16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Resimli Roman: 12 B A N K E R İ N M t L Y O N L A R l CUMHUfitYET ,ııllııı1Iııt..ı«fıı.iiittiiıııiııııııııııiiiiiııııııııııııııtitifiiiii«ı«ıııiMlllnııntinımıııııııtıınnMlnınnmımu««ltMH»f««M««"mnHnll»nlMtlllntfi«»tl»tM«j 27 M a r t l M l [ Çizen: YVES SAYOL Çevir«n: Mazhar KUNT ||lMMMIllIlt1ttUIfI11l1II!IIMIIIfllfllllltftttlIl5 SAKKCIFTIM YA2AN: SMMKARAMtiaKAU ZABITA ROMANI 8 Iııklar söndü. Görünmlyen bir derken, Halil, bıkıjlarını pistin jrerden, penbetnsl bir projektör öbür kıyısmda oturan sarışın Alışığı piste doğrultulunca aydınhk mana çevirmisti. Oenç adamın çevrede Harunürreşid'in saraym mavi gözlerinin çafcnak çakmak dan kaçma gibi bir dansöz, hayır, yandığını, yüzünde Meryem anabir rakkase belirdi. Yirmi bejle nin tasviri karşısında dua eder giotuz arasıydı. Olağanüstü güzel bi bir îfade belirdiğini dikkatinbir vücudu vardı. Mafsallarla bel den kaçırmamıştı: ve kalçalarla memeler kendı ara« Kör kütük âsık bu Zeha'larmda pek makul bir uyarhk iş ya...» diye düşündü. bölümü yapmışlardı. tnce olması c Almanı avlamak için Zeha'gereken yerleri incecik, kadın anatomUins göre doigun olması ge dan taydalanabilirim!» diye düreken yerleri dolgundu. Esmer yü şündü. Copyrreht opera mund;gou zü kaib biçimindeydi. Kuzguni si « Gerçi bu benim hessbıma nayah ve parlak saçları geniş dalga mussuzca bir hareket olur; fakst larla omuzlaıma dökülüyordu. Şa babamı kurtarmak uğrunda şahBunları başındaıı atraak ıstiyen Rabiot: Çarnaçar Rabiot akrabalarım gezdirmefe başHiddetinden ne yapacağını bilmiyen fakat işi Lâkin kasanın bulnnduğu otiaııın kapısına kaklanna doğru çekik simsiyah si na | usum bir para olsun!» diye ladı. Hatti ziyaret esnasında Joramle'nin odasına « Herhalde karmnız açtır, dedi. Size yemek çıbozuntnya getirmek istemiyen Rabiot bemen homeden birisinin: •Canıtn şu Rahiot nerede? digözlerini Çin kılıcı gibi kaşlar düşündü. da götünnek metbnriyetinde kaldı. Ziyareteiler kartayım». Fakat dört akraba yeroek yemişlerdi. ie indi. Orada Parizot ve Fourel çiftini gördü. ye bagırdığını işittiler. Bizi telgrafla çağırmış, büsbütün çekik gösteriyor, harikuc Bir gaye uğruna hedefe ilertabiî derhal kasayı farkettiler ve Parizot dedi ki: Fourel'lerin km Anastasya da hemen konagt teıRabiot hayretle sordn: «Ne o birlikte mi geldigeldik...» Rabiot bn sesi derhal tanıdı: Bu, akra«Bunon içlnde kimbilir ne para vardır. Rabiot siz lâdeleştiriyordu. Doigun dudakla liye n insan için bütün namus*uzmtı istiyordu... niz? Fourel eevap verdi: «Hayır Fariste iataayobadan Parizot'ya aitti. Ne kadar da münasebetsiz rının arasından, bembeyaz diçleri luklar cnesrudur!» diye düşündü. merak edlp hiç bakmadınız mı?. n» inerken rastlaşmıştık. bir zsmanda gelmrsti. görülüyordu. Bütün vücudü kır« Vız!» diye düçündü (Arkası var) m:z: tüller altında bikini giymiş c Zeha nihayet bir rakkasel kadar çıplaktı. Böyle bir konuda âlet gibi kullanAlkışlara, parmaklarının uciyle mam peV büyük »yıp deSildir!» öpücükler gönderdı. Sonra cnüzi diye düsiincelerinl sonuca vardırge uyup raksa başladı. dı. O sahnede belirince. Halilin kalAlmanya'ya tahsi!» gittiği sırabi hızını artırmıştı. Gözlerinde ilk da, Zeha'yı bir arkadas erupu ordefa olarak o katılaşm.ç göz sitasında tanırrıiştı Babası Türk ollinmi^, dudaklarında ıçinden gedugu ve kendi«i Türk?» bildigi ilen bir gülümscme belirmijti. çin onunla ileilenmiş: Zeha 1 nuOktay onu incehyerek: maralı arkadaşlan nrasındıı vpr Bıle Dile mi buraya geldin, a!mı?tı. Babası. kızinın meneo^rdediğım buydu! • dedi. liÇini vapardı. Kurtian kıızusıına Haliî, dansözden bakışlarını a vaklastırmazdî. Yalnız Holllle Okyırmaksızın cevap verdi: taya karşı >iz?\ bir rnuhahheti vartzmit'ten Salkım tokak saklnle gardiyanların çok lorumlu bir gö Onu değil burada, hatti Tür dı Hemen her gece onlsn Kiks rl vazıvor: | revde buiunduklarını da unutmı kiyede bulmak jhtimali zihnimin otplin barına kenrti davet erier, Sokağımız, en çok beş metre geköşesinden geçmemişti. Fransız uzmanları, yiyeceklerin Zeha'nın dans mımsran! bittikfpn Neden? Babası Türk değil snnra vuksrria ndalarırıa toplanırhir buz dolabmda ne kadar zaman nişliğindedir. Koca tzmit şehrinKavakolda dayak mı? mıydi'.1 saklanabileceğini uzun boylu in de sartki başka geniş bir yer. bir lar. kondi aralarında eîlonirlerdi. Üç beş ay evvel öldü adaımcelemiş, bızi de ilgilendiren «u *o meydan vokmuş gibi daracik so Trfrnni Yuvaköy'den Durmnş O Yasominden avrıIHifiındap j > cağız... Anası o bitmiyen miras ! türü kpndıni dertl^ sandıSı d°rtkagımız, Trafik Müdürlüçünce Türel yazıyor: unçlara varmışlardır: Bu hesaplara göre: kahvaltı'ık favton arabalarına durak yeri o Askerden bir yıl önce gplriim. U dâvaları uğrunda Mısıra döndü. M* cünlerinin hasretiylr yavosca zaktan akrabam o!an bir kızı is Zeha, Mecidiyeköyündeki evlerin içini çekti tereyaftı soğukta (normal olarak) | larak gösterilmiş. Zaîen dar o2 gü'nden (en fazla) 8 güne kadar ! lan sokağımıza bu arabalar dızi temiştim. Vermediler. Babam bi de mahut Sudanh dad;siyle beraOktav, massının üzerinden onun tsze kalabilir. Yumurta, 10 • 1 lince, değil herhangı lüzumlu bir ıaz cahıldir. tlcri scri lâf ptmi«. ber oturuyor. 4 eline dokunarak: Halil, dalgın. konuştu: gün, çiy et 3 6 gün. çiy kıyma ya j araç sokmak, kapılarımızın dibi N<?yse, bu böyiece geçfi. Geçenler Numarssı bitmek üzere... H = v Bcrlinden ayrıldıktan sonra nm gün 1 gün, taze balik 1 . 3 | ne yanaşan at ve arabaların şer de, istedifiim kızm evleri yandı. Zeha di biz ondan önce odasına çıkaçün, şebzeler 3 7 gün. peynirler ; rinde n ve pis kokulanndan. bızler | A 1 ] a h ?a hidimriir ki haberim yok. altı ay kadar kalmıçlardı 4 14 gün, pastalar 2 6 gün, süt j dahi gırecek yol bulamaonaktayızl j K l z t a r a f l b i z d e n s j,p h o e tmiş. . bana orada çok muvaffak olduğu lım! dedi. Halil bir tereddüt geçirdi Yi2 5 gün, kaymak 2 5 gün, ye Ustelik her an yavrularımmn, at Yakalayıp karaknla götürdüler. . | nu yazmıjtı. Derken înçiltereden, t«panyadan gönderdiği tie Almana rloöru baktı. Ve onıın mişler 3 . 10 gün. yeoıekler, piş1 ların ayaklar: ya da arabaların Orada bize adamakıllı dayak b d k miş yıyecekler 2 4 gün. j tekerlekleri altında can vermele l?r. An^mi7'lan erndijjımiz süt huv i kartları aldım. Son mektubunda şişeden bardağına yeniden viski sj. j ri tehlikesi ile karşı karşıyayız!. numuzdan geldi. Hem de ellerinrie M:5ira döneceklerirden harbin doldurduğunu görünee: ' Şfmdilik gitmeje niye'i Izmitte. başta Temizlik işleri ve en küçük bir delil bile olmadan. bitimine kadar orada kalacaklayok!» diye aklından geçlrdl; ve Düğmesiz iliklenen Trafik Müdürlügü olmak üzere Bizim gibi karakollnrda haksız ye rmdan bahsetmişti. koltukta vavaçca davrandı. baş vurmadıSımız makam kalmaOktay, cevap verdi : gömlek Bir müddet Mısırda kalmış Arkadaçı ikaz etti: bir son verilParis'te bir mucit yeni bir erlar ama, babası vatanını özlemiş, | Kendini BöstermempSe eayr^t ic^ini rira »diyoruz.. kek gömleğini piyasaya çıkarmışTürkiyeye dönmek istecnis... Ge et... Bu deîi kızm hiç pervaışı ynkCEVABIMIZ: tır. Düğmesiz ilikleniyor bu gö.n Duraklarda tramvay ve tur. Yarıda ke^er dansı; gelir, hoy Bu delikanlı bu işi yaptı mı, yap çen kış, bir sabah telefonum çal nuna sarılır... Bıçım meseİPMni ele alalım: Ka1 * Akşamlarınızın 2, 3 dakika lekler. Nasıl iliklendıği de görüriı. L'ykulu uykulu yapıştım: cOkBacaklar görünsün rnü. yan kaotobüslerin sağından madı mı bilmiyoruz. Ama yaptıy t a (Arkan var) »ansın mı? üç yıldır moda bu iki lın bacaklan ir.celtmek için bol cığını bacaklarınızm güzelüçine nüyor. sa bile. cezasını tayin edecek olan | * k.rde ş : bil bakalım ben kiayırınız. tşten bile değil. yspaca geçen vasıtalar « «rasında tereddütte idi. 1961de bol yürümek gerekir. karakal degil mahkemedır. Kara m I m % t V a v c e > " | â n yavrusu!..., ginız şey. Yatıp iki bacağ.mz, bir j ^Mll 111111111111111111111111 " £ . zafer birincinin oldu. Kadm elbi 2anda yaâ'.ar erir. Bisiklete binKadıköy'den B. Kutluğ yazıyor: ko!. söyletmek için bu dayagı at Buluşmamız pek firaklı oldu. Ona ister istemez baykuşluk ettim: seeeleri dizden yukarda, çok çok diz meli. Bu da c kapıya çıkar. Dans dııvara dikine dayayacaksınız. Hiç j ^ Istanbul Belediyesi 1 ) L'.ır t r ^ ı n \ H vev.ı r tıysa dayak zoruyla yapılmış bir zıplayıp hoplamalı. O çağ: i bir çaba istemiyen bir jimnastikboyu. Artık bacaklar ihmal edirakta durduğu sırada, sağından ikrann ne aeğeri olur?. Hele çonin öldüğüne dair haberi benden SEHİR TİTATROLAR1 İSTANBULDAN lemez. aşanlar yorroıyan bacak hareket tir bu. S ! ve aralıksız olarak diger vasıtalar cuk masumsa, bir şüphe üzerine öğrendi. Gerçi sonra, Türkiyeye Tepebası Tlyatrostı döneceğin müjdesini de ben verîhjnal edilaıez de neler yapılır, leri yap.nalı. önümüz bahar. Yü; :£ Gece yatarken ayaklannızın E ^ i g c c n i f k t c . b u n d a n n t ü v ü d c . IIJI'ÎIS»st !1 ()»• dövüldüyse, büsbütün fecü. Tefenrüyüş her yaşın do^tudur. altma şilte ile karyolanın arasına E yapılatilir? vay ve otobüslere binmek veya on ni kaymakamının ve «avcısının ö d:rn... Cumarte») ve Parst Onlar konuşurken kadın. erkek. Iarda n inmek âde'.a imkânsız bir Bicimleri degirririlmez ama. sfc Fırsat bulur bulmaz jartiye ince bir yastık koyunuz, bacakia ; ~ Günlerl •««< 15 <1e nemle dikkatini çeker, ou hâdise büyük sanat gösterileri karşısmda S l h a l almaktadır. Umurni vasıtalar bugünden tezi yok, inceltilebilir. ri, diz lâstiklerini çıkarmalı Iki rınız 8 1 0 santim yüksekte durjE TARLA KUŞU nin olmamıs olmasını temenni e riuyulan bir heyecanla «Arap dansun. Bütün Dunlar kanın orada ~" ^^durakta bulundugu sırada. bunlaBir iki ayda gözle görulür bir in si de bacaklarda kanm iyi dolaş| Küçük şeyler S»at 21 (I* rahatça dolaşması ıçincir. soz« diye tanıdıkları genç kadını S ı nn sağından geçilmesini yasak et deriz. . masma engeldir. celmeye vanlabilir. (Opera) :jc Uzun yoiculuklaraa bacükları E seyrediyorlardı. Zehg dans istida Imek mümkün defiil cni? Geçen hafta Bayramdı. ;£ Ne yatajınıza sıcak su torbaCildindeki pürüzler ffiderilebiAçık mektuplaşma SEVTL BERBERt dını aslen Mısırlı bir rakkase olan Kadıköy Üsküdar arasında s: alınız. Ne rie soba haşında ba zı oynatmanın çaresini bulunuz. E münasebetle şehırde her za = lir. Bu ikisi de estetik bakrmdan Temsi! fflnlerl: Salı, Perçemb» Saatler saati kımıldamıyan bacak E mankinrien fazla dolaştım ve = Aksehir'den: Meiımct öztürk. ! anasından almıştı Öğrenti degildi taksilerin dolrr.uş yapmasıcaklarınızı ateşe tutunuz. cok şey kazsndınr. ve CumartMt ta birden «filibit» görüldüjü bile İ = daha çok şey gordüm. Önce E ; na izin verüdiği halde, bu hatta Ankara'rian: Metin Yavuz. Balı; hüneri... Bünyesindcn geliyordu. 5 Bayram namazından başlıya ^ , eski model arabalar, arka kesirden: Hakkı Bivgili, Çankın'ipek ustaca, pek caniı hareketler olmustur. YENt TÎYATRO bayağılığa * Cildi (bacakların cildıni) dü = lııri. Bayram namazı vaciptir . ! larma bir sıra daha ilâve etmek dan: A*ım L'ysal. Çatalca'dan: Hü ' yapıyor. fakat asla a a S»at II de pazar İS de zeltmiye gelince: bu da kolay. On 5 ama, halkımız ona larz dere = j s u r e t i y ı e 8 taksiler halinf; seyin Yny, Kadir Alataş, Eskise. düşmüyordu. Pisti çeviren masaDOKUNMAYIN ar: iy:ce sabunlayınız, sünger ta = ce?ınde baglı buîunuyor. 15 3 setirilmektedir. Bu vasıtalara bin hir'den: A. Coşkuntürk. îstanbul'' ların etrafiruiaki genç, yaslı er LÛTFEN K e tirilmekt =ı ile, j'uvarlak yuvariak hareket tar.bul hemsehrılerınin ekserı bunlardar. inmek çok zor dan: M. Fatma, Şinasi Erken, Tah; keklere yaklaşıp bir büketin çiSaat 21 d» E si de büyük, küçük bütün ca = | ^ ^ ; r " k a d a ^ bu sıkısıklık ka sin Yalçın, M. Morgül, Merzifon' çeklerini ayrı ayn uzatır gibi, raks j ler yaparak, ovununuz her jün. HACIYATMAZ daıı • Y. Kurtça. Osmancık'tan: T. numaralariyle kalçalaxmı, kolla^: Sonra soğuk su ile sabunu = milerin son cemaat yerlerınde = ^ i h t i m a ] i n i j e .arf.rmaktadır. Yazan: Cevat Tehmi BAŞKUT Albrvrök adh okıırlajrruTtrı mek rını, memelerini, boynunu. dudakçalkalayıp elleriniz için kullandı E namaz kılmak zorunda kalı = Carşamha rıımartpffl 14 30 da Gardiyanların tuplan çok uzun oluğundan ya lannı. saçlarmı yaklaştırıp uzakgınız kremden surünüz. Parmak E yorlar. Bu yıl da oralarda hep = ÇOCUK TÎTATROOSD yımlanmalarına imkan görüleme laçtırıyordu. öyle bir ihtiras yauçlarından, bileklere, tâ dize ka E gazeteler serip bunların üstü E Sali eOnleri t»Tn«tl hakh dilekleri miştir. yınlıyordu ki, erkek yüzlerinde odar aşağıdan yukarıya masaj ya E ne secde ettiler. Acaba Vakıf E lar Idaresi, Bayramlar için o = tstanbol Crza ve Tevkifevleri na o anda sahip oluyorlarmış gibi j pımz. Topu topu 10 dakikanızı aKADIKÖY TÎYATROSU hırsia karışık bir bahtiyarlık olan bu bakıra iki haftada sizi bi E son cemaat yerlerine evvelden ^ , gardivanlarından üç imza ile yaT üZ A K birer hasır olsun serdiremez zılıyor: kunuyor; ve bu arada müziğe gizle şaşırtan bir sonuç verecektir. Temsil trünleri: Cumartesi Pazar Biz Cezaevı gardiya.ıları, bayE mi? E li iç cekişler. ahlar katılıyordu. >|: Neler yiyorsunuz. dikkat ediPersembe gilnlerf temsîl yolrtur ram ve tatil demeden günün her Halil mırıldandı: niz. Bacak güzelliği ve yiyecek. = Hava guzeldi. Bir aralık = saniyesinde vazife başında bulunu Yaman Kelişmiş bu... KıvılDevlet Tiyatrosu yeniden düzenlenen «Coppelia» Ne ilgisi var bunların diyemeyiz. TSTANBUL ISTANBUL cımken kor olmuş... *e Bale Bölümü' Ailne Phillips tarafmdan TürkiVücutta yağ yapacak şeyler yer E Emirgâna da uğradım. Denizi Z£ yoruz. Cezaevine düşenleri vataSaat 15 dı> yede sahneye hazırlanmıştır. nün simdiye kaOktay mtrıltıyı işitti. ken bacakların incelmesi. ince kal E ve bahar tomurcuklarını daha na, aileye ve cemiyete faydah ve = 7,27 Açılış ve program 7.30 İki ivi görebilmek için yük'eklere E temiz birer vatandaş olarak iade BtR HALK DÜŞMAKI «Coppelia» da şef L'lvi Cemal :1ar en büyük karl Gerçekten kor.. İçin için. hep ması değil, kalınlaşmaması bile i i g marş 7,35 Karışık sabah müzifti Temsil günlpri Cnmsrtesi Pazar Erkin idaresir.de Devlet Operi rüsu ile yapacağı istenmez. Onun ıçın Mr.e bueüntien | E tırmandım. .Safsaf. sokagında etmeğe canla, başla çalısmakta 8,00 Haberle 8.15 ŞarkUar senin için yanıyor! • dedi. Yahu! Paat 21 de topuklarımı aştı, hay s yız!. Fakat ne yayzık ki bütün bu İstanbul turnesi Orkestrası eşlik yapmış, deko" tezi yok, sofrada hamur işlerinin 8,30 Plâk dolabından 9.00 Bale ne yapışkan gönülleri oluyor şu t k l a n m ı başka hay E aşt, yer = m.'Çünkü, ve kostdmleri Ulrich Damrau BEYBABA rın temsil tarihleri kati olarak çnlışmalarımıza ve didinmelerimi sahneleri 9,20 Türküler 9.40 kadmların... Bunca yıl sonra seni yerine lütfen sebze olsun, yağlıhazırlamıştır. <Swanilda> roPazartp«ı e(înl<»n tPmsH »olrtöT. belii olmustur: Devlet Tiyatze rağmen: 1) Aldığımız ücret ba Ritm ve melodi 10,W Kapanıs. hâlâ sevmesini. sana bağlı kalmaları da unutunuz. Bir kaşık yağ = bHe kaimamıştı. Şaskm şaskır, lünde başbalerin Binay Okurosu sanatçıları şehrimizde 11 derecesinin en düsüğüdür yerine bir bardak meyva suyu, hir etrafa bakınıyordum. Geçen rem 11.57 Açılış ve program 12.01 sını bir türlü aklım almıyor... SeBUT.VAR TITATRO8D rer'in üstün basarısı yanında, Nisan Salı gecesi Şan Sinema(167.75 veya 200 lira) dır. 2) Iş siİki marş 12,05 Yemek müziği nin nişanl; olduğunu, nişanlını sev limon, bir elma. OIÎNFRALtN A?K1 «Franz» rolür.de dansör Ferit = lerden biri, herhalde o ma gortası, emeklilik gibi geleceği ga •12,30 Şarkılar (Şükran Özer) diğini bilmesine rağmen sana bassında tanınmış çağdaş yazar fTnn'gdnrlat valsl) Yukardan beri sayıp döktügü halleli olacak: Akın'ın ve diğer rollerdeki sa= ranti çden her türlü teminattan Euger.e lonesco'nun piyesi olanmıştı; biliyorsun... Aşkla ihti! 13,00 Çeşitli seslerden hafıf şarkıSuarn 21.15 müz şeyler estetik bakımdan lü ^ natçıların başanlan, bale tariEfendim, kusura bakma lan cGERGEDAN» ile temsilrasın iki ayn duygu... j ^jmahrumuz. 3) Gece gündüz iş ba lar 13.15 Haberier 13.30 Şarkı.'arsanba, cumartesl, pazar hinde kısa bir tarihçesi olan t zumlu olduğu kadar sağlıktan ya: E yın dedi. ana su borularmdan = , m d a lerine bashyacaklar ve 15 niArkadaşının yavaş yavaş başı' matln»" 1C.J5 fazla iar (Zeki Müren) 14,00 Pazartesi ? san cumartesi gecesi sona er Türk Balesi için her bakımdan ^ na da dost sözüdür. Daha çevik, ı = biri patlamış, tamır edümesı = !m e s a i bulundugumuz halde T>l: îl «t «I ücreti, gece zammı, gibi ka konseri 15.00 Şarkılar ve türkü nı çevirdiğini, kıvırcık kirpikleri: geniş övgüye değmektedir. 4 daha rahat, daha genç yürümek,'.E de hayli gecikti. Onun için " I mek üzere aynı piyesi 5 defa ^ijnuni r.imetierin hiç birisinen isti ler 15.45 Danny Welton Orkestra arasında gizlenmiş simsiyah göz • = = | n u n ı r.imetierin hiç bırısınen ıstıDevlet Tiyatrosu ve Balesi t daha az yorulmak istemez misi ~ yolumuz bataklığa döndü. oynıyacaklardır. «G«rged»n» ı lerini kısarak küfür ederce?ine ÎJtaroul Tlyatrosu niz. Moda. korseleri, jartiyerleri, lE Sular tdaresi himmet! = | fade etmemekteyiz. 4) Haftanın ye sı 16,00 Şarkılar 16,30 Peggy kendiüine baktığıjıı görünee pot nin 100 den fazla aktör, aktris, ^ sahneye Cüneyt Gökçer koyMUHALtF ODACI Lee Tommy Steele 16,45 TürküOrtahk kararmıştı. Yokuş 5 ] di gününde gece ve gündüzümüzü balerin, müzisyen ve teknisyen t kannca belleri ile sağlığa mey E MPI atcsaro Z de. l muş, dilirnize Fikret Adil çevir 17.0<J kirdığını anladı; hemen lâfı de(Selâhattin Erorhan) Cargunb* trnzllltll ile yapacakları tstanbul tur f dan okur durur. Bu yıl elbişe boy = tan oldukça güç inebildyn. E Cezaevinde geçirmekte, ancak haf ier mis, dekor ve kostümlerini ReAkşam melodilen 17,30 Kayıp ğiştirdi. matlne. CUmartpsJ nesi, önümüzdeki ay jehrimiz f lan ile onunla uzfaştı. Fırsattır lektrik lâmbalarımn voltajı E tanın bir günü çoluk çocuğumuz fik ve HSle Eren'ler hazırla Hani bir beyit vardı; neydi?! Pazar lfi.30 da E epeyce düşüktü. Pek az ay 3 ile başbaşa kalabiliyor, diğer gtin mektupları 17,35 Radyo Erkekier sanat aleminin en canlı olayı f bu, kaçırmaymız. mış, müziğini ise Sabahattin Fasıl Heyeti 18.05 Eğitim saati «Aşıkları takriben gür saçları j re) «4 2Î t* = dınlık veriyorlardı. Elektrik E lerimiz durmadan, dinlenmeden sayılacaktır. f Kalender yaztnıltır. 3 perde ve 18 15 kadardı» m; imiş. neymiş? Bizim = İdaremiz, gayret! E gece ve gündüz vazife başında geç ~ . Şarkılar (Afitab Karacan) 4 tablodan kurulu olan «G«rHALDtN DORMEN \ Zeha'nın da aşıkları gür saçları mektedir. 5) Bu sebeplerden me 18,45 Haberier 19.00 Çeşitli kadar... Şu salonun dö'rtte biri. KÜÇÜK SAHNE gedan» piyesi Ankarada Büyük TtYATROSUNDA \ Pazar günü, Yalova'dan ge E murlara tanınan hakların bizlere stüdyolardan 19,30 Olaylar ve y»nsı, dörtte üçü... Kayıtsızlıgı , Tiyatro'da büyfik baganyla oyG A Z E B O •ir «Gazebo» temsilleri 4 nisan . yankıları 19,45 Şarkılar (SüheyE len vapurla Büyükada'dan dö S de teşmili suretiyle öteden Oeri f nanmış T« genig 11 fi nyandır da sona erecek v t 418 nisan * Komedi 3 perde lâ Gürses) 20,00 Yassıada saati herkesi çileden çıkarıyor... Türkü, E nüyordum. Yer kıttı. Alt ka ~ ' yapılagelmekte olan haksızhğa son f mıştır. Saat 21 de arasmda, genel iıtck üzerine, ecnebisi buraya her gece onun i^ maraya inmeğe mecbur ol | verilmesini, hal ve istikbalimizin 21,00 Viyolonsel soloları 21,15 çia geliyorlar... Onun uğrunda ba. mecbur E Cuma, Cumrateal, Pazar mstlna f • DEVLET BALESÎ ise »ehBeiik Erduran'ın yaıdı^ı «IkinCaracas (Venezuella) ev kadın E dum. Ortada, kapandığı yer = garanti altına ahnmasını rica ede Şundan bundan (Eşref Şefik) 17 d« Tel: «4 OS 7R V rimizde 16 nisan cumartesi geci Baskı» tekrar oynanacaktır. 21,30 Şarkılar (Safiye Aylâ) n besliyorlar... ları dertte. Alış veriş için çarşı E den kaçmış bir tavuk geziyor = riz. i cesinden itibaren 21 nisan cu• 18 nisandan itibaran iıe Ul* 22,00 Çeşitli stüdyolardan 22,15 Gülerek ilâve etti: pazar dolaşacaklanna çsrsı pazarı E clıi Yasak olmasına rağmen ~ CEVABIMIZ: KÜÇOK OPERA i ma gecesi sona ermek üzere 6 vi Uraz'm «ahneye koydugu ve Radyo Senfoni Orkestrası 23,00 Zeha'nın senln yüzünden kenkat kat çıkıyorlarmış. Kendi ken = benden başka herkes sigara E (Akaaray Bir insanın bu zamanda (200) li Haber'.er 23,15 Dans müziği ve dilerine İHİfat etmedlğini öğrenirt temsil olarak, Fransız klâsik Yılmaz Gruda ile Turfut Boradilerine soruyorlar jimdi: *Bu çı ~ içiyordu. Gençler, yer yer o ra ile nasıl ev geçindirebileceğine IrrETlMl KORDDUM f bale yazarı Leo Delibes'in talı'nın oynıyacaklan «Saman hafif şarkılar 23,40 Gece melodi lerse Vallahi linç ederler seni... Çarjamba, Cumartesi. Pazar matina kıslar dolaşmalardan daha yorucu E turmuşlar, bezik, iskambil, po E deŞil de, nasıl t nınmıç «COPPELÎA» balesini geçinebileceğine, leri 23,55 Program 24,00 KaYolu» nun temsiline baslanaOktay: c Türkü, ecnebisi bura16.1S suvare 9.15 = ker oynuyorlardı. Derken Hey E doğrusu aklımız ermivor. Üstelik panıs. değil mi acaba?» t temsil edecektir. cCoppelia» bacaktır. Istanbul teyirdleri bir y« her kece onun için gellyorlar!» Telr î l 57 ÎJ Caracas kadınlarınin düşüncesi ~ beli'den bir amatör mızıkacı ^ t lesinin temsilleri Türkiyede süre önce aynı piyesi Devlet «u yüzden: baskentte 300 mağaza E grupu bindi. Tabiî bulundu ~ t ilk defa bir bale eserinin bütüTiyatrosu ekipinden seyretmiş lı bir modern çarşı açılmıs. Bütün = muz salona.. Çalgı, şarkı der E \ rıiyle sahneye konması bakımm ve alkıslamıştı. BAY OSCAR: çarsı 25 katlı bir binada. Dünyada E ken, iş horaya, kasap havası Ş J dan değer taşıdığı gibi, Türk •• Dormen Topluluğu, uzun * kl bu çesit çarşılar:n en yükseği. E nt döküldü. Yukarıya güç ~ x balerinlerinin göstermiş olduk bir süredir hazırladığı mürikli Ş kaçtım. Bağırtılardan camlar E Gılibı en sıkıcısı da. X\HT ı büyük başarı ile de, An komedi «SOKAK KIZI İRMA. Akla yalnız IU geliyor. Asansör ~ zangırdıyor, koca vapur, te E J karada yılın olağanüstü sanat yı 8 mtyıstan itibaren oynıya1* çıkınca yorgunluk nedenT Yok E pinmelerden tarsılıyordu. Bu = ^ olayı sayılmıştır. 1952 yılında caktır. = sa Cartcas'lılar asansörde bile yo E na karsı kimden himmet bek E i Ninette de Valois tarafmdan Selmi ANDAK R. E rulacak kadar mı rahat yaşıyor ~ liyelim, bilmem?. Ur? %iiııııııııııııııııııııııuıııııııııın^ OKUYUCULARLA Buzdolabı ile ilgili yeni bazı İzmit Belediyesi nerede?. sonuçlar 196 Vde Saghh ve Moda Eleie Bacaklar ihmal edilemez Yörüyiş daııs masajın en basiti bacak Mi? dikkat, sofratıızâa neler var? NOTLAR Devlet Tiyatro ve balesi 11 nisandan itibaren İstanbul'da RADYO Modern çarşı daha mı yorucu ? 111 > ••• • •»"•« ıııınnııııımıınıııııııınHiıııııııııniHnnmn,,,,,,,,, un,,, nıııı ı •••••••••••••••nııt P ATT t ŞAHİ 205 ÎS/Nİ BU KADAR HALLOLUMAO4ĞIMI MI ZANNEpVORSUKJ Ç * ÜÜ HANIIM! : VAKINDA „ &TTİM PROF. NİMBÜS'ün MACE RALARL NE GÜZEL '... ZAT6N
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle