11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Şubat1961 CUMHURİYET DÜNYA IKTIBASLAR HÜBERIERİ öyle bir s«J Türkiyede yoktur. Acıdır ama Uakikat budur. «Memurt dediğımiz hayatıŞehir Tiyatrolarının genç dekoratörü Duygu nı ve maışetinı devlete ve ouun kadtrıne Dağlamı» olan adamın ısSağıroğlu, tâyin edildiği Erzincan'daki tikbalı daıma bir «endişe» den ibarettir. Onun ıçın «memur» çok köyüne gidi şini anlatıyor dela mevcut kanunî ve idarî mesnetlerden ayrı «arka» lar aramışRöportajı yapan: YASAR KEMAL tır. Bu kâb şahıs. kâb partı olIkinci Dünya Harbinden sonra, Nazi Partisinin Merkez binasında Duygu Sağıroğlu 1932 de doğdu. trenden ıniyor En güzel ütelini muştur. ele geçirilen vesikalar arasında. babası kaymakamdı. Babasıyla soruyoı Erzincanın tiabam Dir devlet raemuru>du. bundan iki sene evvel Birleşik birlikte memitketin birçok yerini Duygu diyoı ki: Hem de polıtika ile alakalı bir Amerika'da, Adolf Hitler imzalı dolaştı. İlkokulu Antalyada. Ba«Şu insanoğluna bak. en geri yerde değil tvkat .Nezaretıııüe.. bir kitabın müsveddeleri bulunnazda. Elmahda okudu. Sonra Ga köye gidiyor başına ne gelip ne Biz niç bir zaman varnı halımız mustu. Hitler'in «Kavgam» adlı latasaraya yazıldı. Orasını bitir gelmiyeceği belli değil. Erzinca ne olacak endiijesınden kurtulamakitabi'.iın zeylini teşkil eden bu dıktı. lstibdat devrinde o zamanın dikten sonra Teknik Üniversite nın en lüks otelini arıyor.» müsv?ddeler. Almanya'da kitnp Erzincan'ın en güzel otelinde o baksızlıklarına uğramış, ıstita etMimarlık Fakültesine gitti. Mimar Washington. 26 (R. AP a.a.) olan münasebetlerine ve NATO' ! lardır. bMine getirilmek üzeredir. mis. takip edilmiş, Mısırdakı harlık Fakültesini bitirdi bitirecek gece kalıyor kalmış, Bu kitabı yazdığı tarihte 29 ya Başkan Kennedv. büyükelçilik nun yalnız hür dünyanın heyeti u I Harriman bu konularda ve güderken dekorlaı vapmaya başladı İkincı gün kuıalar çekılıyor Duy deşine gidememiş.. Aç payesi ile olağanüstü murahhaslığa mumiyesi için değil fakat aynı za nün büyük politik meseleleri üzeş'rda olan müstakbel Führer, siyatemsillerinde guya Sosunga köyü iüşüyor. Duy «hizmetçi» siııden borç para alarak getirdiği eski New York Valisi W. manda Amerika için de güvenlik rinde Batılı devlet adamlanndan Dört günden beri şehrimizde bu Lisede zaten okul si görüş ve projelerini belirttiSi Averell Harriman'ı Batı Avrupa dekor yapıyordu İlkriekorunuKüguda bir sevinç ki. sormavın Şu gecinmiştı.. Meşrutiyette tensikaeserde ezcümle şöyle demektedir: başkentlerini ziyarete göndermek bakımından arzettiği ehemmiyete doğrudan doşruya ve ilk elden ma lunan İçişleri Bakanı Nâsır Zeytın çük Sahnede yaptı. Basarı kazan Sosunga adı ne güzel ad Böylp sü ta uğramıs tekrar iadeı ınemurioğlu dün saat 11 de uçakla Ankadikkati çekmekten hâlı kalmamis lumat alacaktır. yet etmiş. tırka karjaşalıkları ba«Fransa, Almanya'nın can düşma tedir. dı. Sonra Sehir Tiyatrolarına gec zel adlı bir köy duvmus deŞil Duy bama son demlerinde raya gitmiştir. dahi bir ıudır. Hayat sahasımn Rusyada gu Vay anasını. ne güzel ad ue' memuriyt't emniveti Bilindiği gıbı Bakan şehrimizde ti. onlara dekor vantı Sonra da Yarın yo!a keyulacak olan Harvermemışti. kazanılması lâzımdır. g Silâhtarağa sabota.iı ve Dr. Kırdar tanınmış. sevilmis. tutulan bir de Duygu zaten o kadaı korkıı. ürkün riman, Londra. Paris, Bonn ve RoÇocukluğumdan bu vaııa bir me Italya ile beraber, Almanyanı.i müt ma'yı ziyaret edecek, ileri gelen cenaze hâdisesi tahkikatı hakkın koratör oidu Mimarlık Fikülte tü içinde değil Kövün adı bu ka murun bir memur karısının ne çi9 siyle de ileisini ke=medi Bir gün dar güzel olmasa bile aldırma:dı tefiki olabilecek yegâne memle devlet adamlariyle, Amerikan H3da izahat almıştı. Bakanın bu hubi endiselerle sıkıntılarla hayatı Ama simdi içi düğün bavram kettir.» susta hazırladığı raporu bugün hü gelip. nasıl olsa bitirecekti. riciyesinin ifadesine göre «MüşteBu Sosunga ne yanlarda' Tercan zehir oldujunu göre göre büvüO zaman. Ingiltere'nin Almanya rek ilgiyi haiz konuları görüşecek», kümete vereceği soylenmektedu düm. Babam devletteki kırk küSon günlerde tam işi yolunda vöresine düser u ile ittifak edeceğini sanan Hitler Ingiliz, Fransız, Alman Italv: sur senelik hizmetinin mükâiatı Yıllardan beri çalışmasının ürün Balkan Paktı Genel şöyle devam etmektedir: «Eğer în devlet adamlarına Kennedy'nin Amerikanın Kongo'ya askerî Erzincanda bir posta memuru, olarak üç ayda bir kaç vüz lirahk bir müdahalede lerini yeni yeni almaya başlamış. Sosunga adını duyunca: fciitere, siyasi hedeflerin e sadık şahsi selâmlarını ulaştıracaktır. Sekreterliği, bu yıl bir tekaüt maaşından başka hiç Şimdiye kadarki çalısmaları varı kalırsa, Fransa ile Rusya düsmanbulunmayı tasarladığı ileri sürüldü Harıciye, bunun dışında. bu ziya«Tam yerine riüsmüşsün.» diyor. bir şeye sahıp olamadı. Ailemizin amatörce ları olacaktır, bunlara bir de Ame ret seyahatinin gayesi hakkında da Atina'da kalıyor «Onlar Ale\idtT » Yandın bu Ale bugün bir kaç vongası. babamYedek Subay Öeretmenlik işi çı vilerin içinde Yandın bittin arka dan degil. dısarıda is tutmus ve rika iltihak edecektir.» bilgi vermemıştir. Ankara 26 (Cumhurıvet Teleks) Leopoldvılle, 26 (A.P.) Lu kuvvetlerınde henuz kayda değer Bu kitabın ismi h^.iüz konmuş Beyaz Sarayın bir bıldırısınde : Bu yıl Atina'dan Belgrad'a kıyor Duygu da başvuruyor. Şu daş. Sana bir şey söyleyim de, bilâ velet vefat etmiş amcamızişgal ettikleri halde dejildir ve Hitler tarafından neşre «Mr. Harriman'ın Londra'da Başba luaburg'u kuvvetlerinden hıç bir J bir hareket görülmemektedır Mo nakli gereken Balkan Paktı Genel beden diyorlar ki. «git d P Fakül onu vap da hiç oimazsa. canını dandır. Ben bütün bu istikrarsız Mobutu butu'nun hazırlık yaptıâı ve Ludilmemiştir. Bunun başlıca sebebi, kan Macmillan. Paris'te Başkan lie mukavemet görmiyen Lumumbacı gördügüm icin Sekreterliği bu yıl da Atina'da teder^ iiişiğini kestigine dair bir kurtar Gidip dp odalarına oturdu memur havatını partinin parası bulunmaması idi. Gaulle, Bonn'da Şansölye Ade kuvvetler vollarına devam etmek mumba taraftarlannın kesıf bu kalacaktır. kâeıt getir.» ğun zaman. iistıinde oturdugun ha küçüktenberi devlet memuru ollunduğu Oriyantal ve Stanleyville A'man tarihi mütehassıslprı, ikin nauer ve Roma'da Başbakan Fan tedirler. Tam işleri volıında. Elinde bir lının. kiümin hir ucıınu içp dog mamava ahdetmi«ıtim. ömrümün Bu hususta Türkiye, Yunanistan şehirlerini ele geçirmek için hüci sebep olarak Hitler'in dost mil fani ile görüşmesı beklenilmekteLumumbaya sadık kuvvetlerden cuma geçeceği bildirilmekte ise de ve Yugoslavya mutabakata varmış de dekor var. Öğretmenliğe gidin ru kıvır Onlar. bundan anlarlar büyük bir kısmında bu ahde vefa letleri gücendirmek istememesini dir. Büyükelçi Harriman Paris'te 500 kişilik bir birlik Kasarde bir ; bunun ne dereceye kadar doğru ce işleri altüst olacak. Parası da ki, sen de onlardansın. Sana iyi gösterdim.. lardır. iken, NATO Konseyi Daimi Temsil nehir neşhir olan Port Francqui. i!°ri sürmektedirler. yok Kansını nereye bırakacak? bakarlar » olduğu kesin o!ar a k bilinememekSanılır ki devlet kapısı ıstikrarNitekim Hitler, kitabın bazı bö cileriyle de görüşmek ümidinde ye varmıstır Bıırası Leopoldville' tedir. Acaha gitmese mi? ; Duygu yutar mı bunları? Alevi lı bir maişet kapısıdır. Aslaâ! Odir.» denilmiştir. ]i Tilerir.de. .Tiıol azınlığı meselçden 500 km kadar uzaktadır DuFakülteve gidivor. llişiği olmadı lik hakkında az çok bir düşüncesi nun için çocuklarınızı daima buA.B.D. Koneova müdahale mi Mes'ut Onat dün rine bir hal çaresi buldujunu, ğına dsir bir kâgıt istiyor. ederek? Macmillan'ın nisanda Washing rumun birdenbire ciddiyet kazanvar Poz<a memııruyla alav edip susi tesebbüslerde ekmek parasıItalyaya, ittifak karsılıjrı olarak. ton'a gelip Kennedy ile görüşmesi ması üzerine Başkan Kasavubu Fakülteden divorlar ki: Accra. 26 (A.P ) Ghana hüküvetistirin. geçiyor Köyün Alevi olması da nı kazanacak şekilde toprağa verildi Tirol'ü düp°düz terketmeği düşü v kararlaştırılmış olup Harriman'ın ve Başvekil tleo pazar gününü meti partisinin gazetesi olan GhaHattâ onlara bir de yan zenaat • tstersen gitmiyebilirsin Fakü ha da çok hoşuna gidiyor tl" s ünü açıklamakt?dır. Dün vefatını teessürle bildırtoplantılar yaparak geçirmişlerdir. naian Times. Birleşik Devletlerin Londra'da Ingilız Başbakanı ile bu teyle ilişigin olduğuna dair sana Ama meraktan çatlıyacak. Ka öiretin. Günün «ünü vardır. Bidigimiz Tulga. Bingöl. HatunBuna mukabil diğer bazı tarih konuyu gözden geçirmesi beklenil Bunların B. Mılletlere bir protes Kon.ço'ya kuvveili bir askerî mükâğıt verebiliriz.» oglu ve Yücesoy ailelerinin bünat taksa da, kuş olsa da Sosunga riyle maişetini temin edemezse öto vererek Luluaburg'un altı saat dahalede bulunmavı tasarladığını ciler, bu eserin yayınlanmaması se mektedir. yilğü tsmet Onat'ın eşi Emekli Duygu ikirciklenivnr İşleri var. köyüne vanverse îçi içini yiyor. tekiyle havatını kazanır. içinde âsilerden temizlenmesini isi yazmıştır bebini büsbütün baska türlü izah * * * Harriman'm Paris'i ziyareti kenTopçu Albayı ve MiUI Reasüranf İşleri var ama. bu da bir ödev. ÖTercana doğru tirene biniyor. 1etmekte ve şöyle rîem»ktedirler: disine De Gaulle'ün Cezayir buh tiyecekleri tahmin edilmektedir. ; Burada büyük bir huzursuzluk ldare Meclisi Rcis Vekili Şn bitaraf adam.. devden kaçmak gibi olmaz mı? neceği istasyon Pekeriç istasyonu. hükümeti ' yaratan makaleve göre iyi niyet «Bu son derece kötü vazılmış bir ranı hakkındaki tasavvurlarını ilk Şu anda Leopoldville Bir korkudur sarmış bizi.. Parti Bir zaman bu ikircik cehennemin Yükünü tirenden rayların arasma MES'UT ONAT eserdir. Içindeki fikirlerin hiç elden öğrenmek fırsatı verecektir. âsilere karşı koyacak durumda gö ] ziyareti yapmak için Afrika suladün askerî merasimle Şişli Ca de dönüp duruyor. Bir de öğret atıveriyorlar. Yük ağır yük Ray mensubu dedik mi dizlerimizin rına gelmis bulunan be? A.B.D. birisi arasında bağlantı yoktur. Harriman'ın mart ayı ortalarında rülmemektedir. Öte yandan. General Mobutu harb gemisine «gerektiği takdirde menlici bir merak ediyor ki... Ka Iann arasından kaldırıp da Duygu bagı çözülüyor. çenelerimiz atımiinden kaldırılarak asri meHitler, ker.di kitabından keidisi Washington'a dönmesi beklenilmek zarlığa drfnedilmiştir. rısını kaymbabasının yanına bıra kendisi götüremez. Yük orada ka vor. Ne var yahu? bir müdahalede bulunmak üzere utanmıstır.» tedir. Ne olmuş? Adam sivasi kanaakıp. Fakülteyle ilişiği yok kâğıdı lakahyor Mesele Orada, istasyon hazır olmaları emri verilmiştir.» Dışişleri arşivinie muhafaza Diğer taraftan Baskan Kennedy' yapısının vanından iki tane genç tini meydana vurmuş. Bir partiye nı alıp doğru şubeye varıyor. edilen. Nazilere ait tönlarla evrak nin özel temsilcisi Harriman'ın BaGazete ayrıca Pentaeon'daki mu Rirmiş, iyi. k8tü hüviyeti, tutumu habirinden aldıS: haberlere göre. Diyorlar ki. orada Ridçceğin yer çıkıyor. yükü kaldırıp yapının ö malum ar^sınd^ bu müsveddeyi, iki sene tı Avrupa başkentlerine yapacağı Ta şu bitaraf. bağımsız nüne getiriyorlar. Duygu para ver Afrika işine silâhlı bir müdahale *"VP1 bi??at Alman tarihciler bııl ziyaretler ile ilgüi olarak Birleşik Erzincan... mek için elini cebine atacak. Deli nedir? Onu bir anlasak.. yapılabilmesi icin Amprikanın 90fl r i ' l ' r . Münich'teki C'iğdaş Tarih Amerika başkentindeki yetkili muDuygu gurba* görmiis. Her bir kanlıların yüzüne bakıyor. Para Bir Türkün memleket idaresine uçak ve 80.000 askere ihtiyaç olduF" c *'tüsüne yollamışlardır. Fakat şahitler bunun, yeni Amerikan Deşeylerini tamamlıyor Yatak yor alacak cinsten değil. Bir garibe yar dair va bir fikri vardır. va yokfiuna dair yapılVnış plânları var5'indiye kadar bunların kitarj ha mokrat îdaresinin Avrupalı müttegan, karyola.. Marangozluk âlet dım etmekten başka maksatları tur. Yoksa artık onun taraflı vedır. linde vayı.ılanmasına bir telif hak fiklerle olan münasebetlerine verleri. ilâçlar, bir insana. beş insa yok. ya tarafsız olması babis mevzuu kı meselesi eneel olmuştur. Söy diği ehemmiyetin bir delili olduğuna ne gerekse hepsini hepsini alı lendieine göre bu mesele şimdi bir nu ifade etmektedirler. Demokrat Pekeriç istasyonuna Sosunga kö olamaz.. >••••••••••••••••••••* yor. Denk yapıyor, biniyor ErzinVars» bn kanaatini ya izhar etbal sekline bağlandığı için, yakın tdarenin iktidara gelmesinden iti55 kilometre. Üç ay geçmesine rağmen can trenine. miştir, bir partiye girmiştir veya da. Adolf Hitler imzalı bir kitap baren bu idarede en ağır sorumluDuygu köyü hayallıyor.. bebek normal şekilde Acaba bizim köy. nasıl bir köy? bir partinin muhibbi olmuştur; ysyın piyasasna çıkmıs olacaktır. lukları taşıyan şahşiyetler, Birleşik «Ben çok köy gördüm. En iyi rengi ve kokusu bellidir. Yahut yaşıyor Şiirleri. destanları. masallar var (Franüiz Basınmdan) Amerika'nın Batılı müttefikleri ile 25x60 25x80 25x100 etmemistir.. mı? Ne yerler, ne içerler, np do köyle. en kötü köy arasında kıl bu kanaatini izhar ebatlarında derhal teslim Oshawa (Ontarıo). 26 (a.a.) Oskurlar. nerede yatarlar? Aga ve payı fark vardır bizim memleket Bunu da va korkudan izhar edete. Onun için bizim Sosunganın ne memiştir» ya zaman zaman defişik edilir. ha\va Hastahanesınde, tıp tarihintoprak ilişkileri nedir? mene bir köy olduğunu şimdiden, ve zıt kanaatlere varmış oldufcunde görülmemiş bir başarıya ulaşılErzincan treninde Erzincan üstü Pekeriç istasyonunda bile, onu gör dan. ANKARA TARlM mış ve vaktinden üç ay evvel done kitaplar okuyor. Tarihini. coğ meden biliyorum,» dıyor Duygu. ğan bir bebek, hastahanede üç ay Bu adamlar arasında tarafsız rafyasını, folklorunu, her bir şe Buna rağmen köyü görmek için hangisidir? Bana gösterir mişiniz? bakıldıktan sonra, tamamen norLTD. Ş.Tİ yini öğreniyor. Erzincanın dört bir sabırsızlık. bir merak... Bütün mal bir halde ailesine iade edilmiş Şu çizli din tasımaktan.. yüzde yüz köyü varmış. Onu da öğreni bedenini bir ateş gibi sarmış. Duy yüz kazançlı politika totosu oynatir. Galata, Necatıbey Cad. 159 Nümayişçiler Amerika'nın yor ya... Duygu kendisini hiç bir gu şimdiye kadar böyle bir duygu maktan kurtulmadıkça bizde rüşJoey Simeunovitch ismindeki beTelefon: 44 80 17 i* 11 60 şev öğrenmiş saymıyor. Küba siyasetini protesto yu hiç mi hiç tanımış değil. dü sivasi haram. Tarafsız dedifcibek, 26 ekimde dünyaya geldiği zaErzincanda, sisli bir sabahta. Cayırlı kazasının köyü Sosunga... miz bu son kateçori adamlarına ettiler man sadece 1 kilo 100 gram ağırlıBaşkentten en miihim Çayırlıyı dersen, çamur içinde, ye da rajbet ettikçe o «riisdü sivasi ğındaydı ve yaşama ihtimali çok Haber ni kaza olmus. bir kasabacık. yi çok bekleriz. zayıf görülmüştü. Derhal hastahaWashington, 26 (a.a.) Fidel Aman efendim.. ne dir bu renkÇayırhda Maarife gitti Duygu. nenin kreşine nakledilen bebek, üç Castro taraftarı 600 kadar AmerikaGitti ama. sabırsız. Maarifte ona siz koknsuz adamlara veya rengiay müddetle fevkalâde bir itina ile h ve Kübalı Amerikanın Küba sini, kokusunu belli etmekten kordediler ki : bakılmıştır. Bebeğin beslenmesinde büyük güçlüklerle karşılaşılmış yasetini protesto maksadiyle Be«Sızin Sosunganın öğretmeni bu kanlara karşı ragbet. *** ilk günlerde ancak iğne ile gıda yaz Saray etrafında bir yürüyüş rada.» Sivasi havatımızda çene silâh zerkedilebilmistir. Bir müddet son. yapmışlardır. Polis bu gösteriye Ne güzel Duygu hemen öğretme isimleri işitilmeye başladı. Ben sira, burun deliklerinden geçerek nezaret etmekle yetinmiştir. ni buldu. Öğretmen onu Sosunga Iâhın isrnini isitmevi sesini duyCastro aleyhtarı Kübalılardan mideye inen bir lâstik boru ile köylüleriyle tanıştırdı. Kahvede mava tercih ederim. beslenmeğe başlanan bebeğin kilo mü^şekkil küçük bir grup bir muoturup çay ıçtiler. Adalet partisinin lideri Gümüşkaybettiği görülmüştür. Filhakika kabil nümayis tertiplemiş olduğu Sonra yola düştüler. Bindikleri paladır; «Remz» i de bir kılıç.. küçük Joey'in ağırlığı 810 grama halde hiçbir hâdise çıkmamıştır. ciptir. Sekiz ki.şi doluşmuşlardır. simdiki hükümetin Maarif ve Çadüşmüş, bunun üzerine kendisine Birde Duygunun zırıltı yükü. Bu lısma Bakanı da «Tahtakılıç».. kan verilmeğe başlanmıştır. BunOperatör Crolog l)r. cip bu yükü, bu yollarda nasıl çedan sonra bebeğin durumu iyiye tkinci Meşrutiyetin toy caSında ker? Duygu şaşırıyor ya, çekiyor TürkİTede silâh îsimli bir sfirü padoğru girmiş ve ilk defa 21 ocakta işte. normal bir şekilde biberonla mama zete çıkmıstı.. Bu silâh anma ihalmaya başlamıştır. Küçük Joey Korkunç bir kar uçsuz bucaksız tivacı nereden selir insana? diye tdrar Volları ve Tenasül şimdi 2.610 gram gelmektedir, doklığı. Erzinean ovası kalaylı bir si düşünöyonım.. kendime verdiŞim Hastalıkları Mütehassısı torlar sağlık durumunu mükemmel cevaptan ürkfivorum. niye benzer Galatasaray, Suterazi SoK bulduklarından, kendisini ailesine Oyuncakçı dükkânlarmdaki top, Manzara kardan. uçsuz bucakNo 12 Uğur Apt Tel: 44 14 3b iade etmislerdir. sız, sonsuz bir ovadan, bir de ıs tank. tüfek. tabancalar acaba hisııhktan, boşluktan ibaret. Tâ git, ze bir harb alışkanlıgı mı. voksa güneşin doğduğu yere, bir yumruk insandaki dlâhlanma iMHhasının I L AN kadar oraya kara bir leke yapış zararsızca tatmini neticesini mi Bankamız Ana Sözleşmesinin 45 inci Maddesi mucibince Hisverir? Pedagoelar düşünsün.. ben tır. Buradan gözükmezse... sedarlar Senelik Âdi Umumi Hey'et toplantısı 16. mart. 1961 Duygunun içi içini yiyor. Yol silâhı sevmem.. perşembe günü saat 16 da istanbul Yenipostahane Caddesi Cağaloğlunda, İş Hanı, Otel, Matbaa ve Özel Okula elverişli gidiyor gidiyor, bitmiyor da bitBir «nükte. kitabında su tarifi 70 72 numarada Merkez Binamızda yapılacaktır. Bu toplanmiyor. Bitmiyor da... 333 M2 emsalsiz imar durun.lu arsa. okudumtıya iştirak edecek Ortaklarımızın kendilerini Banka Ana SözSaatler geçiyor, yıllar geçiyor, İRFAN BİLİK. LâleU Ordu Cad. 218 Tel: 22 63 09 44 76 74 Kfırk, hayvanını değistiren altlarındaki cip soluyor, hamur pöstekidir. leşmesinin 51 inci Maddesi gereğince diğer ortaklardan veya Ticaret Kanunu ile esas mukavelemız hükümlerine uyularak danıyor, yol bitmiyor. İttihat Değirmencilik Türk Anonim Şirketi Hissedarlar l'mumi Bundan bir kaç «tedaî = Çağıdışarıdan tâyin edecekleri bir Vekil ile Temsil ettirmek isreDuygunun sabırsızlığını herkes rışım» yapabiliriz. Hey'eti 1961 senesi Martının 16 ncı Perşembe günü, saat 11 de dikleri takdirde verecekleri Vekâletname örneğiııi Bankamız çakmış. Ona bakıp gülümsüyorlar. tktiaar, sahibini desistiren •«• Şirket merkezinin bulunduğu yer Galata, Ömer Abit Hamnda. Merkez veya Şubelerinden «edarik etmeleri ve hâmiline muDuygu sabırsız duygular ıçindey tnraktır. (Oturak frenkce şiese birinci katta, 11 ilâ 15 numaralı yazıhanelerde, aşağıdaki ruzken. bir de bakıyor, güm d\y. kö mukahiiidir. Oturulacak ver deharrer Hisse Senetleri sahiplerinin Hisse Senetlerini toplantı nameyi müzakere etmek üzere âdiyen toplantıya dâvet olunur. yün içine düşmüş. Göktei düşmüş mektir>. Umumi Hey'et toplantısına iştirak etmek istiyen Hissedargününden en geç bir hafta önce Bankamız Merkezine tevdi gibi düşmüş. Afallıyor. Bitaraf. fikrini ilann hâmıl oldukları hisseleri en geç 8 Mart 1961 tarihine kaederek giriş kartı almaları rica olunur. dar Şirketımiz merkezine yatırmaları lüzumu hatırlatılır İlk bakısta, bir tek şey gözükü rin fırcat hekliven korkaktır. Türk Ticaret Kanununun 362 nci maddesi mucibince ŞirkeBilânço. Kâr ve Zarar Hesabı ve ldare Meclisi ve Murakıp Partizan. vatanı kendi cifV yor. ak badanah okul. Başkaca, timızin 1960 yılına ait Kâr ve Zarar hesabı ile, Bilânço, yıllık toprak nerede başlıyor, kö"yün ev Iİ7İ. sivasî tıasmım ciftliçi elinden lar raporlarının 1 Mart. 1961 gününden itibaren Bankamız Mer rapor ve murakıp raporunun toplantı tarihinden 15 gün evvel, leri nerede başhyor, nerede biti aimava eelm'<î eskiya sayan eörü kez ve Şubelerinde sayın hissedarlarımızin tetkiklerine âmadönm'îs sanıklardır. Galata, Ömer Abit Hanındaki Şirket merkezinde Hissedarların yor, kestiremiyorsun. de bulundurulacağı arz olunur. Garete. pek az günes yüzü tetkikına âmade bulunduğu Sayın Hissedarlara bildirilir. Köy görmüş ya Duygu, biliyor eörebilen bir yumnsak ıklim bitR UZ NAME : ya, aşağı yukarı bütün köyler bi kisidir. 1 1960 senesi muamelâtına dair ldare Meclisi raporunun. BiGÜNDEM: ribirine benzer, diyor ya Duygu, Gazeteci. in canbazının başka lânço ve Kâr ve Zarar he sabının okunması, öyleyse al sana Duygu. Böylesini bir «Hevim» idir. 2 Murakıp raptfrunun okunması, görmüşlüğünüz var mıdır köyün. Idar Meclisi 1 1960 senesi hesap ve muamelelerine dair Kalem. ucu kendine çevril3 ldare Meclisi âzalarının ve murakıpların ibrası, Duygu kardeş? mis bir sivridir. O elinde iken diiş ve Murakıplar Raporlarının okunması. i Temettüün tevzii hakkında karar, Duygu kardeş, gözleri faltaşı gi iTif™«e fli'.irat lâzımdır. Vesaire 5 Müdde'leri biten tdare Mecîisi âzaları yerine yenilerinin se2 1960 yılı Bilânçosu ile Kâr ve Zarar Hesabımn tetkıki bi açılmış. köyün ortasında kala vesaire. çılmesi. B. FELEK ve Kâr hakkında karar ittihazı ve İdare Meclisi ile Mu f kalmış. 6 îdare Meclisi âzalarına verilecek huzur haklarının tesbiti, 7 1961 senesi ıçin murakıp ve yedek murakıp tâyini ve ücrakıpların ibrası, ^7 retlerinin tesbiti. 3 Sene içinde inhflâl eden âzalık için geçici olarak yapı8 İdare Meclisi âzalarının Şirketle ticari muamele yapmalarına ve Şirketin mevzuuna giren işleri yapmalarına melan seçimin tasvibi, ) zuniyet verilmesi hakkında karar. 4 İdare Meclisi âzahkları ile iki murakıp için seçim yapıl t lTTtHAT DEGtRMENCtLÎK T. A. Ş. * tDARE MECLtSt Hitler'in yeni bir eseri Harimanın Hvzupada grapacağı temaslara büyük önem vetiliyoz M.B.K. Basın Irtibat Bürosu Sekreteri NATO'ya gidiyor Ankara 26 (Cumhuriyet Teleks) Millî Birlik Komitesi Basın İrtibat Bürosu Sekreterlerinden Yavuz Karaözbek NATO Ge.ıçlik Teş kilâtındakı gör»vine başlamak üzere bugün vazifesinden ayrılmı.ştır. Yavuz Karaözbek. NATO Teşkilâtında görev almak için bundan bir müddet evvel açılan imtihana girmiş ve 9 namzet arasında birinci gelmiştir. Karaözbek'in yerine gazeteci arkadaşlarımızdan Kemal Bağlum getirilmiştir. Karaözbek'i.ı ayrılışı münasebetiyle bugün Komıte Basın Sözcüsü Kurmay Albay Baha Vefa Karatay bir konuşma yapmış v ba>arılar dilemistir. İstanbul çocuğunun gözüyle Anadolu köyleri: 10 Sogunsa köyünde bir dekoratör! Hddı'se/er flresınde Memurun istikbali Başkan Kennedy'nin özel temsilcisi, Macmillan, De Gaulle, Adenauer ve Fanfaniden günün politik meseleleri hakkında ilk elden bilgi alacak İçişleri Bakanı Ankara'ya döndü Lumumba taraftan askerler Leopoldville e yaklaşıyor Vaktinden 3 ay evvel doğan bebek AKI S Beyaz Saray önünde Castro lehinde nümayişler Degirmen Vasleri Kemal Çağlar DOĞUBANKİ T. A. Ş. İ İdare Meclisinden; İttihat Değirmencilik Türk Anonim Şirketinden: Satılık Şahane A R S A İttihat Değirmencilik Türk Anonim Şirketinden: 29 Mart 1955 tarihinde yapılan Şirketimizin alelâde içtimanda ittihaz olunan karara pay sahiplerinden birinin vaki itiraz ve dâvası üzerine verilen hüküm neticesinde, Umumi Hey'et ^ararımn feshine binaen, Şirketin fevkalâde olarak toplantıya çağırılmasına ve hükme konu olan hâdiselerin tetkikına zaruret hasıl olmuştur. Bu itibarla Ticaret Kanunu hükümlerine tevfikan 1961 senesi Martının 16 ncı Perşembe günü, saat 11.30 da Şirketimizin merkezi olan Ömer Abit Hanındaki yazıhanesinde fevkalâde toplantıva karar verilmiş bulunduğundan. pay sahiplerinın 8 Mart tarihine kadar hâmil oldukları hisse senetlerini Şirket merkezine tevdi ederek toplantı gününde ha^ır bulunmaları rica olunur. R U Z N A IH E : 1 1955 yılı içinde İdare Meclisi âzalarına verilen kâr hissesinin ve bunun umumi kârdan tenzili halinde bakıyenin tâyini, 2 Fabrikada yapılan ıslâhat için aynlan paranın mukavele hükümleri bakımından yeniden gözden geçirilerek hissedarlara tevzii icap edip etmediğinin tetkikı. İTTfHAT DEGİRMENCtLtK T. A. Ş. İDARE MECLÎSt Yukarki şekilde insan aldanarak a ve b çizgilerini ayrı uzunlukta zannedebilir. Aynı görüş hatasına her tableti ASPİRİN sanarak da düşülebilir. Aldanmamak için ASPİRİN tabletlerindeki alâmeti farika unutulmamalıdır. i Azot Sanayii T.A.Ş. den 5 İdare Meclisi Âzaları ile Murakıpların ücretlerimn tâyini. i t i i Kireçtaşı Alınacaktır: MAYONEZ YUMURTA HUIÂSASI • ZEVHNY4ĞI HAROAt. SİfiKE • I İ M O N V£ Şirketimiz Kütahya Tesislerinue Kullanılmak üzere 10.000. 15.000 ton 025 m/m eb'adında kırılmış kireç taşı alınacaktır. Bu işe ait şartnameler Anka ra'da Hürriyet meydanı ZiyaGökalp Caddesi İskur Handaki merkezimizle Istanbul'da Per f sambepazarı Kürekçiler Caddesi Evranos Handaki Büromuzdan veya Kütahya Şantiye ve Mnntai Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir. 31 mart 1961 tarihine kadar opsiyonlu tekliflerin en geç 15 mart 1961 günü akşamına kadar Şirketimiz merkezinde bulunacak şekilde gönderilmesi lâzımdır. Şirketimiz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamak (9072) ta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir. T TÜRKİYE SİGORTA PRODÜKTORLERI CEMİYETİNDEN : Eleman Alınaeak Bir fabrikada sanayi işletme işlerinde yetiştirilmek üzere lıse mezunu genç bir eleman alınacaktır. Yabancı dil bilen ve askerliğini yapmış olanlar tercih edilecektir. İsteUilerin (Posta Kutusu 684 İstanbul) adresine bir mektupla müracaat etmeleri. Senelik kongremiz 2 marl 1961 perşembe günü saat 10.00 o Ticaret Odası toplantı salonunda yapılacaktır. Sayın âzalarımızın teşriflerini rica ederiz. İDARE HEYETİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle