19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Apartmaı» İOaJreleri 'voçeşMi dolgunpara UtraınJyelerı KREDLBANKASI u m h u r i yet KUBUCÜSÜ: rüNUS NADİ !>ayı 1 3 . 1 / y N o frof. M. Ali Aynî DEMOKRASI NEDİR? (îkinci baskı) / Yayınhyan: ' Avukat Ismail Arar Bütün kitapçılardan arayınız. 250 K. Ruslar Dün Fezaya . 24a Teiefoniar. 22 42 »0 22 «2 oe 22 42 97 22 42 98 22 42 99 insanı Gönderier r e r ş e m b e 1 3 Mısan T96I llllinillllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllltllllllllllllllllllllllMIIIIIII Gagarin isimli Rus pilotu fezada 108 dakika kald ve dünya ile iki kere telsizle tenıas temin etti Feza piiotu açıklanmıyan bir bölgede Arza döndü Ruslar pilotun sihhatinin iyi olduğunu iddia ederken Amerikahlar $ok geçirmesi icap ettiğini söylüyorlar Kennedy ile Macmillan, Sovyet başansını alkışladılar; Moskova radyosu Gagarin'in fezadan gelen sesini yayınladı. Deviet ve Hiikümet Bajkanı Güreel, G«neral Madanoğlu ile dnn Meeüttm çıkarlarkm MOSKOVA, 12 (Radyo • a.a. AP) Ruslar, fezaya Insan gönderme ve gerı getırme yarışını, Amerikayı geride bırakarak, bugun kazanmışlardır. Haber, bir surprız teşkil etmemekle beraber, heyecan yaratmıs ve bütun dunyada, «beseriyetin kaydettığı en muazzam jlmi gelışmelerden bırı» oiarak alkıslanmıstır. Başarı hakkındaki ilk haber, dun gece Sovyet resmi Tajs Ajansının Londra Bürosu tarafından Ingılız gazetecılerıne verılmiş, bir sözcü, cYarın sabah fezaya uçuş hakkında bır açıklama yapacağız» demıştır. Mutaakıben bu sabah, Sovyetlerin ilk insanı feza>a gonderdığı Moskova Radyosu tarafından butün dıinyaya ilân edilmiştır. Dunya etrafındaki mahrekine sokulan 4,5 tonluk feza gemısindcki Rus, Sovyet Hava Kuvvetlerıne mensup 27 yasındaki Binbaşı Yuri Alekseviç Gagarin'dir; evlidir ve iki kızı vardır. Feza gemisi mahrekine oturur oturmaz, 9.019 ve 20.006 megaherts üzerinden çahşan radyo verieileri vasıtasıyle yeryuzüjle irtibat sağlamıştır. Moskova Radyosuna gore, ilk insan feza yolcusu, Türkiye saatiyle 8,22 de Guney Amerika üzerinde bulunmaktaydı. Feza gemisinin ucuna raptedilmiş olduğu roket. saat 6 yı 7 geçe açıklanmıyan bır yerden ateşlenmijtır. Gagarin ilk mesa.u da 8 22 de gondermış ve soyle demistir : €Uçuş normal devam edıyor. Ben iyiyim.» Feza .gemisi, ateşlendikten bir saat sonra, Afrika kıtası üzerinde bulunmaktaydı. Feza gemısinin mahreki asgari 175, azami 320 mıl arasında değısmekteydi. [4725 kilo sıkletindeki Vostok feza gemısini Hadjufuto ıCL'MHURİYET A P.) atmosfer dışına sevkeden son kısmının ağırlığı bu yekuna dahıl değilFenya gM«ı fflc hmn, Bas pUotn Gafarin tmm TOİealafnııdaıı dondükten Mora (ıa*da) ve daha önce dir.]. İlk feza adamı Gagarin, ikinci mesajım »aat 9.15 te Afrika uzeç»kilmi5 bir rMmi (ıol<U) rinden göndermi» ve şunları soylemistir : •Uçuş normal devam etmektedir. Yerçekimlnden kurtularak ağırlığımı tamamen kaybetmiş olmamdan muteessır değilım.» Feza gemısinin yolculuğu 108 dakika devam etmıştir. Dolayısiyle Gargarın dunya etrafında bir defadan fazla donmüş olmaktadır. Zıra tVostok. un dunya etrafındaki bir turu 89 dakikada yapacağı açıklanmıstı. Fezadan gelen ilk insan sesi Vicdan hürriyeti ile ilgili Anayasa hükmü tartışmalara yolaçtı Ankara, 12 (Cumhuriyet Teleks) tVicdan hürrıyetinin tek temınatı lâıkliktir. Bundan başkası yoktur. Lâıklık bize bir modenı deviet kurma yollarmdan gelmiştir. Bu madde bizim ihtiyaçlarımuı karşılar. Deviet dinlere müdahale etmez. Dinî âyin ve ibadetleri tanır. Din öğretimini serbest bırakır. Kimseyi icbar etmez, istlyen öğrenir. Bu madde cemiyetimizin karakterine uygundur. Endijeler yersizdir.» Bu sözler bugün Temsilciler Meclisinde Komisyon Başkanı Prof. Enver Ziya Karal, tarafından iki gündenberi «düşünce hak ve hürriyetleri» başlıklı 19 uncu maddenin müzaka Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Ne dediler? Ankara 12 (Cumhuriyet Te. leks) Mılli Birlık Komitesi bu Ankara 12 (Cumhuriyet Moskova Radyosu, saat 10 a doğru butun Rusları. Gagarın'in kap sabah saat 10 da Deviet ve HukuTeleks) Sovyetler BirHğı sülden çıkışını sevretmek uzere televızyonları başına dâvet etmiştır. met Başkanı Cemal Gursel'ın bas ilim adamlarının fezaya in. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. 5, Sü. 7 de san göndermeye muvaffak olmaları sehrimizde ilgi ile karşılanmıjtır. Bugün Temsilciler Meclısindeki toplan. Arkası S». 5, Sü. 5 te Gürsel ve tnönü, hâdiseyi büyük muvaffakıyet olarak vasıflandırdılar. «Vostok» evvelce kararlaştırılmış program gereğınce, saat 9.25 ten itibaren gene roketlerle çalısan frenleme ve itme tertıbatım işletmeğe baslamıştır. Feza gemisi boylece, Rusya toprakları üzerinde daha onceden tesbıt edılen bir noktaya inmek üzere alçalmağa baslamıştır. Gene Moskova Radyosunun bildirdiğıne gore, feza adamı evvelce tesbit edılen şartlar dahilinde muayyen bölgeye inmıştir. Muayyen bolge denen yer, Bdtı Rusya'dır. «Vostok» dünyaya döniiyor M B K seçmeıt yaşımıt 21 olmasma taraltar Komite Anayasa üzeıindeki çahşmalaımı biı biîdiıi halinde açıkhyacak. Güıseî îstanbula geîiyoı Bütün Rusya görüyor ' Fezaya ilk insanı gotüren gemüıin tâkip ettiği gösteren temsili resim yörüngeyi Amerika da hazırlanıyor TulgcTMakam arabaları meselesi bir iki güne kadar düzelecek#/dedi Vali M. B. K nin son iamimine uyarak evvelki gece tİYCtiroya kendi özel aıabası ile gilti çjiıııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııımıiMiııııııııııı; dar şehir dısına çıkarılacağını söy Washington 12, (AP) Ameri lemiş ve sozlerine devamla demişkanın 28 nisandan sonra fezaya tir ki: « Şehir içinde 4429 a.t ve mer. adam gdndermeye teşebbüs edece S Amerika ile Sovyetler Birliği etmektedir. Bu yarış, son iki 3 ği salı günu Millî Havacılık ve kep, 917 inek ahırı vardır. Bu ahır sene zarfında çok kızışmıs bu Feza Dairesi tarafından açıklan. larda 8830 at ve merkep v e 8000 ~ arasında senelerden beri devam mıstır. Amerikanın her halde bu İnek bulunmaktadır. Bu meseleyi 5 etmekte olan feza yanşı, mil lunmakta idi. Z: \arlarca ruble ve dolâr harcan Amerikah ilk feza adamının 3 yıl içinde fezaya bir adam gonde hallettığimiz takdirde sinek dero ~ dıktan sonra, Rusyamn dün fe da bu ay tonunda veya mayıs II rerek cnu sâlimen yere indirme. dinin V 50 sini halletmiş olaca. ğız.» •j; zaya, içinde ınsan bulunan bir ayı başlarında yola çıkması bek ye çahsacağı bir gerçektir. Sivil Feza Dairesi Baskan Yar Diğer taraftan Tulga, M. B. Ko feza gemısi gondermesi ile netı Ienmektedir. E ZZ celenmiştir. İlk canh varhklar, fezaya ^ dımcısı Dr. Hugh L. Dryden i»«, mitesinin makam arabaları husu. •; Feza yarışı için ilmî çalışma1957 yılında gönderilmişti. Rus 28 nisaıı tarihinin kesin olmadı. sundaki son tamimıne uyarsk ev lar, virmi seneden beri devam Arkaaı Ss. 5, Stt. 5 te Arkası Sa. S, Stt. 3 te Arkası Sa. 5, Stt. I d l E (Feza yarışı çalışmalarma j (20 sene önce başlanmıştı I Washington'un fezaya ilk adam gönderme teşebbüsüne 28 nisanda geçeceği, Sovyet Istanbul Vali ve Belediye R«. başarısının ilânından önce isi Refik Tulga dün sehir içindeki mandıraların mayıs ayı sonuna ka açıklandı Mttmtaz Faik Fenik Sinan Onuı rıiııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııiiiııuıııııır Eichmann'la kararın pazartesiye tefhimi bekleniyor Durıışmanın ikinci güniinde Başsavcı, «Eichmann, Naıi çarkındaki alelâde dişlilerden değildir» dedi Son on yıl içinde haksız iktisapta bulunanlar hakkındaki dâva başladı Sanıklar dünkü duruşmalannda haklanndaki iddiaları reddeiiiler Son 10 yıllık muddet iarfında intikal ettirildiğini ıfade ile hakhaksız iktisapta bulundukları id kındaki iddiayı reddetmiştr. diasiyle düşük Edirne Milletveki. M. Faik Fenik ile Sina n Onur da li Ruknettin Nasuhioğlunun kar kendılerine isnad olunan hususu deşi Alâeddin Nasuhioğlu, Müm kabul etmemişlerdir. • taz Faik Fenik ve Sinan Onur öte yandan Sebze ve Tarım Ko. haklarında açılan dâvalara dıin 4 operatifi eski Genel Muduru Hu uncü Ağır Ceza Mahkemesinde seyin Üçüncü hakkında 1.5 milyon başlanmıştır. lirahk haksız iktisapta buiundu406 bin lira haksız iktisapta buğu iddiasiyle açılan dâvaya önu. lunduğu ilerı sürülen Nasuhioğlu, muzdeki gunlerde Ağır Ceza mah ınsan gonderdıler. Gazeteler komisj'onun takdirsizliği sonucun. kemelerinden birinde başlanacakda böyle bir konunun mahkemeye tır. (Arkadaşınuz Mazhar Kunt bildiriyor) ki alelâde dislerden biri olmadığıdır> demistir. İkinci Dünya Harbi sırasında Yahudileri kitle halinde öldürjıek ten sanık Eichmann'ın dâvasının ikinci gunünde de halk alâkasız gorunmektedır Mahkene alnnu (ArkMi S». 5, Sü. 4 te tığını ispat edeceğiz. Bızim kanaaKudüs, 12 Başsavcı Hausner, Eichmann dâvasının ikinci gunünde müdafaa avukatı Servatius'un dünkü iddıalarına cevap verirken, «Eichmann'in Avrupadaki Yahudileri ortadan kaldırmak işini bizzat tasarladığını, lüzumlu teşkilâtı hazırladığın: ve bu yolda çalı =timiz, Eichmann'in Nazi çarkmda 9faxk0va MhaldanBda bayram yapan RusUr Radyofoto (CUMHURlYET A.P.) DÜNYA KÜÇÜKMÜŞ !..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle