12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Nisan 1961 CUMHURÎTET BEŞ H A B E R L E R I \/ I • Amerika da hazırianıyor ' Butorsfı 1 inci ashlfede ğını, ama tecrubenin yaklaimış bulunduğunu blldirmıştır Fez«y« Baştarafı 1 ıncı sahıtede mava hakkı olmadığım ıfade etlidceek ilk insan 250 kılomctre nun üçt« b ı n bostu Dıkenlı telle mıştı Bastarafı 1 ıncı sayfada yflkteğe çıkarılacak sonra tekrar le eavriltı cemaat merkezı bınasıHautner, Nuremberg kararlanna Yeryuzune ayak basar basmaz derhal bır doktorlar heyetı tarafından yer» indlrilecektir nın etrafında pek az meraklı var gore Nazılenn faalıyetının suç olatıbbi muayeneye tabı tutulan Gagarın .Komunıst Partısıne, hukumerak kabul edıldığını sovledı Bu Haber, Sovyetlenn ftxaya ilk dı te ve şahsen Hrutçef'e bıldırınız kı, donuşum normal şartlar ıçınde adamı gonderdıklen duyulmadan Bugunku ilk celsede Başsavcının kararlar, Nuremberg harb suçlula Dun saat 8 30 da \eşılko>e ınen olmuştur Kendımı ıyı hıssedıyorum varam berem yoktur» demıştır Burdur, 12 (Telefonla) Meronuje aıt bır buıt buluncnustur. rı mahkemesınde muttefıkler ta hususı bır Çekoslovak uçağı ile Hrutçef de Gagarın'e derın mınnet ve takdırlennı ıfade eden bır meServatıus'un ıddıalarını çurutm kez ilceyı btglı Düver koyunde Dığer taraftan Atatürk'un büs 8nc« açıklanmıstır gayretlerıvle geçtı ve duruj rafından almmıştır şehrımıze ıkı Dr operator gelmış. sajla cevap vermıştır çirkln bir hâdue cereyan etmis ve tunu kırdığı idıdasıyle hakkında Hausner bu arada Bırlesmş tır Gagarın 1949 dan berı Komsomol (Gençlık) Teşkılatına ve hazıma Servatıus un cevab nı verekoy muhtarı tarafından bundan taklbata geçılerek dun tevkıf edlİlk mesleğı dobılmesı ıçın cumava tâlık edıldı Mılletler taraf nda n kaoul edılmış Anı olarak gelen hususı uçak ran 1960 tan berı de Komunıst Partıiine kavıthdır bir türt önc» yüz kısmı parçsla len muhtar, bugun tahlıye edılmı; Belkı de pazartesı mahkeme kara buiunan ınsan hakları beyanname ve ıçındekı doktorların vızelerı ol kumculuk olan Gagarın, mutaaddıt teknık ve askerı okullarda okunarak cami avlusuna fomulen In tır rını bıldırecek Eıchmann'ın kaçı smden bazı paragraflar okudu ve madıgıncan bır muddet mevdanda mııitur Bu arada ıet pılotlueu da ogrenmıştır mnmıııtııııtııımınııınıınonınııııııııııuiiiııınıiKiıııı Baştarafı 1 incı tayfada rılması mılletlerarası kanunlara av 194ı vılındanberı dığer bazı mem beklemısler muteakıben gelen mu kanlığmda toplanarak bır saatten kın olduğundan îsrsel şımriı bov leketler gıbı I^rael tarafından ka saaae ıle serbest bırakılmıslardır bul edılen bazı kanunları ızah etfazla «T C Anayasa Tasansı» le bır ıntıbaı bertaraf etmek ıçı Ögrendıgımıze gore doktorlar Bu munasebetle bır resmı teblı* y a v ı n l n a i T a « Gagarın'ın arastzmır, 12 (Telefonla) Cevat nın onemli prensıplerı uzennde vargılamavı gavet klâsık b'r tarz tı Israel kanunlarına gore Yahu otomobıl kazdsında bevın kanama tırma programı geregınce vazıfesını vaptıktan sonra salımen donmus Fehmı Başkut'un «Hacıvatmaz» idılere kar>ı ışlenen suçlar ınsan sı geçiren Çek bır teknısvenını da vurutmege çahşıvor Samsun, 12 (Telefonla) ^Bugun sımlı eserı dun geceden ıtıbaren konuşmuşlardır olduğunu ve Rusva'nın ılk feza adamının bu sevahatını ımkan dahılıga karsı ı^lenen suçhrın bır kı« hne sokarak fezavı fetıh volunda ınsanlığa buvuk ımkanlar kazandırKomıtenın yaptığı bu toplantı. şehnmızde bes kışıhk bir hırsız îzmır Devlet Tıvatrosunda temsıöte yanddn avukat Servatıus un mı oıarak kabul edılmekte ıdı amelıvat etmeve gelmışlerdır Operatorler Şısh Çocuk Hasta dığını belırtmektedır Teblıgı Komunıst Partısı Merkez Komıtesı ve şebekesi tarafmdan çok enteresan le başlanmıştır Değerlı sanatkâr larda ahnan prensıp kararlarınm talebı uzerıne Eıchmann'ı muave Hausman «Nazı reıımı Yahud hanf>ınde dun operasvon japmış Yuksek Şura Prezıdıvumu Sovvet halkına mılletlere ve hukumetlebır hırsızhk vak'ası olmuştur To Saım Alpago tarafından sahneve bır bıldırı hahnde açıklanacağmı ne eden tabıpler suçlunun sıhha mı'let nı ortadan kaldırnn\a karar Defalarca okunan kat Malatya ve daha bır kaç şekonan eser ılk temsılınde buvuk toplantıdan çıkan Komıte uvelerı tınm normal olduğunu bıldıren ra \erdığı ıcın bu kanun kaVı] edıl lardır Yarın kendılerını beklıven rıne ve ılerıcı beserıvete hıtaben kaleme almıştır uçak ıle menıleketlerıne donecek bıldırıde ınsanhk sulh ve sılahsızlanma ıçın gavretler sarfetmeğe daporlarını verdıler hırde hırsızlık vaptıktan sonra bır başan kazanmış \re salonu dol soylemısleıdır mısti" > dedı vet olunmakta ve Hrutçefın mılletlerarası sıkı kontrol altmda \ apılerdır dun akşam şehrımıze gelen Şev duran sevırcıler temsıhn sonunda Dığer taraftan toplantıdan sonEıchmann ılk defa gulumsedı Medenı mılletlerın orevı lacak topvekun sılahsızlanma teklıfı tekrarlanmaktadır Aynca Sovket Gezgın Mızra Aksar, Surneh dakıkalarca tezahuratta bulunmuş ra Devlet Başkanı Gursel saat Bu sabah vuz adalelerı gavrı lh Ba^avcı Hausrer \uk^ek bır yetlenn feza arastırma programından elde ettıgı malumatı, butun Gezgın ve dığer iki arkadaşı bu lard 11 18 de Temsılcller Meclısındekı tıvarı oynıyan Eıchmann mavı unı le «Eıchmann ıeno«ıt suçunun ırınsanlıga sunmağa amade olduğu ılerı surulmektedır muzakereyı takıp ıçın umumı h e . foanalı uç polısın muhafazasında tıkabında kı^men de olsa muvaffak gun sabahleyın mağazalann açılma vet salonuna gelmış ve zaman za salona getırıldı ve kursun ıslemez olmuş kmsedı» derken saatı ola n 7 ilâ 8 arasında ilk desalonda Bastarafı 1 ıncı sahıfede man notlar almıştır fa ıkı bakırcı dukkânına gırerek camla kapalı yerıne oturdu Mah çıt çıknnordu ve Eıchmann ha Denızlı, 12 (Telefonla) Ali Televızjon vavımından sonra Rusyanın butun bellıbaşlı «.ehırlerınbu magazalardan 50 kılo bakır çalkeme safahatını takıp ıçm kulak fıf sınırlılık emarelen go«terıvor va, ıçınde «Laıka» ısımlı bır kopek Gursel muzakerelenn hitamın. buiunan bır fuzevı dunya etrafın de halk, ısçıler oğrencıler ve memurlar sokağa dokulmuş ve şenlıkmislardır Ondan sonra gırdıklen Şen adındakı bır sevvar kalavcı da Mechsten ayrılırke n Ankara 1 klarını taktı ve eller nı ka\us*ur du da \orungesine sokmus, fakat kot ı'iafn» mağazalarında bınsı pa Saravkov ılçesınm Tekkekoy kap Hukuk Fakultesı oğrencılerımn du Mâkable şamıl olmıvan bır ka pek bu sevahat sırasında olmus ler vapmağa baslamışlardır Moskovada otobusler, feza gemısının devn âlemı hakkında hoparlorlerde yapılan vayınların halkın duyması zarlığa başlamıs, dığer dort arka lıcalarında banvo \aparken boğu vaptıgı referandum netıcesmi ar nunla tsraelın Eıchmann 1 muha tu 1958 >ılında ıçınde Hakımlerden az evvel salona g a «Albına» ıçın durmuslardır Gençler genış Gorkı Caddesınde ellerınde «Kâıdas da çorap kazak fanılâ gıbı el larak olmuştur kadasları adına bır oğrencı Cemal len Eıchmann ıle avukatı Servan keme etme\e hakkı olmadığı hak ısımh bır kopegın bulunduğu bır nata dogru» ıbaresı buiunan levhalar olduğu halde muazzam bır yukında avukat Serv atıuî'un ıddıa roket takrıben 430 kılometre ırtıfaa Madaroîluna vermıs ve 21 vasın j tıus kısa bır muddet konustular lerıne geçırdıklerı malları elden ruyus yapmışlardır larına cevap olarak bassavc «Na ıstendı£ını sovlemıstır Madanoğlu Eıchmann avukatını ele kaçırmıslardır Bundan sonra vukselmıstı Albına. sag salım vedınledıkten İlk Amenkan tepkısı MılH Havacılık ve Feza Daıresi Muduru 7iler tarafından varatılmış anarşı re ınmış \e hattd sonradan yavruda «Bız de o fıkırdevız Arkadaş sonra tasdık makamında hır ıkı manıfatura mağazasma dabasını Avdm 12 (Telefonla) tlımlz M ortadan sılmek m<>denı mılletler ları da olmuştur Nıhajet geçen Webb den gelmıştır Haben oğrenınce «Mukemmel bır başarı. demışha gırmışler vıne burada da bırı Çıne kazasında enteresan bır ku arıma ulastıracağım» demış ve salladı ve hafıfçe gulumsedı Eıch tır VVebb ajnca Rusyanın bu tarıhî uçuşta elde edılen bılgılerı mılıcın mecburı bır gorevdır» demis sene agusto1; avında durumu Gursel'e nakletmıştır sı pa^arhğa gırışmış dığerlen top durma vak'ası olmuştur «Strelka ve mann muhakemenın baslamasın ve Nazı kanunlarından bahısle Belka» adındakı ıkı kopek, bır fe letlerarası ılım camıası ıle pajlasmağı kabul edeceğı umıdını ıfade lar'a kumaşlan çalmışlardır, Bır Devlet ve Hukumet Baskanı Or. danberı ılk defa gulumsemekte ıdı etmıştır Beledıve sofor'uğunu \apan Er«Onlar kamn degıldı kevfı olarak za gemısı ıle dunva etrafında \ 0saat ıçınde pıvasadan 45 bin hra doğan Entaç bundan 4 av evvel bır ;eneral Cemal Gursel jarın uçak Ingılız Gezegenlerarası Cemıyetı Başkanı Yardımcısı Gatland deBassavci Hausner dun nudafaa alınmış gayrı meşru kararlardı» rungeje gırmışler ve sağsalım ı n . lık mal çalan bu şebekevı polıs kopek ısirmasına ehemmıvet ver a tstanbula gıdecektır mıstır kı avukatı taarfndan ılerı surulen ld dı\e SO7İP1 ne devam etmi'tır mıslerdır haber almış ve çaldıkları mallarla mıverek dun kudurmu? ve şehrı «Dunva mız, evren hakkındakı bilgUerımizi her turlu olçunun Başkan Gursel Istanbul'da bır dıaları cevaplandırmağa devam e t Yenı bır hareket Amerika, geçen sene ağustos a ötesmde genışletecek ve zengınleatirecek olan yenı bır çağa gırmekbırlı«kte yattıklan otelde vakahva mız Devlet Hastahanesme getmle muddet ıstırahat ettıkten sonra tı Mudafaa avukatı Servantıus Havfa Tevsık Merkezı Sefı Ha yında dunva etrafında vorungesı1 rak adalete teslım etmıştır tedır Yakında gerçekleştırılecek olan ilerlemelen kestırmek guç der»"k bir hucre\e kapatılmıstır îzmıre geçecektır dun tsraehn Eıchmann vargıla ham Nurdok bugu tertıpledığı ne gıren bır kapsulu veryuzune ğıldır Yıl sonuna kadar bır peyk ıçınde dunya çevresını dolaşacak n bır toplantıda ^uchwıtz'den ^ağ ındırmeje muvaffak olmuştur Av daha bırçok ınsanlar olacaktır 1967 68 e doğru, muhtemelen Ay a gıkalanlara hıtapla adı gecen kam rıca geçen sene «Able» ve «Bake« dıhp donulebılecektır Basarının sadece barışçı gayelere hızmet edepın o tarıhlerde dok*orluğunu va ısımlı ıkı maymun 450 kılometre ceğı umıdındeyım » pan ve sımriı G\ıne% Afrıkada gız ve bu sene subat ayında da bır lenmekte olan Men<»elenın \aka şempanze 230 kılometre ırtıfaa çıklanması ıçın kampinva acılma«ını mıs \e canlı olarak donmu^lerdır Batıh ılım adamlanna gore, japtığı beyanata rağmen Gagarin'in teklıf etmıştır Haham kamptan Rusların >aptık!arı feza denemeT. L. T. L. kurtulup tsraelde bulunanlardan lerı sırasında bazı havacıların ol sıhhatının kendısının ıfade ettığı kadar mukemmal olmasına ımkân T. L. T. L. bırer Iıra hançtekılerden de bırer duğune daır, zaman zaman haber voktur Zıra sevahatı sırasında Gagarın, ağırlığını uzun muddet tamamen kaybetmış ve bırkaç defa da olduğundan çok ağırlasmıstır dolar toplanara* doktorj vakah ler çıkmakta ıdı 886 852 25 KASA VE BANKALAR SERM4YE 1 ÛO0OOO yacak gızh ajana venlmesını lste Amenka'da halen vedı feza ada Atmosfere gırerken veya atmosferden çıkarken, karaya otururken v« nektedır mı eğıtım gormektedır ö t e yan cVostok» suratını azaltıp artınrken maruz kaldığı sadmeler dolayısıyHİSSE SENETLERÎ VE T A H ^ L L E R 56 341 23 4 805 052 80 KANUN! YEDEK AKÇE le mutaaddıt soklar geçırdığı ve halen bunyesınde maruz kaldığı sokÖte vandan ^vusturva Yahudıle dan Rusya ıse beş, feza adamı veFezada bulunduğu muddet tıştırdığını bıldırmekte ıdı Rus ların arazının bulunduğu muhakkaktır ALACAK SEVFTLERİ 493 004 83 62 729 94 rı de bugun toplanirak Dr A ÇEŞİTLÎ YEDEK AKÇELER zarfındakı sessızlık ve valnızhğın verdığı dehsetten de sınırlerlnın denauer'in Yahudı dava'inda Al fezacılann ısımlerı Graçef Boluk bo7u!mamış olması ımkânsızdır Hatti, feza ieyahatının kısmı kullıİKRAZLAR SERBEST KARŞILIKLAR manların kollektıf «uçunu kabul nuf, Mıhaılof Kaçur ve tsçak tır sını bavgın geçırmıştır. Bunun en buyuk ıspatı, yeryuzune sadece ıkı a) Hayat polıçelerı uzerlne ıkRusya ve Amerıkanın feza varıettığı halde cmevetlerde vuzde 30 mesaj gondermış olmasıdır Mesaj gonderdiği anlarda, soklann tesıTEKNİK IHTÎYATLAR (reasurorler Hıs harıç) razlar 659 590 îtırakı olan Avusttırvanın hâlâ ?ında attıkları bellıbaşlı adımlar rınden kurtulmuştur t>B4oyO sovle sıralanabılır b) Ipotek mukabıli ıkrazlar 25 000 bovle bır bevanda bulunmasını pro a) Carı muhataralar ıhtiyatları 410 915 08 Rnsya : b) Rıyazl ıhtıyatlar 4 949 635 33 esto etmılşerdır tlk dunva pevkı «Sputnık 1» 4 ec) Muallftk hasar ve tazmınat Eichmann dâvasına \merıkadan BORÇLU HESAPLAR kım 1957, ıçınde hayvan buiunan ıhtıyatlan 844 041 17 6 204 591 58 Sovyetlerın gosterıslı feza programınm bundan lonraki hedtfi, bır sabıt gıdıvor ılk dunva pevkı «Sputnık 2» 3 ka ıçınde ıkı vev a uç adam bulunacak bır roketı a) Sıgortahlar 2 635 501 < M nupeten buvuk kapNew York 12 ( \ P ) 1">43 te sım 1957 b) Istıhsal organları 1 153 742 "4 suller ıçınde daha vukseklere gondermek ve fezada daha fazla tutbır Alman temerkuz kampında pat 4LACAKLI HESAPLAR Ilk gunes pevkı «Lunık 1) 2 ocak mak olacaktır Ruslar ılkı geçtığımız mavısta sonuncusu ı»e 26 martak veren ısvanı ıdare ettıSını soyc) Sıgorta ve Rcasurans Sır1959 ava çarpan ılk roket (Lunık ta olmak uzere «Vostok» un eslerı olan beş dığer roketi fczava gona) Sıgorta ve Reasuranı şırjen bır Amenkalı Eıchmann'ın ketlerı cari hesaplan 3 500 870 31 2» 12 evlul 1959 ketlerı carl hesaplan 3 336 466 71 dermış, fakat sadece bunların uçunu gerı dondurmeğe muvaffak olduruîmasında sahıthk etmek uıed) Sedan ve Retrosedanlar nez Ajın jerjuzunden gorunmı>*n muslardı Dığerlerı de atmosfere gırerken vanmıştı Roketlerin uçlab) Reasürorlerın depoları 272 502 38 re çarfamba gunu tsraele mutevec dindekı dtpolarımız 258 152,20 yuzunun fotoğrafının ılk defa çekı rına raptedılen gene 4 5 ar tonluk kapsullerde ınsanlar olup olmadığı 8 418 757 18 e) Dığer alacaklı hesaplar 4 809 788 09 cıhen hareket edecektır lisı «Lunık3» 4 ekım 1959 < 001 866 92 ? e) Dığer borçlu hesaplar 1 455 594 73 bılınmemektedır Fakat 15 mavıs 1960 tan ıtıbaren Sovyetlerın fezaya 36 vasındakı Dr Leon We!ıczker îçınde havvan buiunan bır feza ılk adam gondermelerı, Batıh ılml muşahıtler ıçın bir gıin meselesi Well^ «Eıchmann'a ıdam cezası ve gemısının dunva etrafında vorunAMORTİSMANLAR telakkı edılmektevdı rıİTielıdır Bugun Batı Almanyada gesıne gırmesı ve havvanların sağ SABİT KITMETLER a) Demırbas amortısmanı 53.213 35 Batıh sıyası muşahıtler, gene de bır ınsanın fezaya gonul rahatlımuhakeme edılmek ıçın sıra beklı ve »alım gerı donmeîi 19 agustot a) Demırbas (75 000 liraya b) Gaynmenkuller amortısmanı 167 326 22 ğıvle gonderılmesım temın edecek emnıyet tedbırlennm tam mâna ven bınlerce erkı Nazı suçlusu var 1960 c) İlk tesıs masrafları amor119 407,80 sıgortalıdır) sıj le keşfedılememış olduğunda routtefıktırler Fakat Ruslar, sırf Onlaru» "iuçu Eıciımann'ınkının yaİlk defa, vorungede buiunan bır AmerıkaVı gende bırakmak ve sıyası tesırlen ınkâr edılmez bır ılmî 220 S39 57 tısmanı (varsa) b) Gaynmenkuller (1111 600 linında 'olda sıfır kalır» demıstir feza gemısınden roket atışı (Venus basarua bır an once ulaşmak arzusu ıle kumar oynamıslar ve kazan1 304 492,61 raja sıgortahdır) 1423 900 41 denemesı) 12 şubat 1961 K A R (varıa) 473 757 93 mıslardır Bu bakımdan Bınbaşı Gagarin'in cesareti v« TatanperverhAmerıka : ğı ovguve değer 16.866.992 SS YEKÛN 1S.8S6.992 32 YEKÛN Daha ılk «Sputnık» 1 fezava gondermeden once bır insanı atmosfer Amerıkanın ılk defa guneş enerjisı ıle çalısan pıllerı kullanması dısına atıp gerı getırmek problemı, Sovyet bılgınlerını mesgul etmektevdı Ava bır adam gondermek ve dunyaya gerı getırmek plânları «Vanguard1» 17 mart 1958 NAZIM HESAPLAR 6.760.505 NAZEVI HESAPLAR 6.760.505 Fezadan gelen ılk ses (Score henuz çok uzak vâdehdır Fakat Rusların oradan dunyaja yayınlar vapacak bır televız>on ıstasvonunu veya dığer teçhızatı Ay'a oturtProıeM) 18 aralık 1958 Yıldızlarara'i ılk deneme «Pıo maları beklenebılır neer5» Bu guneş peykı ıle takrıKAR VE ZARAR HESABI Bastiratı 1 ıncı »ahılede ben 30 mılvon kılometreye kadar tıddn çıkan Devlet ve Huırtıbat muhafaza edılmıştır 11 Yarım saat suren ınış devıesıne, Gagarın'm ıçınde bulunduğu kapkumet Başkanı Orgeneral mart 1960 T. L. T. L. feza gemısınden avnlması ve hızı parasutle frenlenerek ver» T. L, T. L. Cemsl Gursel'e gazetecıler İlk meteorolojı pevkı ve bulutlu ınmes de dahıldır Kapsulun feza gemısınden 7 000 metre yükseklıkt» bu konu hakkında duşunce. havada fezada çekılen ılk resım avn'dıgı tahmın edılmektedır ! > r sormuşUıdu • YANGtN BRANŞI Tıros 1» 1 nısan 1960 YANGIN BRANŞI Sovvetlenn Gençlık Teskılâtı kızlanndan bın sadece bır avlık Devlet Başkanı Gursel Yerjuzunde denız ve hava trafı olan Gagarın 1 Şeref Kıtabına geçırmıştır Hrutçef ıse Gagarın'e Reaaurorlere davredılen prımler 693 479,42 Mudevver carı muhataralar «Çahşan, ılım volunu tutan ğıne >ardım eden ılk sunı peyk verdığı cevapta «Asırlar bovunca bır cesaret mertlık ve kahramanhk ihtiyatı (net) 166 009 63 Verilen komııyonlar 233 431,78 muvaffak olu~ » şeklınde ga «Transıt 1b» 3 nısan 1960 numunesı olarak hatırlanacak değerlı başannızı butun Sovvet mılleMudevver muallâk hasarlar Ödenen tazmınat 7Fİtcılere cevap vermıstıı M.305,37 Atılan gudumlu mermılen haber tı alkışlamaktadır» demıstır 849 67 ihtiyatı (net) Dığer taraftan C H P GeMuallâk hasarlar ihtiyatı 39 3 5 0 , veren ılk sunı peyk •Mıdas^» 24 Fe/a gemısının gırdığı mahrekte 65 04 derecehk bır meyıl takıp 759 831 50 Prım nel Başkanı Ismet Inonu de mavıs 1960 Carl muhataralar ıhtıvatı (re* Idare harcı 78 051 1(1 ettıgı bıldmlmıştır aynı konu ıle ılgılı olarak İlk pasıf muhabere pevkı «Echoasurorler hıssesı harıç) 159 668 26 \hnan komısyonlar 296 383 17 Batı Berhn dekı umumı tepkı şu şekılde hulâ'alandırılmaktadır : «Muhım bır muv affakıv et» 1» 12 ağustos 1960 Yangın sondurme masraflarma ödenen tazmınatta reasuror«Amerika ıçın kotu bır gun » demıştır İlk aktıf muhabere pevkı «Cou37 012,23 ıştırak payları ler hıssesı 49 927 <b Kennedv ve Macmıllan da, Sov>et başarısını alkışlamışlar ve lkınIlım adsmlanmızın fıkırlerı rıer 1b» 4 ekım 1960 7 804,28 Saır netıceler 1227 051 34 Muallâk hasarlar ıhtiyatında Bu konuda kendılerıvle ko Yorungesıne gıren bır feza gemı cısı, Hrutçef'e bır tebnk mesajı gonderdığını de açıklamıstır 37.237 27 reasurorler hıssesı nuştuğumuz Istanbul Teknık Bır çıftçı aılesının çocuğu olan Gagarın'm 26 yaşmdakı karısı Va11nın ılk defa vere ındırıhsı «DısYangın sondurme masraflarma NAKLÎYAT BRANŞI Ünıversıtesı Profesorlerı ola coverer13» 10 ağustos 1960 da atıl lentına, Tıp Fakultesınden mezundur ıştırak pavlarında reasuror yı «beklenmekte olan buyuk mış ve başlık 11 ağustosta bulunöte yandan Moskova Radyosu, feza gemısı ıçınde buiunan GagaReasurorlere devredılen prımler 549 591 01 ler hıssesı 33 740 11 1422 029 50 bır başarı olarak» \asiflan muştur rınden geldığını ıddıa ettıgı gurultuler arasındakı Rusça seslerı, bu139 541 51 Verilen komısyonlar dırmışlardır Ödenen tazmınat 379.2*0,91 İlk gozcu sunı pev k «Samos2« gun muhtelıf dıllerde vaptıgı vayınlarda vermıştır NAKLİYAT BRANŞI IfadesıRns ve Amenkan Elçılerı 689 531 40 SON DAKİKA Gagarın Sovyetlerın akşam gazetesı «Izvestıa» 13 ocak 1961 Muallâk hasarlar ihtiyatı ıse Mudevver cari muhataralar Carî muhataralar ihtiyatı (reBu arada, Sovvet Rusv a'va fezadan dunyamn gorunuşu hakkında beyanat vermıştır İlk astronomı sunı pej kı «Explo56 178 50 ihtiyatı (net) asurorler hıssesı harıç) 36 663 84 nın Ankara nezdındekı Burer10» gama ısınlı teleskoplu 25 "ne gore atmosfer son derece karanhk bır genıs tabaka, yeryuzu Mudevver muallâk hasarlar 1 867 333 89 Saır netıceler 72 765 22 yuk Elçisı Ekselans Nıkıta açık mavı renkte gorunmektedır mart 1961 56 178.5U ıhtıvatı (net) Rıjov bu hâdısenın ılım ve ö t e vandan Batıh ılım adamları, bır esrar perdesı ıle ortulu Rus 696.246,37 Pnm teknık alanında yenı bır ba e z . atıs.n.n bugun değıl asl.nda cuma gunu yapılmıs olduğu ıhtıma55 086,1 n Idare harcı K\ZA BR*1\SI şarısı olduğunu v e dunva ta1 urerınde durmaktadırlar Herkes tarıhı olayın Moskoya radvosu 217 082,20 Ahnan komısvonlar nhınde ılk defa olarak bır Verilen komısyonlar Adana 12 (Telefonla) Şehrı tarafından âdeta prova S l defalarca vapürms bır pı>es şeklınde nak105.246,52 Ödenen tazmınatta reasurormsanın fezaya gondenlışını Reasurorlere devredılen prımler 428 980 28 « u . ™ ı , v x « « U m « ^ ^ n u ledılmıs olmasından şuphelenmektedır Zıra bu sabah Moskovadakı 329 332,78 ler hıssesı ve sapasağlam ınışını belırt. ödenen tazmınat mızın tanıncnış çtftçılerınden öz v abancı basın mensuplannın telefonları ıslemege baslamıs ve kenctı 166 589 74 can Atıl bılınmıven bır sebeple Muallik hasarlar ıhtiyatında mıj muteakıben Elçı ezcumMuallâk hasarlar ıhtıvatı 128 090 kalbme biçak saDİamak suretıjle lerıne saat 9 da radyolarını açmaları tavsıye edılmıştır 636 417,73 reasurorler hıssesı 2 037 947 80 le sunlan soylemıştır Carı muhataralar ihtiyatı (re Propagandava son derece duskun Rusya, netıceyı garantı etmeıntjhar etmıştır v s den boyle bır rızıkoju goze alabilir asurorler hıssesı hanç) 47 455 5S «Sovyetler Bırhğı bovle mıvdı' Çunku, ışlerın aksı gıtmesı, KAZA BRANŞI Saır netıceler 878 460 87 2 098 7o bır uçuşu daha geçen yaz dunyada muazzam bır tepkı >araMudevver carı muhataralar esnasında vapabılırdı Fakat tacak ve olav, tarıhın en patırtıh 46 442 68 ihtiyatı (net) o zaman fevkalâde guç bazı H4IAT BRANŞI fıyaskosunu teşkıl edecektı YetMudevver muallâk hasarlar bıolo:ık meseleler daha hal. kılı bır şahsıvet ayrıca, «Rusyanın 32 801,60 ihtiyatı (net) Mudevver nyazı ıhtıvatlarda ledılmemiştı Ancak Feza bır feza teşebbusunu peşınen veya 571361,27 reasurorler hıssesı Prım 3 730 906 U Gemılen ıle Startosfer Fucerevan ettığı sırada bu şekılde a44 029 49 Reasurorlere devredılen prımler 554 558 41 îdare harcı zelerınde japılan bır takım çıklaması gorulmemış bır hâdise 101107 66 Verilen komısjonlar Mınan komısyonlar 371 245 12 tecrubelerden sonra Sovvet dır» demıştır ödenen tazmınatta reasürorölum ve maluhyet tazmınatı 89 575 94 ılım adamlan Feza Gemısın. Hâlen tedavı altında buiunan Ga 117 955,38 Vâde hululu odemelen ler hıssesı 57 766 40 dekı ınsan ıçın gereklı şart 10 Nısan 1961 pazartesı gunu Ankara 6 Noter huzuru ıle garın, ve butun Moskovava getırılecek cuma gunu dunjaja tanıtılaIstıralar Muallâk hasarlar ıhtıjatında 141 014 34 ları temın etmışlerdır Umum Mudürlük bınasında yapılmıştır caktır Kendısıne, muazzam bır kar 89 539,10 Ikramıveler reasurorler hıssesı 4 000,1 003 237 18 Insanın Fezaya bu ılk uçu şılama torenı vapılacaktır Mıllı Muallâk tazmınat ıhtıvatı • 144 766 4D şu, sevyarelerarası sevahat. Rıvazî ıhtıvatlar 8 909 521,20 14 003 353 91 H4YAT BRVNŞI ler yolunda ılk adımdır Mudev\ er rıvazî ıhtı\ atlar fi 427 4*îfi fin Bıhndığı gıbı, şımdı bızım Mudevver muallâk tazmınat •1ALJ NETICELER bır Feza Gemımız Zuhrere 75.590,02 ihtiyatı (net) uçmaya devam etmektedır . Mudevver zarar (varsa) Bastarafı 1 ıncı savfada 1 482 572 49 Pnm Ancak bu gemıde henuz ın resı sırasında geçmış devrın endıLmumı masraflar Ahnan komısyonlar 593 401 77 94 466,24 san yoktur » şelerını ılerı suren uvelere bır ce Vergı ve mukeüefıvetler Ikraz faızlen 46 981 64 Elçi Ekselans Rıjov daha vap maksadıvle sovlenmıştır Verılen faızler Ölum ve malullyet tazmınatınA D \ N A Şubesınden 3340 No hı hesao sahıbıne sonra sunlan ılâv e etmıştır Ikı gundur Temsıl"iler bu mad 27 654,9U da reasurorler hıssesı Hısse senetlerı ve tahvıller «Vatanımın veni başansı de hakkında aoruşlerını Mechs Vâde hululu odemelerınde rekıvmet tenezzulu banş ve butun msanhğm kursusunden açıklarlarken vicdan 29 663,7ü asurorler hıssesı selâmetı lehıne olduğuna ına \mortısmanlar hurnvetının menleketin gerçekle41 549 19 60 779 93 îştıralarda reasurorler hıssesı nıvorum » rıne gore vazedılmesı endısesım a) Demırbas amor1500SIRKECT Subfsınd«"i 21594 Nu 'u hesap sahıbıne Ikramıyelerde reasurorler Hıs Dığer taraftan Amenkan ızhar etmışlerdı tısmanı 7 625,79 Rıvazî ıhtıyatlarda reasürörler Buyuk Elelsi Ekselans Rav. Komısyon uvelennden Bahri b) Gaynmenkuller 3 959 885,87 hıssesı mond Hare ıse cEnteresan Savcı bu madde hakkmda soz a amortısmanı 33 923 40 Muallâk tazmınat ıhtiyatında bir hâdise Fakat bu hususlarak «bız burada Drensıplen vaz S6 975 74 c) İlk tesıs masreasurorler hissesı ADANA Şubesınden 3140 No lu hesap sahıbıne ta bır beyanatta bulunmak ederken Turk gerçeklerını de dık rafları amortıs Muhtelıf gelirler (mukavele kendı faalıvet çerçeveme gır Isabet Ermişür. kate alarak maddelerı ınsa edece25 385 75 manı (varsa) harcı vesaır gelirler) 14 288 892 93 medığınde n daha fazla konu. ğız Tuk mılletının ^navasasının samam» demıstır ınşasında bız burada sadece hiTr Karsılıklar MALİ NETtCELER metkarız Maddelerın formule e Mudevver kâr varsa kazanan 1000 500 100 ve 50 hralık para ıkramıv°lerini a) Ödenecek v erdılmesınrie su ve\a nu erupun hısHısse senetlerı ve tahvıller gelırı 170 mudi e sub°l"ic° rı pl'nnla ıhharda bu''inıılmıı=tur gıler karşıhgı lerınden zıvade Turk mılletının a) Kupon bedellen 226 512 46 b) Dıger karsılıkarzusunu gozonune almak eerpkır b) Kıvmet artısları 226 512 46 lar (varsa) Devlet ıcra organları arasında bu konuda bır makam veva meıcı va Ipotek faızlerı 875, ratmadığı ıçın bu madde nrensıDıger zararlar ^hnan dığer faızler 9 456,59 635 184 21 pın tam ıfadesıdır» demıstır Dı10 Temmuz 1961 tarıhınde vapılacak Gavrımenkul gelırlerı (net) 96 190,67 Baslıratı I m c *'* v< Şer komıs\on uyelerınden H V Muteferrık gehrler 0 02 W 034 "4 'elkı gece tıyatrova kendı ozel K 4 R (varsa) Vehdedeoelu ıse »Dınin «ıvaset a4"3 7o7 93 ırabası ıle gıtmıs ve makam ara. lanında ıstısmarını onlemek bevelaları ıle gıden Beledıv e ve VıliZ A R A R (varsa) Mudılerınc bol şanslar dıler tınızin tarıhî vazıfesıdır» denıs ve YEKÛN 19.085142 15 YEKÛN 19.085.142 15 ıret erkânı hakkında «Bu mesele daha sonra dın eğıtımmden bahset Ankara. Istanbul Iznıır Adana. Eskiçehir, Kayseri kı uç gune kadar halledılecek. mıstır • demıstır inönünun büstunu parçalayıp gömen köy muhtarı Eichmann'la ilgili kararın Kaza geçiren pazartesiye tefhimi bekleniyor Çekleri ameliyat için Pragdan doktor geldi Ruslar Dün Fezaya ilk insanı Gönderdiler M. B. K., seçmen yaşının 21 olmasına taraftar Samsun'da bir hırsız şebekesi yakalandı «Hacıyatmaz» İzmir'de Moskova derhal propaşandaya başlıyor Kaphcada boğu'du Feza yanşı çahşnıalarına 20 sene önce başlanrrnştı Tepkiler Bir şofdr kudurdu HALK SİGÖRTA TÜR K ANONİM ŞİRKETİ 1960 SENESİ BİLÂNÇOSU A K T İF PASİ F Gagarin'in durumu Simdî ne olacak? B OR Ç ALACAK Ne dediler? Tamamlayıcı bilgiler Bir çiftçi intihar etti i RAYBANK 1 1961 Yılı Birinci Ikramiye Çekilişi Bu zengin çekilişte : Ankara Yenişehirdeki Apartıman Dairesi (Veya 40.000. L.) Vicdan hürriyeti ile ilgili Anayasa hükmü 10.000 Lira 5.000 Lira Ayrıca: Tulga «Makam arabalan meselesi bir iki güne kadar düzelecek» dedi. RAYBANK Zengin İkramiye Cekilişinde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle