14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Subat 1961 CUMHURIYET BEŞ Romanvada neler gördüm ***«•*• * Baştarafı 1 ıncı sahifede tabelâlarını nazırhyor ve Çalışmiş, «geldigim zaman nefes bı.e a malanmiza katılabihyor. Genç dur Ba»Urat> 1 ınel sahifede milletvekilliklerı ise en çok oy allamıyordum, tedavi ile krizlerı at duğuna bakmayın bugün 69 yaşın lattım. Şimdı, burada sabahları dadır • Baştsratı 1 inci sahifede diğımiz zaman S inci sayı olan 30 mış listeye verilir. Şöyle ki: Yi Baştarafı 1 inci sahifede Baştarafı 1 inci sahifede Daha sonra Gümrük ve Tekel ne aynı misaldek; çevreyi alalım. kütüphane memurluğu yapıyorum, **# Daha önccki bir mesajda da, Sov bın seçim harici kısmetidir. Daha sonra Bakanlığının bütçesinin ıasıllarısistemleri üzeriınde durmaktad'.ı» lar ve konuştular. Farzedelim kı kayıtlı seçmen miköğleden sonra da şehre gidip fran80 bin (A partisi j ! Haeta resmıgeçidinden soom, tarı 250 bindir. Bu sayıyı çıkarüa lar. Komisyon üyelerinden Şefik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı nın okunmasına geçildi ve kabul sızca ders veriyorum» diyor. 60 bin (B p=r!isi) enstitüyü dola.'t.k. odalara tekftr yet lşçi Konfederasyonu Merkez cak milietvekili sayısı olan 5 e Inan, Necip Bilge, Atalav Akan, , p r o f Or Ragıp Üner, Bakanhğın edildi y a 82 yaşındaki eski opera m teker uğradık ve büha«a 88 lik Konseyi Kasım'dan, «sendika lider40 bin (D partisii bölersek 50 bi n sayısın elde ede Sahir Kurutluoğlu Briand siste çılışmaları hakkında geniş bilgi tısti Stantalava Boçear'a ne deme damat Maresof la hanımı. zıyaret leri, demokratlar ve vatanperverle40 bın (A partisi! Ttntn Bakanhfcı bütçesi arasmdadir. verdi riz. îkinci ameliye partüerin al mini desteklivenler lı? Enstituy» 9 yıl trv«l gtlnsi», çilerine b:r hayiı mısafırperverlik 30 bin (B paıtisi) Tarım Bakanh|ının bütçesinin re vapılan zulme» bir son vermesi| Bu vaziyete göre. tahminler evvel sesuü kaybetmi*, tarsak bir nine gösteıdıler. Sabık opera kdiıtatriVeremle mücadelede BCG Kam müzakeresine de saat 23 te başlan Bu hale göre. A partisi 2, B par dıkları oyu bu rakama bölmektir. ki kararm değiştirileceği ve Bri imiş. Odaya girdiğindea biraz soa> si. ikmcı bir arya isteyip isteme • ni ve «Irakın çalışan halkına senpanyasının genişletildiğini ifade dı Çeşitli hatipler söz alarak tatisi 2 ve D partisi 1 milletvekili ka Bu bölmede, 80 bin ov alan A a n ( j sjsteminin kabul edileceği ra, hayli gür mezo soprano sesiy dığimizi anlamak ister gibi gözu • dika hak ve hürriyeflerinn iade etzan:yor demektir Seçim harici k:s ; partısı ile 60 bın ov alan B par j m e rkezindedir Bu hususta kendi eden Prof Üner, memleketimizde n'm alanında yaoılması gereken le, bize bir aryavı sonuna kadar müzun ıçıne bakıyordu Bu arada mesini istemisti. konuşmalar metınden eksik olan. C partisı ise tisi 1 er jıilletvekilliği alacaklar,) ş i v l e g o r ü ş e n bir arkadasımıza ko ki veremli savısının 250 bin. mev reformlar hakkında söyleyiverdi. Bu, Stanislava'nın se . m u h a b e r a t servısini gezerken Prof geriye kalacak 3 milletvekilliği ij m i s y o n başkanı Sefik tnan şun cut yatak savısının ise 12.500 ol yaptılar Saat 24.30 da Başkan KâMesajlar, Moskovanın. Kamm'ın milletvekiiı çıkaramıyacaktır si tedavi sayesınde o kadar açıl b i z e m e mleketlere gore tasnıf ezım Orbay salt çoğunlugun kalBurada misal olarak ahnan ba se eger en çok oy almış liste esası ı ları söylemiştir: 'Seçim komisyo duğunu belirtti. mış ki, her gun haytahanede şakır • d l ! m I Ş dosyalar arasından Turkı • Komünist Blokuna tekrar yakın Sağlık Bakanı Prof Üner hasta madıgını bildirerek oturumu tâtil kıye bırakmıyan oy sayılarıdır kabul edilirse A partisine bırakı nu olarak vapılan işleri basına bil şakır ötermis, bir iki kere de rad ye dosyasını da gösterdı. lçinde | bir müttefiki haline gelebileceğine Seçimlerde hemen daima bakiye lacaktır. Böyîece A partisi 80 dirdiğimiz için buradan gelen a vatak savısının 5(1 bin olduğunu etti yoda konser verdirmişler 25 kadar Turk doktorunun, iza dair bazı ümitler tasıdığır.ı ortaya kalacağına eöre. bunlarm kıymet bin oy ile 4 milletvekillig.ini kazan! k i s l e r j d e t a k i p e d i v o r u z Basında ve 10 bi n kisiye l 7 yatak düştüKurucu Meclisin bugünkü otu114 yaşındaki Parseh Margosyan hat ıstıyen yazıları vaı. Âyrıca, lendirilmesı için de muhteüf se mış olacaktır. , .... , . , . . 1 Sünü ifade ettikten sonra Dünva rumunda Tarım Bakanlığı bütce ise, başka bir âlem, nerede 114, ne kendileri veya hasta yakınlnrı ; koymaktadır. killer bulunmuştur. , sinin müzakeresine devam olundu. Mahdut oy sistemine gelince, bu : çıkan cıddı vazılar daha zıyaie ıs • „ » , . . .... rede 100. Ancak 70 75 yaşında gos çin deva Protestolar. doğrudan doğruya arıyanların mektupiarı | Hatiplerden Rauf tnan uzun sü Bu sistem ile birlikte oy verme listeye seçilecek milletvekili sa tikrar üzerinde durmaktadır Ka j Sa&lık Teskılatı , normlarına , goteren bir adam, upuzun sakahna j d a b i r h a y l i kabarıktı. Sovyet Hükumeti veya Komünist gini o y r e h u n u n 3n o ] m a s eerekti vazmakren konuşmasından sonra «yeter.», ragmen. tBunlann hepsine», riıyor, Dr. Partisi tarafından resmen deği! de. şeklı olarak düşünülen blok liste yısından daha az isim mu oyunu aksettiren ve onu vö', s a Yunanistanda 36 Bulşraristanda « Artık kffi» sözleri ve (îürüHü Kafkasyalı Margosyan, İstanbul • Aslan cevap vermeğe çahşıyoruz. değişik halk tesekkülleri veya meş usulü ve seçmenin değiştiremiyece tır. Meselâ 5 milletvekili çıkara40 oldufiunu ve 34 norma ulaşabil indirilrii. da bir müddet bulunduğu için türk Günde binlerce mektup gelir, ar hur şahıslar adına gönderilmekte ğı liste usulüdür ki. 1954 seçimle cak olan bir çevrede seçmenler pu ' nelten basının isteklerini verine mek için daha bu bin yatağa ihti ler arasmda kürsüden çe de biliyor, 40 yıl önce Rusya tık hususi ızahat istemii'enler i dir Mesajlarda Kasım'dan ziyade.' rinden sonra kabul edilen ve 1957 sulalara 3 isim yazarlar. Nazarî ! getirmeyi vazife bilerek hazırla yaç bulunduğunu ve bu isin tahak Hatip konuşmasında Bakanın kifa dan Romanyaya hicret etmiş, Po çin, matbu cevaplar hazırladık, • demokratik zıhniyetten uzak Irak de tatbik olunan sekildir. Buna olarak geri kalan iki verin ekal^I dıîımız metinleri son şekillerini kukunun bir milvar 700 mil vetsizüşini ileri sürerek istifa et temkin zırhlısmm maceralarını fa gönderiyoruz. Çünkü, ihtiyarlık. lı devlet adamları> na hucum edi! nazaran. listeleri. partiler yokla liyet oylariyle dolacağı düşünü» i alıncaya kadar zaman zaman ye von liraya mal olacağını bildirdi mpsi icabetHsini bildirdi ma voluyla veya merkezden halân biliyor. Enstitüye getirdikleri öyle bir dert ki, sağlamı aa, has • mektedir. Mnteakıben Saghk ve Sosyal Müteakıben söz a]a n Bakan Os blok : niden gözden geçiriyoruz.» zırlarlar ve her parti o çevrede lür. Mahdut oy sisteminde zaman 47 kilo imiş, şimdi 63 kilo tası da bütün ınsanhk âlemı gençYardım Bakanlığı bütçesinin fa man Tosun. uzun uzun konuştu. Irak üzerıne Sovyet halkı tara ne kadar milletvekilliği hakkını liste usulü tatbik edilmediği için ! Saçları, sakalı kırçıllaş leşme, hiç olmazsa ihtiyarlığın tahgeliyor. sıllarının okunmasına geçildi. sa tslaha muhtaç 40 milyon hektar fından tazyik ıcra etmek karannın almışsa baştan sıra ile. o kadar seçmenler isimler üzerinde tercih ' at 21.25 te bu Bakanhğın bütçesi srazi bulunduîunu. orman sahala mış, 1949 danberi orada yatıyor. ] Hbatmın önlenmesini istemektedir. tarihi. 81 Komünist Partisinin tem ' isim milletvekili olur. Yukarıdaki yapmakta serbesttirler. Faraza 5 kabul edildi Yaşımn bu kadar ileri olduğuna i . S l z e s o n b i r s u a , p r o t e s ö r ı b u rımız içinde 9 milyon insana mu silcilerinin geçen kasımda Mo.sko ' misalde A partisinin Iistesindeki evvela inanmamışlar, fakat gaze • ılâç, ihtiyarlık tahribatını yaptık • vada yaptıkları konferansa kadar 5 isimden ilk ikisi. seçimi kazan milletvekili çıkarılacak bölgede A. Gümrük ve Tekel Bakanlığının kabil 25 milvon kıl keçisinin yaşa B, C, D partilerinin adaylar; altedeki reşmini görüp Rusyadan ge tan sonra mı kullanılacak, yoksa serilere gider O zaman, komünist mış savıhrlar müzakeresine başlandı, s8z alan dıSını. 10 milvon fiOO bin hektar dıkları oylara göre sıralandığl tak len 75 yaşındaki en küçük kızı tashatipler. tütün, çay istihsalleri ve ihtiyati tedbir almak mı taraftarı unsurlara Irak ve Birle Baştarafı 1 inci sahifede gümrük mevzuatı üzerinde çeşit ormanımız bulunduğunu. bunu n 2 D'Hont sistemine mukabil tek dirde A partisi 2. diğer partiler dik edince mesele kalmamış. 114 [ d,ha i netice verir?. şik Arap Cumhunyetı gibi nötra1 er milletvekili çıkarabilmekte hurbaşkanının ziyareti arifesinde li konuşmalar yaptılar Müteakı buçuk milyon hektarınm verimli. lif edilen sostemler arasmda lük Parseh Margosyan, yanımız « Ihtiyarhğa karşı 45 yaşından list memleketlerde girişilen «zul Briand. mahdut oy ve çoğunluğa ve böylece nıspi temsilde kazanaisiaha muhtaç oldudan ayrıhrken aklıma geldi, Dr. sonra fasılalı olarak tedaviye baş mün» protesto edilmesi kararlaştı dayanan dar bölge sistemleridir. mıyan C partisi de bir sandalya Paristeki bütün müşahitlerin gö ben Gümrük ve Tekel Bakanı Fet unu. her yıl 40 bin ailenin orAnna Aslan'a sordum. rılmıştı Halbukı Sovyet politikası. hi Aşkm söz alarak çalısmalar man sahası içinde naklettiğini, lanması büyük faydalar sağlar Bit « Peki, enstitüye ismini veren tebıi bu tedavi digerleri gıhi tek Trak ve Birleşik Arap Cumhuriye Fakat en fazla üzerinde durulan almaktadır Yine teklif edilen sis rüşü bu merkezde toplanmakta hakkında bilgi verdi. bunlarin yılda 52 bin hektar orBrianri sıbı görülüyor Böylece, Rambouıllet butemlerde n dar bölge. tngilterede dır. Prof. Parhon'a neden bu ilâcı tat sifi değildir.» ti gibi memleketlerin hükümetten Daha sonra da gümrük mevzuatı man sahasını tahrip ettiğini ve Briand sisteminin esası seçim tatbik edilenin biraz daha geniş luşmasının, altı yıldan fazla bir bık etmediniz? Tekaüde sevkeDr. Aslan'm verdiği cevap aklı hükıimete esası üzerinden desteğıni harici kısmetini bulmak için oy hakkında bilgi veren Aşkın. cTu bu tahrip edilen araziye mukabi! dıidiğine göre, herhalde çok yaşlı ma 88 lik Maresof'un yaptığı cam l ka/.anmak hedefını gütmektedir letilmiş şeklidir. Buna göre. Tür 1 denince akla gümrük gelmek ancak tahribatın 10 da birinin aCezakullananların değil. kayıtlı seç kiyenin 5 er milletvekili çıkara zamandanberi sürüp olacak.» bazlık numaralarını t getirdi. Ve I 81 Komünist Partisinin kasım men miktarınin nazara alınışıdır. cak seçim bölgelerine avrılması yir savaşmın sona ermesi ve Ce tedir. Hakikaten bu ajanda bir âaçlandırılabildigini söyledi. çolc « Prof. Parhon, kendisine ilâcı ona kıyaşla akaryakıt ikmali gibi konf»ransından önce Sovyet bası Hrr çevrede kayıtlı seçoıen mik istenmektedir Dar bölge sistemiÖJIeden sonraki oturum siyasi bakım I güçlüklerle karşılaşıyoruz Ge z a y l r meselesinin bUzat yaptırdı ve tecrübe etti. 84 j ihtiyat ilâç kullanacak, meseU 45 nında Iraka karsı bazı mınldanma tarı, milletvekili sayısına Kurucu Meclis Biitçe Komisyonu bölü nin bu şekli. halen mer'i çoğun ' dan çözülmesi yolunda bir başlan i len yoleuların yoklanması mesele yaşındadır ama, dınçtır, daima ya.oındaki «damın yapabileceği çıl lar işitilmişti. Fakat bunlar, Ka nür ve harici kısmet bulunur Her luk sistemini sad»ce bölçelerin sf bir emre bağlıdır. Ben bu ko 1 nun ö'Sleden sonraki oturumu saat çalışır.» I gınlıkları düşündüm. sım Hukümetıne yöneltilen şimdi listenin ov miktarında bu sayı çıkaracağı milletvekili savısı ba gıç teşkil ederek tarihî bulusma nuda gümrüklerde kati ihbar ya 15 te başladı. Orman Gene! Müdür78 yaşındaki Toma Nıkulae de Maatailah, düşünmek dahi insa ki ateşin protestolarla mukayese ne kadar var ise, o parti o kadar kı.nından değiştiriyor. o kadar... lar arasına girme?i kuvvetle muh pılmadıkça yoklama yapılmaması lügü ile Devlet Üretme Çiftliği enstitüye geldiğı zaman felçlı imiç, a dehşet veriyor. | edilmiyecek kadar değersizdi. E. G. milletvekili çıkanr Açık kalan Genel Müdürlügii bütçelerinin fanı teşkilâta bildirdim.» dedi. te.neldir. şimdi günde 4 kilometre yol yürusılları okurıdu ve oy çoğunluğu ile >or. Bir zamanlar sesıni kayb«tkabul edildi. miş, lakat hâlen konuçuyor. Ve Mütaakıben Ula«itırma Bakanlığı «en şaştığım şey« diyör. «Benim, ve Devlet Hava Meydanları tşletkaşlarım ve saçlarım bembeyazdı. mesi Genel Müdürlüğü bütçesinin Çımdi ise görüyorsunuz ki simsi fasılları okundu ve kabul edildi. yah.» Hakikaten adamın, insanın gözüne çarpacak kadar gür. siyah Bir kalpazan çetesl, 5 kaşlan vardı ve bu siyah kaçların 8 9 yıl evvel beyaz olduguna milyon sahte para ile ele inanmak biraz zordu. Zordu ama. o zaman da bütün hastaların aktör geçirildi veya aktris oldukları kanaatine Bastarafı I fnci sahlfede varmak gerekiyordu. Herhalde bir ve flk günlerde polis tarafmdan ilâcın propagandası için bu kadar vakalananması mümkün bulunmauzun miıansenli oyunlar hazırlasına rağme.i. sebekenin gaye ve namazdı. fikirlerinin tam mânasiyle aydınBence, en ilgi çekici hasta, 88 ya i latılamıyacagı dikkate alınmı? ve şındaki Maresof, asabi ve fıziki zadolayısiylş uzun müddet kuruluş iiyet için de gelmiş enstitüye. 40 hazırlıklarının ikmaline müdahale kilo imis yatırdıklan zaman, şim edilmemistir. Talnız gizli takip ve di 62 kilo. Elimi oylesine »ıktı ki, sözetmelere ve bu arada şebeke utanmasam bağıracaktım. DeğH 88 faaliyetlerinin fotograflarla tesbiyaşındaki adamda, 20 yaşındaki detine d» devam edilmiştir. Kalpalıkanhda ancak bu kadar kuvvet lanlar daha ilk günlerde yakalano'.ur, o da gürbüı olursa tabii. Zamamalanna bir sebep de, baskın ten B. Maresof 5560 dan fazla gössnnunda hppiinin ?ucüstii ele göçitermiyor, hele, ortadaki masanın rilememesi endişesi olmustur. üzerinde amuda kalkınea 40 ı biNasıl yakalandılar? le fazla bulabilirdiniz. Dr. Aılan Galata. Alipaşa Değirmen «okakdiğerlerınde olduğu gibi bu hasta takl 3 •numarah, Cemil Güneç adh üzerinde de geniş izahat verdi. Bnsahsa ait apartmanı çaluma merse derilerindeki, ellerdeki (çerginliği, adalelerdeki dolgunluğu gös • kezi haline getiren şebekenin. para terdi. basmak için bütün hazırlıklarını nihayet ikmal ettiği ve büyük Viicut, bayağı dinçlesmis. düıelmiktarda =sahte para bastığı katî mış, hem o kadar dinçlesmis ki, şekilde öSrenildiğind^n. evvelki karısı öldüğü için kendisini ikinci Kiin. bu yerin basılmasma karar defa evlendirmek mecburiyetinde verilmiştir. Apartmana kolayca kalmışlar. Hâlen enstitünün bir 0(Örmek için. firiî kıpısına ait dasında kendisi gibi tedavi gören kilidin mulâjı alınıp. özel bir a>ıah 75 lik, yeni hanımı ile ikamet editar yapılmışfır. Baskın bazırlıkları Kuruluş: Demir ve Çelik Sanayiinin, bir memleketin temel yor. bu şekilde tamamlandıktıın sonra, Hastaların biri gitti, biri geldi, sanayüni teşkil ettiği dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir. evvelki gece apartman, polis korhepsinde aynı zindelik, ve hepsinılonu altına alınmıştır. Böylece Karabükte mükemınel hir fabrika vardır; fakat bu, memleket de derece derec* aynı degisiklikvapılan âni baskınla. şebekenin ler. Saçı tamamen dökülmüş bir ilıtiyacını karşılanıaktan uzaktır. Diinyanın ileri gelen başı Cemil Güneş ile arkadaşları kadının şimdiki gür saçları, 50 yaSuat Basa. Yusuf Kutlu, Adnan otoritelerinden biri olan Kopper.» Co. Inc., yaptığı etüdler şında bitkin, perişan bir erkeğın Yalçıner, Süleymsn Selvi. Hugas normale avdet etmiç hali. sonunda, ikinci bir Demir ve Çelik sanayiinin çok verimli Manukyan, Harı Kıyar. Aydın SelDr. Aslan diyor ki: «Bu tedavi vi, Yavuz Selvi ve Ahmet T»kin bir iş olacağını kari bir raporla Hükümete bildirmiştir. sinir sistemi için fevkalâde netice in hep bir arada yakalanmaları veriyor, refleksler, gençlerdeki gimümkün olmuştur. Ayrıca bu şeHükiimetin de yaptıftı tetkikat sonıında E R E G L Î DEMİR ve bi artıyor. Kalb, intizama giriyor. bekenin basıp. Anadolu'da piyaşaHasUlar kısa zamanda, eğer yaşlaCELİK FABRlKALARI T.A.Ş. kurulmug buiunmaktadır. ya sürmeye hazırlandıkları 500 er rı ve hastalıkları pek fazla ilerleliralık sahte kâğıt paralar halinnıemişse zındeleşiyorlar. Ayrıca de, 5 milyon lira da bavullar içinKurucu Ortakiar: Amerikan Koppers Crubunu teşkil eden:; yaşlılığın neticesi olan atrofinin, de istif edilmiş halde ele geçirilkuruluğun önüne geçiyor. Kuru miştir. Bu paralann basım işinde Koppers Co. I n c ; Westinghou>;e Electric International Co. ve luğu ve atrofiyi önliyen (H3) vikullandıkları, el pedal baskı mataminidir». Bu sırada odaya ba Bla\v Knox Co. Şirketleri Türkiye îş Banka>ı A. Ş. kinası, pres makinası. merdane, şı bağh, beyaz gömlek giymiş yaşçesitli matbaa mürekkepleri, kıliAnkara Ticaret ve Sanayi Oda*ı Sümerbank Karabük lıca bir kadın geldi ve profesör Asşeler. ütü, numaratörler. kola, tutlan'a bir şeyler söyledi. Ben içimDemir ve Çelik lşletmelerinden müteşekkildir. kal. fırça vesair malzeme de buluden herhalde bir hastabakıcı olaııarak müsadere edimlistir. cak falân diye geçirirken, Prof. As lan'ın yardımcısı yine bir kadın oTesisler: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan, Karadeniz Türk polis tarihine geçecek olan lan Dr. C. Davit «Size tamştıra» hıı büyük çaptaki kalpazan şebesahilinde, Ereğlide. takribeo 3 milyon metre karelik muazzam yım, dedi. Dr. Galim. Bizim hsstakesi üç gruptan müteşekkil olup, ınızdır. Buraya geldiği zaman ira bir saba üzerinde kurulmaktadır. En modern bir fabrika plânı hepsinin ayrı ayn vazifelesi bulun zasını bile atamıyordu. Şimdi iyimaktadır. Birinci grup, para imave imalât usulleri kullanılması sayesinde Ereğli tesisleri, leşti, bize yardım ediyor, vitamin lind° fikir vermekte ve plânlar hazırlamaktadır. tkinci grup, paraAvrupa ve Asya Çelik Fabrikaları arasında kendi Devinin en lann basım isleriyle uğraşmakta güzeli ve en randımauh örneklerinden biri olacakur. Bu ve sahte paranın hakikisKıden fark edilmemesi için çalışmaktadır. Ütesislerde, şimdiye kadar ithal edilmekte olan levbalar.sıcak çüncü grup ise ki en mühim vave şoğuk haddelenmis saclar, bandlar, teneke levbalar gibi zife bunlara düşmektedir sahte paraların piyasaya sürüm işiyle yassı hadde nıarnulleri imal edilecektir. UasUrsfı 1 ıncı satıifede upraşacsktı. lumü, memleket ölçüsünde teessür Hâlen nezaret altına ahnan şeuyandıran bir kayıptır. Şirket hissedarlarına tanınan muafiyet ve imtiyazlar: bekenin yakalanışmda en büyük bir borç bılırım.» muvaffakıyet; iki ayrı re.ıkte baŞirketin kuruluş muameleleri. biluınum Noterlik harç ve Üiğer taraftan BasınYayın ve sılan şahte paraların henüz piyaTurızm Bakanı Cihat Baban şu besaya sürülm°miş olmasıdır. ücretlerinden muaf tutulmuştur. Şirketin, fabrika inşaatı için yanatı vermiştir: Alâeddin BtLGt « Hasan AliYücel'in ölümü ile ithal »edeceği her türlü teçbizat. malzeme. yedek parça ve memleket, bir sanat adamını, bir vardımcı tesisler, her çeşit vergi. rüsum ve Belediye harcından mütefekkirı ve raa4rıf camıası d« kendısine uzun yıllar hizmet etmış nıuaftır. Gelir ve Kurumlar vergi?i kanunlanndaki mükerrer Baştarafı 1 inci sahifede olan değerli bir uzvunu kaybettı. vergileııdirme hükmü bu jirkete tatbik edilmiyecekür. Yucel, enstitülerle, klâsik terciıolarak 160 milyon görülmektedir. meleriyle 7 yıl 7 ay ve 7 günlük Bütçenin denk olması için hangi vekâletı zamanında şahsıyetıni yoüardan ne gibi gelirler temin eHükiimetin yardımı ve sağlıyacağı kolaylıklar: Ereğli ınemlekete mal etmiş olan bir indilebileceğini Belediyenin idarecistndı. leri henüî tam bir karara bağlıtesi^lerinin memleketin demir ve karayollanna bağlanma*ı yamamışlardır. Aldıkları kararlar Hâl tercümesi temin olunacaktır. \ol. Liman. Demiryolu vesaire gibi inşaat arasmda yalnız LTiemurların maaş Posta, Telgraf müfettıslerînden •intibaklan ve Belediye gelirler ka masrafları tamamen Hükümet tarafından karşılanacaktır. ve malıye meoıurlarından Ali Rınunu üzerinde yapılacak ufak deza Beyin oğlu olan Hasan Ali Yüğişiklikler bulunmaktadır. Hükümet .Ereğli iimanının ıslahını ve işçiler için mesken cel, 1897 yılında Istanbulda doğMemurların maaş intibaklarının işini de deruhte edecektir. muştu. Büyük babası, Posta NaBelediyeye 5 milyon lira tazırlanndan Göreleli Hasan Ali sarruf sağlıyacağı ilgililerce ifade Efendi, dedesı ise Ertuğrul faciaedilmektedir. Fakat buna karşılık 7 Sene zarfında Şirket tamamen özel sermayenin sında boğulan gemi süvarisi kayBelediyede 2 bine yakın memur makam Ah Beydir. mall Olacaktır: Re«mi Sektör", sahibi bulunduğu hisse mağdur duruma düşecektir. MaTahsilinı Vefa Lisesı, Yüksek aşları bugüne kadar aldıklarının senetlerini, kuruluş tarihinden itibaren 7 sene zarfında hususi Muallim Mektebi ve Edebiyat Fayarısına kadar inebilecek memurkültesi Felsefe şubesinde tamamlar bulunmaktadır. Hayatlannı alsermaye sahiplerine satacaktır. ladıktan sonra öğretmenlik hayadıklan bu maaşlara göre ayarhyan tına atılmış; sırasiyle Izmir Mual memurlar geçen on senelik istiklim Mektebi. Kuleli Askerî Liserarsız devrin acısını çekeceklepsi, İstanbul Erjtek Lisesi ve Gal»dir. tasarayda edebivat ve felsefe oBelediye gelirler kanu/ıunda yaHİSSE SENETLERİNİ BANKALARDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ: kutmuştur pılacak yeni değîşikliklerle de bu eelirler arttırılaoaktır. Bundan da Ereğli Demir ve Ç^lik Fabrikalarının hamiline ve naraa rouharrer 1935 yılında İzmırden milletvekiBelediye 10 ilâ 15 milyon arası bir li seçilrniştir. 28 arahk 1938 de hısse senetlerını, 5 0 0 5.000 5 0 . 0 0 0 liralık kupürler halinde gelir bekle.nektedir. Milli Eğitim Bakanlığına getirilen Bankalardan temın edebilıısıniz."lzahname ve tştırak Taahhüdü" kıtaBütün bunların yanında BelediYücel, uzun yıllar bu görevi vubında ve broşörlerimizde mufassal bilgi mpvcuttur. Bn çok kazançlı yeyi 140 milyonu bulan müteahkufla ifa etmişti. VE ÇELtK FABR/KALAR! T A. Ş. hit ve istimlâk borçları beklemek imkândan istifade etmelerıni bütün vatandaşlanmıza tavsiye ederiz. Bu müddet zarfında. kitap hatedir. Bu sene yukarıdaki meblâlinde basılan bir çok eserlerinin ğın sadece 25 milvonunu ödiyebiM E M L E K E T İ M İ Z İ N EN BÜYÜK SANAYİ TEŞEBBÜSÜDÜR yanında muhtelif gazetelerde salecek. geri kalan kısmını Maliye yısız makaleler yayın.lamıştır. Bakanlığına bildirerek merkezden Uaun bir müddet gazetemizde de j ödenme yoluna sapacaktır 25 milys^iar yazan Yücel, son olarak Iş yon. tercihan fakir ve alacaklan BankasıniD neşriyatını idare etmeblâğ 10 bini geçmiyen vatanmekteydi. • daşlara dagıtılacaktır. profestolar yagıyor Ankara Notları Seçim kon.isyonui.da sistem üzerinde göriiş ayrılığı var Yılda 52 bin hektar orman sahası tahrip ediliyor Cezayir krizinde gelişme Yerli ve Yabancı Büyük Özel Müesseselerin Hükümet ile elele vererek giriştikleri büyük teşebbüs EREGLI DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. HİSSE SENETLERİ SATIŞA ÇIKARILDI Şirketin sermayesi 510 milyon liradır ve şimdilik 1 milyar 210 milyon lira Amerikan kredisi sağlanmıştır. Bu, Amerikanın hir başka memlekette girişilen bir endüstri projesinin finansömanı için bugüne kadar yaptığı en büyük ikrazdır. Hasan Âli Yücel dün vefat etti Şirket, sermaye hisselerine ilk 5 yıl zarfında %6 temettü garanti etmektedir. Şirket kurucuları, ödenmiş sermayenin % 30 nispetinde kâr sağlamasını mümkün kılacak bir fiat siyaseti takip edeeeklerdir. İstanbul Belediyesi Hisse Senetlerinin % 52'si Türk ve Amerikalı özel sermaye sahiplerine ayrılmıştır. EREĞLİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle