11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
V/ICKS VVAPORUB umhuri KlîRIUr«!Os ltTNUS NADİ , 37 . *.. , , nci yıl Sayı 1 3 . 1 5 4 Teîeraf ve mektup adresi cuıııuun>^' tsuuıtuj Poıta Kutumr Istanbul n M «O 22 •* we «v 42 »7 22 «2 08 22 42 »0 N o M < , T eie; 1 ) n iaı Cuma 17 Mart 1<?61 dinin gecikmesi ve müzakerelerin uzaması sebepleri kredinin miktariyle ilgili olmayıp. daha ziyade şekli ve usulüyle ilgili bulunmaktadır. Almanya. Türkiye'nin demokrasi cephesindeki mevkiini takdir ve teslim etmekte. ve bu mevkiin. lüzumîu ihtiyaçlarının giderümesini de arzu etmektedir. Türkiye'nin geri kalmış memleketler safında değil. ileri rr.emleketler sahnda bulunması lüzumuna da inanmaktadır. Bunu Arka^ı Sa S Sii 5 tr Ankara. 16 (CumhurıyetTeleksl C H P . Genel Başkanı tsmet înonü. Ankarsyı ziyıret eden Alman televizyon grupuna. Alman televizyonlarında yayınlanmak üzere bir demeç vermijtir. tnönü, tele' vizyon muhabirinin sorduğu bir : 3U«li Almanca olarak cevaplandırj mıştır. | Soru S»yın General, 1924 yılı Anayasasjnın yaratıcılarından biri olmak sıfatiyle. şimdi hazırlanmış olan 2. Anayasa hakkında fikirle! rinizi öğrenebilir raiyiz? Cevap Birinci Anayasa bir ihtilâl devresinde hazırlandığı halde gene de çok demokratikti. Ancak, çok parti sisteminde ortaya çıkan boşluklar bu »nayasanın yetersiz elduğunu göstermişlerdir. Birinci Anayasadakı bu hataları kaldırmak için. şımriı 2. Antyasayı yapıyoruz. Esas fark'ar şunlardır : DEVLET ÂOAMI (İkinci Baskı) Eski Yunan Filozofu Eflâtun'un ölmez eserlerinden biridir. Dr. Behice Boran ile Mehmet Karasan tarafından dilimize çevrilmiş, Millî Eğitim Bakanlığmca. Vunan klâsikleri serisinde veniden basılmiştır. «Devlet A.damı» Milli Eğitim Bakanhfiı yayuıevleri ile bütün kitapçılarda fivatla satılmaktadır. 170 kuruş Almanya hibe şeklindeki bir yardımı kahul etmiyer yardımın uzun vâdeli bir ödemiye ba^lanması düşünülüyor İnönü yeni Anayasa için 'gerçek demokrasiyl tam teminata bağlıyor,, dedi j CHP Lideri 1924 Anayasasının çok parti Ödeme imkânlarımızm mahdut olması karşısında yapılâcak sistemine kâfi gelmediğini beürtti Ar.kara. 16 (Cumhuriyet Teleks) Federal. Almanya Hükümetiyle. Hukümetimiz arasında. bir süredir ara verilen kredi müzakerelerıne bu ay sonıında Bonn'da veniden başlanacaktır. Halen bu müzakereler için gerek Bonn'da gerek Ankara'da hazır'ıklar yapılmakta olduğu bildirilmektedir. Haber aldığımıza göre. Almanya nın Türkiye'ye muay>en şartlar dahilinde vereceği kre Türk Yunan Dostluğu MMIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIII IIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII odos'ta yapılan Türk Tunan gazeteciler toplantısı iki millet arasmdaki dostluk münasehc tlerini gelistirmek hakımından olumlu sonuçlar doğurabilecek üeri bir adım olmuştur. Bu itıbarla Milletierarası Baıın Enstitüsü (t.P.t.) nün teşebbÜJÜnü takdirle karşılamak gerekir. Ilık hir bahar havası içinde tanışan, anlaşan ve ele aldıklan hftnen bütün konular üzerinde fikir birlifcine varan basın mensupları. bnndan sonraki davranışlarında da çünlük politikanın aldatıcı ovunlarına keııdilerini kaptırmamaya dikkat ederlerse, tarihin ve cografyanın beraber yoğurduğu iki milletin kaderiııi daha aydın afuklara doşru vaklaştırmak mümkün olahilecektir. Rıına başarabilmenin volu Rodos'ta çüsterdi£imiz iyi nivetlere hai 11 kalmamız ve olaylar başkalarınca ne kadar zorlansa da sajdnyudan ayrılmamamızdır. Açık konusahm ve realist olalım. Çeşitli nedenler yüzünden Trirfc • Yunan dostlutunu baltalamak istivenler ntrdenberi ırörülmüstü? \e ,.dairaa görülecejtttjv Türkiyenin »ırtından Yananistana, Yunanistanın sırtından Türkiycve nıaddî mânevi çıkarlar um?.n. bir hayal uŞruna halkı kaııdırmava ve sürüklemeye çalısan gerici'er belki hiç bir zaman susmıvacaklardır. Sivasal rıkarlannı iki milleti birhirinden ayırmakta bulan yabancıları da uııutmıyalım. Bu engellerin ortadan kaldınlabilccetini saıımaU bence realiteye avkırıdır. Hür ve demokratik bir basın rejimiııde bunların varlıgını olduşu «ibi kahul etmekjen başka çare yoktur. Türk • Yunan dostluJunun kuvvetlenmesi, bu dostlufa sevmiyenlerin devlet gücü kullanılarak ezilmesi ile de»il. halk üzerindekı etkilerinin çünden güne zavıflaması ile çerçekleşecekttr. Bu uturda tavret harcamak da her iki tarafta dostluga defer verenlere düşüyor. Silâhtarağa olayında nezarete alman 46 kişinin ismi acıklandı Öıti idaıe yaymladığı bh tebliğle bu mevzuda yapıJan tahkikatm nihayete eıdiğini bildiıdi Pakistaıı Cumhurbsşkanı Eynp H»n Kışkırtıcı, uydurma ve şişirme baberlere kapılmamak, bu haberlere dayanarak dostluğa aykırı yorumlara girişmemek baslıca preıısiplerimizden biri olmalıdır. Böylece geriçilerin ve iki millet arasındaki dostluğu çekemiyenlerin en büyük kozlarını ellerinden alırız. Türkiyede ve Yunanistanda geçen olayların halka obiektif bir şekilde sunulması zateıı dürüst gazeteciliğin görevlerindendir. Lnutmıvalım ki halklarımız araeında 0belki ıklimin doŞurduin ve yüz Dün Ankara'dan döner. Istanbul yapılâcak ve alacakluann, alacakvıllarca beraber \asamanm güç Beiediyesi Başyardımcısı Adnan (,"e ları nispette olacaktır. lendirdiği bir yakınlık duygusu likoğlu. 18 aydan beri ödenemiyen Mütaahhit borçlan ise daha sonvardır. Bu, hem hnkümetlerimizin, istimlâk borçlarının ilk partisinın ra ödenecektir. Adnan Çelikoğlu1 hem de iyi niyetli basının elinde bayram ertesi. perşembe günündcn nun ifadesıne göre, bütün Belediye Türk • Yunan dostluğunu ileriye itibaren ödenmeye başlanacağını borçlan seçimiere kadar ödenmiş doğra geliştirecek önemli bir fakaçıkiamıştır. oiacaktır. Muhteuf bankalara olan tordür. Böylesine elverişli bir Belediyenin 1384 şahsa istimlak 250 milyon borç ise 20 sene vâdeli »osval düzey üzerinde iki millet a borcu vardır. İlk ödemede her şaholarak ödenecektir. rasındaki münasebetlere olumlu sa 10 bin lira verilecektir. tkinci Diğer taraftan. Başyardımcının bir şekilde tesir etmek biç de rü(, ödeme ise nisan ayı ortalarmda Arkası Sa. 5. Sü. 1 de sayılamaz. Aslına bakarsanız. güç olan dostlnga aykırı Tolda direndiklerini îördiiiümüz trericileırin ve srs boznenların yaratmava çaliçtıkları yapmacık düşmanlık havası dır. Belediye borçlarının ödenmesine önümüzdeki hafta başlanıyor Istanbul Örfi Idare Kumandanlığının 23 numaralı bildirisi şudur: •22 şubat 1961 gün ve 22 sayılı tebliğimizie arzedilen Silâhtarağa operasyonu tahkikatı neticelenmiş olduğundan aşağıdaki tamamlayıcı Ank»ra 16 (a.a.) Pakistan bilgilerin sayın halk efkârına duCumhurbaşkam Mareşal Muharayurulma^ı uygun ı^orülmüştür. a) 27 Mavıs milli inkılâp hare; med Eyüp Han. Devlet ve Hükü. ketınden sunra her türlü gayri met Baskanımi7 Orgeneral Cem»l meşru menfaat ve vatandaşlara Gürsel'uı dâveti üzerine, refakatzulum itnkânUrını k*>beden ,»fr lerio4«|iDt;işleri Bakar.ı Ekselâns Cumburb^kanı ^btfc vje saiuç »lüjrit Demokrat par Manzur • "Kadir, tizanlardan nüte<tekkil 44 kijilık Umumi Kâtıbi Mr. Q. U. Şahap bir grup Örfi tdarere nezarete a ve Protokol Dairesi Umura Müdü rü General M. A. Rabb ve diğer lınmıslardr. b) Bunların gizli toplantılar ter zevat olduğu halde 18 ilâ 19 mart tip ederek halkı silâhlı isyana ve tarihlerinde menıleketimizi ziyabirbirleri aleyhine mukatalaya teş ret edecekleıdir. vik ettikleri ve 23 arahk 1960 tarihinde Silâhtaraja Elektrik Fabrikasında bir sabotai tecriibesi yaptıklan da te^bit edilmiştir. c) Hassasiyetle vapılan tahkikat netieesinde suçlu oldukları delâil ile tesbit edilen sanıklar adalet huzuruna sevkedilmiçlerdir. Bunların isimleri aşagıdadır: eyazıttakı Tokat Taleb* Mehmet înhanh. îdris Bucuklar. ID UgrSliCI Yurdu oğrencileıinden 16 sı Mithat Osman Yürjün. îbrahim Hastahane tltuş. CemalettİQ Kızılay. Füruzan yedikleri yemekten rehirlenmişlerdir. Resimde, Guraba Arkası Sa. 5. Sü. 5 te sinde tedavi goren iki öğr*nci görülüyor. Ş Yeni Türkiye Partisi LideriS ŞEkrem Alicanın evvelki gün~ ^verdiği demeç. iç politika ç c v ^ Sreierinde genis yankılar uyan.Ş ~dırmışTir. Z 3 Şehrimizde bulunan C.K.M.P.S ^Genel Ba>kanı Osman Bö]ükbaE = şı. Alican'ın geçmiş iktidar z a S "manında re.iimin soysuzlaşma.^ sında muhalefetlen de suçlu^ Şgörmesi karşısında. kendisineS Şsorulan soruları cevaplandırE ~mak istememiş ve: ^ S « Konuşacak olursak belkiE 5bazı dostlarımız üzülürler. Y a . S E Arkası Sa. 5, Sü. t d ı ; Pakistan Gumhnrbaşkanı yarın geliyor Birinci Anayasa meclls sistemi gözetmişti. Bu tek meclis. milletin yıtkilerinin tumünü temsil ederek elinde tutuyordu. Meselâ: Anayasa. hiçbir kanunun Anayasayı çiğnemiyeceğini gozetmişti. Ancak, bir kanunun Anaya C.H.P. Genel Başkanı l ı p Bavıamı nıünasei>eliyle yapılan toplautıda öğrenciteric bir atada Arkssı Sa. 5. Sü. 1 de •; Neşhur Tahkikat Komisyonunca sorguya çekilen taıuğın ifadesi Yüksek Adalet Divanı dün öğleden sonıa 23 maıta kadar Bayıam tatuine giıdi Yuksek Adalet Divanı dün saat fından sorguya çekilriığıni dS açık9.31) dan 12 ye kadar îstanbul ve ladı. Ankara olaylarımn duruşmasınu Başkan Başol, sağında bir mu'ldevam etti ve bu arada Ankara o detten ben dosya tetkıkı vaptı?ı laylarına ait 3 tanığı da dinledi. için duruşmaya cıkmıyan Selman Dinlenen tamklardan Ankara Hu Yörük. solunda Abdullah Üner olkuk Fakültesi öğrencisi Ülkü On duğu halde salona eırdi Sanıklargan 29 Nisan olaylarından sonra dan Celâl Yardımn'mn ha'talığı Arkası Sa. 5. Sü 1 de Meclis Tahkikat Komisyonu tars 1 Alicanın basın| | toplantısının I i tepkileri 1 f i 4Â.P.İİ daha dün nezarete aiındı Parti lideri Gümüşpala kendisine müracaat eden gazetecilere bir şey söylemedi . îzmir, 16 (Telefonla) Adalet Partisinin tutumuyla alâkalı olan taiıkikat çerçevesi içinde bugün şehrimizde dört kişi daha nezarete alıncnış ve Poligona gönderilmiştir. Bunlar, partinin ü idare kurulu üyelerinden İkinci Baçkan Mehmet Karaoğlu ve Daim Kaygan ile O?man Kibar ve Ali Kinsizer'dir Kibar ve Kinsizer'in teskilâtta vazife almamış olraakla Arkası Sa. 5. Sü. 4 te İ Perşembe günü yapılacak ilk ö d e m e d e h e r a l a c a k h y a 10 bin lira lediye edilecek âııımııııııııııııımııımıııımııııır; Yeni Romanlarınıza Yarm Başhyoruz 26 yaşında bir gencin unutamıyacağınız eseri DENIZ Yazan: Yaman AGÜCI KORAY ımınmınıııııınr Kıbrıg meselesi çö'zülür çözülmez ortalığin âdeta kendiliğinden yatışıvennesi bunn ispat etmiyor mu? Türk • Yunan münasebetlerinin geleceği bakımından ben bu itibarla iyimserim. Sıkıntıya düsen bir Türkiyenin yanında Yunanistanın nznn bir süre rahat vasıyabileceğine inanmıyorum. Tıpkı bunun gibi, felâkete uîramıs bir Yunanistaıı kar;ısında Türkiyenin Tulga, Bayram tatilini geçirm ek istiyenlere. ancak 5 gün mesut olamıvacağı kanıundayım. için yer ayıran otelcilerle miicadele etmek üzere emir verdi Güvenliğimiz de, refahımız da arao tnizdaki dostlu|un daima kuvvetBayram münasebetiyie piyasada mak hususundaki taktiği şudur lenerek devamına bağlıdır. ki fiyat artışları devam etmekte tlk önce otelîerinde yer olmadığıMatematik bir zarureti ifade e dir. Bu arada ücretlerıni artıramı nı ıfade etmektedirler; mütaak:ben den bu düjünee, akıl eğemenliği yan bazı müesseseler de yeni tak de 5 günlük peşin para yatırıldığı nin ilk kumldufu Ege kıyılarında tiklere başvurmuşlardır. Bunların takdırde oda bulunabileceğini söyneden gerçekleştirilmesin? da başında oteller gelmektedir. lemekfedirler. Bu hususu tetkik Şehrimiz dahilinde ve civar vilâ | için şehrimizin Boğaz. Pendik, YaNADİR NADİ yetlerdeki otellerin fazla ücret al i Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Bayram dolayısiyle otelcilerin yeni bir oyunu meydana çıktı Ebediyete İntikal Etti namazmı mütaakıp Kadıköyde Osnıanağa camiindcn kaldırılarak Karacaahmet'teki kabristanına defnedilmiştir. 1300 yılında doğan ve Kuleli Askerî Lisesini bitirdikten sonra Tıbbiye Mektebinin 3 üncü sınıfmda iken politika ve komıtacıhğa atılan Türk basınının «Hasan Amca» sı bir müddet gazetecilik yapmış, İttihat ve TeraJdci devrinde müebbed hapse mahkum edilmiş. bazı siyasi olaylara adı karışmış, mütareke yıllarmda Yunanistanda siyasi mevkuf olarak yatmıştır. Nihayet son yıllarda tekrar basın ailesine katılmıjtır. Resimde, «Hasan Amca» nm tabutu eller üzerinde görülüyor. Yazar, doğduğundan bu yana denizcidir Denizi onun kadar iyi bilen pek az ya zarımtz vardır. Ese rittde Marmara de nizinin ve insanları nın unutulmaz ma c^ralarını nkuyacak umaıı Kora\ Rorrvanın müsveddelerini okumuş olan tanınmış ve t«crübeli bir romancı diyor ki: «Konu, bir denizcinin aşkıdır Bu romanı solngum kesilerek . okudum. Aynı zamanda (Deniz Ağacı) nm deniz kadar şiirli. parlakakıcı bir dili varn Deniz insanları, kara insanlarmdan başka oldukları gibi aşkları da ayrıdır. Eserde işte bu ap ayrı aşkı bulacaksmız. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Bir ailenin 7 çocugu yanarak c!du Excelsior Sprkıgs (Missouri) 16 (A.P.) Missouri polisinin bildirdiein e göre burada çıkan bir vangm Eonunda Ralph Floyd aile«inin yedi çocuğu yanarak ölmüştür. Çarşamha günü çıkan yangın bütün evin ya.ımssına sebcp olrauştur. Ölen çocuklar 19 aylık ile 11 yaş arasındaydılar. Sakız çiftliği YAZAN: NİHAL KARAMAĞARALI Müellifin bu casusluk ve ark romamm büyük bir alâka ile takip edeceksiniz. BABIÂLÎDE KARDEŞLtK HAFTASI Yeni Romanlariüiıza Yann Başlıyernz f
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle