09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT § Resimlî Roman: 29 B A N K E R t N M1L Y O N L A R 1 CUMHURÎYET Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Muhar KUNT • 11 Nİsan 1961 | ITA R OMANH YA7AN: KİUALKARAMAĞRAU C 25 Yatcmin, h i l t ıtlak gözlarinde ha Kerlmle? Tınmm kendisini... Zeha da aynı »oruyu tekrarladı: lamiml bir hayretle ona döndü : Sahiden nereye gidiyoruz, Ha Ben teni kahretmek itter miyim?... Ben Sabriyle evlendım ama lil? Halil, menzlll çoktan tayin etmış mecburiyetle evlendim. Seni ölmuş biliyordum. Annemle üvey babam Ü : Iraka gidıyorlardı. Üvey babam, Senln evinel Dedi. beni yanlannda ıstemıyordu. FarZeha, bu cevabı hiç yadırgamakındaydım. Istanbulda da tek badı : şıma kalmam mümkün değildı. Niçin olmasın... öyle ya... diBen seni tercıh edip senınle nışan ye kabullendi. landığım için Sâhir bana darılmışMecidiyeköyünün ilk binalanna tı biliyorsun. Zaten Isviçreye tâ varmışlardı. yin olmuş, halamı aiıp gıtmişti. Halil, süpheyle kendı kendir.e Ben ne yapacağımı düşünürken, o soruyor '. aralık Sabri bana talip çıktı. Dec Bu kanser, beni atlatmak ıçın dim ya, mecburiyet . hemen bulunmus bir yalan mı? Madam Parizot sitem etti: «Belki 5yle ama Bu ısim Gülendam üzerinde hiç bir tesir > a Gülendam bir *ey demiyerek gülümsemekle ... dedi.Hizmetçı bu sefer ıster istemez konuşTekrar ağhyacakmış gibi dudak Ben mahkumum derken gerçekten eskl hanımınıı Madam Brisson'a pekâlâ açıldıgıratmadı. Kadın sakin bir tavırla cevtfp rerdi: «tsiktlfa etti. Kadın devam etti: «Blr çlftlikte hizuağa basladı: «Ne demek iıtediğinizi anlaraıyoölümü mü kastetti? Beni «evdıâinı larını bülrtü. nızı biliyornm Ona isminizi sövlemiş olacaksımim Claire Guerin mi dediniz? . Olmıyaeak bir met edecek kadar basit btr »ekilde yetişraediğirum Madam . Çok şükür hiç bir derdim yok... inkâr edebilir miyim? Goğsümde Halil, yine öfkeyie konuştu : nıı ki defterine, çiftlige geldiginiz tarihle birlikşcy değil. Biliyorsunuz ki bir hastalık neticesinniz her halinizden anlaşılıyor . Belki de hayatıYanılnorsunnz.» Lâkin Madam Parizot israr etnumara olabilir miydi? Mecburıyetse bu mecburiyet çırpınışı te yazjnış .. Ben esasen srainizi o defterden ö | de hafızamı kaybetmiş bnlnnu\ orum. Baraya ('• nızı alt üst eden bir felâkete m»rnı kaldınız » ti: «Size inanmak güç. Neden bana itimat etmıbugun sona erdi. Seni artık ona bı Yok Allah korusun, kanser değil rendim...» linciye kadar olup bitenleri unuttum. Ben israiîhtiyar hlzmetçl yine eevap vermedi. Madam Pavorsunuı? Neden hakiki isminizi bile benden takrakmıyacağım Her nereden çıkar ama mutlaka hasta bu kadın. Yümi Gölendam olarak biliyorom . (Arkan T«r) rizot devamla: «Derdiniı varsa neden •SylemilıvoımnnıT Halbaki ben Claire Gnerin •ldnğiızü şeffaflasmış gibi... Bir derd odm bu kanseri? yorsnnnı... nnm blliyornm .» Yüzünun tolukluğuna bakıyor nu için için kemiriyor. Burası muhakkak.» du : Zihninden bunlan geçirirken o Ne kanseriî dıye devam etti. Kim, kimler dedi kansersın diye? da bıraz evvel Yaseminin ağladıgı Kanepede yan donmüş, kadını o gibi kana kana ağlamak arzusunu muzlarından yakalıyarak gözlerine duyuyordu Kadınhğın büyük imbaka baka soruiarını bir solukta tiyazlanndan biri de dileyince ağlı yabilmek dıye akhndan geçiriyorsıralamıştı. v Bılmem... Doktorlar Sabriyle du. fısıldaştılar. Ben de kulak mısafiri Zehanın, otomobili bahçeye sokoldum, işıttim. Şurada birkaç gün tuğünu neden sonra farketti MeyBaşkan Ker.r.edy zenci problemi Başkan beklcnmedik blr aaha ••$• lük omrüm kaldı, bıliyorum Bari va fidanlannın yeni geüstigi bir üstünâe az konuttu. Ama dıtanda mlf bulunuyor. Amcrikalılara, bu onu gurültüsuz patırtısız geçıre bahçeydı bu .. tlk bakışta asma ve içerid* bu konuda bfljrük bir ırk duşmanhgımn yılda 20 milyon yim. Hem sen şunu bil ki, ben Sab çardağımn altındaki kuyu dikkatı hamle yıpraık nlyetind». Çünld, dclar zarara mal olduğunu anlatarıyle aynı dam altında oturuyor çekıyordu. Ev tek kathydı. Altta Birleglk Amertka D«rl«tl«rinin cak. (Yani mllll ftlirin % 4 üne). sam, valnızrruşım gibi yaşıyorum. bodrum yardı. Cephede, salonla rın (10 kutu) kibritlerini blrer biOıkfldar'dan t. B. Irdemar yazıjnttikç. lokuldugu Afrika'nea ırk Irk dütmanlıgı yöıünden zenci Sabahtan akşama kariar Boğazın servıs kısmını bblen birkaç basarer saydım. Şu sonucu elde ettim: yor: dfl?manh£mı affetznvditlni blllyor. aileUrinin üçte iklıinden fazlaııakıntısma bakıp oyalana oyalana mak merdivenle ana kapıya varılıÎstanbul Radyosundaki kUsik Ba 2 kutuda 41, 2 kutuda 42, 2 kutu! günlerimı sayıyorum. nın yıllık geliri 4.000 dolann alyordu. tı müziği saatleri bizleri hiç tat da 44, 2 kutuda 46, 2 kutuda da 47 t tındadır. Yılda 10.000 dolardan nasıl darbe Halil, yere atlıyarak Yaseminin min etmıyor. Koca program içınde kıbrır çıktı. Idare, ortafama 50 çop I Sözleriyle erkeğe fazla kazanaa zı»nci allelerinin •»ancak 12 saat. Çoğunluk ıstemıyor jazmağa neden luzum gordü? Son; üstüne darbe indtrdiğini farketmi inmesine yardım etti. Ve onun, yeyısı Itt Amerikahların ancak 9 da I yormuş gibi kayıtsız ılâve rtti • ni doğmuş tay gibi ayaklarına sağdiye boylp hareket etmek doğru ra, neden böyle pksik çıkıyor. 1 1 kadardır. Bu gelir düsüklüğü lam basamadığım gdrünce jıu?. Çogunluğa Batı muziğini sevtcilll gelir* etkl ytpmaktadır, Kızkardeşimi arıyorum \ kes. .İşte onun içm bendfsı umıdı yarak sevgilisıni belinden içi sızlıkavradı, Bugun Sabriden ay.ılsam bi' dırme, eğitim vasıtası olarak kul Yüksek Şura'nın 7 yıl öncekl ırk Gümuşhane jlı, Bayburt ılçesı. ı le. evlenmemize belki vakıt kalma basamaklan öyle çıkardı. lanma ycluna ne zaman gidecegiz? îıvlçrehler bır t*k «igaramn bÛ. düşmanlığına aon verilmen karaOtomobilin geldiğini gören ZeGerçek müziği halkımıza radyodan Hort bucağı, Zargıdi koyünden dan ölec?ğım ben... Yureğine büsAlabama, Georgia, butün derdolacak. Iyisi mi böyle hanın Sudanlı dadısı. koşmus kale zly«n olmazoaııaiB yolunu bul nna rağmen başka hangi vasıta tanıtacak? Sondular. Tütüncülerde, kaıara yırtı Misslstippi, Caroline eyaletlerind* pıyı açmıştı. Halili Berlınden tara, saat 14 teki konser çok kötü lmda Gumüşhane Ce7a Keisinın uzak olalım. bir saatte. Çoğunluk, ya işte. \a eşı Maıde Altınay'a manevi evlât lan ılgaraları yapı^tırmak içla bir tek zenci çocuğu bile beyaılaO ana kadar muhavereye kans nırdı. Elınde büyüyen Zeha'nm orın okuluna »okulmamıştır. na karsı hislerini kesfetmısti. Haokuldadır. Bu, 18 veya 21 gibi din olarak verılmiştı. Daha sonra Mer mamış olan Zeha : ösel bir kagıt aatıaa çıkanldı. lenebilecok bir ssate alınsa.. Türk sin'e giden ceza reisinın ölümu'u Yanlış teşhıs diye de bir şey lile muhabbetle bağlanmıştı. ve hafif Batı müziği dinleyicı is zerıne. aiV^imn jstanbul'a taşın vardır. Dedi. Kanserlı denen kaç Simsiyah yüzünde bembeyaz dis Amerika'da : Japonya'da: Gtile güie tekleri olduğu halde, klâsik Batı dıpı oğrenilmiştir Ganime'nin ne hastanın sonradan kanserli olmadı lerıni göstererek güldü : rede olduğunu bılenlerın, agabe ğ\ anlaşılmıştır. Gerçe bıraz zayıfmüziği neden üvey evlât muame Buyurun, pasası... Muafir geUçan teleskop «Çayevleri!» yi'i Ömer özay'a bilriirmelerıni ri sınız, spluksunuz ama... Ben tızde tirejektiniz de ıabahl«Tİn neden lesi göruyor? ca ederim. ömer özay Yetrl yapılmtJrta olan «Strtttos. oyle sayılı günleıi olan bir hasta haber vermediniz, ayoo! Tokyo'da kahve sayıtı 7.000 i Bu da başka bir istek eope II» oemn taletkopn fle yıldız askın. Her gun yenileri açılmakta Ahırkapı, Şadırvan S<ık. hali gormuyorum. Şişman vücuduyla yalpalıyarak T . N o. 12. Sultanahmtlst. lann, gezegenlerİB, ramanyollan. dır. Eski çayevleri ise birer birer Pendık'ten Zıya Parlar yazıyor: seğirtti. Miaafir odasının sobaunı Gözleri dıkiz aynasında : nm fotograflan bagfinedek goröl kapanmaktadır. Japonya çekici gü Son günlerde Îstanbul Rad>osun Aksine bakışlarınız da pek yakacaktı. Şehrin göbeğinde medik bir netllkte çvkilebUecek. zelliklerinden birinı kayberiiyor. da Türk musikisi yayınlan bir havZeha, onun arkatmdan ıcalendi : c»*fiı. Dedi. li azaltılmış ve erken saatlere atir. îstemez, dadı. Sen biıe hemen Yasemin, yüzünü peneereden tagecekondu mahallesi lınmıştır. Batı musikisi de temcit < Stratoıeope II» n i n t l (antimet Almanya'da : rafa çevırdi, konuyu değiştirdi : bir çay yap... Hafiıten blr de kahpilâvı gibi, hemen hemen aynı e Şiîli'den K. ?nkrfi yazıyor: re çapında, iki tondın afır blr te Kuzum beni nereye g"otürüyor valtı hazırla... Sıla özlemi kliniği serlerın tekrarmdan ibaret kalmak leskopu vardır. Bir balon Tİsıtası 1) Hîrs;zhk vak'alan çoğalmak! sunuz siz bu bayanla?... Bayan Ze(Arkan rar) tadır. Halbuki dünyadaki çeşitli tadır. Bunu önlemek için de, so \ ile 26.000 metTeye yükseltilecek, oPsikc/.og Charles Ze\ıngman milletlerin çeşitli musikilerı var kaklann ışıklarını çoğaltmak, dev I rada, bulutların üstünde, duru blr Frankfurt'ta, bir khnik açmıştır. dır. Biz, radyolanmızdan bunları riveyi sıklastır.nak, bekçilerin gün ] gökte, dünyadan çekilmiş fotoğraf Almanya'da sıla özlemine tutı»dinlivemiyoruz. lardan 3.8 kere daha net reıimler lan bu askerleri tedavi edecektir. düz çalışmalarına mâni olmak, kaCEVABIMIZ : çekeeektir. rakollardaki jandarma görevlıleri1 Radyo yayınlarımız (mözlk ve ti nin sayısnı artrmak lâzımdır. I Rusya'da: Sar'a ilâcı Bu «uçan teİMkopun ineeHye1 yatro" gerçekten de çok monotonLenıngrad «Farairkon» îlâç fabcegi konular: 2) Temizlik seferberüğine rağdur. Radyolanmızda başka milletrikası «Chlorakon» adında yeni Zuhal yıldmmn halkaeı lerin muziğine çok az yer verildi men çop kamyonlan haftada bir J Jüplterin atmotferindeki âni bir ilâç çıkarmıştır Îlâç «ar'aya ] ği. hattâ hiç verilmedıği de bir mahallelere ujradığı için, sokakçok iyi gelmektedir. ' degişikliklar gerçektir. Koylerımizin klâsik lardaki çöp tenekeleri ve varilleri Türk musikısınden zevk almadık günlerce buralarda kalıyor. larını, bunun ne nağmelerirıden, 3) Şişli camıinin karşı tarafındane de sozlerinden hiçbir sey anla ki »rsa, bir gecekondu mahallesi madıkUrı, klâsik Türk musikihaline gelmiştır. Bıından 6 ty ka1 si tarafhlarınm bilmeleri gereken dar once bu iş ele alınmıştı, gazeayrı bir gerçektir. teler yazmış, radyolarda konuşu!• B»lki çok değişik, göze çar yuvarlak bu ta>yor tam ıstediğiBir kibrit kutusunda muştu. İki güne kadar yıkılacak pan elbitelerden hoslamyortunuz. niz degil mi? Modelın rengi pemdiye ecnirier verilmifti. Ama işte j Emprime mushnden bastan ba»a be. kumaşı ipekli. (2) kaç çöp var? 6 aydır hâlâ bir şev çıkmadı. Ev| * Belki de sadehği hepsinden plıli bir rob nasıl? ne yaka blçlmi, Kırıkkale'den Ethem Xpaydın ya lerin sayısı eksilmedi. çoğaldı. Dü' ne doküntulü büstü, ne boydan ü'tun tutuyorsunuz. Kemerlı, düz zıyor: şük Kemâl Aygun tarafından Vaboyu plileri düne benziyor. Yarın bir tayyor güzel değil mı? KlâsiK, Tekel Idaresinin piyasaya yeni tan cephesı mensuplarına verilen ft da eşıni kolay kolay goremezsı ev*t ama dunun tayyoru dp '' sürduğu kibntlerin ür.erinde: (Te bir müsaade ıle şehrin göbeğinde tam gunun tayyorü. Çünki kemerı kel kıbritlerı, vasatî 50 çöp> vazı kurula bu gecekondu mahallesi, niz. (1) n belden aşağıda. Modayı kımi vadaha ne kadar müddet bu çirkın * Belki değişik ama yine de kıv kıt bir y^nilik tek basına canlan lı. Merak edip çöpleri saydım, 41 tatbiki çıktı. Bir Daketteki bütün kutula hali ile kalacak? Her aksam taat yaymlamıştır. Hâlen rak ve kullanışh bir elbise isti dırabilir. Bu tayyörün kumaşı, mo 18.15 de «Bccerik. Güzel Sanatlar Okulu ve Matyorsunuz. Gösterişi pratıkle birles delde penıbebeyaz tüvittir. Biçi baacıhk Okulu oğretmeni o . 11 Kaynana» kotiren bir zevkiniz var. T*k duğ' gıbı rahat. kullamşlı, her yere mı lan Mustafa Aslıer'ı n bu üçün•« *j| mediıini büyuk me ıle bir yanda kapanan, onü I uygun bir kumas. (3) cü sergisi olacaktır. başanyla oynayan P. FLEMİNG SERGtSÎ Lâle Oraloğlu'nun îngıliz ressamı Penelope Fle. «6 Tiyatrosu» bundan once 63 Rî ming tarafından yapılan «Isdefa temsil ecılmis olan «Bir İSTANBUL ANKARA tanbula ait resim» sergisi bu. Parmak Bal» piyesini 17 nisan 7,27 Açılış ve program 7,30 İki 6.57 Açılış ve gunün programları gun saat 16 da îngıliz Kultür vazartesi gecesi taat 21.15 de mars 7,35 Karışık sabah müziği 7,00 Turkriler ve oyun havaları ' BAŞ Heyeti (Ayazpaşa Kamarot SoÜskudar'da Sunar sinematında 8,00 Haberler 8.15 Saz eserle 7.30 Haberler 7,45 Bugun kak Reşat Bey Apt.) salonun. oynayacaktır. • ri 8,30 Plâk dolabmdan 9,00 8,00 Neşeli muzik 8 30 SanatkârAĞRILARINA da açılacaktır. Aynı eser 19 nisan çarsamba Küçuk konser (Mozart «Obua Kon lar geçidi 9,00 Çeşitii solistler j Basın llân Kurumu Genel Müriurlüğt için asağıdaki şartKARŞI gecesi de Kadıköydeki Sürey. OKl'LL\RARASI KONSER çertosu.) 9.20 Türküler 9,40.den melodıler 9,30 Gönul Akm' lan haiz üç Genel Mudur adayı tesbit edilerek Hükümete bil ya sinemasmda tekrarlanacakMuzık alamnda Dans müziği 10.00 Kapanış. dan şarkılar 10,00 Kapanış. j dırılecek ve bunlardan birisi seçilecektir. tır. okulararası işbır. 11,57 Açılış ve program 12.00 11,57 Açılış ve programlar 12,00 ! 1) Devlet memurluğuna gırişte aranan şartları haiz olmsk, \«T,TFRtN SERGİSÎ üğinı artırmakİki marş 12.05 Kuçuk Orkestra Trio Los Paraguayos 12,15 Sizin ' 2) Fakülte veya yüksek okullarda yahut muadılı vabaLı ıe öğrenci lanat 12 30 Şarkılar (Rıza Rit) 13,00 için 12,20 Muzehher Guyer'den Değerli genç res memleket fakülte veya okullarından mezun bulunmak, çıları teşvik et. Les Baxter Orkestra ve Korosu sarkılar 12,45 Haberler 13.00 sam v e grafik ta. 3) Devlet daırelerinde, iktisadî devlet tesekküllerinde veye mek amacıyla Ro13.15 Haberler 13,30 Şarkılar Hafif müzik 13,10 Turk basınınnatçısı Mustafa serbest ticari, sınaj, veya mâli müesseselerde yüksek sevk ve bert Kolej Klâsık Muzık Ku(Mediha Demirkıran) 14,00 Per dan özetler 13,15 öğle konseri \?lıer 1829 nisan idare mevkilerindfc en az beş yıl başarı ile hizmet etmiş ol. lübü «Okullararası» bir kon. şembe konserı 15,00 Şarkılar ve 13.45 Mehmet Alkan'dan türküarssmda Beyoğlu mak, FAYDALIDIR ser duzenlemiştir. Galatasaray türküler 15,45 Paul Weston Or ler 14,00 Sevdığimz iki sohst Sehir Galerisinde 4) îngilizce, Fransızca ve lAlmanca dillerinden bırine vâkıf Lisesi, îstanbul Erkek Lisesi, kcstrası 16.00 Yeni plâklar 14,30 Huseyin Gokmen'den şarkılar '.'. «ijirilıt. Sergisi» açacaktır. t olmak. 16,30 Yurttan sesler 17.00 Eski 15.00 Kapanış. Şişli TerakTci Lisesi, Robert Mustafa Asher 1927 de doğ. 16.57 Açılış ve programlar 17,00 Istekiiterin yukarıdakı şartlan tevsik eden belgelen ıle üçer çaelarm müziği 17,30 Radyo ErKolej ve Kandillı Kız Lisesı'muş, Gazi Eğitim Enstitüsü adet fotoğraflarını en geç 19 nisan 1361 tarihine kadar BASIN kekler Faslı 18.00 Okul spor saa Cevrıye Ceyhun'dan şarkılar nin (Koroyla) katılacağı bu resim bölümünü bitirdikten İLÂN KURUMU, Radyoevi, îttjnbul adresine büdırmeleri ti 18.10 Diskc.tekten mıkrofona 17,30 Çeşitli melodıler 17.45 Çe OPON, baş, diş, adale, sinir, konser 15 nisan cumartesi saat sonra. matbaaeıhk okulu öğşitli konular 18,00 Öncan'dan şarilân olunur. 15 de Robert Kolej salonunda retmpmyken Almanyaya gön. 18.30 Şarküar (Nımet Ergüder) kılar 18.15 Sizin için 19.00 Ha ' lumbago ve romatizına ağnyapılacaktır. Programda Paga. BASIN tLAN KTJRUMU YÖNETİ.M KURL'LD derilerek Münıh ve Stuttgard 18,45 Haberler 19.00 Çeşitli berier 19.15 Yaşadığımız gunler . nini'nin «Capriccıo'ları», Cemil ta beş yıl grafik sanatı öğrenistüdyolardan 19.30 Olaylar ve 19,30 Olaylar ve yanküan , larını teskin eder Türkarman'ın koro için bestemi yapmış ve 1958 de Stuttgard yanküan 19,45 Şarkılar (Selma 19,45 Geçmiş günlerin sevilen meloOPON, grip ve nezle başlanleri v e Haydn. Chopin ve Beet. Senatore gaîerisinde iîk özel Ersöz) 20.00 Yassıada saati dileri 20,00 Yassıada saati 21,00 hoven'den eserler yer alacakgıcında bir çok fenalıkları önler 21,00 Radyo Tiyatrosu 22,00 Çe Dın ve ahlâk saati 21,15 Türk scrgi^ıni ve 1959 da Viyanada tır. şitli stüdyolardan 22,30 Şarküar müziği özel programı 22,10 Franikinci sergisini açmış, bu arada (Alâettin Yavaşça) 23,00 Haber tız sarkılan 22,30 Haberler Karlsruhe"de bir sanat takvimi Selmi ANDAK ler 23,15 Dans müziği ve hafif 22,45 Oda müziği 23.15 Tülun GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR şarkılar 23,40 Dans müziği Korman'dan şarkılar 23,45 Caz 23.55 Program 24,00 Kapanıs. müziği 24 00 Kapanış. Türkiye Kömür fşletmelerî Kurumu Irk düşmanlığına karşı savaş açıldı tek Klâsik Batı miiziği saatleri * Bir siğara Bahar modası her zevke cevap verecek 6 Tiyatrosu "Bir Parmak Ba!,, ı Üsküdar ve Kadıköyde oynuyor ;âO¥u)BüGüNKUPR0GRA Basın îlân Kurumu Yönetim Kurulundan bildirilmiştir. Hava, Su, Dalgıç ve İtfaiye Hortumları Alınacak MOBILYA KABAR ÇIVISI 'dK!] •nı^k sçiıı ıthal etnıek ıstıyenler nüm'ineleri ve fiyatlan îstanbul Satınalma Müdürlüğünden: Muhtelif eb'ad ve evsafta 6515 metre hortum satın alınacaktır. Buna ait çartname her eün İstiklâl Cad Piremeci sok. Metropol Han kat 2 de Satınalma Servisimizden temin edilebilir. Tekliflerin en geç 15'4/1961 skşamına kadar teklif kutusuna atılması lâzımdır. Müdürlüğümüz ihaleyi tamamen veya kısnıen yapıp vapmamakta serbesttir. (169%) BAY OSCAR: / T E L H A L A T Oonva"^an ıthal etmek istıyenler numuneleri ve fiyatlan göreK icip bi'p m'iracaat Ptmtleri mütemeıuıadır. Mur 22 70 35 ve 22 02 12 Telg: «JEMALYo P \ T T! 222 / KUF7TÜLDUK (VI BİR KiZLA * S „ < ^^gÇfOT I PROF. NtMBÜS'ün MACERALARL SEN ŞfMDI ONLARI BIRAK 1A ONI BİM L.İRAVI DÜŞÜN KÜÇÜK BEVÜ I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle