19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OOCÜK BAKIM! Dr. ALI ŞUKRU ŞAVLI Pek çoğunuzun tanıdığı, mrrcudu kslmadığından uzun zamandanberi intifannı bekledığınız Çocuk Hastahklan Mutehassısı Dr Alı Şükru Şavh'nm Çoeufc Bakımı Kıtabmın dorduncu baskısı, bır çok ilâvelerle ve 958 senesinln en aon yenilikl*rinı de ıçme alarak 107 resım ve 590 sahifa olarak çıkmıştır. Fıatı 10 Llra NKILAP KİTABEVI u m h u r i yet KURUCUSU: TUNUS NAD1 tır 37 ~~ı .»1 C»«. f i t £.1 nci yıl h a y ı 1 3 . 1 6 2 Telgral ve mektup adresi Cumhuıiyet İstanbul Posta Kutıuu: îstanbui . 2 4 6 T e l e f t m ı a r 2 a 42 90 22 42 96 K 42 97 22 42 98 22 42 99 No Pazartesi 17 Mart razaıresı z/ marı .DOflfiff fflfl Thrk Alman Kültiir Derneği Doc. Dr. HiTseyin Baluhan SoEyal oğretılerde mythos ve utopıa 29 mart 1961 çarşamba gunu saat 18 de Adres: «Galerı» Alyon sok 15/2, Yenı Melek sıneması yaru Beyoğlu Gırış serbesttır Numaralı yer kartlaruun her gun saat 14 den sonra Galerı'den alınması nca olunur. İtalyan kredisi hususi sektöretahsisedilecek Bakiye 25 milyon dolar, piyasadaki durgunluğun giderilmesi için sarfolunacak, 300 milyon marklık kredi için de Batı Almanya'ya verilecek projeler hazırlanıyor Lucanunızda bulunan A nenkan 6 ncı filosuna mensup mısafır denızcıler şehırdek" gezıntılerıne devam etmektedırler Bu arada mısafır fUonun kumandanlarm< w>»w» * • « » ve Marmara Kolordu Kumandanlığında verılen bır kabul resmınde haıır bulunmuşlardır Amenkalı Amıraller, gostenlennı seyretüklen Mehter takraıı ıle jakından ılgııenmışlerdır Yukarıdakı resım, lımarumızda bulunan fılonun eece manzarasını tesbıt etmektedır. ian Tumamıral J W Dabıs ıle Tum amıral Francıs T. Wfflıamaon1 Boğazlar Denize vataıı toprağı o Ankara, 26 (Telefonla) Italya ıle Hukumetırmz atasında 10 hazıran 1959 tarıhınde ımzaianan 50 mıl>on dolarlik kredı vardımı tekrar gunun korusu olrmıştur Bılındıgı gıbı bu kredı m°raleketımıze turızm, ulaştırma ve hususî sektorun vat'rımlarını karşüamak uzere verılmıştır Bu kredı alındıeı zaman gelısı guzel kullanılması sonucunda bır takım aksaklıklar dogurmu:? ve sabık ıktıdarın gunluk polıtıkasma alet edılmıştı 50 mıhon doTarlık kredmm kul lanılmıyan 25 mılvon doları ıcın nısan ajı ıçınde Itaıja'ja jenı bır hejet gıderek durumu tesbıt edecek ve onceden hazırlanacak tahsıslen bıldıetektır Bojlece kullanılmıvan 25 milyon dolarlik kredı venıden hazırlanacak bır tahsısle hususî sektore de\!edılecektır Bu kredı ıle hususî sektorun ıhtıvaçları karşılana"ak \e pıvasadakı duıgunlugun gıdenlmesme calışıldıgı şu gunlerde \rkası Sa 5 Su 1 de Siyasi faaliyet için hazırlıklar başlıyor Hiikümet bugiin Gürsel'in izin verme hakkındaki demecini inceliyecek; C.H.P. Kurnltayııu temıauzda tophyacak Ankara 26, (Cumhurıyet Telek») Bakanlar Kurulu yann topta narak, Devlet Baskanı brgerıeral Ccmal Gursel'ın (.umartesı gu ıu yaptığı basın toplatıtıstnda açiKİaJığı sıyası faahyetlere ızm verıl • mesı konusunu goruşecektır bakanlar Kuruiu, siyasi faali • yetıere ne dereceve kadar xzia verııeaı ecegını gozden geçırecek ve bu ışh ılgılı meselelerı ıneelıyecek tır Bakanlar Kurulunun ımzalıyacagı kararname, muteakıben Içış lerı Bakanlıgmca teblığ şeklmde açıklanacaktır Daha evvel de vazdığımız gıbı, kapalı salonlarda sıyası faalı>ete musaade edılecektır Içışlerı Bakanl'ğının açıklarmsını muteakıp patıler en kısa 2a manda ılçe v e ıl kongrelerın. j apacaklardır Bu arada C H P , nısan a>mın ılk haftası ıçınde partı meclı«mı toplıyarak ıl ve ılçe kontjrelerının tanzımı hususunda karaıJar alacak Arkası Sa. 5, Sü. 4 te > Her >ıl 700.000 dekar arazinin. ormansızlık juzunden yok olduğu ıleri suruldu o Ankara 26 (Cumhum et T|l=k t Tukı\e Oman Muhend • erı = Odası Başn.am Kemal Ungan b r basın top'antı^ı yanarak otedenbe rı «Turkıve cnıanları Tiahvolu vor» dıve ^aptıkla^ı fer%atlara bınnl dana eHemıştır Arkası Sa 5 Su 5 te Laos için Amerika altm stoklarını karar saati tekrar takviyeye başladı İstıhsalıne hız \erilen altının ıhracı tamamen durduruldu; Rus\a nın Amerıkadaki krizden istıfade^e kalkışarak dolarm venne ıublevı dun\anm en kmvetli parası halıne getırme teşebbüsu akim kaldı.. \Va = hıngton 26 (Fred J Zusv bıldırıjor) 1958 de başlıvan ve Kennedj'nın ıdarejı devralması» mn. anfesınde zıryesıne ulaşan altın .ıhraeı tamamen durmustur Boj le bır tamamen durma gerıde bır çok perı^ai spekulâtor bıraKrnış ve rubles nı dolardan kuvvet lı bır para halıne sokmak heves n dekı Rus>anın hayallerını sondurmuştur Şımdı Washıngton'da Amerika nın 12 batı evaletının Kongre a za'arı bolgelerınde kapalı duran takrıben 9 000 altm madenı oca ğının tekrar faalı; ete geçebjlmesını sağlamak maksadı\le Federal hukumetın desteğını temıne gajret gostermektedırler Maden ocakları halıhazırda kapalıdır zı ra \menkan hazınesının altının bır ons u (Iıbrenin 1 16 ı vanı 28 35 gram) ı ç n ko^ddgu 35 do!a Arkası !>a. 5, su. i te ikinci bir Kore Harbine yol acabilecek kadar \ahimlesen buhrana derhal bır hal çaresı bulmak icin. Kennedj. Macmülan \e GronTNko ile gorusecek Amerika bize 150,000 ton buğday daha verdi Yeni imzalanan ankşma, ziraî mahsul fazlasmdan Turkiveve aynca 10,000 ton pirıncm devrini de derpış edı\or. Dernek Baskanı dunku toplantıda konusnrken Ankara 26 (CumhurıyetTeleks) Amerika Bırleşık Dev letlerının memleketımıze her j ı l vapmakta oldugu zıraı mahsul fazlası \ardımları devam etmektedır Bu cum !eden clarak venı bır partı 150 bın ton buğdav ıle 10 bm ton pırınç vardımı hususunda A B D ıle Tı ^aret Bakanlıgımız ara^mda DII anlaşmaja varı»mıştır Bovlece Amerıkanın bu j ı l ıçın de agustos avına kadar memleketımıze vereceğı zıraı mahsul fazla«ı buğdavlarır \ ekanu 470 bın tona } ukselmıstır Washıngton 26 (R ) Vahımle ] şen Laos buhranına bır çare bul I mak uzere Cumhurbaşkanı Ken ned Ingıltere Ba^bakanı Mac mıllan ıle buluşmak ıçın çok ace le olarak Palm Beach e gelmıstır Batı Hınt adalarını znaret etI mekte olan Macnıllan n Kenned^ I ıle goru«mek için 4 nısanda Wan hongton a geleceğı daha once açık lanmıştı Ancak Laos olavlarında vuku bulan suratlı gelısmeler u zerme programda anî bır de^ lık \apmak zaure*ı hi«ıl r]mı « tur Kennedv , Palm Beach e gıde'ken uçakta Laos tan >enı donmuş olan Amerıkan para"=utçu bırlıkler mandanı general Thomas Trapnel ıle goruşmustur Başkana bu «e\ ahatınae Mıllı Gu\enhk Islerı nıu Maltepe cı\arında vııkua geleıı ve 1 kışının olunnı 12 k'iının de varatehassıslarmdan bır gr ıp refakat lannıasına sebep olan fecı kazada çarpısan otomobıllenn hâlı etmektedır Kennedi, Ingılteıe Ba^bakanı Macmıllan ıle japacagı nuzake relerı muteakıp derhal \Vashmg ton a donup, kendısınden daha onceden bır rancevu talep etmı1: olan Sovjet Dışışlerı Bakanı Gromıkn ıle goru^ecektır Goruşmenın Arkası Sa 5 su 5 te Yassıada'da iin 2 dâvaya bakılacak Yüksek Adalet Divanınm bugünku duruşmada Topkapı olayı samklan hakkındaki karannı bildirmesi mnhtemel Bugun Yuksek Adalet Dıvanmda ıkı dâvaya bırden bakılacaktır. Bıhndığı gıbı bundan oncekı cel«elerde Topkapı Olavları ıle ılgılı davanın savunmaları bıtınlmıs ve duruşma karar ıçın bu gune kalmıştı Yuksek Adalet Dıvanı, dosya uzermdekı tetkıkatını bıtırdığı takdırde, bugun Topkapı Olayı sanıklan hakkındaki kararını bıldirecek tır Hatırlanacagı uzere, Topkapı Olayları davasmdan esas hakkındaki ıddıanamesmı okuvan Başsavcı Egesel »anıklardan 15 ı hakkında ıdam, dıger 45 kısı hakkmda da 10 ıla 30 yıl arasında hapıs ceza^ı talep etmıstı Idamı ıstenenler Bavar, Mendce» Aygun, Yetkıner, Kosov a, Tokcan, Arguç, Sargut, Up, Genç, Satıcı, Gunçer ve Zekı Şahın ıdı Gunun ıkıncı davası ıse, Îstanbui ve Ankara Olavlarına aıttır Bu davada da Ankara da 29 nısan ve dıger gunlerde cereyan eden olaylarm gorgu tanıklan dınlenecekler dır Gelecek tanıklar arasında Hukuk ve Sıvasal Bılgıler Fakultelermm oğretım uyelerı ıle muhtelıf yaralar alan her ıkı fakultenın oğrencılen bulunmaktadır. Felçli ve hareket kabiliyetinden mahrum kimseler iş istiyorlar Dernek Baskanı Turkije'de 900 bmin ustunde malul bulunduğunu ileri surdü tstanbul Felçli ve Hareket Ka bılıvetınden Mahrum Kimseler Yar oım'a'ma Dernegı Baskanı Orhan Şenxa\alar dun derneK bmasında bır basın toplantısı vaparak davaları hakkmda gazetecılere bılgı ver mıştır Dernek Baskanı «Malul kutle«;ırm karşıla'tığı guçluiler, bunların ferden kalkmdırılma'i ve mu=tahsıl hale getırılmes sjretnle haHedılebılır Bugun Turi'jede Arkası Sa. 5, Su. 6 da Kıbns'a yapılan ikinci parti Türk yardımı «Demirkale» şilepi bugün yola çıkıyor; Dr. Küçük, Kıbrıs Halk Partisi Genel Sekreterınin ithamlarım cevaplandırdı. Hukumetımızm Kıbrıslı Turklere hedne ettıgı 1000 ton tohumluk buğdav ıle 250 ton tohumluk arpa dun sabahtan gecenın geç saatlerıne kadar Havdarpa?ada Toprak Mah^ullerı Ofısınden «Demırkale» şılepıne juklenmıştır «Demırkale», Türk Hukumetının biğışını yarm sabah lımanımızdan ajnlarak K brı«a goturecektır Dr. Küçuk, Aybıın Hıkmet'e cevap vsrdı Lefkose, 26 (Ozel) Curnhurbaş kanı Yardımcısı Dr Fazıl Kuçuk dun gece tertipledığı bır b»sın top ArkMi Sa. 5, Sü. 2 de K O \ H » 4 \TATtRK AMTI Yuıdumuzun en guzel ^taturk anıtlarmdan bırı olan Konva anıtı, vapıldıgı 1926 vılından berı ılk defa olarak revızvondan geçııılmektedır Bır Macar uzman 'arafından vapılmak*a olan tamırat ve temızlık en geç nı^an sonuna kadar bı tırılmıs olacaktır Resımde, kurj lan ısKe e ve arıtın paravanaja alınmış halı goruluvor GürseVin gexintisi Ankara 26 (CumhumetTeleks) Devlet ve Hukumet Ba«kanı Orgeneral Cemal Gursel bugun sehır ıçınde bı*1 saat suıen ve Çubuk Baraıına kadar devam eden bır gezmtı yapmıştır trafık Şehrimizdeki öldii, kazasında 2 13 kişi de ağır yaralı Sun 24 saat ıçınde sehnmızde 5 trafık kazası tesbıt edılmıs bu kazalarda ıkı kısı rlmu1!, 13 kışı agır, 2 kısı de hafıf surette varalannıışlardır Bıl'ıas'a Maltepe ak n arında, ü i hususî otomobılın çar pısma«ıvle sonuçlanan kazada ber ıkı otomobılde bulunanlardan bırı olnıuş 12 M de koma haıinde M.P. fazilet ve kardeşliğin ebedı kalmasını talep etti Genel idare kurulunun tebliğinde, 21 ilde teşkilât kurulmasma müsaade edildiği de açıklandı yaıalanmıştır Ögle uzerı Kamıl Gonul un kullandı^ı 74906 plakalı otomobıl ıçmde bulunan beş kışı daha olduğu halde Pendıktekı bır gazınova oğle vemegı yemeğe gıderlerken tzmıt ıstıkametınden gelen 40464 plâkah stayşınvagon ıle çarpısmıştır Muhtemelen surat yuzunden vukubulan çarpısma sonunda her ıkı vasıta ağır surette hasara uğramış ve bılhassa on kısımlan tamamen ıçıne geçmıştır 74906 sayılı otomobılde bulunan Moız Baton derhal olmuş şofor Ka mıl Gonul, Raşel Acıman, Nesım Acıman, Şasa Baton, Samora Baton ve Şen Baton ağır surette yaralanmışlardır 40464 sayılı otomobıh idare eden Aram Acemyan ıle Neıs Acemyan, Man Acemvan, Hann Motovar, Sedat Motovar ve Suzan Motovar da koma halınde hastahaneye kaldırılmışlardır Geç Arkası Sa. 5, Sü. 3 te II 1 1 mm nt nr ** Ankara 26 ı Cumhunv«tTelek*) vmrumış ve »çağıdskı k«r»rltr a Memleketçı Partı Genel İdare hnmıştır Kurulu Genel Baskanı Akıf îvıdoMemleketın ııvatı havasinın de ganın baskanl ğında dort gun «umoKratık sartlarla gelısmesı ıçın ren îoplantısım bıtırmış ve bugun illerde partt te'kılât^ kuracak mu a^ağıdakı teblığı vavmlamıstır teşebbısler uzerınoe vapılan nce«Memleketın \e partmın muhte lemeler muspet sonuca varmış ve lıf me«elelerı uzerınde vapılan ça aşağıdakı ıllenn teşkılat kurmala hşmalarda tam bır gorus bırlığıne Arkscı Ss. 5, Su. 6 ds ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR î Turizm konusunda ihmal ettîklerimiz •\merikan fılo^unun lıman mıza her gelısmde oahrn elılerır çıkı=; verlerı Dolmabahçe olur ve bızım satıcılarımız da saf hal nde bura da verlerını ahrlardı Yass aaa Ir I^tanoul dun bal di kıskandUotak ılııvlıkta çuneslı vt ıtlı ' JI pa^ar tatılı o e^ıımıstır Hdvannı gur«"'!n£ı ıı ıbat Buro'unun faahvetı dolaMMV 1 lırsit bılen onbmlerce îstanbui lu kadın cıkeı çolu , ^ocnı^ ıntaiıe verleııne akııı etm itır Burnın netıcesı lf bu kere çıkı, \ e n Be«ıktaş olarak mjayjen semllcrde zaman zaman vasıta sıkıntısı çekılmış, uzun kuvruklar ve kalabalık gruplars rastlanmi'tır Yukarıdakı resımde Hs rettın ıskrle^ıne ahnmi't Ta Hurrıyet mejdanında, Umversıtenın onune tesaduf eden ağaçlıklı yeşıl sahada çımenlerın uzerıne uzanıp guneş altında uyuyanUr goruluyor bıı olarak satıcılarımız Hajret BAHAfi KEYFİ ın ıskelesı etrafnı çevırıvermı, lerdı OMER BESIM KROSU 5 Omer Besım kır koşusu dun 4 L e Sat cılann Amerıkahlara cazıp ventte vapılmıştır 7500 metre uzennden yapılan vanşmayı mıllî a t tarzda se'lenı^îerıne bazılan stıhza bazıtarı r^a sergı ">aşına ge letlerırrızden Şukru Saban kazanmıştır Yukarıdakı resımde Şukru lerek cevap verıvorlardı Bunlar Saban gazetemızm orta>a koymuş olduğu uzerı Omer Besım vazıh dan ba7iları alıwerı«e veltenıvor kırmızı eşofman ıle gumuş kupaj) spor sekreterımız Abdulkadır Yular eft«erı«ı hıç bır «e almaian celman dan alırken gorulmektedır (Yarışmaya aıt tafsılâtı ve dığer Arkası Sa. 5, Su. 1 de spor haberlerımızı =;por sahıfemızd bulacaksıruz) r
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle