19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOKf Kesunb Komaa 324 B A ^ b A S I N I M U Ü N A H I CLMHURHET Ç«en . VVfcS SAYOL Çevıren s Mazhaı KLN'l ClMHlKlUrin edebl lefrikMl: 27 Şubat1961 10.KOY F/HtlK BAYhURT Karanlık ıvıce kov ulaşıvordu Çok yakından Gulşene Hemen Bohçasını avludakı odunların a sırtın başından gıbı gelen bır ısBırakıverdı her şevı. rasına saKİamı^tı Agır dıve nır lık daha 1 şev almamıştı kı Alsa bıle bır Ellen bulaşık kaldı Ellerını onul bohçavla ne olurdu' Yatak ısterdl, cegıne sıldl önulceğmı merdıvevorgan isterdı Kap kdı.ak ist»rdı nın baş na attı Çabucak avluva Kılım keçe ısterdı Bır ma^aaın ındı Odunların araMndan bohçabı'e joklugu çekılmez Yok ulda sını aldı Kapıvı u«ulca aralavm ğuna gore bırez para olsa eln'le di'an çıktı Koştu' Kapıvı kapadı On uç lıra orak gunlugu var ku mı1 kapamadı m ı ' Bılmeden koşşagında Sonunu Demırcı Ustisı tu üçuncu slık çalmdı rnı çalmduşunsundu «(Sakar bakar «ma madı nı' duvmadı Sırta vukarı, 1 ne sakar Oturduğu verde otu ınu sekılerder «ekılerden dosdoğru . vor da oır suru ış çıkarıyor Ge ko«tu Yureğı eum gum vuruvor•h celerde karı kjçınvor Şımdı bır du [ • k ^ırtın başından eeln»"tı Mos\o Joramıe bu sozlerı ısıtınce hakıme Hakım cevap verdı «Karınız Ravraordedur Fakat Joramıe buna ınanmak ıstemıyordu Ne demek ıstıv orsunuz' Anlatavnı suru de vol \uru' Nereve gıderız Varıp orda duracaktı Bırrien dızşovle bır baktı Duvduklanna ınanmak ıstemı V.alnız bu kadın îtalvada bır se\ahat esn o sında • Ben karımla arkadaşını îtalvada gormustum deYamanın Ravmonde evh ıdl Kocası boşanmavı reddettı bız' Bıldıgı kovler bıldıgı °vler lerı tıtrempje başlafiı yordu Karısı ıkı kocalı mı ıdı' Bu nasıl olurdu n en arkadası Ce^arıneın ismını aimıştı Kor.ta dı Napolıde olmuş olanın Ravmonde oldugunu vuzunde iurakaldı övle hızlı «oğınden hakıkı huvnetıvle sızınle evlenmesıne var mı acabola Hazn uç kurusu O zaman hakım bankere her şevı anlattı Rav gore Ravmonde arkadaşınm olumunden i'tıfade bıhvorum Olabıhr Demek oluvor kı Rav luvordu kı' Bohçavı goâ^unun usımkan voktu ^man Yarabbı bu ne muthış varsa oturur bır ev duzerız £A tune bastırdı Yıkılacaktı monde un nasıl kocasını alaathğını sovlevınce ıle huvıvetını degıştırmı» ve bundan «onra ken monde daha arkadaşı olmeden sıze goz ko\muş Yere e\ Dana^ı var Ravmonde ıhtıvar Moıırıl den once ışlık dıve davatır belkı coktu Joramıe Cdnım Rav monde u tanıjorum Ben o d'nı Ce«arıne olarak tanıtmıştır ve onun ıçm ısmını degıstırnrm lon n evlat edındığı kızın da anne< dır nunla evlenmedım kı dedı Yoksa bır okula varıp oğretmen ( \rkası var) «Gulşen » mı durur' Amaaaan ogretmen olonun sesı' sun demırcı olsun ıkı gozlu bır Fısıltı gıbı Tamam 7 evımız oljr ya Isıcak sobaaıızı Onun ama nasıl karsı'ık verecek «Gız Gulşeen » >akarız Tenekev ı kupu sular ıle Doğruldu Usul usul yurumeğe doldurup davarız Suları ısıtuız başlariı Adırrlarını guçlukle atıŞeherlere gozel kokulu sabunlar vordu îsmarlarız Hafta bır demed"n j «Ses ver s z' » kanırız Ehmız a^agımLz mıs ko Se*ı ne vapacaktı acabola' Ses kar temızlık kokar Evın ıçınde verebılse «tkı ^dım ın de kolum toz auman ev leştırme>ız Ben len dan tut gav jr mu olursun'» dıve ij korkar Her kalayeı geldıgınde cektı kapları kalajlatırız Maden ıcakYurudu Yanına v akla^tığını anIdiı da »Imaz Goçmeler gıtm» ler lav'nca «geldım » dedı Usulca . de olmaz Ücaklarda adam kalrıj«Ver elını » Karanlıkta u«talar ülmaz Dogan çocuklarım>/a nın ell Goğsunden bohçavı aldı. bajramlık pabbalar alır onlukler Bılegınden tuttu Çekıyordu Cumhurıvet Gazetesı \ azı îslerı r dır Bu ı<;e heves'ılenn savısı dıkerız Kar gıbı urbalar Âlimler, patatesleri kobalt bombasına tutagızın Korkuları oldufu aibı duruvorMudurluğune ne kadar da çokmuş' Butun ne saçını orer oglanın perçemını Ke du Yerde mı gokte "ni eıttıSınt 1 rak, uzun zaman muhafaza etmeyi umuyorlar Gazetenızın 29 aralık 1960 tarıh sele eskı Demokrat Partınm mı »er sd arız Sofalar çıçek ıçınde bılmıvordu Bu herıf de ne kadar orulur hızlı çekertnış ınsan ' Çekmıvor, lı nushaınm Okuv, ucularla Başba rasına konmak Boj le hazıra kon SarmaMkUı pencerelere 1 şa sutununrid Bunlar hala ulu mak boyle lupçuluk olur m u ' Bır de telıfon çıçegı orta yere surukluvordu Dunva nufusunun uçte bın >ete den 4 o kere daha uzun bır sure Programını halka tanıtmadan ça Naneler karanfıller Tavuklann vorlar m ı ' bdşlığı altında ıntışar «Ne vana gıdıvoruz bııız'> Soluk cek kadar yıjecek bulamaz, yarı taptaze saklayabılmışlerdır Atom eden v azı dolavı^ıv le keyfıvetın lışmaSa başlavıp muspet bır fıkır »arıca sarıca cıvcıv çıkarır Gır soluea aç vasaıken her vıl mılvarlarca yı j şuaına tutulan kavsı, çılek, doaşa^ıda gosterıldıgı u/ere tavzıhı vermeden derrokrası terblvesının mızı kafalı huluçlerın olur Ava Usta da urpeıdı «\e vana'» yecek maddeM çuruvor j a da yok matesler ne vıtamınlennden, ne temsılcısı oldugunu ıspat etmeden maraklı olursa kınalı kınalı çıl Ortakovden vand degıl elbet Tone luzum hâsıl olmustur edılıvor p de beslejıcı hassalarından hıç bır Bırecık kazasına baglı Tılmusa halktan nası) ov ıstenebılır' Gprı lıce keklıkler vurur gelır Keklık palçam ın orda n g çıp Yoruk me1 XX juzjılın muamması atom sey kaybetmemışlerdır. kovu mer'asına kov halkından Sa de bıraktıgımız rjı vılin me"nle lerı haşlar sularınd çorba yapa zarına Oradan Ortakovun bey belkı de bunu onhvecek çuruyup Kurtınınden, Ingılızlerse bu usu'ie vumurta dın Avdın Mıftah Avdın ve M ketım'zın bunvesınde vapt gı tah rız Sarı bulaurıın pılavını bışı tarlalan 1 ıçmden atıian jıveyceklerın muhafazası parazıtlennı yoketmışlerdır 1 gece bovunca, rız Bulgur ıçıne nohutlar borul Guroluğa Evet Ah Avdın ın tecavuz ettıklerın rıhatı daha unutmadık mumkun olacak Amenka da buceler salarız Kten acıkır gelır sa Guroluğj kadar vurumell Ötevuz Fakat ılım adamlan bu konuda den baJmle mezkur kov muh'ınun bır çok tecrubelen japıldı çok ıhtıvatlı dav ranmaktadırlar r Havdır Korkmaz'm 26'10/lO60 «Ya istimlâk, ya da tami rı vagın ıçıne vumurtalar kırarız dp o anm duzunie kıvamet kadar Hatta gonulîuler atom şualarına Atom etkıleri daha kesın olarak Gurolukta bır gunduz Ü^tııne Karabıber serperız Ezel kovler tarıhınde kavmakamlığa vakı mu tutulmuş sebze ve meyvalardan bıhnmıjor rine müsaade edilsin !» bahar va? avları taze soganlar dınlpııp dagı a«malı Evet ovaçunku Tecrubelerın racaatı uzerıne vapılan tahkıkat yedıler Bjgune kadar kendıl«rı hangı ^artlara uvacagı sıkı s kı ta hep voksulluk voksılluk voksul nın duzu Alcacık alcacık teppler netıcesmde adı geçenlerın kov 1 • Oku\ uculaı la Başbaşa» sutu ne bır şejcık olmadı Daracık vadıer Ethşer altm'<iar yın ve kontrol edılmektedır merasına tecavu? ettıklerı anlaşıl numuzda çıkan bu konu ıle ılgıh luk çekmevız Denırcıhk pırlı evh ufak kovler Kımısı saz dqnMevvalar taptaze ksldı I Bu yakınlarda patateslerın uzezenat' Hazretı Davııt'an kalma' mn oîdugundan tecavuzlen men vazı uzerıne t'tanbul Beledıjesı lı kımısı toprak kıml>:ı çavdar, Bu konu uzennde Avrupada da nnde denemeler v apılacaktır îlım edılmekle beraber haklarmda ce Neşrıvat MtıdurluSunden aşaSıda O kazanır sen de ond bakarsın kavcar ortulu Gubrelıklerde hoçeşıtlı ınceleme ve denemeler va adamlan patatesın omrunu en az Havlusunun arasma gul laprakla zai tahkıkat vapılmak uzere ma kı vazı alınm ştır Komlekh, pılmaktadır Fransa da, Lıjon ıkı yıla çıkarmak umudundadır rı kovarsan Gonlunu eonlunu rozlar esınır Yamalı hallı C SavrlıÇına tevdı edılmışşanka^ız çocuklar Bırdırbır ovnar. «Bahıs konusu Ortakov Mecı v ukseltır«ın ) şehrınde atom şuaları ıle pata lar » lerdır Yalın avaklarıvla vırtık donlarıydı\e camıı cıvarındakı ev veşıl teslerın fılızleşıp çurume surelerı Bundan başka şarabın da atom la makasla ke«ılmı« sacları çısahada olsa dahı tamır edılmı Urfa \alisi nı 4, 5 nıısh uzatmav a muvaffak şuaı vasıtciMvle eskıt lebıleı.egı Bır ıslık' tkırcıklı tıtre^ dura banlı elleri vuzlprule ısılak c"Necdet Yalçın vecektır dı\e kanunı bır muevvıde dura vavaşça ınce k > ıslığı olmuşlardır Mevvaları bugunkun u vılları beklemeden vıllanmış şa Ugıır vok*ur Imar Kanununun 33 uncu gıbı ınce ınsan n ıçını bn hoooş kurca çukurca eo7İenvle rap elde edılebılecegı de anlaşıl On yılhk ıstırabır Tiaddesıne gore esa^lı tadılat \a eden bır ıshk 1 Yoksa vanlış mı tutıın knvlerıi hınne varmalnız Yukarıdakı resmı bır orman vangınını makınesı ıle tesbıte gıden «Yola evı dav an Gıılsen hanım' mış bulunuvor Ama, bu sun ı jıl pılama;' \ncak mezkur ver Me duvdu' I'lık vaz ağustos vfh gı1 biricik tesellisi Bır gun, lanma ıçın kaç radvasvon unıtesı bır fotoğrafçı çekmıştır Cayır cayır vanan ormanı kaplavan aİPvlerden cıdıve camıı cıvannda hangı so bı verlere vavıldı geldı Gunde Benımle kaçması değıl kı gun gıderi7 Bakalım onumu^e ne ıhtıvaç oldugu daha bılınmı canını mucıze kabılınden kurtaran bu tavşancık her şevını, hatta o kakta oldugu pafta ada par'Pİ kalmıs gul vapragı gıbı hTfıf Izmırde Zekı Altan Yaz neresı çıkar"1 "•cn evı yorur musun' vor yumuşacık beyaz tuylermı dahı yangında kaybetmıştı Son haftanın memleket havadıs veva kapı numaraM bıldırılmedı varla yok arası bır ıslık Yal?n ğınden kesın dur ımıın tavın edıl mı eerçek mı' Ca'mdı mı vok«a Şu da&ı asacagız Guroluk dıvorlar, lerı ıçınde en ılgı çekenı venı Ortakoy un usttınde çamlık sevpartılerın kuruluşuna aıt olanla mesı mumkun olamamıştır çalındı gıbı mı geldı' rek seyrek ağaçlık bır ver var, gun doğmadan oravı tutacağız Çobanın çoluğun gormıvecegı, oduncunun agaççının bılmıveceğı bır tenhaca erde duracaSız Sırava vurup uvDunyanın her yerınde giyecek kumuzu uvuvacağız Akşamıle gededığınız şey bır meseledır Her ne yollara' Dagın ote vuzu, sonu «Onu seviyorsunuz, kabul, ama sevginizi göstermenin en güzel, kazancın onemlı bır payı ona avbulunmaz Dınner toprağı 1 Ovanın rılacaktır Bu kazanç, bızdekı gıbı en uygun yolunu bildiğinizden emin misiniz?» duzunde koyler1 Kovler koyler genel olarak darsa, yandınız «Ucuz kovler' Yolumuz budur, Gulşen ve pratık» Halkın, ınsan toplumhanım » larının ozledığı bu hep 1961 yılı Evlılık ha>atınızda ufak tefek cuk gıbı davranırlar Sozlerı, ko | ğı ve dusundugu şev o dakıkada Sol bıleğınden tutmuştu Kocabu ozleme ılk cevabı getırdı Ka aksakhklar, tatsızlıklar varsa ona rumaları o çeşıttır '»90 sızın zannettığınız şey degılman sert ellen sıkıyordu Gulşen ğıt elbıse Kağıt deyıp de dudak bır kere de şu açıdan bakınız Sıkı gıyın, usursun ha' dır ölçulu agır başlı, bazan da erlıvordu Tas kaja demnorlar, bukmevınız Zarıflık konusu unu Acaba eşınıze sevgınızı gosterme Yemekten sonra hemen gaze vol rnudur değıl mıdır, bılmeden tulmamıs Bıçımler kusursuz But nın en guzel yolunu bılıvor, o yol telerı elıne almasana 1 Ne olur o sıkıcı ış havası ıçınde sesınız ne ka dar tatlı sozlerınız ne denlı ıçten gıdıyorlardı. çe derdı de dayanıktan fazla ucuz da mı vuruyorsunuz' Yoksa tam mıden' olsa hoş kaçmavabıhr Ah' Uzagı lukla çozuluyor Kâğıt elbıse o ka tersı m ı ' (Arkası var) Dur bakajım sen bugun pek gosteren bır avna olsa da eşınızın dar ucuz kı, bırkaç kere gıyıp acıSevmek yetmez Sevgısını oyle sararmışsın kımbıhr ne halde oldugunu goremadan atacak ınsan Şıddeth yağ gostermelı kı, mesut etsın SandıAvnı yanhşhğa kocalar da duşer bılsenız murlarda gıvmedıkçe ısınızı mu ğınızdan çok daha onemlıdır bu •k Ikıde bır «Benım gıbısı bulun kemmel gorecek Ne yıkama ne Evlılık havatına bır goz atalım Aşkta koruma esırgeme de vardır ama onu bovle gosterırsenız eşınız maz Vallahı pıvango çıktı sana'» temızletme, ne de utu derdı ola vanh'Uar hemen gorunecektır çocuk yerıne konulmaktan sıkılır, şakasını da bırakmız Her tekrarlacak Bundan ıyısı can sağlığı •jc Bazı kadınlar kocalarına ço incınır nısta bıraz daha tatsızlastığma saISTANBUL •k Bu gece horladın durdun vısız ornek bulunabılır 7 27 Açıhş ve program 7 30 tkı Doktora gorunsen e şekenm Bur • Evde karınızı (ya da kocanızı) marş 7 35 Karışık «îabah muzığı nunda et var muhakkak senın rasgele bır şej le ovalanır gorunce 8 00 Haberler 8 15 Saz eserlen Belkı horlamıştır, belkı burnui »arıpsemejınız Hemen kendınuı 8 30 Plak dolabından 9 00 Kuda et de vardır ama bır ınsanır latırlatmalara da kalkısmavımz çuk sabah konserı (P Çajkovskl kusurunu vuzune çarpmavı hoş go Bır bılmece çozmek gelısı guzel Romeo ve Julyet fantazı uverturebılır mısınız7 Sabah sabah bunu bır dıkış dıkmek bır dergı karısru») 9 20 Şarkılar 9 40 Rıtm değıl, tatlı şejlerı hatırlatır da ara tırmak sıze o dakıkada boş manave melodı 10 00 Kapanış da bu konuva dokunursanız çok sız gıbı gorunebılır ama onun 11 57 Açıhş ve program 12,00 daha psıkolojıve uvgun davranmış «hurrıyet» ıdır Bırakmız tatsın kı marş 12 05 Yemek muzıgı olursunuz 2 30 Şarkılar (Zekı Muren) 13 00 Karşınızdakı ınsana sızın kusur Lucho ve Mıgel Amador 1315 larınızı aravıp bulma arzusunu a Haberler 13 30 Şarküar (Tulun şılamazsımz KARANFİL Korman) 14 00 Pazartesı konserı ir Hele o telefon konusmaları ÇtÜKKÖKLO Beethoven «Leonore uverturu», F Erkekler bu hatav a daha az duser Rulman (G. tarife No. 84. 62) transferChopın «Pıvano konçertosu» J. . fstıyın*: Bmltlsiz ler Çunku vakıtlerı daha dardır Hajdn «95 Senfonı») 15 10 Şarkıleri I. C. A. yolu ile yapılacağı cıhette Kadmlarsa sık sık Ha>dı bır tele ' Bçoçür ^indtrilir ar ve turkuler 15 40 Salon orfon «Ne vapıvorsun canım' AkAdrçs: Jaıcu ÇiHliği Amerikadan ithali zaruretı karşısında kestralarmdan muzık 16 00 Kuşam ıçın ne duşunujorsun'' BılıjorOrhanta^e Maltep» müessesemiz çuk Koro 16 30 Turkuler (Selasun v a > İ Kartal ) Istanoui hattm Erorhan) 16 45 Italvadan Inamnız ışbaşındakı ınsanın bıldı I melodıler 17 00 Radvo Fasıl Heyetı 17 25 Kavıp mektupları fabrikaları mamulatından her nev'i na17 30 Şarkılar 17 45 Ramazan kokıl vasttaları ve sanayı makınelerine aıt nusması 17 58 îftar vaktı 17 59 Saz eserlen 18 05 Eğıtım saatı Rulman temin ve teklıfe hazırdır. 18,15 Şarkılar (N Ünsal) 18 45 Haberler 19 00 Çesıtlı studvolarGerek şırketımız satışlarından mal tedan 19 30 Olavlar ve vankılan mın etmek ve gerek kendı namlarına 19,45 Neveser Kokteş ten şarkıBankamız Umumı Hevetının a<=agıda vazıh gundemdekı huıthalatta bulunmak ısteyen alakalıların lar 20 00 Şundan bundan (Eşref su«ları muzakere ve karara baglamak uzere 24 3/1961 cuma Şefık) 20 15 Vıvolonsel soloları muessesemıze muracaatları tavsıye olugunu saat 14 30 da Istanbul da Yenıkov Kovbaşı Caddesındekı 20 30 Şarkılar (Safıje Avla) nur. toplantıva davetıne f Boğazıçı gazınosu salonunda fevkalade 21 00 Yassıada saatı 22 00 Çesıth karar verılmıştır studyolardan 22 15 Radvo Senfonı Orkestrası 23 00 Haberler Banka esa« mukav elename^ıne gore toplantıda buıunmak i 23 15 Dans muzıgı ve hafıf sarkıUr hakkını haız olan sajm hıssedarlanmızın hısse senetlennı ve 23 40 Gece melodılerı 23 a5 va hı^e^rını musbıt ve^aıkı topîantı gununden bır hafta ev i Program 24 00 Kapan s velıne kadar tstanbul'da Tepeba^ında Banka Merkez Sube=mp tev dı ederek gırı« kartlarını almalar rıca olunur GÜNDEM KAY OSCAft: 1 Banka Umumı Hevetmce tdare Meclısınm ta^vıbı BİLELI RULMANLARI 2 1960 vılı bılançosunun ve tasdıke arzının fevkalade zaLİMITED ŞIRKETİ ruretler dola>ııvle 1961 vılı hazıran «onuna kadar tehırı hakkında karar alınma<;ı Telj E S K \ E F P K j i Ş1ŞLI i e l 47 42 38 39 3 Florva Te«ıslermın Beledıveden devır ahnması hakl l ı r h n e Vnlıkonaırı C<td 8 1 kında İdare Mechsının selahneth kılmması Atomlanmış patatesler Urfo valiliğinin bir tekzibi Malı gitti amma, canını Hurtardı Giyecek problemi çözülüyor mu? Eşcnizin üstüne çok düşmeyiniz RADYO 5KF AMERİKAN t Türkiye Turizm Bankası A. Ş. J İdare Meclisi Reislisrinden: ! BUTUN TURKİYEOE KAZOVA mamullerı P \ t 182 u PKOF MMBÜS'un MACERALAK1:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle