12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
M.000 TL KIVMETİNOC Daireleri ve çeşitli dolgun para ikramiyelerf Apartman KREDİ BAMKASI TÜRKİYE u m hu r iyet KURÜCUSL: YUNUS NADİ V? TURKIYEDE ZIRAI SİGORTAYI hV defa muvaffakıyetie tatbik eden ŞEKER SİGORTA ŞİRKETİ Dolu, Hayvan, Yangın, Nakliyat. Hayat, Kaza ve mali mesuliyet sigorta ihtiyaçlaııaız için en müsait şartları bulacağıruz şirketidir. Seçim Komisyonunda sistem Moskova'dan Bağdat'a protestolar yacjıyor iizerinde görüş ayrılığı var N o 4 6 a/ n . j « , l C>,,, t l i l n Telgrat ve mektup adresi Cumhurlyet istanbui Posta Kutusu İstanbui D»,«c.i V7 C,,U,t IÜA.1 HCl yiJ j a y j 14.1.9O .2 Telefonlar 22 4? 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 raZarteSl M/ ?UDai I**O1 Rusya ile Irak'ın arası açıldı... Bir kısım üyeler D'Hont sisteminin diğerleri Briand sistemi üzerinde ısrarla duruyorlar Kremlin'in teşekküller ve meşhur zevata gönderttiği mesajlarda, komüıtistlere kabulünü isterlerken yapılan 66mezalim takbih ediliyor 99 Ankara Notlan Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) Temsilciler Meclisinin Seçim Kanunu tasarısını hazırlıyan komısyonu, daha evvel karara bağlanan seçim sistemini yeniden mü zakere edecek. llk karar D'Hont listeminin kabulü şeklinde idi. Ve basın yoluyla kamu oyuna açıklan mıştı. Son zamanlarda bu sistemin aleyhinde kuvvetli bir cereyanın mevcut olduğu görüldüğü için tekriri müzakere istenmektedir. D'Hont siste.ni ve bilhassa bloke liste usulü için ileri sürüJen mahzurlar şöyle hulâsa edilehilir: Ankara 26. (Cumhuriyet Teleks) Seçim Kanunu Komisyonu Umumî Heyeti son toplantısında yeniden müzakeresi istenen. seçim sistemi görüşmeleri açılmadan evvel hazırlanmış iki tasarmın yarın Meclise verilmesini kararlaştırmıştır. Bunlar «Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri» hakkındaki 190 maddelik tasarı ile «.Anayasanın halk oyuna sunulması» hakkındaki tasarıchr Evvelce seçim sistemi olarak kabul edilen D'Hont usulünün değiştirilmesi meselesi yarın görüşülecektir. D'Hont sisteminin mahzurlu olduğu ileri sürülerek komisyonda yeniden müzakeresi talep edilmiştir. Temsüciler bu sistemin istikrarsız hükümetler neticesini vereceğini ileri sürmekte ve ekserisi Briand sistemini istemektedirler. Bazı üyelerde mahdut oy veya dar bölge **kas: Sa 5. Sii. (i da Yılda 52 bin hektar orman sahası tahrip ediliyor Hasan ÂliYücei dün vefat ettti b!r di| hekimi düşüyormuş M. B. K zamları kabul etti Ankara 26 (CumhuriyetTeleks) Memur, emekli, dul ve yetim aylıklanna yapüan zamlara ait kanun tasarısı ile, subayların baremlerini bır derece yükselten kanun tasarısı, bugün Milli Birlik Komitesi tarafından da müzakere ve kabul olunmuştur. Tasarılar, bir kaç gün önce Temsilciler Meclisince de kabu! edil • diğinden her üçü kanunlaşmıştır. Önümüzdeki günlerde Başkan Cemal Gürsel'in tasdikinden geçecek ve Resmi Gazetede yayınlanacaktır. 1 Bu sistem bir parti diktatoryası ve oligarşisini doguracakTarım Bakanı Osman Tosun, bütçe müzakereleri sırasında, orman fcr. 2 Azınlıklar da temsil edilesahalarımızın içinde dokuz milyon insana nıukabil, yirmi beş bilecejine göre, kuvvetli hükümet milyon kıl keçisinin yaşadığını söyledi. teşkili imkânsız hale gelecek ve hükümetler, politika ile uğraşmak tan memleket meseleleri ile uğgecikme ile başladı. Çeşitli hatıp Ankara 26 (Cumhuriyet Terasmağa vakit bulamıyacaklardır. leks) Kurucu Meclisin dün ge ler Sağlık ve Sosyal Yardım BaHalbuki Türkiye süratle kalkınceki oturumu Başkanın bütün ha kanhğı bütçesi hakkında soz aldıenası gereken bir memlekettir Arkası Sa. 5, Sü. " de tırlatmalarına rağmen yarım saat 3 Bu sistem oy vermede seçmene serbestlik tanımamaktadır. Ve seçim bir nevi plebisit mahiyetindedir. ttiraz edilen D'Hont sisteminin Bir senedenberi tâkip edilmekte olan 11 kişilik çete, 1000 adet 500 esası şudur: Bir seçim çevresinde her partilük banknotu Anadoluya sürmeğe hazırlanırken suçüstü yakalandı nin aldığı oy 1 den başhyarak lüzumu kadar sayıya bölünür. Çıııtıııtımtıı kan neticeler sıralanır. îstanbul Ünivresitesi Diş Hekım Bir misalle izah edelim: Bir lis; Okulu Talebe Cemiyetinin yur fpçim çevresinde iaraza 200 bin Eski Millî Eğitim Bakanı, Tevfik Sağlam'ın dılmuzda 20 bin kişiye bir diş heoy kullanılmış ve 4 parti de sekimi düştüğünü açıklıyan dünku çime Eİrmiş olsun Bun'nrdan A bildirisinde özetie şöyle denilmekevinde, sofra başında geçirdiği kalb krizi partisi 80 bin, B partisi 60 bin, C tedir: partisi 20 bin ve D partisi 40 bin neticesi hayata gözleripi yumdıı « Memleketimızde 20 bin kişiov almışlardır ve bölgede 5 mil Teessürle haber aldığımıza göve bir diş hekimi düşmektedir. letvekili seçilecektir. Sayıları ev re, eskı Millî Eğitim BakanlarıRatı memleketlerinde ise bu raveıâ 1 le, sonra 2 ile bölelim. Şöy mızdan Hasan Ali Yücel dün öğkam 2 bin ilâ 3 bin arasmda dele olacaktır: 5işmektedir. Memleketimizin diş le üzeri hayata üözlerini vummuş A B heki.nliğine olan ıhtivacı karşısınC D tur. Milliyetçilerle Fransızlar ara?o ninfiühın 20 bin 40 bin da dis heicimliği müesseselerini Ankaradan şehrimize gelmiş busında miizakerelere yol aça40 hin 30 bin 10 bin 20 bin lunan Yücei. öğle yemeğine dâarttırmak. mevcutları aenişletmek cağı iimit edilen de Gaullevoluna gitmek icabeder. 5 milletvekili seçileceğine göre vetli bulunduğu dostu Tevfik SağDiğer taraftan okulumuzdaki Burgiba görüşmeleri bugün en büyük sayıdan başhyarak diz lam'fn evinde sofra başında bır fotöy. demirbaş âlât ve edevat esbaşhyor Arkası Sa. 5, Sü. 4 te kriz geçirmLş ve vapılan tıbbi mükimiş ve vıpranmis ve artık vadahaleye rağmen kurtarmak müm zifesini bitİTmiş durumdadır Klikün olamamıçtır Paris, 26 (a.a.) Tunus Cumhur niklerin hemen hepsi bu vaziyetYücel'in vefatı haberi kısa bir başkanı Habip Burgiba yarın Pateki âletlerle çalışmaktadır.» zemanda duyulmuş ve büvük bir rise gelecek ve Rambouillet şatoüzüntü yaratmıştırsunda General de Gaulle ile yaYücel için neler dediler? pacağı görüşmelerde Cezayirli mu kavemetçilerle Fransa arasmda Ankara 26 (Cumhuriyet • Teleks) müzakere imkânlarını hazırhyacak Maarifçi ve yazar olarak ınem • r. lekete büyük hizmetleri dokun General de Gaulle ile görüşoıe muş olan Hasan AliYücel'in ölüsonunda başarı elde edeceğinden mü münasebetiyle Çahşma Bakanı Bir mide ameliyatını mütave Millî Eğitim Bakan vekili AhYakalanan kalpazan çetesi. ele geçirileıı kalp paralar ve para bastıkları makine ve klişelerle birlikte emin olmadıkça Parise gitmiyeceğini daha önceden söylemiş olan met Tahtakılıç. bir beyanat vereakıp hayata gözlerini yuman Türkiye'de ilk defa olarak büyük ların sahte Türk lirasi basıp piya Burgiba'nın bu ziyareti Fransız rek şunları söylemiştir: Muhammed V. in kaybı dünçapta bir kalpazan şebekesi poüs saya sürmek için faaliyete geçtik hükümeti ile Cezayirli mukaveyada üzüntü yarattı « Öğretmen, Eğitim Bakanı ve tarafından meydana çıkarılnnş ve leri polis tarafından haber alr.ı metçiİPr arasında doğrudan doğBunlardan 3,170 i telif, yazar olarak Türk kültürüne uzun evvelki gece yapılan âni baskın rr.ıştır. Alınan haber üzerine, o ta ruya temas saglanacağı ihtimalini yıllar hizmet eden HasanAli'nin ö\Vashington 27, (R) Fas Kıralı sonunda suçüstü yakalanmıştır. Ga rihten İtibaren tstanbul'da mev kuvvetlendirmektedir. Tunus Cum 485 i de terçüme Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Merhum Yüeel V. Muhammed pazar günü yapılan Arkası Sa. 5. Sü. 6 da lr»tada bir apartman katında faa cut, bütün matbaa malzeme v*>. bir amelıyatı mütaakıp vefat etliyet gösteren 11 kişilik kalpazan makinası satan müesseseler, tanınMemleketimızde 1960 yıh ıçerimıştir. Haber Prens Hassan taraşebekesini.i yakalanışı sırasmda mış klişeciler, hrufatçılar, çinkgsinde yayınlanan eser sayısı 4,195 fından Fas radyosu ile duyurulayrıca. Anadolu'da piyasaya sürül graflar ve merdaaeciler gözetlenistanbui çocıığunun götir. Bunlardan 2,887 si kitap, 1,318 i muştur Prensın verdiği habere gömek üzere hazırlanıp bavullara miye başlanmıştır. Çok geçmeden !' züyle Anadolıı köyleri broşürdür. Ayrıca 95 nota, 2 harire Kıral, saray kliniğinde yapılan istif edilmiş ve hepsi A", sahte şüpheli şahısların bu yerlerle teta çıkmıştır. 4,195 eserin 3,710 u tehakkındaki Yaşar Ke bir mide ameli> atmdan sonra halif, 485 i tercümedir. Bunlardan Brüksel'in Kahire ile diplo 500 er liralık kâğıt paradan iba masa geçtikleri tesbit edilmiştir. yata gözlerini kapamıştır. mal'in rönortajını bugün ret olan 5 milyon lira ele geçiril2.429 u îstanbul'da, 1,235 i Ankara ıııatik Ancak, henüz hazırlık safhasmmüııasebetlerini kes mi^tir. 3 üncü sahifemizde bulada, 531 i de muhtelif şehirlerde Fas Kıralı Muhammed V, Fas da bulunan bu şebekenin faaliyet mesi üzerine böyle bir basılmıştır. Verilen bilgiye göre, 1960 yılı merkezi tesbit caksınız. istiklâl mücadelesinin lideri olup, edilmiş olmasına karar alındı Eserlerin konularına göre, tasninın daha ilk aylarında. bazı sahısFas'ın Fransızların boyunduruğun Arkası Sa. 5, Sü. 8 de fi ise şöyledir: Sosyal ilimler 1,116, dan kurtulmasmda büyük rol oyedebiyat 899, tatbiki ilimler 577, Kahire, 26 (A.P.) Sabah gazenamıştır. Muhammed V. liderliği 570 milyonluk yeni bütçede, gelir olarak genel eserler 396, biyografi, coğraf telerinden AlAlıram'ın bildivdiği Romanya'da neler gördüm? (2) sayesinde Fas 1956 yılında. bağımya ve tarih 366. güzel sanatlar ve ne göre buradaki Belçika sefaret si7'ığına kavuşmuştur. Fas Kıralı sadece 160 milyon görülüyor. spor 210, din 208, dil 189, nazarî bi eıkânma derhal B.A. Cumhuriyen^mleketi bağımsızhğa kavuştuklimler 173, felsefe ve ahlâk 61 dir. tini terketmeleri bildirilmiştir. Bu tsn sonra da mücadeleye devam et1960 da yurdumuzda yayınlanan karar Belçikanm cumartesi günü miç ve nihayet 1359 yılında Eisen1961 malî yık bütçesinin tamam pılan istişarelerden sonra hazırlahovver ile de bir anlaşmaya vara lanmakta olduğu şu günlerde İs nan Belediye bütçesi 570 milyon yabancı dillerdeki eserlerin sayısı B.A.C. ile diplomatik münasebetle rak Amerika'nın burada bulunan tanbui Belediyesi tam bir malî sı civarındadır. Buna karşılık gelir 159 dur. Bu eserlerin 67 si mgiliz ri kesmesinden sonra almmıştır. Gazete ayrıca buradaki 407 Belb<?ş üssünün de 1963 yılına kadar kıntı içindedir. Hükümetle de ya Arkası Sa. 5, Sü. 8 de ce, 37 si fransızca, 18 i almanca. 11 i ermenice, 9 u arapça, 8 i rumca, çikahnın «istenmiven kimseler» otnMiyesini sağlamıştır. 4 ü süryanice, 3 ü musevice, 2 si larak hudut dışına çıkarılacakla51 yaşında hayata gözlerini yuitalvancadır. rını bildirmiştir. man Fas Kırahnın vakitsiz ölümü bütün dünyada üzüntü ile karYazan: Ecvet Güresin şılsnmıştır. Profesör Dr. Aslan'ın oturduğumuz odaya gelen ilk hastası 84 yaşında eski bir Darülâceze müdiresi Y. Artavis idi. Romatizması varmış, anjin dö puatrin geçirmiş, hafızası fevkalâde zayıfmış, vel hâsıl hastahaneye getirildiği zaKonya'nııı Hadim ilçesinin köylerinden gönderilen 12 man elle tutar tarafı yokmuş Kailâ 15 yaşları arasındp.ki çocuklar bir ay zarfında yurdıncağızı tedaviye başlamışlar, derisi düzelmiş, beyaz saçları kırçılda döıımezlerse vatan daslıktan ıskat edilecekler laşmış, arkasındaki ihtiyarhk işaKonya, 26 (Telefonla) 27 Ma tahkikat sonunda çocukların yur reti kambur gitmiş, hattâ bu araYeni Türkiye Partisi ile Adalet yıs devriminden 2 ay önce ihbar da dönmesi için bir aylık mehil da kırılan bacağı 6 haftada düzelPartisi kurucu heye'leri yeniden edilen, fakat o günlerde üzerinde verilmig ve dönmedikleri takdirde miş de, şimdi her gün şehre ine • bir!eşme üzerinde teşebbüse geç durulm.yan mühim bir olav bugün vatandaşlıktan çıkarılacakları bil biliyormuş. tikleri dün öğrenilmiştir. ışığa kavuşmuştur dirilmiştir. Bunları bize kendisi anlattı. O adh bir Nakşibendi şeyhinin. Kalın Nakşibendi şeyhi Hasan Şahinin. anlatırken, Dr. Aslan da keşfinin Kurucu Meclıste daı bölge seadlı bir Nakşibendi şeyhi, Kalm düşük Konya milletvekili Mustafa kerametı hakkında kısa kısa açıkçim sistemine gidilmesi temayüağıl, Aşağı Merraek ve Yukarı Mer Runyun'un babası Ali Runyun'un lamalar j'apıyordu. lünün doğması birleşmeleri zaru tkinci hasta, 70 yaşında Ionesco ret haline getirdiği ilgililer tara36 SAAT BEKLEDİ Evvelki gün Vatan caddesinin köşesindo nek Jîöylerinden 12 ilâ 15 yaşları müridi olduğu da bu arada.anlaarasında 10 erkek çocuğu Suriye şılmıştlr. Kaçırma olaymın, tahfından ifade edilmektedir. bir otomobilin sadmesine ınâıuz ktlarak ölen bir atm leşi tam 36 saat ye kaçırdığı tesbit edilmiştir Dev silini Camiül Ezher'de tamamlı Horore adında .bir kâdındı. 1951 yılındanberi enstitüde tedavi altınDiğer küçük partilerin de bu yo müddet'e yoi ortasında ka!mış;ır Rcsim yo! ortasında duran leşi gös rim hükümetimizitı Şam Konpolos yan Mustafa Runvun tarafından da, hâd astım krizinden muztarip lu tutacağı tahmin edilmektedir. i termektedir. luğumuz vasıtasiyle yaptırd ğı desteklendiği sanılmaktadır. Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Tedaviden önce Bir kalpazan çetesi 5 milyon 20,000 kişiye sahte para ile ele geçirildi VVashington, 26 (Fred J. Zusy bıldiriyor) Irakıı komünist taraftarı unsurlara «zulüm» edildifiı yolun daki Sovyet iddıasrnın yarattığı ihtilâf yüzünden, Mjoskova • Bağdat münasebetlerinin gittikçe kötüleşmekte olduğu müşahede edilmekte dir. Geçen hafta. 4 Sovyet teşekkülü, Başbakan Kasım'a protesto rheşaj ları göndermiştir. Mesajlarda. «Sov yet halkının derin alâkası ve infiali» ifade olunmaktadır Mesajlar. Sovyet Hükümeti ve Komünist Partisinin. Irak Hüküme tınin komünist taraftan liderleri kilit noktalarından tasfiye için son günlerde girişmıs olduğu teşebbüsler karşısındaki şaskınhğını ifade etmektedir Birçok solcu, resmi vazifelerinden azledilmiş ve bazıları da petrol şehrı Kerkük'te 1959 da yer alan karışıklıkların sanıkları olmak ithamiyle hapse atılmıştır. Kremlinin Irak polıtikası, Tümgeneral Kasım'ın 1958 temmuzunda %'aptığı ihtilâlin başarıya ulaşmasından sonra tamamen deâişrnişti. Moskova. ismı sonradan CEXTO K1ZILAY Şthrınîizdekı Ki/ılay şube'er ı nungreleııııı.ı yapıl olan Batı taraftarı savunma teşkimasma devam edilmektedir. Dün de Kızılay Beyoğlu Şubesinin lâtı Bağdat Paktından Irakı çeken yıllık kon^resi Galatasaray Lisesi konferans salonunda yapılmıştır. Kasım'a muazzam yardımlar vaadetmişti. Resimde kongreye iştirak edenler görülüyor. Kasım'a gönderilen son Rus protestosunun altı, Sovyet îlimler Akademisi Reisi Aleksandr N. Nesmeyanov ve Muavini Aleksandr V. Topchryev tarafından imzalanmıştır. llim adamları, «Memleketlerinin bağımsızlığı için hayatları pahasına çarpışan ve 14 Temmuz thtilâlinin kazançlarını savunan Iraklı vatanperverlerin gaddarca suçandırılmakta» olduklannı ileri sürmektedirler. Arkası Ss. 5, Sü. 3 te Cezayir krizinde geiişme i Fas Kıralı vefat etti Yi'rdumüzda 1960 ta 4,195 eser basıldı İstanbui Belediyesi malî sıkııttı icinde Beloika elçilik erkanının Mısırı terki ^ istendi r Gencleştirilen 114 yapndaki Parseh Nargosyanla görüstüm Yeni Türkiye Partisi ile Adalet Partisi birleşiyor Bir şevh Suriye'ye 10 Türk cccuğu haçtrdı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle