20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IKI CUMHURİYET 27 Subat 1961 Hapishane hatıralart MATIP MAT İ ııııEıımıııııııııııııııııımııııııııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııiiEiııı j EĞİTİM DÂVASI | Yıldönümü hediyeleri 55 HEM Su huyruk dedihleH azı kelimeler var, lisandaki gerçek yerlerini neden sonra alabiliyorlar. Köşeye çekil miş etnrnyorUr, sabırla. tevekkülle. dervişçe bir tevazuvla bekliyorlar: nöbetleri gelme den, zengin m&nalı srkada slarının srasına katılmıyorlar. Ama bir de vakit geldi mi. baş köşeye öyle kuruluyorlar ki, silik geçen çünlerinin acısını çıkarırc asına. o gunlerin öcünü alırcasına azametle oturuşlarına hak ve rmemek mümkün olmuyor. Sahneye gireceji zamanı çok iyi bilen, sırasını bekleyip tam arandığı zaman ortaya çıkan bu kelimelerden biri de «kuyruk» lur. Kuyruk, unın müddet bir köşede suspus oturup beklediği ye rini almadan evvel birçok deyimde intidai madde vazifesi gör tnüştü. Ama kayruğv kapana kıstırmak'tan. kuyrağu tava sapıııa dönrnefe kadar, kayruŞu titrettn ek'ten, kuvrok acısı'na, kuyrulyna teneke baflamaga, yagiı kuyrnfa varıncaya kadar hicbir ter kipte. simdi tek bssıııa ifade etti fi çenis ve derin m&nayı almış değildi. Kuyruk, peşine hiçbir kuyruk takmadaıı şimdi öyle bir tahta cülus etti ki. edebiyaU, folklora, siyasete hep birden girmiş oldu Artık bu tahttan inmesine imkân yok. O kadar zengin mâııalı. o kadar vaygın tesirli bir kelime ki, Tiirk diliııde bir beıızerini hnlmata imkân yok. örtülü ödenek yiyiciüinden eski ocak baskanına kadar; eski duâçııdan eski mahalle muhtarına kadar; eski beslemelerden es ki döviz dilencilerine kadar herkes ve her sey. nçsuı bucaksız bir bitpazarını hatırlaUn bu bir tek kelimeye. bu kuyrnk keli mesine sığıyor. Bir parça geriye doğru çidersek, kuyruîu. bn yeni aldıjı mâ na ile bize bir zamanlar çok iyi anlatan büyük Tevfik Fikrct'ı karşımızda buluruz. «Devenin Ba.şı» nda, onun : «Artık işe hörgüç bile şaşmış, Kuyruksa dolaşmış Baştan başa enhayı, fakat kimseyi Allah Baştan düsüriip kuyruğa baktırmasın...» dediği kuvmk. şa^kın feaşın macerasına şaşakalıp ne vapacajını bilemiyen bugünkü bu mahut knymktur işte. Her büyük deâisikliiin tahiî icabı olan sosyal ufak tefek ak samalan bahane edip etraf» kot ümserlik yaymak; dumanlı hava yaratıp kurtluk etmek; rahat rahat avlanmak için suvu bulandır mak istiyen kuyruk. Bu kuyruturı kıvranışları. efendisinin elinde çördü&ü kemik parçasını kapıncaya kadar saga sola sallanan kuyrutun yaltak lanışmdan. yahut kemi&i kapam ıvacajını anlayınca öfke ile çırpı nısındın kalma bir ahskaniık eseridir. Sonra. kuynık, ne de olsa gövdeye hajlıdır. Kafa can çekı sirken knyrugTin râşeler seçirme sinden daha tabiî ne olur? Hamdi VAROfiLl' pıyor, işe yarar ilâç namına nesi varsa esirgemiyordu. Altı yataklı revirin iki bölmesı olduğunu söylemiştim. ara yerde Ondokuzuncu yüz sın lâzım gelen t e r yarısı açık bir duvaı vardı. Hasta Yazan yıhn ilk yarısında biyesine kâfi malu ihtiyar birinci bölmede yatıyordu. İkinci Mahmut. ye mat ile mahalli bil Duvar boşluğundan görebiliyorniçeri isyanını bügiler elde eder. dum Ben yatağım.n kenarına ilisyük bir şiridetle mış, önüme cnasayı çekmiş. Vedat Bizde kanunen bastırmış. tarihe Dicleli'nin ziyaretir.de getirmiş mecburi olan beş olduğu Mütareke devrine ait bir İlgililer yaptıkları bir toplan büsbütün yeni bir sıma ile çıkmış[ Namık Kemal'in Vatan vahut Si senelik tahsilin ilk üç senesi hakitıda nhnarak tedbirleri kitabı okuyordum Hastanın kalktı. Yeni bır ordu vücude getirmiş, I listre piyesi 1873 yılı nisanının bi k' pedagojik bir devredir. mıya uğraştığını farkedince yargörüştüler orduya subay yetiştirmek için rinci salı günü Gedikpaşadaki ti j ~ Dördüncu" sınıfa gelince. birdendıma koştum. Koluna girdim.. TuHarbıye mektebım.. ordunun sıh yatroda oynanmıştı. Altı gün sonJbire başdöndürücü bir malumat valete kadar götürdüm. Hüseyin Bu sene memleketimize 500 binin hatini temi n için Tıbbiye mekte ra Namık Kemal Kıbrısa nefyolun deryasma dalar. Bu hususta en iyi Cahit rahmetli burada kaldığı za üstünde turist geleceği ilgililer ta bini açmıştı. Vakıa bu açışlar il . . du Vefa ıdadisi bu vakadan bir misali tarih dersi verir. Bu sınıfta ma n yaptırtmıs ve hatıra kalm;ş. rafından ifade edilmiştir. Bu cüm kin pek iptidai bir surette başla sene sonra açılmıştır Tarîhin bol bir Türk çocuğu v u n a n apteshane alafranga idi. . Yoksa leden olarak şehrinıiz turist acen .nış. Tıbbiye için talebe oradan. vesika bıraktığı bir devirde Marangoz arfölyesinde tahta parbu ' rini. Roma İmparatorluk hududuçasımn kıtlığnna kıran girmediği adamcağızın çömelmeye filân ta te sahipleri. otelciler. Basın Ya buradan devşirilmiş. tedrisata ha ilk açılan idadimizin bu hazın ai nu daha tarihin binbir teferrüath Katı yoktu . Bir •.Tiüddet sonra için. atölyede üşümek bahis koyın temsilcileri müştereken yaptık sırlar üzerinde girişilmişti tkinci kıbeti teessür uyandırmaktadır. | hikâyelerinı bilmek mecburiyetinnusu olamazdı. Revire gelince: sendeleye sendeleye kapıyı açtı. . ları bir toplantıda gelecek turistler Mahmut. islâhatını böyle iki mek Maamafih Vefa ıdadisi mezunları | dedir. Büyük hacimde yüz on saDüştü. düşecek. . Yerimden fırlaeski Siyasal Bilgiler îdare lütfetmiş, müsaade etmiş. Fakültesinin de \ hifelik bir tarih kitabı, çocuğun için alınarak tedbirleri görüsmüş tebin tesisi ile bitirmemiş. divan usulünü birakarak bir kabi böyle bir hatada ısrar ettigini ile eline verilir. Halbuki Fransa, fn i eczacı HostumJa müştereken dışa dım. hemen kapının yanıbaş.nda lerdir. oturttum. Biraz rıdan araba araba odun getirtmek ki boş yatağa Toplantıda ılkönce otel. motel ne vücude getirmiş. Hariciye Ne ri sürerek tesellı bulmaktadırlar. giltere, Italya ve Almanyada bu , koluna girip imkân.nı bul'.niLsttuk. . Sobalanmız dınlendikten sonra milli tarih | ve kamping meselesi ele alınmış zaretini teşkil ederek daimî sefa Vefa idadisinin açılmasından üç sınıflarda gayet kısa kendi yatağına yatırdım. sıkıca üsretler teşkil eylemiçtı. Bugünkü yıl sonra Türk ve Rus muharebe gösterilir. günün yirmi dört saatinde güldür İngilizlerin bu sınıflar ] tünü örttüm... Tekrar yerime dön tır. Turistlerin kalabilecekleri otel siyasi müesseselerimizin ilk tegüldür yanıyordu. düm. . Vakit çok ilerlemişti. Zaten ler mayıs ayı ortalarından yaz so meli İkinci Mahmut devrinde a sinin e n felâketli bir devrinde Mül için otuz iki küçük sahifelik ve bü rezerve olduğundan Agt» grtprine hsrfi kiye mektebinin (1) aralık 1877 ta yük puntoluk hikâyemsi tarih kigece varısından sonra 2 den önce nuna kadar tılmıştır. rihinde küşat resrni icra edilmiş. tapları vardır. Fransa. Roma İm Asya gripi hikâyesini gazeteler uvuduğum vaki değildi. . Okuya bir komisyon teşkıli ile kamping Maarif sahası ıse meyvalarını de okur okumaz lıer ikimiz. ecza maz hale gelince ben de vatağı ve motel tesislerinin bir an evvel çabuk veremedi. Bugünkü ilkokul dokuz gün sonra da (Plevne) su paratorluğunun bir vilâyeti. franyapılması için teşebbüse geçilmesi kat etmiş. Osman Paşa esir ol sızca Lâtin lisanının bir tahavcı ve ben, kinin vre C vitamini kü ma girdim ve uyudum... mahiyetinde olan Rüştiye mektepvülü olduğu halde RomadRn bahkarar altına almmıştır. riine başlamıştık.. Böylece hasta«Adamcağız ölmüştil» leri ismini bulmuş, fakat bunlar muştu. Şimdi Mülkiye mektebinin solunmaz. Fransız topraklaı'inın taKamping mevzuunda yapılacak lığı da nakavut etmenin yolunu hayata tatbik çareleri araştırılır temadisi olan Siyasal Bilgiler bu rihçesi ile derslere başlanır. Eczacınin sesiyle uyandım. . Dos teşebbüslere Belediye de yardım enu dörî günlük hir hata ilp tesit bulduk... ken ölmüstü. tum hastamızın bas ucunda duruBu dünya tedrisatının esasına fyBu günlerde eczacı dostum, ihti yor. adıyla sesleniyordu ona. . Ye riecek ve yer gösterecektir. Bu müRüştiyeler Abdülmecit zamanın ediyor. kırı olan sistemin sebepleri neyar, yetmişlik bir mahkumun çok rimden dogruldum. arka arkaya nasebetle bilhassa şoför temsilcile da tesis edildi. Ekseriyetle büyük İkinci Abdülhaniit 30 ?^xstos atır hs>ta olduğunu, bir kaç günKarabet efendi. Karahet efendi ri ile de komisyon mensupları ko merkezlerde açılan bu ilkokullar 1876 tarıhinde cülus ettiğı /.aman dir' Bizim için izahı mümkün ol revire alsak sevaba gireceğimizi (mm yanlış olabilir) diye seslen nuşarak turistlere nasıl muamele zamanın hemen yegâne irfan mü Galatasaray müstesna. valnız bir mıyan bir meçhuldür. Öğrençileriıi Avrupa. Asya. Afrika harita'asöyiedi. Derlıal teşebbüse geçtik digini duyunca ben atıldım: Ta etmeleri gerektiğini telkin edecek esseseleri idi. İlk lise 1868 tarihin tek idadimiz vardı Mevcut idadi ve adnmcağızı aldık... İhtiyar ve mam mı? dive sordum Tamam lerdir. de Galatasarayda açılmıştır. Ab mektepleri bütün vilâyetlerde Ab rından dersi tâkip etmek meeburiçok fakir olan bu adamcağız Raif dı.. Adamcağız ölmüstü dülaziz 1867 de Fransa ve tngilte dülhamit devrinde açılmış. Meş yetinde oldukları Eğitim Bakanlı • ustaya çıraklık ederek beş on mar reye yaptıgı seyahatin sonunda Ga rutiyet ricali bu mekteplerden o ğınca kabul edilen ders kitapîarınGece aptesten çıkıp. yatağının dan anl?: 'ıyor. ka kazanmak çarelerini arıyordu. kenarına oturttuğu/n latasaray Lisesini tesis eylemişti. tuz üç senelik saltantı zaman, bidevrinde Galatasaray Lisesi irfan hayatı yetiş:niştir Halbuki bu çocuklar henüz coğHastalık zatec sıhhatsiz olan raz soluk aldıktan sonra kesik bir Meşrutiyet 1 0 tari9 8 mızda müstesna bir mevki tutar hinde il an edilmiş, iki sene sonra rafyaya başlamışlardır, bu kıtalar hunyesini büsfcütün sarsmıştı. kaç cümle ile cezasının dolmak üİlk elli sene içinde Fransızca şu Maarif Nazırı • Emrullah Efendi hakkında hiç bilgileri yoktur. Hiç Gripi atlatmıstı ama, ayakta dura zere olduğunu, ay sonunda tahliTopkapı, Arpaemini yokuşu Ur belerinden mezun olan üç vüz dok küçük torununu cak hali yoktu. Koğuştan karga ye edilecgjini. zamanında 1910 eylulünde şimdiki bir sistem, hiç bir usul, hiç bir biri Hristiyan. otuz dördü tulumba revire aetirdiler... Konuş nasll özledigini. onu bir kere gör ban çıkmazı 22 numarada oturan san liselerimizın esası kurulmustu. pedagoji kaidesi coğrafya hakkınmaya bile takatı yoktu. . Tabldo se, çöyle bir bafirına bassa... Baş75 yaşında Nimet adındaki bir ka Müslüman ol.Tiak üzere dört vüz llkmektepten mezun olanlar Sul da iptidai bir bilgiye malik olmıta haber saldık, adamcağızı besli ka bir isteği olmadıjını söylemis dının kazaen çıkardığı iki yangın. yirmi beş kiçidir. 1ani ismini alan liselere girebilir yan çocuklara bir yığın tarihî ma Galatasaray Lisesi, tâbiri maru di. yecektik. Gele gele, sinir. yağ, ti., Torununun hasretiyîe öldü baştan başa ahşap evlerden mütelümatm verilmesine müsait olmasekkil bulunan mahalle sakinlerı funca Sultanisi üç türlü sahadetderi ve kemikten ibajet berbat zavallı... dığı halde bizde gayet süslü, reOrta tedrisat dördü ilk. üçü son simli. haritalı, hacımh kitaplar name veriyordu. Biri Fransızca ve Adamcağız açlıktan ölmüstü. ni endişeye düsürmüştür. bir taskebabı geldi. YByemedi zaKimsesiz bulunan bu kadının. ak Türkçeden. ikincisi valnız Fransız devre olmak üzere yedi sınıftır. ile tedris;ıt yapılır. Bu tedris faaçlıktan!... Son saatlerinde boğavalh... zından geçen iki kaşık sütlâç ca lî muvazenesinin yerinde olmadığı cadan. üçüncüsü de valnız Türk Bu teşkilât o zaman.n Frar^sız li ciasının bir an evvel önlenmesi Revirde Bu tarz temenni Durum. mahalle çeden mezun olanlar Türkçe kıs selerindekinin aynıdır. nını kurtarmak için elbet de kâfi sanılmaktadır. olunur. tlkokullarda Haztırlop yumurta pişirmekten gelmemisti. . halkı tarafından birkaç defa ma mı. Arapça ve Farisice ilâve edil on beş sene sonra 1925 tarihinde Türk çocuklarına verecegimiz bin başka bir sey gelmezdi, elimden. . halli karakol ile itfaiyeye bildiril mek $artiyle bugünün ilkokuluna anî bir tahavvüle uSradı On se bir hamasi menkıbeye malikiz. On Haıtalara yemek Revire taşındıktan sonra tavuk Bu hâdiseden sonra bir müddet mesine rağmen. simdiye kadar her müsavidir. Tanıdıjımız bir çok nedenberi devam eden harbler. is lara tarihin teferruath bilgisini haşlamasmı, tavuk suyuyla sehri rcvirin kapıları açıldı. Üç hafta hangi bir tedbirin alınmadığı. oku Galatasaray mezunları bu kısımyanlar, ihtilâller. lstiklâl Savaş değil, vatan sevgisini vermek mec ye çorbatsı pişirmesini. sütlâç. mu mı devam etti. voksa bir av mı. yucularımız tarafından yapılan şi dandır. Fransızca ve Türkçe suları liselerimizin son sınıflarmda buriyetindeyiz. Bu hususta bize hallebi yapma5inı öğrenmistim. pek hatırlamıyorum. hastalara ta kâyetlerden anlaşılmıştır. besi mezunları ilk elli sene içinde talebe bırakmamıstı. Sebepleri cnu geniş ümitler veren Ankarada Sobanın üstünde bu işleri beceri vuğundan. böreğine. tatlısına kallgililerin harekete geçmeleri te bi n elli yedidir. Burada Müslüman azzam hâdiselere dayanan bu neMaarif Şurasına hazırhk için topyordum. Hazırda bir kaç kâse süt dar ye.nek çıktı... Üç günlük bevıınsur vüzde kırka kadar vüksemenni ediliyor. tice basit bir sebeple izah edilmek lanan heyetin bu meseleleri enine lâcım vardU o gün.. Ihtiyarcığa bir lik bevliktir, demişler va. bu bir lir. kâsesini ifcram ettim. îki kas;k kaç haftahk vemeklerden de has Yalancı şahitlik yapmadığı istenmişti. Türk milletinin takati | b o y u n a " t e t k i k e d e c e ğ i k a n a a t i d i r . Galatasaray mektebine Türkle böyle yedi sınıf tahsile müsait deanca viyebîldi. basını yastığa koy. talardan çok diriler, voksullardan için kadını yaralamış rin rağbet etme.nesi, o zamana gödu... Eczacı da elinden jçeleni ya çok varlıklılar faydalanma yoluEminönü Kovacılar Caddesinde. re bu müesseseyi âdeta bir yaban ğildir. denildi. Lise tahsili altı senu tutunca bu işe de paydos bo Bedia Güyümcüoğlu adında bir cı gibi telâkki etmesi Istanbul ta neye indirildi. Üç renesi birinci genç kadın, evvelki gece geç vakit rafında yeni bir idadi mektebi a devre diğer üç senesmin de ikinci rusu calındı. . devre olması kabul edildi. Ve zaevine dönmekte iken Süleyman a çılmasını fArkası var) mecburi kilmıştı. Bu dındaki bir şahıs tarafmdan bıçak mektep Galatasarayın küşadından manın geçmesi ile ilk devre ortaV EF A T I la yüzünden yaralanmıştır. Kadı altı yıl sonra Vefada 1874 tarihin mektep unvanını aldı. Bahriye Naıırı merhum Münın ifadesine göre, yaralamaya, de açılmıştı. Vefa idadisi. bu açı Bu tahavvülün vukua geldiği \ sir Moralı Ibrahim Paşa mıhSüleymanm yalancı şahitlik yap lıçı iki yıl hat^ i]e. .1872 dive me aynı sene zarfında Fransızlar prog i dumu Ali Bey kerimesi, merması teklifini, Bedia'nın kabul et rasimle tebcil etmektedir. Halbu ramlarını değiçtirerek liseyi vedi hum Salah Cimcoz'un refikası. Niishası 25 Kııruş merhum Naci Morah'mn, mermemesi scbep olmuştur. Hâdiseyi ki bu tarih, tarihi malumatıcnızla senelik bir bütün telâkki ettiler. Busan ve Vnyan hum Damat Salâhattln Ali'nin Cumhuriyet Matbancılık ve mütaakıp kaçan sanık aranmakta taban tabana bir zıt teşkil eder Meselâ tarih tedrisatını yedi şınıve merhume Melek Keçeci'nin GazetKciiik TUrk Annnlm Şirketj 4ır ra taksim ettiler. Bilhassa Fransa: hemfireleri, Fatma Barçal, Cağaloğlu Haik»vı Sıikak No 29 4J da ort«*'d£rethn"dlyfc bir tasnif Tarsus Bü^ükçekniece tbrahim Cirocoz, Bülcnt CimSarııbı voktur. Onlar bu yedi seneye bu coz. Emel Korutürk ve Saynur açıklarına çekilecek NAZİME NADÎ unvanı veriyorlar. Aral'ın valideleri, merhum Ali V EF A T Bundan bir müddet evvel yaYazı l?Wln) filltD lOart ffdrD Haydar Barşal, Moskova Büyük Fransada talebe ilk mektebin be nan Denizcilik Bankasının yolcu M«ul MüdUı Hava kuvvetlerinden emeklj Elçisi Amiral Fahrî Korutürk şinci sınıfının sonuna kadar okugemilerinden Tarsusun Paşabahçe ŞAHtN PERESE ve Sadi Aral'ın kayınvalideİPri Albay FERtT SÜKAN duktan sonra da liseye gecip yedi Gazetemızp gonderlltn evrak r e önlerinden çekilmesi için çalışma(32i. C. Ferit Deraliye) senelik kesintisiz bir süre olan lara dünden itibaren başlanmıştır. HASENE CİMCOZ vazılar neşredilsin edilmHSin ıad* ıefat etmiştir. Cenazesi 2 su klâsik tahsilini ikmal eder. Yahut 7 Tarsusun. Büyükçekmece açıklaedilmez tlanlardan meeulıyet 25 şubat cumartesi günü Hakbat 1961 pazartesi öğle namazı1 kanunen ikmaline mecbur olduğu rında bir yere çekilme ;! muhtekabul edilmej kın rahmetine kavuşmuıtur. nı mütaakıp Şişli Camiinden üç sene daha tahsiline devam eymeldir. * N** mağfiret n*şı Î7 şubat kaldınlarak Karacaahmet kabler. Burada proeram bir vatandaAbone ve l!«n lıler) İçin. zarlın Sarıyer'de yangın pazartegi frünü öfcle namuını ristaıuna defnedilecektir. Allah üstüne «Abone» veya «llân Servist» mütaaklp Ksdıköy Osmanağa rahmet pylesin. Sarıyer'de Rafet Durak adlı şahkaydının knnması lazımdır Camiinden alınarak SahrayıceEsi: SUheyla Sükan sa ait bulunan bir kahvehanede çı* diddeki aile kabristanına defKızı: Berln Atay HANIMLARA BU GA2ETE BASIN AHLAK kan yangın. kısa zamanda büyüyenedilecektir. Damadı: Binbaşı Muammer YASASINA UYMAY1 rAAHTI' v ı rek kahvenin ve bunun arkasında Atay bulunan bir ardiyenin tamamen ETMISTİR Torunu: Ömer Demirtaş yanmasına sebep olmuştur. Yetişen Karde?leri: Muzaffer Gökçe••••••»•»••»»>»••••••••••»+•••••»+»++»»+»»+ itfaiyenin çahşması sonunda yanınan. Emekli Alb. Fuat SüHANIMLAR İÇİN HUSUSİ KEŞİDE gın. daha fazla etrafa sirayet etmekan. Hava Mskinisti Cevdet TAINIZTORK EKSPRESBANKOA den sondürülmüstür. Yangının çıSükan kış sebebi henüz tesbit edilmemiş Teyıesl: Hayrıye Bayav Mart •anuna kadır henp tçtınnu olup. olayla ileili rahkikata devam Akrabalan: Sabahat Sükan. edilmektedir Selma SUkan, Sıdıka Maktav. Dr. Ziysettin Maktav. tntihar Sema Maktav. Dr Tank Olomba Lili adında 30 yaşındaki S H E L L x Maktav. BiMer Yükeb, Em. FAİK SONOY HAYRI TURGAY o bir genç kız, dün geçirdiği bir siGeneral Kfmal Yükeb. Bcrii İst. Giimrük Başmüdiir Muavinleri <> nir buhranı sonunda. fazla miktarAgıcı. Em. Alb. Şekip Ağıcı İNKILÂP TASVİR CİHAN Kitabevlerinde satışa arzedilmiştir i da ilâç almak suretiyle intihar et» • •• • • • • •••••••••••••••••••••••••;,••* miştir ölümü Adli Tabiplikçe şüp•^ ^ •. „ ^ ^ •»• ^ ••• heli görülen genç kızın cesedi, morga kaldırılmış olup. olayla ilgili •••••••• ••••••• tahkikata başlanmıştır. Eşimin, kızımın yıl dönümlerinde suluboya birer portrelerini yapmış. yıne atclyelerde yaptığım nefis ovâl birer çerçeve içinde hedıye etmek imkânını bulmustum .. Kendi hesabıma. halimden hiç de şikâyetçi değildim ama, dığer mahkunfiların hali cidden perişandı bugürüerde... Kı$ oldukça sert geçiyordu. Revirin altındaki odunHık ve kö«nürlükte de ne bir yonga. ne de bir dirhe.n kömür tozu kalmıştı. . Bugün, yarın diye diye tam bir buçuk ay millet titredi, dondu... Asya gripi de hapishane duvariarından aşmış. milleti yatağa sermişti. . Bu yıl 500 biıt turist geliyoı Millî Eğitim ıslahatı Emin Âli Çavîı 7 Bir mahalle halkının endişesi Deniz Kenannda Satılık Köşk Ataköy sahil sitesi bitişiğinde, bir taraft deniz, diğer tarafı büyük sahil asfaltı, öbür iki yanı sokak. 1800 metrekare bahçe üzerinde inşa edilmiş sağlam yapılı, kaloriferli, konfora ııhtımh KÂRGİR KÖŞK satılıktır. Alâkahların 44 47 56 numaradan Müdiriyete müracaatleri. haiz, CUMHURİYET ÇiFTE ŞANS TÜRK EKSPRES • BANK Yeni Tâdflli Tâvizli Notlu GÜMRÜK TARİFESI! ATLASTA RASPUTİN LE5 NUİTS DE RASPOUTİNE Edmund PURDOM Giana MARİA CANALE Bugün matinelerden itibaren ENTRtKA HEYECAN İHTİŞAM (Renkli) Otomobil Yakıt v Yağları e Gelişmesinde 4 MUHİM TARİH > 1 9 4 9 Hususi katıklar ilâvesiyle vücuda getirilen bu motor yağı, motor temizliğini sağlamak ve aşınmayı önlemek bakımından parlak neticeler vermiştir. 1 0 0 V ŞUBAT 27 RAMAZAN 11 PAMUKBANK T. A. Ş. den: V. E | 6 39,12.27 15.32 17.57 19.26ı 5 00 ] 1 2 . « | fv31' 9.35 12.00 1.31 11.04 İdare Meclisimizin 24 1/1961 tarih ve 21 sayılı kararı ile bankanın taahhüt edilmiş sermayesinden % 9 unun daha tahsiline karar verilmiş olduğundan. saym ortakların 3/4/1961 akşamına kadar taahhüt ettikler; sermayenin T 9 una tekâbül c olan miktarı makbuz mukabilinde Bankamız şubelerine yatırmaları rica olunur. Pamukbank T.A.Ş Umum Müdürlüğü 1953 SHELL + I.C.A. BENZÎNI Benzine ilâve edilen I.C.A. katığı, vakitsiz iştialden doğan vuruntuları onleyerek 32 seneden beri benzinde en önemli gelişmeyi teşkil etmiştir. SHELL x "••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••»••»•^ 1954 ^ CUMHUKlytTın edebi telnkası: 55 SON SIİ3IMAK RESAT Aman. dedi, (en elinden gelmivecck bir şeyi işaret eden bir jestie.) Benim rütbem mi var artık? (Penbe kız), sahnede Penbe kızı oynarıı. Melek i!e Masume de bale oynarlar. Hir sandalyenin arkalığına kollarını dayamış Makbule: Yani, ben de şarkı mı söyliveceğim?.. Sen, aklını peynir, ekmekle mi yedin Lokman? Lokman, saçını. başını >oluyordu: i'apmayın! çildıracağım, reıil olacağız!.. Azmi. ağır ve sert. Zaten onlar da biıi seyrederek alav etmeğe çeliyorlar! dedi. Bu esııada Remziye kapıda göründü. Kir şey oyııanacakmış: hen de oynayım mı? Lokman. yine aynı fikirle: Repertuvarın bir piyesini alalım; meselâ Fakat ilk defa olarak Remziye atıldı; sert bir sesle: Hivır. dedi. onunla eğlenilmez! Bu. (Gazali) ııiıı dine dair bir saka yapıldı^ı laman: «Hayır, bövle şevle lâtife olmaz! KURI demesine bınziyordu. Biraz kalabalık sörünce bir şuur uyanmıştı zavallılarda Tepmeden olmuyor. Bu defa ben, Kır serdarı olarak tekrar sahneye feldim Ovnamalıyız, Remıiye, dedim .. Neyie? Nasıl? Oldutu kadar Her laman mümkün bizim için... Bilmem. becerecek miyimî Sür'atle hazırlanıyorda. Sanki bana hir fcdakârlık yapmış eihi sevinivordu, Bir baskına uŞrayanlara dönmüstük. Azmi Bunu vapmamahydın, Sü levman! dedi. Piyeslerin bir çogu kaybel mnsto: Allahtan. son dakikada bir tanesi bulundu ve geldi. Hir ovun. nadiren bu kadaı fctıa bir hava içinde baslar. Paşalar. vali ve mebuslar. o turmara lüzum cörmemişler. en arka sıralarda ayakta duru vorlardı. Kırıcı seslerte alay edivorlardı. Hfm de ne alav!. Arndt sırada müsamaha ile tü'üvorlardı. Ovnn, bir boztrun halini alıvordu. Zavallı Hoca da şaşır kaldırdığı için açıkca konuşuyerler barınılmaz hale seliyor. yor: «Eeeh kızlar da aramızda... Dağlardan >nen göçebelere baNihayet, deniz gibi harikalar karak biz de kararımızı verida isterse bitsin... Karalann uvoruz: kervan, çüneye. çüneş cu. bucajı yok artık... memleketlerine dofm inmefe ! Yırık gözleriyle tekrar ucsuz, başlıyacaktır. Günes liyafeti... bucaksız yerleri görüyor. Onu artık tabaklardaki meyvaAfır bir inişle inmete başlılar scibi eörüyoruz. (Azmi) nin yoraı. Yol kavşaklannd» tesaharitası karşısında yolumuzu düf ettiklerimizin en çotu yine tavin ediyoruz. Bn çizgilerin bizden... Hanlarda kalıyoruz. çösterdi|i yollar çeçit verir Gittifimiı köylerde iş bulamımi? Hiç birimiz bilmiyoruz. yaca|ıı, cebimizden para yiyeAzmi. hepimizden asker olceiir, zannediyoruz. Fakat her duju için düsünüvor. mıştı. Üıller de tutulmuştu. Seyerde ufak tefek işler yapıyor. Hoca, çizçilerin arasını ktnvirciler. «ürültü ediyorlardı. beş. on para alıyoruz. di kuruntularivle dolduruyor Fakat Pasalar, yerlerinden ayYeniden şakalarına baslamıs <\at\ yanından döneriz; derelerılmadılar; çünkü çidecek başolan Azmi: ri kenarlarından dolaşırız . ka yer yoktu. Hepsi tetikte .. Biliyoruz ki çeçtitimiz yer Ah, seni Maliye Vekili eiBu uzak yerde bir eglence çörlerdeki kasabaların en sefilinbi bir şey yapsalar Lokman! mek hasreti, bir kanto beklede bile sülmese. ailamata sudiyor. mek merakı ve Hocanm kosamı$ insanlar var. En lavallı mikliği onları verlerinden ovBen de onun gibi düsünüyoköyler için aramızda (Gaıali) natmıyordu. rıım; (Lokman)a: var, (Hakkı) var; yerine söre Nihayet ayrılmak üzere idiler Bir yerlerden mcbus çıherıimiz varız... Biz, kend'miz, ki birdenbire perde açıldı. sülüp eğleneceğiz, onlar da bi karsalar. Maliye Vekili yapsaSahnede (Maşume) ile (Melek) Tİ lar seni, diyorum, bizim derbeoınamata başladılar. Hem de mle beraber eğlenecekler... der truptan daha düzfün olmıHocanm hayali, bnnları alazurna ile; çineene kılıtına girvan maliyemizi... ıılditine islivor mis olan Hocavı ortalarına alaTahir Şemsettin atılıyor: Saka olsun diye: «At canbazrak Bu kalabalık mı onları Aman, politika yapmıyaları sibi bir bküz arabası ve tahrik etmişti. yoksa bir fedalım! iki inek tedarik etmeliyiz, dekârlık hissi ile mi sahneye atılKazalara uğruyoroz. Onlar, dim. çamaşırlarınıızı dere kemışlardı?. •ıarlarında yıkarız. Seyyar can • cer hocaları ve kırlangıclar çiSolmu.ş ve darmadatm dökübi tiyatro oyuncularına da alıs'ı^zhane çibi vol masraflarını !cn elbiseier altından çıplak mışlard'r. Karşılamasını bilihice indiririz!» ccnçlikleri ve tazelikleri gözüyorlar... Birinde bir. iki mekHoca da bunun saka oldnîuiiivordu. Bütün disilikleriyle tep hocası. birinde bir memar nu biliyor; takat ne çıkar? Tıîülerek oynuyorlardı. ık şözlerinde bir hayal ile « ü karşımıza çıkıyor . Onlar, ol; Bu, bir buluştu. Sesler, kesilmazsa Hoca. mendilini boynulümsüyor, içini çekiyor: miş, ayağa kalkanlar durmuş: na atıp (Lokman) ın bastonu Dfişön. bu snretle memlesritmeğe hazırlananlar dönüyor. nn alarak bir kahvede meddahket ne k?^ar büyur. diyor. bitekrar yerlerine ilişiyorlardı. ( lık vapıyor Doktor, çesitli ?cek mef feler kalmıyor. Tren Ru sahne. sonuna kadar dedüdükleri taklit ediyor.. Hat! • eececeSimiz. < kamyonların tam etti. • tâ... Hattâ .. Daha neler, nehizi sürü sepet şrötüreceSi yerler... ler. ne uzuvor. ne uzuyor! Sürekli yağmurları soğuklar Zavallı Hoca, bütün riyayı (Arkası var) takip ediyor. bulundnğumuz Uç kalınlıktaki yağın lüzuciyet vasıflarını haiz olan bu yağ motorun ilk çalışmasını kolaylaştırdığı gibi soğuk ve sıcak havalaıda. ve her türlü seyir şartları altında motorun tam yağlanmasmı sağlamıştır. 10 ° MULTIGRADE (4 mevsim yağı) GUKTEKIN 196O/ 1961 ve şimdi de KURUM BIRAKMIYAN yeni bir SHELL X100 MULTIGRADE motor yağı. Bu yağ motorda kurum teşekkülünü önler ve motorun DAİMA TAM GUCUNDEN faydalanmayı sağlar. Bu tip yağ halen yalnız SHELL'de mevcuttur. < Motor yağı ile motor daha iyi çalışır. Yağlamada önderlik Normal katıklı bir motor yağı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle