14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Resimli Roman: 3 BANKER1N MİLYONLAR1 CUMHURÎYET Cızen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT 17 Mart 1961 OKUYUCULARLA iade edilen av tüfeklerile Mlgili bir açıklama 21 Şubat 1961 Urıhh «a2etemızın âcıl vai'aya gelememış, başka bir «Oku%uculara başoaja» sutunun doktor gondermış, o da vızıte u o da, (Vatandaş ar sızlanıvor 1 ) baş retını bızden almıştır Durumu zalıklı sıkâyet mektubu ıle ılgılı o manında ıleıhlere bildırdcn buna 'arak 3 uncu Yurtıçı Bo'ge Ku rağrnen anlaşmalı hekım, gelnnek Copy n< öpero mundtRouf > i Tiantianı Kuımav Albay A Fehmı ıstemıs de bız Ktememışı? eıb 1 H r Baar ınzası ıle asağ dakı açıkla ıfade verdıftınrien dolavı Sifforta, vıcı mektup ahnmıştııdışarırt^n aetırttıtımiz dnktnrtın Bır dakıka snstuktan sonra MösyS Joramie Kont Mosvo Joramıe've ha>retle baktı v e : Avni cunıin aksamı Kont de Solmre Jora Elbette, lâkın «ız daha çok vasıvacjtksınız «Yıvsız av tufealerının ıadesı vızıte ucretn' avlarrlır butun tniîdevam etti: «Havatın mânasını anlamakta ne ka«Anlamıjorum. dedı, bu kadının olumu sıze bq mie'nın konatına geidı. Banker kendisim çalnBa eıbı dusuncelere saplanmık dojra dejıl. Hahakk'nri^kı tçısÎT! HdkanlıSmın racaatlarımi7a raîmen, odememışdar >aıııHhgımı sımdı anlıvoruro Oıı seıte mudkadar tesır nıı etlı? Havır Kont, vanlıs aıılaıır Kon(. kanmın olumundpn brrı hcr gan bıraz ma odasında kabul ctti \ e çekraecesınclen uzerın 248*W0 tarıh ve Em 6S3247 sa tır detle sevıldıgımı «andım, halbukı hakıkatte bır ma\ın: bu kadının ue mal olduğuna anladıkıan daha duştugtımu hıssedivorum Ne tarıp tecellıde «ölumumden aonr» açılacaktır» ıbaresı vaıılı Mİı p"rlennde fıade edılecek CEVABIMIZalca£m ovuncacı «Idum Sımdı ıse bu ıhtıvar sonra son derece rautpessır oldum O gundtndır Karım >crıne karımız drsom daha dojfm obır larf çıkararak Konta uzattı. Sonr»: «4rtık MVSIZ av tufek'erı sahıplermın hahmde beni havata bağhvacak ne bır kaıun, ne Sıgortanın \aa\nr bolee'i an'a<ılur. Çunku o sızın ztvrenız olduğo halde bana bcrı sıhhatım gıttıkçe fenalasıjor eunlerımın sayılı oUhıÇsnu hissedıverum, dedı. mihallî Avcı kulurjlerme âza kavbır çocugum var » malı hekımı kenrli verıne bır bas\ arraıştı... \asivetımı yazdım. Son arcnlanrnı yerıne getırdolmaları) çartı mevcut olduğun(Arkası var) kasını eonderdıSme eore p ge'pn mevi sizden rıca edebilir mıyim?» dan, gazetenızde bahsı geçen para alıîıvsa, avcı kulupler'ne uve aıd?tı ola hekınin para almpması rak tahsıl edılmekte olduğundan Sıgortanın bunu nr?eme«i eereksılâh da*ıtımı !İe ılgıh makamm mektedır Bızce burada acıklanpara tahsıh ıîe bır ılı«nğı clmadı ması gerekh nokta eelen hekımm, anlaşmalı hekım tarafından £r«v ğ'nî bılan'ze sunarım » 1°nhp gonderılmedıg] kevfıveti«Telefon konuşmaîan dır. Kaberler 23 15 Sentcmk mu/ık ISTANBUL bir banda alınamaz mı?» «Sokağımtza nakil 7,27 Açılış ve program 1,90 lki (J Havdn «Senfonı») 23,40 Rıtm Gazeter"izn «Okuvucularla başvasıtası giretnivor!» 7,35 Ne\ler 7,40 Kur'anı ve melodı 23 55 Prograrn 24,lıC ba^a» sutıınunc'a. bu konu ıle ıl m a r s Kerım 7 50 Saz eserlerı 8 00 Kananış Ei'ı olarak cıkan sıkâ\et mektubu Gaze'emizın «Okuvurularla hssANKARA Haberler 815 Plâk dolabmdan uzerıne PTT Genel \Tudürlü5un baça» sutunurrla bu konu ılp ı'"i6 57 Acılıs ve punun programlan rlen asasır'akı mektup Sanayi merkezlerinden, buyük şehirlerden 8,45 Turkuîer 9 00 Kuçuk s » a^rmıs lı olarak cıkan vazı U7erıne tsbah konserı (P Ça\kovskı «Rorrfto i 7 00 Kur anı Kerım 7 15 Saz t r tanbul Be'edıve«î Ya7i Nipr' Muuzakta, güneş ve çiçek içinde, ılık, güzel bir ve Julvet fartazı u^erturu») e=erlerı 7,30 Haberler 7,45 Bu«Bır «antra'a ba^'ı bütün abone dur!'ü*rrrÎPn aşaS'dcM mektup a9 20 Sarkılar 1,40 Dans muzığı gıın 8 00 Sanatkârlar geçıdı lenn konusma saMİarının banda Avrupa köşesinde. Öylesine şirin bir şehir « 8 30 SeMİen me'oaıler 9 00 Cev alnm"i mumkun değıldır Ancak lnroTstır* 10(10 Kapani' 1 «Merknr vol Arnavut kaldıriTiı sarkılar 9,15 her sboneve tah«n edılmH otomaolacak ki bu, yağmur bile tath gelecek | 11,57 Açıhs ve prograrn 12 00 rıve Ceyhun'dan tkl mars 12 05 Kan=k ogle me Turku'er 9 30 Sabah konseri tık knru«m? savna kortorlerınm o)up «u elektnk h?vaean iHarp. len tarafindan tamır maVsadı ı'e insana. Ve sokaklarında yalrfz birbirini % I lodılerı 12 30 Şaıkılar (Sadı Hoş 10rtQKppanıs 100 !>jk •** ıplir haiınde her av foı s e < ; ) 1300 Sevılen «an=onlar 11^7 Açılıs ve programlar 12,00 tijrafl?"' r=kılmekte ve ahonple ban kısımlan arılmT* hıınl^r V»sevenler dolaşacak. g 13 30 Şarkı ar (Sobıte Tur Gule^ Evdıe Gorme'der melodıler 12 15 rın sehır ırı kr"n.r>iTİarına aıt fa pattlHıVtart snira ffer«n vesaît ta?man) 14 00 Haftanın oda muzııîi Sızın ıçın 12 20 Çeşıtlı Turk mu turalar brplara ı^tınaden diısen \ıVı ılp cnknnti'lor husıı' Unlu bır Fransıı karıkaturısU dıç dunyanın baskuından mı neKonserı (F Schubert «Tem ve var ns.i H45 Haberler 13 00 Hafıf lenmekte n' IO s ' ' pt halınde « anlasılmTstır Arîı *pr»r\ coVıı^1^1!vardır. Belkı bıhrsınız: cPeynet». dir ınsanlar kendılerını romantız. va^vjnlar» C Debu>=^v «Keman ve mjzık 13,10 Turk basınmdan o brvnelere bıı fotoŞrpf'ar gös'erıle lenn tanınne 14'IORI tarıhınde zetler 13 15 Ö31e kon^erı 13 45 ">\ terertd ıt'erı Çızgıleri karakterıstıktır Konusu me bırakmava baMadılar Avrupnano sonatı») 14 35 Sarkılar ve gıderılmekted'r baslar Imı? bulunnnaVtadir» hep ıkı »evgılulır. Bu sevgıhler bı pa'da «Pe>net« bır a^k sembolu ol turkaler 15 30 P Çavkovskı Nurett'n Çamlıdağ dan turkuler Bunun harıcı»r'p hir abone telef> 14 0(1 Harr\ Belafontenın ^on«erı nunu. s»Ua\pt 'T^! ınında r> ıst^kizım yaşadıgımır dunyada yaşamaz du Ma&aza vıtrınlerını «Pevnet» • Ya\h ^arlar serenadı» 16 00 ^ lar. Bundan y u ı , ıkıyuz y ü once bebeklerı susluvor A<k romanları Şark'l?r l«3n Bıllv Vauehn Or 14 W Gonul So\ ler'den sarkılar len mus^prle sltın;! almiîa vanAksehır'den MebVet A»fı<<k, de, daha doğrusu bır ruya dünva. nın kapagında Pevnefnin sevgılıkestrası Ifi 45 Tjrkuler (Davud 15,00 Kapanış van \ P bahıs knnu«u shonenın a ^nkara'rian Orhan Hatavsal ^asında ya»rlar. Bulbuller, Çiçek leri Sulari) 17 00 Tarım saatı 17 10 16 57 Açıhs ve programlar rama'annı nrmara 7amar* ve lıkeır'ri°n Hakkı Rır<*ı'ı F C 1 "SPA' ren ır Mete \e arkadasları 17,00 tnce saz 17,30 Erol Pekcan mudf'pt olarak kavderl»" komplı hır'rfpn Mrnpt Cnsk^ntuıft tctanler, a»k meleklen, şıır v« znuzlkGerçek sevgılıler nı«anhlar ev taa bır dkınyada lılık yıldonumlermı kutlavanlar 117^0 Rac'\o Erkekler Fanl Hevetı Caz Topluluğu 17 45 Dınle nev ke cıha7lac mevcut ıseriehıınla hnl'r?^i Cavıdan C'"a*av M V?tSınp" r r 18 00 Saz eerlen ve o%un hava den 18 15 S nn ıçm 18 35 Yurt nn tesekkulumu7rie henıız kulla ma \Tpbni(.t Vnr» i' «Pcynet» nın sevgihlcri incecık genç ıhtıvar butun sevı^en cıftler 1 ları 18 10 Ramazan konuiması tan sesler 1"3 00 Haberler 1° 15 niima"n^ *ta rHı "t n^^^ bılgl edl bovlu durcduz ıpek fibl façhdır bırbırlenne va Pevnet bebejl ya 18 18 tftpr vaktı 18 19 Şarkılar Yaşadıfiımız ganler 1910 Olavlar Pevnet albumü hedive edıvorlar Mer7ifnnM = n Yusnf Kurtra Pular. Utangaç ve s&ırdırler (Turk?n D'zer) 18 45 Haberler \e vankı'arı 1° 45 Nmet Nedım' hut'tan Mustafa O?u7 ımzalî oGunun Franssz kankaturıstı bu Her Peyraet kankaturunde bu 19 00 Çesıtlı studvolardan den sarkılar 20 00 Devlet Kon Ha'k kur mpktnp'an va cnV uzun va r>'lp^'pr' sevgıhlenn hsvası bir hayal tatb günlerde bır album bastırdı çunrkiŞiı da makale mahivetînHı» oifluklsrı 1 19 3ü Olavlar ve vankıları 19 45 scrvatuvan Ö»>encı Orkeotrası »r ntunı PTT lığı, ıçınizı burkan bır lâflık gibı ku Adını bıle «eveeeksıniz' «Pey irın vaviTtlannıa'arına ımk^n röSemıb ArKeso \ e 7 kemanı 20 U0 20^0 Ramazan ozel programı sızı sarar Yenı değıl, yıllardır net şehrmde aîk konu";ulur> adı Sarkılar 2n 15 Saz eberlerı 20 50 Çağlann saatı 2 1 0 0 Yaisı«Pevnet» var. Ama, son gunlerde Kereve bak^anız onun «eveılıle. İşçi Sigortaları bunu r TİprppTniçHr ada saatı 22 00 Vc Guıre Karde+ 20 30 Seçtıjmız mıra!ar 20,^5 ri. Madalionlann, bılezıklerm .'lllirilllMIMltiaMIIIIIIIIIMMMIIIMII' Ne\eser Koktes'ten sarktlar 21.00 lrr snvhıvor 22 10 Sızın ı ç n eşarpların u'tıınde Öîrencılerın Incelemeli! Istanbıı' Beledives? Yasıada saatı 22 00 Çeıtlı stu.l '.2.30 Haoeıler 22 45 Gece konsekıtap vacrakları arasında Kereae 1 tstanbul'dan Hıkmet Tırmandı \olardan 22 15 Klasık Koro rı 23,31) Bu gecenın çesıtlı Tie' > RFHtlf TtVVTR(> ^R1 aşk varsa Pevnet'den bır çev var oslu vazıvor 22 45 Karısık hafıf sarkılar 23 00 d lerı 24 t 0 Kapanıs orada 2>)8 196O tarıhınde, Kınalıaci^da A^ı! guîell bu tatlı *âf a«k hakı e\ımde bır kalb krızl geçırdını t ve Pazsr vâhnden çimdı bır «a*:k «ehrı» doğ •••••'ı Durumumu bash bulundu}uTi t« 1 î d! • 1 mak uzere. Albumu hazırlavan \a ç Sıgirtalan Be%oğlu şubes ne KUSU vınevının sahıbı «Frederıeo Elmo» ^Miıııııııııııııııııııııııııııııııııııi! ııııııııııımmıııımi/ş, bıldırdım Mezkur sube Buvuka «•>at 51 ıle gazeetcı «Franco Redaelh» ka"ia anlaşmalı hekımı olan hiıku rar vermnler Mınıcık bır a«k <=eh met doktor'ina bana bakması ıçın ri kuracaklar tlhamı albumden SEVTL RFRBERt talımat vermış ıse de hukun et ''/ııııııııımııııııııiMiıııııiMMiıııııııiMimırıınıııııımmiTi^ alm « olacaklar. A^k şehri sanâ\ı sil frtlrleri Salı. Perşembe doktoru vazıfesınden avnlarak bu merkezlerinden buvuk şehirlerVP den uzakta gun<"s ve çıçek ıcınde sıcak guzel bır Avrupa ko^e YTNt TtTATRO B UL M A C A sınde kurulacak Pnıera g'bı \â 18 de oazar 15 de nl Ö\le«ıre « n n bır \er olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu da venı bır ıcât New York' Şıkago fuannda teşhır edıldı Elek 1 Muessesemiz ihtivacı ıçın asagıda mıVtar e eb'adı varıh ki >ağmur bıle yağ«a tatlı geleî ceır?n 20 ton TS 03 normlarına m gun eîektrohtık orgulu çıpta kıllan koku «açan dıç fi'çaları trıkh bır biberon bu Sutu ve ma cek insana Sast 21 dP lak bakır tel »eklıf alma uiulü ıle sa'ın alınaraktır satısa çıkarılmış Kımı çılek. kı maları taptaze tutujor Hajdı, bu n LÛTFFN nOKUNMAYIN «Pevnet <:ehrı» «evı^erlerın o l a . mı çuko'ata portakal, va da vakadarma sasmavın ama, va mama 2 llcıhler hazırhvacaklan rekhflennı vu?de 7 "i temınatla Dunvaca tamnmif Çsr^üT^hı r.ımarfpst 1< TI d» eak Turfatık halk sokulmıvacak nılva koku\or Sabah sabah porta saatı ge'ıı ce serın serın tâze tâze bırl'kte 21 31Q61 sah günü «aat 17 00 ve kadar Muessesemız snlutlerden kuruSokaklarında 5alnu gezmeye çık kal çuko'ata >er gıbı olacak=ınız sakladığı sutu, mamavı tam çocu Umıım Mudurlueune verecekleı ve tek'ıfler bu tarıhten ıtıba Sah u m^l! Tnl lu olan «î Vlrtu. j mıs ni'anlılar, balavlarırı v asıyan Ama bızce bu ışın ıkı sıkmtısı ga uvacak kadar ısıtma=ına ne len 15 eun in^ıvonlu olacnKiır o<d Di Roma» adın veni evlıler ve ?onra pjımıi aldersırız'' var Dış fırçanız portaka!, dış mâ 3 Postada vâkı olacak gecıkme naran ıtıb*re # alınmaz 5 KADIKÖY TİYATROSU dakı ünliı Italvan tın, elmas vıldonumlerını kutla«aat I ! tr 4 Muessesemız, ıhaleyı vapıp vapmamakta veya dıledıs'ne «Centilmen değilsiniz» Oda Orkeıttrası ni ı ı n mutlu cıftler dola«acak Yal cununuz nâne kokarsa ıkısını ne 6 (11821) \apmak»a serbesttır 2 T VZ A K <an avı ıçnvie fehrnntze gçnız sevgıhlenn nış»n!ıların vinı kadar tevsenız nâfıle Bırbınvle Prense"! Margaret ın ozel uşagı i lecektır Tpm«fl eünleri Ctımarte«i Pazar gençlenn değıl jı'lara mr\dan o uzlastırdmazsıni7 New York'lu Thomas Patrıck Crouın «Tony nın Eb'adı Tel adedı Mıktan Cınsi kumuş asklann ülkesi de olacak mucıtler belkı bunu duşunmuş, hallerını bır centılmene yakıçtıra S TurkuedekS îtalvan Küttur Sa«1 21 de 1,7x7 mm* burası Ve tırjkı albi'mun adı gıhı her fırçann bır ae macununu yap madıgı ıçın. hızmetınden çekılrnıs 10 Ton Elektrohtık 16 mm2 Hevetı nın dâvethsi olarak T VZ * K 9 «Pe\net şehrınde aşk konu^ul». mıslardır ama daha bır haber VOK tı Geçen av, centılrnen geçmen 7x2 1 mm* 6 Ton Çıplak bakır tel 25 mm2 mem'cketımizıe gelecek olan Prrşembe gunleri temsıl voktur cak > Jkıncısı, sabah sabah en sevdığı Croum Florıda da (şımdı Amerı7x2,5 bu tanınmış oda müziğı toplu4 Ton Çıplak bakır tel 35 mm2 SOI D \N nız v u e c e j ı ağzınızda duvacak ve ka da çahşıyor) bır otomobıl kaza H»m de her zamarı Bueun de luSu Saray Smeraası salonunda veva pıpo « • • • • • • • • • • • • • • • • • < « • • • * r 1 «Sıgara çubuk ıkl kelıme dO• • • • • • • • • • • • • • • • • • »• • • • sabredeceksınız Her zaman kolav sı vapmıs Cezadan kurtulmak yarın da savısız varınlar da Senlstam manasına 2 ıkı konser verecektir 20 kışıSaat 1" dn Eeli'tı 1 cÇok acıklı > karşılıgı ıkı venler burada hrtıralar bıraka olmasa gerek. Kış ortasında mıs ıçın yanındakı kadin dostundan hk «t. Vırtuosı Dı Roma» toplu BİR HALK nÜSMAM kelıme 4 Tersı Hınt Avrupa ırKi cak, donup donup onları «^sk gıbı bır çılek kokusu ağzınızda \ e araba\ı kendısının kullandığmı luğunun şehrımısdekı konserle Tem«ıl gılnVrt n ™ ırtpsı Pazar nıencubudjr b Sevdıklerımızi'^i.ışehrımın vollarında, çıçeklı koşele $onra hıç «oı lemesım ıstemış Mahkemede rının, ozelhkle sartat müzijınin ''aat 21 de ne ze\kle katlanınz da stvmedıklerınde a m a c a k %erı bastan \a'ihakıkat mevdana çıkınca hâkımın butun ıncelıklerini taşıyan «oda r mızınkını gJÇ çekerız Tann ıle Akıllı biberon yacaklar Crouın'e ılk sozu şu olmuştur muzığı» tarzını sevenler tarakui arısuıdak' mâre\î bag 6 V k. «Maalesef mos\o sız bır centilDunyada aşk oldukça bır «Aşk Bır dadı kadar akılh bır bıbefından ilgıyle karşılanacağı t\!e B ıtı ^nadolu mıllt kıvafctle rıvle gezıp dolasan kabadavılardao şe^rı» de olacak men decılsınız » ron japıldı \e geçenlerde acılan umulmaktadır. Oda Muzığı BULV4R TİTATROSTJ 7 Açık bıraknavıp orten 8 GCVFRALİN AŞKI konserlerının memleketıroızde Çevnlınce bır kadın adı belırır 9 (TorPadorlaT valsl) az olufu duşunulurse, onumu*«Boyu uzun olrnı>an tarzda vapılSuarp 21 T» dekı konserlerın kaçınlraaı mıs bına ıstınat yerı» karşılıgı ıkı Carsamba. cumartp^l. pazar fırsatlardan savılacağı muhakkeKme. matırı* 1(115 kaktır Y I J K \ R 1 D \ N \ŞAGI\A: Tel Î1 «S »2 «Gfncliğe Müzik» Konferansı 1 Öfke ıçerı«ınde avaklannı vere Bu bahar kadın sıluetını değısvurma suretn'e 2 E'kıden rütbeSehrırnızdekı «Gençhğe M J mı<! bulacagız Yenı sıluetı elbıse. sı vuksek «ubavlar sınıfıra boı le zık Hareketı>nın duzenledığs nın ana çızplerı kadar ufak susier derılırdı (C"!kı usul çogul) 3 Bır RAY NIMENS LIMITED ŞIRKETI konferanslar sensınde, Ahmet P«"t aks^rr z] d e le varatacak mah kırşılıeı v me malla odenmpk Engın Yurur tarafmdan 22 surctıvle alma veya elden ç'karmrt Omuzlara, enseve doğru kaçık UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN : nutıip Cumartpsl mart saat 18 de Beyoğlundaki usulü 4 Vücuttan çıkan sulardan rfkalar unutulacak Bcvaz EarnıPazaT l « 5 r da Turk Alman Kultur Dernebırımn ıçınde bukınur 5 Tersı ıııun vennı daha çok ganslar, Tel i* 13 ?f sdı tarıhe mal îı Galerı c ırde «Dunya Gençhrenk renk bıveler, robuır na da olmuş «Alı Pa= , > ğı, Muzık \e Bız» konalu bır lhtı\ acımız b u l ' m n 13 t o n 12 No lı çınko levha mubavaa tavvorun kuma«ından vapılmış «a nın memleketıdır KÜCÜK SAHNE konuşma \ apılacaktır, eriılecektır çaklar alacaK (murekkep kelıFHarmoni'de Ilgılı teknık ve ıdarî sartname Ankara'da Ravındır sokak G A Z EB O me) 6 Çe\ rıîste gunun jakaları suslerı v e Ncı 41 d? Sırketımi7 mer kezmden l^tanbul d ı Sırkecı KmriKil 3 pprde Hnce bazan «bel > Ekrem Zekı Ün'un oğrencınustu (1, 2, 3, 4 ) Saat 21 ue Raybank *ube "ludurlueu ıçerısmde Şırketımız Istanb^l olan bır goz renlerı taraf'ndan 18 mart cumar. (7, 8 9, 10) bugunun gozdelen Cuma, CumrdtP^L Pazar matıne Şube M'idu'luŞünden bedelsız ahnabılır gı bplınr 7 te^ı eunj saat 18 30 da Turkı17 de Tel! 44 02 7« Sıvrı burunlu, juksek okçeh ıst tfade etme tarzı» Tahpler teklıflerım kapalı zarfla 21'3'ioei sunu 'aat ld e e Fılârmom Derneğı salcnunkarşılıgı bır venı •^arpınler «dunun modasu olacak. kadar tstanou! Şube Mudurlüğumvıze tevdı edecek ve\a da bır kon er venlecektır. Dunku bıılmacanın terım 8 SaKOÇCR O P F R \ Yerlerını kısa okçeh kare bugondereceklerdır Mezkur saatten sonra gelen veva verılen I.O7 1 KulnbiiDde M haModilmlş scklı nıklarn veva ta(Aksarav unlu ıskarpınler alacak (9 10). teklıfler na.sn ıtıoare ehnmıyacaktır nıkların karakolda yahut mahkeİFPETtMl KORUDUM Sanat çevrelerin. 4 Şırketımiz ıhalejı kısmen veva tamamen yapıp yaprramakmede verdıklerı 9 «îmalât Ipınde Çarçamba CumartesL Pazar matıne buvuk. bır ılta ve>a dıl'dıjıne jnrmakta serbe'ttır (12478) ornek teşKiI edecek havvan avakka16 15 suvare 9 15 marjına ıkı kelıme TPI 21 57 22 Lozan Kuluou Tartışmalı Sanat ve Kultu Prog^a. mı» seıısınde olmak uzere 19 BAY OSCAR: mart pazar guru saat 16 30 da Nurullah Berk tarafından «Bız. de resım rıçın sevılmez» adh bır konu =u*ıularak tartışılai^k \e crnekler ffösterılecektlr Selmı ANDAK Bir "Âşk Şehri,, kuruluyor ÂİYÖBUGÜNKÜPROGRA, AT.EMINDE 1 ŞU GARİP DÜNYA... | Ankara Elektrik Havagazı ve } Otobüs tçletme Müessesesînden: /FleMrdîlik^ Oıpbk Bakır Te! Safsn Ünlö İtalyan Oda Orkestrası yakında geliyor Kokulu diş f ırçası j 111 i 1 1 J 1 1 ^HVOLVO VOLVO VOLVO Emniyet ! SCr'at / 1961 Ilkbaharında kadın ^m voLvo Garanti / Sağlamhk Timsali.' (13 Ton Çinko Alınacaktır) P AT Tİ 197 PROF. NİMBÜS'ün MACE RALARI: Copyright o p e r a mundi i. . . . '•••"'•'••••ntlHlıımııııımnniM,,,,,,,,,„„„,,,,,„,,,„,,,„,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,, ıııı ı lııııııııııl ııııı"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle