16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1Kİ «Ulllll CUMHURIYE1* 17 Mart 1961 Tarihe ışık, bize ibret Yalta ve Potsdam ıııııııııtııın. ıııı|ıımıııımmımmııııııııııııımımıımıı ııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııııuııııııııııııııııııiıııı Konferanslannda İ Hukukî Bahisler f Çevrilen dolaplar Vazan: s . G.Kyüis IIMIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIII||||||IIIIIIĞ Çeviren: Kayhan SAĞLAMER Türkiye Aleyhinde HEM e NALINA M1HINA teminin hazırlıklannı zikrederken letvekih adedi meydana çıka: ılmuhtelif partilerin aıeclise girme maktadır. si dolayısiyle, istikrarlı hükümetMısalimizi vine 1950 seçimlerin | lerın vücut bulamadığını söyle dekı Ankara seçimlerinden ala ! ç Şehrin havagazı tesislerini geniş mıştik. Fransız Başvekillerinden lıoı: 1950 senesinde Ankarada. seçBriand'a ait olan bu sistem nispî letmek ve ihtivaca cevap vermek men küıüklerine kayıtlı 342126 bu mahzuru ütere İ.E.T.T. Idaresi taraîından seçim sistemindekı 12608b .... 146875 20197 Sısteme mumkün o:duğu kadar izaleye ça seçmen bulunmaktadır. hazırlansn program uygulanmaya 6 63043 .... 73437 10098 göre, bırinci işlem olarak bu rahşmakta ve meclıstekı ekseriyet .... 48958 42028 6732 Potsdam yaklaşırken, Türk hü letlerin ruh ve prensiplerine aykı başlanmıştır. Bu programa göre partisine Dir rüçhan hakkı tanı kamın. Ankaranın o tarıhte çıkafabrikasmda .... 36719 31521 5049 kümeti, durumun vahametini A | rılığı yolundaki ınancınin tam ol Yedikule Havagazı racağı onsekiz mıiletvekili adedipartisini ne bölündüğu takdirde seçim bd.... 29375 2Ö217 4019 merikaya telkin gayretlerine de duğunu. hiç şüphesi kalmıyacak bugün saat 15 de iki yeni tesi mak suretiyle ekseriyet p kuvvetlendırmek ıstemektedir. lüanünün (Harici kısmet Quosin temeli atılacaktır 21014 .... 24479 3333 vam etti. Başbak?n Şükrü Saraç tarzda Rtısyaya bildırmesı lâzım Briand »ıstemınin anlaşılabılcne rum) 19007 olduğu görülecektir. 18012 .... 20982 2885 Yıl sonuna kadar inşaatı tamam oğlu. 2 tecamuzda Wilson ile biz geldiğini söyledi. Ancak Amerika yazımızda Dikkat buyurulduğu takdirde. gö15761 .... 18359 2524 zat yaptığı görüşmede. A.iıerikan Potsdam konferans.nın arifesinde lanacak olan yeni fırının kapasite si için, geçen haftaki kütügüne 14009 .... 16219 2244 tutumu karşısındaki memnuniyet hareketsiz kalacaktı. 7 hazirand» si 54.000 metreküp. temizlerr.e ci. izahına çalıştığımu, nıspi temsilia rülecektir ki. seçmen basit seçim bolümü ı haricı kısmet) kayıtlı seçmen adedinin. çıkacak İkinci işlen her partinin 1. 2, sizliğini ve hayretini ifade etti. Grew Büyük EIçi Baydur'a. Ame hazının ise 100 (100 rretreküptür milletvekili adedine bölünmesi rie 3, ilih. bölmüş olduğumu? bu Türkiyenin Washington Büyük El rikanın Birleşmiş Milletler çerçeTesisler 1516 milyon liraya mal şeklini hatırlatmak gerekmekteedilmiş olan seçim kamları en büyüğünder dir. Buna göre bir çevrede seçime ticesi elde başlıvaçisi Rag;p Baydur. 7 temmuzda vesi dahilinde sulha tevcih edile olacaktır. Yeni tesislerin hizmete iştirak eden seçmen adedinin ye bölümü; (Harici kısmet Quorak, derece derece en küçüğüne Grew ile mesele üzermde uzun cek herhanjfi bir tehditle kafî su eirmesiyle gaz tazyiki yükselece kunu, o çevreden çıkacak millet rum) basit ve klâsik sistemde olbir konuşma yaptı. Dışişleri Ba rette alakadar olduğunu, fakat ği gibi yeni aboneler kaydetmek vekilı adedine bölünmekte. çıkan duğu gibi seçime istirak edenlerin kadar parti farkı gözetmeden 5iralamaktar. ıbarettir. kını Hasa n Saka, San Francisco' meselenin yaklaşmakta bulunan de imkân dahiline girecektir. netice (Harici kısmet) seçim bö adedinin milletvekili adedine bö146875, 126086. 73437 63043 48958. dan memleketine dönerken yol üs üç büyükler konferansında müzaKadıköydeki Kurbsğlıdere Ha lümü ünvanmı al.nakta idi. Her lünmesi ile elde edilen seçim bö42028. 36719. 31521. 2S37İ. 25217. tünde 12 temmuzda uğrad.ğı Lon keresini iimit ettigini açıkladt vagazı tesislerine de yapılacak partinin almış olduğu oy topiamı Himünden. çok farklı bulunmaktadrada sadece Eden ile değil. fakat Böyle bir ihtimale binaen Cumhur lâvelere ait projeler hazırlanmış ayrı ayrı bu seçim bölümüne bö d:r. Seçime iştirak edenlerin mil 24479. 2KU4. 20982. 20197. 18359. '8012. 16219. 15761. 14009. 10098. 6732. ?049 aynı zamanda Büyük EIçi Winant' başkanma Türkiye meselesi hak tır. Bunlar da bugünlerde tahak lündüSü takdirde, her partinin letvekili adedire bölünmesi ile el 4019. 3333. 2885. 2524. 2244. la da müzakereler yaptı. Türk res kında mufassa! malumat verilmiş kuk safhasına konacaktır. kazanmış olduğu milietvekili ade de edilen spçim bölümj (Harici Üçüncü ışlem: Ankaranın o tami ş«hsiyetleri bu toplantılarda ti. BeJki de, Truman'm Stalin ile di meydana çıkmakta idi. Sıstemi ks.net) 17095 oldusu halde Briand rihte çısaracağı milletvekili unMontrö mukavelesinin revizyonu yapacağı vüz yüze bir konu^ma 9W7 1950 senesi Ankara seçimleri neti sistemine göre seçimhnlümü 1 f ) sekız olduğuna gore bu rakamlanu. ancak çok taraflı olcnak şar Moskovada girisilecek bir çıkısgöstermektedir. Secim cesini misal almak üzere izah et rakamını rin en oüyüğünden bashyarak tiyle görüşmeğe arzulu bulunduk tan çok daha fayda sağlıyacaktı nu fa7İal:k. az rev miş idik. Ankaranın onsekiz milonsekizıncide karar kılmak üzere larını ifade ettiler. Bazı askerî Gerek Türkiyenin, gerekse Rusvaletvekili ç.karacağına Eöre misali almıs olan kücük partüerin alev ayırmakt.r Onsekizincı rakam. sı hudut tashihleri hariç. toprak sta nın bir dostu olarak. Amerika, tekrar edelKn: hine tecelli erîecek bir kevfive* rada altını çiz.Tiış olduğumuz. tükosunun muhafazası için harbi muslihane bir hal çaresine ulaşılBeledive Iktisadi Murakabe Teş1950 senesinde Ankara seçimine tir 15761 dir. Demek oluyor ki bu sisgöze alacaklardı. Sovyet hâkimiye masına yardımcı olmaktan tabia kilâtı, Bavram günlerinde de fa istirak eden seçme n Su hale »öre birinci islem: temdeki seçim bölümü 15761 dir topiamı: tini de kabul edemiyeceklerdi. E tiyle memnun kalacaktı. Maama aliyetine geceM gündüzlü 342126:18=19007 dir. Demek olu Çıkanlacak milletvekili sayısı bildevam 307 716, ğer Amerika Ankara hükümetinin fih Grew, bu sözlerinin bir ara edecektir. Bavram ekipleri. yarın Seçim bölümü (Harici kısmet) yor ki seçim bölümü (Harici kıs farz on olmuş olsa idi bu sisteme bu tutumunu desteklemezse, Rus buluculuk teklifi olarak tefsir e saat 17 den itibaren faaliyete gemet Quorum) 19007 dir göre. seçim bölümü sıradaki cnun307716/18 = 17095. ya Potsdam konferansından sonra dilmemesi gerektiğini kaydetu. tkinci işlem. partüerin almıs ol cu rakam yani. 25217 rakamı olaçerek pazartesi günü saat 9 a kaDemokrat partinin o seçimlerde toprak talebi için tekrar tazyike Aynı şekilde tngilterenin Was dar calışacaklardır. 146.875 rey almış olduğuna naza duklan oyların bu seçim bölümü caktı Büyükten küçüğe doğru sıbaşlamak üzere meydanı boş bu hington'daki Maslahatgüzarı Balıalad.ğımız bu rakamların en buDün şekerciler, tuhafiyeciler ve ran çıkaracağı milletvekıli 146875/ ne bölünmesinden ibarettir: lacak, bilâhare sadece Türkiye de four, ikinci Sarper • Molotof müDemokrat partinin bu sisteme yüğü 146875 dir. Partüerin altına çocuk givim esyası satan dükkân. 17095=8, Cumhuriyet Halk partigil, bütün Ortadoğu Sovyet hâ lâkatı dahil, meselenin bütün fak sinin yine aynı seçimlerde 126086 göre kazandıSı milletvekili 146875: yazmis olduğumuz oy bölümü tabkimiyeti altına girecekti. Saraçoğ törlerinı inceden inceye bir daha lardan 397 si kontrol edilmiş. 47 şe oy aldığına göre çıkaracağı mil 19007 = 7. losuna baktığımız takriirde. bu ralu, «Sovyetler» diyordu, «delirdi gözden geçirdikten sonra, Londra kerci. tuhafiyeci ve çocuk konfek letvekili C. Halk partisinin bu sisteme kamı Demokrat parti sütununda .126086/17095 ler. Bir dünya hâkimiyeti kurma hükücnetinin Moskovada harekete siyon maâazas! hakkında ceza zap partisinin aldığı 20196 reye Millet ertre kazandiSi milletvekili 126086: görmekteyiz. Binaenaleyh birıjıci mukarüyası görüyorlar... Bir zayıf nok geçmeğe karar verdiğinden Gre tı tutulmuştur. 19007 = 6. mılletvekilini Demokrat parti kaDiger taraftan Beledive Saglık bil çıkaracağı milletvekili 20196/ ta bu.]dukları zaman derhal işgal w'u haberdar etti. Millet partisinin bu sisteme gö zanmıştır. Tablodaki ikinci büyük MüdürlüSü Sıhhi Murakabe ekip 17095 = 1. Bu neticelere göre iki re kazandıîı ediyorlar. Kaybedecekleri hiç bir Aralarında hiç bir ihtilâf yokmilletvekili 20197: rakam 126086 dır. Bu rakamın ise milletvekilligi açıkta kaknaktadır. şey yok.» Bir noktada mukave muş intibaını yarattıktan Cumhuriyet Halk partisi sütununsonra. leri. Mithatpasa stadı büfelerinde îşte Briand sisteml açık kalan bu 19007 = 1 ılan viyecek ve içecek madde met ile karşılasınca meseleyi bir Türkiye meselesini Potsdam konMüstakil bir parti farzolunduğu \ da bulunduğu görülmektedir. Şu milletvekilliklerine çare bulmuş ol müddet için unutmuş görünüyor feransında ilk defa olarak birden erinden nümuneler alarak tahü maktadır. takdirde bağ:msızlar. almış olduk halde onsekiz milletvekilinden hamur lardı. Fakat sonradan hatırlayıp bire ortaya atmaktansa. Sovyet le göndermiş. Üsküdarda Aristid Briand Fransada. Nan lan rey adedinin, seçim bölümü ikincisini Cumhuriyet Halk partiekmek çıkaran ve temizliğe ritekrar ortaya atıyorlardı. Istifade hükümetini tngiliz görüşlerinden thes'de 1841 de dogmuş ve hukuk i'e taksim edi'.mesine imkân ol si kazanmıştır. Üçüncü büyük rasağhyabilecekleri ümidiyle şüp önceden malumat sahibi kılmanm ayet etmiye n bir fırını kapatmıştahsili yaparak avukatlık rnesle madığı için bu sisteme göre de mil kam olan 73437 Decnokrat parti süır. he ve âsayişsizlikleri teşvik ede daha müspet olacafı düşünülmüstununda, dördüncü biivük rakam ğine süluk etmiştir. Bilâhare mil letvekili çıkaramamaktadırlar. rek anarsiyi her yerde yaratmak tü. Buna uygun ve paralel olarak Cumhuriyet Arjkarsnın onsekiz milletvekili olan 63043 rakamı Sabıkalı yankesiciler letvekili seçilmek suretivle politadırlar. Ruslar, siyasî yollardan da. Moskovadaki Ingiliz Büyük tikaya intisap eden bu zat. 1932çıkaracağına göre, yukarıdaki iş Halk partısi sütununda bulundutoplatılıyor Türkiyenin hudutlannı yeniden çiz fclçisi Sir Archibald Clark Kerr, milletvekili ğuna göre üçüncü milletvekilini senesine kader Fransız politika lem neticesi ondört Ka.sım Tenöz adındaki bir şah sında mühim yer işgal etmiş. mü çıkmış. dört milletvekili açıkta de Demokrat parti. dördüncüsünü meyi arzulamaktadırlar. En fazla Maiestelen hükümetinin «münhaarzuladıklan. Türkiyeyi siyasî ve sıran Türkiye ile Rusyayı ilgilen ın yelek cebini keserek. 145 lira readdit kereler Başvekillik ve Ha kalmıştır. Briahd sistemi. başka ise Cumhuriyet Ha!k partisi almış iktisadt bakımlardan Sovyet mah dire n bir problem olarak mütalla le cüzdanmı çalan sabıkalı y a n . riciye Vekillikleri \.Tiakamlannı iş hiç bir hesap işlemine Hizıım gör lard:r. îşlemi bu minval Ü7ere tarekine celbetmektir. Hattâ Türki edilemiyeceği dolayısiyle arazi ve kesicilerden Arif Çelik. bizzat gal ederek, 1932 senesinde vefat meksizin. a ç k kalan bu dört mil kip ederek onsekizinci milletveyeyi ilhakı dahi akıllanndan se Boğazlarda üsler talepleri karşısın Yankesicilik Masası Şefi tarafın. etmiştir. letvekillİEİni. çogunlueu elde et kiline kadar götürdüğümüz tak; çirmektedirler. Sovyetlerin bu da pek fazla an suçüstü yakalanarak adliyemiş olan Dartive vermekteriir Briv .'• rde. hiçbir acık milletvekilliğı hayrete» duştüğüBriand sistemi. çoğunluk siste lelikle. bu sisteme göre Demokrat ffırakmaksızın. Demokrat partinin politikasiyle başa çıkabilmek için nü, Sovyetlere bildir.nesı için tae tesüm edilmiştir San .k yanke «yegâne yol». Amerika ile îngil limat ahyordu. Toprak talebi Bir ici dün. 5. Asliye Ceza Mahkeme minin mahzurlarını izale etmekte, parti 11. Cumhuriyet Halk partUi dokuz. Cumhuriyet Halk partisinispî temsil sisteminin de. küçük altı. Millet partisi ise bir millet nin sekiz, Millet partişinin ise hir terenin yekvücut olup Rusîara leşmiş Milletler ışığı altında ince îinde yapılan ilk duruşmasını mü ve kuvvetsiz partilerin meclise vekili cıkarmış olmaktadırlar. cnilletvekili çıkardıSı eörülmektepaydos çekmeleridir. Eğer Ameri lenmeliydi. Üsler meselesi ise. çok eakıp. önce 5 vıl haps e mahkum girerek muhtelif kombinezonlarla ka ile tngiltere paydosu ciddî o tarafh Montrö mukavelesini ihHl ?di!mis ve bilâhare bu cezası, 2,5 ekseriyet partisini. iş görmekten Sistem adaletsızdır. Evvel emır dir. larak çektiklerine Rusyayı inan olurdu. üstelik Ya:ta konferansın ı'a indirilmiştir. 1. 2. 3. 4. 5 ilâh. ile bölmelerde ahkoymasına mâni bir sistem o de seçime ıştırak eden adedı nazadırabilirlerse. belki dünya o za da, Montrö mukavelesine ra almaK. seçmen kütügundekı ka dikkat edilece"k nokta şudur. En tesir ö t e yandan, Bayramın yaklaşma larak telâkki olunmaktadır. man bir kaç yıllık bir sulha îca edecek meselelerde Rusyanın A ı münasebetiyle, çarşı ve pazar yıtları esns. tutmak suretiyle seçim fazla oy almış olan partinin. oy Bu sistem, aşağı yukarı geçen vuşıabilecektir. EğeT Washington merikan ve Ingiliz hükümetiyle is erlerinde yankesicilerin faaliyeti yazı.nızda tafsil etmiş olduğumuz bölumtınu Duyültnekte, böylelıkle yekunu iki ile bölündüğu takdirile Londra, prensip olarak her tişareler yapması kararlaştırılmış e artmıştır. Vatandaşların alış küçuk partilerin aleyhine hareket ve bu yazımızın başına da hulâsa etmektedir. Bununla da kalmıya de, cndan sonra rey almıs buluhangi bir uzlaşmayı reridederler tı. Ayrıca Stalin, Türkiyeye karşı eriş esnasında paralarmın çalın sını almış bulunduğumuz klâsik rak açık kalan mılletvekıüiklerini nan partinin oy yekunundan fazse. durum hâlâ kurtarılabilir. Pat itimat verici bir tutucn takibine naması için, Emniyet Dolandırıeı basit sistemin degişik bir şeklinla olmaması lâztmdır. Oçe, dörde. lak vermesi muhtemel ihtüâflara devama ve bahse konu memlekek Masası memurlan, tarafından den ibaret ise de; seçim neticeleri de hiç bir esas» istinat etcneden beşe ilâhiri bölünmelerde de vaçoğunluk partisine vermektedir. karşı önceden yapılacak azimkâr tin bağımsızlığı ve toprak bütün sabıkalı yankesicilerin toplanma. itibarivle ehemmiyet arzetmekte Ancak adaletsiz olan bu sistem. ziyet avnıdır. Bu husus cok müAmerikan ikazları. Sovyetler ü lüğü aleyhine herhangi bir hare sına başlanmıştır. Arkası Sa. S. Sü 2 de dir. Sistem. esas olarak bir çevre meclisteki istıkrar bakımından ve zerinde kuvvetle müessir olacak kete tevessül etmemeğe rıza gösdeki seçime iştirak adedini ele al çoğunluk sistemindeki mahzurlaŞehrin sağlık bütçesi 22 tır. Türkiye destek i ç i n müttefiki termisti. Stalin'in vaadinin ısığınmamakta, seçim kütügündeki ka rı yarıda fazlaya indirmiş olmaInjriltereye ve dostu Amerikava da, Rusyanın Türkiye aleyhinden milyon lira yıtlı seçmen adedini. sistemin esa sı dolayısiyle, milli menfaatlere bakmaktadır. Böyle bir yardımla ki son basın ve radyo kampanyası ı olarak telâkki etmektedir Se daha uygun bulunmaktadır. Victstanbul Belediyesi 1961 yılı durumun tehditkâr karakterinin za tnglizler üzerinde tam bir sürpriz bütçesinde saghk işlerine 21.631.511 çi.ne kaç kişi iştirak ederse etsin, Nüshası 25 Kuruş tor (Viktor) d'Hondt, Belçıkalı bir yıflıyacağına inanmaktadır. Eğer havası yaratmıstı t^.ij 7 hııküme lira ödenek ayırmıştır. Yeni bütce bunun ehemmiyeti yoktur Esas, Tıirkiy* H.ricl Türkiye meselesi Potsdam'da mü •î, Pctsdam'da meselo heyeti u de sivrisinek ve karasinek müca seçim kütüğür.rleki kavıtl: rak*m hukukçudur. 1841 senesinde Gand'Lira Kr. Lira Ki da doğmuş 1885 de Gand üniversizakere edilirse, Ankara hükümeti mumiyesiyle mu ....,.Lre edıîdiği sı delesine Belediye iştirak payı. ge dır. tesinin medeni hukuk profesörlüo zacnan sesini duyurabilmek im rada, Rusyanın görüşlerinden pe çen yıla göre yüzbin lira artırılSencük 75 00 150 00 Bu sistemde de netice iki işlem ğüne getirilmiş. 1901 de aynı vazikânmın kendisine bahşedileceği ü şinen haberdar olmasını arzulamak mıştır. fi aylık 40 00 80 00 le alınmaktadır. Seçim kütüSün fede iken öfmüştür (•). Bu zatın midini besl^mektedir. 3 aylık 22 00 44 00 taydı. de kayıtlı bulunan seçmen adedi bulmuş olduğu sistecn gerek baBasan ve Yayan İthal talepleri (Arkası var) Wilson bu görüşleri genijletti. dikkat buyurulsun seçime işti sit klâsik şekilde. gerekse Briand Cumhuriyet Matbaac:lık ve Son Rünlerde memleketfmize ya rak e d e n adet değil evvel emir sisteminde görmiy olduğumuz. aTürkiye meselesini, Bulgaristanın GazPteciiik Ttlrk Ancnim şirketl pılan ithâ! talepleri artmış bulun de o çevrede çıkanlacak milletve çık milletvekilliklerini Ege denizine bir geçit temini için ortadan Cağsloğlu Hslkevi Sokak Nn 394] maktadır. açtığı kampanya. Moskova radyokili adedine bölünmekte. çıkan kaldırmakta. her partinin kazanSnhıbf Bu meyanda Texas'ta bir firma netice (Harici kısmet Quorum) mış olduğu milletvekili sayısını sunun Yunanistanın «faşist» hüküNÂZtME NADİ halı ve battaniye, Nigeriyalı bir ;eçim tam olarak vermektedir. Buna göbölüoıü addedilmektedir metine yönelttiği hücumlar. Beltâcir deri ve kösele, tsviçreli bir Bundan sonra ikinci işleme gec re her partinin seçim çevresinde Yazı işlerini fiilen ırtare eden grad ve Sofya yayınlarımn YunaKEŞİDESİNE İŞTİRAK İCİN Mesu) Müdiir sanayici manganez almak istemek mekte, her partinin almış olduEu almış olduğu oy miktan 1, 2, 3, 4. nıstanı Slâvâca konuşan unsurlaHESAP AÇTIRINIZ. tedir. oy miktarı serim bölümüne (hari 5... ile bölünmekte. bu bölümler, ra zulmetmekle itham: gibi SovVECDİ KIZ1LDEMİR ci kısmet Quorum) bölünerek parti tefriki yapılmaksızın. en bü îazetemize yet manevralanna baeladı. îkinci gönderllen evrak v HANIMLARA her partir.in kazanmış olduğu mil vükten en küçüğe kadar sıralan yazıiar neşredllsin edılmesin lade Dii.ıya Harbi. Giritte üslenecek bir MART 17 RAMAZAN 29 Tiaktadır. Bu sıralama işleminden edilmez t!.1nlardan mesuliyet hava kuvvet: ile Boğazların konsonra birinci rakamdan başlıyakabul edilmez trol altına alınabileceğini ispat rak. çıkanlacak olan milletvekili Z I « etmişti. Dolayısiyle Sovyetlerin sayısına kadar sayılan rakam, s e emniyet paravanası arkasından iIbnne ve lUn İJIeri tçin. zarfır >• I 3 îim bölümü addolunmaktadır Yileri sürdükleri talepler Akrienize Battaniye ve Halılarla üstiine ne Ankara misalîni ele alalım. Bi kaydımn«Abone» veya ıtlân Servisi ve böylece Süveyşe ve Cehelifakonmatı lâzımdır Evlarinızi modemlaştiriniz rinci işlem. her partinin almış o'.V. ] 6 09 12.22 15 45 18.13 19.43 4 30 r>ea kadar uzanabilirdi. Wilson. duğu oyları 1. 2. 3. 4. 5 ilah adetBANK ^ Amerikamn sulh ve işbirliği namı1 lerine bölmektir Ankarada DeE. )n.51 6.P5 fl.2812.00i 1.31 10.12 BU GAZETE BASIN AHL\K na. bu tekliflerinin Birleşmiş MilKAOİFE MEHSUCATA.Ş. YASAS1NA UYMAY1 TAAHHÜ1 ETMÎ$TtR. Saraçoğlu bugünkü Soyvet tehditlerinden Amerikayı 15 sene önce ikaz edivor Yedikule havagazı tesisleri genîşletiliyor Briand ve D'Hondt Sistemleri Sefim sisteaaleri adım taşıyan ve yine bu sütunlarda intişar etmiş bulunan yazımızda nispî temsil sis r Yine bix ve onlar ârıstan ve Gülistan sahibi Ahmet Hikmet beyın «Tegeıitr» monolrsuııu hatırlatıcı vesilelerle sık sık karşıla sırım. Yazan Baha Arıkan tıüriyet Halk Partisi 126,086, Millet Partısı 20.191; oy ai mış ıdiler. Şu halde bınncı ışlem oarak her partinin almış olduğu ıy toplaaıı ayrı ayı 2. 3, 4, b <âh bölmekten ıbar l rettir. Bölelim C. Halk Millet Demokrat Partisi Partisi Parti Kontrollar sıklasiırıldı Ahmet Hikmet bey, o monologd» yeğenine nasihai verirken. Avrupalılann yaşayışiyle bizim yaşayışımız arasındaki t'arkları «onlar pilâvla makanavı en önden yerler, biz en son ra veriz: onlar halıları duvara asarlar. biz verlere sereriz» gibi taban tabana zıt teferruatla anlatmıstır. O devirden bu zamana, havatın teferruatı de^istigi için; medeııî vasıtalar çoğaldıkça cemiytt hayatı tâbiri mazur gnriirseniz dallanıp budaklandığı için. iki dünyanın vasavışı arasındaki eski farklar olduğn gibi kalırken. bunlara bir de yenileri eklendi Bu yeni farklan saymak uzun sürer. Ama birkaç tane misal zikredebiliriz.. Meselâ ilk olarak akla. şu umumi nakil vasıtaları geli>or. Ahmet Hikmet beyin mukave«elcrinde bunlar voktur. Simdi. tranıvaya ve otobüse onlarla bizim inip binme şekillerimizi kı yaslayıp; «Onlar sıra çözetip teker teker biner. biz biribirinıiıi çiğneyip teker meker bineriz» demek mümkündür. Meselâ : «Onlarda büvük adam kendi kendini vetiştirir. biz büyük adamı küçiikten sisire sişire yetistiririz» demek mümkün dttr. Meselâ : «Onlar, çektikleri resmi ziyafetlerin sonunda karşı lıklı nuluk çekerler, biz ayrıca büyüklere tazira telgrafı çeke riz» demek mümkündür. Mukayeselrri ıstedi|iniz kadar uzatabilirsiniz. Bu iki dünya ta? çatlasa biribirine yaklaşamaz. Bu farklar, lcâh lehte, kâb aleyhte hep böyle mevcut bulunacaktır. Bunun en canlı ve en yeni orııeği, son günlerde ortaya çıkan yeni bir mesele oldu. Yeni de*il ya, eskinin tazelenmişi.. Sütlere su karıştırılması meselesi.. «Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif» dediğimls gibi, «ütlerin su ile karışık oldugunda herkes ittifak halinde Mandra sahibi de. siitler suludur, divor; sütçü de. alıcı da. Talnız. süte suyu Uim katıvor. onu bir türlü halledemiyo rut. Sütçü, kahahati mandıra sahibinde buluvor. mandra sahibi sütçüyii suçlu çıkanvor, Lafa kansmıvan yalnız müsteri. Bir de. Dojan Nadi'nin dünkü «Bir Dakika» sında dedigi gı bi, ineklerle koyunlar. fazla mikfarda su ictikleri için bu mesele de kabahatli olabilirler. Bu arada. dünkü Fransız gazetelerinde okudum. Fransa'da terevat fazla miktarda istihral edildigi için. nisanın birinden iti baren Fransızlar sütleri yüzde 7 nispetinde daha kaymaklı çıka racaklarmıs. Vekiller Heyeti bu isi ele almıs. yüzde nispeti hak kında bir karara varmak üzere ımis. Bizimle onlar mukayesesine bir madde daha eklendi işte : «Onlar süte kaymak katarlar. biz su katarız». Hamdi VAROGlA * ÂR$İMİDİS MÜESSESESİ İMİDİ OTOMOBİl MALZEHtSİ TİCMETİ T.A4 Muhterem dost ve Müşterilerinin Şeker Bayrammı tebrik eder. "G Kömük Naklettirilecek Azot Sanayii T. A. Ş. Umum Müdürlüğünden Ankara 1. Kütahya Azot Sanayii Tesislerinin 1961 takvim yılı içindeki işletme materiyalı olarak, Kütahya'ya bağlı Seyit Ömer kömür işletmelerinden Fabrika sahasına 60.000 ilâ 90.000 ton ki> mürün nakliye işi. kapalı teklif alma suretiyle ihale oluna caktır. 2. Bu işin muvakkat teminatı 51.250 (Ellibirbin ikiyüzelli) li radır. 3. Istekliler bu işe ait şartname ve mukavele evrakını muh tevi dosyayı Ankara'da Kızılay. Ziya Gökalp Caddesi No. 4 İs kurhan'da kâın Umum Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinden. Kü tahya'da Çantîye ve Montaj MüdürlüSümüzden. îstanbul'ria Galata, Kürekçiler Caddesi 55/57 Svranos Handa mukim îstanbul Bürosu Müdürlüeümü zden bilâbedel alabilirler. 4. Şartnameye uygun olarak tanzim edilecek teklif zarflan. en eeç 30.111.1961 tarihine müsadif perşembe günü saat 15.00 e kadar Umum Müdürlüâümüzde bulunacak şekilde gönderilmiş veya elden tevdi edilmiş olacaktır. N'e mazeretlp olursa olsun tesbit edile n müddetten sonra vürud edecek teklifler nsran itibara almmıyacaktır. 5. Şirketimiz, ihaleyi diledığine yapmakta veya tamamen sarfmazar etmekte serbesttir. (12205) Tel Adresi: Azot • Ankara Telefon: 12 31 95 (Ticaret Müdürlüğü Ankara). CUMHURIYET 30 MAYIS ÇiFTEŞANS TÜRK ] ! £ EKSPRES ^ I f f l y I* AMERİKAN TIPI SON REŞAT Hattâ, mektnba cebine atmak •«tet fibi bir jest yapıyor; fakat tekrar çıkarıyor, oynnvor. Bir şey beklediğini anlıyomrn. Ancak herkes, meraklı tavla partisine tekrar daldıktan sonra yava^ yavaf zarfın kenannı yırtraağa başlıvor. . B i befclemeds bos çıkacağını bildiil bir ümidi tııatmak ister gibi bir hal var... G«j nenyla takip ediyornm. Açıyor, bir kaç yerine söyle bir baktıktan sonra avncnnnn icinde bnrastnruyor; hattâ sobaya atmak ister gibi bir jest yaptıginı sSrtyornm... Çocaklninmdan kalma knv vetle tihnime verlesmis bir vak'ayı hatırlıyorum: Bn, üç tekerlekli bir bisiklete ait oluşnna çöre en kücSk bir yaşımin hâtırası... Bana sürpriz olsnn dive alıp kapmın önüne bırakmışlardır... Rüyalarda »ayıiladı*ım bir şeyi birdenbire karşımda göri'nce bekledikleri sribi üzcrine atılmıvornm; ona blr nevl kokelri ile bakıvorum... Şaşınvorlar. Sormafa mecbnr olnyorlar. T a n gülüp yarı ajlar eibi: «Deeil, deeil; bu, benim olamaz!» dive inat edivorum. Îşte tıpkı bnnun «ihi Remziyeye eelen mektnp da b k l i fakat ıımulmamış Deklenmıs, fakat «mulmamış MURİ bir seydir. Mektnptan bir ka; latır oknyor, tekrar bumstnnıyor, sonra grttlümsüyor; bnnn, boyah tahtaların yanmasından vüzü. ne vnrup kaybolan alevde çörüyorum. Sonra, o sülflmseme de çeçivor. Etrafına bakıyor: O arada mektubu tekrar tekrar o kndnğnnu sörüyornra. Dönüyor, çöz çSze celiyomz. Türflmefe başlıvor, Yanıma yaklasıvor. O zaman, bir karışık hevecan içinde oldugnnn anlıyorum. Tahmin edemezsiniz, kimde:ı? diyor. Galiba ettim, Remziye, diyorum. Benim beklediğim bir şev Ren, pek sevineceğim... Bn defa, ben onu bırakarak t^vlacılann arkasına geçiyornm. Dünyada klmsenln yırtamıvaeafı bir m.ıske ile oyunu sevre baslıyorum... Biraz sonra odama geliyor Mektup ondan, diyor, benim dolastığımı ögrenmiş; her şeyi bırakarak beni gârmeğe feliyormus... N'e olacafını tahmin ediyor snn. Remıive? diyorum.. Hiç! diyor ve omuzlarını silkerek: «Gelebilir... Beni ko. lay g ö r e b i l e c e * i n i zannediyor... l a y çörebilece*îni z a n n e d i y o r . . . Hoca. Kız. sen beni dertli ettin. dedi ve devam etti. Seni seviyor bn o|lan Arkandan buralara kadar eel di. Görüşmelisin, bir kere gö rüşmelisin... Makbule de nihayet, onnn kafasiyle kalbinin arasındaki » • >• Siz de geveliyeceksiniı; if rılıfı görmüstübana dnstü . Kacümeııim, bn N'e var. kırılmı?. dokül ziyafette senlnki de buluna Kolay görecek Remziye... müş, dedi. bu kırık dökükler cak Onon İçin. diyorum. arasında sevivor herif seni iş ürpererek ayağa kalkıyor: Sahnede evet, belki Fate.. Sevmez de ne halteder? v Hakkınıı varmıt... O halde kat şık Garip gibi peşinden yollara Kidemiyeceğim ben... düstü; karda. kıvamette bnra ~ Rol oynamıyahm biribiriBu küçük mahluku, hiç bir lara kadar geldi. mize, Remziyecik, diyorum. saisrarın çeviremiyecetini ınlıvoYine ben karıştım: na nasıl bir afabey gibi alâkarnm; fakat son tecrübeyi yapılandıfımı biliyorsun... Görüşyorum: Görüşmelisin Remziye. deBir ozun toplantı yapıyornz: nıen lâzım dim. bana sen anlattın onu . Bizimle beraber bulunman Hoca, Makbule, Lokman ve Anlasamayız. . Kendinden korkacağını zannetlâıım, Remziye... ben Sonunda Remziyeyi çamiyorum .. Ondan kaçacak eibi bir Jırıvoruz. Omuzlarında atkısiyOtoriteme her zaman baş e | Bu söz. hepsinden ziyade tejest yapıyorsnn; Fakat kaçale geliyor... miştir; ama bn defa baş kaldısir etti ona mazsın.. Konaşacaksın .. Bn, Bir fevkalâdelik sezivor. Buracak gibi bir şey yapıyor. Dojrudur. dedi. peki, eelâzım da... Mesele, çok ciddi nu sezdiji için ki bir şey s5y Bu. o kadar kendime ait leceşim ve görüşecefim... oldugu için kaprisinle. yapmalemiyor ve bekliyor. Roca: bir mesele ki... diyor. EUerini tuttum: cıŞınla uğraşacak zamanıraız Tann çece Masumeye da Gel küçük, diyorum, (Yeni yok... Anlaşacaksınız, dedim, dövetliyiz. divor. hize bir ziyafet Tiyatro) nun son büyük gecenüs yolnnda belki sana da ujYine benim bisiklet karşısınverivor. Sen de bulunacaksın sidir. îki «ene evvel bir kere ranz Remziye... da vaptığım çocuk inadı gibi: tabiî . dafıldık; o istasyonda toplanFakat. artık uğnyacak hiç Deeil. dejil... bilmezsinia... .Tavsan gibi knskulanarak dık. Fakat bu sefer artık tam bir yesimiz kalmamıstır. tçiKoridorda hafif bir şarkı teinhllâl halindeyiz... Yapılaeak SöylemeSe lüzum var mı? mizde vaktivle yançından kasi... Makbule yaklaşıyor. Kapıis ümitsiı bir snrette aynlmak Divor. Birbirimize bakıyoruz. carcasına terkettiŞimiz verlerin yı vurmadan girivor. Ne konnstır .. O. sustlini tekrar edivor: hüznü; rüzsârlırm «ürü''edijı tnğumnzu bUdifi halde yine Benim bövle avnca. meraHoca, dolaşamıvacak derecekuru yapraklar eibi. döküle sa «oruyor. simle davet edilmem için bir de yorgundur. Hepimiz. birer çıla, dönüş yollannı tutayo Halvet var her halde! . sebep var mı? . Acaba damadıbirer kınklanmışızdır... Her ;e ruz. Rahatsız ettigini biliyornıızın yanında biraz fazla mı yin bir sonn var... Son toplanYanımda yüriiyen Hoca. zü\e sun niçin geldin?.. diyorum. Ko konuştum" tımızda hep seni konustuk Rem aglıya, kendi kendine konuşu luma dayanarak: Hocanın isin icinden çıkamıziye, hep seni. . Beni dinledin: yor: Gitmesini de biliriz... yacafını görerek: sına hakikî bir kardeş gibi a tsim, isme benzer: ci«'~" Remziye: Hayır. Remziye. tam tersilâkadar oldıım Remziye... cisme benzer . Geçmis zami Ne konusturumuzu «övline. divornm. sen, hPnimizden Hepvinin yözleri yaşlı idi. Ho olur ki hayali cihan değer... yelim mi ablaya? Ayıp olur söy önce daveilisin... Hattâ biraz ca. ağlıyordu. Lokman'ın iri lemezsek... lemezsek... şaşıracaksınbu davct. senin g ö z l e r i n d e n e i n s a n y a ş l a r var s o : şaşıracaksın: bu davct. senin gözlerinde ne insan yaşlar var S O N GÜHTEKİH Saklıyacak bir »ey yok ki... Remziye, kısaca anlatıyor: lsterseniz okuyun hattS... divor, kifıdı nzatıyor Makbnle, petrol lâmbasında mektabu okayor: Aşık diyor. vallahi i»ık... Hem ne türlfi yanıyor biçare .. Seni alma£a geliyor... Remziye, bütün vahsilifiyle dimdik oluyor Görüriiı; ben, oynncak değilim ki Deli kız. oyancaklık var mı bunda? Sevdiniı biribirinizi Askı tattın bu yasta... Hem öylesine ki bak. etrafını göıün förmüyor... İçin yapıltyor Sen, vedet olarak bulunacaksın! Hepsi çülüsüvorlar bn, artık yalnız vahim latnanlarda gösterdlgimiı yalancı neşedir. Remziye: Ben miyim sebep? Diyor. Bn defa Makbnle baslıyor: dı. Istanbul Askerlik Dairesi Başkanhgından: 1. 1941 doğumun 1 inci celp ?rupunu (BEŞlKTAŞ, BEYLERBEYl. FENER, GALATA) A<=. Şubeleri teşkil etmektedir. Bu şubeler kaynağmda mevcut 1941 doğumlıı ve bunlarla isleme tâbi erat ile diger şubelerimiz kaynaklarında mevcut bu celpte sevki gereken 1940 doeumlularla işleme tâbi kara. deniz, hava sınıfı erleri ile şubeler namma ismen ayrılan yazıcı erleri mart9f)l (9411) grup celbinde 27Mart961 tarihinde eğitime başlı yacak şekilde 23 : 27mart 961 tarihleri arasında şubelerinden sevk edileceklerdir. 2. Mükelleflere son voklamalan zamanında sınıflan ayrıhrken sevk için tebliğat yapıldığından ve hansri tarihte askere toplanacağı bildirildiğinden ayrıca tebliğat şubelerce çıkarılmıyacaktır. 3. Dairece Askerlik Şubeleri ne sevke ait çizelgeler gör.derılmiştir. Bazı sınıfların hepsi si'âh altına ahnamadıgından mükeüeflerin sevk durumları hakk'.nda ke sin bilgi alması için kendi yerıı askerlik şubelerinden durumlarını simdiden öcrenroeleri. sordurmaları lâzırr.dır.' 4. Daıremizın (1. 2. 3. 4) ün'ju celp grupunu teskıl eden jubele: r .n kaynaklarında bulunan landsrma eratı (9411) celp grupu adı ile 27Mayıs961 tarihinde e^itime boshyacak şekilde şubelerinden 23 : 27 Nisan961 tarihlerinde kıtalara nevk edilecektir. Bu jandarma celbıne ait tertip çızelgeleri de dairece ilgili şubelere Könderilmiştir. 5. Bu celpte sakatlar silâh altına almmıyacaktır. 6. Bütün askerlik şubelerimiz de askerlik şubflerinm hangi tarihlerde sevkiyat yapacağına dair celp Eruplarını gösterir listeler mevcuttur Bu bakımdan bilhassa yabancı erattan ulup tstanbul dahilinde ıkameî edpn yabancı 1H41 doğumlu miikeileflfrin celp tarihlerini unutacakları gibi bilmiyen ler de zuhur eciebılir. Bu bakımdan bütün As Şubelerimıze bu du rumlu trlerin müracaatlarında kendilerine gereken bilgi verilmesi için emir verilmistır. Ve sevke tâbi olanlann sevk yerleri mürac aatlarınria kendi As. Sııhp'erir.den en seri vasıta ile maha'li As. ŞuHe lerimizce «nrıılacpktr 7. Mart961 celbi 27Mart961 îarthtnrlp .!an1?rmn priP<ınin sevkine ait Nisan961 celbi 27Nisan'ifı tarih'nde hitam bıılacskTır Ve bu tarihlerden sonra müracaat eden veyahııt ele eeçenlpr As Kar.ununun 89 uncıı maddesine tâbi tutulup As. MahkeTieye verıleueğinden yerli veya yabancı mükel leflerin belirtilen Eünlerrie şube'ere müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. (51 123^ı> Büyük Bir Müessese BİR SEKRETER 41 llllimilllllllllllll l"I.IHIIIIIIIIMIIIII|IMIMIIIIIIIIimi|||||||||||Hllimi|IMIIIIIIMMHIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMHinilllllUIIIIIII!IMIIIHI!MIIIIIIIII!llinil!II!l!ll|||IM 11111111111 r 11111111 [ 11111M11111111M111111111M11 f (11111M11U^ aramaktadır. Sür'atli daktilo ve hatâsız Türkçe ve İ n s i l i z c hilgisi vttır. Tâliplerin P.K. ]45 Şişli adresine yazılı müracaatleri rica olunvır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle