12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎKÎ IIIMIIIİIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIM CUMHURÎYET 27 Mart 1961 Beyrut'taki Kongre rnı=ıımııııııııi!HiıııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııifitııiN)itıııııııııııııııııııııııııı=ıııı lillllll'llllllllllllillllMlin TARİHÎ YERLER Yazan: Ord. Prof. Kâzım İsmail Gürkan 5 I PARLÂMENTO HAYATI | ıııı|uııııııııııııııııııııııınııımıııııımııııııımmııııııımııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııiHi=ıııı HEM Çetrefil 7IT //\\ NALINA M1HINA bir konu Kuzey Lubnan Tabıpler Bırlığı Bejruttan ıt.baren doksanmcı ıle Trablus Belednesı bugunku kılorr.etrede Şam Trablusu (TriIçtımai cereyantatılı, daha doğrusu kongrenin so polı) şehrının tam ortasında, Hu mız bu sınıfı bır Yazan ların suurlaşması ] nunu, delegelere fajdalı hale ge kumet binasının onundeyiz. Şar.tı zengınler tabapartı hayatını mey tırmek ıçin (Turızm Yuksek Ko Trablusu, bırı lıman ve cıvan, öte ka s ı diye ta\s.f dana getirmektemıserliği) ile ışbirhği yapmışlar kı hakıkî şehır olraak üzere biretmek doğru dedır. llk partı hayadır. ğıldır. Zadegân, sıbırınden aşikâr surette ayrı ıki tı İngılterede başSabah kahrvaltısînı otellerınde parçadan yapılıdır Iş bolgcsı yuz vası, ıktısadı, huo gostermıştır. yapan delegeJer, (Sen Jorj) un obın nufusiu bır ka«abanin klâsik Parlâmento ha\atı, parti teşki kukî, kısaca kanunî mtiyaza manunde sıralanan otobuslere verleş kalabalığım içıne almıştır öteki Eminönü İlçesi dahilinde kon Zamanımızdan bın beş ;.uz vıl on lâtım zaruri ve mecburî kılmak liktır Askere, ancak yüksek ruttıler. Pazar dolavısıyle tenha olan kısım, kuzıeye uzanan, sahile mutrole tâbi tutulan 200 dükkân ce ne tngıltere dıye bır hukumet, tadır Eğer ıçtımai mue»seseler, belı bır zabit olarak gider. Vergi sokaklardan guneyden kuzeye sur vazı ve ıka taraflı portakal ağaçrfe de Ingılız dıye bır mıllet mev aabıt, onuayyen bir jekilde kalja vermcz. mahkemeleTde kanunî atle geçcrek şehırden dışarı çıkıl larıyle sualu caddesl şehrın en ve müesseseden maktu para cut ıdı. Brıtanya adalarının ılk ta \e hıç ceğışmese partı'erın zuhu mu"=aade!ere sanıptır Eksenjetle cezası alındı dı, sahıle muvazı olan Nehrul şırın bolgesı, zarıf vıllâlarla dolu. rıhi şahsiyetlerı Selt'lerdir. Ro runu şahsı bazı temayuller ıle ıce^ım arazıj'e malıktır Kelp (Kopek deresı) ıstıkametmŞehırde sıyah ^alvarları, genıs malılar, Milattan elli sene once zah etmek ıhtımalı vardır. HalbuBızde boyle bır tabaka me\ cut Son bır hafta ıçınde Emınonu adaya ayak bastılar ve ılk mede kı içtımai muesseseier bati, fade y.ola devam edıldı. Sam Trab kuşakları, ioyu renk ve uzun fesdejıldır Son a5ir Turl; tarıhını lusunun Elmına denen burun kıs leriyle, abani kuşak ve ustune yer llçesı dahilinde kontrole tâbı tu nıyet unsurlarını beraberlermde kat mutemadi bır surette değış yazan Avrupa muverrıhlennın bır mındakı sahıl gazmosunda oğle leşraı; ceteetlenyle âdeta hususi tulan 649 iş yerinden sadece 83 ugetırdıler Fakat yayılmaları Is mektedirler. çoğu Turklen hukuki musavata yemeğıne yetışmek kararıyle dur bır Trablusu tıpı goze çarpar. Bey nun norm»l bır durumda olduğu koç dağlarında durdu. Milâdm bemüşterek mü malık deaokrat bir cemıyet olas i y a s î b i rc e m ı y e t te<bıt edılmıştir. madan bır çok kasabaları geçtık. rutta pek seyrek rastlanan bu ınşıncı yüzyıhortalannda da Anpîo esseseleri olan bır uzviyettır. Bu rak tavsif ederıer. Mevcut mıisaÇeşitli sekılde Belediye nizamla Sakson kabılelerinin Londra ravButun bu kasabalann sırtında I sanlar burarun çoğunluğunu teşkıl müesseseler lısan, dın. ahlâk, hu vatsızhk kanunun tatbıkindeki in uzajıp gıden dağ çızşısmm otesır ederler. Trab!u»ta Sunnî Müslü rına riayet etmedikleri gönilen /alarına doğru hücu.Ti etmeğe baş kuk. ıktısat gıbı kollara ayrılır. tiıamsızhktan neş'et etmektedır. 200 dukkân v mje^^esedeı derhil ladıkları goruldu de, bensınde yeşıllıkJer arasında manlar eksenyettedır. Bır cemıvet. muesseselerinde ne Cemiyetimizde bir xadegân sınıfı maktu para cezası alınmi'tır Avyer yer gorunen koşkler, vıllâlar, Yaltm zamanlara kadar meyvaAda, 1066 tarıhınde son ve mjkarfar ıstırak ve birlık gösterir ıse otmadığı içın arıstokrat bir partıbır kaçı b:r araja gelerek bır sıte cıl.k, zeytınyağı v e sabun ımalâ rıca 199 mues^ese ıhtar veya tem him bır ıstılâya daha maruz kal o kadar taazzuv nm teessusune de ımkân yoktur. halinı almış hastahane, kdv, nahal tı ile geçinen bu kuçucuk Akdeniz bih ce7a5i almı^. 160 mue«pse hak dı Fransanın şımalıne gelıp ver Fakat cemnetın etmış demektir. Servet. muayyen ellerde toplanle ve bilhassa kîliseier goruljvor. lımanı şımdı (Kerkuk) petrolları kında rta ceza zaptı tanzım olun leşmış olan Normanlar altmış bın halınde, gerek^e gerek tevakkuf tahavvul çağ.n madığ! içın sı\asi kuvvetın b•J^ük Bejruttakı mıllıyet ve dm karışı nı alıp te.nızlryen rafınelerıyle bı mustur. kadar tahmın edilen bır kuv\et da bu tam bırhğe tesaduf etmek =erna:edarlara ıstınat edeceğıne mının Lubnanm her tarafma yay raz daha gelıymtş, neşeye kavuşle adanın eunev taraflarını zapıpek zorduı. Bu müesseseleri hava daır bir ihtımal de mevcut değılgm olduğu goze çarpıyor ve bumuştur Toros ekspresının onemli İntihara teşebbiis eden bir benzetmek doğru dır Amele sınıf.na gelınce, henj? tettııer Londrayı mcrkez ıttıhaz ti uzvbetlere radakı dın ve mezheplerın savısı bır durağı olması. Beyrutu Halebe genç kız akıl hastahanesine eden bu fatıhler bılhassa sara\da değıldır. Hd\ati uzvıyetler mun mıktar ıtıbanyle pek az ve ıktısanı tam olarak bıldığını ıddıa eden bağlaması, ona fa;. dalar sağlamışkaldınldı Fransızca konusuyorlardı. Netıce1 tazam ve muttarıt bır ınkışafa dî taazzuvdan mahruaı clduğu ıkımseye de rastlanmıvor' tır. Şehırde bırı (Buyuk Cami) olNişantaçjr.da cturan N ismınde de ak n ve yağrtid kasdiyle ada\a mazhar oldukları halde, içtımaî uz çın, bır parti tesıs evletnesı. bilBeyrutun. ıçınde değişık kokler mak uzere uç camı bır kilıse, bır hassa s \ asî bır kudret \e hakıden gele n mUletler ve iurlu dm de müze var Kasabanın tam orta kı genç kız. bundai 15 gün kadar j ayılan bu Cermen kırmısı fatıh \ıyetlerın sâk n zamanları dulerin \erlı ahalı ıle karıjarak ln raklamalan, buhranlı mucadele \e mı>ete Htınat etme'i ıhtımalı yokmensuplajı dıstan bakıçta birbm •s'nda bulımdi postahanenm onun once, bir muddettenberı sev.stiîi mılletını ve 'n^ılız hsanını | ınkısaf devırlerı mevcuttur tur. Adalet, Kojlu. Yenı Turkıye 2U1Z ne karışmış gıbı gorunurlerse de den satııîe donunce portakal ağaç S nin evıne kaçmıstır ' Içtımai .nuessese'erde «ıddetli gıbı ısımlerle teşekkul eden parS . kızın aıle=ının yaiına don me\ dana getırdıklerı anlaşıldı iş incelenırse bunlarm mahallele l a r m ı n arasmdan geçılır v e sahıl me=ı ıc;n muhtehf tazMklerde bu N'orman ıstılâsı .nuhım bır netı1 buhranlar. cemnetn mkı=:amına •ıler \a hakıkî tem":ıl eyledıkien rını bıle ajırt etme': kola;. ca mum gazmosuna varılır. kırallart kadar gıder Buhranlann ıtıdalı, ıçtımai sınıfı gızlemış'.er. yahut lunmustur. Buna mutee^sir o U i ce daha verdı. îngılız kundur: Şehrın merkezi olan liman Hemen de tamamı denızin üstuFransadakı topraklarını tnuhafaza | <;ı>ası partılerı mejdana getırır. şahsî bır heveskârhk hıssıne kadan guneje doğru, uzanan kasırn ne çıkma halınde yapılmış olan N secenin ?eç saatlerinde 10 adet ettiler. fakat Fransa Kıral nın tâ ı Partılerın ıçtımai cereyanların şu pıîmı>:lard:r Partı havatı jaşıjan da (Re'si Beyrutta) yabancılar ve caınlı köslrun salonundakı lokan «j ku hapı içerek intihara kalk.s' urlaşma1:] şeklınde vucude geldı memleket'erın hıç bırnde bo\'e mmtır. Polıs 20 vaslarındaki 2«nç • ıı oldular. verlınm de arıstotratları, asıl tada belkı butun Lubnan, hattâ Toprakbiz Jean dıye me^hur ln ğinı ve bır muvazenet te^is evle bır ısımle bır partı mevcut değılFınıkelılerden kalma orta kısım S u m e d e tadrnı tekrarladıklarımm ki7i tedavı i ( i ı Guraba Hastahanesine kaldırmıs ve mıdesnı v gıltere Kırah, Fransadakı toprak dı°mı goruvoruz Bu mu\azenetı dır. ve etrafında Marunılcr, Camıul ustunde bır lezzette bulduğum kattıktan «orıra ifadesıni almak ları kurtarmak içın uğr ^mı , bu <"mın eden parlâmento havatıdır. d ? Adalet cemnetm butun MnıflaKebır (Buyuk caını) civarından \erli yemek (Hummus) oldu gavesıvle karakola getırmı^'ır uğurda Fransa kırai' ırıyle harb Parlâmento hayatını riyazi bır şe r nda ıdeal bır mefhuiı oldugu ıBasta'ya doğru Musliimanlar kekılde telikkı etmek hevnen ılânı çin bundan mustağni bır partinin *** N karahofda da taskınlık vıp etmış, Pdpalık makamina Karşı l l e sıf halde oturmaktadırlar. muvazenetın teessus edeceğını teşekkulune ımkan Betedıve Reisının, Tabıpler Bır mağa baslpmı^tır. Güçlukle 7apte maglubiietle netıcelînen bır mu[ bulunamaz lığı temsılcısuıın nutuklarıyle so dılen genç kız derhal tedavi eiıl cadeleye gırışmış. ?n son'a da ln1 ^annetmek bır hayal mahsuludur. Kovlu ve şehırh dıye de sıyasi ceTarihten öncekı devrin adıyla na eren bol çeşıtli bir sofradan mek üzere Bakırköv Akıl Hasta giltere zadegân ve rahıplerının Bati, ag>r bır tekâmule tâbi ol ırii'etı ta«nıf ımkânı >oktur. Bu, Lyeus olan (Nehrıil Kelp) cıva sonra donuş yolunu tuttuk v e hanesme kaldırılmıstır. Ola\la ıl miithış mukavemetne mar'!7 kal ması zarurıdır cemı>ette mevcut bır ıhtı>acın taz rında Isa'dan sekiz y u z yıl once valnız Bıblos'ta durduk. Burada gıll gereklı soru^turma vapılmak nııştı Kendısını vorgun dusuren Cemıyet muesseselerinde lisan. yıkı değı! nufus ke^afetımn bır ıIkincı Raosses'ın de dahil olduğu Fenıke şehrını, orta bu mucadele netıce^ın.i 1215 tari en buj uk buhrana sebebijet vere fddesıdır şehrın tek tadır fiavunların oturduklan, burada kapısım, Buyuk Yahya kilisesıni, derılen bılır Hattâ derın şive farkları da Bir kadın ha\a?37i musluklarını hınde «Buvük fermaı» Şımdı kısaca oizde hakıkaten Asuri zaferferıni ebedilestirmek i Fenıkenın butun kalıntılarını, Ro«artı kabul eylemıştı. Bu tarıh J bu aynlıâı temin eder. Alman ve me\cut fakat muktezı açarak intihara tesrbbüs ftti olmıyan çın âbıdeler bıle vaptıkları ansık ma şehrını, şoyle bır kuşbakışı gobızde Anadolunun SMcıüd «dlta I ttalvan ıttıhatlarında Alman ve t fırkadan bahsedebılıriz. Bırınuç lopedılere geçmiş i=e de bugun rebılmek ıçm bile ıkı saatten faz Nisanta«ında Po> racık «sokağnda natı devnne tesaduf eder talvan lısanları buyük bir rol ovcısı muhafazakârlardır Bu sınıf nehrin ustünd«n geçen koprunun la bır zaman ayırmak lâzım geldi. 15 sayılı apartmanın 1 numanh Tanhi bır tekâmul ıle nugvmun nadılar Norveçm, Danımarkanın cesaretsızlıklermden, bılgısız'ıkdairesınde otura.i Xaım° Öndemır yanıbasmda Lâtince bir levhadan Harabede taştan taşa atlarken, en büyuk intızjm ile işledıjı ^ hattâ Holânda ve Belçikanm avı baska buna daır bır iz dahı bulun m«rdıven ınıp çukarken hep hafı isimli 30 \a'lanndaki kadınm. e\ i \a=î teşkılâtı vıcude çetıren Inrı «iyasi uzviyetlere malık olma ten, fıkırlerıne sekıl verecek mutefekkirlerden mahruoı cldukl • nin kapılnrım kapatarak havasamuyor! Ancak biraz ilerlersenız zamda Buvuk Yah\a 'mda ?ıve farkları büyuk rol oyKemal'in zını açm intihara kalki'tığı, a\ ıı gılteredekı parlâmento havatınm Tamıs, Avustur>a ve Tjrkı\e îm rından sıyasi bir fırka teşkü edesağ kenarda îsa'dan 5 6 yuz yıl mnorlar Fakat bılkuvve mevapartman sakinlerinden Hakkı ba?langıcı bu vsk'anın bır netıceoncesine aıt eski Bâbiî dili ıle va arıyordu.n: dır. Buvuk Ferman kat'iyen bır f paratorluklarının ınkısa.uında h cutturlar. Fakat hıç bır zaman ıka n î zılı tek bir metin görursunuz. tnMennerde ni?ı, hâreli bir tölle hurrıyet mucadelesı değıl, aksıne uzvıyetler büyuk iş gormuş tıdar mevkıme gelemn ecekler, facılde bahsı geçep (Buhtun Na«ir) öMülü tir. Poli'Ier eve eelip kapıları aç muhafazakâr bır te'kılâttır. Bov lerdır. kat ıktıdarda bulunanlara her zatıkları zaman Naime'nin kona ın Mezapotamyaya gelişi b u olsa Blblos ilâhı genç Adonis bekliD:n ve mezhep muharebelerı ta man tesır ıcra etmek*en hâlı kallece eski âdetler. \eraset me«ehalind» olduğunu görmü^lerdir. gerek! yor, ölü rahıplerın imtıvazlan, rıhte muhim birer mevki isgal e mıvacaklardır. Havagazı muMuklannı açarak lerı, Matem veritleri> le sarılmı? Nehrin sol sahilinde Arap Huderlfr. Ahlâk ve hukuk farklarıIkıncı partı hurrıyetperver ve 1:intıhara te<;ebbu» eden Naime Ö ı sehırlerın orfu kabul edıl'vor, kıalmları kumdarı Seyfettm ı l e Roma lmnın bır cemıvette pek derın buh berallerdır. Bunların bır kısm' koma halinde Ha«fki Hıs ralın bazı salâhıyetlerı tahdıt eDöküte çfldi lihdine Biblos paratoru Caracolla'ya ait kitaberanlar vucude getırdlği aşıkârdır. memleketlerm mune\ver safların dılıyordu Kıral. buyük oğlu ?o1 kadınları tahanesine sevkedümi^tır ler. nihayet Fransız Generali Gour valye olduğu, buyük kızı evlen Yakın çağlarda ıktısadî musavat da bulur.an Avrupa medennetıne Hayatuı akışı hislerı ne kadar Şehrimize patates sevkiyatı dıgı ve rakıplerı tarafından hap ^ızlığın şuurlaçması en buyuk bır and'ın 25 temmuz 1920 de Şam'a aşık, bu medenıyetın mucadele Önce Bıblos'da Amuzafferen gırışının hâtıras» >e değıştirıyor: azaldı solunduğu zamanlar asker toplı' mesele teşkil etmistir. Cemıyetler ha\atı değıl, kıbar yaşajışını temdaha sonra Ljbnanın yabancı or doıus'ı boylesıne bır ıştıyakla tadekı buhranlann mevcudiyetı bu sıl ede terbıyelı, nazık ınsanlarSon haftalar zarfında Adapaza yabılırdı. Kırala baska turlü var \ musavatsızlığa isnat olunur. Cen dular tarafından boşaltılmasınm rıhe yazan avnı Ya\ha Kemal, yıldır Dığerlerı ıse cemıvetin ancak rındita $ehrıraize patates sevkiyatı dım. musavere heyetının tasvıbıytarıhini tesbıt eden anıt! Kopru lar sonra bezgı n bır ruh ile tekazalmıstır. mıvette zadegân, rühban, avam sıvası mucadele netıcesınde. sukule yapılmakta ıdı. ı^te bu 'muşavenan sağından yukselen sırtın uze rar gdrduğunde (Yol düşuncesi) re hevetı parlâmento hayatmın ilk dıve teşekkül eden sınıflann \er na ve ıntızama karısacafına kanı nı vazar ve zevksız geçen bu ge Karadeniz'm bilhassa Ordu bol nüvesinı meydana getırmıştır. Bu al.Tiaları bu musavatsızlıkla ızah rındekı taşlardan bırınin ustünde bulunmaktadırlar. Bu hususta bugesı.ıden pıya^amıza mal sevki içm bır kopeğin heykeli veya hâtırası zın<ınm Bıblos'a avırdığı mısralatarihten sonra Îngılız parlâmento olunabılir. tun tehlıkelerı, musaraaları goze hazırhklar baslamıştır. vardır. Masala gore bolgeye ko rında şo^le der: Fransa ihtilâlınden önce Avru almışlardır. Şımdiki halde az, miktarda yapı su buyuk buhrailar geçırerek mer peğın timsali olarak yapılmış oO iilkelerde jeıerken ksyıtıuım hale merhale bugunku mutekâmıl pa cemıyetlerinde bir zadegân sı Üçuncu parti ıse bem muhafalan bu âbideden şımdi eser yoksa timdi... lan sevkıyatın yakında »rtacağı şeklını bulmuştur. ı nıfı mevcuttu. Arıstokrat dedığı zakârları, hem lıberallerı ıdare etbıldirilmektedir. da nehirde ismi var; Nehrul Kelp Geçen av Borsada 1663 ton Adamek ı=ti\enlerdir Bunlar da ica= Kopek nehri demektir! Ne Baalbek'te Lâtin devrinin pazarı patatesi muaırele gdrmüstur bına gore, kah bırıne, kah dığerıBu y o l üstunde ismi çok geçen harabeleri Fivatlar 3590 kurus arasıdır. Kare temayul edenlerden teşekkül küçucuk bır kasaba da (Cerıne) Ne Bjblos'un Adonis'teo kaian radeniz malları 5362 kurustur. etmektedır Iktidar, şinıd' aıucadir. Ortaçağdanberı mevcut oldusihirli yeri delecı \e maksatçı genış bır ufuk ğu Arap v e Marunî izlerinden bılı Ne «am semasım (yaleyl) le Turistik yerler düzenleniyor ıstnenlerm hakımıjetı altma gınen bu<5000) nufusiu zarifş ehır, por Bpled:vFce turirm e v°rılen onetı dolduran şarkı YENİ AÇILAN receğe benzıj or. takal, hurma v e muz ağaçlarnle *uristık NeZahleain üzumunden çekilmiş dolaviM'le sehrınıızdekı sarılı bır halde... Meşhur küısenın eski rakı. . mahallerin yeni bastan ve itna ıle biraz ortasmdan uzanan yol (Madu7enlenme«ı içın faalivete ee^ılrunî Patrıği) nin ikametgâhına gı'ehrimizdekı Bıblos tan a^rılırken karanlık mietir Bu me%anda ILÂN TASHIHİ ŞUBESİNİN diyor! basmıştı Bu defa «ağımıza duşen bırcok tu^ıstı'; onemı haız verler ıuthan.lzda Sİ.Z \t Dunku Cebail (tarihı adıyla Bilbos) Akdemzın kuytu sonsuzluğunda evvlkı gece baıjta'.ıbasa temizlenSEUSK e ıt Vefat ılinında Ulku un gezılmesı zaman alacağı ıçm tek tuk ateşboceklen gıbı ışıldı mıstir. Emirönu Kavmakamı Nıh.ıt Kolatan \e Metın Kolatan sol.rehberlerimiz. onu dönıişe bıraktı van vapurların Beyrut lımanma Ba^tak'ın I.i77at nezaret ettıgı lt>ven Ülkü Koraltan ve Metın Belediye Telar, sadece Jiı'a mağarasını bıze yaklaşıp uzaklaşmalarım seyrede mizlerne amelı>esı Korjltan jeklınde çıkmıjtır ŞUBESİNİN gosterdıkten sonra Trablus yolunu rek şehre donduk v e Bej ru'un mı?hk îşleri ve Itfaıye elemanladuzeltırız rından teskil edilen bir pkİD taratutmayı tercıh ettıler. kuze\doğu ıstıkametinde bir vaHUSUSİ İKRAMİYE ÇEKİLİŞIERİNE ,naç uzermde > enı yapılmış olan fmdan vanılmı^, bu arada Yenıca(Lubnan gazinosu) nda Mülî Eğı mi, Ajasnfya, Sultanahmet, SulevİŞTİRAK İÇİN BU ŞUBELERDE tım Bakanının \erdıji zıyafete maniye ve civarı, yılların birıktırGarajveServis istasyonlan' HANIMLARA gıttık. Burası. otelı. kumarhanesı dığı pı*hk!erd»n temızlenerek 'i2 7 MART'A KADAR varetcilerin rahatça pezebıleceklerı lokantası, hattâ revusüvle Fransa için \e l*alvan n gunev sahillermdekı bır duruma getirilmıstır HESAP AÇTIRINIZ S«ri ve Normal Şarj Cihazları büyuk gazınolardan herhangi bırıHANIMLAR İÇİN HUSUSİ KEŞİOE sınden farksızdı! BU HESAPLAR AYNI 2 A M A N D A MART 27 ŞEVVAL 10 YALNIZTOKK EKSPRESIANKDA Nizamlara riayet etmiyenler sipasî parti Emin Âli Çavlı srupa basınında zaman zaman yer alan, tartışmalara jol açan, üzerinde bir karara varılama>ıp >ine kendi nalıne bırakılan bir konu vardır. Daha doğrasu, bu konu bir değıl de, birbirine bağlı iki konodnr. Biri, ölüme mahkum oldnğu >üzde yüz kcsınlıkle bilınen bır hastanın hayatına ıstırabsız şekilde son vermek. Buna öta nazi dhorlar. öteki konu dıstanazi denılen, olümu güçltstırme usnlü. ötanaziyi dın de, tıp da takbik ediyor. Ama distanazı he. nüz mnnakaşa halınde. llakikatte, bn ikinci usulttn de birineisı gibi suç sayılması lâzım. Tıp ılerledikçe, her gün yeni jeni ve gerçekten hârıkalı asullerle fâni ömur uıatıldıkça, doktorlnk ılminm, bir gıin ge. lip olümn de ortadan kaldıraca^ına inananlar çofalıyor, Bu ınanç. tıp mınsuplarında, mes leklerıne karsı gu\eııı artırıvor Simdilık. busbutun ortadan kal dırılamasa bile, olümün. elden geldiçı kadar pusUurtülmesı imkânları araştırılnor, bulunu vor. Ama ba >olda bulunan <,areler, ölümu şeriletilmis hastalann ıstırablarını da devamlı hale getirmekte. ölüm, her fânı ıçin mukadder akıbet. Ama, bu. her fânının havatınd.ı bır Kere başa ;elen bır şey. Az vaşa, çok yasa. akı. bet gelir başa sözönn jabana atraamak lâzım. Zorla uzatılan ömiirden hayır selmıyor. GeçeDİerde. duran bır kalb, cerrahi bır müdahale ile tekraı ışletildi. Olen adam, ıki gün için tekrar dırildi. Ama. bo zo raki islejıs ıkı gun siırdu. olüp dırılen. bir kere daha, hem bu >efer. bir daha dirılmemek üzere öldü. Tıbbın \azıfesi, ölümlflve. son demını. elındeki butun ımKânlara bas\urarak kabil olduğu kadar ıstırabsız geçirtmek ol. dufnna çore. her müdahaltsi bu ana kaıdeye uyçun olmalı defil mi? ölen bir ınsanı dırıltmek, belkı birincisinde çektifı can acısını ona bir kere daha doyurmaya doğru bır adım değıl mıdir? Iki gün fisıla ile arka arkava ıki ölüm. avnı evde arka ar ka\a iki cenaze, arka arka\a ıkı mâtem. bır az fazla. ötanazı g\b\. distanazı de belkı gunün bırinde Mcdanların takbıh edecefi bir ileri hareket olacak. Çünku biri kolaylastırmakta. öteki de güçlestirmekte. Zor çözülür bir çetrefil muamma' Goze batan sınıre dokunan. verını >adırgadığı her taalınden belli olan bir kelime \ardır: Lâmba. Durup dururkrn degil, Binbirşece masallanndaki Alâed. din'in elıne verildi|i zaman sınire dokunuyor. Ortalıtı a\dmlatan herseje lâmba denilemıyeceğine gore mum. mesale. fener, sema filân gıbı ıptıdai ışık \âsıtalarının kullanıldıjı dcvirlerde vasamıs hir adamın eline lâmba \er mek, Nasreddin Hocaya sapka çıvdirme^e, onu merkep sırtından indirip otomobile bindirme\e, avafmdan çedik papucunu alıp rugan ıskarpin geçirmefe benzemez mi? Başı külihlı, ayağı şalvarlı, ama elinde fânuslu koskoca bir petrol lâmbası bulunan bir Alâ eddın tasav\ur edebilir misinız? Yabancı dilden Türkçeve kelime sktarırken >alnız sekiller iızermde durmak kâfi de|il. Dü«unup araştırmadan bu iş \apilırsa, Alieddin in eline «kandıl» \erine i?te böyle «lâmba» vermek, za\allıcığı ı, altı kaval, üstü sishane dediçimiz kılıua sokmak olur. Hamdi VAROGLl LTD İSTANBUL SALIPAZARJ H A N ' D A YENİ BLİROLAR ISTANBUL BANKASI ANKARA TERZİOÖLU HAhTt>A BÜROLAR I96O LEVENT 1 0 . 0 0 0 Lirahk ÇARŞIKAPI 2 0 . 0 0 0 Lıralık İSTANBUL SALIPAZARİ HANDA YENİ TE$HİR MAĞAZASI . . . 1961 ~~ Emirgânda Sahilde «~ 26 metre cephelı, içinde 2 daırelı apartunan garaj ve deposu olan, aynca ımar durumuna gore asgari 6 daıreli apartıman. otel veya gazıno inşasına elverışlı mulk satıhktır. (Yeni Melek Sıneması sokak 5 2) Telefon: 44 57 66. ÇiFTE ŞANS Mart Hnunf kıtftf he»ıp tçtirmız TÜRK EKSPRES BANK ". V ^ İ i I ATSKGt DEFTERLERİNtZ BETANNASTELERtNtZ , ', En musaıt şartlarla ve mun < ı tazam olarak tutulur ve ya« ^zılır. Telefon: 44 05 02 : •••••» Muhabebe »•••••<• «>•«>••»••••••• IM V E V1 2 4 APARTMAN ve PARA İKRAMİYESİ i I < 10 1 3 2 9 H KEŞİDELERİNE DE İŞTİRAK EDER 1 S 5 2 | 1 2 1 9 | 1 5 50 18 2« 20 01 5 5 1 ' 92211200 İSTANBUL BANKASI EREĞLrDEMİR VE'CELİK dı. Bir kere daha baktı Ince\e, sağlamlığını ölçmek ister gibi. Sonra geldi, makinanın başına, tahta kapağı aralayıp elini uzattı, tam yol verdi motora. «Kaderim» daha şiddetle atıldı ileri. Sular çok daha şiddetle, balığın yanaklarına hücum ettiler. Hayvanın daha büynk bir kısmı dışarda kaldı. Debelenmeleri azalmıya basladı. Bojulnyordu balık. «DoÇru Marmarayı tnt» dedi Ahmet Osmana. tstanbullu tekne, çoktan oradan uzıklaşmıs, gözden kay. bolmuştu. Hsyırsız'dan epey açılmıslır. hemen hemen «Orta Kanala» cıkmıslardı. Bir mil kadar nzaktan, dev gibi bir Rna tankeri, asafıya, Çanakkale boğazına do|ro gidiyordu. Pervanenin «güm cüm» diye, juları tempoyla doven sesi, sonunadek açılmış bir hoparlörden fıskıran cırtlak bir şarkı, hemen vanı başlarındaymış (ibi duyuluyordu. safıya doln inerler. Tablî ne olacak, Mısıra petrol götürüyordur namnssnzlar, Romanyadanj thtiyarlar bile onnn bilglfine, kafasının isleyişlne hayran kalırlardı köyde. Çok gazete o kur, her şeye aklı yatardı. Izaktan bir düdük ıesi du vuldu. Ahmedin iöılerlnl taadik etmek istercesine, gene ay ni tipte, ayni dev boyda, fakat boş olduğu için büsbütün heybetli çorünen başka bir Rus tankeri, Mürefte açıklarmdan yukarı, tstanbal boğazına doğru geçiyor, ba arada, «yoldaşını selâmlamayı da unutmuyor. Güneş epey alçalmıstı. •Vakit ikindiye geliyor olmalı.» diye dusündü Ahmet. Bir kaç gün evrel, o eski Macar saatiısi, duvara çarpıvermisti, Tonyalı Mnstafanın köşevı donerken. Dnrnvermişti saat. «Aksı kınlmıştı, j» diye düfün müs, yollamiftı Erdtğe, tamir için. Alıamıştı artık, bu meret saatin, ikide bir kınlan aksı na. cHay onnn aksına kfipek ler ettin!» diye söylendi. «Kaç olmalı ki saat acabaT» Arkava baktı. Daflar Altından dönen tekneler, tek tük belirmisti. Hemen hepsi, ağır yol geliyerdn. FABRİKALARtiT.A^Ş. YAMAN KOfcAY ramanı. Kes şımdi bakalım çasan testere\le. Our. Dur. O ka dar dıbınden de£il. Kiloda kavbcdenz. Yann Kilo, jarım kilodur lîır ?ünlük benzin parası dcnıek. Daha vukardan. Biraz daha. Tamam. Kes simdi. Çabuk ol.i Osmaıı havatmda bövle trv 1 tere kuilandıfını )i]mi\ordu. Hır elivle kasketini sararak tuttuju kılıcı, testereli öteki eli âdeta gözle çörülmez hir sür'atle ıleri gerı gidip gelerek, dibinin bir karış üstünden, deli sıbi kesivordu. Isııı tuhafı o ana kadar, debelenmesını gıt^ıde artırarak aMİmaŞa baslıvan balık, testere «ça?asına dcçeli berl. san ki çarıp bir ze\ k aln ormuscasına «kuzu olmus». arada sırada haz titrevislerivle, hafifçe sarsılarak, kendinı kapıp koy\ ermısti. 'Hmanııı clı, hırden ılerı kaetl. Gasa kesılmıs, teslcre boşa çıkmıstı. A\ucunda tuttııçu, iki >anı bılenmıs cılıı kesk<n, koca kılıca hakakaldı oğlan. «teeri almıyor muyuz âbi?» «tçeri mi?» diye jflldü Ahmet. «Tapma be Otman. Dur bakalım, daha fettifal (1) yeni başlıyor. Sen bunu beş kiloluk sinârit mi sanının voksa? Vur bakalım kolu, çalışsın makina. Koy keıik çaçavı da bir kenar». Aksam kövde gosterirsinj Osman, bir kolda, çalıstırdı makinayı. Sonra, afıra aldı. Bekledi. Pırıl pınldı fözleri. «Aslan Ahmet âbl, Aılan Ahmet âbi!» diye löyleniyordu içinden. Balık bir hamle yaptı. Bir daha. Yıkılıvordu yere Ahmet. Bagırdı. «Çabuk ileri ver. Tam yol deçil, orta. Çabuk \er ileri. Bu sefer tam ayılıy. * Yarım kaldı lâfı. Bir kere daha debelendi balık. Kmruçu bağlı olmasıııa rağmen, küpesteve övle bir vur du ki, ka\ık sarsıldı. Bir hamlede, Ahmet kakıcı çıkardı hav vanin bovnundan, sonra zıpkın ipini de birden koyverdi. «Plaf» dive düstü balık ıuja. Sulsr açıldı. Aynı anda Osman, vites kolunu dayanmıştı ileri, Az daha yol verdi makinay». Balık kuynığnndan bağlıydı direfe. Tekne yol alınca, ters asılı, yarı beline kadar çıktı sudan dışarı. Korkunç bir şekilde debelenmeğe başladı. Kafası ve yeleye kadar baş tarafı suyun içindeydi. Artık tehlikesiz hale jelroiş rüdük burnu, b ı n n tekneye vurnnca, delinecek sanıIıvordu kayık. öyle garültü ediyordu hayvan. «Kaderim» ilerliyor, ve yardıgi ıuUr, iki yandan kaçarken, tert asılı balıfm ba taz\ıkle açılan yanaklarından içeri hücum edivor, şiddetle dövüyordu, kulaklarını. . (Z) Debelenen hayvanın sıçrattığı serpintiler, makinayı, maıı >eto>u ulatmasın dıye motorun etrafını çeviren sandığın, tabta kapalını çekti kapattı Ahmet. Balığın kuyruğundaki ipi, direkteki ucn n düfümunü >okla Cok mahdul gelmiş ve Satışa Arzedilmijiir Roneo Tic.Lim.Meclisi Mebusan AUTOLfl Tel/4910 08* Hisse scnedi sadşı've'iaahhüt'kaydr için bütürt şubelcrinıiz emrinizdcdir.i 4 rAP[ ve'KREOİ BANKASI Cad. 37/AVTophane.jstankul CUMHURÎYET Nüshası 25 Kuruş Türkly» Lira Kr. 75.00 40.00 22.00 Basan ve Yayan Cumhuriyet Matbaaeılık ve Gazetecililc Ttlrk Anonlm Şirketl Cağaloğlu Halkevl Sokak No. 3941 Sahlb! Senelik S avlık 3 aylık AZOT SANAYII T.ASÜĞÜ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEK Ulukışla alçıtaşı tesıslenmız de kıra ıle çalıştırılroak üzere, evsafı asağıda yazıh bir konkasore ıhtıyacımız vardır. Alçıtaşı Kırılacak taşın cınsi Kırılacak taşın eb'adı : 03U mm. Kırılacak taşın gunluk miktarı: ?75300 ton (tercin»n 8 saat zaıfında) I)ı:el motörü (elektrıklı o'ıiu&u Muharrik kuvvet takdırde elektrojen grupu ;le beraber) 1.8î°fil den 3112.1961 tanhme M üddde t kadar (icabında uç ay u?at mak hakkımız mahfuz kal mak şartıyle) T es1im Ulukışla'da tam kapasıte ıle çalışır vazıyette. t ade Ulukışla'da. Bu evsafta konkasoru olup kıra ile vermek ıstıyen fırmaların 315.1961 tarıhıne kadar opsıyonlu tekhflennı, en geç 15 4 1961 cumartesı gunu saat 13 C0 e kadar Hırrnyet mevdanı, ?\\aünk alp caddesınde 4. İ^kur handakı şırketımız merkezme gonderılmelerı lâzımdır. Şirket, konkasoru dıledığınden kıralamakta \ e j a hıç kıralama makta tamamen serbesttlr. (142»>O = Koca, «an baeayı laran kalın kırmızı şeridin üzerindeki Orak • Çekiç işaretini de aynl netlikle gören Ahmet, yamrufunu sıkarak: «tçleri çıkasıca deyyuslar!^ diye söylendi. Osmana döndü. Kendinden e(Arkuı varı nıin «Görüyor mutun, dikkat e(1) Marmara'lı balıkçılar dip saymadık. Kirabilir, »abahtan beri, kaçıneısı geçiyor. Bak «festıval» kelimesini epey kul lanırlar. nasıl da dolu, »u\la bir gidivor. Hep böyle işte. Takarıya. Karadenize dofru bo$ jelir, a(2) Galsarnalarını. NÂZÎME NADt Yaa t|lerlnl flllen Idare eden Merol Müdür ŞAHİN PERESE Gazetemtze gönderilen evrsk vt yazılar nesredilgin edlfanaaln tade edılmez. tlanlardan mesuliyet kabul edilmez • Abone ve tlân lçler] Içfn, znHm ustüne «Abcne» veya «îîaa Servısis kaydımn konması lâzımdır. * BU G\ZETB BAStN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHEÜT ETMİŞTİP I [îi •^iııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııı ıııııımıı ıımiMiımmmınııııı ıııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııiMiııımııııııııııııııııııiMmımıııııımııııımıımıımıımıııııııijııiı\^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle