14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Mart 1961 Bastarafı I ıncı saiııtede Bastaraft l ıncı sahıtrde nna izin verilmiştir: lık fiyat, istihsal masraflarını karKocaeli, Bolu, Sakarya, Bur«a, şılamak için kifayetsizdir ve pek Eskişehir, Balıkesir, Çanıkkale. İ7az k â r bırakmaktadır. mir, Edirne, KırkUreli, Tekirdağ. California Senatörü Engle teşAdana. Hatay, Mersin, Muş, Kayvık edici bir zacnmın yapılrnasını seri, Zonguldak, Gaziantep, Kars, ve Amerikan hazinesinin 35 d o Ağrı ve Erzurum. larlık resmi fiyatınıa 36 ya çıkaGenel tdare Kurulu üyeleri bu rılmasını teklif etmijtir Alaska illerın kuruluşunda bulunmak uzeSenatörü Bartlett ise, maden ocak larını canlandıracak tedbirler alm i Sıvas 26 (Telefonla) Şehrimiz I asıllı iki kardeş Müslüman olmuş re vazife taksimi yapmış ve illere hareket etmistir. dığı takdirde, Kuzey Amerika kı deki ilkokullar bu yılın haziran I lardır. olan . Erno H. Kıss ile kızkardeşi tle. tasında senede t a k n b e n 500 milayında l<tantaulda açılacak Dığer iilerde teşkılât kurmak yon dolarlık altın istihsal edıle Dünva Resim ve Desen Sergısine no Pisak, Sakarya Valıliğince ta için yapılan temaslar da evvelce mamlanan formaliteler sonunda oğrencibileceğıni ılerı surnaüştür İkma katılacaklardır. îlkokuî olduğu gibi te.nkınh hareket ptlın arttırılması. Fort Knox'ta, e ] Ierinin hazırlıyacakları eserler. 20 j Müftünün buzurunda Mu'Iüman mek prensıpır.e tıtızlıkle riayet erımiş olan altın stokunu takvıye majısa kadar Millî Eğitim Ba I dinini kabul etmislerdir. Her iki dılmesıne ve basiretın elden bıraedecektı. Bazı senatörlere göre al j kanlıS'.na grincierilecek v P orada kardes, kendileriyle görüşen ga kılmamasına, parti prenpiplerini tın.n, halen Amerıkada ıhtıyaçtan ınce'.=ndikten sonra seî^ıye çıka zetecilere. gece ruvalannda Müs benırr.sıyen ve tuzuk ahkâmma macak değerde olanlar tstanbula yol luman •olduklarını gorduklerini ni bir ha'ı bulunmıyan butün vaçok fazla istıhsal eriılen DUgdav ve bunun üzerine Kur'anı Kerimi tandaşların parti saflanr.a alınrr.agıbı bozulmasına ımkân ulmadığın lanacaktır i incelediklerini ifade etmislerdir. dsn. Federal Hüküm^te hiç bır Sivas'ta yeni bir faili j Erno H. Ki^s. Erol Hun, kızkar sında bir sakınca bulunmadığma, munzam masraf yuklemeden Fort Saj'in Devlet Baskanımızın tatlı deşi lleno i^e Emıne Hun adır.ı al sözlerle açnus bulunduğu Karde^Knox'ta depo edılebıi;rdı. Piğer meçhul cinayet mışlardır. bazı senatörler de, altın maccnciÜk ve Fazılet Haftasınm tamamlanSivas Zfi, (Telefonla) İki gün iığmdekı durgunluğu VOK edecek mış bulunmasına mukabil siva"!i Selçuk devrine ait once Sarkıslanm Konok bucağın. bır kanunun hazırla:im:ima ta; partiler ve bağımsız vatandaşlar da işlenen faıli meçhul cınavete raftar görünmektedırlsr. Halıbazır arasında ebedî kardeslik duygu ve paralar bulundu da Amenkanın altın madenierin dün bir yenisi daha eklenmiştir. Sıvas 26) (TeVfonla) Divrik. havasının daima aynı tazelikte yaKaraçayır bucafımn Velledin kö den sadece vuzde 5 ı faal ha,derfamo köyünün Karadut mev ratılmasına hem parti olarak kendi yünde Dursun Ince adh bir şadir. Memleketin Utın stcl < kiinde Selçuk devrınden kalma bünyemizde, hem de memleket çason 3 sene zarfındaki tozkoparan hıs bıçakla deiik deşik edilmiş va olduğu tahmm edılen eski gumu? pında gayret sarfedilmesinin luziyette bulunmuştur Jandarma Her türlii kontrolden uzak sereilerde değerinden katbekat pahalıya ihracat dolayısıyle 5 mılvar dolar teşkilâtı meçhul kaatilleri ara. paralar bulunmuştur 5000 lira de zumlu olduğuna karar verilmiştır.» lık azalmiftır. I . T J . nin Gcnclik Teşkilâtı ğerinde olduğu tahmı n olunan gü alış veriş yapmıya hazırlanan Araerikan bahriyelileri maktadır. Hür dünyanin altın ist'hsali karuido muş paralar muhafaza altır.da Ha Mjşdencılik mütehasii ;îarıtıa goTurkıyeye 440 kışı geliyor intibaı B*»laralı I ıncı sahıtede 26 (CumhuriyetTeleks) Zîmmetine para ecirip zine Genel Müdürlüğüne gönderil Ankara.Türkiye Partisi Gençlik sergpler ominden uzaklaşiyorlar n yarattı. Onların da çıkış iskele re, Wa=hington'un birnz de^teğ" miştir. Yeni dı Kuçük bir serginin yanmda leri önüne sergıler kuruldu, tak le. Aınerikan altın m a i ? n i kayrak Teşkılâtının kurulması do'.ayısiyle, ortadan kayboldıı tam bır saat durarak bunları tet siier kuyruk yaptılar ve böylece ları Fort Knox"taki v« o ka v::da 10 İzmit'te karrieşlik bu teşkilâtın başına getirilen AvuDiyarbakır, 26 t Telefonla) Er tdebılece'<tır. kık V'ım. Durum şu idi: Serginin turist mevsımıne girerken, bu se milyon ons ılâve kat Sadık Tanrıverdi bugün bir Geçen yıl zarfındaki Am»rı<dn al diş ilçesi Tekel Satış âmiri Izzet. haftası ustunde bınbir çeşit ağızlık, kü ne de ne şekilde hazırlandığımızı basın toplantısı yaparak, temel gotın ıstihsalı 1.7 m i l y o n ons 1 ur tın Demir adh bir şahıs. zımmetiçuk nargıleler ve buna benzer efkârı umumiyeye ve bütün dünIzmit 26 (Telefonla Devlet ruşlerını açıklamıstır. Basın topşark işlerı bulunuyordu. Hepımi yava bır kere daha ızah etmış ol dunya r.nkmin toplamı :se taKri ne 20 bin lira geçirerek ortadan ve Hükümet Başkanı tarafır.dan lantısı yapılırken salocda, partının ben 34.3 milyon ons'»:ır. Aiıcrıka kavbolmuştur. zın bıldiği ve her zaman pıyasada duk. açıla n Kardeslik Haftası münase ileri gelen şahsiyetleri de hazır buFirar eden Tekel Âmiri, Emni betiyle Petrol Ofis Madeni Yağ lunmuşlardır. Bılindiğı gibi bundan bir ay ka daki kayıtlar, 1960 ia J1.4 mllyon 25 kuruşa satılan yasemın ağ.zlıklar 2.5 lıradan satilmak ıstenıyor; l dar evvel Istanbul Vilâyetinin te ons'la Güney Afrika Birliğıni müs yetçe aranmaktadır. Harmanları tesisleri tşletmesı Mü Tanrıverdi. Türkiyede gençlik narguelere ıse esas fiyatlanndan ] şesbüsü ile bir turizm kocnisyonu tahsiller listesinin başma kovmak durluçunde bir toplantı yapılmış. konusuna temasla. «Artık. Turkiİki Macar, Vlüslüman tad.r. Güney Afrika Birlıği .ıltının beş mısh fazla ücret talep edili! kurjlmujtu. Bu komısyon da aratır. fşletme Müdürü i l e bir işçi, yede gençlik. butün az gehşmis yordu. Gemılerden çıkan yüzlerce ; lar:nda komısyonlara bölunerek istihsal maliyetı son nenolerde oldiî arkadaşlarına hitap ederek hafta memleketlerde olduiu gibi. tonlubaşladı. Her zaman 25.03 ile 22.16 dolar arasmıLnlrr v e l Izmıt 26 (Telefonla) Sakarya nm mânâ ve önemini anlatmışlar mun genel gidiM hakkında fıkrı odenizciden hiç olmazsa yüzde yır çalışmalara mısi bu sergilerden alışvenş et oldugu gibi, bu sefer de komisyo gittikçe duşmektedir. Rusyanın ;,1 Valilığıne muracaat eden Macar dır. lan ve sozü dinlenen etkılı bir züm na havale edılen ışlerden sadece tın istihsali de. her ne katlar 1939 mekte tereddut etmiyordu. redır» demiş ve par".isının «Bu gerdanberı bir devlet ?ı»rı olnrak sak Sergilerden kurtulan denizciler, bir rapor geldı ve sonra bu rapor çeğı bilen, şuurlu ve sorumlu Turk lanmak'aysa da, ^enede 10 ilâ şofurlerin hücumuna uğruyor. tak | ne oldu, hıç kimse bunu hâlâ çöpençlığinin yaratıcı kab'lıyetlerıne sılerin çoğunun saatleri işlemedı 7erredı. Komisyon bu çene mem 17 milyon ons arasmda tahnvn eher turlü gelişme ve yararlı olma imkânını vermeye kararlı olduğuğınden turturabıldıklerını ıstiyor leketimize fazla adette turist ge dılmektedır. Kanada ıia nıir dünnu» ılâve etmıştır. lar, gitmek ıstedıkleri yerlere en lecegi istıhbarı üzerıne kurulmuş yanın bellıbaşlı müst.ni'lerırıtlen uzun yollardan göturülerek yapı tu. Görülduğu gibi turistler mem birıdir ve 1960 ta 4.6 milyon ons Gazetecilerin sordukları çeşitlı elde etmıştır. Amerikanın hi.li Bastarafı I ınci sahıtede Bastaratı ı ıncı sahifede soruları da cevaplandıran Başkanlabilecek en büyuk istismarı ifa leketimıze gelmeğe baslad:; fakat hszır altın istihsali. pntsrisan ol ve kongrelerin tanıamlanmpsından etmekte aslâ tereddut göstermi ısre o zaman da komısyon ve tat duğu için kaydetmeğe değer, Fort sonra da, parti kuraluvı en geç Kemal Ungan. bugünkü izahatın dan sonra, partinin genel sekreteri da hemen her gun, hilgisizlik vü Dr. Irfan Aksu konuşarak C.H.P bi":atçıları ortadan yine her zayorlardl. Knox'tan dişçilere ve dığer ihti temmuz ayı içinde topianmıs ola zünden tahrip edilmekte olan Tür ni tenkıd etmiştir. Fiîonun gelişinden hemen bir man olduğu gibi kayboldular. kiye tabiatınin sariece bir şube Memleketimızde turızmi teşvik yaç sahiplerıne satilmak için çe caktır. g.ın sonra büyuk bır turist gemi Feyzioğln'nun açıklamaları Dıger taraftan C. K. M. H. l.'mu müdürlüğü teşkilâtı tarafından on sı de limanımızı ziyaret ettı. llk j kanunu yürurlükte bulunuyordu. kılen ••niktarı kapatam yacak kami tdare Heyetı de 1 nısan cumar lenemiveceğmi ve hir vılda yurt Adapazarı. 26 (Telefonla) Tudar azdır. önce bu geminin gelişı; daha doğ BL kanun kurulan bütun turistik Son avlarda dolann düşmesın tesi gunü saat 15 te »cn'l merkcı topraklarından 500.000.000 mptre ran Fevzıoğlu Temsılciler Meclisi rusu içindekilenn hensınin milyo muesseselere büyük bir serbesti yukselmesınden de toplantıya çağırılm^tıküp toprağın denizlere taçındığıt'.ı, üyelerınden Selâmı Savaş ile buverıyor: hattâ hat*§ korıtrolların den ve rubîenın ner olduğuna dair çıkan haberler Gürsel'in açıklaması Rusya ıse, senede bunun 700,000 dekar toprak ettiği gun şehrımıze gelmış, CJi.P. İl muhtariyet dera vuran pivasada sanki bir turist gemisi da dahi kendılenne tereddütleri dağıttı ni ve bu miktarın da 20 35 kilo Merkezinde partılılerle bır toplantarıyordu^ BasınYaym Bakanı bu 300 400 miıyon dolar ara = ında deşelmiyor da, kazıklanmak ıçin tı yapmış ve çeşıtli sorulara cevaSıyasi faahyetıer üzerıne konulme.zudakı tetkıklermıien scnra ği~en tedıye muvazenesındeki kro muş olan kayıtların 1 nisan cumar metre uzunlukta bir vatan topra ben, oz olarak siyasi kanaati ne onik açıkları, maden ocaklarır.dan ğına bedel bulunmasma rağmen «Turistik yerlerden utandım» belur^a olsun, vatandaşlar arasında tesi gününden itibaren hafiflctileyanatmı vermekten çekinmedi. fs çıkardığı altınlan h ü r dün\a pi ceği hakkında, Devlet ve Hükümet hiç kımsenin bunun hesabını sor kardeşlık duygusunun kökleşmes;tarbul Belediyesi Neşriyat Mü ya^alannda satmak suretiyle ka Başkanı Orgeneral Cemal Gürsei'in mariıfiını söyle.Tii?tir. nin milli butunlüğumuz bakırrnndu:lüğu basınyayın ve turizm hü patmak yoluna gitmektedır. Sov evvelki gun verrr.iş olduğu beyaUngan daha sonra, yılda 30 bin dan elzem oldufunu. Turkçe ezan viyer.ne büründukten sonra haz:r vet altın istihsahnin b i r k.smı, ki nat, iç politıka çevrelerindekı te hektar arazinin ağaçlandırıîmas' ve Kur'anın kanun yolıyle değıl, laitti rapoıu Ankaraya ılgililere ralama ve odunç verme kanunu reddütleri tamamen ortadan kal na mukabil orman yangınları se vatandasların ^ığduvusu ile halleolarak göıjerdı, bu arada da turistik yer geregınce 1942 de yardım dırmıştır. Yıne Gürsel'in if.tdesi bebiyle, 45. tarla açmak yolu jle dılmesı lâzım geidığmı. Nadır Nalerin her türlü fivat tesbit ve kon sevkedilen Amerikan madencilık ne göre, bugun yayınlanma^ı bek de 7 ki, cem'an 52 bin hektar or di ve diğer namuslu yazarlarımi/nn Bastarafı 1 inci sahifede trrlunun ker.disine verılmesinı is makmeleri sayesinde LTiümkun ol lenen ve kayıtlardaki hafiflemenin manın tahrip edıldiğini acı bir ı bu hususta deferli > azılarıvle önkredinin gerekli yerlerde kulla teT.esine rağmen henüz ortaya hiç maktadır hangi esaslara dayanacağın' belirte fade ile anlatmış, dâvanın büyük, cülük yaptıklarını. Millî Bırhk KoKusyanın oyunları nılması safilanmış olacaktır. bır r.etice ç kmad1. Yalnız eurr.arcek olan kararname, seçimlerin çok alma n tedbirin çok küçük olduğu mitesınin ilkoğretim dâvasını halMuazzam 1960 61 altın balonu, yaklaştığına belirli bir işaret ola nu belirtmijtir. tesı günkü Belediye bülteninde. Batı Alman kredisi letmek hususunda şimdiye kadar ihtiyatlarının rak kabul olunmaktadır. Bu beyaDiğer taraftan Federal Almanya turistik j'erlerın de belediyeler ta Amerikanın altın Erozyonunj derelerin boz bula porülmemis bir a d m attığını. son Hükümeti ile Hükümetirnız arasın rafndan kontrol edileceği ve kon 1949 daki sevıyesi 24.4 milyardan nının tahakkuk safhasına geçmesi mk akmasına. insanoğlunun avcı \"ergı kanununda kantarın topuzuda bir süredir ara verilen kre3i;trc! ekıplerinin hazırhyacağı ra 17.4 mılyara (hur dür.ya ihtiyatla halinde umumî efkârda ve dolayı hktan çiftçilığe geçışınde bilginin nun bıraz kaçtığını, fakat hatanın mıizakerelerine oisan ayınırı orta. polırın Ankaraya gonderileceği rı yekununun yüzde 44 ü) duş siyle pivasada da büyuk bir fe hâkim olmamasm.n sebep olduğu duzeltılmesi için çalışıldığını beyan mesı üzerıne, tamam<n sönmüştür rahhk doğacağı ifade edilmekte nu ifade ettikten sonra. bu teşki etmiştir. larında Bonn'da t=krar başlanaj bil<iar:ldı. raktır Bu müzakereler için gerek I Bugünkü mevzuata göre Bele Duşuşun başta gelen sebebı, tkin dır. lâtin ve tahsısatır genışleti'mesiBonn'da ve gerekse Ankara'da dıye, turistik hıç bir yerde kon ci Dünya Harbmden sonra yapıÖte yandan, siyasî hayatın uzun ne ve bir orman bakanlığının kuMaliye Bakanhğında bir avdanbe tro[ j'apamaz yapsa dahi gordü lan ve yekunu şimdi 85 milyar do zamandanben sınırlandınlmış bir rulmasının lüzumuna temas etmiş Felçli ve hareket kabiliri çalışmalara devam edümekte ğu herhangi bir usulsuzlüğü ce lara varan Amerikan yardımıdır. halde bulunması dolayısiyle bir tir. yetinden mahrum kimsedir. Maliye Bakanlığında yapılan zalandıramaz; korkutmak için Geçen sonbaharda, spekülâtörlerin hayli zayıflamış olan parti bünyebu çalışmalara Devlet Plânlama ya;Jığı cezalar da buz üstune ya oyunları, altın fiyatlarının Londra lerinin umumî seçimlerin arifesinler iş istiyorlar piyasasında Kore harbinden son de takviye edilmesine imkân vereTeşkilâtı ile bazı Baka.ilık uzman zılrıış yazılarda n farksız olur... rakı en yüksek seviyesine ons'u ceği anlaşılan önümüzdeki intikal Bastarafı I ınrı vahıtede ları da katılmaktadır. Bir Domates Kıraiı, arkasmdan 40 dolar çıkmasına yol açmıştı. Baştarafı I ıncı sahıtede 900 binin ustünde malul bulunmak Bu arada yarım kalan raüzake! bir Patates Kıralı bu durum kar Eısenhower'in son günlerinde baş devresinin çok hareketli geçeceği reler hakkmda bazı gazetelerde şısıada İstanbulda kazıklanmaktan lıyan ve Kennedy devresmde de anlaşılmaktadır. Zira, bugün ya ana konusunun Laos meselesi ola tad:r. Vakıflar ve lktısadi Devlnt yınlanması beklenen kararnameyi Te^ekkullerinde bunlardan yuzde Alman gayrır^smi makamlarına kurtulamıyacak; Amerıkalı deniz deva.n eden dolann kıymetinın mu ilgi ile beklemekte olan eski ve cağı bıldirilmektedir. 3 nispetinde istıhdam edilırse milatfen Almanların yatırım kredisi erleri 10 kuruş maliyetı o'.an ya hafazası gayretlerı, Amerikan al yerleşmiş partiler ,ilk iş olarak ve Dean Ruık'un demeci lî gelirimizde 3.5 milyar lırahk arvereceği. hibe vermiyeceği. bu J serrjn ağızlıkları bu düzen için tınının ihracı cereyanını yavaşlat süratle kongrelerini yenilemek huSEATO Bakanlar Konseyi top tış olur.» demiştir. yÜ7ricn muzakerenin durduğu yojde daima 2,5 lıraya alacaklar, git tı ve nihayet tersme çevirdı. Mart susunda dünden itibaren ihzari ma lantısına katılmak üzere bu sabah Bundan sonra hastahanelenn yülunda çıkan haberlerle ilgili olank ı tıkleri yerlerde de bol bol bizım ıptidalarında Amerikan altın stok hiyette çalışmalara başlamışlardır. Bankonk'a gele Amerika Dışişn rekler acısı duıumundan bahseden konuştuğumuz Maliye Bakanliçı propagandamızı yapacaklar. larının seviyesinde ılk defa olarak Bilindiğı gibi, ocak, bucak ve i leri Bakanı Dean Rusk, Amerika dernek başkanı, Isçi S'.gortalarmın ileri gçlenleri, bunu.ı asla do3""u Mevsimın oncü tunstlerı işte bir değışiklik kaydedilmedi. 15 tibari üçe teşkilâtlan. Millî Bırük nın Laos hakkındaki Ingıliz teknlmadığım söylemi'lerdir. Türkiye | bfiyle kars.lardı. Gideıi^rken de mart, Amerikan altın stoklarında Komitesinin çıkardığı bir kînunla üflerini genış surette destekledi 500 liraya imal ettırdıği tekerlek'.i Hükümeti de avrıca porjesiz kre şu şekilde konuşuyorlard;: «Tı:r kı 11 milyon dolarhk artış dola lâğvedilmis bulunduğundan parti ğini soylemiş fakat Sovyetlerin bu sandalyelerin. ıhtıyaç sahıbı ı<=çıriiyi istememekte ve böyle bir kıye bir zorluklar memleketi ve yı;iyle b ı r dönüm noktasıdır. Zi ler, ilk olarak, hâlen en alt kade teklifler karşısındaki tepkisinin lere yüksek fiyatla satıldığını ıddıa krediyi cazio bulmamaktadır. Ay gezdiğimiz yer:er: n er nahalı<= .. ra 1959 temmuzundanberi böyle me durumunda bulunan ilçelerin ne olacağı hakkında bir tahminde etmiştir. r'ca, memleketimizin bugunkı. Erol DALL1 sıne önemlı b i r ıçerı doğru altın kongrelerini tamamlıyacaklardır. bulunamıyacağını belirtmıştir ekonomik durumunun kısa vadelı akışına rastlanmamıştı. Batı Al Bu suretle, uzun zamandanberi geAmerikan Hav a Kuvvetleri nakk'edi almaya müsait olmadığı, B U L M A C A man markı ve Holânda guilderinin nel merkezler tarafından seçilmiş liye uçakları bugün Bangok'ta :k < deme imkânlarının dar olduŞu ü.^e değerlerinın yüzde 4.75 nispetinde müteşebbis heyetlerle idare edil nıallerini yaptıktan sonra memle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rir.de durulmakta ve yapılacak arttırılması, Amerikan altın stok mekte olan ve teşkilât tarafmdan ketin içlerine doğru hareket et>ardımın hib e veva buna yakın benımsenmediği için türlü ihtilâf mişlerdir. C124 ve C130 tıpı olan 3 larına oıunzam bir kuvvet sağla(bir kısmı hibe, bir kısmı da uzui ların doğmasma vesüe teşkil erlen uçaklar 15 tanedır. Emin bir kaymıştır. vpdeli kredi) bir şekiide olmasına Amerikan altınının tozkoparan hahhazır ilçe idare kurullannın naktan alınan habere göre uçak 2 ve bunun için de iç fiiansrnamn s ihracı sırasında Sovyet Maliye Ba yenilenmesi imkân dahiline gire lar Laos sınırı yakınındaki bir ye 3 sa lanmasına çalışılmaktadır. cektir. re gitmektedirler. Bunlara göre. Garbuzov, Rus mecmuas; Bastaratı ı ınrı sahifede kanı Buna müvazi olarak, yeni kurul Amerika bu hareketi ile Laos o 4 Federal Almanya'dan alınacak «Communist» in ocak nüshasına kredi daha ziyade bu yıl bütçesi lan:ısında, Kıbrıs Halk Partisi Ge şimdı belki de dyle yaptığından muş olan partiler dc ana teşkilât laylanna resmen vardıma başla5 nin ana k^rakteri olan «yarım kal nel Sekreteri Avukat Ayhan Hık piçmarriık duyduğu bir makale yaz ağlarını genişletmek gayesiyle bü mış sayılmaktadır. mış yatırımların tahakkuk ettiril metin, geçen hafta îstanbulda ken mış, d o l a n n kızak üstunde durdu tun yurt sathmda harekete geçe Dığer taraftan Amerikan yedin 6 m<îsi ve tktisadî Devlet Teşekkü! di a>yhıne verdiği beyanatını ce ğunu ve dünyanın en müstakar pa ceklerdir. Siyasî hayatın kayıth ol ci filosuna mensup gemilerin de vaplandırmıştır. i duğu devrede dahi hiç de azımsanl^ri i!e tller Bankasını.ı yatırımEr. Kuçük, göçlere tedhiş ve rası olarak yerini rubleye bırak mıyacak bir yarısma halinde bu Laos açıklarında bekledikleri bill?.rını karsılamıya matuf rlacakdirilmiştir. mak üzere bulunduğunu iddia etS • ır. Maliye Bakanlıftında vapılan baskmın değıl. işsizlik ve iktisadı mışti. Buradaki Maliye uzmjanla lunan yeni siyasi teşekküllerin, bu Laos'ta son durura 9 calışmalarda hazırlanarak Türk krızm sebep olduğunu, bundan ken rınm belirttiklerine göre Garbu defa daha da şiddetlenecek bir tem Gele a son haberlere göre, solcu '?zi üzerinde bilhassa bu alanda disi ile arkadaslarımn sorumlu ola zov, rublenin deljermın yeniden a po ile. ve mefsuh D. P. den ?rts Patet Lao Tcuvvetleri. giriştikleri mıyacağım, Turkiyeden gelen yarkalan oyların pesinde bir müca SOLDAK SAĞA: incelemeler yapılmakta ve memdımjarın israf edılmediğini, Büyuk yarlanması üzerindeki esrar peranlaşılmikta son taarruzların neticesinde La 1 Vılâyetlerimizden biri. 2 loketin ihtivaçlannın tesbitine ça elçilık ve Konsolosluğun murakabe desini aralama°a yana= namış Sov deleve gırişeceklerı dır. Ancak. bu mucadelenin rnem os'u ikiye bölmeye muvaffak ol Cıhetlcrden biri. 3 En çok. 4 lı^ılmaktartır. si altmda harcandığını belirtmistır yet bonoları üzerindeki muamele lekette havayı gerginlestirmeğe muslardır Amerika taraftan hü «Hızla al ve fırlat!» mânasına nıürekHükümetimiz Almanya'dan alır:c at kep bir emir. 5 Tek gozlerde birer Dığer taraftan Türkiyenin Kıbrıs tâlik edildiği zaman. 1947 ve 1957 matuf bir i=tikamette gelişmesini kümet birliklerinin halen nacak yardımın miktarı üzerind? taki Buyukelçısi Emin Dirvana da de devlet borçlarmm bırer kalem önlemek için her türlü tedbirm halinde bulundukUn, f'kat şeri harf. 6 Coşlıunluk eseri gösteren f'pğil daha ziyade <:ckil ve usulü verdiğı beyanatta, Ayhan Hikmetın darbesiyle silindiğinden bahset alınacağına muhakkak nazarı ile çekilisın bir bozsun nalıni a'ma sarhoşlann yaptıkları manfetlerden, bir zaman parçası. 7 Ötedenberi ıi7prinde durmaktadır Türk h«yeti Istanbul gazetelerinde çıkan beya memiştir. Dolann önündeki felâ bakılmaktadır. | dığı söylenmektedir mevcut çağ, bir emir. 8 Her hangi muhtemeVn 7 nisan tarihinde nat.ndan duyduğu üzüntüyü bildir ketler hakkında G a r b u z o v u n ileMoskovanın tepkisi M. B. bir alış verişten sonra bedava olarak Born'a gidfcektir. Daha önce de mis, Anavatandan gönderilen yar ri sürdüğü dehşetli mülâhazalann, ] Buradaki siyasi müşahitler. Gro verilen bir kısım mal. 9 «Çift savıtzmir'de memnnniyet ^Jldirdiğimiz gibi bu yardımın 300 dırcların Türk makaralannın ciddi Kremlinifc rutüe etrafında fırılmiko'nun Kennedy'doo bir rande da dağdaki keçi yolu» mânasına iki îzmir, 26 (Telefcnla) Siyasî familyon D. M civorında olacağı murakabesinden geçtiğini sözîer: daklar çevirdiği bir zamana tesavu talep etmesini muspıît bir adım kelirr.e tahmi.i edılmektedir. düf etmesi dikkate değer. Mo^ko aliyetlerın 1 nisandan itibaren baş olarak karşılamakta, ancak ne eklemiştir. YUK'VRID'VN AŞAĞIYA: hyacağı yolunda Devlet ve Hüküva, yeni rublenin Amerikan pararüşmenin Laos buhranınm haliın 1 İstanbulda koşe başiannda pişi J sı karşısındaki değerinin eski za met Başkanı Gürsel tarafından dun de ne dereceve kadar nııiessir o rilıp satılan yemis cinslerinden b^yapılan açıklama. sehrimizd?ki par rinin ticaretıni yapan kimse 2 Ka 5 manki 0.25 dolar yerine 1.11 dolar ti idarecileri arasında büyuk nıem labileceğı hususunda ketumıyeti olacağını açıklamıştı. Fakat vatan nunluk uyandırmışt'.r. C. H. P. îl muhafaza etmektedirler. Avnı rcv raderizin yavnısu clan deniz. 3 i olarak kulIsmUnlardan, i da?!annı 10 eski rubleyle b i r yeni Başkanı Dr. Lebit Yurdoğlu «Biz reler, önümüzdeki 24 sa.iHn bir RIe?ken Avrupadı bir yanm ?da sini değıştirmeğe zorlıyarak. as ce bu haber, genel seçimir. yaklaş dönünı noktasına varan Laos me çevrılinee Tersi eski savaş silâjılsno!ur. 4 lında rubleyi yüzdp 50 den fazla makta olduğunun bir işaretidir. «ele^inde karar <=aati oli'.'aJırn nızdandır. 5 Yemişlisi bahçelei devalue ettiğini sajclamıştı. Dunya tarihinde ıhtılâllerde surat kati çekmektedirler. Moskovamn yemış^izi ormanlan süsler. 6 Antika eşyanın son le seçime gidildiği pek ender v.ıku Laos buhrannm halli iç'.i Anelosığındıklan yer. yanaşm;ımısı Şehrimizdeki 5 trafik bulmustur.» demı? ve «Kinlerimi Amerikan tezinebir ikinci Korehadünyamıza 380 ihzi, sempatilerimizi, dert ve sevinç linde. dünyanın bin kilometre ukazasmda 2 kişi öldü, lerimizi tamamen unutarak mem tilâfı ile yüzyüze ielec3!';intlen enzakta bulunan bir peyk. 7 • • Çevri Bastaratı 1 inci sahifede lekete hakikî demokrasinin yerleş dıse duvulmaktadır. mesi yolunda hükümetimize yarFilipin'in teklifi lın.ce bir adı da saatlerde yarahlardan birısının dadımcı olmalıyî?» diye ilâve etmişFilıpin Cumhurbaskanı Carlos ".motorbot» olan ha oldüğü söylentısi çıkmışsa da deniz naklive vaGarcia bugün verdiği bir deHaydarpasa Hastahanesi ilgilileri tir. •ıtası belirir. bir Birleşmış Milletlenn Y.T.P. ll Başkanı Fethı Pekın meçte bu konuda bilgi vermemişlerdir. duruma acele mü D'Tku hulmacanınsoru edatı. 8 Öteyandan Yenikapıda plâkası de, haberin bir müjde olarak kar Laos'takı tiallpdilmls sekH Kendiliğınden gedahale etmesini istemi? ve tesbit edilemiyen bir kamyon, Da şılanmasını sövlemiştir. liçıp büvüme hali. 9 Güzel ve İzmit'te dünyanın bu bölgesimle barış'.n hos büj'ük ilân levhası» mânasına vutpaşada oturan 946 doğumlu Erol îzmit 26 (Telefonla) Bir kaç ancak bu yoldan .ağHııabileceği iki kelıme Ayar isımli 15 yaşındaki çocuğa bazı çarparak olümüne sebebiyet ver îün önce i=;tifa eden C.K M P. tl ni ifade etmiştir. TaraNız İdare Kurulu yerine bugün müte çevreler, Laos'un BirleşTiiş Millct mıştır. tesekkül efmistir lerin teminatı altına alınmasını îlgilılerm ihmalı yuzünden 15 sebbis kurul yaşındaki çocuğun cesedı saat 15 e Yeni teşkil edılen kurulda, eski şimdiden iyi karşıla.nı^lardır. Lutfi Güney Doğu Asya P.ıktı (SEAkadar cadde üzennde kalraıs. raü D. P. milletvekillrinden Tokoğlu dı bulunmaktadır. TO) teşkilâtınin Ban3Dak'*a yi.pataakıben morga kaldırılmı^tır. Yeni tcşekkül eden C.K.M P. cağı Bakanlar seviyesinieki topDiğer üç kaza da sehir îçınde vukubulmus, Ta^kasapta S:tkı Ulaş Mutesebbıs II İdare Kurulu şu lantı bu defa Laos olaylnnnın ta 37. nci Hizmet Yılı ı=;inılı >ahıs ağır, Acıbademde Sa •ahıslardan tesekkül etmistir: Ali kip ettiv seyir karşısında. o'Rgan ÎNGİLİZCE ML'HASEBE finaz Subgur ile Nışantaşmda İs Haydar Oztalay. Halim Kar«h, üstu bir önem kazanmi;lır Ameve SPOR DERSLERt Cevat Söze.i, rika ve Fransız Dışişl?rı Baî'antefan Büyükkozanoğlu da hafif < u Nizamettin Yuksel =BOZA GUNIT V'ela Lıce«mden Yctışenlcr Derneğınin tertip rette yaralanmıslardır. için kayıtlar yapılmalstadır. Hadı Kyüpoğlıı. Lutfı Tokoğlu. larının konferansın •rife^n.le verf ledığı uAn'anevi Boza Günü» dün saat 15 de Vefa Lisesi konferans Sultanahmet, Alemdar Cad. Kazaları vapan otomobıilerın şo 7>ki Er em, Ziya Yuksel. Mumtaz diklerı demeçlerden toplanfnın asaionunda kutlanmıştır. Resimde eski gjnlerini anan Vefalüar görül förleri hakkında koğuşturma açıl Çoruk, tlyas Kural ve İdris Çav ğırlık merkezinin Laos meselesi 23 T e l : 22 17 37 mektedır. dar. üzerinde olacağı anlasılmıştır. . mıştır. Turizm konusund a ihmal ettiklerimiz ŞEHIRDEN RÖPORTAJLAR : Amerika altın stoklarını tekrar fakviyeye başladı H A B E R L E R I \/ıınn trı vu CUMHTTRİYET BEŞ M.P. ffazütt vt kardeşlîgn ebedî kalnasım talep etti SOGUK ALGINLlGl Sivas'lı öğrenciler, İstanbuldaki Beynelmilel sergiye katılacaklar s~ OPON, baş, diş, acfaîe, sinir, lumbago, romatizma ağnlannı teskin eder Siyasî faaliyet için Denize dökülen vatan hazırlıklar başlıyor toprağı OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR AUNABİÜR İtalyan kredisi hususî sektöre tahsis edilecek HUHDÂ MAI.ZEME S4TÎLACAKTIR Çukobiıiik Umum Miidüriüğvndeıı: Birliğımiz Mersin Nebatî Ya» ve Sabun Fabrikası hurdalı. ğında mevcut taknben 50 ton kadar hurda malzeme (yarım çelik nıil, mil, riokum. demir ve pirinç parçalan) ile Ceyhan Çeltık. Çırçır ve Prese Fabrıkamızda mevcut mustamel vida. lı parruk presesi. kapalı zarl teklif alma suretiyle satılacaktır. 1 îhaleye giris teminatı • a) Hurda malzemelerde geçici teminat 4.000. lira katî t e . minat 8.000. hradır. b) Vidah prese için geçici teminat 500 lira kati teminat 1.000 üradır. 2 îhale. 11/4/1961 salı günü saat 10 da, Adana Çukobirlık Umum Müdurlüğunde yapılalacaktır. 3 Kapalı zarf teklif mektuplarının. geçici teminat ile bir. likte en geç ihale saa'tmden bir saat evveline kadar Adana Çukobırük Umum MüdürüiğTıne verilmiş veya gönderilmiş olması lâzımdır. (Po=tada vâki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmaz) 4 Bu hususa ait şartnameler, me^ai saatleri dahilinde; a) Adana Çukobirlık Le vazım MüdürlüSünde. b) Mer=:n Çukobirlık Nebati Yağ ve Sabun Fabrikasında. c) Istanbul Sube Mudurlueunde, (Galata, Necatibev Caddesi Kozacıoglu Han Kat: 4) de görülebüinir. 5 Çukobirlik Artırma ve Eksiltme Kanununa tâbi bulunmayıp, ihaleyi yap:p yapma makta veva dilediğine yapmakta serbesttır. • •••••• I • • • • Laos için karar saali Sehir Tiyatro'arı Müdüriüğynden: Genç istidatları yetiştırmek için açılan öğretim stüdyosuna muracaat eden adavlarm 28 '3/1961 salı günü saat 14 de Şehir Tiyatroları Sahr.e Anıirhğıne gelip fiş almaları rica olunur. Kıbns'a yapslan ikinci parti Türk yardımı ELEMAN İSTANBUL'da mâruf bır lisanı. Stenografi ve daktiloya TÜRKÇE bilen bir ARANIYOR İLÂÇ FABRİKASL bihakkm vâkıf, ayrü Almanca zamanda z •\ 1 *1 • I 1 Bayan S E K R E T E R 1 arıyor. Taliplerin. bir resimls bırlikte, ücret taleplerini ve mevcutsa, referanslarını beLrten mufassal tercümeî hallerini, «TAŞ» rümuzu altmda İstanbul 176 Posta Kutusuna gönder^^^•mm meleri rica olunur. ^ı^^^ma^mammmmmama^mm^mmmmt^mmm DIKKAT D BAHAR DEDİN M: ArH^A ÇİÇEK GELİR ÇİÇEK DEDİN Mt AKI.A E K O R \ r gelir. DEKOR memlekethı yegâne Plâstık Çiçek Fabrikasıdu. İstiklâl Cad. 511. Tel: 44 53 48 Operatör Orolo? Dr. Kemal Çağlar \ No. 12 Uğur Apt T e l ; 44 14 26 J Hastalıklan Mütehassısı Galatasarav Suterazı Sok tdrar Sollan ve Tenasii! f •i Ithalâtcılaıc t } { } 4 Muracaat: 12 TJ 35 22 12 12 / f | f l | AD RCfi Q î | UULAİI Ö O ö Olî $ ENSTİTÜLEKİN. LÂBORATUARLARIN DİKKATİNE: B E C K MAN LÂBORATUAR ve AEAŞTIBMA CİHAZLARI Yedek parça çen isini faal'yete geçirmiş bulunuyoruz. Elmde BECKMAN cıhazları bulucanlarm müracaatlerinı rica ederiz. D. AKGÖNÜL Necatibev cad. 176 Optik Han Galata Tsl: 44 95 25 44 60 68 Amerikan Erkek Dershanesi TCDD. ÎSLETMESI UMUM ÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Idaremize Eczacı AlmacBktır İsteklilerin kısa hâl tercüraelerini bildirir birer dilekce ile Umum Müdürlüğümüz Zatişleri ve Muamelât Dariesi Reisligine müracaatleri tebliğ olunur (13922)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle