11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET JDÜNYÜ HA B E R L E R İ Güney Amerika neraye gidiyor? /T~^\ Güney Amerika memleket I I ^ lerinin dururannn ve içe\V"TT rideki buhranları iyice anlıyabilmek için bunlann mali takatleri hakkında bir fikir sahibi otmamız icabeder, onun için sn tabloyn gözden geçirmekte favda vardır: 1 Brezilya Bu memleketin bütçe açığı 20.000 milyon crnzerrios'dur, yani takriben yüz milyon dolardır. Ticaret muvazenesi de perisandır. Birinci üç aylık ticaret muvazenesi açıfcı 130 milyon dolar civarındadır. 2 Arjantin Reis Frundizi'nin ithalâtı tahdit etmesine ve bütçe açığını kaps\mak çabalarına ragmen, hayat yükselmekte, dıs ticarct tediyesi 150 milyon civarında durdurnlmuş bulunmaktadır. Bütçe açıgı da 100 milyon dolar civanndadır. Sanayi yedek parça, iptidaî madde buhranı çekmekted>. Karaboraa mevcnttur. 3 Şiii Büyük çapta bakır ih racatçısı olan bu memleket iki darbenin tesiri altındadır. X) Bakır fiyatları dünyada düşmektedir. 2) Büvük zelzele memleketin takriben 550 milyon dolarlık metrosunu yıkmıştır. Şili, mevcnt imkânları ile bu tahribatı ödiyecek ve yikılanı yeniliyecek kudrette decildir. Memlekette grev tehlikesi almıs ve yürümüstür. Sosyal bünye sarsılmaktadır. 4 Bolivya Büyük bir malî çöküntü içinde olan bu memleket, enflâsyon ile ümitsiz bir şekilde carpışmaktadır. Petrolleri vardır, fakat bunları işletecek sermayeden mahrumdur, bundan istifade etmek istiyen Rusya, Bolivya'ya 150 ınilyon dolar kredi teklifinde bulunmuştur. Bolivya tereddüt içindedir. Bu sebepten dolayı da istikrarlı bir hükümet kuramamaktadır. 5 Paraguay Basını almış giden enflâsyon karsısında düşünmeçe dahi imkân bulamamaktadırlar. Tıpkı Nasrattin Hocanın kapısının önijne diken ekip, geçen koynnların yününü elde etmek istemesi cibi. Paraçuay da iki uıak isten nıedct ummaktadır. Biri, Brezilya sabillerinde serbest bir liman insa ederek, bnnun gelirinden istifade etmek, diğeri de et ihracatmı artırmak. fi Peru Zor durumdadır. aldıjı cesur tedbirler sayesindc fi • > atlann yükselmesini dnrdnrabilmis, fakat ticarî hayat da çok durgunlaşmıştır. 1 Eauatenr Güney Amerikanın bahtiyar memleketlerinden biridir, çünkü hem döviz tasarrufu yapabilmekte, hem de ihtiyacı karşılayacak kadar, ihracat yapa. bilmektedir. Equatcnr'ün bütün ihracatı muz'a dayanır. bu mem. leket dünyanın mnz istihsalinâe vp ihracatınd» birinci gelen memleketidir. Şimdi, bn ihracattan te. min ettiği geliri karsılık töstererek yol inşaatı ve yeni bir yatırım politikası üzerinde çalışmak. tadır. 8 üruguay Mnvazeneli bir mali poiitika içinde kendini kur. tarmışa brnzemektedir. Ecnebi sermayeye verilen büyük faiz ve imtiyazlann hepsi kaldırılmıs ve bnvlece bu rnemleket kendi yağiylc kavrulan bir diyar haline gel. miştir. !> Venezuela Büyük petrol ihracatçısı olan bu memleket aynı 7amanda rejim istikrarsızlıfı yüründen. en çok sermaye kaçıran hir mcmlekfttir. Son üç yıl zarfında hn memlekettcn, dısanya ve baslıca Amerikaya kaçan servetin ıniktarı bir milyar dolar civarındadır. Detanconrt bn sermaye kay. masını önlemek için siddetli tedHirlere basvurnyorsa da, bu tedbirler germayenin büsbütün kaçmasına vesile vermektedir. • Bu dnrum karsısında Amerika Rirlesik Devietleri. Lâtin hemşerilerine 590 milyon dolarlık hir yardım hazırlamıslardır. fakat. ihtiyaçlar kasısında hu miktar cok ar cöriilmektedir. Onuıı içindir ki Kastro Havana'da irat ettiği nutukta «hir kaç miiyonla Güney Amerikanın vicdanı satııı alınmak Meniyor!» diye hağırmıstır. Kcıınedyye Knngre fiOfl milvon Holsrflsn daha fazlasını verememek tfdir. Bövle olunca Rasva v e Çinf'pn ?elccpk teklifler. Giinry AmeriUarta cüler vüzlr karsıianacağınr'nn \vrupalılann ve hilhassa al*>"ların Amerika ile beraber hu hü. •>iık riâvava el uzatmaları zarnrî bir mahivrt iktisap etmektedir. M. PtRİ İsmet Giritli Devrim Ocakları Baskaıu oldu Türk Devrim Ocaklan'nm evvelki gün yapilan yılhk genel kurul toplantısı sonunda Yonetim Kuruluna Doç Dr. İsmet Giritli, Avukat Nermin Neftçı, Doç, Dr. Bedia Akarsu, Felsefe Dr. Ali Seden, Avukat Günseli Orcan. Hukuk Fakültesi asistanı Dr. Çetin Özek, tktisat Fakültesi öğrencisi Yüksel Dinçel. Avukat Ali Turgan, Teknik Üniversite öğrencisi Günay Akarsu seçilmişlerdir. İki doçent, bir asıstan. bir felseîe doktoru, üç avukat ve iki üniversite öğrencisinin bulunduğu Türk Devrim Ocakları Genel Yönetim Kurulu dün vazife bolümü yapmış ve Genel Başkanhğa Temsilciler Meclisi üyesi Doçent Dr. İsmet Girıtli'yi getirmiştir. Efki Genel Başkan Prof. Dr. Tar;k Zafer Tunaya ise Haysiyet Dıvanına seçılmiştir. Tarihî Belçika seçimlerinin sonucu merakla bekleniyor Seçimlere şüphe ve tereddüt havası içinde girildi; Spaak Sosyalist Partinin namzedi; Liberaller şanslı görülüyor Brüksel 26 (a.a.) Kongo olay ları ile sarsılan Belçika, bugün Parlâmento seçimlerine şüphe ve tereddüt havası içinde girmiştir Bu havaya rağmen parti lider. leri, memleketin Nâzi işgâlinden kurtulduğu 1944 tarihinde n beri bugün yapılmakta olan seçimi, memleketin tarihinde en mühim olaylardan biri saymaktadırlar. Sosyalist lider Paul Henry Spaak. memleket politikasmda faal rol oynamak üzere XATO Ge nel Sekreterliğinde n ayrılmıştır ve Gaston Eyskens'e karşı muhalefet partisinin başında seçime iştirâk etmektedir. Gaston Eyskens'in Katolik • Li. beral Koalisyon Hükümeti, Kongo I / buhranı karşısındaki tutumu yü ' zünders siddetli hücumlara maruz kalmıştır. Yine Eyskens Hüküme tinin, memlekcti iktisadi buhran dan kurtarmak maksadiyle almış olduğu iktisadî tedbirler. Belçi. ka'da be? hafta «üren ureve yol Fakat uzun füren crev. ve nümayişlerin ihtilâl havasına bürün raeq sosyaüstlerin durumunu da sarsmı^tır. Müşahitlere cöre bu tiurumdan Belçika'nın üçüncü büyük partisi olan Liberaller istifade edebilir. Seçmenler bugün. Temsilciler Meclisinin 212 üvesi ile Âyan Mec lisinin 175 üvesinden 106 sım ve aynca eyalet konseyleri üyelerini sececpklerdir. 69 Âyan üyesi daha sonra Âyan Meclisi üyeleri tarafmdan seçileceklerdir. Kongo buhrammn doğurduğu Amerika 20 milyon avct \j Halisâne Demirperde gerisi ile yapılacak temaslar için Dışişteri Bakaniığına müracaat edilecek Ankara, 26 (CumhurıyetTeleks) Rusya ve pejkleri ile kültüre'., sportif v.s. temaslarda bulunmağı arzu eden öğrenci teşekkülleri, spor kulüpleri v.s., bundan sonra D:şişleri Bakanlığına müracaat edeceklerdır. Bu konu ile ilgili olarak D'.sişleri Bakanlığı üniversite rektörlüklerine ve Beden Terbiyesi Umum Müdürluğüne birer tamim göndererek. dururr.un Dısislerine aksettırilmesini istemektedir. Tamimde «Anılan rnemleketler, ozel bir mak satla tertip ettikleri gösteri ve karsılaşmalara geniş bir iştirak sağlamak için büyük gayretler sarf etmekte, sadece resmi kanala değil, dogrudan doğruya üniversıtelere, Sençlik tesekküllerine, yuksek ö§retim müesseselen spor kollanna munferit dâvetler gönderilmektedir> der.ilmekte ve ilgililer işbirliğine dâvet edilmekte, son dakikada iştirakten vazgeçilmesi gibi üzuntü veı*ebilecek durumların yaratılmasının önlenmesine çalışıldı£ı bclirtilmektedir. DEN£ME BOŞA Gİ1Tİ Avustıalya'da ıtfaıyecıler için hazırlanan yeni bir tip yanmıyan elbise tecrübesi az daha bir kiçinin hayatına mal olacaktı. Çünkü tecrüby esnasında bu olbise birdenbire tutuşmuş ve elbiseyi giyen itfaiyeci güçlükle kurtarılmıştır. Resimdc, tecrübedcn bir sahne ve itfaiyccinın kurıarılışı görülüyor. Varşova Konferansı Moskovada bashyor Komünist liderler, Amerikadaki idare değişikliğinden bu yana milletlerarası durumu gözden g eçîrecekler* Moskova 26 (a.a.) Varçova paktını ımzalamış olan devletlerın Hukümet Baskani*yı ile, D.s. işleri ve Savunma Baka»ıları. salı günü burada toplanacak konferan sa istirak etmek üzere Moskova'ya gelmeye başlamışlardir. Bundan evvelki toplantılarda ol duğu gibı. bu defa da gundemde en onemli meseleyi Almanya konusu teşkil etmektedir. Bununla beraber bâzı müşahitlere gore, Laos buhranının, Almanya meselesirii ikinci plâna atması beklene bilir. Varşova Paftı Konferansı, Komünist liderlere Birle^ik Amerika'da idare değişikliğinden beri, milletlerarası durumu gdzden ge çirmek için ilk fırsatı vermekte. dir. Kennedy'nin Berlin ve Laos ko nulannda azimli davranışınin ve nüklüeer denemelerin durdurulma sı konusunda anlaşmaya varmak isteğinin konferansa iştırak eden delegeler üzerinde nasıl bir tesir husule getireceği merakla beklen mektedir. Batılılar Rusya'nın tam ve umu mi silâhsızlanma plânını kabul ettikleri takdirde. Sovyetlerin de Batıhların bütü n kontrol teklif.e rini kabul edeceklerıne riair gpçen hafta Hrutçef tarafmdan ilrri sürülen tekltfı. Varşova Paktı rîevletlerinin teyid edecekleri an. la^ılmaktadır. Avnca, NATO ve Varşova Paktı devietleri arasında salriırmazlık paktı ımzalanmasırvi rtrfir gc. çen yıl yapilan teklifin tekrarlanması muhtemeldır. Bu arada. Doğu Almanya Kumun'.st Partisi birinci jekreteri Waltcr L'lbricht'in, Sovyetler Bir. ligını Doğu Almanya ile ayrı bir sulh antlaşması imzalamaya ve Berlin hava koridorlarmın kontro lünü D. Almanya'ya terke zorlaması beklenmektedir Varşova Paktı Konferansına ış. tirak eden delegelerin. Laos konusunda da müşterek bir karaı al maları muhtemeîdir Konferans. Kremlin'de gizlı ola rak cereya n edecektir. Sovyetlere göre köpek insana en yakııt caıüı Fcza tecrübclcrinde Kuslar bu yiizden köpeklcr üzerinde tecrübe yapmayı tercih ediyorlar o Moskova, 26 (a.a.) Tass ajansı dun fezaya fırlatılan ve geri getirilen Sovyet feza gemisi ile ilgili çu malumatı vermiştır: «Feza gemisi dünya etrafmdakı seyrini 88 dakikada tamamlamıştır. Feza gemisinin çizdiği yörüngenin dünyaya en yakın mesafesi 178,1 kilometre. en uzak mesafesi ile 247 kilometre olmuştur. «Feza gemisinin içinde «Küçük Yıldız» isımli bir köpek ve diğer canlı organizmalar ile radyo. televizyon ve radyasyon ölçmeBe mah sus âletler bulunmakta idi. Uçuş esnasında bütün âletler nor mal şekilde işlemistir. «Feza gemisinin vapısı ve uçuş şartlarmın caniı organizmalar üzerindeki tesirlerı hakkmda değerli malumat elde edilmi?tir.> Diğer taraftan Sov\et ilim akadcmisi profesörlerinden Sisakyan. Pravda gazetesine verdıği demeçte, dünkü tecrübenin «Fezaya insan gönderme> proerammın bir safhası olduğunu ^oylemişlır. Sovyet feza gemılerinde niçin daima köpek bulunduğuna dair bir suale ise Sisakyan şu cevabı vermiştir: «Sovyet ilim adamlarına gore köpek, organizmalarınin kimyevi terkibi bak'.mından ve kan dolaşımı, teneffüs cihazı, sindirim sistemi gibi organlannm fonksiyonu itibariyle insana en vakın canlıdır. «Bazı bakımlardan kripek ınsana maymundan daha yakındır. Bu itıbarla feza uçuşlarının canh organizmalar üzerindeki tesirleri, köpekler üzerinde tecrübe edilmektedir. V E F A T Vnıcrayı Çerakcscdcn mcrhunı ; ,vır:'kam Hüseyin Bcyir. cğlu Çizemua Hiknıet Bey •JG.;!.961 pazar günü Hakkın ralıınetine ka\uşmuftur. Cenazcsı 27.3.1S1 pazartesi günü Kırkpına: koyünde öğle namazındaü :> n:a kaldınlacaktır. r BANKAYA YATIRILMAYIP EVDE SAKLANAN TASARRUFLAR işlenmiyen... çorak araziye benzer iirkiye'nin meseleleri (•özi.Umrsi 7or. çirift seyler değildir. Türkıve'nin zorlukları dfYazan: Nüzhet Baba rinliğr kadar inmıs vahim prnhGözunüzü korkutmak için değil; arttığı ve ziraate 'arar verdıklerı, lemler dr deâildir Oııuıı için Tiirfakat rakamlar heybetlı olduğu yapilan şikâyetlerden anla.şı'.nıuk kiye halkı kolav it)ar« rdilir \r koiçin evvelâ bunları karalarnakla tadır. Meselâ, New York eyaletı lay memnıııı olur. Kl\erir ki (tâyazımıza başlıyorum. Amerikanın nin şimalinde geyik surül^rı, mez bir fcna ama daha ivisini bulatnaher sene av tezkeresi alan (20) mil ru araziye o derece zarar veraek dım) ukalalııa, ve teorilere kaçyon lisanslı avcısı var. Tezkere tedirler kı, çıftçılcr, bunlan aviı mıvalım! harcından da hazine, senede yüz yacak avcılara, evierınde her türBugün için Türkiye'nın VP Türk on milyon dolar kadar bir para el lü istirahati temın edcceklerinı ı . halkmın en cok mtıhtaç de eder. Avcıların tüfek, fiş?k, el lân etmişlerdir. Avcılar, «ıvrıca itımat ve emnivt» tir. \> h«r bise, seyahat vesair zaruıi mas vurdukları geyıkler'n etlerinı so sev buna haîlıdır. Hiikümet olasev rafları ise üç milyar doların üze ğuk hava depolarında aylarca mu j ve feri olarak dikkat edilecjk rinde. Son yıüarda Amerika ka hafaza etmektedirler. budur. dmları da ava merak sarnıışlardır. Son zamanlarria Amerikada es l'mnpıivrtli" ıh»ı'ı»11er 'timsdı Bugün Amerikada av, kıtanın, kes ki usul ok ve vav ile avlanmak ria sarsar Onun ilk vasfı hudur ve afedildiğı yıllara nisbetle daha çok! moda haline gelmiş gıbidir. Hatîâ kabinde yeni esaslar üzerine bir Bu arada bıldırcm vesaıre gibi, bu usul hakkında eserler v;ızıl giiven kurulur: kurulmak lâzımAmerikanın yer değıştirmiven av makta ve bizım eski devirlerı ho .çelir. kuşlannm, bazı yerlerde tüiek at tırlatan bir okçuluk merakı AmeBİ7 istc bn devredeviz ve hâiâ mak yasak olduğu için, golf saha rikayı sarmaktadır. bu süveııi tam olarak kuranıamılarına hücum ettikleri gorulmpkAmerikada av mmtakaları ek^e sızdır. Hükümeti bu yönden sodir. Amerikada cinsi bulunmıvan j riyetle şehirlerden uzak yerı°rdir. ve bızden getirılerek Arızona eya Bunun için avcılar, mevsim gelin rumlu hulurum. Onun ilk \a7ifesi Lâkin ihtilâl letindeki av sahalarına salıverılen ce otomobil veya atlı kafileler ha bıı çüveni tesistir. devresi kınalı keklikler, Arizona'nın ikli linde bu bolgelere bir Kaç gun • sonrası bir istikrarMZİık olmaktan hir tiirlii kurtulamamışmine çabucak alıştıklarından ikin lük için de olsa, göç ederler ci vatanlarında, şimdılik avcıların Buralarda eli bos dönmek diye tır. Kanunlardan. beklenmrdik. uhücumundan masun, rahat vasıyor bir sey yoktur. Cünkü, meralar av muimadık kararlara kadar bir çok yeni unsurlar bn güveni sarMnıslar. kusları ile doludur. Bu bolluk karsısında AmerikaAmerikada ayı da mebzuldür Fa tır. Bnna ilâve olarak resmi dairenın bazı mıntakalarını avcılar cen kat buna mukabil. yaban Jomuzu Ierde için için bir takım tasfivrler netine benzetmek hatalı değüdir. çok azciır. Amerikada yabani tav vapılmakta, hir takım ?.c«"mi ve yeBuna sebep, memleketin »iraat sa şan ria oldukça eğlenceli bir avdır. ni nnsnrlar eski tnemurların ycrhasında inkışafıdır. Eskıcter ve suYaban kazı da, Amerikanın baş lerini almaktadır. lak arazide çok sayıda raslanan av lıca avları arasındadır. Yaban kaDün de gazetelerde hnkümetin hayvanları, bugün artık ziraa* ?a zı. Amerikaya sonbaharda Kana devairdeki vaşlı memurların listehalarına ve hayvan be'le.nen böl • dadan hicret eder ve ilkbaharın lerini istediği yazılı idi. gelere akın etmektedirler. Sebep sonlanna doğru tekrar Kanadays Ne oluyornz canım? Ba genç ihbasit: Buralarda yiyecek ve su doner. tiyar dâvasının simdi sırası mıdır?. daha bol. Fakat hem?n sovliyplim , Amerikada bir çok sporlar gibi Bu memlckete su kadar sene hizki, Amerikada avın 'oollaş'nası se|<>vcılık da son derece pahah bir ' " " met etmek bir snç mudnr?. Elde beplerini. her şeyd?n rvvol, av hay spordur Bazı bataklıklarda. bir mevcnt emekli mevznatı yetmiyor vanlarının himayesi ve avcıların gün ördek avı yaptırmak için av> mn ki böyle bir takım sorn sual • bunlan düşüncesiz bir tar/.da itlâf cı başına (50) dolar ücret alınır. Ierle zavallı bir takım adamlann etmemelerini temin için çck sıkı Hele mahfuz ve geçit yerinde bir rahatı kaçırılmaktadır. Ne lüznm kontrolların, kimsemn tfözünün ya siper tutmak istiyorsanız ürret bişına bakmadan. tatbık pdılmesinde raz daha artar. Bum rağmen avcı var bunlara?. Hem seçici hükümet oldnğunn aramak lâzımdır. adedi seneden seneye çoğalmaktaiddia, hem kırk yıl otnracakmış giGariptir ki, bu kor.trollcrin te dır. bi tesiri senelere sâri tedbir ve sisini, hükumetten tvvel, lıizzat Akarar alma birbirini tutmuyor, tntmerikan avcılan istemişlerdır. Av hayvanlarının üremelerini temin Bir Amerikalı trafik kazasın muyor ve lnzumsnz yere çüpheler nyandınyor. için hususi av kulüplerinde ve da yaralandı Hükümette de^ırli kinuelerin mer'alarında yiyecek ve barınaLimanımızda bulunan AmTİkan cak lüzumlu şartları temin eden 6 ncı filosuna mensup D. D. 865 bnlunduğuna şüphe yok... LSkin ler yine avcılardır. isimli mtıhribin persoreli.ıden Fran psikoloji tarafları zayıf. Bunn söyAmerikada mevcut olmıyan av crline Arbought evvelki gece saat lemeyi hem onlar, hem de memlriçin lüznmln savdıgımudan lıayvanlarını, Asyadan, Afrikadan 20.45 sıralarında Istiklâl caddesin ket velhâsıl dünyanın her yerinden ge de 54084 plâkalı taksinin sadmesi açıkça yazıyornz. Çok defa yapı tirterek burada iiretmek isine fle np maruz kalarak yaralanmıştır. lan hayırlar ürkütülen knrbatava yine ilk evvel hususi şahıslar e Olayı mütaakıp firar eden şoförün deymiyor. Herkes: sebbüs etmişlerdir. Asyadan siılun, Acaba yarın ne olacagım? endiMentese isminde biri oldui;u (bunlar bizim sülünlerden bıraz pnlasılmış ve aran:nasına başla.i şesiyle kaygilanmaktadır. Bu iyi daha büyük vfe boyunlarınd^ btyaz mıstır. hir şey midir? Bu vesvese neden bir halka vardır) Avrupadan bıldoğmustur? dırcın, ve muhtelif yeriprden geBiz ihtilâlin ilk günlerinden ititirtilen orman ördeği gibi ıv kuşbaren bu sütunlarda tasfivrlrr,, VE F AT larını himaye için elden ne gelirİstanbul Uınvcrsitosi omektar vr esaslı kanunlar, teşkilât gibi genîş se yapılmaktadır. Bu himave riola calışkan memurlanndan Rcktorlük tesirli işlerden çekinmeyi tavsive yısiyle yaban ördeklprine tahsis e Hususi Kalcm Miiciilr Muavıni ettik. Belki bu memlekette hakidilen melcelerde ördeklerin çocuk katen tasfiye edilmcsi îüzumlu isSAİM KUT ların ellerinden ekm^k vcya fıstık gunü Hakkın ler ve adamlar vardı, fakat ba kapıştıklannı gözlerin!e g'ordiım. 25 T 1961 fumanofı rahmrtine kHvuçmıiRtur. Cenazesi nun zamanı değildi. En çok süküAmerikada yalnız ordck nvcıları T7.S1961 pazartoji (Bugün) oğle na nete ve güvene muhtaç olducumnz nın sayısı iki milyonclp.n fa/ladır. mazını müîaakıp Beyazıt Camıindpn bir devrede seçimle iktidara çclGeçen yıl bir rekor olarak bir mil alınarak Morkezefendi mezarlığma mis hükiimetlerin bile ancak ihtiyar ördek vurulduçu ileri sürü! clefnedilecektir. Kederli ailesine ve yatla el atacağı tesebbüslere ve müştiir. Fakat. Am?ri!;anm sr; ik Cnivcr?itemize bassağlıgı dilerim. lstaıbııl Üniverpıtesı Rcktorü tatbikata ^iristik. lîu hal islerimiavcılan baskmdırlar. Bu p.r.ıda Azi, ihtilâlin isini çok zorlastırdı. Mc Ord. Prof. Dr. merikada geyik sıyısiinn füratle sele tedbirlerin seçilmesi kadar Sıddık Sami Onar tatbik zamanının da iyi intihap edilmesindedir. Bnnda muvaffak oldnğumuzn iddia edemeyiz. Ee, emeklerimiz, gayretlerimiz bep sil yaz.. ile mi ceçecektir? Emclleri miz hep kaybolmus eşeğimizi hnlmıya ve bulunca Allaha sükür etmive mi inhisar edecektir? Seçim sathı raailine kaymak üzere olduçumuz su sırada İhtilâl Hükümetinin cn büyük kaygısı bu halka yarın kendisine, ekmeğine, sine mevcut mevznatın hükümleri dısında veni bir müdahalr ol • mıyacağına, herkesin yerinden emin isindc umutlu olması çerckliSinc dair her vcsilc ile sözle ve tutumiyle trminat vermektir. Böyle hir tcminata cidden luınm vardır. Her gün yansı dojru ise yansı tevatürden mürekkep tasfiye. mcmur aktarraası, degistirme, ve mali külfetler haberleri insanları tedirgin etmektedir. Hükümetin birinci işi bn hnzursuzlnğu izale etmektir. Tani hcp tashihe rauhtaç isler yapmaktan, şn geçici devri geçmiyecekmiş gibi dekorlamaktan vazgeçsek bepimiz çok rahat edecetiz. Bunnn için de halisâne tavslyemiz, herkesin biidiği işi mübalâğasız ve itidal ile vapmıya devam etmesinden, biribirimize biraz daha yaklaşmaktan ve «ben senden fazla bilirim» iddiasını ispat için memleketi tecrühe tahtası haline getirmemekten ibarettir. B. FELEK Filin hiddeti West Hempstead (Xew Ynrki 26 (a.a,) New Hempstead'de ilk te.nsilini veren bir sirkte. 3.000 seyircini n gözü önünde müthi? bir olay cereyan etmiş ve sirkin en buyük filı birden hiddetlenerek terbiyecisini ezmiştir. 31 yaşındaki fil terbiyecisi Eric Frondelius, ı £Öe=;unden. midesinden ve karnından ağır yaralı bir vaziyette hastahaneye kaldırılmıştır. «JeweK ismiude üç ton ağırlıgındaki fil. gösteriye çıkarken bir hortum darbesi ile bakıcısım yere sermiç. daha sonra yine hortumu ile yerlerde sürüklemiş. en nihavet sağ ayağı ile göğsünü ezmi«tir. Etraftan yetişen sirk personeli sivri madenî uçlu sopalarla fili bir kenara sıkıştırmağa muvaffak olmuşlardır. Sirk müdürü, Jewel'in dört sene evvel sirke almdığını ve gayet cnuti bir hayvan olarak tanındığını söylemiştir. Tiirkivc IŞ Baııka^ına cmanrt cdilcn ta>arruilar işe r.o 6.5*a kadar iaiz <:rtirir... avnra seneniiı et» zrııjriıı ikraıııi\elerini kazaııdırahilir. 9 Milvnıı lira tutarındaki 1961 İkraıniyo l'lâıımıu 7 ıııilyoıuı lırııüz talilılilcrini bckliyor. Yılm ikinci t;rkili>ine katılabilnıck ta^arrııflarınızı 7 Ni?an akşaınma kadar Tüıkiye IŞ Bankasinda toplayınız. Kıral Hüseyin ve Nâsır pek yakında buluşuyorlar Bağdat, 26 (a.a.) Irak Başbakanı General Kasım, Şattülarap deltasında, Irak Kuveyt hududuna 3 kilometre mesafede kurulacakV yeni Um Kasr limanının temeüne ilk taçı bugün bizzat koymuştur. Bu liman, Irak ile Kuvet'e, Bas ra körfezinde yeni bir menfez teşkil edecektir. 7 milyon 830.000 dinar tutarındaki ilk kısmın ihalesine 3 şirket katılmaktadır. (Alman, Lübnan ve Isveç). Um Kasr limanınm inşaatı 15 cnilyon dinara mal olacaktır. EminönUndc otomobiller için park yapılıyor Emınönünde, Mısırçarşısı yanındaki boş sahanın otopark haline getirilmesi kararlastınlmıştır. 6 bin metrekare genisliğinde olao bu sahada otomobiller ücretli olarak park edebilecekterdir. VEF AT AIÎP buyugümüz Portatif pçya vcfat ettiğini akraba ve dostlanmıza teessürle bildiririz. Ccnszc m>=rafimi bugünkü pazartf=i günü 2T mart 961 faat 14 te rryr>£lu Balıkpazan Üç Horan Ernıeni kilisesinde icra clunacasrı ilân olunur. Içbu ilân davetiye yerine kaimdir. E?i: Dul Bayan Beatris Mardikyan. Oğlu: Bay ve Bayan Yetvart Mardikyan ve evlâdı, Damadı: Bay ve Bayan Berc Kürkciyan ve evlâdı. Cenaze Içleri Servisl BECtDYAN Tel: 44 12 29 48 09 93 IMIGIRDİÇ Mardikyan'ın Zehra Kut'un eşi. Suna Önder'in babası. Orhan Önder'in kaympederi. Sedef önder'in sevgili dedesi, İBtanbul Üniversitesi Rektörlügıi Hususi Kalem Mildür Muavini 25.3.1961 cumartesi günü vefat etmiçtir. Cenazesi 27.3.1961 pazartesi günü öğie namazını mütaakıp Beyazıt Camünden alınarak Merkezefendi m zarlıgındaki ebedî istirahatgâhma defnedilecektir. Mevlâ rahmet cyliNOT: Celenk gbnderilmemesi rica olunur. ye. VEFAT SAtMKUT Pplis dün kaybolan genç bir kadınla 12 yaşındaki bir çocuğu aramsktadır. Üsküdar'da Sultantepe'de oturan 35 yaşlarındaki Zehra Koz ile Tophanede oturan v e berberlik vauın 12 yaşındaki Mecit Isık evlerine dönmemislerdir. Ailelerinin ihbnrı üzerine polis gerekli araştırm.v lara başlamıştır. Cibali'de Küçükmustafapa*a Haraççıbaşı sokalmda 10 sayıh terzi dükkânına vitrİLi camını kırmak suretivle giren meçhul bir hır^z 1000 lira değerinde kumaş çaldıktan sonra firar etmiştir. Olavın enteresan tarafı, hırsız kumaşları çalmak iça vitrin camını kırdıeı sırada terzi Saffet Savaş aynı dükkânda uyumakta idi. Futbol maçı yüzünden çıkaa bir münakaşa sonucunda Silivrikapıdaki Gençlik Kulübü mensuplann dan 17 yaşlarındaki Mustafa Geçkin ile Yüksel Karh münaka^a ederkea, Yüksel'in 20 yaşındaki kardeşi Nec4et bıçağmı çekerek Mustafa'yı sırtı.idan yaralamışhr Yarah t/;davi altma alınmış, sanık hakkında kovuşturma açılmıştır. Kasımpaşada Veli Sezer isimli bir sarhoş, kendisini karakola götürmek istiyen üç bekçi ile mücadele yere düşürerek yasebebîyet vermiştir. Kaybolan bir kadınla 12 yaşında bir çocuk aranıyor Bir terzi dükkâııı. sahibi uyurken soyuldu İsianbul Belediyesi Şehir Dram Tiyalrosunda (Tepebaşı) * 7 Hitziranda: İŞtBANKASI, EN FA2LA tKRAMÎYE VEREN BANKADIR SERVlS ISTASYONU 2 Su pampalsn ( Donk 4 YükSfik tBZyikli JANDÂRK Efsanesi Pazartesl, çarçamba, cuma ve pazar günleri Saat 2l'de Cumartesi ve pazar günleri Saat 15 de \Vadesiajhesaplarda her 200 liraya, vadeli hesaplarda her 100 liraya ayrı'bir kur'a numarası verilir. Kur'a numaralarınızı keşidelerden 15 güıvevvel hesabımzıa bulundujiıı şubedcn ö^renebilirsiniz. •^on para yatırraa tarihUJ^KtSAK 15 Maç yüzünden yaralama TÜRKİYE BANKASI istikbulinisin emniyeti APARTMAN DAİRESİ ladet 100.000 TLj 25 adet 5.000TL*,, »25adet 1.000 TLİÎ ve 1800 adct çeşilli para ikramvjclsti > SABEN Koll. Ştı. (TARLA KUŞU) Sahneye Koyan: Beklan Algan Bir sarhoşun marifeti i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle