istedi İstanbul ve Ankara Olayları Dâvasının 11 sanığı, Yüksek Adalet Divanının dün saat 16 da açıklanan ara kararı ile tahliye edılmişlerr. Öğleden sonra saat 16 da açılan oturumda söz alan düşük Başbakan Adnaıı Menderes. avukatı Bur Paria, 21 (R. AP) Moskova' dan gelen bir Fransız gazetecisi, Gagarin'in fezaya giden ilk insan 213 sayılı kanunda zıkredüen ve olmadığını açıklamıştır. yönetmelikte açıklanan Kavramlar Dubovski ismindeki bu gazeteci, ,e örneklerden bazılarını veriyofeza konusunda haberler toplamak :uz: üzere Moskova'ya gitmiş ve dün Ortalama randıman miktarı: Ziöğle vakti Parlse avdetinde verdirai faaliyette birim olarak kabul ği bir beyanatta, bu hususu açıkediien bağ, bahçe tarla ziraatı ve lamıştır. ormancılıkta dönüm, meyvacılıkta Dubovski'nin bildirdiğine göre, ağaç adedi veya dönüm, hayvancıfezaya gönderilen ilk insan meşhur lıkta hayvan adedi, zıraat ssnatla İslanbul ve Ankara olayı sanıklarından biri tahliye olunduktan sonra Sovyet tayyare mühendisi Serge Arkası Sa. 5, Sü. 8 de aile efradı ile birlikte Dolmabahçe rıhtımında llruşin'in oğludur. Bu pilot şimdi kendisinden tamamen geçmiş bir halde bir Moskova hastahanesinde yatmaktadır. Hâdise, Gagarin'in fezaya gönderilmesinden dört gün önce vukubulmuş, îlynşin'in içinde bulundugu peyk arzın çevresinde 78 defa döndükten sonra başariyle yere indirilmiştir. Fakat inişten sonra pilotun derhal hastahaneye kaldınlması gerekmiştir. Fransız gazetecisi bu haberi Moskova'da çok emin bir kaynaktan aldığını sözlerine ilâve etmiştir. 1 İstanbul ve Ankara olayları sanıklarından 11 i tahliye edildi llllllllll illlllllll ovyet Rnsya ile Birleşik Amerika Devletleri arasında kimi zaman soğnk barb, kimi zaman flört, kimi zaman da bilimsel yarışma seklini alan karşılıklı itişmelerin içyüzünü yakından incelemek çüphesiz çok güç olnyor. Bn konnda ilgili hükümetlerin dayandığı gerçeklerden yoksnn bnlnndngumuz için biz olayları ancak dış görünüşleri ile ele almak zorundayız. Küba'da patlak veren son ayaklanma hareketi bnndan ötürü üzerimizde bir sürpriz etkisi yaptı. Oysa, Sovyet Başbakanı Hrutçef, Amerikah politika yazarı \Valter I.ipman'a geçenlerde verdifi bir demeçte yakında böyle bir hareketi beklediğini, bnna göz yummayacagını söylemiş. Bnnu çıkarm» yapıldıktan sonra Batı gazetelerinde okuvoroz. Hrutçef, kendi hükümetinin «istihbarat» ını karşı taraf basınından gizlemediğine göre, Küba'da olnp bitenleri devlerarası bir politika savasına, bir sövde gösterişine benzetmek belki daha doğrn olacaktır. Memurlarla ilgili Anayasa hükmü tartışmalara yol açtı Memuılann üstieıi tarafından tecziyesi ve siyasi paıtileıe giımeleıi meselesi göıüşüldü Ankara 21 (Cumhuriyet Teleks) Temsilciler Meclisinin bu sabahki oturumunda mahalli ida relerin görev ve târifini yapan 115 inci. memurlarla ilgili hüküm ler hakkındaki 116 ncı ve memur teminatı hakkındaki 117. maddeler kabul edildi. Memur teminatı hakkındaki maddenin üzerinde söz alan hatip ler maddedeki son fıkranın çıka. rılmasını istediler, reddedüdi. Madde aynen şöyledir: «M;,dde 117 Memurlar ve kamu kuıvmu niteliğindeki meslek teşekkülleri mensuplan hakkında Arkası Sa. 5, Sü. 3 te (Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Ordu'da tabasea imâl edip satan şebeke tutuldu İstanbul polisiyle yapılan işbirliği neticesinde 40 Kınkkale tipi tabanca ele geçrildi ve şebekenin 10 mensubu yakalandı Batista rejimini devirdikten lon ra yanındaki hürriyetçi arkadaşlarını, kimini hapse atarak, kimini bir köşeye iterek Sovyetlere ve Istimlâk yolsuzlukları dâvasınm YENİ KIYAFET Gazete Müvezzileri Cemiyeti üyelerinin tek dünkü duruşmasında düşük Başbakomünizme kayan Fidel Caıtro tip elbise giymeleri hususunda karara varnuş ve tatbikatına geçnüjtir. kan Adnan Menderes, gerek dinleBirlesik Amerikayı gittikçe rahatsız etmeğe başlamıştı. Bn rahatRecirAde yeni kıyafetleri ile dün gazetemizi ziyaret eden müvezziler n e n tanıklar ve gerekse dâvanın sızlığın nedenini herkesten iyi görülüyorlar. Arkası Sa. S, Sü. 4 te Birleşik Arap Cumhuriyetî Sovyet Rasya ve özellikle sayın hudut valisi mayınların cuma Hrntçef anlamak gerekirdi. Macar devrimi sırasında Rus tankgününden itibaren kaldırılarını gönderip halk ayaklanmalacağını söyledi smı zorla bastorırken Sovyetler Birlifi güvenlik kordonn gerekçeŞam, 21 (Hususi) Birleşik Asini ileri süren kendisi degil mi rap Cumhuriyeti Suriye Eyaleti Aakara 21 (Cumhuriy«t Teidi? Birleşik Amerika Devletlehudut bölgesi valisi, fürkiye'nin eks) Türkiye Isçi Sendikaları Gülseren Eken bundan önce geçirdiği bir kriz sonunrinin güvenliği bakımından KüSuriye ile olan hududu boyunca ba'nın dnrnmn ise elbette Sov Konfederasyonu Türk Iş Yöneda da Türkçeyi unutup Rumca konuşmağa başlamış kaçakçılığı önlemek için yerleştiri tim Kurulu dört gün devam eden yetlere kıyasla Macaristanın gfcolen mayın zincirini kaldıracajını müzake?eler sonunda memleketin politik dnrnmnndan daha önemliîzmir 21 (Telefonla) Bugün çüncü sınıfından ayrılan ve cin açıklamıştır. dir. Güney Amerika mületleTİ sosyal meseleleıini inceliyerek «Mahalli ajanslar tarafından soru ş*hr:mizde belki de dünyada eşi net getiren 16 yaşmda Gülseren arasında Knzeye karşı ötedenberi hnan kararları bir tsbllğ halinde ne tesadüf edilmemiş inanılmaz Eken'in bir gece evvel geçirdiği lan sorulara cevaben vali ayrıca, açtkiamıştır. zaten bir hosnntsnzlnk vardı. Ge Arkası Sa. 5. Sü. ,i te bir hâdi«e olmust'iı 'îkokulun u. ArkMi Sa. 5, Sü. 3 te nel olarak baralarda üretim şartları geridir, hayat seviyesi düşüktür. Komünist propagandası için alan oldnkça uygnndur ve bn konuda Ruslar hiç bir fırsatı kaçır(Yazısıru 5 inci sahifenin 6 ncı sütununda bulacaksuıız) mamaktadırlar. Ordu 21. (Telefonla) Şehri. mizde tabanca imâl eden ve satan bir şebeke meydana çıkarıl. mış ve suçlular nezaret altına ahn mıştır. İstanbul v e Ordu sivil polisleri Şehrımızde bulunan Milletleranin müşterek çalışmaları sonucunrası Jüri Başkanı, dünyaca tanında yapılan baskında imalâthanede mış Hintli hukukçu Vivian Bose, cîün Yassıada duruşmalarını takip Kırıkkale tipi 40 tabanca ele ge. etmiştir. Bose, Yüksek Adalet Diçirilmiş ve şebekeye mensup 10 vanı ve muhakemeJtîrin cereyan SANDVIÇTEN ZEHIKLENDİLEH Dün sabah Cibali Tekel kişi yakalanmıştır. tarzı hakkındaki yörüşlerini şüyle Sanıklar nezaret altına almmış kutu fabrikasında vukua gelen zehirlenme olayında, 51 igçi hastahabelirtmiştir. neye sevkedilmiştir. Spor Kulübünün kantininde satüan sandviçlerdea ve tahkikata başlanmıştır. Arkası Sa. 5. Sü. 5 te yiyen 3 kadın işçi fenalık geçirerek Samatya'daki İşçi Sifiortaları Hastahanesine kaldırılmıştır. Durumu öğrenen diğer 48 işçi de, aynı sandviçlerden yediklerini iddia ederek muayenelerini istemiştir. Fakat sonradan gelen 48 işçinin zehirlenmedikleri anlajilmıştır. Yukarıdaki resimde, muayene ediien işçiler karakojda görülmektedir. Vivian Bose Yassıada'da duraşma takip etti işçiler Anayasaya «evet» diyecek Avukatlar dâvalara boykot mu ettiler? DUII MeCİISte ( 1 4 7 ) lerkonuştuğu iddia ediliyor Akıl hastası bir hiç bilmedigi uç lisanı Güney hududundaki mayınlar kızın kaldırılacak mı? dâvası mevzuubahis edildi (Ut Bu şartlar altında Küba'ya yerleşecek komünist, ya da komünislimsi bir idare Birleşik Amerikanın kalçasına şUphesiz kocan man bir iğne gibi batacaktır. Birlesik Devletlerin Güney Amerikadaki prestijini bir yan 3 bırakınız, adanın stratejik önemi bile Knzey besabına haşlıbaşına bir tehlikedir. Ankara, 21 (CumhuriyetTeleks) Bunnnla beraber VVashington 1935 yılından bu yana, orduda Hükümeti hugüne değin herhangi lıer alanda görülen büyük değişikbir teşebbüse girişmemis, Kuba'da Hklere rağmen, «Ordu Dahili Hizki rejim hnhranını Kübalıların met Kanun ve Talimatnamesinin» kendi aralarında çözmelerini hek svnı şekilde kalması ve 26 yıl önlemiştir. Böyle hir buhranın ada ce«inin şartlannı tasıması dikkate da gittikçe kızıştıgı meydanda idi. ahnarak, yeni bır lasannın hazır Ordu Iç Hiznet »» •• w •• T nmgtt değişiyor Teknik Üniveısite Senatosu da biı tebîiğ yaymhyaıak bu mevzudaki gömşünü değiştiımediğini bildiıdi NADİR NADİ Arkaeı Sa. 3, Sü. 5 te lığına başlanmıştn. Arkssı Sa. 5, SÜ. 5 te PUSU Gülse ren Esen'in hasta yatağınd» Iki pozu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle