19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13NbanlMl CUMHURÎTET DUNYfl Israel ısrar ediyor . HABERIıERI siyasetinde değişihlikîer BİR DAKİKA: Amerihan Gelir, gider kinci Mesratıyet devnnın ve yakın tarıbımızin miihım bır ıhtilâlı olan ve 31 Mart vak'aOyledır O kuçucuk (') fculusı adıvle vadedılen olavın yıl beler (') yeter m:7 Eibetle yttdonumu bundan 13 gun ev\el ranl mtz Dtmtk yem b\nalar yap31 Martta nesredıldıjı gıbı Milâdı mnh V* tjı genış tutmah 31 Mart değıl, bır Jsaç çun evvel Bu lefer, bafcornnız btna de kısaca ızab ettığım gıbı Rumı jazla kaçmtf Bır taktm odalar 31 Mart 1325 dır kı Milâdı takvıboj kalıyor Onlart doldurmak me gore tam 13 Nısan 1909 dnr ve \çm y\ne ytnı memurlar almalı bu vak anın, bngün 53 Incl vıldoSonra daha yent HnoÎDr Danumudur. ha daha yenı memurlar Bu munasebetle takvımlenn Butçe mt' Çocuk mujnnuî n z ' bızdekı değışıkliklerıne daır olan Yolcu büetlerme natlunlara zam vazıma ilâve olarak kıvmetlı hant çune duruyor'' D. N. kukçularımızdan Ferıt Davat Bev. Devlet Tıyatrosunun şehrımızdekı temaıllen evvelkı gece Şan efendının verdıgı malumats gore sınemasında oynanan «Gergedan» adlı pıyesle başlamıştxr Modern Rnraî avların alafrançava, yanı dedi&ıroız yazarlardan Eufiene Ionesco nun vazdığı ve Cuneyt Gokçer'ın sahne eski mart, venl mart ve kojduğu pıjeste Devlet Tıvatrosu sanatçıları buyuk başarı ka tâbırlerın 13 gun daha ılerı olan zanmışlardır Başta Ahmet Evıntan, Kerım Afşar Asuman Korad, venı avlara çevrılmesı 15 subat Şahap AJcalın Haluk Kurdoğlu olmak uzere dığer sanatçıların başa 1332 tarıbinde vanı tkıncı Meşru rısı pıvesın ılgıvle sevTedılmesıne onavak olmuştur < Gergedan > 15 tıvette ve Harb ı Umutni sıraların da kabnl edılen ve 15 subattan nısana kadar ovnanacak ve 16 msandan ıhbaren Devlet Tı\atrosu Bale »onra gelen gun 1 Mart 1333 iarıBolumu «Coppelıa» balesını temsıl edecektır Resımde «Gergedan» larak Osmanlı tarıhınden 16 • 28 temsılınden bır sahne gorulmelrteclır. snbat 1332 günlerı yok olmnstnr Acayip şey değll mı . Aradaki 13 fark da eskı ve venı aylar araSıırt 12 (Hususı) Kurtalana sındaki 13 gün olnp 1332 senesinbağlı Mağlup kovunde Turk Petden tarhedılmıştır. Yanı 1332 Ro rol Ofısı taraf'ndan 1 350 metre de mî seneıi 3SS değil 352 gündfir, rınhkte zengın bır petrol damarıBnndan baska aene rakamının ya na tesaduf eaılmı>;tır Sevinçten ni Hıcrî takvlmden alıp Şemaî <ebavram vapan personele ıkramıye neye tatbik ettlgimiz yılın fic yflı dağıtılmıştır ile baalıvan aene rakamının MİIâdive yanl bln dokuz yüzle ba?lıyan rakaraa çevrilmeal iae Cum ••ııııııııııııı hnrlyet devrlnde ve 1342 aenealnde kabül edllmla ve »ene 1926 ol mnstn. Yanl blı tam olarak Mflftdî takviml Cumhurlyet derrlnlo dSrdflnefl aaneılnde kabal T» tatblk ctmlf bnlnnnyomt. Muduru toyluyor D««i«cilık Banknn 200 kadar yeni m»tnur «Imıj Şımdtk\ bınalar kâfı o«Imtdığt tçın ban servıtler çalı^a e • • TelAviv, Güvenlik Konseyinin aksi yolda karar vermesm© rağmen, Kudüs'te knruluşunun 10 uncu yıldönütnü şenliklerini yapacak Kennedy idaresi başarılı bulundu 31 Mart vakası I Siyasî yazarlar, «VVashington yeni Cumhurbaşkanına, tasavvur edebilKudu», (Israel ke<ımı) 12 (a a GuvenHk Konsevınin Ürdünun diği herhangi bir kimseden daha fazla hayran kalmıştır» diyorlar sıkâyetinl ineeledıHen lonra Israeli Kuduste tasarladığı geçı re'mnden vazgeçmege dâvet eden Vy'ashıngton 12, (Fred J. Zusy bil 2 Ü tajının hepsı hıçbırı redde • les S Barlett ve Wılham karar «uretıni kabul etme«ı Uzeri dınyor) Cumhurbaşkanı Ken dılmemek şartıyle Senatoca ta* Whıte «dunyaja hakım olan her np Nraei Dısisleri Bakanlığı »Sz nedj, 20 ocakta Beyaz Sarayı dev \ıp edılmıştır Şımdıje kadar hıç cumerce rağmen» kendı«ını ışın nı<u devletın kurulusunun on üralmadan once venı ıdarenın ılk bır Cumhurbaşkanı krıtık zaman tamamıyle vakfetmış olan Kennecuncu v:ldonunu munasebetiyle 20 90 veya 100 gununun ehemmıve Jaıda lıderlık etmış olan Roo»e\el dj nın memleketı cserın ve mese n «anda Kudüs'te yapılaeak olan tınden bahsedıp dururdu Şımdı bu dahıl 70 gun zaıfında Kongrev lelerı aceleve getırmeden ıJare askeri geçıt rnml konusunda h donum noktalanna vaklasıtmakta bo\ le^ıne kalaoalık nıela] gonder ettığınden sıtavışle bahsetmpkte raelın tutumunu değistlrmiveceğı dır memıştı Fakat Kennecıv rıemle dırler nı açıkiamjstır Ksnnedv şahsıjetının netıcesı ketın'ıçınde bulundugu fevkalad Kennedy, halen dıkkatını en faz Amerıkanm ve iunjanın durumdan ıstıfade t>den .^oo^evel So7cu her uç vılda bir yapıl olarak en buhranlı devresını va=amaktd gıbı Kongreden ah.ıt bır destek la Cumhurbaskanhğı seçımı kam makta olan bu geçit re«mın!n î»panjası sırasında, Atıerıkan ıktı gorememekı.pdır \î»!>el3 a^ga raelin kom*u!arını hıç bir sekıl olduğu şu gunlerde sogu'ckanhh «adi'atmı tekrar ha"pkete îiMr ğını hıç kavbetmemış »on derece ucretın saatte 1,25 do'an çıkarıl dp tfhdıt etmedıSıni ılâvp etTin rahat \e hu/ur ıç nclp goruhmek maM ve ıkul ınsa3ı kanun tjsarıla mpi hususunda vaptıgı vnadı ta vp îsrael hukumehnın Ürdunlu hakkuka teksıf etmıştır Anıeuk >r kendı ke<;ımlennde avnı tarz tedır Fıkracı Dreu, i'carson K»n rı sıddtt ı muhalp ftle taı ıl ısnuş dışın? altın akışını lurdı Tnuş vı nedv'nın sınırlerıne hakım olabıl tır A\nı akıbetı ı Kenned nın u ria geçıt rpsıtnlerl tertıp ettıklen veı lden kuvvetlendırd'ırı doları ıs 7a>nan ha<mane tezahurlerde bu mesıne havran ka ınıs bir senera zun vadelı dış vardım progr m tıkr«ra kavuşturmviîiur Onuiıd hn «Bevnı harıç» vucudunun her projeMnın basına îelm»^ı de oek ! ı ımadıjını hatırlatrni*tır durdr en buyuk mesele'< r v ^zo âzası telaş ve endı^dtn o kadar lenmektedır 7 n <.betındekı ışs znıJe Amenka <ite \aniian Bırleşmış Mılletler uzak ki havsalam >lm>' or» dpdı Kennedv /amamnın ru UK kı« dakı fabrıkaların talef azlıgınoan 1U ıtareke Komı<ıonvı geçıt re« ğını nakletmektcd'r mını ba^ta Laos Kongo ve Kuba tnı « ra«ında hprhangı bir ınut«ıf Burada hıç kım«e <C<nntd> nın, olmak uzert mılUlleıaic<M 'iv • ' le kapaMtelerının ancak vuzde lo • olavı onlemfk uzere her turlu tedumhurbrf^kanhgına rnu^t* c m bır lere hasretmı^tır Amsrık<ının Mos ıle çahşmasıdır 2 şubatta Ko ıgrebırin alınacagını Mldırrrmtır enerjı getırdıgını ınkar pdemen^cK kova Buvuk Elçısı Thompion \VAS je gonderdıgı bır mesajda mev cut 505 mılvarlık «e.nfve, Amtri' tedır Kew Yurk Tımes ga?e esı hıngton a dondhgu laman Ker bir basrnakale^ nı Kenned rın nedv onunla 6 saat ^ r e n bır go kanın 1960 vılı zarfındakı ıstıh^d kapasıte:ının 535 mılvrfr c.fılar ol «nıu^te<;na enerjı^ı» ne tahsıs ctsme vapmıstır Halbukı, o 7aması gerektıgını ılerı surmustur mntır Geçen yıl bugün mankı Moskova Buvuk Flrm BohFıkracı Rıchard L Strout Ame\\x. 70 gunu zarfında Ken ıed\ len avnı mahıvptte bır ıno^rlt rın rıkan ıktısadı>atını tekar haıekeKongre\e serı hahnrie conderdı^ı 'ihıngtona çagınldıgmda Eı»enho te getırmenın en onemlı K pohtıka * D P Meclıs Grupunun C 8 mesaıla programının kısmı kul wer onunla sadece 30 dakıka go meselesı olduğunu zıkıetmcktedır H P hakkında Meclıs tahkıkatı ı«ını orta\a ko>mu<;tur i'apîığı ru<;mu<;tu Fıkra va7arları Char Amerıkan ıktısadıvatıuı, erınde soıçılması volundakı kararı uNevv York, 12 (a a ) Amenka nunda ınd fa edec»k nvuvan bır ernc toplanan C H P Grupu da «Republıc Avıatıon Corporatıvolkana benzptmektedır Wa hı ıg 10 UNCU \ I L Turk Devrım Ocaklarının 10 uncu kuruluş yılIdaıe Kurulu da D P hakkın on» tarafından tertıp edılen bir an ton Post gazetesı rie, Kenn°dj rın donumu dun verılen bır koktevl ıle kutlanmıştır Resımde, Devrım da Meclıs tahkıkatı ıstemese kette, aralannda nılletvekıllerı Amerıkdn ıktısadna'ını tekısr haOcakları Genel Başkanı Doç Ismet Gırıtlı ve toplantıya katılan dâkarar vermıştır âvan meclısı uvelerı Kennedy karekete getırriPk ıçın «ıvı bır bjs vetlıler gorulujorlar bınesınden uç Bakan kole] mu angıç» vaptıgma ısjiPt ctn (ktedır, * Dnarbakırda C H P hedurlerı ılerı gelen <dnavıcıler, NoFıkracı Lıpmann ı^», K"nned/ 1 ' etı ıle gezıve çıkmış bulunan bel mukâfatı kazanmış kımseler ve dare=ı men^uplarıııdan hepsınır A' Prof Fuat Kopruluve tezahu ısmı açıklanmıvan e«kı bir cum merıkan ikti'adıva'ını •nıskıııuk • rat vapan halkı polısler cop hurbaşkanınin bulunduğu 100 taten kurtarmağa azm ı o dukl^'.nı kullaıarak dafiitmışlardır nınmış şahsa 1965 yıhnda dunjada vazmaktadır * C H P l^tanbul ll Sekre Son bir hafla ıçinde ııcuncu bir Batıh lider, Batı hahhazır lıderlerden hangısını n 1 5 Ikıncı tn ıyı» m t v k n t d r i n ten \Iu7affer Akalın bugun Alı Raıf Dınçkok'un refıkası, Raıf Dınçkok, Senıye Bavgol, Almanja Başbakanı Adenauer, Kenned> ıle goruşbaşında kalacağı ve hangı devlettatmın olmıvan Kpnned>, luzeler vaptıgı ba'in topıantı^mda D Sebahat Oven, Mubeccel Çolakoğlu' nun kayınvahdeleri, mek uzere Uashington'a geldi lerın atom bombasna sahıp olacakonusunda R u s n ıle ^rneıı<a ?ıaP nın bekçı ve polislr vası ğına daır ıkı lual sorulmuştur Asındakı nP5afevı hrn on hemen kata^ıvle para toplattığını vesı lnan cevapların vuzde*ı jovledır VVashıngton 12 (A Pa a ) Batı !ar dagıtmj projesını tatbık mev patmi'itır Belkı de sıvvet'er, atkalarıvle b'rlıkte ıfade etmıs 1965 de ıs basında kalacak lıderler Almanva Şan'iolje'ii Konrad Adefır kııne kovma nıvetınde olmadığını mosfer dı>ına adam gonlererek ılıt Hakkın rahmetıne kavujmuştur Cenazesı 13 nısan perşembe B0 nauer sah gunu Greenvvıch avarıy Nasır açıklamıştır Macmıllan daha on mıllet olacaktır ama ArTenkrt fegunu ogle namazını mütaakıp Şışh Camıınden alınarak Zıncırlı* Bır muddet once ordudan 7a ıln ındp Rıısvavı i r çjk b?kımle 23 01 de VVaslııngton a varmıştır ce Ingılteıe\<> hur dun anın kenNehru kuvudakı aıle kabrıne defnedılecektır Mevlâ rahmet eyleye Kennedv ıle ılk defa goruşmek dıne dujen gorevı \enne getumek aıdan gerıde bıraVm.^t r Ken stıfa eden ve C H P ve gıren Mao T«e Tung » 75 CumhurbaskanlıSı eskı vaverHrutçef « 59 uzere Wa«hıngton a gelen 85 vaşın ıstıvorsa daha genıs gavret sarfet nedv, bır mıllı strdtıı olarak t^kıp lemdpn Kuımav Yarbav KeDe Gaulle '. 50 dakı Adenauer, mcmleketının hur meM gerektıgını her zamankınden edılen Eısenhouer OuT'sın Uutbılmısıl askerı mal Eker Taşkoprude vıkıcı Salazar « 45 dunvanın bagımsızlıgı konusunda daha fazla mudrık olarak dondu evı mukabele Bugun suareden ıtıbaren pohtıkasını terketmı,tır Yenı mıle \e bozguncu faalıvette bu Çan Kay Çek « 32 ust%ıne du>en vazıfevı vapmaktan ğuru belırtmıştır emnıvet polıtıka^ı nuklear ollunduğu ıddıasnle t»vkıf olun3 dev artıstın yaraUığı buyuk şaheser Konrad Adenauer o 10 çekınmneeğını ıfade etmıştır Baş Hollanda Dışıçlerı Bakanı Jo mıvan sılahlarla hırb» lıa/ırlıktır mu^tur Dışışlerı Castro 9 5 bakanı Hav a Alanında ŞEYTANT\ TALEBESI (Orijina!) «eph Luns dun akşam Washıngton Yıne Kennedv'den «onra klasık dıp Bakanı Dean Ru=k karşılamıştır 1965 de atom bombasına sahıp o* Hatav C H P mılletvekılı da tertıp ettığı bır basin toplantı loması terkedılmış lıderler arasın «The Devıl's Dıscıple» lacak devletler Adenauer Washıngton'a vardığı sında >enı Amerıkan ıdaresınden, da şahsı temaslara onem verılmıs ıhsan Ada verdıgı bır soru BLRT LANCASTFR KIRK DOUGLAS SIR /LAURENCE Komunıst Çın *• 75 sırada sunları sovlemıştır onergesınde Dunva Vatan UAmerıkanm Avrupavı korumak ı ır Hrutçef'le bır Zırve kor'erar. OLUER J\VETTE SCOIT Batı Almanva •• 50 «Bu benım Aaıerıkava dokuzun çın nuklear vurucu kuvvetı kul ı lus ve Yenı Gun gazetelerınm pek vakınlarda goruln emekle llave Her akşam ILHAM GENÇER ıdaresınde cu gelışım Sadece bu rakam bıle lanma konusunda azımlı olduğu beraber, bazı sıyası çevre'eıe gt re resmî ılanlarınn hangı vetkı Israel «• 24 *^^^»^ zengın «SHOW» proeramı Tel 47 77 62 *.ve gerekçe ıle kesılpının jazıh Taponva *• 14 bızım Amenka ıle olan munase na daır temınat aldığını bıldırmıj>o'da bir hazır'ık «ezmek m u m olarak cevaplandırılmasını ıs k ındur ttalya '»1 3 betlerım.ızın sıkı olarak devam et tır temıştır Kanada • 7mesıne ne kadar onem verdığımı« Fıkracı VVallece Carol . W J S Kennedv ve dıger Amerıkan ıdaK4DIKOY SUREYYA SINEMASIVDA zı gosterı>or Munasebetlerımızın fsveç '• *son jıllarda daha da arttığı ınkar recılerı ıle goru«muf olan Holan hıngton Kennedy've, tasavv ur eYarından ıtıbaren yalnız matınelerde debıldığı herhangi bır kimseden Bırleşik Arap Cucnhurıvetı 'o 2 edılmez bır gerçektır da Dışışlerı Bakan! Luns konuşma daha fazla harran lralm.';tır» d n e Istanbul Festi\ali ve CENNETTE BİR FlRTlNA lıezılva, Arjantın, MeksıYarm Cumhurbaşkanı Kennedv sına devamla demıştır kı krf Çekloslovakva Avustral« Amerıkan hukumetının NA azmıştır Fıkracı Roy A rtobeıts ressamlarımız ıle goruşecegım Alman halkı adı (Renkh sınenıaskop) cRavvvvınd m eden se Kennedv nın VVashıngton a va ve Hındntan *« 1 na konuşarak bız hepmızın ona TO'vu muhafaza etmeğe ve gelışT«rtıp edılen I^tanbul Sanat Fes ESTHER HILL1VUS JEFF CH\\DLER tırmege azımlı olduğuna kanaat ge Roo«;eveltın (Bevın 'fvostu) nu de ıvalı sıra>ında Şehır Galerısmde Yugoslavya hükümeti, karşı buyuk bır ıtımat beslemekte tırdım A~nerıkan ıdaresı Atlaitık geçen en mukemmel zekaları. top'aveten Walf Dısnev ın Renkh, Sınemaskop ebılırım llave eMı bır de resım sergısı açılacağı maşaheserı KUTUPLAR Bır hafta muddetle her akşam Çekoslovakyayı protesto oldugumuzu sovlndunva barı Fede ,l t t l f a k l "^elerının eller.ne tesırh ladığını belırtmekted'r kadar Ken umdur Festıvah tertıp hevetı ral hukumet.mız ko' bır vurucu kuvvet teslım etmek ı ıne gore 20 ocağa 5ı ^»•"* MUAMMER KAR\CA TIVVTROSL' ^ ^ » * * nusunda uzerıne du^en vazıfejı çm her turlu çarevı ara=*ırmakta nedv'den şuphe edenler şımdı, >a res<amlarımi7dan bu sergıje j oletti avacakları tabloları mutlaka 18 nılıp onu kuçumsedıklennı Vsiım Belgrad 12, (a a ) Yugoslavya mudrıktır Şımdı turlu turlu tehlı dır » tmektedırler Yıne bır ba^ka fık m*an tarıhıne kadar galerıve teçHukumetı, Belgrad dakı Çekoslo. kelerle dolu bır dunvada jaşıvoDığer taraftan Italvan hukumetı m etmelennı ntemektedır acı Marquıs Chılds de «Çok daruz Ben hur dunvanın her turlü vnk>a Buvuk Elçısıne tevdı ettığı tehlıke ve tehdıtlerı jenebıleceğı mavısta Parıse vapacag znaret «ı ıa vaşh bır adam gıbı gorunmekbır notada, Prag dakı Yugoslavva Bırhklerımızuı ıthal ettığı aşağıda vazıh muhtelıf rasında Romava da ugrama^ı ıçın edır nazarları ıstıkbalde <;abıtle<; Buvuk Elçılıjı Muşavırı Zıvoun ne ınanıvorum • maddeler çok musaıt fıat \e tedı>e kolaj lıklarıj le saRu^k da lıoş geldın konufma^m Kenncdv'je re>:mı bır davetıve gon mi'îtır» demektedır V EF A T Bulat'in manız kaldığı «ıddet hatışa arzedılmıştır da ^denauere "Meu)İPketımıze en dermıstıı Merhum empklı Topçu Alba\ ıeketı ve hucum dolsvniyle Çe ujgun zamanda geldınız • MATBAA MLREKKEPLERI (Tvpo Offset muhSırın \\n\ Akpınarın nğlu merhum ko=lovakva'vı «iddetle protesto devlet adamı olarak geçırriıgiffiiz Elizabeth Taylor, telıf renk) Bav an Fatma nın oglu Aıçr etmıştır ^kpınaruı vegenı ve oglu lal buvuk tecrubelerden favdalanaca• D<VKTILO ŞLRIDI çocuklarına kavuştu Yugoslavva Hukumetı bu proği7» demı«tır Beledıvp^ı Hukuk l"s Md Kalem • ÇINI MLREKKEPLERI Lavanta çiçeği r sto notasında Prag Hukumetı. ŞPİt Orhan Akpınar ın kardeçı Öte vandan Kenned\ ıle \aptıgı Los Angelet 12 ( A P ) Aktrıs • DERI IÇIN SELILOZIK BO\A (Sıvah, kahverenBehıre Akpınarın kav ınbıradc r .n Çeko^lovakvadakı Yugoslav goıuşmeden sonra Kanarla,, a ge Flızabcth Tavloıun uç kuçuk çogı sarı kırmızı Pıgments Cellulosıque pour coır n H Avnı Haluk Akpınarın dıplomatık temsılcılerının sahsT çen Ingıltere Basbakanı H^rold cuğu salı gunu Londradan gelamcaları Şükran Akpınarıft cşı tırıcello) • p u< nlıgını sağlamak yj/ere g e " > MacTiıllan Ottavvada vapt ğı bır mı^tır U<,aktan koçarak men çoHale ve Hâmı Akp>narın baht• DERI IÇIN GAVATIN BO1A (Sıjah kahverengı, r«klı teribırlerı almaMnı ıstemek. basin toplantısında >enı Amerıkan cuklar henen annelerınln kollarıları Hasan özka! Hıkmet Özsarı kumızı Pıgment" poudre pour coır gavatın) t ı ıdaresının her vere nuklear sılah na atılmışlardıı r.*] m damadı Şükrü Srtlıh A • DIIIAML BRIN R (Mensucat bovası) lav, Ahmet özkal m enıçtelpn Fmınnrıl vergı daıreM mpmur • TEKSTIL YARDIMCI MADDELERI (Imprımolt lanndan MEVLIT • Lavason Poudre Tekazıkon TB Hunaamın NU, EDegerİı F mol IM Tekamerz A) HAYRLTTIN AKPINAR çım ve sf\ • MUHTELIF MENSUCAT BOVALARI \ E YARduçar oîdugu ha^ialıktan kuı jfıîı hahatulamıvarjk Hakkın rahmetın'DIMCI KEVIYEVÎ MADDELERI (Naftol, Anılın, mız Em Bıikavusmuctur Cenazest bugu Alızaıınl ogle nama7inı mütaakıp Fatıl • TRIKLORFTILEN AHMKT Camıı Seufınden kaldırılaraK 1 Şın°k Boledıvp^ı bma ınsaatı keşıf bedeh (50763 09) • PLÂSTIK HAM MADDELERI Fdirnekapı mezarlıgına defnp CAVAT lıradır dılecektır Mevlâ rahmet evlevf USTUN Mâkahların Mürac aatleri : 2 Şartname ve projcler Şınek Beledı>esınde gorulcbılır Akpınar özkal aıleM ıln vpfjtın ı 3 Ihale kapalı zarf u=ulu ıle ve 2490 sav ıh kanuna tev1) TARIŞ IZMIR Kibar Alemin 40 ıncı gıl fıkan 26 Nısan 1961 Çaı;amba gunu saat 14 te Şınek BeledıTelf 24029 nüne ra«tlıv esınde v apılacaktu 32220 van 14 nı«d ı KOLONYASIDIR Fran^ız Alman nmı cı nJ rizi7 ruhuııa ıtluf 2) TARIŞ ISTANBUL 4 Muvakkat temınat (3807 23) lıradır PİYANO ALlNACAK edılmok U7ere ogle namazını Yenı Yolcu Salonu karşısı ! 5 Istekhlerın benzerı bır ış yaptıklarına veva denetlenıntaakıp \nkara Hacı Bav nra DOKTOR Ivı vazıvette kuyruklu veva Hovagımyan Han kat 3 ramıiKİe taıımmn lıafızlar tar^ıdıklerıne daır vesıka ıbraz etmelerı şarttukonsol Tel 44 31 92 fıııd^n Mcvlıdı Şcnf ıkıınacakTelf 44 16 01 6 Istekhlerın 23 Nısan 1961 tarıhırm kadar muracaatle tır Do=t ve vakınlanmızla sevcn .^.^^...^.........'............................................~^^ veterlık belg«Ierı almaları şarttır \e arzu edenlerın teçrıflerını ! Deri Saç rf Z.ürfıl 7 Postadakı gecıkmelerden mesuhvet kabul edılmez nra edpnz Hastahkiar Mutchnssısı 8 Beledne ıhaleyı vapıp japmamakta serbesttır Refıka«ı Utant Ü=tun tstıklâl Cad Harmakknpı ^71 Avsc oglu Mı Üstun I Numaralıdır No 66 Tel 44 10 73 Oevlef Tiyafrosu femsilfere başladı Kurtalan'da yeni bir petrol damarı bulundu 27 İlgi çekici bir anket Mayısa doğru., Batılıîar arasında yüksek seviyeli şahsî müzakereier V EFA T EMİNE DİNÇKÖK Şlmdi (elelkn 81 Mart Tttk'Mtna; Vak'a burünkü torflüa U NIMO 1909 gUnü »Syle patlamiftır. SofUlar (yani Medreaedekl t » lebeI nlfim) ile sveı taborlan namiyle marnf ve Rumeliden lttlhat ve Terakki Cemlyetlnln Mesnıtiyetl korumak lcln retlrttlfl kıfalann çavof v« »rlerl tsnfiBdan «Şerlat Utomck* diraaiyla ba«lsmıştır. Ben o gün aabahleyin Ulebectnden oldağnm Hnknk mektebtna littlm. Yolda b a n aofttlar ve aakerler jSrdüm. Mektepte ljln tnahlyeti anlaşıldı. Meoelle mnallimi Kalender Haaan Efendl iamlnde pek mnhterem aanklı bir boeamız vardı. Kendııl hfir flklrII bir adamdı. Sınıflardsn binne gırmıa hâdisevl anlatıvor ve aSIıvordn SSıleri bâlâ knlagımdadır, Bir cdmleainl biç unntmam. Rah metll hocamız bize B. k bBceglne gfll koklatı;, eatlar. Dlye bn eahil klmaelerın Mearntivet ve hOrriTeti hazmedemernlf oldnklannı anlatmak istemlstl. Derhal Sgrendik kl; Avcı tabnrları ve onlara iltıhak etmis olan diğer kıt'aların erlerı ve çavusları aoftalar ve Dervış Vahdetı taraf tarları olan irtıoa taraftarları bır takım taleplerde bulonuvorlar Bu talepler arasında hükümette de^ısıkilk basta gelıyor. 31 Mart vak'asında «âsi»lerın ve ıhtılâlcilerın mnavven ve maz but bır ısteğı voktu. Bn ıstekler sonra aonra bır takım ııiıca unsurlarının mudabalelerıyle nıhavet lttlhat ve Terakki ve Me«ru tıvet alevhıne bir «ekıl almıstır, îhtılâlin bası Hamdı Cavus adın. da (galıba Arnavut) bır başçavus tu. Bu çavnşu ben 4vcı tabnrları nın ıhtılâlden çok evvel tstanbul da bır geçidınde gSrmuştum. ^a rışın pala bıvıklı, tri varı (rüzel bir adamdı. 31 Mart vak'asında bir de mek teplı zabitlere kargı hareket vardı. Bu vüzden bır kaç rnekteplı zabit sehit edilmiştlr. Bonlann i çınde «Asarı Tevfik» zırhlısı sü varısl 41ı Kabuli* Bev başta Relir kl eeminin S<i pfradı Alı Kabnli Bevı Yıldıza gotıirmıişler ve Sul tan Hamıt'ın eozu onünde »eblt etmıslerdır. "U M3rt vak'asında Sultan Hamıt'e atfedılebılen vegâ ne suç 4Iı Kabulî Bevi kortaramamis olmasıdır, bunun o «unkü sartlar altında mümkün olnp ol madıimı takdır edemıvorum Şn var kı .Sultan Hamıt ın Alı Kabn H Bevi efrada oldurttuSu hakkın daki ıddıa sâbit degıldır Yalnız bu hâdısevı penrereden goren Abdülhamit ın eliyle vüzunu kapayıp içen kaçtıSını sovlerler. 31 Mart vak'asında Adlive Nazırı Nazını Paşa \hmet Rıza Beve \t meb'u^ Sekıp 4rslan Bev de Husevın Cahıt Beve henzetılerek â«ıler tarafından oldıırulmu^tur. Hakıkaten maktuller ıle asıllan arasında benzerlık vardı Bu da eosterır kı "îl Mart vaka«ı hakıki ten başı bos ve en tehlıkelı ıhdlâllerden hırı olmuîtıır Rn ıht'I51 sırasında tstanhnl haîkının mu nevver kısmı muteessır ve endı. sflı ıdı. Tarıhcı Murat Bev bu ısvan hareketını Meşrutıvet ıla. nından 9 av sonra sarsılmıv olan mevkıını saçlamlastırmak nın tt tıhat \e Terakkının tertıpledı;mı ıddıa etmıştır Beıı bu ıddı?mn doğruluğunu çostereıı delıllcre rastlamadım Bınaeııalevh hunun hakıkat oldujuna kaıl desılım Ancak Ittıhatçılar bu hâdı^edPiı ıstıfade ederek sıvası zaaflannı takvıve etmek ıstemısltrdır ama bence buna mnvaffak olamanıış lardır. 31 Mart vak'asında Saltanat er kanından hıç kımsenııı dahlı sabıt olmadıeına gore bunun hukıımdtr tarafındsn Mesrutıvetı kaldırrmva matuf bır hareket olarak mutala asında ı<abet voktur. O 7amaıı bu ıslerı hattâ bızım çıbı talebe numavıslerıne ıstırak eden çocukları dahı ıstın'aU etmış olan D u a n ı Harbler e^er bovle bır ıştırak nlsa ıdı hunu m«t laka ortava kovarak kuvvet ve salâhıvette ıdıler. B. FELEK JSITE VİSİNEMASI Tariş Umum Müdürlüğünden: PEREJA İnsaat İlânı Şinek Belediye Reisliğinden: Tarık Ziya Kırbakan I 1961 YILININ IKINCİ BÜYÜK CEKİLİSİ 1S Hazıran r iT*» *^.y&><< LASTİK Merkız KAPLAMA FABRİKASI Slrktcl HOdaysndlgar Cad 23 Tal 220887 273959 Ftbrfka DördüncO Lav«nt ksrsısı Alman mutebassıslarının nezaretı altında ve en bujuk EXTRLDER makınalarımızda ımâl edıl"n SIRT KAUÇUĞUMUZUN emsalıne ustunluğu genış muşterı muhıtınde tecrube netıcesı sâbıt olmuştur ve garantıhdır Bır tecrube sızı de daırrn musterılerım z mevanına sokmava kâfıdır Markamız Imalâtımızın Garantisidir. KAZAN ihtıyoc/nız ıcin tnuhokkok fabrikamızla ttırttS'. Avrupa ayonnda teknık usiunluk tmölat ve malzeme fmkıyeti Kısa teslim muüdet Bütup gefl'S ımkânlanmızla emnnhe amadeyız. AdreS Bojjaıketen Caddesi Sungurlar Han "ophane isianbul KAZAH V E T E S H I N CIHAZLARI Tasarruflarmızı 15 Nisan akfamına kadar Zîraat Bankasında toplayınız Adalet Bakanlığı Müsteşarı 15 gün izin aldı Ankara U (Tel=fonln) Ad=let Bakanhgından verılpn rıal ımaia gore Musteşar Nafız \ ımanoglu, ısteğı uzeııne 15 gun uın alrnıstır Bakanhkta, O T tasfıve hareketıne gıdıhnıyecsğı de aj rıca büdırılmektedır. T.C. ZİRAAT BANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle