19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Mart 19bl LLJMHL'KIYLT Ankara 16 (Cumhumet Teleks) A r k a r a 16 ( C u m h u m e ' Teleks) Memleketçi Partı evvelce bıldır îkıncı C u m h u n v e t ı n ılk Buvuk Duruşmada ya'nız sorgu lann 2025 celse sürmesi Mıl et Mechsınde vazıfe aıacak dığımız basın toplantısım ıptal ederek bugun bır bulten çıkarmıs mılletvekillerıne aıt seçım kanu muhtemel görülıiyor ve son gunlerın olavları hakkında nu ta^arısı evvelce ozet olaak partı gorusunu açıklamıstır Mem b ı l d i n l m ı = tı leketçl Partının «on olavlarla ılgılı '"v.navasavı Ihlal davasınin du7 Meclı« TahktKat Komı^onu 106 m a d i e d e n ıbdret bulurian td sar i olarak gorusu su sekıldedır rumsına muhtemelen 24 mart uvelerı " i ı i 6 nr maddei ıllerın çı I «Memleketm vuksek menfaatlerı1 ol cuma sabahı saat 9 30 da bas Ahmet Hamdı Sancar (Denızhl karar j.ı m ı l e t v e k ı l «avı^na a t nın hımave ve terakk sı ıçın kuru1lanacaktır Daha once de bıldırdı Nu«ret Kınşçıoglu (Sakarva) Nu? esaslan tebıt etme<tedır Bu narl masına mu«aade edılmıs olan parğınız gıbı Yuksek Adalet Dıvanı het Ulusoy (Sarrnun) Vacıd Ace deye gore 45(ı mıllp veMİınden te tılerın gavelen demokra^ıvı ılım e ındekı davaları «uratle sonuç na (Bahkesır) Kema] Bıberoglu sekkul ederek o'an Mıl et Mecl Ankara Hukuk Fakultesı oğren ve ahlak volu ıle gerçeklestırmek cılerınden Ruhı Ünlu de bır oncekı landırdıktan sonra haska h"ç da. (Çorum) Turan Bahadır (Denız «ıne ıllerden eçılecek olanların olmahdır tanık gıbı ola> lan naklettı Mutaa v a u getırmıvecek tstanbul Olav h) Bahadır Dulger (Gazıantep) savısı bır hpsap amehvesı ıle *e* ı Kanunlarımızm hımavesınde kukıben avnı falculte ogrencılerınden ları ile Anavasanın ıhlalı davası Saıd Bılgıç (Isparta) Hılmı Dura blt olunmakta ve 61K42 seçrrene rulmus olan bazı partılenn \e eleI l k u Organ adlı kız Bıcıoğlu'nun n? devam edecektır (Kastamonu) Osman Kavuncu bır mılletvpkılı ı^abp' etmektpdır Değeıli ressamlarımızdan Emekh Albav Pertev Boyar manlarmın çahsmaları rey avcı gençlere vaptığı iyı muame'eden Yuk«ek Soru^'urma Kurulu ta (Kavsern Hımmpt Ölcmen < Kon ÎUerın evvelce B M M ne gon dun saat 17 de Bevoğiundakı Beledı>e Şehır Galerı lığı zıhnoetı ıle avamprık hıslerı bahsettı Tanık «ozlerıne sojle derafmdan hazırlanan kararname ha va) Kemal Ozer (kutahva) \ec derdıgı mıllptvp^ı ı > a m ıle e sınde bır resım sergısı açmıştır Resımde, Boj ar ın genış ılgı uyandı oksama tesebbusu demokratık re v am et*ı tırlanacağı gıbı 14 ekım 1960 gunu methn Örder (\ev=ehır) Selamı i ı eçım kanununa gore gonderejımle taban tabana zıttır «Bu sırada kaçarken bır cop dar duru«malar ba^lad'ğı gun okun Dıncer (Sakar a> Ekrenceğı ri'lletvPkılı sa ı ının mukave lan sergısınden bır koşe Eorulmektedır Memleketımızın kalkınma ı hubesı vedım ve kendımı kavbettım mu«tu Bu bakımdan ce «e açıhr e tmkanını vermek uzere a^agı zur ve sukun ve emnıyetın tesısıne Gozun u açtıgırr zaman Ögretmen aoılmaz kararnamedekı ısnadlara Bu da\ada sorjular «ıraMnc'a dakı c e t i e tsn/ım olunmuştur baghdır Partılenn huzjıa gıden ler Oda^ında ıdım Orada yaralılar gore sanıklann sorgjlarma basla her samğin gerek Buvuk Mıllet E"kı Yeni volda gavret sarfetmelerınm Garp vardı Hele b'r tane«ı ağ r varalı nacaktır mılletvekılı mılletvekılı Meclısı gerekse D P Meclıs Grudemokrasısının memleketımızde en ıdı Bır muddet sonra varahları ^amkların «oıcuları sj =ıra ıle pu zabıtlarındakı konu«maları o I' d savısı savı<:ı k =a zamanaa verlesmesıne hızmet sevketmek ıçın ambularis geldı J apılacaktır kunacaktır Tahkıkat KomMonu edeceğı kanaatındevız Bu lUbarla Kız oldugum ıçın arkadaşlar bem Adıvaman o 1 Celil Bayar (du^uk Cumhur uvelerının 4 sorgu arından «onra demokratık ıdare siatemının pren de varalı dıve ambu'ansa kovmak Ankars Olavlarının tanıgı 10 7 başkanı) bu komısyon tarafında n venl»n A Karahısar *ıp ve umdelerıne rıajet ederek Tam kapıdan çıkarken Daha ^orra \ı karada cerevan e istedıler 3 o 5 2 Adnan Merderes < duşuk Ba« Ana\a«a\a avkırı kararlar tekıf Agrı çalışan Memleketçi Partınm kaden olavların ılk tarıgı o an Hu karşıdan elı coplu uç polısın gel 6 4 ler mceleneek Tahkıkat Kommo Amas & bakan) nunlanmızın nımavesınde ınkışaf T.M.T.F. 16 ncı büyük kongresi 147 lerle ilgili kuk Fakultesı ogrencılerınden Yu mekte olduğunu gordum ve tekrar 27 22 3 Duşuk Bakarlar Kurulu uje nunca kapatılan gazetelerın sahıp Ankara edeceğını on planda tutan çalışma cel Şımak salona getırıldi Tanık bav ıldım » 9 letı 7 lerı uğradıkları muamelelen an. Antal\a bir de tebliğ yajınlıyacak larına bu ruhla hız verdıgırı men Istanbulda 28 Nnsn gunu cerevin Ongan hastahaneve goturuldu 5 3 fı hıslerıe ve rev avcıhgı polemıgı 4 7468 savılı Tahkıkat Komısyo latmaları ıçın tanık olarak d nle Artvır eden olavların gençler uzerındekı ğunu polısler n huvıvetlen tesbıte A\dın 11 g nuna vetkl venlmesı hakkındakı neceklerdlr Fazartcı gunundenberı Beledı>e lısmada bulunmadığı ve bır proto vapanlarla bagdasam v acagırı açık te^ırlennı anlattı ve 29 Nısan «aoabaşlaması uzerıne arkadaslarınm 15 11 kanunu teklıf erien duşuk m.llet 400 kusur sanıgın sorgusurun Ral kesir Sıravmda devam eden T u r k ı v kol hazırlamadıgı ıçın t°k te«ek lamak ısterız » hı bu hareketlerı protesto etmeı doktorlara ıkaz uzerıne arka ka4 2 veMİlerınden Husevın Ortakçı 202o celse surecegı «avunmaları Bılecık kulun tahakkuku oır muudet daha Mıllı T«lebe Federasvonu 16 rcı kararlastırdıklarını Sıva^al Bılgı pıdan kaçırıldığını anlattı Sı>asa' 3 (Çorum) Reşal \k^emsettınoğlu nın ıse daha fazla bır zamanı ald Bıngrl huyuk kongreı dun tarıhı bır gun uzamıs olacaktır er Fakultesındekı oğren<ılere c"e Bılgıler Fakultesınde olayları u Bıttıs 3 2 (Bolu) Sefer Eronat (Yozgat), 147 ler ıcin deklarasvon cağı sanılmaktad r Gerek Ba\ar durumu haber verdıklerını saat S zaktan sevrettıgını daha sonra ken ) v asamıitır Bolu g e 5 Duşuk mılletvekıllerı ve gerek^e Menderesm avukatla. Kongre 147 ler konusunu goruse «ıralarında IDO200 kadar polısın dısını goren Bıcıoglunun vakah>a Vılh Tuık Talebe Bırlıgı BosBurdur 4 3 h Duşuk Mecl s Başkanı Koral. n savunmaları ıçı n valnız kendı HukuK Fakultesını sardıçını a^ke cagırı «andığını fakat gulerek va ftdnt ^e]at Çerman'ın «Sız dev tek bır deklara^von ne^rıne karar 15 11 tan \e vardımcıları Agah Ero?an lerıne bır gun tdhMsını ısteveeek Bursa rın de bulunduğunu unıversıtplı nından geçıp gıttığını de sozlerın» ıını e bırlıkte yeiıden ınsa edılen veım stır 5 8 Ibrhım Kırazoglu \e lıhan Sıpa. lerını basın mensuplarına şımdı Çanakkale gençlerın polı^e alevhte aske e ekledı Bu deklarasvonda 147 oğretım Maturk Tu'kıv e^ınde ısçı olarak 4 Cankırı 6 ı«e lehte tezahurat vaptıgını ıfade hıoglu den sovlemektedırler çalısacaksınız Bız çahsmalarımıza uve^ının ke=ın bır kararla emeHı 7 Çorum 10 Bu sırada Ankara olavı sanıklaettı ve dedı kı «Bu sırada ısrmnın mahı etı ıhlal bugunden sonra tek tesekkul al ve sevkmn ılmı 7 Denızlı 9 Hac Mehmet Davutoğlu Nıvazı Bıcıoğlu olduğunu sorradan rmdan ettıgı prensıp olarak 147 lerden Belediye borçlarının \ 7 tıraa dtvam edelım ıstıvoruz » wk D \arbdk r 9 ısımlı DOI'S memjrunun fenalastıoğrendıgım sahı= aramıza gırdı B raztlannm Ünıverıteden uzaklas4 hndeki kı^a ve vecız konumasi"u Edırne 6 Bursa 16 (.Telefonla) B ı sa zı teskıne çalısıvor ben de bırkaç gı bıldırıldı ve tedavı ıçın ıkı su odenmesine önumüzdeki tırılmalan kabul "dılmekle bera4 (tkıncı sahıteden devam) Elazığ riııtaakırj kongre M T T B ı r l ı ^ 6 btr bu amehvemn Lnıversıte bun bah Gemlık volunda 2 kısının o sene once sızın aıarızdavdım dı bavın volunda salondan dışanva 4 hım oldugu ıçın bır mi"=al Ue can Erzıncan ıle bırleşerek Turkıvede tek >uk' vesı ıçerısınden vapılması gerek lunnu 7 kısının varalanmasıv le bı vordu Kendısınden Sıddık Samı çıkanldı 6 hafta başlanıyor 9 land rmak lazımdır «ek tahsıl kurumuna gıdılmesıne tığı bunun ılmı muhtanvetın ınkar ten bır kaza olmustur Tuzladan nın havatta olup olmadıgını sorEriurum 13 Ülku Ongan olavlardan 810 gun Bastaratı I ıncı «ahıtede 6 Ankara ^eçımlerı ıçın yukarıda Fskı«ehır ıltıfakla karaı vermı« bu karar edhemez bır sartı oldueu ıfade edıl «ehrımıze gelmekte olan bır aske duk ı ı dedı Bumın Yamanoğlu <=onra eve polı^lenn gehp tevkıf e 8 verdıgı ızahata gore Beledıve bu verrai'i oldugumuz *" mı^alde her Gazıantep sa onda bulunanlar tarafından mekte ve meseleim karsıhkh an rı kamvon 10 Gemlık Sun ı tpek nun lınç edılmedıgını fakat ağır deceKİermı scvlemesı uzerıne pen «ene vapacağı vat rımların hstesi par'ının alni<; oldugu re\ lerı do6 8 aakıkalarca alkıslanTiıstır babasının yanma rı bugun hukumete bıldırecektı kuz kere bolrae i'lemıne ugrata Gıresun lavıs ıçerı^ınde halledılme'sınden Fabrıkası cıvarmda devrımıs ve varalı olduğunu sovledı Bız tstık cereden kaçıp 4 erlerden Y lmaz lal Marsı sovlerken orada bulunan gıttıgmı ertesı sabah ıkı polısın f> Beledıvenın vatırımları arasında rak netıceM almıj ıdık «ımdı bu Gumushane Kongrenın seçtıgı tek tesekkul C7 Mavıs d«vrımını v^pan unsuı ıçınde bulunan 1 1 Sular tdaresının 100 mılvonluk 3 nu her partının oylarını bes defa Hakkarı komsnonunun hazırladığı ve kon lardan bırısı olarak Ünıv ersıteU Gultekın ıle Yılmaz Avdoğdu ol Valı D'laver Argun un elı cebınde vanında Meclıs Tahkıkat Komısvo Hatav 9 ısale hattı elektrık havagazı ve bolmek >ıuretı> le t e k r a r edelım {.renın d e ıttıfakla kabul »ttı^.1 l e ı n memnunı>et duvacakları bıl mus 7 er de agır surette jarlan Emnıvet Genel Muduru Cemal Gok nuna goturuldugunu gıderken potan ın da agzında «ıgara baş nda lıslerın «Sana ne sorarlar«a bılmı mıştır Uel 9 trolevbus ıhtıvaçları bulunmakta rapora gore venı >eçılecek genel dırılmektedır Demokrat C. Halk Mıllet l^parta 5 Yaralılar sehrımız askeri ha^ta «apka vardı Bılahare örfı Idare vorum de » dedıklerını anlattı Ve dır 4 ıddre kur ılu en geç 15 gun ıçerı147 ler meselesı munasebetı le partı partısı partısı Kumandanı Arguç geldı Önce al sozlenne devamla tstanbul 39 32 *\dnan Çelıkoğlu Ankarada lma ınde M T T B ıdaıecılerıvle ça ılmı muhtarıv ete cıddı ola^ak hanesıne kaldırılmışlardır kı.la kanıladık ve bır otomobılın tzmır 22 17 Bakanhgında ucuz mesken kon a hsmalara baslıjarak bırlesme pr > boglı olduklannı ıfade eden dele«Odada Vacıt Asena O s man Ka 14687D 126086 20197 uzerıne çıkardık Bır ara yumuşak Kas 12 9 sjnd» da temaslarda bulunmuştur tokoluru hazırlıv acakt r vuncu ve gozluklu sısman bır zat geler kongre kararı ıle venı s»çı 73437 6*5043 10098 ve babacandı Kanundan bahsedınKdStatıonu 10 7 Bakanlığa muracaat eden 30 kusur (Ikı 48958 42028 6"52 T M T F njı geçıcı komıtesı lecek ıdarecı eıe 147 er koiusu ıle ce bır arkadaş (Hangı kanundan vardı Vıcıt Asena dedı kı Ka\s»rı 11 8 şırketten bın de îstanbulun ucu? vokından ılgılenmelennı vazıfe 36719 31521 »049 iın daha evvel bu ışle gürevl^nbahsedıvorsun paşam') dedı Bu hafta once Inonu ıçın bır numavıs Kırklareh fi ev meselesını uzerıne almıştır 4 Onda BIZ var mısınız'' 29375 25217 4019 dırint oldugu kom^vonlor on ça olarak vermıslerdır nun uzerıne sertlesen Arguç (Ben vapılmıs Kırsehır 4 3 Avrıca turızm uzerınde de Bele Bı rakamları <;ıra^a ko\ahm Kore de harb ettım Hepınızı kur Sonra okulda sızı tahrık eden mıl Kocaelı 6 5 aıveve genıs «alahıvetler verılme' 146875 126086 7343" 63043 48958 •=una dızdırırım) devmce haklı ola letvekıllen kımlerdır') dedı Ben Almanja, hibe şeklindeki 21 16 Hukumet ve M B Komıtesınce 42028 36719 31521 29375 25217 Kon\a rak vuhalandı Işte bundan sonra de bılmıvorum dıye cevap verdım Kutah\a 8 6 tenımsenmıştır Bunların başmda 20197 10098 6732 5049 4019 Rastars'ı I mpı sahıfpHp yuhaların arkası kesılrr^edı » CBu harekete katılanlar kımlerdr bir \ardımı kabul Ma atv a 9 Beledıvenın tunstık jerlenn tarı6 rın anfedır onları uzme>eum Se ısımlerını verebılır mıs nız') dedı Bırer bırer nartılere ov derece felerını vaparak kontrolu gelmek sıne gore mılleUekıllennı 14 U etmiyor çım zarranı bol bol knnusuruz \ere Manısa Tanık ılaveten bundan «onra " u ve devamla (Evınızde partı muna = 'edır 9 6 Butun scrularınızm cevabını o ko varı a^kerı ıle poh^lerın hucumuna kasaları olur mu' Baban bır par 1 m Bırıncı mılletvekılını en faz Maraş Bastaralı l ıncı «ahıtede Bastaratı I ıncı s,<hıtede 8 8 nu^malarda bulursunuz» demıstır uğradıklarını la o\ almış olan Demokıat partı Mardın kaçamadıkları ıçın tıve kavıtlı mı') şekhnde «orular beraber Izmır l! ıdare kurulu ıle temın zımnmda ve bu açıdan ele 7 5 par Mucla Bolukbaçı «Seçım tarıhı» konu bırçok arkadaslarınm copla vara sordu Sonra da (Çocuklar ne dıve ılk gunden ıtıbaren devamlı te alınan kredı İnönü yeni Anayasa içln ve ıkıncnı Cumhur \et Halkpartı Mıı« konusunun muspet 4 3 tı«me uçuncu\u Demokrat Ben polısın once bırıncı bagmvorlardı o gun') dedı mas halınde oldukları bılınmek bır retıceve baelanacağ sanılmak sunda kendısıne voneltılen soru landıklarını 4 3 dorduncuv C Halk parti'iları once «Bunu memleketın ıdare katı bılabare de ıkmcı katı ısgal de Hurrıvet hurniet ıstıfa Men «Gerçek demokrasiyi \e be«;ıncı\ı uDenokrat partıve >.evsphır tevdı Bu suretle dun akşam Polı tad r Ivıgc'e ~ 5 re cilerıne sorunuz» dıye karsıla. ettıgını s ralarla bankat kurduk'a deres dıve baeırdıklarırı sovlevm cona gondenlen Genel Ba^kan 10 8 Butu n meele pren ıp olarak mış sonra da şunları soylemıs r»nı yaralanan 30 40 kadar arka ce Asena tam teminata bağlıyor» altıncıvı Halk partı>me \edıncı Ordu (Olmaz bunun volu Yardımc «ı Mehmet Yorganc oglu fi 4 M Demoljjata sekızıncne Halk Rıze daslarını Orfı Idare ve Emnıvetm var Seçım vanarsınız, ıstemıyorsa ı!e oırhkte Izmırde nezarete alı Almanvanın hıç bır memlekete hı tırH 8 dedi PartıstBe w ^okuzuncu\a Demokra Sanaru Bu arada « Seçım Kanunu v» Anavasa elıne geçmemesı ıçır ha=tahaneve nız devınrsınız) dedı ian eskı DP lı ve venı A P 'ıle be seklınde jasdım yapmamasıdır 11 14 Bastarafı 1 ıncı sahıfrde ta orvffncu\a Halk Partısme \er Samsun Muzakereler bu nokta, esas alına Kunıcıı Meclısten çıkmah Tefe degıl de ozel bır klınık olan Argun ben înonu çok vasa, dıve bağırdı"in < n m î e vuk«elmış 4 dıkten sonra 11 mcıden 15 ıncıve ka Snrt 5 sa a zıt olup olmadıgı husjsunda rak vurumektedır Turkıye 10 vıl randum vapılmah normal proDa Khnığınde tedavı ettırdı^lerını an ğımızı da sovledım Asena bunun 4 6 uzerıne fPasa ban se^ınızı ışitebıl karar verme vetkısı sadece Mech'e daj olanı Mıllet partısme \ermek Sınop dır \ner kada n gorduğu hıbe şek ganda zamanı avrılmah ve genıs lcttl 11 15 San klaı n D P \ı ıhv a aıttı Eskı ^nayaaanın 40 \ıla yak ıcabedecektır Hjlbukı ışlem van Sıvas Arguç tanıg n fadesıre ıtıra? et dı mı' Kulakları da sagırdır Onu hndekı v ardıma AİTianyanın da halk kıtlelerının seçımlere ı^tıra. 4 fi Adalet PartiMnı D P nın bir delasan omru esnasında bılhassa bu lıştır Zıra Demokrat partının o\ Tekırdağ kme musa t b ı ' zaman seç.Omelı tı ve gehr gelmez fena muameıe ben eskıden tanırım Anası çank \ekunu olan 146875 M altn.a bolu Tokat 7 10 varaı oUrak gostermek ve halen devam etme«ım ıstemekte bugunmahzurun acısı çekılrnıştır Bunun gıyer onun da ağzı pıv az kokar Bu esaslar gozonunde tutulmak ı e karsıla^tıg nı soyledı çumuz takdırde 24479 rakamını Trabzon 9 12 Ya^sıadada muhakeme edılmekte ku ktısadı durumunun borç aldı Onların zamanında dıpçıkler Yeni Ana>asanın temelleri tun uzerıne bır resım gosteren Baskan bulmakta\ız kı bu rakam Mıllet Tunceh 2 olan eskı ıktıdar ıdarecılerını vı mava musaıt olmadıgı odeme im suretıvle secırrlerın bır »n ev\el 3 lardır olmasını herkes gıbı bız de iste «Bak MZ otomobılın uzerınde ko le ov verdıs O zaman hocalarırız partısının 20198 rakamından bu t r f a 6 ne ısbaşına getırmek gayesıvle kanlarının dar olduğu uzerınde du 9 Çıft Meclıs «ıstemı nusuvorsunuz Gençler de sakın bır hıç ses çıkarmadı 18 gazetecı tev vuktur Kezal k Cumhurıve* Halk U*ak 3 hareket) ettıklen ıddıa olunmakta rulmaktadır Almanva ıse 4 hıbe rız » Bır Anaja«a Mahkeme=ı Devlet Başkanı Org Cemal halde dmlıvorlar O anda hıçbır kıf edıldı 5 doktor kavboldu ) departısının ov toplamı olan 126086 M Van 3 ve haıdarında açılan tahkikdtın vardımı kabul etmemekte ancak 5 cı Bılahare ıfadem ahndıktan son Kesın bır ku\\etler aynlığı sev >ok » dedı altı a bolunduğu takdırde 21014 tamamlanmasına kadar Pohgonda T'irMve ekonomisinı tanzıme ma Gursel ıle gorusup goru?mıvece=ı 9 ra serbest bırakıldım » Temel hakların bu\uk bır ıtı rakamı gorulmekted r kı bu da \ozaat Polısler hucum edıvor ne/aret'e 'utularak ar bıldırılrrek taf vardmları da vapmavı taah konusunda «Henuz bovle bır ta Zoneuldak U na ıle tasrıh edılmesı Mıllet pamsınin o\ toolamından savvurum vok» dıven CKMP tstanbul Ünıver«ıtesı Tıp Fakul teöır Sıvasal Bılgıler Fakulte^ının kir Vatandas eşıtlıgınm kanun o bu^uk bulunmaktadır hjt etmektedır Kredı mıktarının Genel Başkanı Bavramdan sonra s sında dururken cerejan eden o tesı Farmakolojı Enstıtusu men Hadısenm tahkîkdt na suıatle 610 4oO nunde her \onden sağlanması, 300 mıljon dolar \ ev a daha fazla Ankarava donecektır lavlara da sozu getıren tanık Dı 'uplarından Dr Kâzım Turker ın Bmaale\h bolme\ı beste bıra^ Yeni m ı l l e t \ e k l i seçımı kanu gırısılmıs ve partının kurulu« ha Yargı gucunun bagım^ızhğının o maM 'lerı surulen şartlar dahılaver Argun un bır el ısaretı UZP î tanbul t n vers tesı "bahçe^ndekı Satır ve öıtrak ın sözlerı urttakı "nılletv ekılı savı zırlıkları esnasında GumuşpaU ı butun va=ıtalarla emnnet alt na a na\ıp 6 7 R ılah bolmeve de nunun vam etmek lazımd r Bızce en e sını mevdand çıkaran marides av le sıkı temasları olan fakat sonra lmde murnkun gorulmektedır öte vandan şehrımızde bulunan rme polıslerm gençler uzerıne hu olav lan nakletmesınden sonra du lmmaM dan eskı D P men^upUnnın bırın C H P Geı e' Sekre'e' Yardımcı^ı cum ettıklerını belır'tı ve devam a rusma venıden 11 tanığın çagırılıp Knaca Gerçek demokratık bır mın vol partı ovları bolmelerının nen çovledır dınlenılmesı ıçın 23 mart 1981 guMadde 6 Son genel nufus sa cı plana spçmelerı î'cııne 'e^K Dr Kemal Satır Ekrem Ahcan ın dedı kı « =;temın ıslemesı •saglanmakta ve mumkun oldugu kadar fazla va Silâhtarağa olayında pıima^ındadır • Bu sırada Ferda Gulev ıle tanı nune bırakıldı vımı ıle belli olanTurkıve nufu lat dısınrla kalan sabık Kovlu P«~ konusma=ına cevap olaak temınata baçlanTiaktadır Yuksek Adalet Dıv a n dun ogle S 5 »m açıkta m lletvekı 1 gı bı sunun 450 ve bolunmesı suretıvle tısı uveıerının bıİRilenne mıra nezarete alınan 46 kişinin « Bu sozlerden alınmadık Fa madıgım 4 D C H P mılletvekılı rakmamak bakımından dıgerleri elde edılen rakjm esas alınarak caat edılmıştır Tahmin olundu kat ( Dev rı sabık jaratmıv acagız) Hukuk Fakultesınde cerevan eden den sonra 23 marta kadar baj ram Suriyeliler Fıratta isnıi açıklandı ne nazaran daha â d l ve daha ba her ı h n çıkaıacağ mllle'vekılı sa ğuna gore tahkıkat er kısa zaman demek (Suclu D P lılen ilerde o!avları ogrenmek ıçın gelmısler tatıhne gırdı dı Bız Antalvalı bır gencın oldu «ıt gorunmektej uzerınde dıkkat vısı ıl nufusunıın bu rakam» bo da sona erecek ve sanıklar mah öıer ÖZTEP Bastaratı 1 ıncı sabıfede takıp etmıveceğlz) demektır Alı. gu şavıasının dolastığını ve tahkık s Sovyetlere baraj inşa le duruldu u takdırde co*unluk l u n m e ü v l e te«bıt olunur kemeve «ev kedıleceklerdır can ın dedıeı gıbı C H P 1950S4 Ensın Isnaıl Ergun Cemal Ince etmelennı ıstedık Bazı arkadaşlar par'ılen lehme h s^edılır derece Bu a<Nam kendı^ıvle gorustu Bu suretle he=aplanan mıl etve vıllan arasmda ortada fol vok mılletvekı'lermı omuza a'mak ıs ettiriyorlar Abba« tzder Cuma Dırıl de bır ustunluk vermeVedır bu kara kıllerının >ıavısı 450 yı bulmadığı ğum Valı Burhanettın Uluç vurrurta vokken «ert muhatefete ter^en Bıcıoğlu geldı ve (AUah rı Şam 16 (a a ) Fırat neh'mde Ah al nanların Genel Hamiı Araç t^maıl Uzman takdırrie nufu«u bır mılletvekılı gun nezarete gecnı« de?ıHır » demi"; \e seçım s V ırulacak olan bara ın »tudunu . Muzaffer Demırel ta r ihı kom «unda sunları sovlemış za ı ıçın ben teskıne çalısnorum <*) Savın Dr Fahır H Armao çıkarmava kafı selmıven ı'lere Baskan V ekılı Mehmei Yorgdnoı net Merıçlı sız kıskırtmavın) dedı Ashnda mıl hazırlamakla gorev Iendın'mi5 o lu D Hondt u matenatık profesTt maıl EJbırderelı Ismaıl Çetın tır bırer mılletvekıl'ıgı verıldıkten oglu ıle avnı çerçeve ıçmie mu etvekıllen kıskırtmıvor bız ken lan Sov\et muhendıslerı me>da ru olarsk costermektedır ' N K D °eldı£ir I Zevrep Çangal Sacıde Çetın Rıd sonra h a k n e nufus bırakan ıl talaa ed Implerı a? m « C H P mutlaka ıktıdara gel dılerınden vardım ı«tıvordjk Ben ra getırdıklen ana projejı Bırle temMİ S 1191 Larou^e du XXem ler b a k ı v e e r ı n ı n b u v u k l u s u n e go sovlemı= ve van Topbag Fehmı Kum=allı Ah mek hevesınde decıldır Ahcan m gerıve geçtım Emnıjet Genel Mu ^ k Arap Cumhunvetı Sunye e •sıecle cılt III S 1061 de bu zatın re sıra a konulur ve ılk hesapta « Turk mıl'etı > i butıınd ı met Karacaer M îstafa Yjcel Su manti2i ıle horeket edecek olur. duru ıle aramda 15 metre mesafe \aletının ılgılı makanlarına tevdı a\ukat ve Medenı Hjkuk Profe S\as 16 (Teleforla) Şehrı ı'ler ara^ında b o l u s t u r u l m e n i ş bu bu butunıı avırmsk r J m e!"«tte levrran Salaşman Hılmı Garbuz sak 2" Fk'rrden 10 gun once \lı vardı Genç'ere ıv ı muamele eden e'^ışlerdır so'u bulunrîugjnu bıldırmektedır lunan mületv ekıllerı b ı mızde yeni ınsa edılen 1000 kışı «ırava huzıırsuzluk varatmık stvenler Mu tafa Uzman Selamı Çelıkkol candan daha kuvve*"h bır acam se Bıcıoğlu Goktan ın vamna ge e lık b r sinema Bavrarr dola>ısıvle Hazırlanan tasama gore bara gore dagıtılır rievrım hukjmetıne ki'M lıerhan Receo Bjker tmaıl Doganav Is çımlprın gerı bırak lmas nı avnı rek (Polw çekehm ben gerç!eı 3 o ip halka parasız fı m gostere ı n jukseklığı otuz metre olacak J Sonuncu mılletvekıllıgının bo gı oır te^ehbu* ıi7erın = t>avvur maıl Oğuzcan Sefer Mermer Şuk esbabı mucıbe ıle ı^tevebıhr» 10 dakıka ıçınde dagftırım) dedı cegını ılan etmıştır malıjetı ıse 700 mıljon Surıve lı lusturulmeınde ıkı ve daha fazla ^pklınde dahı oUa duran ı ka ru Üçvı dız Murtaza Sutçu Ne C H P nın dışer Genel Sekreter Goktan kudı ve (Vurun dağıtın) ra'inı bulacaktır Ankara 16 (Telefrnla) Yuksek ıhn av nı nufu~ bakvp^ını gnster njn çerceve^ı ıçınde en «er» ted Yarc'<mcısı Orhar Öztrak ıse a>. dedı Bıcıoğlu ıse (Her ıkı tarafUzgur Keskın tan kırılan olur) cevabını verdı Basm kartlan ile ilgili Adalet Dıvanı Başkanı Salım mesı h a l ı r d e bunlar arasında bırler alınm^ «uretM 1 nmtlska catı Salman Mehmet Karacan Ser nı konuda demıstır ki ver Isnaıl Faz menedılecekl »ri'r » demıstı Bız oradan uzaklasttk bıraz sonra Kanatlı bır mıllet olabılmek Basol Bavram tâtılını geçırmek kur'a çekılır » « Bır hukuk rejımı açıldıgın lı Co^kun Mestan Yılmaz tsmaıl kararname ıcın gençlenmızm Hava Sporuda sılah seslennı ısıttık » Uluç Partı Baskan Ragıp Gu Bu madde hukm ıne gore 1960 uzere bugun Ankarava gelmıstır Çarsal Ahdu'kadır Çetın Gulı da onun ıcapları vapılır (Devrı nu bütun zevklerin ve eglencevo Ankara 16 <Cumhur\et . Te Ba^ol 2? mart çarşamba gunu î« genel nvıfu^ sav mında 27 829 198 muspala'nın tevkıf edıleceğı Arguç gene ıtırazda bulununca IPT n ı stı! vie tutmal^rına lhtızar \ tınçekıç Hu=evın Tufan sıbık \ ardtmıv acagız) demek hu ]ek s ) «Ba«m kartı yonetmenh tanbula gorevı başına dnnecektır olan T u r k n e nu'usu 4S0 \e bolun lundakı sovlentıler mı na=ebetıv Han par^ur Çakmak Kazım Esın kuk rejımın ıcaplarma ınanma. Baskan ıle arasında su konusma vaç vardır Türk çı cuklarına le sorduğumuz suale de Havır gı» hukurnlerıne gore 18 1959 tarı Dıv anın vargıcları ve savcıları da dugu ta^dırde 61 842 rakamı elde geç*ı maktır Hukuk raetuln etlerı ta bu sevfcıvı a^ılampk îçın u£r<ıedılecek ı' nufusları da b\ı raka kat ıven bovle bır şev vok» de Salevman Akan Ha=an Eroğlu h nde verılmıs bulunan <;an ba tatıllerını geçırmek uzere sphrımı «an TÜRK HAV\ KURI.'Mt* na vın eder E.kı devrm Sloganları Baskan înkılaptan sonra ne Cemal Tural ma bnlunerek mılletvekılı «ayı«ı mek sjretıvle cevap vermıştır Fıtrelfr mızle vardım edelım ^ın kartlarının 1 1 1962 tarıhıne ka ze gelmı^lerdır ıle amel etmek keçı bovnuzun. zaman tevkıf olundunuz*1 ortava çıkacaktır Arcak bu su Dığer f araftan Gumuspala bu Korgeneral TÜRK n\V\ KURLMtl dar geçerh savılması Bakanlar Kendısı ıle konu an gazetecıle. dan seker çıkarnava benzer » Arguç Bakt.m o gun Ordueretle hesaplanan mıl'etvekılı sa a ın gazetecı erle sorusmek'en ka î^tanbul Orfı tdare Kjmandan Kurulunca kararlastırılmı^ ve bn re Basol «Mahkemelerın hızlandı Mucahıt BESER unde havava ate^ edıhvor Vazıvevısı 425 çıkmı? gerı «alan 2^ mı 1 çınnış akşam üzerı Cumhurivet nunla ılgılı kararname bugunku rı]ma«ı konusunda sımdılık cumar letvek lıgı bolumler «onunda ka Muhabırıne «Bu vazıvpt karşısm P^smı Gazetede ıntı>ar etmı^tır tesı gunlerı ogleden sonraları da lan bakıveler buvukten kuçuge da ne sovlenebıhr kı' Sovlenecek çalısmaktan başka bır tedbır du doğru ıralanarak ısabet eden ıl hıc bır =ev ' ok » lempk'e ıktıfa Hayırsever iki vatan sunulmedıâını» <o\ lemıstır lere bırer tane ılâve olurvnuîtur etmıs*ır daşımızın bağışı Yeni Amerikan BüvükHadıselerm «eyn dığe partı ler taraf ndan da alaka ıle tak p Ankara 16, ( a a ) HavırseBayram dolayısiyle elçisi 1 nisanda geliyor edılmektedır Y T P ıl başkanı \ er vatandaşlarımızdan bayan Na Ankara 16 (CumhurıvetTelekO otelcilerin yeni bir Fethı Pec n bugun sunları sovle ?ıfe Zehra Hıdavetoğlu ue ba' an mıştır Fatma Karakasoğlu 60 bın lıra Amerikan Buvuk Elrılıgının b ı oyunu me\dana çıktı « Y T P men^jpiarı cJarak değerındekı 3 bın metrekare arsa gu n bıldırdıSıne aore Bırleşık \ menkanın v enı Tjrkıvp B ıvuk Fl Bastaratı I ıncı tahıtede bız partı çalı^malar nı kanun sı larını okul vapılmak uzere Mıllı Asagıda tıns ve m ı k t a r l a n Üe cıf kıvmetlerı v a z l ı es aların 28'3'1961 tarıhınde saat lü da Topl ane Nusretıye camlı arkasmda Eğıtım Bakanhğına bağışlamışlar. çısı Ravmond A Hare ın 1 nısan lova ve Adalar ılcelermde bulunan nırları ıçınde memleketn sıjası tarıhınde Ankarava gelmesı bek otellerıne bır vatandas olarak mu huzurunu knruvnn faahvetler otış salonurr'a aı,ık arttırma s u r e t ı j l e satışların n japılacağl ve temmatının 27/3 1961 gununp k?da kdDUl edılecesı ı an ulunuı dır lenmektedır (12o'74) racaat ettık aldıgımız cevap^r ld larak anhvoruz Bu bakımdan ka Eşva cınsı Rıvmetı lcmınatı Ta ınınm Bırleşık Amerıka ^ dıamızın verınde o dugunu gosteı nunlara gore suç «avılan hele gu >atıs K Mıktarı Lıra K.r Lıra Kr \mban van Meclısı tarafındpn 24 s batta mıştır Bursa ıle de japtıgımız te nun «artlanna uvmıvan faalıvet e tasdıkını Tiutea%p Ru\uk Elçı lefon gorusmesınde bu ıhn en bu rı elbet'e kı tas\ p e*mıvoruz Ad ACI BİR KAYIP 1674 60 K çe'mt 41 H'te 6 martta Wa=l ıngton da \e 3544 Kıln 11164 00 uk ve turıetiK oteh bıze ancak 5 lı makamlarrın el kovduşu bır olav 06 Hal t a h çelık Kıh<* e^rafmdan merhum Bur '0240 > 8189 60 m n etmı^tır 121264 00 2un kaıdıgımız takdırde bır oda hakkında ıse mahkemenın h ı t a n n Orta K 4 ı Demır blum kutuk 133 haı Necıoglu \e Ferıde Necıog t H Kov 64 orce bevanda bul ınrr<= ı ver 1077 > 55S0 00 Oto mO'or aksamı ( v a t a k ) 37000 00 lunun torunlan matamatık og 12" Amerika Savunma Ba^ v erebılecegırı ıfade e mıstır 3 gun dan buluruz » sir C Altı 62 Mensucat fabrıkalarmda kullanılan e l e k t n k l ı cıhaz 2 Adet 10000 00 1500 00 Bılındıgı gıbı bavram tatılı retmenı Fazıl Necıoglu \e S no dıka Neciojlu nun kızlan Ed1^000 o Rejenere kauçuk ,0000 Kılo 120000 u E O 11 Hur vatandas da dınlenmek içın kanlığında kumar o o 122 remıt Sorgu Hakımı Ergıın dncak bu 3 gunden ıstıfadevl duZ Burnu < 139 Ade< Havagazı savacı 2153 40 14356 00 Bir sahıs kendisini denize Necıoglu ve Hv \ jzbasısı Saf 4220 oynıyanlar yakalandı «unmektedır Buna 1 âveten 2 gun H Kov 64 266400 » 6660< r 9390 00 Bevaz alevh lamba gomlegı (Luks gomlegı) o ter Necıcglu nun ablaları Ari atarak intihar etti 123 \Aa=hıngton 16 (a a ) \nıerı luk fazla ucret odeme*xını ıstemek 420 metre plastık bır madde ıle oırden zıvade tecrıt \m eşrafırdan ^vuk^t t^rnıi Havfadan tstanbula gelmekte o kpn gızlı polı^ı U7\ın hır • 1 kıUnt ınsafsızhk olduğu kadar ıç tunzmı 421 Flçın ın eşl Emeklı Notrr A= ıf edılm • bakır t e l a e ı eıektrık kablosu 12 adet elektrık > ve takıbattan «onra Amerıka Sa baltalamak bakımından da zararlı U i «Marmara» volcu gemı^ıne tz Sarııa \ö^>5Ck Muhendl'= SplV cerevanırın kesılmesı ve kollara a y n h p baglannid~ı a mırden hıren "50 vasmda Mehmet vunma Bakanhgındf * 2 kı>.n > tev olmaktadır 1 hattm Necıoglu t«met Nec cglıı mahsus bagalıttpn baglantı 9 adet demırle murettep por kıf etmıştır Bu otuz 'kı kı«ı ta Bu hususta goru«tugumuz Istan Salıh Kocaman ad ı bır =ah s ev ve Nıeq" ^ arımağa mn regen 00 E O 14 26*42 011 «e'enden cınaz 2 750 kılogram cıvata somun acıklarırda tıl «aatlerınde Bakanhk hıı psı ıçın bul Yah ve Beledıje Baçkanı Tul velkı gece Gehbolu leri Sivan Devlet DemırvoUan 2*6 adet demırden oto karasoru aksamı 29 adet oto «ası de k u m a r ovnamal a «uçlanoınl ga sunları sovlemıştır cOtellerı kendısını denize atarak ıntıhar et Hastahanesı Nıssne aksamı 12 adet oto motor aksamı 80 adet adı madenmıslardır mızın bu tutumu bızım turızm an mi^tır Salıh ın ıntıharı ancak ge Dr. ŞAZER ELÇİN 772 50 C A 62 den oto garnuturu 3 bağ kaucuktan oto pencere serıdı 5150 00 mı hareket ettıkten b ' r muddet Tahkıkatı idare eden Savcı ba lajısımıza hıçbır surette uvmaz 1J mqrt "P> gunu ^ I \ T = Hastd »*1 c l8ıt adet motosı^let d ^ la"=* gı 6C0 adet moto'uklet ıç "820 ın men<=uplarına vaptıgı açık'a durum derhal butun kavmakamhk sonra kamarasına b rakmı= old ı hanp=ınfiç vefat etmıştır Cen^ lastıgı '10 anlasılm sf 4MH' < 471 95 Z Burnu l mada kumar ovunıınu ıdA e cden lara haber verılmıstır Bu sekılde âu ık mektuntan Z<">1 1 mart 1<)61 cumart«>«ı H 40HT Vj Oto uujı^ı mektuplarırdan 4"S9 tünü «abah fi da Hdvdarptısi sebekenın vılda W0 JO0 doldr V a hareket ederler sıddetle terzıve e Salıh hıraktıgı 13613 Vlet S P 4 2722^ 00 sanndan alınarak Ü«kudardan dar kar sağladıgını hı .durıiN*ır 1222 Sa* ş ZUL, I W (K) 10 . dılecekler'iır Bursa \ ı l a ' e t ı n n de b r n d e cemı kaptanına ıntıhar et 197o U0 Objektıf ( s ' n e r m riükınesı aksamından) araba vapuru il* «reçinlerfk Kumarbazlar bır çe ıt lo'erva bu sekılde hareket ederek gerekh tığını oıidırnektp riıcer meı%*up 2700 00 Çubuklu OJ22 Asıthk alkol 232 Kılo 18001 <Ki A«rt mezarlıga dpfnpdılpeektır tertıplpmıs olup ıriaiPdİprının bı tedbırlerı alacağ nı tarmın ede ta da doğum v e n nlan Ödemi'= C Me\14 rahm#t evlıve (Sotıs,. ısMrak e d e c e k l e r d e n T ı c a r e t S a n a v ı ve Zıraa» O d a ! a r i " a k a v ı t l ı o l d u k l a r ı n a d a ı r b e l g e a r a n ı r ) rer vıl hapse mahkm eriılmelerı Savcıhğına ıntıhar sebebını açık Tı • muhtemeldır. lamaktıdır E. D. o Âıtayasansıt ihlâlî dâvasımıt 24 martta başlaması muhtemeS Secimlerde vilayetlerin cıkaracağı mebus sayısı Memleketçi Meşhur Tahkikat Komisyonunca Parti bir sorguya çekilen tanığın ifadesi bülten yayınladı Bastarafı 1 ıncı sahııede nın devam ettıgı ve duruşmaja çı kamıyacagı Yassıada Garnızon Ku mandanı Tarık Gurvay ımzalı yazı nın v okunması>le anlasıldı Mutaa kıben gunun ılk tanığı olan gazete muhabırı Bügın Peremecı huzura alındı Peremecı, Ünıversıte bahçesındekı olavlar cerevan ettıgı sırada Em nıvet Mudurlugu bas;n odasında ol dugunu ve Rektor Sıddık Samı Onar m ıkı polısın kolları arasında adeta suruklenerek merdıvenlerı çıkartıldıgını bunun uzerıne Beva zıt a hareket ettıgını anlattı Suva rı pohslerının hasın bır şekılde cop kullandiKİarm ıfade eden taniK Dıv anın elınde bulunan ve olavları tesbıt eden fotografların polısın elınden Kaçırılanlar oldugunj o gun ve gece Emnıjet mensuplarının gaze'e ıdaehanelennı gezer^n bazı fılımlerı musadere ettıklerını ve hatta bır ajans ıçın fılım çeken Kemal Bav=alın ıılmının ortadan kavboldugunu sozlenne ekledı Ta n gın ıfadesıne bazı sanıklar ıtıraz da bulundular Bu arada Zekl Sa hın temız kıvafeth oldugu ıçın her verde goruldugunu bu v uzden tanındığını ılerı surdu j tı anlad m kendım teslım oldum ı Baskan Demek gıdevım bır an evvel teshra olavım da kurtu lavım, dedınız Demek teslım ol mak luzumunu duymuşsunuz Arguç bu sozlere bır cevap vere medı Cemal Goktan ıse kendısıne aıt kısımlara ıtıraz ettı Baskan Bıcıoğlu dan tanığın ıfade ettıgı sozlerı Goktan ın sarfedıp etmedı ğını sordu Bıcıoğlu ıse olayı teyıt ettı ve «Goktan devlet otorıtesını berbat ettınız kuvvetle dağıtamı jorsunuz dedı» şekhnde konustu Dıger tanıklar Talebe teşekkülleri birleşmiye karar verdi Gemlikle bir trafik Vazasında 2 er öldü, 7 si de ağır yaralandı 4 A.P. li daha nezarete alındı AH Gan'ın basın toplantıstmn tenkileri Parasız filim gösterecek sinema Basol ftnkara'da Isfanbul Uümtükleri Basmüdtirlüğü ASKERI KOHTROL GRUPUHOAK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle