19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CllMHUKİKKT 13 Nisan 1961 anistan:O GOL SEVİNCt Portekizde yapılan Avrupa Gençier Şamp iyonasında başarılı maçlar çıkaran Genç Milli takımımızın BOI içl Nedim îspanya'ya ilk golü attıkta n sonra. Atina 1 (Telefonla) Porte lan bir topu kovalıyan sağaçık Ab 2 kizde yapılan Avrupa Genç takım dullah kolay bir şekilde santraha lar şampiyonasında finâllere gir. fı geçmiş ve 83. dakikada güzel me hakkını avarajla kaybeden bir şutla yegâne golü atmıştır. Genç Millî takımımjz dün bura Hakem: Tesanit (Yugoslav Kro da Yunan Genç Millî takımı ile cit, Gelenkoviç. karşılaşmış ve 1.0 galip gelmiştir. Genç Milli Takım: Yılmaz Cu Oyun urnumiyetle karşıhkh a j mali, Müfit Doğan, Tuncay, kınlarla geçmiş ve zaman zaman | Nuri Abdullah, Canda n (öz her iki takım hâkim oynamıştır. j kan), Aydın, Nedim (Mustafa) İlk devrenin sonlarına doğru Genç j (Ahmet), Ceyhun. Millî takımımız açılmış ve çok i Genç Milli takımımız iki gün gol pozisyonuna girmişse de bun daha Atina'da kalacak ve cumarı lardan istifade edememi? ve dev. tesi günü uçakla yurda dönecek. • re golsüz kapanmıştır. : tır. Maçın ikinci devresinde Yunan takımı daha iyi oynamaya başlamıştır. Yuna n Genç Milli takımının hâ kim oynadığı bir sırada ileri açı. Genç takımımizın golünü 83 dakikada Abdullah attı Galatasaray dün calıştı bugün kampa girecek G. Saray futbol takımı haftanın at, B. Ahrnet ile kolunda ciddi bn ilk idmanını dün saat 17.30 da ku ârızası bulunan Candemirin tedalüp lokalinde yapmıştır. Antren visine devam edilmektedir. K. Paşs Izmire gitti mana Coşkun Özarı nezaret etmiştir. önce kültürfizik ve tpp kon Bu hafta îzmirde milli lig karşı trolü ile başhyan çalışma 1 saat laşmalarını yapacak ola n Kasınv 45 dakika devam etmiş ve bu ara paşa futbol takımı dün vapurla antrenör, futbolculara yarım saat îzmire gitmistir. devamlı kafa tenisi oynatmıştır. K. Gümrük bugün gldiyor Sakat futbolculardan Metin, Su Karagumrük futbol takımı da milli lig karşılaşmaları için bu. Vali Tulga, Dolmabahçe gün otobüsle lzmire gidecektir. Beşiktaş stadı derhal başhyacak Beşiktaş futbol takımı bugun mutad antrenmanını yin e Şeref dedi. stadında yapacaktır. Dolmabahçe stadına yapılacak ek in?aat için Istanbul Belediyesi Imar Müdürlüğüne mensup mimarlar yaptıkları tetkiklerden son ra Dolmabahçe stadınin ek tribün inşaatı ile 50.000 kişi alır hale gelcnesini imkânsız görmüşlerdir. Mimarlar ayrıca verdikleri raporda muhtelif sebepler dolayısiyBasketbol milli takımı kadrole bu inşaatın aynca lüzumsuz çıkarılmıştır. olduğunu da belirtmişlerdir. Bu sundan 3 oyuncu na karşılık Vali Refik Tulga ise Bunlar Ercan (G. Saray). Orhan bu hususta şunları söylemiştir: (Mülkiye), îbrahim (Şekerhilâl) « Dolmabahçe stadı en kısa za dir. Basketbol milli takımı ctıma manda 50.000 kişi alır hale getiri akşamı antrenmanı müteakıp Teş. lecektir. Derhal çahçmalara başla vikiyede kampa sirecektir. Takım nacaktır.» dan 2 eleman daha çıkarılacak ve Vali Tulga ayrıca bu hususta il kadro 12 ye indirilecektir. Takım gililere gerekli dircktifleri verdi 21 nisanda şehrimizden aynlacaktır ğini sözlerine ilâve etmiştir. Feıterbahçe Leı^ sfci y e U. Müdür Silâhçılar | «Mersine kapalı salonSoîyada yenildi : 4 O yapacağıı» dedi Sofya 12, (Hususi) Balkan ! fede n ilk golü kaydetmis, 5 daIkincileri Turnuvasına dahil bu kika sonra Basri uzaklaştırmak is lunan Fenerbahçe ile Leviskl m ı . tediği topu ters bir vuruşla kendi çı bu akşam 60.000 kişilik Vasi kalesine sokmuştur. (2.0) levski stadında yapılmış olup bu 20 mağlup duruma düşen Fener maçı Fenerbahçe açık farkla kay bahçe mukabil hücumlara başla. betmiştir. (4.0J mışsa da netice alacak hiç bir aMaçın bastan sonuna kadar Le kın yapamamıştır. Devre 2.0 kaviski'liler hâkim oynamış olup panmıstır. haklı bir galibiyet almışlardır. hakemin verdiği penaltı cezasını Maçın hakemi iyi bir idare gös. îkinci devrenin 51. dakikasında termiş ve stadı dolduran 40.000 se ; Yordanof sıkı bir şutla üçüncü yirci tarafından takdirle alkışlan | Leviski golü olarak Fenerbahçe mıştır. kalesine sokmuştur. Oyuna Leviski'liler süratli baş Bu golden sonra iyice bozulan lamışlar v e ilk ciddi tehlikeyi Fe Sarılâcivertliler karşısında Bulgar nerbahçe kalesi atlatmıstır. lar 7 forvetle Fener kalesine yük 19. dakikada Poev yakı n mesa. ! lenmişler ve bu arada 70. dakikada güzel bir gününde olan Abaçi. ev 4 üncü Leviski golünü de kay detmiş ve maç da bu şekilde 40 Fenerlilerin aleyhine son bulmuş tur. F. Bahçe: Özcan Atillâ, îsma il Şeref, Naci, Basri Hilmi, Selçuk; Can. Kadri. Lefter. FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI f Basketbolcularımız 21 nisanda hareket edecekler G. SARAY DCNKC ANTRENMANDA Mersin 1) (Telefonla) Beden Terbiyesi Genel Müdürü Bekir Silâhçılar. Adana'dan şehrimize gelmiştir. îstasyonu ve spor tesisierini gezen Genel Müdür, şehrimizde bir kapalı spor salonunun yapılacağını müjdelemiştir. Silâhçılar bundan başka, güreşin, bölgemizde gelişmesi için gereken malze menin verileceğini bir milli güreşçi Mersinli Ahmed'in antrenör lüğü altında yapılacak çalışmalar sonunda Mersin ve dolaylanndan bir çok değerli güreşçi yetişeceğine inandığım sözlerine ilâve etmiştir. Bekir silâhçılar, Adanaya dönfi14 mayıs tarihleri arasında müştür. Spor ve Sergi Sarayında yapılacak 2. tstanbul beynelmilel voleybol turnuvasına iştirak edecek milli takımımızın nihai kadrosu 20 ni. san perşembe günü Federasyonca açıklanacaktır. Kadro 30 n i . sanda Teşvikiyede kampa alınacaktır. Turnuvanm en kuvvetli takım. larından sayılan Rusya voleybol miili takımı 3 mayısta şehrimize gelecektir. Dünya şampiyonu Rusya büyük önem verdiği bu turnuva için Fe derasyondan maç topları istemiştir. 2 voleybol topu Federasyon ta rafmdan Moskovaya gönderilmiş. tir. 1960 senesi ekim ayında Rumanya ile Rio de Jenario'da Dün ya Şampiyonası finalini oynayan ŞAMPİYONA DEVAM KDİYOK Rus takımı 3 saatlik bir mücade dün de devam etmiştir. Yukandaki leden sonra şampiyon olabilmlşti. tantane görülmektedir. Yoleybol millî takımı 30 nisanda kampa girecek Mahallî ligde Takımlar Yeşildirek B. Beyi B Spor Anadolu Süleymaniye Sılâhlı Kuvvetler şampiyonası Hasköy resimde, müsabakalardan bir ens D. Paşa Y. Emnlyet Takdim Galata Eyüp Adalet Sarıver O 19 20 19 19 18 19 19 17 20 18 18 18 18 G :B. M. A. Y. P. 15 13 12 9 10 9 8 « 4 3 3 1 3 1 44 10 4 3 32 9 3 4 37 14 6 4 36 24 3 S 32 18 3 7 33 20 4 7 22 18 6 S 33 17 7 9 23 25 « 9 16 24 4 11 14 29 5 İS 10 48 2 15 14 92 33 30 27 24 23 21 20 18 15 12 10 5 4 ROBOT Japonya'da a ntrenman yapan atletlere yardımeı o l . mak üzere yenl bir yardımeı Robot icat edilmiştir. Bu robot, a n . trenman yapan atletlerin yanında hareket etmekte ve dışardan verilen tâlimatlarla atletltrin für. atlerini kontrol etmektedtr. Bayındırhk Bakanlığı DSİ IMIM Müdürlüğünden: Devlet Su Işleri Umum Müdürluğu tarafından Erzıncan şeh. ri içinde bulunan muhavvile merkezine aşağıda belirtilen malzemenin fiat teklif isteme usulü ile satın alınması işi teklifler uygun görülmediğinden yenid en ihaleye çıkarılmıştır. Bu iş için gerekli döviz İdare tarafından temin edilecektir. îhale suretiyle satın ahnacak aşağıda belirtilen malzeme bir bütün olarak mütalea edilecek ve bir veya birkaç kalem için verilecek teklifler n a z a n itibare alınmıyacaktır. 1. 1 adet transformatör 1600 KVA, 33 + • 5 /6, 3 KV, 3 faz, » ' 50 Hertz, kısa devre voltajı °i> 6.1. dahili, 2. 1 adet disjonktör, 30 KV, 200A, 300 MVA 3. 2 adet disjonktör, 10 KV, 200 A, 100 MVA 4. 1 adet seksiyonör, 3 kutuplu, 30 KV, 200A 5. 2 adet seksiyonör, 3 kutuplu, 10 KV, 200 A 6. 2 adet seksiyonör. 3 k u t u p l u , 10 KV, 200 A, topraklama şalteri ile birlikte, 7. 3 adet Akım transformatörü, 30 KV, S0/5A, 30 VA, CL 3 r 8. 3 adet akım transformatö ü, 10 KV, 150/5A, 15 VA, CL 1 9. 3 adet akım transformatörü, 10 KV. 20O/5A, 15VA CLD. 5 10. 6 adet geçit izolatörü, 30 KV, 200A, dahili tip 11. 3 adet ihbar rölesi RA 3 veya benzeri 12. 3 adet termik aşırı akım rölesi, RSZ3t veya benzeri A| 13. 1 adet ampermetre, (050 . 50/5A. komütatörlü 14. 1 adet ampermetre, (015OA), 150/5A, komütatörlü 15. 1 adet ampermetre, (O.25OA). 2OO/5A, komütatörlü 16. 1 adet kilovatmetre, (O1600 Kw), 6300/100 V, 150/5A 17. 1 adet sayaç. 200/5A, 6300/100V. 18. 1 adet COS F metre. 0,5.10.5 19. 20 mt. 3X16 2. 10 KV, NK BA yeraltı kablosu 20. 2 adet kablo başlığı (19 u " c u kalem için) ve gerekli irtibat malzemesi. a) Malzeme Türk gemilerinin uğradığı bir limanda FOB olarak teslim edilecektir. b) Muvakkat teminat 6000 TL. olup, malzemeyi imâl eden firmanın memleketindeki bir bankanın kontr garantisine isti. nadan Türkiye'de kâin bir banka tarafndan verilmiş olacaktr. c) Şartnameler bedelsiz olarak Devlet Su îşleri Umum Mudurlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Reisliği (Bestekâr Sokak No. 25) den bir dilekçe i l e temin edile. bilir. d) Teklif vermek istiyenlerin teklif edilen malzemeyi imâl edecek firmann mümasil malzemeyi imâl ettiğine dair tatmin edici mâlumatı hâvi broşür, kataloğ v.s. belgeleri 4 Mays 1961 perşembe günü jaat 12.00 ye kadar verecekleri dilek'çe ile ehliyet belgesi almak üzere yukardaki adrese m ü r a c a a t l a n lâ zımdır. £r;i.l görüle n firmalar 5 mayıs. 1961 cuma günü saat 14.00 de ilâ n edilecek v e ehliyet belgeleri gönderilecektir. Evvelce mümasil malzeme için Barajlar ve Hidroelektrik S a n . trallar Dairesi Reısliğince ehil görülmüş olanların şartname talebi için yazacakları düekçede bu hususu belirttikleri takdirde, c a a t l E r l n 4 raayısa kadar yeniden m ü r a a lüzura yoktur. rı el Teklifîer en geç 15 hazi *n 1961 perşembe günü saat 12.0ı) ve kadar DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar D a . ıresı Reisiışine tevdi priümjç olacaktır. DENİZCİLİK BANKASI T. A. O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Şehir Hatları İşletmesinin Sayın Yolculanna 1 Şehir Hatlarının Karaköydeki Haydarpaşa Kadıköy i«kelesinde 15 Nisan 1961 Cumarteıi tabah ilk vapurdan itibaren ve tecrübe mahiyetinde olmak üzere yolcuların gemiye girislerinde turnikeden geçme sistemi tatbik edilecektir. 2 tskelenin alt katının, giriş istikametine göre, sağ ve sol taraflarında bulunan ön turni keler ikinci mevki ve orta turnıkeler birinci mevki yolcular için tahsis edilmiştir. îskelenin üst katında bulunan bütün tumikeler birinci mevki yolculara mahsustur. 3 Yolcular turnikelerden geçerken yalnız birinci ve ikinci mevki tenzilâtsız tam bilet için, bilet yerine para verebilirler. Birinci mevki tam ücret 60, ikinci tam ücret 35 kurustur. Ancak para tediyesi bilet ücretinin tamamı olacak ve tumikelerde para bozulmıyacaktır. 4 Subaylar, memurlar, öğrenciler, erler gibi tenzilâtlı tarifeden istifade eden bilcümle yolcular turnikeden, ya tenzilâtlı karnelerinden bir yaprak vermek suretiyle, yahut da giçeden alacakları tenzilâtlı bileti turnikeye vererek geçerler. 5 Abonman karnesini hâmil bulur.an tam veya tenzilâtlı ücrete tâbı olan yolcular bu karneleri turnikeye vermek suretiyle geçerler. 6 Ücrete tâbi olmıyan serbest kart hâmilleri kendilerine «it olan mevkilerdeki «serbest kaıt» ibareli turnikelerden kartını gösteçmek suretiyle geçecekle rdir. Bu kartlarla ücrete tâbi diğer turnıkelerden katıycn geçilmez. 7 Lüks mevki bulunan gemilerde bu mevkü ııgal eden yolcular eskisi gibi «emi dahilinde lüks larkı ücreti ödemek suretiyle seyahat edeceklerdir. 8 Gemilerde birinci ve ikinci mevkiler aynlmıştır. Bir mevkiden diğer mevkiye geçilemez. • Iskelede turnikelerden evvel kâfi miktarda gişe mevcut 9 olduğundan. yolcular bu gişelerde para bozdurabilecekler ve tenzilâtlı "bilet veya tam bilet tedarik edebileceklerdir. 10 Iskelede kâfi adette turnike meycut bulunduğundan muhterem yolcunun telâşsız ve sırah olarak turnikelerden geçmeleri daima mümkündür. 11 Saym yolcularımızın m emleketimizde ilk defa bu çapta tatbik edilen turnike sistemine geçişinde Müessesemize yardımlarını esirgememelerini ve bu mevzuda iskeledeki hoparlörler vasıtasiyle yapılacak ikazları takip etmeleri ve bu bildirilere uvmalarını bilhassa rica ederiz. radyolan Jet modeli CEREYANLI 6 lambalı tam transformatörlü 3 dalgah BATARYAU (90 n\,b volt 5 lambah, 3 dalgalı MAGIRUS Meillef tipi takviyeli 5,5 tonluk> DEVİRMEÜ ÇELK KASAU ve 5,5tonluk uzun şasîli kamyonlajranız GELMİŞTİR. valıant modeli 7 trjnsistor 2 dıod 3 dakjalı lüks cevız möble 2 (bas ve ti2) ptkrap n munzam hoparlör tertıbatı Dahili ve harici anten Topaz modeli CEREYANLI 6 lambalt. luks cilâlı C8Yİ2 möble, 3 dalgalı tsm transformatorlü pikap ve munzam hoparlör tertibatı. BATARYALI 901,5 V pille çalışır 5 lambah, 3 dalgjlı pıkap ve munzam hoparlör tertibatı 6,58 ve 11 tonluk kamyonlarımrz yakında gelecektir Isteklilerin mDessesemize re acetrtBİerB müracaatlaa MACIRUSDEUTZ ÜNVER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Takrim Cummıriyet cad. Cnver Ap. 16Tel: 48024^ Telgr. ÜNVERLİMİT İSTANBUL TORKİYE UMUMİ MÜMESSİLİ NIÜTAAHHİT VE NAKLİYECİLERİN NAZARI DİKKATİNE: Yollarda emntyet isteyenler ÜÇKEN KOLL ŞTİ. Istiklâl Cad.No. 30 Beyoğtu istanbul Tel: 44 3831 Telfi: ÜÇKENKOL Beyo^ht AĞIR^HİZMET KAMYONLARINI terclh eder. Kredili satıştar devam,etmektedir îşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalma Müdürlüğünden: 1 Sigortahlarımızın ihtiyacı bulunan 150 (yüz elli) adet işitme cihîzının kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 2 İhale. 21/4/1951 Cuma günü. saat 15.00 de, Müdürlüğümüzün bulunduşru Beyoğlu, Balıkpazarı, Mallı han. kat 4 teki Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Bu işe ait idarî şartnameler her eün mesai saatleri dahilinde Komisvonumuzda görülebilir. 4 Usulüne göre hazırlanacak kapalı zarfların. en geç ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi veya muay yen gün ve saatte. Komisyonda bulunacak şekilde posta ile; iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi lâzımdır. 5 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 6 Kurumumuz; Arttırma; Eksiltme ve İhale Kanununa tâbi olmadığından, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilîdiğine yapmakta serbesttir. 2 V Çelik Makina Tic.A.Ş* Galata, Tünel Cad., No. 18, TranstUrk Han Tel.: 491141Telgraf: ÇELMATED istanbul KO\YA ŞEKEK FABRİKASI Müdürlüğünden: 1 Konya Ankara yolu üzerinde 34. üncü küoraatrede Karaömerler köyü Fakra Dağı Güney Doğusundaki oeaklanmızdan 1961 karnpanyamız ihtiyacı için takriben 8.000 ten Idreçtaşı istihraç ettirilerek Fabrikanaz sahasma naklettirflecektir. 2 İstihraç ve nakliye islerine müşterek ve kapalı jarf. usulü ile teklif ahnaoaktır. 3 Bu işe ait fartname Fabr&amtz Tlearet Serrfainden temin edilebilir. Ç 4 İsttklilerm teklif mekttıplannı havi kapalı zarflannı en geç 26/4/1961 çarşamba günü saat 10,30 a kadar vermeleri veya mezkur saatte fabrikamızda bulunacak şekilde portalamalatı İlân olunur. NOT: Fabrikamız 2490 tayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta njm diledlgine vermekte serbefttir. 1 l: KOLYNOS SUPER WHİTE Diş Macunu ALTIN KÜPÜ BİLGİ YARlŞMASlNIN 19 NUan tarihinde yapılacak yarışmasında bu defa 1 0 0 0 L İ r a dağıtılacaktu. Snallerimiz: 1 İlk Türk Posta Pulu Hanjri Tarilıte çıkmıştır? 2 Napolyon Bonapart Türklere Nerede Mağlup olmuştur? ? 3 Fatihin portresini yapan İtalyan ismi nedir? Ressamınuı V Transformatör Seksiyoner ve Takat Açağı Satın Alınacaktır Ankara Eleklrik Havagazı ve Otobiis Işlelme Müessesesindenr 1 Müessesemiz ihtiyacı için 8 adet 315320 KVA Transformatör 6 » 400 » i • !! J \ i f t f \ Yansmamıza istirak etmek için zarfm içine KOLYNOS SUPER WHTTE Diş Macunu Kutusunun iki ufak baş kapağmı veya tarifnameyi ilâve etmeniz şarttır. Cevaplarınızı en geç 17 Nisan 1961 tarihine kadar aşağıdaki adrese göndermenizi rica ederiz. KOLYNOS SUPER WHITE DİŞ MACUNU Altın Küpü Bilgi Yarışması P.K. 118, İstanbuL BFVOĞLU LÂ LE SİNEMASlNDA Bugün suareden itibaren Yılın en şahane avantürü GÜNAHSIZ DÜŞMAN (Renkli) <'The Vanishing American» SCO1T BRADY AUDREY TOTTER FOBEST TUCKER 1 » 250 » * 6 » 200 » » 5 » 3x400 amper Seksiyoner 2 M 600 » az yağlı takat açağı teklif alma usulü ile sstın alınacaktır. 2 Bu işe ait şartname, Müessesemiz Ticaret İşleri Müdürlüğünden alınabilir. 3 İlgililerin. hazırlıyacakları tekliflerinin, 37 nisan 1961 pazartesi günü saat 17,00 ye kadar Müessesemiz Umum Müdürlüğüne T 7,5 teminat ile birlikte vermeleri. o (16231) Z A Yİ Merkez Bankası Izmir Şubesinden almış olduğumuz 10 şubat 1961 tarih 23266 sayılı 495.83 dolarlık ithal müsaademizi zayi ettik. Yenisini çıkaracağımızdan eskisinin hükmü yoktur. BALIKESİR PAMUKLU DOKUMA SANAYİİ Türk Anon;m 5irketi İstanbul veya Anadolu yakasında, sanayi asgarî 18,000 metrekare bölgesinde F A B R İ K A A R S A S I aranmaktadu. Ana cadde üzerinde, elektrik, su, havagazı meveut bölgeler tercih olunur. Son durumları gösterir izahlı tek±.:SJ: liflerin Kadıköy P.K. 22 ye müracaatleri. •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle