11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Mart 1961 CUMHURÎYET DÜNYA • • • • » » » • » • •» • • • •••• •• • ' HABIRLERI tahakkuh etti o en onn tkinci Meşrntiyetin Yanhş Dir duşuncenin nıansulu vı.esıne mılmektedır Liman Işletmeti tabmil ve tahlirvs ıstikrars'7 giinlerinde tanıBu meydanı.ı çevresıni Beyazıt ye işçileri bayram ikramiyelerinin bir projenin, sevıyelerı dîkkat na])) dıra. eksik verilmesi üzerine dün isle zara almıyan, hatalı îdtbıki netice Camii, îmaret ve m^drese ile istiBir gün Hukuk Mektebinsınde Beyazıt ratyUni eskı seklini nat duvarları rini bırakmışlardır. te^kil etmektedir de arkadaşlardan biri hana Bu aksam hir vere kadar giSaat 11 sıralarında örfi Idare Ku kaybetm^ş. mılyonla> sarfı ıle bu Bevazıt Camiinin iki yan meydanı medre<;e meydar.ı ve bunlan bir deceğiz! dedı. mandanlığı tarafından olaya el ko ;ünkü acıklı vazıyete düsmüstuı Mimarî sanat şahp^erlerimı/.lfe be birlerine hağlıvan esas mevdan Ben tafsilât ıstemedim. Talnıı nulması ve işçılere. haklarımn müdafaa edıleceğinın bildirilmesi üze zenmiş olan, şehnıniin bı Kül'ür satıhları ile burası mikyaslı, ha Üsküdardaki e\ime bir telgraf çek rine saat 11.30 da tekrar işlerine merkezini bu şekılcie br. akmr^ı reketli. carlı Tuzel bir meydanlar m. Lumumba'nın uğrunda • manzumpsi haline gelm^ktedir. imkân olmadı?,ı ijiiar^ı Bu ıtıbaşlamışlardır. «Bu akşanı sunnet dügününde • hayatını feda ettiği Müt £ Londradaki İngiliz Milletler Camiası Başbakanlan Konferansında ırk Dün saat 7,30 da lokallerine ge barla Belediyemızın meydanı ye Hürrivet âbidpsi de bu mevdana yim Geç kalacağımj» % tehit Kongo Plânı suya • Akşam Kuruçesnvede korulnklaı len tahmil ve tahliye işçileri ikra niden tanzime kaıar vermes'nı bır dikilecektır. tefrikini takbih eden bir karar suretini imzalamıyan Başbakan Esas mevdan e.i altı sevive olan, çinde bir köske çıktık. Rurasının • dü^erek 10 devletçik • miyelerinin eksik verıleceğını oğ Istanbullu olarak mimıetle karşı • ıyoruz. Ypniçerıler caddpsinin devamı olan. Prens Sabahattin Beye ait bir • rneydana çıklı + Werwoerd, memleketinin üyeliğinin devamı için yaptığı müracaati geri aldı renmelerı üzerme Denizcilık BanEvvelkı acı tecrubelerden sunra trafik volıına genis merdiven ve ügili memurundan bilgi al• o * Londra, 16 (Radyoa.a.A P.) suretinin altma Werwoerd'un ım cGüney Afrika Bırljtımn kararj kası ıstemi«ier ve ise gitmemisler geçen zaman zarfında Istanbul Be rampala'la acı'makta ve ba^lan köşk olduğuno sonradan öğrendim. Bizden ha»ka adamlar da vardı. mak Leoooıdville 16. (a a.) Leo.Güney Afrika Birliği Başbakanı zasını atmaktan kaçınması üzerine piyasada psıkolojik bir şoka sebep Birbirlerini taımanlar tanımıyandır. Bu arada Liman îşletmesi Mu lediyesinin Beyazıt meydanı mev maktadır. poldville sıyasî çevrelerinde belir \^erwoerd, bugun, memleketini In vukua gelmiştir olacak ıse de dünya altın fıyatla düru Avukat Necdet Babila, bun zuunda ciddi çalı^malar vaptığını Camiin güney Y=niçeriler cadde lar vardı. Hava karardı.. Gece ol tî'diSine göre, Tananariv Yuvar giliz Milletler Camiasından çekGüney Afrika Bırlığı. 31 mavıs nna teçir etmıyecektir.» Bilindı dan fazla ikramıye verilemıyeceği öğrenmış bulunuyoruz. Bu konu >;ine kariar olan bosluŞa maberie dn Orman içinde «ısı|ı az bır İpk Masa Konferansının ilk netice miştir. Guney Afnka. 31 mayısta tı*n itıbaren, Commonwealth baflıca a'.tın nı kati bir lisanla soyleınesi uze da memleketimizin tanınmıs ve mikvas verpcpk ve rtn\\r\ iitİ7amını kö'jk» fısıltılı konusmalar. dı ği gıbı dünyadaki îani si olarak eski Belçika Kongosun bir cumhuriyet haline geldikten ;ında bir cumhurivet olarak Kı mü^tahsili memleket Güne> Afri rine gergmhk büsbütun artmıstır. ıymetli bir mimarına proje sipa ortava cıksracak eiinümüzÜT mi »inir bozmaya birebir r'a ona vakın devlet tanınmıştır. sonra da ingiliz Milletler Camia raliçe Ehzabeth'ı devletin hâkı~ni ka Bırlığidir dn^ıımn? sa'onda 40 • 5 M Bılâhare Orfi tdare Kumandanhğı rişı verilmış bununla yetınilmive m=)ri«indp in^a edilmiş. küçük ve Bu sftretle de Lumumba'nın sa. sında kalmak için muracaatta bu olarak tanımıvacak ve serbestçe Güney Afrika Bırhğinm sterlın işçilerle alâkadar olmuş ve i^çile rek Belediyenin ıkı ecnebi ve bir alçak kahvp. lokanta. kitapcı, gale kisi vardık çaliba.. Kapı açıldı. vınduEİu ve uSrunda hayatını fe lunmuştu. Fakat tngiliz Milletler ve e^it şeküde bir arava gelmi« bnlçesıni terketmiyeceği zannedil rin vaad alması u?erme olay ka Türk mutehassısına ayrıca bu mev ri ve turistik a.ians gibi binaların Sert bakıslı ufah tefeh yapılı. lâ da ettigi müttehid Koneo plânı ta Camiası liderlerinin Güney Afri İngiliz milletler topluluğu üyele mektedir. Dünvadakı yegâne ticarî panmıstır. zuda esaslı çahşmalar yaptırılmış > erlpsfirilme'i çok verindedir kırdıları biraz bıçkına kaçar bir traînivle suva düşmüstür. kanin ırk politikas na devamlı su rine jiyasi bakımdan bağlı olmıva birlik olan sterlin bölge«ine Kaır. Netıcede Beledıye mütehassısMevdana bu küçük bHalar ara genç girdı ve: Öğleden sonra Denizcilık Bankanada hariç bütün Commonvvealth arının projeleri daha uvgun gö • sındaki bahce ve avlu^rdan sız Arkadaslar! rüteklerle bomAnlasıldıgına göre. Yüksek Ka rette hücum ettiklerinden. Wer caktır. sı Umum Muduru Sermet Gokderülmustür. Bunlardan en ivı=ini msV kahil nlaraktır Maamafıh Werwoerd «Menıleke uyeleri dahildir balar hazır.. Şimdi size dağıtacad=Tne Knnferansında tanınmıs < v woerd müracaatını gerı aloııştır niz bir basın toplantısı yapmış ve Amerika resmi çevrelen. Güney seçmek üzere Belediye Imar MüInn ve Elisabethviile Yııvarlak Hâdise, halen Londrada mutat yıl tımle eskı do^tane müna^ebetleri Medr*=«:e ve Fen Fakult«si ara ğız dedi. işçılere 8 yıldan beri fazla ikramiTabiî çoğnmnzda şafak attı. Bir Masa Konferansında da tanına. lık toplantılarını vapmakta olan ıdame ettırmek i'tiven Common Afrika Bırlığının İngiliz Mılietler ye ödendiğıni iddia etmi$tır. Umum dürlüğü, Plânlama Daıresi. tmar «mdaki saha ıın kongre. koıferans, ıvealth uveleri ıle mümkün olan Topluhığıınrian çekitmesi kararını Müdur; durumun hukuken ince Bakanhğı şehircilik mütehassısla «ergı ve ealpri binalan eibi kül iki kisi: cak olan bütün devletler bağım. İngiliz Milletler Camıa<M Başba kanlan konferançmda. â?a mpmle her sahada işbirliS' vap^ıava ha esefle karşılamışlardır Fakat bu rı ile Teknık Üniversite şehircilik tür teı=''lprinp tab^i'i fikri de uy Biz buraya silâh atmak için « 7 ve hükümran • olacaklardır çevreler «genel olarak Co.nmon lendiğını, Bankanın veyahut da iş profesnründen kurulu kalahalık sundur gelrardik.. gibi l i f edince. F"r devletin kendi iandarma teş ketlerde ,rk tefriki politıka«ı gü îirız » demi'tir çılerin lehıne bir kararın ahnacağıBu arada mali azmanlara gore, wealth'i n ve ozellikle îneıltprenın nı söylemiştir. Gazetecilerın, baska ve hakikaten yetkili bir heyet teş Orasını bilmenv. ama bnradan k'Htı bulunacak ve hududlan i dülmesmı takbih eden bir karar Beledıvemızın bu sene büfçesine çıksmazsınız.. diyen ofak politik hüner ve elâ'tikıyetinin kil edilmiştir. Neticede kıvmetli tefek c"rie aüvenlıklerini, bunlar, ken bir sorusu uzerine de : : meseleyi makul bir uzla=mayla nemeslekdaşımız Y. Mimar Dr. Tur koyduğu tah«i«atla e«a* meydan genç bıçkın. geldiji gibi sessizce f' Wi knruvacaklardır. Buna mu « Liman tahmil ve tahliye işçi gut Cansever'in hazırladığ' proje ve onun sükunetini sağlıyacak çekildi, gitti. Ysmmdaki arkadatıcelendireceğıne» inanmaktadırkMl e«ki Belcika Kongosu içînde leri eskı yıllardakı bır mukavele nin milletlerarası bırer deSer olan ver altı ceçidi tahakkuk ed«cek şıma sordom; lar. "hısların sevahatı vr mal mii. Birleşmı; Mılletlerdekı A«\a vegereğmce çalışmakta ve ücret al diğer mutehassıslannkıle öfn üg tir tkinci «afhada vapıiması dü'ü Kim bn? badele«i serbest olacaktır. Bütün güney tarafi'.ıdaki Afrika delegeleri olayı «kaçınıli maktadırlar.» demıstir. tün olduğu tesbit •Jiımi«tir. Mev nülpn camiin Çerkez Hasan! dedi. bu memleketler Kasavubu'nun maz» olarak vasıflandırmışlardır I danm. tasdik edilen, bu projeye kücuk vapılar rantabl tesisler oltşte ben dün 7" vıllık daidaealı P~kanı olacaeı bir Koneo Devdn6u icin esasen Belediyeye yük bayatına gözlerini kapamif Nıgerıa delegesı «Yasasm!> dıve göre tanzimine ksrar' verilmıstır elan lp'leri Konfederasyonunu kurabağ rmıştır «Guney Afrika artık Konuya verdiği büyük onem do nlmıvacaklardır Üçüncü safhada «Hasan Amea» yı o jtün tanıdım. cak'ardır Knnfp dera'vonun icra tahakkuku diisünülen Marmara ay hariç. diledığı yere gidebılır.» layısiyle tatbikata girismedenrinAnası babası Çerkez olan Hasan, i='prinin vurütulmesi hususunda Hındistan delegelerinden C S. ce kıymetli Vali ve Beledıye Re sinemasının bulunduğıı adanın tan tstanbul n;afı idi. Horhord» küh°r hangı bir anlasroava vanlma 7İmi ile mpdrese ve Fe.iEdebivat çük ahşap evinde bir defa ihtiyar Jhada da ftunım ıi?ücü bır şey olsimiz Tümgeneral Iîefik Tuiga, r""=tır binalann annesini, bir kaç defa da kendindugunu fakat zaten beklendiğını projeyi Istanbul'un nir Ksım n ü Fakültelpri ara^ındaki Milliyetçiler Fransız resmî açıklamasını ıfdde etmistır tngılız Milletlpr nevver ve mimarlarının tenkidine insası T""niversi*e v Millî Eettim den daka ate«li Efref adındaki nı« munaspnetlerde Konfederas Bakan!ıgımi7in v e h'isusi sermaye hemfireeini görmflfttaı. Bn aile Camıasına dahıi memleketler ise de arzetmiştir. «taptaze bir hava getirecek» mahiyette vonu Kasavubu temsil edecektir. nii vardımı ilp kabil olacaktır. Günev Afrikanın ayrılıs.nı üzünkadınh erkekli bflrtn »ulariTİe hiç bir devlet kpndini dısarıda Projedeki esas f'kır ve iaye, Ütstanbul'a dünvanın sayıh güzel sert bir hayat mektebinin mensupbulduklannı belirttiler tü ile karşıladıklarını bildirmışler trrrsıl hpkkra «ahip olamıvarak nıversite merkez binası, imstet dir. Kanada ve tngiliz delegeleri tT(kütüphane), Beyazıt camiı, med mevdanlarından birini kaza'idıra lan idller. ıse herhaneı bir tpf«ırrle bulunmak Haaan, bir «ehit aıker oglu ol rese, hamam, Fen ve Edebiyat Fa cak ol?T kararından dolayı BeleParis 16, (APa.a.) Fransız konuşacaklardir Kabul edilen prensiplerin câzip ve meydan proiesinin dufn için Koleliye girdi, »radan külteleri binası ile yeniden yapıl divemizi Hükumetı çaışamba gunü bir res Tunus mahreçli bir haberde de tan kacın.nışlarriır o'masına rağmen yabancı siyasî Simdi Birleşmiş Mıllelter muvaması düşünülen, kongre, resim ve müellifi kıvmetli sanatkâr Turgut Harblyeye geçti Harbiyeden A»vâsıtasiyle Mılliyetçilerin Fransız Hükümetj cvreler bunun istenildiği gibi mi delegeler he\etı cehesinde Günev Afrikanın durukert Tıbbiyeye nakletti re Cçftnefi Heykel Müze ve Sergi binalan, lo Cansever'i tpbrik ederim. tatbik edileceeinden şuphe ptmek Cezayir Mıllivetçılerıyl e Cezayi nin kararını gâyet musait karşıla. munun ne olacağı meselesi meyda kanta, kantin, kahve, kitap, sanat nnıfla tahıllini bıraktı. rin (Selfdetermınation)u konusun dıkları bildirilmektedır. Hükümet tedirler na çıkmış bulunmaktad;r Çünkü seri galerileri, turistik ajans gibi Biitön ömrünce hskuılığa karÖte yandan Xew York'a gelmiş da göruşmeve hazır olduğunu bil tebliginin yayınlanmasından bir Güney Afrika Birligı 1955 yılında binalan Kapalıçarşıya kadar mey• yiirüdü. Göcfi pek, yfiregi yna Y Mühpndis dirmiştir kaç saat sonra konu^an bir sözcü, ırk tefriki dolayısivle Bırleçmış bulunan Daval yaptığı bir konuş danlar, ağaçlı. havuzlu küçük bümaşak bir adamdı. tttihatçılarla Gelen haberlere göre Fransızlar suı gündeki hükümetin bu iş için Milletlerce vapılan müdahalevi iç mada cKongo krizinin nihai hâl MFLAHAT TUNCA yük avlu ve bahçelerle birbulerigayri mflsavi «artlar içinde hayat çaresi muhtelif politik temayul. v e Millivetçi Cezayirliler Isviçre çok gayret sarfettiğini söylemiş ve işlerine karısma sayarak Genel ne bağlamak ve burada c&nh bir memat mfleadelesi yaptı. «Taklibi İle ler arasında varılacak bir uzlaş hududunda bir yerde bu mevzuu Fransanın kararının Cezayir isi Kurulu terketmiş bulunuyordu O kültür merke/i vücude ««"tirmek Hkftmeb dâvasında idatndan Cene taptâze bir hava getireceğini gündenberi Birle«mıs Milletler ka madır» demistir Y. Mühendis tir. mal Psşanın bir dosyayı vakmasiy ifade etmistır rargâhında sadece bir kac tPm'il Dag Hamraar.«kjoled'ün Ö7el le knrtnldngnnn ve möebbrt kaYÜKSEL YÜKEB Buranın sükununu temin edebil Ferhat Abbas'ın baskantıjında. ci bulundurmaktavdı temsilcUi. Kongo"dan 5 gün evvel lebentliğe mahkum oldağnon löy mek üzere meydanın güneyinneki Nikâhlandılar kı dokuz kişilık Cezayir HükümeOlavı İngiliz mııhalefctı müspet, avrıldiğını. durumu çok karışık lerdi. trafik yolu aynen bırakıl^.if, '"»rti daha önce. Fransız subaylan Güney Afrika Birhfiı muhalefetı Beyoğlu 16.3.961 h't'duğunu ve teferruatlı raporuMertUfi, lttihatçılan bn arada du caddesi ile Veznecılpr bırıbırile Milliyetçiler arasında yapılan ise menfı karşılamıstır. nu derhal Genel Sekretere vere. Cemal Paaayı kendine kazandırdı. lerine Reşitpaşa caddesi iîe bağ gizli göruşmelerde varüa n neticreini sdvlemiş ve «Birleşmiş Mil Birinci Harbd« bapisten çıktı ve lanmıştır celeri inceliyecektir. letlerin almış olduğu kararlar tat Cemal Paşanın yanında Snriye FEPİDE DİCLELÎ Veznecilerden çelen yolun Ba • b'k edilirse Kongo'da durum düze Sozcü ayrıca, «Fransız Bakan. Ermeni Nahacirleri Möfettişliğini kırcılar vâsıtasiyle Eminonüne fağ (Gültarım) lebılir. demistir. lar Kurulunun toplantısından son yaptı. Ermeni tehcirlnde Sariyede Londra 16 (a a.) Türkiye Sa AVUSTLRTALI MANKENLER lanması meydanın altında vapılara yayınlanan tebliğde Cezayır'i kalmıs olan Ermeniler, hayatlannayi Bakanı Şahap Kocatopçu. Ro Sehrimizdeki tarıhi yerlerde resim cak bir yeraltı geçidi ile sağlanilgilendiren kısım. yeni bir unsur nı bn adama medynndnr. ma'dan uçakla Londra'ya gelmiş 1r çektirmek için gelen 3 Avus mıştır. Bu suretle trafik mesPİFsi NEDİM DİCLELİ Hasan bütün fayretlne, bütün halledilerek mevdanın tir. Bakan İngiliz Tıcaret Bakan. turyalı manken dün bir defile tamamen Yahatada 4 gün önce T Nikâhlandılar cesarrtine, bütün zekftsına ragmen yapmışlardır. Resımde manken yalnız ysyalara tahsi^i ımkânı hâvukııa gelen bir baska marten d u r u m u e l b e t t e n a z a n dikkate a lığı çevrelen ile temaslarda bu lerden ikisi görülüyor. ne gayesine vardı, ne hayatta ranl olmuştur. 16.3.P61 İstanbul lunacaktır. hat edebildi. MSeadele ile bsşladı, kazası da. 71 kisinin hayatına lacaktır.» demijtir Beyazıt'ta bugün mevctıt uç eTürkiye Büyük Elçılığıne menmücadele ile bitirdi» Tek rahat Diğer taraftan geçıcı hüküme. sup bir sözcü. «Bakan, Ingiltere mal olmuştıı sas seviye muhafaza edilmektedır. yeri vicdanı idi. tin, Fransız Hükümetinin tebliği. ile çeşitli sanayi sahalarında işbir Boğazda denize uçan arabayı En yuksek rakımda bulunan ÜniBn satırları. pek sevdifim bir Yahata (Japonya) 16. (AP> gece veya yarın cevap ver liği imkânlanr.ı MERAL NEDEROĞLU müzakere ede. kullanan genç tevkif edildi Tersite girişi seviyesi, plân bakıLahev 1 (A P ) Buradaki üç 6 dostu kaybetmiş olmanın teessfimından buradaki kapı ve binala kısiden mürekkep Küba Sefaret 32 madencı ve memuru vukubu m e s i beklenmektedir. Bazı haber. cektir» demiştir. İle ro içinde yazarken Meşrntivet Boğazdaki fec! trafik karasiyle rın cami ve medreseye kaışı olan bugün Kocatopçu Türkıyeye donerken h"veti «Başbakan CastroJnun fikir lan bfr maden faciasında. rnade ' j e r e p o r e ı Ferhat Abbas devrinin tsrihini. gahıglan ve hânin içinde mah<=ur kaimıslardır. Bj n Tobal Abdülhafid Busuf ve Fransız ve Batı Alman Hükümet ılgili polis tahkikatı dün sona er çarpıklığını tashih edpn istınat duADNAN ŞALCIOĞLU ]°rınP muhalif bulunduklam içi.ı diselerlyle içinde yafiyarak pek Çarşamba günü vukubulan ka. Kerım Bilkasım i l e bir toplantı leri ile de aynı mahiyette temas miş ve kazanın, alkol ve dikkat varlarının tuttuğu sğaçh bır ust tr>ptan istifa etmişlerdır Kuba Eviendiler iyi bilen bir kıymetli kaynağın. sızlik yuzünden vukubulduğu an meydan parçası ıle dışarı tasmakza bir hafta içinde Yahata'da mev y a p a c a k ve verüecek cevap üze lar yapacaktır B'ivük Elçisi Dr. Ignacio Fittere Hatanin 81fimSyle korumus oldnlasılmıştır. Beyoğlu 16 Mart 1961 tadır. Buradan rahat merdiven ve c?r<amha gunü hükümetine çektigı dan: gelen ikinci maden faciası rinde çalışacaktır. ğnnn gdrmekle de mfiteessirim. Kore'de sinemalar ve ^ Hâdise ânında otomobili içkili rampalarla esas büyük meydan sebir telgraf'a durumu b'lriirmijtir. dır İS memur ve 13 madenci. iş j Hasan Amea bn memleketin en çilerin dı«arı kaeışmasına sebep olarak kullanmakta olan 20 yaBelinda Lee'nin ölüm filim sanatkârları Fittere. telgrafınHa. bugünkü olan bir yangın baslaneıcını ince. fedakâr, en cesar, en tadık çocnksındaki Kutlu öz, dün Nöbetçi Kı.ba Hükümeti adalet, hürriyet lemek için madene inrms bulunulanndan biri olarak dofdn ve 5ySulh Ceza Mahkemesine sevkedil sebebi tesbit edildi grev yapıyor ' e demokrasiyi sağlıyamadığı için yorl.'ic! le Bldfi Ama kendigi bnndan çok Sıhhî Tesisat Malzemesi Satın Alınacak Seul 16 (A.P.) Başkentte 50 miş ve yapılan sorgusunu müte. istıfava karar verdiğini bildirmiszarar gSrdfi.. San Bernardıno CCalifornıa) 16 Polis. daha önce kaçan 35 kişıedilerek cezaevine kadar sinema. hukümetın ihdas akıp tevkif tır. 14 aydanberi Küba Büyük El den 16 sının çeşitli Neyliyelim kl; memleket hizmeverlerinden (A.P.) Adli Tıp, İngiliz aktrisi ettiği «Ozel faalıyetler vergısi» nı gönderilmistir İLBANK YAPI KOOPERATİFİNDEN çısı bulıııan Fittere, vakın gelecek yandıeını M hizmetkârına her zaman «emebildirmiştir Boğucu Belinda Lee'nin olum sebebıni şok protesto makamında ıki gunlük hakkmda bir plânı olmadığmı ga gazlarla mücadele eden araştır. ve kanama olarak tesbit etmistır. rell ve faydalı olmnyor, hattâ ba1 Kooperatiümizın Kavaklıdere'deki blok apartmanlarından zptecilsr» söylemistir. 26 yaşmdaki sinema yıldızı pa bır greve girmışîerdır. 2000 den zan zararlı bile olnyor. ma ekipleri derhal faalivete geç (A) blokundaki 48 daire ve müştemilâtı için sıhhi Tesizartesi Californıa çolunde bir oto fazla beyaz perde sanatkârı ve Hasan Amea bnnnn en belif mis fakat ilk saatlerde mahsur ka sinema müstahdemı de bu sabah sat Malzemesi istekliler arasında aranılan şartları haiz SÜVEYDA ÖZBAL mobıl kazasında olmüş ve dün bir bir misalidir; e, bnnnn farkında anlardan bir habpr alm?" rum otopsı yapılmıştır. Belindanın ay bır sinema salonunda miting yapolanlardan fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. bile değildi. kıin olamamıstır 2 Malzemenin keşif tutarı 350.000, T.L. olup. geçici teminı otomobılde bulunan nı«anlısı mıs ve hükümetin bu vprsivı kalMihnetle hayata D««l>d>.. MihKara sebebinin bir elpktrık kon Italyan fılim rejisorü Gualtiero dırmasını istemişlerdir ERCAN ERKSAN natı 17.750, T.L. dır. netle yasadı, mibnet içinde 51düGrevcilerin ıddıasına gore sineagı oldugu sanılmaktadır. Bun Jocopettı ıle dışer iki erkek yaralı Nikâhlandılar 3 İhale 31 mart 1961 günü saat 18,30 da Ankarada KavakViedanından baska yeri rahat gör!an hır müddet önc<> vukubulan olarak hastahaneye kaldınlmnlar ma seyırcisi şımdi çifie vprgı vermrdi. O da ona yetisti galiba! hdere'de Gülbahçesi karşısındaki İlbank Yapı Kooperatifı mek zorunda bırakılmıstır 16 Mart 1961 Bevoglu ^ 71 kiçinin hayatına malolan fa dı. Sağlık durumları ıyıdır. p 1908 Mesmtfyetinin ender itatiİdare Heyeti odasmda yapılacaktır. Mitingden sonra nümayısçı grup cianın sebebi de elektrik kontağı Statıon Wagon tıpındekı oto lâlcilerinden birini, belkl de sonnn 4 Taliplerin ihale evrakını 50, lira mukabilinde Kooperatilan. elde dövizler Seul'un ana olprtk tesbit edilmi'ti mobilleri taklak atmış ve aktris ensnnn tarihe gömdttk. Umalım ki fin Kavaklıdere'de Gülbahçesi karşısındaki şantiyesinden 28 32 kişiden hensinin öldüSüne arabadan takriben 20 metre oteye caddelerınde yürüyüş yapmışlarVEFAT sahifelerine sığabilsfn. dır. Memleketin diğer büyük şemart 1961 akşamına kadar almaları ve tekliflerini en geç fırlamıştı. kanaat getirilmistir. B. FELEK Btyan Ciovanra Granzfeld ve hirlerinden bir çoklarında da si31 mart 1961 günü saat 18,00 e kadar makbuz mukabilincşi Henry. Bay Emilio Kalanemalar greve başlamışlardır de Kooperatif Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. vassi eşi Maria ve kızı Maria Gemi binaya çarptı V E F A T a Postada vâki gecikmelpr ve telgrafİB yapılacak müracaatDul Ba\ün ler kabul edilmiyecektir. New York 1 (A.P.) Manhat6 Zekive Kutlu'nun eçi. ömer, Bedri, Şeyh Ahmet Efendinin oğlu Yuksek Mimar tan'ın East River rıhtımlarından Christino Kalavassi'nin 6 Kooperatif ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine Salâhattin, Nurta^ bırine yanaşmıya çalışan 2700 tovcfatını teessürle bildinrler vermekte serbesttir. Kutlu'nun, Süheyni'âtoluk bir motörlü şilep bu sa Cenaze merasimi yannki 13 lâ Dınçoğuz'un ba. mart 9 5 oumartpsi saat 11 dp *1 bah iki katlı bir binava bindırmiş balan. Mukadd«=s, âni bir enfpktüs krizinden kurtulamıvarak 18'3'961 Pan^altı Saint Espnt Katoük ve yapıyı 60 santim kadar yerınAyter, Meliha Kui kHsr«in<le icra olunacaktır. pcrşembe günü sabaha karşı vefat etmistır Cenaden oynatmı^tır. lu'nun ve Mehzesi 17/3/961 cuma günü öğle namazından sonra n»t Dinçoffuz'un Şişli Camiinden almarak Karacaahmet Aile kabkf.vnpederi. Tevfik Kutlu ve Ruki^e İlter'ın ağabeysi. Yaçar Metin ve TEŞEKKÜR rine defnedilecektir. Mevlâ rahmet evleye. VEFAT Cumhur'un amcası, Aydın ve Ayten Bay Lp^mdn Trellidis ve ^ıÇelenk gönderilmerresi rica olunur. Ailesi Merhum Kazask«r Tahsin Bpy llter'tn davmı. err.eVii Maimüdün) lemi. Bayan Nefpli AndonyadiF ve merhum Kazasker hattat \c Maraslı S?itoetı!lanndan \'e ailPdi. Bay Yorgo Trellidi« bpstekâr Muztafa tzz<*t Efendi >"e nisanlifi. »evgıli pederlpri HACI MEHMET KUTLU v« Divriklj merbum Nail Bey k;>v]npederleri ve büviikbahaJ5 Mart 19fil çarşamba gür\ü Allahm torunu mrrhum Selâhattin Bey lan rahmptıne kavusmus ve ehrd* ı^Hve merbume Halime Hayriye yol. daima Güzel Istanbulumuzun en güzel s°mtlerirden Yeşilyurt't« rahateâhına tevdi olunmuştur MPvlâ LtGOR TRELİDİS'in Harıır; kerimesi. Ahmpt Rpfik rahmet ey^ye. ıy8 açıktır. Çınar Oteli karçısı Fener csddesi üzerindeki köşe basında. 5f rfatı dnlavı«ivl«>. cenaze mfr.ı Gjrnf.zr>slu'nun çnk vpfakâr eşı. AİLESİ ımine bizzat Içtirak eden. çe Splâhatfin Gpmszoglu'nun sevmetre cepheli 1100 metrekarelik bahçe içinde itinp ile betonar'pnk ghnderpn. çelenk yerinp gıll annesi, Guzide Şpnozanın me inşa edilmiş, denize ve banliyö trenine çok yakm deni> hayır kurumlanna teberruda »eyıeıadepi. Zülâl GOnergun, Ellerinde HASStA tablet manzaralı ve fconforlu 4. 5. 6 şar odalı 7 dairelik bos apartımar bulıınan. telgraf. teiefon VPV» BJlent ve Cevvai Egpnin. Nâfıa toptan veya daireler halind" sahibi eliyie satılıktır 11 yıl ver npktupla tazıvetlerirl bildirpn. \ < ^Pİma Kn'iuVun tevzplpri • Selofanlama makinesi 3u bayram müddetince v* bdvilk arılannı paylaçan bUeiden muaftır. FATMA ZİNNUR tün dosi ve tanıdıklanna en olup satmak istıyenlerın Müracaat: Sabah. öğle v> akşamlan 27 45 40 nğleden sonrp bütün yerlerimizin önceBİNA VE •samimi te«*kkiirlrr.ri takdim GAMSIZOĞLU İstanbul po=ta kutusu saat 14 18 de 44 93 07 telefona. ederier. DENİZ 1B3 19P1 perşembe günti Hakkm den kapatılmış olduğunu, 54'e rahmpiine kavuşmuştur. CenaINŞAATINDA zesı bugün Şişli Camiinde kıkmuracaatleri isteklerin bu günler için EMAY TESıRİ ' » • • • • • • • •> • • • • • • • • « < • *•••••••••> • ^ • • • • * •••••••*> nacak ikindl namazını mütaaYAPAN kıp Zincirlikuyu kabristanma karşılanamıyacağım kaldırılacaktır. HARİCl BOYA Çelenk gönderilmemesi merüzülerek arzederiz DOKTOR humenin vaBİyetidir. : Kongo'nun siyasi bünyesi Behlenileit olay Gfiney Afrika #Birliği dfin Commonwealth ten ayrıldı Liman Tahmil ve SERBEST SUTUN Tahliye işçileri Hürriyet meydanı hakkmda işlerini bıraktılar Yazan: Mimar Asını MUTLU Hddı'se/er Çerkez Hasan Paris, İsviçre'de Cezayir MiIliyetçileFİyle görüşıtte arzusunu resmen açıkladı Lâhev'deki Kiiba SefareH erkânı toplan istifa etti Japcn maden faciasında 3 2 kisi ^ n verdi Kocatoncu Londra'da uludagda V EFA T NECMETTÎN EMRE Satılık Villâ Tipi Aoartman TURİST Hepimizin misafirldir. Nezaketle karşılayınız. Jyl AhlAk D*nıe£l ALIK AURUNU KALİTELİ YENİ FORMÜLLERE GÖRE KOMBİNALARlNDA HAZlRLANMlŞ OLAN YEDEK PARÇA SATlŞ MEMURU ARANIYOR Ağır kamyon yedek parçalarından anlıyan satış memuru aranıyor. Şişli 289 Posta kutusuna yazmaları. d URMUŞ IfAŞAR ve OĞULLARI BOY*. VIKNİK Vt RCCINC FABRIK1LARI. IZMIK r^ ( harık Ziya Kırbakan! f t riA«*i !6««* i.p 'Ziihrpvî Deri, Saç ve Zührevi Hastahklar Mütehassı^ı Istiklâl Cad. No. 66 Tel: 44 10 73 A İSTANBULANKARA SEYAHÂTLERİNİZDE ÜSTÜN PULMAN TURİST OTOBÜS İŞLİTMESİ «HMİ«TLİ •gONroilLU TEMEKLİ İST. TCIIMİNÂL" ANK. TMHİNAL SATIŞ ILÂNI Hasarlı transformatöre ait 3 adet bakır spiralli ve izoleli bobm hurda olarak satılacaktır. İsteklilerin 1/4/1961 cumartesi günü saat 12 ye kadar Anadolu Sigorta Şirketi Hasar Scrvisine müracaatle fiyat vermeleri. Telefon: 44 75 50 Anadolu tHrneainden dönen PANGALTI TAHNE 4, Dünyaca tanınmıs 6 TİYATROSU ya'inflan itibaren TORİNO terkibi Bir Parmak Bal (Son 6 gün) 24 mart cnnja günü Andre Eoussın'in »I,A MAMMAı sı TAKSİ* » N " ! ÇA&ALOÖI.U ETt 11 II M tUtMAN takKi tfllmektedir «kkat tfiım. MAĞAZALARINDA SATIŞA ARZETMİŞTİF SAYIN HAUIMIZA TECRÜBE ETMELERİNI ÖNEMLE TAVSİYE EDER. *«>••••*••• ^«••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••^••••••••v*^»' BÜTÜN TÜRKİYEDE VJERMUTUNUN; & inc^ '^garti'•satışına• başlanmıştır.. '••* KAZOVA + GiYiM ESYASI BECSRİKLİ KAYNANA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle