12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Nisan 1961 CUMHTJRTYBT BEŞ Bitlis'e inen kurtlar iki merkebi parcaladılar Bıtlıs, 21 (Hususi) Bu gtce şehre ınen kurtlar Gokmeydan mahallesımn Serpık mevkımde ıkı rrerkebı parça^mışlardır Bu mevsunde ılk defa vuku bı !an hadıse şehırde hayretle karşılanmıştır susuz kalaeak Meteorolojl tstasv onundan bıldı rıldığme gore bu sene nısan avı ıçmde geçen vıla nazaran dortte bır mspetınde nz vağmur du^ece. ğı tahmın edılmektedır Bu durum karsısmda Istanbulun vazı susuz geçırece s ı ve bılhassa Anadolu vakasınm Kerbelava donpceğını tahmın etmek guç olma. maktadıı Su'aı Idaresı ılk tedbırlerım a lırken cun kendısı ıle gorusen ga zet»cılere Mud ır sert bır lısan la «Sız uzma n mısınız buna ça. re mı bulacaksınız ne sorup du ruvorsunuz'» demekten kendını alamamıştır Dığer taraftan oğrendıgımıze ,o re vagıs durumunda bır degı=ık. hk olmadığı takdırde Elmalı ben dınde temmuz ortasma kadar bır damla su kalmıvacağı hesap edı' mıstır Bu hususta np gıbı tedbır alma cagı merakla beklenmektedır Avukatlar dâvalara mu ettiler? Baştarafı 1 ıncı sayfada dığer sanıkları tarafından ıtham edılmıştır Bu arada sanık Dılaver Argun şovle konuşmustur • Dınlenen «ahıtlerden Sedat Erkoğlu ve Fahrı Paksov ıstımlak ıs lennde vazıfeh olduklarından çckıngen davranmıslar ve korkmuslardır Bu vuzden hakıkatı sovlıvememıslerdır Halbukı onlar da bız de serbest ırademızın dışında çahsıvorduk Bır tası bır verden dı^er bır vere kaldırmava bıle sala hıvetımız voktu Bu davavı teessurle takıp edıvorum Butun emır lerı veren \dnan Menderes ın sım dı burada kalkıp Istanbulun ımarının serefı ıle bırhkte hatalarını da kabul etmesı en dogru hareket olacaktır Fakat nedense bu volu seçmedı Teessurum bu sebeptendır > Menderes, bu sozlere cevaben demıstır kı «Ben ılk andan ıtıbaren ısm esasıvle me gul oldugumu kabul etmıs bulunuvoruTi fakat ı«ın teferruatı ıle me.gul olamadım îhbar muddetlenne navet edıhp edılmedığını hıçbır zaman bılmek mevkıınde bulunmadım Bu ıstımlaklerın memleket ıçın fajdalı o1dugunda zerrece suphem ve tereddudum joktur Vıcdanım musterıhtır » Yuksek Soruşturma Kurulunda verdıklerı ıfadeler okunmuştur Gokav ın gerek tanık ve gerekse sanık olarak verdıgı ıfadelerde kendısının bu ıslerde hıçbır rolu olmadıgını ılerı surmesı uzerıne c oz alan Dılaver Argun ve Kemal Hadımlı Gokav ı ıtham eder se kılde konusmuslardır Butun sanık ve tanıkların kendısıne hucum et melerı karsısında Menderes « Goruluvor kı hepsı bu ışlerm alevhınde ımıs gıbı hareket ettık lerını mukavemette bulunduklaıı nı ve her ısın bır kısı tarafından apıldıgını ıddıa etmektedırler H^ kıkatın kendısı bu degıldır » demıs tır Daha sonra Resaı Erguden a dmda bır v atandas tarafından gonderılen ılgı çekıu bır vazı okunmuvtur Bu vazıda Taksım de^ı Krıstal Hanı ve gazınosunun C H P kongresıne manı olmak maksadıvle bırkaç saat ıçmde hazırlanan usulsuz bır rapor ıle jıktırıldığı ve han sakınlerının 16 saat zarfındi ( ısarıv ı atıldıgı bıldırılmckte ıdı Bır he ap uzmanı tarafından gon derılen dığer bır ıhbar mektubun da ıse Dılaver <\rgunun 12 500 lı rava aldıgı bır arsava 62 500 lıra ıs tımlak bedeh tesbıt ettırdıgı ıddıa olunuvordu Bassavcı Egesel «Ser be«t ıradesının dışında hareket et tıgını sovhven sanık Dılaver \rgun un aslında ortulu odenekten bu ış ıçın aldıgı 10 bın lıranın cazıbesıne davanamıv arak butun bu ıslerde faal rol ovnadıgını» sovle mıstıı Oturumun sonunda konusmasına ızın verılen Avukat Burhan Apav dın «Evet hıç suphesız kı adalet surat ıster, fakat adalet surate kurban edılmemehdır» demış tır Adana'da bir jet uçağı düştü Adana, 21 (Telefonla) Persembe gunu taknben 17 30 sıralannda Incırhk Hava Üssunden bır F100 Super Sabre uçağı. me>danın 7 mıl kuzejdoğusunda duşmustur Teğmen Conrad B Whıtnev pılotluğun dakı uçak mutad bır eğıtım uçusu sonunda încırlığe donmektejdı Pılot paraşutle atlıvarak kurtulmustur Bafra yangın tehlikesi atlattı Samsun 21 (Telefonla) 3afra dun buyuk bır yangın tehlikesi atlatmıştır. Cumhunyet Meydanında bır ben zın deposuna tankerden benzın v enıhrken sıgara vakmak ıçın alevle nen kıbrıtten 'parhvan benzın duk kanı hava} a uçurmustur Yangın verme vetısen ıtfaıve tankerin hortumunu kesmış ve tankerı >angın verınden uzaklas tırmak suretıvl e buvuk bır ınfı. lakı onlemıstır TEMELI AT1LDI istanbui Gazetecıler Cemıj etı ve Sendıkası Fıkır Işçılerı Yapı Kooperatıfının Menekşe de ınşa ettıreceğı ev lerın temelı dun atılmıştır Resımde temel atma torenınden bır an goruluyor. Yeni bir dolandıncıhk usulü Samsun 21 (Telefonla) Bafra Elektnk ve Su îşlerı rauhasıbı Kamıl Zıncır, makbuzların altına karbon kağıdı koymayıp aslını \e suretını başka yazmak suretı\le zımmetıne 15 bın lıra geçırmıştır thbar uzerıne vakalanan Kamıl, «orgusunu muteakıp tevkıf edıl. mıştır Sivas'ta yeni bir inkılâp aleyhtan yakalandı Sıvas 21 (Telefonla) Geçenlerde Yajlalıda bır vedeksubay oretmenın dev rım alevhınde menfı propaganda vapmasından sonra bugun de Derelının Bakırdağında Ismaıl Yurtay adında bır şansın, vı I ne ınkılap aleyhınde menfı propa Malatyada ziraat kampı ganda vaptığı tesbıt edılmıştır Malatva 21 (Telefonla) Tarım Yurtav vakalanmış ve hakkında Bakanlıgımn emırlerı ıle 1 ılde takıbata geçılmıstır kurulan Ziraat Kamplarından bın Sivas'ta pastırma 3,5 d e şehnmızde faahvete geçecektır Kampa, 100 çıftçı ahnacaktır Aydında karasinek mücadelesi Avdın 21 (Telefonla) Yaz mev sımının vaklasması dolavısıyle şeh rımız Beledıvesı tarafından kara. sınek mucadelesıne baslanmısttr Mucadeleve ılk once sınek membalarının kurutulmasıjle başlana cak büahare evler teker teker ılaçlanacaktır Türk Alman dostluğu gecesi Antalva 21 (TelefonH) Evvelkı gece TurkAlman Do«luk Derneğı tarafından Beledıye salonunda bır gece tertıplenmıs ve bu ge ceje şehnmızde bulunan Alman. lar da katılmıslardır Çok neselı geçen gecede bır Alman gazetecı ı u bır mazısı olan Turk Alman dostluğunu ov en kı«a bır konuşma vapmıştır Bir gazeteci feci şekilde dövüldü Zonguldak 21 (Telefonla) Şehnmızde ıntışar eden Şafak ga. zetesınm sahıbı v e başvazarı Fah rı Yucel, dun gece varısı katıp Alı namı ıle mâruf şahıs ve t a n f tarlarınca Hukumet Me\danından alınmış ve Çarşı polıs karakolu. nun 20 metre mesafesındekı bır < o = kağa çekılerek fena halde dovul. muştur Bılahare, boğrune bıçak davadıklan gazetevıcı mutecavızler, şehnmızın bırıcık arıa cadde. sının sonuna kadar goturerek 20169 plakalı taksıye atmışlar ve şehrın kenar mahallelerınden bırıne bırakmıslardır Mutecavızler jakalanarak suçus tu mahkemesıne sevkedılmışler. dır .Bir maden çavuşu çökmede öldü Zonguldak 21, (Telefonla) Kı lımlı bolumune bağlı Inağzı komur ocağında vukua gelen çokme olavında Hu=evın Kara adında bır maden çavuşu olrrustur Film stüdyosunda ruhsalsız silâhlar Bo\oglundakı bır fıhm studvo•=unda ruhsatiız sılâhlar bulunrpustur Nnazı Allıoglu ı^ımlı fıhmcmın ='ud\o";unda «ılah bulunduğu polıse ıhbar edılmıştır Yapılan aramada 5 toplu tabanca 4 sustalı kasatura ve 3 de sustalı bıçak bulunarak musadere edılmıştır Fıhm sırketmın «ahıbı sılahların fılmlerde kullanıldığını başka bır gave gudulnedığını sovlemıstır Ancak Örfı Idarenin muteaddıt tamımlerı geregınce bılhass a ruhsath sılahların teshmı gerektıgı ıçın pohs fıhm şırketı sahıbı hak kınrin kovu'turma açmi^tır 4 şahıs casusluk iddhsı i!e dün Ankara 2' (Curr'nırıv etTeleks) Yabancı devlet hesabına casus luk vapmak ıddnsıvle ölkeş Ozer Abdullah Tasmn Ketıal Bal if Fıkret Alan«al askerî sı\aq m=>hkemeve v enlmışlerdır Djruşmava bugun 'ehrımız askerî sıvası mahk°mede gızlı olarak oaşlanmıst r Lnınnet parmakizi memurları muskul durumda Istanbu! Errnıvet Mudurlugu nun Teknık Buro=u bır muddet. ten ben malzeme sıkıntısı çekmektedır Parmak ızının mevda. na çıkması ıçın kulıanılan ozel toz ı l e samur fırça bulunmadığı ıçıt p^Tmakızı memurlan olav ma guçlukle ız bulabılmekte Ankara 21 (Telefonla) Mıllı Bırlık Komıtesı Seçım Kanunu uBassavcı Egesel davanın avdnzerındekı çahşmalarını bıtırmıştır Bastarafı I ıncı sahıfede lanmıs olduğunu bu bakımdan Mıllı Bırl.t Komıtesı Seçım Ka vapılacak dısıplın kovusturmala verlerı tesbıt edılemedıgı ıçın genununun 5 ve 6 ncı maddelerı ha tınlemıven bes tanık ıle Avruparında ı«nad olunan hususun ılgılırıç dığerlerını avnen kabul etmış Baştarafı 1 ıncı sajfada bır Castro'nun sıhhatının çok ıjl ye acıkça ve vazılı olarak bıldı. da bulunan Fahrettın Kerım G > tır ması hakknda sondaj vapmak olduğunu ayrıca bıldırmıştır kav ın dınlenılmesme artık luzum rılmesı ^azılı savunmasının ısten 5 ıncı maddeve ufak bır kelıme (buvunmanın beklenenden daha Çıkarma bolgesımn halı mesı ve savunma ıçın bellı b ı r kalmadıgını ılerı surmustur Menılave edılmıv 6 ncı maddedekı kuvveth olduğu anlasılmıstır) Tanjug Ajansının Havana muhadere;, kendısının dogrudan doğrus'ne tcnınması sarttır seçmen vaşı 18 den 21 e çıkanl va hıç kımse uzerınde tesır vap2 Estambre daglarındakı ge bırı, Las Vıllas ejaletının gunevPu esaslara uvulmadıkça dı.sıp madıgının ortava çıkması ıçın bu batısındakı çıkarroa noktalanndan mıstır rıılaları takvıve etmek, lın rezası verılemez Dı=ıphn ka. tanıkların lira. dınlenılmesını ıstemı.Temsılcıler Meclısı Seçı n Ko o Kuba da karışıkhk çıkarma bırı olan «Pl>a Larga» adlı kumsalın «Ikıncı Dunya Savaşının en mibvonu M B K n ı n bu değısık kampanv aına baslamak Sıvas 21 (Telefonla) Bugun rarları vargı mercıler'nı n denetı tır Ajnı konuda soz talep eden A Istımlak davasının dunku durus v ukat Burhan ^paydına Baskan masına Burhan Apav dın harıç hıç lıgını ovbırlıgıvle kabul etmıştır lerde şehnmızde pastırmava pek mı dışında bırakılamaz » Rollason bundan sonra nasıl bır çetın çarpışmalarından bırmın ceM^dde ı t rınde soz alan Tur. Basol verıne oturmasını ıhtar et bır av ukat katılmamıştır Bu sebep fazla rağbet edıldığı gorulmekteharekata gırışıleceğı ve Kuba ıstıla revan ettığı bır me>danı andırdığını» bıldırmıştır Muhabır, şunları dır Buna sebep olarak da pastır han Fejzıo''u sert tenkıtlerde bu mıştır Bu vuzden Basol ıle Apav ten Basol durusmaların basladıgı komısvonu Dün Mecliste 147 ler larına daır uvelerınn nerede olduk anlatmaktadır «Bmlerce obusun dın arasında bır tartısma olmustur manın 350 kurusa satılması goru' ]undu unden bu vana ılk defa olara* tevcıh edılen soruları ve bombaların kumsalda açtığı çu« tlcyle Arajasa vaplmaz a r . Salonun ınzıbatı ıle gorev lı Teg devam'ı sekılde kuılandığı «muda mektedır Kovun etının 7 hrava ttvapsı/ bırakmıstır dâvası mevzuubahis kurlar kovan yıgmları arasında akonusmakta fıler hazır» devımını bu defa de Bu men ıle A«subavlar «atıldıgı ıhmızde halk pastırmavı lsdaşl.u » dı dı v e devamla « Baskan Havana dan aldıgım labıldığıne uzanmaktadır. Hâla madde b< < 'e çıkarsa bır subav m devam eden avukatın uzerıne vuru Ei^tırmek zorunda kalmıştır Dıger edildi tercıh etmek zorunda kalmıştır ılerı surdugu bır habeıde Castro' dumanları tuten bına yıkıntıları Sıvasın meshur sebzesı madı "stına ı'ıtar cezası vermesı bıle muşlerbe de bır mudahaleve lu av ukatların bu oturuma gelmevısnun Tesora bombardımanları sıra arasında Shermen tanklarının ıskeAnkara 21 (Cumhurıvet T e . lerını evvelkı gun Baskan Basol makla pastırmanın hem çorbası ve u ema .ıra^ nd<. soz korus u ola zum kalmad"an avukat verıne otuı sında varalanarak b^deiı veja letlerı goze çarpıvor Açıkta çıkarBaskanlık ıle \dnan Menderes mudafılerın lek^) 147 ogretım uvesının go cak 1dan mfl anızması ı l e alak ' . mustur Sonuç olarak hem de vemegı vapılmaktadır revlerınden uzaklastırılması mese aklı bakımaan çahşamaz hale gel ma mavnalannın enkazı yuzmekteDıvanı bu tanıkların celbıne lu den Talat Asal arasında geçen tar lesı bugun ılk defa olarak Temsıl dıgını ıddıa etmıştır lı hukumler bu kadar teferruath Bu haber dır » Balıkesir yangınının ısma ıle ılgılı gorenler olmustur olmaz An,vasa bu kadar teferıu zum olmadıgına karar vermıstıCastro' cıler Meclısı kur^usune getırılmış avrıca dogrulanmamıstır Mutaakıben gelmıjen tanıkların Mucahıt BEŞER Kuba Kadvosunun ıddıaları atlı olmah n' cır' Her zaman A . nun h°mı/ nerede olduğu bılınme tır sebebi anlaşıldı Kuba savaşı sırasında Castro kuv artmah berabeı kendısının hala Oğleden sonra Anavasa tasariM. mekle Balıkesir, 21 (Telefonla) Ev navasa çıCienaı sozlerı vetlerının elıne geçen esırler, buı muzakere etmekte bulunan cephede bulUTduğuna daır gelen velkı sabah Bıgadıç ılçesının Al rrıdır'» bastıgına rava Guatemala dan Amerıkan u^pvvıoğlu.ıuıı bu voldakı bır Temsılcıler Meclısı Unıversıte haberlern daha ağır tınlar koyunde vukubulan >angın çaklan ıle getırıldıklerını, Guatetakrırı urerıne fıkranın çıkarılma felaketının sebebi anlasılmıstır muhtarıjetı hakkındakı maddenın muhakkak nazarıvle bakılmakta mala v a ıse jıne Amenkadan nakdır sı cva konaıı ellerın kalkması ıle muzakeresı sırasında şahsı adına Gelen bılgılere gore 7 çocuk saledıldıklerını ıtıraf ettıklerım Hakabul edildi hıbı Hatıce Sarı fırından ates al vapılan ovlamada soz alan Anajasa Komısvonu uve. Dıger taraftan çıkartmanın vu vana Radvosu ılerı surmustur Yıkalkmak dığı kızgın kuregı dıkkat etmeden Itırazlar oldu Avağa sı Profesor Bahrı Savcı şu konuş ku buldusju bolgelerde çarpısmı ne bu radjonun vajınına gore, bozsaz damın uzerıne kovmustur Ku suretıyle vapılan ovlamada 49 kısı majı vapmıştır laıın hem^n hemen kesıldıgı vi' guna uğrıvan ıstıla bırhklerının rekte kaldıgı tahmın edılen bır çıkarılmasını 55 kişi maddede kal« 147 ogretım uvesı bır amelı nız daghk bolgede ufak bır ıkı gerı alınmasında Amerıkan denız lîası ıratı ı ıncı »ıhıfpd'' Bastarafı I ıncı savfada kor parçasının sebep olduğu v a > masını ıstedıler Usul hakkında soz . Mahkemenın muhtesem bır ve ıle bır anda unıversıte dısı kal çarpısmanın husule geldığı bıldı kuvvetlerı bu>uk bır rol ovnamışgın kısa zamanda butun çatıvı sar alan Alp Kuran Baskanhktan ka. han Apav dın ın tahkıkatın genısle havası var Şekıl bakımından be mışlardır Bu amehvenın hazın ta rılmekt»dır Butun bunlardan an tır tılmesı zımnında evvelce \ermh mıs ve cıvardakı evlere de sıravet rar nısabının mıktarını sordu Bas nım memleketımın malikemelerın rafı 147 oğretım uvesının meslek. lasıldığına gore Castro hukumetı 2 Radjo, adava çıkarma yapan aetmıştır Duman ve alev ler arasın kan mustenkıf kalanlarla bırlıkte olduğu 1 sahıfehk dılekçenın gerı den farklı olduğu uın b«na degı lerıjle ırtıbatlannın kesılıp açık çıkarma hareksatının ılk ravundu alınmasmı ıstıverek sunları sovle sılenn kurdukları koprubaşlarının da kalan Husevın Sarı ancak 3 ev karar nısabının olduğunu soyledı sık geldı Hakım san'klara <;ok kı ta kalmalarında degıldır Unıver nu kazanmış gorunmektedır mıstır tamamıjle ezıldıgını, katıksız bır ladını kurtarabılmıs 4 çocuğu v» Memurların sıvasî partılere gır«Bu dılekçede pek savın Devlet bar davranıvor Oğleden oncekı o sıteve dısardan mudahale edılmış Kuba da basın ve radvo artık zafer kazanıldığını tekrar etmıştır annelen Hatıce çığlıklar arasında mesı hakkındakı 118 madde uze. turumda hakımın avuka'a v.ptıgı Bu suretle de t e . daha fazl ı 1 mavıs gunu vapıla>anarak, fecı sekılde olmuslerdır rınde soz alanlar karar verme vet Baskanı Cemal Gursel'ın bır mek sert çıkısı farkettım Irgıltere ve olmasındadır fekkur meslegmın masunıv etının cak gosterıler uzerınde durmakta tubunun da okunması ıstenmekteYangmdan sonra, çocuklar kul kısı bulunanların partılere gırme dır Bendenız »değıl mektubun o Hındıstanda mahkemeleıın adale zedelenmış olmasındadır Bu kahahnde, annelen ancak o santım mesını ıstedıler Komısvon sozcu. kunmasını Savın Devlet Baskanı tı verılen mudafaa ımkanları ıle dar hazın ve agır bır muameleve ve bunun Castro'nun zafer gost ^. O lık bır parça sekhnde 7 bas sığır su Turan Gunes karar verme du nın ısmının dahı bu dâvalara ka olçulur Turkçe bılmedıjım ıçın karşı Unıversıte kendını ağır baş rtsı olacaeım ılerı "îurmektedırler Dun de Havana'da ıhtılala alev h da, sım«ıvah ıskelet hahnde bulun rumunda olan Idare Meclısı uve. rısmasını ıstemıvorum Muhterem bu konud^ bır şev soylıveiııjece • lı soğukkanh bır eda ıle savun. tarı 7 kiM kursuna dızılmıstır Bu mustur Yanan 6 evden açıkta ka lerının, işletm mudurlerının fab Ba^sav cının bu husustakı talebıne gım » mustur Bır muzakere kapı<ı aç surtle son uç gun zarfında kuı e lîastarafı 1 ıncı sahıfede lan 60 v» vakm vatandasın vard' rıka mudurlerının hıç bır suretle uvarak savın avukatımın dılekçeMerkezı Cenevr» de bulun \n ve Ik ıstemıştır Bır tedbır araştı. rında kılo ve>a lıtre gıbı oıçuler mına koşan Kızılav çadır battanı«ını gerı almasını nca edıvorum 53 memleketın buvuk jurılerı ta rıd rolunde kalmaya ıtına etmış suna dızıl«>nlerın savışı 29 a vuk başına vılda alınabıl°'"eıjı ıl komıs sıyası partılere gıremıveceklennı selmıştır Havana'da durum sakn >e, ılâç ve jıjecek yardımına basKendısıv le gorusmemıze ımkan bu rafından gonderılen temsılcılerın tır belırttı l« ıkmektedır Mılıs kuvvetlerınn 3onlan tarafmdan bolgeler ıtıba lamıstır avukatım benım teskıl ettıklen Mılletlerarası JuııCemıl Saıd Barlas ıse «Partıve lamadıgımdan Bu ağırbaslı halı ve ıtınası onun Castro v e zafer lehınde vaptıklirı rıvle takdır ve tesbıt edılen ota Bu hadısenın uzuntusu hala denın başkanı bır hafta sehımızde bu dılekçevı gırmez ama baskısını vapar Bunu malumatım dışında lama mahsul mıktarı ıl> <=aır talı vam etmektedır kaldıktan sonra tsvıçreve gıdefek vuksek bır moral sevıjede oldu. gosterılerden baska dıkkatı çeken onlemek ıçın sıvası terbıve verıl Dıv ana vermıstır > ğunu gosterır Bu moral sevıve bır olav voktur Sovvet vapısı Mıg mahsuüer vekunudur Örnek Bır Avukat Burhan Apav dın, dılek tır A. P., Edirne'de kuruldu mest sarttır • dedı vı gosteren Unıversıteve guvenıle ı:(,aklarının burava geldığıne daır donum bugday tarlasından ahnaçenın okunması hususunda ısrar eEdırne, 21 (Telefonla) Adabılır Nıtekım halk efkarı ona gu dolasan haberlerı tevıd edıcı bır cak ortalama buğday ve saman derek «Muvekkıhmle goruştukten mıktarıdır let Partısının ıl muteşebbıs hevetı venmıs ve onun bu mesleğını be. ıpucuna ra'tlanmamıstır sonra bu hususta karar verılmesını Ortalama ışçılık tutarı: Bır 7ibugun kurulmuş ve vahlıge bıldınımsemıştır Bu ıtıbarfa bugun Kuba hukumet rad>osu bugunku talep edıvorum » dejınce Baskan rılmıstır veva jarın bu meselenın çozulme hır vavnında Castro al»yhtarları raat bınmınden bır yıl elde edıleBa^ol, «Kendısı burada esas olan cek ortalama mahsuller ıçın *arKurulda 4 mustakıl, 3 eskı D P ını Unıversıte beklemektedır • «Kuba ıhtılal komisvonu baskanı da odur Goruşmek ne demek 1 tsh 1 C K M P lı ve bır de C H P lı Bastaratı l ıncı sahıtede Muhtar teşekkullerle ılgılı 119 Dr Cardona nın oglunun son çar fı lazım gelen ve bolgeler ıtıbarıvterse sızı su anda azleder Sıze so? le ıl komısvonlaıı tarafından tck vardır uncu madde uzerınde avrıca 14 pısmalarda esır edıldışı fırsatı bıle vermez» sekhnde mu muşlardır bıldıııl Kurulda meslek olarak ekserıveGursel, oğle jemeğını bır fıbbı hatıp konuştu Fevzıoglu bu mad. mıstır Radvo asılere karsı gırışı dır ve tesbıt edılecek olan ıcılık kabelede bulunmuştur gıderlerının vekunudur Dığer kj»7 tı tuccarlar ve emeklı subavlar nıvetten zıvade, bır nezaket borcuharekatı bızzat Castro nun ramlar arasında ıse ortalama maApav dın «Ben kendısıv le ıhtılâ nu eda ıç n vermış ve muztarıp denin Kurucu Mechsın Unıversı len Bastarafı I ıncı sabıfede teskıl etmektedır telerımıze bır armağanı olduğunu ıdare ettıgını avrıca ta=rıh etmıs iıvet bedeh ortalama ^atı?, f \Tlı, Turk hudut bırhklerının huduf fa duşecek değılım Arada bır ıh bulunduğu damar .Dazmını te' sovledı ve Ünıversıtelerın de bu tır tılaf sezdıgım takdırde derhal ıstı davı eden doktorlanna tesekkur vıllık ıstıhsal değen >er almaktabovundakı mavmları cuma gunü armağana lavık olmalarını temen. ederım » demıştır dır Nehru'nun eorusu Akıl hastası bir kızın hiç kaldırmağa başhv acaklarmı sovle fa Baskan Başol, Menderes'e dılek etmıştır nı ettı Yonetmehgın 9 uncu madde^ınGursel m îstanbuı dakı dAtormıstır Hındlstan Basbakanı Isehru parBır bilmediği üç lisanı ko Kaçakçıhğı onlevıcı bır tedbır çevı gerı alıp almıvacağı hususun lc.rı Adams ın da îstanbul'da bu bılım hatıp Unıversıteda uvelennın lamentoda vaptıgı bır konusmada de zıraı mahsullerm çesıtlerı ve >a>ını dışında vavın v ap da venıden soru voneltmış ve sa lunmasından ıstıfade edfıek Gurbırımlerı, 10 uncu n ıddesınde her olduğu dusuncesıyle Turkıve son nuştuğu iddia ediliyor 4 5 jıldan ben mavınların verle^ nıktan «Evet» cevabını almı«tır Bu sel ın sıhhı durumunu tır dffi da masını ıstedı Bır başkiM ozel Kuba olav larına temas ederek «Kuba ıstılasının Bırlesık Amerı ıl'iı nıuhtelıf bolgp'er" aynıması durum karsısında Başsav cı Egesel, muştereken kontrol Pırrısler unıversıteler açılması ıçın madde kadakı ozel veva resmı muessese v ı fdılmeKte ve 11 ıı < ı rnadde'ün Bastarafı 1 ıncı sahıfede mıs olarak kalmasında ısrar etmıs «Menderes bızım kanaatımıze uva ha nın tadıl edılmesını talep ettı Çe lerın vardımı olmadan japılabıle de de bolge tefrıkıne muessır olan buna mukabıl majınların hudut rak dılekçesını gerı almıstır Bu dır Bıı profesor v° ıkı doçent bır krızden sonra hıç bılmedığı Bu Prof Dr Adams la azt ıl de Flor lıkbas Profesorlerın sıvası partı. cegı hususunda şuphehvım» demia tabıı ^artlar sav ılmaktadır îngılızce, Fransızca ve Arapçajı ta vasıvan kasabalıların havatları hareketını takdırle karsıhvoruz» va Beledıve Başkanl t,ı Dınlenme lere gırme";ı meselesını Unıversıte ve «Istılanın ashnda mudahale ol maddede arazıler zıraı bakımdan anadılı gıbı konusmaja basladı. na karsı bır tehdıt olmasnle Surı demıstır (kıraç taban sulu) toprak bakıınınıstedı Cev at duşunu zannettıçıni" sovlemıstır Evıne gelmısler v« saat lö da ora lerın halletmesiM jelıler bunu mutaad(Jıt defalar ğı ıddıa edılmektedır dan (fızıkı kımvevı bunyelerı raDursunoğlu ozel u n ı v c ' i t e açılma Mutaakıben Baskan Basol ara dan avrılm slardır ^ehru Bırlesık Amerıkanın Ku kım rraraz mevıl duz, dalgah), protesto etmıslerdı Yıne ıddıalara gor e geçen seneProf Dr Adam» «Deviet ve Hu sının mahzurlarından bahsettıkteT bava «ılahlı bır mudahalede bu Kararda saBu mavınlarla bırçok Saııvehle kararını okumustur nın nısanında Istanbulda Fatıhte rın olduğu bıldırümıstır nıklar tarafından verılmış olan kumet Başkanının sıhbı durumun sonra, «O zaman gav rı mıllı teseb lunmıvacagı hakkında Kennedv nın ıklım bakımınaan( vağıs, sıcaklık, don ruzgarh karlı açık ve kapa şa>anı hayret derecede bır buslere vol açılmıs olu • dedı dılekçelerden 32 sının reddedıldığı da oturan nuzullu bır kadına hızmet verdıcı bejanatı memnunıvetle kar ve 7 sının ıse kabul edıldığı belır duzelme musahade ettım» demış Teknık Ünuersıte Senatosunun • ladıgım behrtmıs fakat bovle sı lı) ıktısadı şartlara gore (ulastıetmek uzere fakır olan baba'i Alı 1 ! ma durumu mahsullerın rnuhaf tılmekte ve tevkıf sebeplerı orta tır Eken tarafından 300 lıra ucret mu lahlı bır mudahale ıle Amenkada zası surum ve satıs şartları, çıf'cı gorusu Dunku kontrolda ha^ır hulunan dan kalkmış bulunan 13 sanığın kabıh evlathk verılen Gulseren, 114 ve 115 savılı karunların a, vasıvan Kubalı surgunlere cesaret daha tahlıjesı voluna gıdıldığı açık ılım adamlanna gore, Gurscl, sı nen ujgulanacağına daır bır haf. verıp Kuba'vı ıstıla etmelerıne goz lerın teskılatlanma durumu, çıftçı bır av sonra l'tanbulda bırden bı tırhklerı, kooperatıfler, malıvet lanıvordu Dun tahlıvesıne karar nır sıstemı ıle ılgılı dolaşım j e t ta re cınnet getırmış \e Bakırkov Aonce Mıllı Bırhk Komıtesı ta vummak arasında ne fark var an unsurlarındakı farklar nıahsuj fıvenlen İstanbui ve Ankara Olavla mezlığı netıcesınde sol tarafındakı kıl Hastahanesınde tedavı gorduk rafından vajmlanan bıldırı uze hvamıvorum» demıstır vatları) gozonunde buıundirul Baştarafı 1 ıncı savfada rı Davası sanıklarının ısımlerı asa organlarda kendını gosteren cuzı ten sonra Izmırdekı aılesme t e s . \merıkalı eazetecılcr serbest maktadır kuvvet zaafını j uzd° 99 nısbetın rıne evvelkı gun toplana n Istan. Tuk.ts Yı net n Kurulunca ıh ğıdadır lım edılmıştır Fakat daha 19 çoSenatosu bırakıldı de atlatmıştır 65 vas'ndakı Devlet bul Teknık Lnıversıte Bovlece belırtılen kıstaslaıa gooan muhım karar aı şunlardır Ihsan Çılekeş, Husejın Koçyıldır, cuğu bulunan aılesı Gulserenı 147 ler mevzuundakı goruslerının Assocıated Pre^s aıanb'nııı Kuba re zıraı kazançUr n olçui^rı .vın 1 \tıa\ T a I^sarısının muzake Ismaıl Kellecı Refık Eskızambak ve Hukumet Başkanının «ıhhatmın değısmedığı kararını almıstır Mıl nıeczup halnle almak ıstememıs lı muhabırlerınden bırının Mıamı tı '(> ı k ve uç vıl surclı olank uy jenıden kazandı o ı normallijs, ılım çocuk komşu eilerı arasında su re ve ki^Jİ sofhasında grev ve Kamıl Isıklıgıl Cev han Ertoprak, adamlarında bundan sonra çok da lı Bırhk Komıtesının s o n bıldırı ıle bır telefon konusması sırasın g !• ıncaktır Her b Igsve sı' olKollestı' la sozJp^mesırın ver al Asım Kırmacı Mehmet Dılek, ha agır zıhnı ve bedenı faalıvete sınden duvdukları uzuntuv u de da bıldırdığıne gore Kuba dakı bu i'iıeı ılgılı vahlıkleı » runmustur Bu sırada bır gun }iiierıle o masındin Kcı federasvon Turk ık Maksut Çayoğlu Ramız Akbas, tahammul edebılece^' umumı ka behrten bu karar dun Mıllı Egı. tun ^merıkalı gazetecıler serbest ceK vrhlıkler de o r l i n en ki'3 ne anı bır krız geçıren Gulseren tı«adıvatımn ^ehsmesınde buv ak Behçet Korkut r Cemıl Cahıt To naatını varatmıstıt avıldıgı zaman Turkçe konuşmavı tım Bakanı.gına gonderılmıştır Is bırakılmıştır Bunlar halen Matan /a nai'*a koy ve mahaüp ıhtıvar unutmuş ve mukemmel Rumca ko fa/da mulâhazSM ıle memnunıvet ker Kenan Koç Esasen, Kenmoğlu ıl» Tarcan \e tanbul Teknık Lnıversıte Senato zas evaletınde Fıdel Castro ıle bır (•HTUİ'anna ve m d ' n ' *eskılptma duvmak'ar'ır Bu samklardan ^sım Kırmacı v Zembılcı, ı 5 av oncesınd^n ı t u a sunun almıs olduğu karar sudur lıkte bulunmaktadırlar Bu muha t e t ' ı j edeceklerdır nusma\ a baslamıstır Gulserenn Anay.san n halk ovuna sunul Behçet Korkut easen daha once ren Gursel ı teda'ı etmegı ve tıb gâvet garıp gorulen krızı dun yı «28 ekım 1960 tarıhınde vavınla. Yukarda bı muşahede altında ıutma£ ar«evet» cev abı serbest bırakılmıslardı ne kendısını jakalam s, uzun mud mas'rda ı«:çılerın nan ve bır kısım Unıversıte oğreadı geçen sanıklardan ılk be;ı Kum tık luzumsuz bulmuıa'aı Yıne tım uyelerı ve vardımcılarını va. det bavgın kaldıktan sonra ayıl. vermesı kararlast rı'mıstır c kapı olavları dolavısıvle tutuklu 15 avdmberı 2 Işçıvı kuvvetten duşurucu P o Dr U a m s a zıfelermden affeden 114 savılı kamıs bu defa da Ingıhzce, Fransızbulunmakta ıdıler her hafta gondenlme s ınde gpçtn nun hakkında Unıv ersıtemız Sena ca v e ArapçaM ana dılı gıbı ko p<ttç°lcnmalan onlevıcı tedbırler almak ve ılerde avnı ıs kolunda arahkta rnutabık ^a ınaıı laporla tosu avnı gund gorusunu tesbıt nusmaja baslamıstır kuru'acak >enl sendıkaların tanm ra son verılmıştı Bovleı» Kerım etmış ve gerekhe makama ula'tır. Gazetecıler bugun annesının n'anası husuı=unf<& tesebbuse geç. oglu ıle Tarcan ve Zembılcı ] 5 mıstır evınde zıvaret ettıklen Gulsere mekte karaı! d r VEFAT avdanberı Gurseh ılk ve oelkı de Insan hakları ve hukuk prensıp nın kendılemle bu uç dıl uzerın c son defa gormus olm^t'adır a3 Smval iPortalar Teşkılat Rasel Ender D u l Bavan lenne avkın olan bu tasarrufun de konustuğunu tekrık tenmlere Kanunu Sendıka'aı Kanunu ıle le Bavan Ishak End^r Bav duzeltılmesı ıçın vapılan butun te ve karısık devımlere bıle cev ap ıtgı'ı Tievzuat {.czden geçınlmı«, Bav ve Bavan Yusuf Endeverdıgını sovlemıslerdır sebbuslere ve durumun vukarıda tâdıh derpıs edılen maddeler u?e Bav v e Bavan Dr Nesım Oz tesbıt edılen mahıv etının s e lahı16 jasmdakı b u çocugu n duru rınde gerekh gorusler be'ırtılmısdogan esı, babaları ve akra veth makamlarca da muteaddıt mu Ege Ünıversıtesı ı mı mu^ıtın. tır baları ola ı defalar bevan ve ıfade edılmesme de de genış bır alaka ujandırmış 4 Konfederasjon hıç bır parMOtZ E\DER'ın Bastarafı 1 ınci savfada rağmen 13'4/1961 tarıhınde vavm. ve ruhıvat profesorlerı mucıze kı tının sıv asetıne âlet olmayacak( \lbukrek) umıtlerı Yeni tasarı, modern o:d n u n ı ı lanan tebhgm beslenen zı musahade altına almışlardır tır vefat ettıgını teessurle bıld <ı oçlarına cev t n v rC''ıC ekılde de 7avıflatması Ünıversıtemız mu Gulserenın pek fakır olan annesı ] 5 Işten çıkarılan ve nakledı. Salıh Akçıçek Şekercıler ıçp No 2 Izmır Ceraze pazar gunu rırler hazıılanmakta aub )• , a ^ u b a j , e hıtınde bu>uk uzuntu >aratmıştıgazetecılere, kızı ıçın .Bır şeje ' len ışçüerın durumları ıle umumı sat 11 de Kuledıbı NeveSalom rat durum ve munaiebetlerını aaTesır ve netıcelerı devam etmek •varamaz derken şımdı de basımı zamlar mevzuunda alakahlarla te Sınagogundan kaldırılacaktır ha medenı şeKilde ouzenlemekte te olan bu tasarrufun Ünıversıte. liralık ikramiye kazanmıştır za profesor kesıldı • demıştır mas edılmesı kararlastırılmıst r a r mız ve memleket ırfanına buyuk = Tasarmın en onemıı noktası, =u zararları dokunmakta olduğu hak Ism t ve Havatı Istemoglu Samsun Bakkalıve Pazaıı bavın medenı haklaıından ua/ıla kındakı kanaatımızı behrtmevı lu Uzun sok No 109 Fazar Rıze nnı smırlıvan, eskı kanunun ' u zumlu bır vazıfe addetmektevız hukrrunu kaldırmak o'rrust'ir Bu liralık ikramiye kazanmıştır Senatomuz bu durumun muhak na gore subav sıvası olmıvan ce kak duzeltılme'i gerektığıne ve mıyetlere gırmek (ıuTivetıne sa du7eleceğıne olan sarsılmaz kanr. Cıhat Yavalar Mıthat Akıf cad Bakkal Kozlu Zonguldak hıp olmakta Turkıvedp tedavısı atını bır kere daha tesbıt etmeve mumkun olmıvan ı astı subav ve ve Mıllı Egıtım Bakanına duvurassubayın jurt disinJakı teda\ ı üralık ikramiye kazanmıştır masraflarının orduca verıjeceğı mava, ov bır'ıgı ıle karar v ermıs. tır • kabul edılmektedır Her tip insaata musait, her Oğleden sonrakı oturumda meTuzcular Koll Ştı Mustahdemlerı Koprubası 5 Eskısehır Bu personelm aılelerı de avnı murların sıvası partılere gırmeme eb'at ve fiatta arsalar ımkanlaraon favdalanacaklardır sı meselesı karara baglandı Mad. Hazır imâr durumu de uzerınde oğleden evvel ve sonliralık ikramiye kazanmıştır Turk fılmleri varışması Ağaclandmlmıs beton İstanbui Beledıvesı tarafından 6 ra soz alan mılletvekıllermin h e . falt \ollar. Leman Toper Etlık son dura< No 8 Ankaıa 'le 27 mavıs tarıhleıı arasında seh men ekserısı memurların ve ıdare Oder"o 1 rımı/de teıtıp edılen Sanat Festı amırlerınin her nangı bır sıvası partıve gırmemesmı ı tedıler Bu valı hazırhkları tamamlanmıstır 'kramiye kazanmışu I ?ur Festıvalde vapılaıik Turk fıhm arada Fpfhı Çehkbas Iktısadı Dev lerı varısması ıle ılgılı ılk eleme let Tesekkullerınrie cahsan ısçıle netıcelerı pazartesı gunu tesbıt e rın de memurlar ve amırler gıbı dılecektır. partılere gırmemesını ıstedı Memurlarla ilgili Anayasa hiîkmü tadsştnalara yol açtı yaşını 21 olarak tesbit ettı Castro'nun Küba'da duruma tekrar hâkim olduğu bildiriliyor Vivian Bose İstanbui ve Ankara olayları sanıklarından Yassıada'da duruşma fakip etfi I I i fahliye edildi Ziraî kazanç vergisi kıstası tesbit edildi Giiney hududundaki mayınlar kaldırılacak mı? Gürsel'in sıhhati kontrol edildi İşçiler, referandumda «evet demive kararlı Ordu İç Hizmet Tüzüğü değişiyor ARI ^1III ikramiye kuponlarından hediye kazanan müşterilerimiz BİSKÜİLERİNİN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle