14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT1 CUMHtnÜIET 17 Mart 1961 'IIMIIIIItlMIIIIIItlllfllllfllllttlMMIIIIf lillllllllltllMIIIIIMIflllllMIIMIIItlfllllllllilffr^ Bu hafta pazartesı günu yapUatak büyük maç için Beşiktas ve Galatasarny dün son idmanlaruıı vapmışlardır BEŞİKTAS Beşiktas futbol takımı son çalısnıasını yapmıştır. Siyahbeyazlılir ilk önc e kültür fizik hareketleri ile ısınmaya başlamışlar sonra çıft kale oy.iamışlardır. Çalışmal?ra Necmi hasta. Tuncay ile Sabahattin de sakat oldukları için katılmamışlardır. Hücum ile müdafaa eI<mBnlarımn yaptıkları maç Galatasaraylıîar dün G. Saray Lisesi bahçesinde yaplıkları antrenmanda ta Arif, Errioean. Güven, Şenol ve Ahmetten kurulu hücum takımınm forveti rakip ksleye çok sokulmasına ra£men Caviti kolay, kolay mağlup edememiş ve çok fır?at kaçırmıştır. Takımda 2 sakat varriır. Tertibin ne şekilde olacağı b«nüz biliımempktedir. İdarecilerin de yegâne düşündüeü mes<?le Siyah Beyazlılar Şeref stadındaki son antrenmanda oldukça budur Çahsmalarda Erdoğan hırflı hırsh gorüldüler. İjte çalışmadan bir an pnzükmüs. Dogan ise forveti iyi ' Almanya'da NiderHayn:?er takı takıma Aimanya'ria Fuat Bırt.l ı!e isleterek favrialı nlmustur ! mı ile yapacağı temsilî müsabaka Atillâ Çetin iltıhak edecekler ve G. SARAY'IN tDMANl Iar için Bcks Federasyonu tarafcn bok? takımımız bu kadrosu ile NiG. Saray futbol takımı da hu dan seçmeler 18 19 mart tarıhle derHaynişer karması ile karşılahaftaki milli lig rraçları için son rinde Ankarada yapılacaktır. Seç şacaktır. idmanını dün «aat 15.30 da G. Saray melere katılacak olan îstanbul boksörleri dün başşehire hareket etmpktebinin bahcesinde yapmıştır. mişlerdir. Coşkun özarı'nın Mezsret ettiSi bu idman 1 saat 45 riakika devam etSeçmelerden sonra tesbit edilen mi^ kültürfizik ile top kontrolüne mühim ver verilmistir. Sakatlqnn Kır koşusu ve maraton hemen hepfi fMustafa hariçl bu idmana katılmışlar ve bilâhTr° yanşı masaja gitmişlerrlır. Takım buqüi 19 Martta yapüması lâzım gelen. muhtemelen kulüp lokalinde gnvet ekullararası kır koş'i«u. okullann bir «kafa tenisi» ov.ııyarak tatil o'.ması dolayısiyie Aianhkça Londra. (Hususü 4 mart 25 marta ahnmıştır. eumartesi günü Leicester City îstanbul bölgesinin 30 km. ma ile Arsenal arasında oynanan raton denemesi içe 19 mart 14.30 maçı sahaya 4 yedek futbolcusu da L«ver.tte Yapı Enftıtüsü önünile çıkmasına rağmen 20 Leices Bırkac cun evvel ilân edilmis o ğı hı'dirıİTii'tır. Bu duruma EÖre de bashyatraktır. ter City kazanmıştır. lan B Milli Takım karirosuna dün Romanya ı!e yapacağımız maçlaFeriknvlü Münarettin ile Ahmet rın kati tarihleri bugun bel'.i olaLecester City bundan evvel caktır. son defa 1899 yılında yapılan Ankara, 1 <CumhuriyetTelek<:> dahil edılmiflerriir. 6 Diger taraftan miili takımlarıkarçılaçmada Arsenal'i masjlüp 27. hafta SporToto brüt netireetmiştir. 1899 ile 1961 yılları leri bugün alınmış olup şu şekiide mızın 30 nİFanda k;i'şı!a?acakları Rumenlerden riun Futbol Federasarasında iki takım Tirr.es neh dir: yonuna gelen bir telefonda, 11. 13 13 büen 51 kisi 9.374,60 lira rinin sahilinde tam 23 defa ve 1 mayıs tarihleri teklif edıl4 12 > 2892 » 1«5.35 » karşılaşmış fakat Leieester SUALLER: mekle beraber, Rumen Futbol Fe11 » 24866 . lf>.20 » City bir defa bile Arsenal'i ye rierasyonunun husün toplanacağım in > 91414 » 5.20 » 1 Tüksek atlamada 2 m.M nememiştir. ve kati kararın yarın açıklanacairtifaını kaç atlet asmı?tır? Büyük nıaç için Beşiktas ve 6. Saray dün de çalıştılar hakemleri Dönyanın en iyi Almanya'da yapacağımız maçlar için BOKS SECMELERI ANKARAYA ALINDI 62 yıl sonra kazanılan galibiyet Dunyanın dort bir taraf:nd<ı yıiın sporcuları seçilirker. Fransanın 1 numaralı spor mec muası (France Football Maga zine) y.lın en mpşhur hakemlp rini seçmiştir. Yılın hakemlprini veren liste çu şekildedir: Marurice Guigue (Fransız? Albert Dusch (Alman). Arthur Elles (Ingiliz), Brozzi (Arjantîjıli), Velarde (Ajrjantinli). Erich Steiner (Avusturyalı), Tage Snprensen (Danimarkalı). Gardeazsbal (l.spanyolî. Ginc Rigato (îtalyan), Joa^uin Campes (Portekizli). Milan Fenel CÇekoslovak! EştpnT. Marino B t ' l c K MACTAN Mii.mi'de yapılan Patterson Johanssor maçmın neticesi spor dünyasında büyük ptkiler uyandırmış VF maçm neticesi hakkmda türlü tefsirler ^apılmıştır Bir kı.smi Patterson'un haklı bir galibiyete ulaştığını «öylerken bir kısm' da Johansson'un tesadüien yenildiğini ortava atmıslardır. YukarıHaki resimde. senenin maçı olarak vasıflandırılan bu maçtan biı enstantane ames 'in hevkeli diküecek New York. (Hususi) Ba,ketbolün doğuşunun 70 inci yıl dönümü münasebetiyle bu güzel sporun babası olan Amçrika lı .Tame» Kevi=mith'in hevkeli. r.in dikümpsinp karar verilrv'ir Sprıngfıeld Kolej'de dikilecek heykelin meydans getirilebilme si için Beynelmilel Basketbcl Ff rierasyonu (F.t B.A.) muhtelıf mpmleketlerin federa^yonlarmdan para yardimı talep edecektir. Bu teçkilâta â?a Huiunan bu. tün memlekrtleı bundan sonra • apacakları her milli maç içii' Ft.BA ya 10 rtolar U00 lira > kadınlaı karçılaşma?ı için de ' •lolar (50 liral verereklerdir Aynca Amerika Rıısva. Arİ9 tin, Bre7üya. ttaiya VP Fran?? •0 dolar (2Wn ü r a ) |,k vardırr J0 •apacaklard:r SUAL SPORTOTOda 27. hafta neticeleri Romanya ile yapacatımız milli tarihlerf SÎSÜI olııysr 2 FransB Bisiklet Tunı. nun son galibi kimdir? 3 Diinyanın en fula ücret alan basketbolcnsn kimdir.? CEVAPLAR: Muvahhit Afir de mukabil dâva açıyor (•eıtr nıq ot »t"*'q JBUI) nreî jrtM. tiB^uatnv 8 kuiübü ta/afınd.m ma', kemeye rerilen hskem Muvahhit fıre mahkemed?n celp selmisfr BUOJSBO HBXTB:IJ z Hakem M Afir de Ferıkov kulübu •(çaskını Netati Karak3<a hakkırıTanuug ırm »\X ( R tn da bir dâva açmıçtır. Afir KarsV.sITBJ|U3TnV I •a'nin cda^ına gelin hakrret ettıtini belırtnektedir*. Turkiye aençlpr vp kızlar vnlevbol bmncilici 22, 23. 24, 25 ve 26 martta Ankarada Kolej salonunrîa Limasol, 16 (Hususi muhabirimız yapılacaktır. Şampiyonaya î'tanÖnder Bakalp bildınyor) Mubuldan Fenerhahçe. Galatasarav hafızgücü, Harb Okulu ve Denız'kızV Teknik üniversite, Teknik gücü futbol takımlanncan sonra Jandarmagücü de Kıbma gidecekLımasol, 16 (Hususi) Kıbn; Üniversite (genç) voleybol takımAnkara'dan da Kolej, Gazi tir. 18. 19 ve 20 mart tarihlerınde ıig maçları devam etm^ktedir. Ha j lan, Kıbrifta üç maç yapacak o'.an Jan len sarıkırmızıh Çetinkaya 10 maç | Eğıtim (kız), Şekerhilâl, İîarb Odarmaşücünün rakipleri Ineiliz ta 15 puvanla lig lıderliğini koru ku'.u (genç). Izmir'den tzmirşpor askeri karması. Doğan Türk Birli makta olup, onu yakından Gençlik ve Ankara grup bınncileri iştirak eieceklerdir. £i ve Ülkü Y'.ırdu takımîarıriır Gürü takip etmektedir. Jandarma Gücü Kıbrısa gidiyor Türkiye gençler ve kızfar voleybo! şampiyonası Burnley ile Çek Spartak elendiler Avrupa Şampı.von Kıı.uplfi turnuvasında evvelki gece mü him rnaçlar ovnanm.ştır Meç hur Barcelons takımı Çek Spartak takımı ı!e Prae'da var tığı ikincı maçta 1 1 beraberr kalmıştır Ancak Barcelona Spartak'ı Barcelona'ds 3 • 1 vendiğı için tıır at!amı=tır Diğer taraftan tneiitererir Brunley'e 3 • 1 maglup olar Hamburg takımı evvelki eert Hamburg'ta vap.lan maç»a 4 • " aalip gelerek kuvvetîi rakibin; elemistir. Bu maçt a mejhu' fantrfor Uwe Seeler çok guz»1 bir oyun çıkarmıç ve iki gol a' mıştır. Dün\ 311in 1 ııamaralı hakemi M.MRtCE Gl İGVE Lipnde Çetinkaya Lîder J'iskova, (Hususi) Rostov Ordu takımı ile Türkiyeye giden millî takımın gol makine Tel Aviv, (Hususi) Tel «i V'iktor Ponedelnik'in MoskoAviv'in «Ramatgan» stfdırda va'nın Merkezi Orduevi takı. 40 bir. kişinin takip ettiği Dün mı (C.DS.A.) na transfer etya Kupası eleme maçında İs mek istemesi. Rusyada büyük rsel milli futbol takımı Habeşü r ü i ; t tuyandırmıçtır. l i.«tan milli takımını 1 0 maglup Konsomolska Pravda gazete etmiştir. Bu karşılaçmanm ga51 bu transferin aleyhinde neslibleri Italya ile karşılaçacakrettiğı bir yazı ile C.D.S.A. kutır. I'ibüne çatmaktadır. tıııttMiıııııııı İsrael, Habeşistam 10 mağlup etti Ponedelnik'in transferi gürültü uyandırdı • lllllll IIIIIIIII1IMII1IIIIII lllllllllllllf llllllllllillllllltlllll I I I I I I I I I I I I I I I M •iltllllllllllllllllMllltllllKllillllltlllllllltlll IIIIIIIIIIMllllllllKIMirilllI 1 NİSan 1961 den itibaren Şimdiye kadar olduğu gibi İSTANBUL'dan ANKARA'don SALI P E R Ş E M B E C U M A P A Z A R Saat Satın Alırken Bir Kolay Usul 1 Her gU n ATİNA ALMANYA ve d u n y a n ı n h e r t a r a f ı n a Paranjaa ir^saatf İ5TANBUL LUFTHANSA A L M A N H A V A Y O L L A R I ANKARA Burosu :« K Atatürk Bulvarı Kocabeyoğlu Paıojı Toygor Apartımonı No. 6/7 Tel. 12 37 03 Bürosu : Satıcıdan, size sattığı saatin sademeyi Nesine dikkat ediltnesi !gerektiğini izale eden hakiki INCABLOC tertibüdikten sonra * paranıza karşıhk iyi batıyla imal edildiğini garanti etmesini bir saat seçmek'hiç de zor bir iş deisteyiniz. Kalite bir saat seçmak için ğildir. Bir saat imalâtçısının tecrübebu kolay bir usuldür. INCABLOC sjne sahip olmadıkça, bugünün saatlerindeki çeşitli hususiyetler hakkında Universal Escapement Ltd., La Chauxhüküm yürütmek oldukça müşküldür. deFonds, tsviçre firmasmın müseccel Şekil ve dış görünüş mühim unsuralâmeti farikasıdır., lardır; fakat bunların, saat makinesinin kalitesi ile hiçbir; ilgisi yoktur. Uzun ömürlü bir timiug kontrol merkezi (saatin'rakkas çarkırun ^ekteli hare ketiui idare eden taşlı lövye) iyi bir " t saatin iyi olmasındaki rauhim bir unHmingkontroi suTdur... ve bu üstünlüğün sırn, sademe merke?.i tesirini izale eden, INCABLOC'dadır. Fakat benzeri olmıyan INCABLOC ancak taşli lövyeli timing kontrol J merkezi ile imal edilen saaüerde • ta«lı lövye bulunur. Cumhuriyet Cad. No 179185 Tel. 47 73 78 llol Lsiüıı llii rika pa rfii ın lii 1 Q A 1 3 1 9 6 1 YIL1N1N 2 İNCİ KEŞİDESI * SON PARA YATIRMA GÜNÜ I INCABLOC, saatlerin dakiklik ve kali} tesinin devamhlığını sağlıyan ve tamir masrafJarını asgariye indiren bir muhafaza tertibatıdır. Hareket eden dairevi rakkasın ortasmda görulebilen ve pek kolay tanman lir şeklindeki yay INCABLOC'un karakteristiğidir. Bugüne kadar diinyanın ileri gelen fabrikaları tarafından INCABLOC ile mücehhez 175 milyon saat satılmıştır. APARTMAN 1 KIŞIYE 1 O O . C X X ) T U , ; HÜRRIYET TAHVILI VEYA PARA. • dairevi rakkas ÇeŞİTU PARA IKRAMIYELEIrf 260 TALİHLİYE « Son Gün Bugün Necmi Komili Tel: 22 07 96 İlk.lesis tarihi: 1878 ALKOÇ T Ü C C A R T E R Z I H A N E S 1 Biçki üstadı TANA5 idaresinde Yerli ve İngıliz kuponların zengin çeşitleri; Bejoğlu, tmam sokağı, Ziya Bcy Apt. 5'1. Yeni adresinde sayın müşterilerinin emırlerindedır. fedıvattH kolavlıklar. Telefon: 49 41 14 •«.a >» ^».».».*.». Bir ariet TORKRET İthal Mah Merserize Pamuk İpliği Alınacaktır llemaıt Aranıyor Fabrıkamız muhaberat servısınde cahştırılacak Almanca .vanına bihakkın vâkıf, daktilo yazcn genc bay veya bayan '"mana ihtiyaç vardır. Ücret tetminkirdır. İsteklilerin 25 mart '961 tanh'r.e kadar Mçnâ'.ıcat Sanfral T.A.Ş.. Kazlıçeşme İstanbul adresine hâl tçrcümelı elermi gösterir bir dilekçe ile miira A caatleri rica olunur. Merinos fabrikası ihtiyacı için 4 ton 60/2 Beyaz Mersenze (Avrupa) pamuk ipliği (EFFECT İÇİN) ve derhal teslim şartiyle kapalı teklif suretiyle satın alınacaktır. Buna ait dosya müessesemiz Tekstil Servisinde görülebilir. Kapalı teklifin üzerina (31082/ Merinos) yanlarak en geç 3 4,961 tarihine kadar müessesemiz veya îstanbul Şubemizdeki Ahm Teklif kutusuna atdması lâzımdır. Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta yapmakta serbesttir. veya dilediğihe (12450) TARAMA • ANCUYES • TARATOR • MAYONEZ Fener, Mürsslpaja Cod. N>. 76/12 Tel. ı 27 28 51 Beton Piiskürlme Cîhazı satın alınac^ktır. Elkrınde bı. cihazrlan bulııııanlann iş lerinde 49 24 00 No. lu telefons müracaatleri. saat SUMERBANK Ahm ve Satım Müessesesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle