14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI BASKETBOL: CUMHURIYET £4 Subat 1931 şampiyonaâan çekildi Bugun başhvacak aUn Turkıve Kız Takımlar Ba~ketbol Şampıvo na=ına t«tanbul sarcDi onu Fenerbahçe kız takımı katılmıvacaktır F Bahçeh ıdarecıler ba^ketbol takımında bulunan elemaniann volejbol takıraında da ov nadıklannı sovledıkten sonra Gune^n sakat old'icunu da behrtmekte ve bu seBoks maclarmın ılk gecesı oUluk<j hıdıselı geçti beple çekıldıklerım açıklamaktadırlar Şampıvonava uç takım ı<;tı rak edecektır Bugun \egâne maç saat 1Q da Spor \e Sergı Saravında Istanbul Unıversıtesı ıle Ankara Kolejı ara^nda ovnanacaktır Fenerbahçe takımımn şampnonava katılmaması ıvı karşılanmamıştır Yarın saat 19 da G Eğıtım, Anka2 Basın Kupası Bok= maçlan »apUrip bossorlerını rınge ;iK»ıra Kolejı, pazar gunu de saat 10 30 evvelkı gece Spor Saravında naş rıavısloP hazır bulunanları da Istanbul Ümversıtesı, G Efı l<ım .t'i Ilk olarak musabska A »ıv le un uştur tım karşılaşacaklardır rın bır gecede bıtırıleceğı bıldırıl mrse ae karşıla'malara çok saviAjanlar parasızlıktan da boksor katılaıgından maçlan bır gecede bıtırmek mumkun olaprogramlarını tatbik mamıştır Basın Kupasımn guzel bır ş°kıledemiyorlar Istanbul Bolgesı, Beledıveden a de gerecegı tahmın edılırken da^a lacağını bır turlu alamamaktaaır ılk s.'Etlerde lhtılaflar başlamışBu hafta cumarte=ı ve pazar evn Bu sebeple butçe bakımmdan çok tır Maçları ak=atmamak ıçı n ajan muşkul vazıyette kalmaktadır U lık feç gelen boksorlerı sonra do lerı î«tanbulda o\nanacak rnıllı 3ı lıg maçlaıı ıçın t'tanbul takıınlamum Mudürluk vardım vapmadığı rufuurmeve kaıar vermıştır takdırde butun aıanhkların para kar.ua ıtıraz eden bazı kuijjleı rı haftanın son ıdmanını >ap>nışsızlık sebebıvle faalıvet program musauakalardan çekılmek ıstamu lardır Altav \e Karşnaka ıle kar lannı tatbik edemıveceklerı so> Irdır Işı hal \oluna sokmak ıçın şllaşacak olan Beşıktaş ve Be\koz lenmektedır. Aianhk bazı kararlar aimış^a ds dun saat 15 30 da kendı starilarınbu defa dığer kulupler çekılmı^ler da son hazırhklarını tamamlnadır Ketıcede mu«abakalan takıp rak ı<îtırahate çekılmışlerdır eden sejırcıler alevhte tezahırat ta bulunmuşlardır Fenerbahçe istoııbufSofya temsîlî eskrinı müsubakafon bugun başlıyor Fenerbahçe futbcl takımı bugiin Kıbns'a hareket ediyor Fenerbahçe futbol takımı j a n n Kıbrıs a gıden kafıle şoyledıı \e pazar gunu ıkı karMİa;ma vapH Kamıl Sporel Fahrı Atabe\ mak uzere bugun «aat 1100 de u Faruk Ilgaz Fıkret Kırcan antreçakla Kıbns a haıeket edecektır nor SzekelH ma^or Hıkmet Sarı Lacıvertiıler varın Doğan Kadroda ıse şu futbolcular buTuık Bırlıgı ıle pazar gunu ı^e lunmaktadır Kıbrıs Turk karması ıle ovnıvacak Şukru Nacı Atılia Nedım Baslardır u Mustafa Şeıef Yuksel Lefter, Fenerbdh(,o nın bu s>evahatıne ha Eıgun Kadrı Hılmı O«man Avlen Ankara da Ordu takımı kam nı Umaıl Selçuk pında bulunan Özcan Can ve Hu Balkan Ikıncılerı Turnn\ası sevin 'ştırak etmn eceklerdır tnaçları Balkan Ikıncılerı Turnuvasında 29 martta A E K ıle o\naması katı'eşen Fenerbahçe futbol takımı muhtemelen bu maçtan ev%el 12 martta Bukteş te Rumen Kızılvıldız takımı ıle karşılaşacaktır Bu maçın katı tarıhı bugunlerde bellı olacaktır Ltlanbul Sof>a temsılî lakınıları bu akşanı saat 18 de Tenıs Eskıım Das.dlık Kulubu salonunda kaışılaşacaklardıı Bu akşamkı maç bundan tam 19 sene oncc japılan musabakaların ıt\anşı olduğundan ajııca tarıhı bıı kıjmetı de taşımaktadır Programa gore bugunku kaı şıla^malar flore sınıfında olacaktır Florede Okta\ Orton. Sumer Hetman ve A\kıu Zevbekeı den kuıulıı Islanbul takınııııın ıddıaiı ve eskrımde hatııı sa.Mİıı \ \ ı u p j takmılaıı a>asma gııeıı Bulgarlar kaışısında ı>ı musahakalar çıkarması beklennıektedır 19 senelık ıe\ans macınHa eskıııiKilerımıze basarılaı (iılerken onlar hakkında kısa da olşa bıı bılgı vermeji favdalı bııluvoruz bina Kus cluı utci\ d muvattaK o mustur 1956 57 ve 58 sencle rınde tstanbul B kdtegcın^ındF bırıncı ve ıkıncılık aUn bı eskrımcımız ılk vabancı l e M sını 19S9 senesınde Vıvanada \apmı^ ve basartlı mu^abı'ti lar çıkarmıştır KEM*I MISIRLI: 1938 serı. sınde doemus ve 1953 sene^ıı de de eskrıme başlamıstır 1 t defa temsılı maçını Alman B c denheıme kaısı ılk mılli maç nı ıse Istanbulda tranlılaı? karsı ovnamıştır 1960 da Vı\a nada ıvı musabakalar çık.ı'd rak ıkıncı tura atlamıstır Ha len pn gpnç ve ıstıkbal vaieder bır kıİKc.ımızdır OENİ7 ÖCO(I)IR: 19ri4 <e ; nesınde eskrıme baslam' lıı tlk temsılı maçını Alman Heı denheım'e ılk mılli maçını l«e Tahranda tran ve Japonvava karşı vapmıstır 19B0 Vıyana turnuvasında ıse vaptığı 6 ma çın 3 unu kazanmıstır 4HMET ERSEVtN: 1950 se nesınde eskrıme basladık'diı sonra tecrubesızlerde vaptıg' maçlar gozdoldurmuş ve «ısa zamanda A katejorısıne geçmıştır Şımdıve kadar bır dpfa tstanbulda Alman Heıdenheıme karşı oynamış olup çok genç olmasına rağmen mucd ielecı olduğundan hasımlarını vıl dırmıştıı MERİH SEZEN: Kı>metlı kı hççılarımi7dan olup ılk mıl'ı maçını 1948 Londra Ohmpı.at larında ılk temsılı maçını ı^e Atınada vapmıstır 1949 Kahlre 1955 Roma 1957 Parıs vc 1959 Budapeste dunva «amıjıvo nalarına katılmış olup nal'n en tecrubeh kıhççımızdır 2. Basm Kvması hâdiseii haşladı Beşiktaş ile Beykoz son idmanlarını yaptılar SUMER HETM4N AYKUT ZEYBEKFR KEMAL MISIKLI SUAL j SORULAR B. 7 J ı î J i A A i 1 Forest Hılls'te hangi meşhar turnuva yapılmaktadır? 2 tlk dunva satranç şampıvonn kımdir? 3 100 metrevı 10 sanıvede kosan atletlerın ısımlerı nedır? Re<mi hıç bır mahıjetı olmavan sadece faalnet olsun dıve ajinlık tarafındar tertıp edıletj bu mu=abdkaıarda kuluplerın en ufak tt OKTA1 ORTON : 1937 de tiog muş ve 1949 da eskrıme Da lamıştır îlk mıllı maçını 1954 fe nesınde Yunan \e Yugoslavlara karçi vapmış ılk temsılı karşılaşma<iinı ıse 1953 yıhnJa Vıjana ve Zagrep takımlîiına karşı oynanıştır 1956 Akderuz ovunlarına 1957 Dunva şampıvona^ına katılmış olup memle ketımızın en teknık flore"i«ı olarak ı«ım japmı^tır SÜMER HETMAN: 1934 yıhnda dogn.u^ ve 1950 de e=krıme başlamıstır Dort defa florede Istanbul bırıncısı ol muş ve muleaddıt ıkıncılık ve uçunculuk almıştıı Yugoslıv>a, Yunanıstan, Iran ve Japonvaja karşı mıllî takımımızda floıe ve epe vapmış ve ıjı dereceler almıştır Belgrat ve \kdeniz ovunlarında da derete\e gırme^e muvaffak olmustur Halen en ıvı floıe ve epe tımızdır AYKIT ZIYBLKER: 1950 se nesınde e^kıımc haşlamıstır Bırçok Istanbul ve Turkıve şampnonlukları kazandıktan Spor Toto'da 13 maçı 6 kişi bildi Ankar» 23 (Cumhunvet Teleks) SporToto'nun 24 uncu hafta değerlendırme ışıne devam edılmektedır Brut netıceler bugun de geç vakte kadar ahnamamıştır Yetkılılerce ıfade edıldıŞı ne gore «ımdne kadar 6 tane 13 tutturana rastlanmıştır. Bu hafta da ıkramıye kazananla nn adedı 15 bıne vaklaşmaktarfır İzmirde • • CEVAPLAR B. 7 tres Z sıapuy ndjopv Izmır 23 (Telefonla) Bu hafta şerrımızde oldukça çekı«meh maçlar v apacak olan Galata^aray fut bol takımı, burava gelmıştır Galatasarav a karşı ovnıvacak oI lan Altınordu ve tzmırspor takımları bu hafta çok sıkı şekılde hanr lanmaktadırlar tzmırspor camıa^ında kalecı Sejfı'nın bu hafta ov nnamaması buvuk uzuntu ıle karj şılanmaktadır Buna ragmen Ma! vı Bevaz'ılar bılhassa forv et hatı tına çok guv enmektedırler UA141U4 B4SKE1BOL bır Amenkdiı ta'dfından (.alı^tııılan Geng^por ba^ketbol taktmı bu mevsım vapmış olduğu butun musabakaları açık farkla kazanmış avnı zamanda bır \abanci takıma da 140 sa\ı çekerek ulaşılma<;ı guç bıı rekor tesıs etmıjtır Hata\da bu kadar guzel bır ba <et bol <nna\an Genç=poı malı ımkansızlıklar ılen surulerek ıdarecıler tarafından turnu\aya katılma>ınca 20 bıne jakın bır taraftar kıtlesı ıdarecılerı şıddetle Drote«to etmıjtır Yukandakı reonnd e Hata\'ın kmvetlı ba^ketbol takımı Gençspor un kadrosu gorul mektedır bonra ılk mıllı temasını 1954 \ı lında Istanbulda Yunan ve Yu goslavvava kaısı yapmış, ılk temsılı karşılaşma'inı ıse 195? de Alman Heıdenheım takımına karşı ovnamıstır 19bO sılanh kuvvetler Turkıve şamDi>onasında epede bırıncı flore ve kılıçda ıse uçuntu olnıuştur SEYYlT MISIRLI: 1927 yıIında doğmuş ve 1942 senesınde de eskrıme başlamıştır Senelerce kıhç bırıncılığını elınde tutan Mısırlı 1953 de ılk mıllı maçını Yugoslavlara kar şı vaomış ve bırıncı olmustıır 1955 de Romada vapılan Dunva Şampıjonasında domıfınıle kadar vukselmeve muvaffak olan Mısırlı 58 D9 ve 60 yillai'rtld Vıvanada vapılan »nternasjonal turnuvada sıraswle 5 7 ve 8 lık kazanmıstır Mısırlı şımdıve kadar 182 defa mıllı formavı gnmıstır TUNÇ P \ R K \ \ : 1936 da doğ muş ve 1956 da eskrıme başlamıştır Eskrımden once rftl"tızm >apan Parkan kısa zamanda kendısını tecrubehler ara Modern ambalâjlı bu mükemmel Tuvalet Sabunu aynı zamanda zengin ikramiyeler kazandırır VEZÜV OÜDÜKLÜ TENCERE EMÛYELI 30 Nisanda Noter huzurunda > apılacak Puro Pıyangosuna katılmak için yeni Puro ambalâjlarından 3 adet toplıyarak bir an evvel (tst. P.K. 572) adresine gonderiniz. Adınızı, Soyadınızı, açık adresinizi zarfın arkasına jazınız. (Her 3ambalâj için ajrı bir kur'a numarası alırsınız.) SOGUK ALGINLIĞINDAN KENDİNİZİ KORUYUNUZ Soğuk algınlığıgrip. bronşit ve zatürreye çevlrmeden Vlcks VapoRub siırunüz.. Lfak bır «oguk alsınhsı enp, bronşıt vt haıla za 'ttirre eıbı önernlı hdtalıklara «eJyp olalıılır Ken 'dınızde ök«urnıe ak»ırma ve\a nezle belırtılen 'görür gormrz, V ıtk \ apoRuhılesojuk alpnlıgı Inıza kar*ı mu< adele edınız. Bogaz.goğOsvesırtıoızaVıcks VanoRubun kuv,vetlıce >urünüz.7 sanıye ıçmde \TlpoRub t*sır eln ^ e b a l a r Her nefe»ah'inızda tıkanık burnunu IU aıan bopazınızı \ urausaıan \e ok'urugunüzO dındıren bu ılacın buharlarını teneffu* edereksh nız \ apoRuba\ncadennmnıçıne nflfozederek göeu= konjestıvonunu gogusaikı«ıklıgını vegögfl» agnsını gıderır Cece nviırken \ ıck« VapoRub'un tesın aralıkeız lOsaaı devam eder Ertesı «abah «ngıık alffinlığınız hafıflemış ve enıfeksıvona karı mukdvemetınız artmıçiır EZUV MAMULLERI İşte kasanacağmtz 1 adet ARÇELİK Buzdolabı 2 adet ARÇELİK Çamaşır Makinesi 1 adet Havagazı Fırını 1 adet Altın Kol Saati 5 adet Radyo 5 adet DUdUklU Tencere 5 adet.Altın Bilezik ikramiyeler ı 10 adet Otomatik ütü 100 adet İpek Eşarp 100 kişiye 1 düzıne PURO 100 kişiye 1 düzine FAY ve 1 talebenin (ilk, orta, lise veya yüksek tahsil yapmakta olan) bır senelik BÜTUN MASRAFLARI karşıhğı. 1 İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN A l 6 ncı Kotanın 176, 177 ve 178 sıra numaralarında >er alan Kamvonet, Kamvon \e Otobus ıthâlıne muteallık Odalar Bırlığı talımatı, uvelerımıze oostalanmış bulunmaktadır Bu kotalara aıt taleplerın 15 mart 1961 çarşamba gunu akşamına kadar Odamız 3 uncu katta 24 No j a japılması luzumu ehemmıyetle teblığ olunur (9077) Yeni ithal edılen en iyı kahte iptıda. maddeler, hususi parföm, yeni Amerikan formulu sayesinde ve çok cazip modern ambalâjı ile Puro, piyasada satm en fistun kahte tuvaiet sabunudur. Puro cildınizi korur, besler, cazibe ve güzell'ğinizi artınr. \ İSTANBULANKARA SEYAHATLERİNİZİ Hergün Sabah ve Akşam Avrupa Karoserli, Kalorıferli ve Pulman Keltuklu V/ICKS wVAPORUB MENGENLİ Otobüslerı ıle japınız BİLET SATIŞ YERLERİ : MERKEZ Taksım Divan Otelı karjısı Telefon : 47 70 26 MÜDÜR ARANIYOR ŞARTLAR: 1 Yuksek tahsıl, 2 Kuvveth Ingıhzce 3 Askerlıg ıı vapmış olmak, 3040 yaşla'inda bulunmak, 4 Tıcaret ve satış tecnıbesı Yukandakı evsafı haız uç şahıs dolgun ucretle ıstıhdam edılecektır Talıplerın kısa hâl tercumelerı ıle P K 324 Galata adresıne Personel rumuzu de muracaatlen rıca olunur GALATASARAY : Tel: 44 67 58 BEŞİKTAŞ : Tel : 48 25 52 SİRKECİ: Tel: 27 49 73 CAĞALOĞLU : Tel: 22 2100 FATİH • Tel • 21 39 30 KADIKOY . Tel : 36 96 25 BEYAZIT Tel: 22 57 15 LALELİ: Tel: 22 11 79 EYÜP : Tel: 21 30 17 V EIEMAN ALINACAK BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU Bır fabrıkana sanavı ışletme ışlerınde vetıstır'lmek uzere lıse mezunu genç bır eleman almacaktır Yabancı dıl bılen ve askerhğını yapmış olanlar tercıh edılecektır. İsteklılerm (Posta Kutusu 684 Istanbul) adresıne bır mektupla muraeaat etmelerı A A Nıhavet I=>aıl ve Fransa'oar ITHAL EDEBILECEKSINIZ 1 CHLO^ÎtRE DE \ I \ Y L (PVC) den manıııl \r BUTU.N PVNYACA T A M Î ^ n Ş » • • »•• • • • • • • • • • • • • » • • • • • • •» » • • • • • • • • • • • • •• • • • g TUVALET S A B U N L A R I 1 0 0 DE 1 0 0 S A F T I R tMemlekeî çapındo şöhret yapanf • Marka BÜYÜK SIRKECI TRAMVAY FIRSAT CADDESINDE GAZETELERINIZI Ko>e gonderılmek uzere nkuduktan sonra kutuvd atnız Ivı *hlâk Derneğı KAzay A TRİKOLARI Yuksek Kalite, Cazip Modeller, Rakipsiz Fiatlaı t • TEYP BANDLÂRI 4 Hıgh Fıdehty ve sonsuz hassasıyetlı, Her tıpte ve eb atta fevkalâde kalıteler 2 EMSALSTZ ELFKTRO 4KUST1K KALITFLEEDE MANYETIK SIVKRON FILEMLERI (35 17 5 16 ve 8 mm ) MUHACA<\T Turkıve Umurrî Mumessth Sami Inzelh°rg Gaîata Omer Abed Han kat 4 No 1/2 Tel 41 71 10 ! Yüzde ^15 gelirli O D A L A R ve Y A Z l H A N E L E R ÇOK DOĞU U C U Z F İ A T L A DÜÖME FABRİKASI t • acele sat'lmaktachr ANAHTAR vc fAPUSU DERHAL TESLEVI EDELIR KALORİFLR ve ASANSOR MEVCUTTUR M u r a e a a t YENİ SATIŞ rERİNDE FANTAZİ SEOEF VE GAULIT.OÜĞME (EŞİTLERİMİ » SAriH Ma$TERİL£RİHE AR2EDER. TEL • Butün Büyuk Giyim Eşyası Mağazalarında \ RCR Kll • İŞ TİCARET ve SANAYİ T. A. Ş. ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ * ^ ^ D o ğ u b a n k Is Hanı kat 1 Ist 1 1 I I 11 FAİ , 31 î X • •» • •» • • • • • • • • • • • • • • » • • » > »• • »• • • • • • • • • • • • • • •• • < !
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle