12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Subat1961 Istanbul çocuğunun gozujle Anadolu kojleri: 9 CUMHUUYET B£Ş Köyde geçen bir gecenin hikâyesi Röportajı yapan: ra <uruluyor Sofraya •ajın'i buv aı ednorlar Alı Dayı, bir kaç koj lu Alı Da\ nın genç blr oğlu soframn Daşına halka olup otuıuvorlar Sofrada pılav vanı bulgur pı la\ ı, bal \ogurt \ar Bir de } ai ka var Bir de kaşıklar var Sofra\a oturmuşlar ama hı v kımse de uzanıp bir lokma alrM' ır Engın hıssednor k mısafır eldugundan dold\ı \emege once kendısının uzanması gerek •\rna naslı başlasın Ortada bir tek kaşık var Once pılavdan mı baş asın \ogurüan mı baldan cnı' Bir pot k rarsa bır rezalet olacak kı ogretmenın acemılığı dıllere d" *an olacak Yemek vemesını b le bılmıvor dıvecekler «Buvur Hoca • Hoca kaşıgı elıne alıvor e\ırı yor çevınvor seıı bırakıvor «Sız buvurun hele » cYok \ ok Sen buvur Hoca » ^h be Hoca nasıl bavursun Buvuramı\acak ıste Kaşığı venden ele a l n o r Kaş k elınde ağır kı ağır j «Bu\ ur Hota » «Buvur Hoca > «Buvur Hoca Hoca b m u r Bu jur Buvur buvur» Kendınde olmnarak, elındekı kaşık once pı'ava gıdi3Or Ağzına bır lokma atıvor Atıvor ama bogazından bır turlu aşmıvor bul gur pılâvı Yutmak gerek Zorlan jı.'uvor Sonra otekıler de avnı şekılde pılava kas k sallnorlar Bır kısmı jufkavı durup vufkavla alıvorlar pıla\ı Engın bır goz kesılmış na sıl vedıklerıne bakıvor Pılav ı >ufka\la \ogurdu bah kaşıkla Engın oğrenıvor ama ıştahı ka panmış kı kapan mş AU Da\ı . «Hoca jemeğımızı \oksa sevme dın mı*» dıve soruvor Engın «Sevdım se\ dım çok sevdım Çok guzpl vemek» Lokmalar boğazına dızıllvor Gozlerını vumup vutuvor Yemek değıl ışkence Acı zulum \eme £ı vıyorlar ama, Eneınde de şa fc klar at v or Mıdesınde bır bulantı başında bır ağırlık Mıdesınden dola\ı çaltıvacak A ma bunların vuz nu naraları nere de° Merdıvenden çıkarken bır j e r gorunmuştu a gozune Orası 7 7 olmasm Nasıl soylenır Ne bıçım sovlenır Kıvranıvor va, bır turlu toram v or Sununda o hal° gçlıvor kı, da janamıvor Aviga fırlıjor Alı Da\ı soruyor «Hoca dış^r ' < rr ı'» J Lnfrın o an ia dıdrının ne demek oldugunu anlıvo* Sefalet ceken Türk deıtizcileri Topkapı olayı dâvasımn müdafaaları yapıldı Baftarafı 1 ınci Mhifede duruşması olaylan Geyikli Sosyalist ve Calısma Partileri birleşiyor Her ikı siyasi teşekkülun liderleri arasında müzakereler başladı; Adalet Partısi bu^un Istanbul II Idare Kurulunu ıian ederek tabelasını asacak Parbsının Ankara 23 (Cumhunjet Teleks) bırleşmış olan BırUk Sosyalist ve Çalı^ma Partileri Cagaloglundaıa genel merkez bıbırleşmek uzere gerekıı temaslara nası kuilanılacaktır Yenı partının muteşebbıs ıl ıdabaşlamışlard r re kurulu da bugun açıklanacak İkı partının bırlejmesı konusun dakı teklıf Sosvalıst Partı Genel ve ıl merkezının tabelâsı asılacakfekretera Alaettın TırıtoSlundan tır Venı Turkıye Partısınde gelmıştır Tıntoğ u Çalışma Par Îzmır 23 (Telefonla) Adalet tısı Gerel Ba^kanı Bedrettın Etensov a gonderdı«ı mçktupta bır Partısi Genel Baçkanı Ragıp Guleşme arzusundan bahsetrniş ve bu muşpala şehrımızdekı temaslanna hususta go'uşme teklıfmde bulun devam etmektedır Partının îzmır ve Ege ıl ıdare kurullarında bazı mujtur eskı D P lılerın vazıfe alacakları Çahsna Parti'i kuucuları Tı anlaşılmaktadır ntoğ'unun teKİıf'nı musaıt karşı Dığer taraftan Yenı Turkıje lamışlar ve ikı patınm bırleşmePartisinın Genel tdare Kurulu usan favdah buMuklarını acıkla velerınden mutesekkıl bır hevet mı.'ardır Adalet Partısi Istanbul ıl teşkı onumuzdekı gunlerde Ege bolgelatı bugun faahvete geçecektır ll sıne gelecek ve teşkılatm kurulma merkezı olarak Adalet Partısi ıle sıyle ılgılı temaslar yapacaktır YAŞAB KEMAL dogru Karata^ ka^alıgının arkasıra Sabah ça\ p e j r ı r Engın artık \er,ek vemekten korkmu\or ama perı an Ku>lulerın de duı çozul mus ama Engın de konu=acaK hal nerede 7 Oda oğleve kadar Engını zıvarete gelen kovlulerle dolap boşah>or ama Engınde hal vok Hasta Ögleden sonra Karatas kavalığma gıdıp akarra kadar tek basına ka\ahklarda kalıj o r Bır kvanın dıbıne jumulmuş orada kalakalnor Okulu açsa her se\den kurtula cak ama olmuvor Çunku okulun anahtarı ogretmen vekıllıgı vapan bır delıkanhda Delıkanlı okulu kıhtlevıp dogru Gazıantebe gıtmıs Onu bekııvor Okulu açsa belkı duzelecek O gun Karataşta aksama kadar kalıjor, delıkanlı vekıl Antepten gelmıvor Gene aynı \emekler gene avnı \atak Kaşınmalar Engının a>ak ta duracak halı j ok Ikıncı gun oluvor bu «efer Engın Karatasa ta «abahtan >erle=;ı vor Kuçluğa doğru bakıvor kı aşağıdan bır çocuk gelıjor «öeretmenım » d n o r «kuçuk oğıetmen geldı » Engın Karatastan ınıp okula pe lıvor e vekılle tanışı\or EngınSe v bırlıkte Mazmahora gelen arkadaşı \edek ogretmen de gelmış Engın \edek ogretmen arkada'i na dıvor kı «Ben hastalandım, doktora gıtmem gerek Sen okulu vekılden devral Ben varın gelırım » Kovluler dıyorlar kı «Asfalt vol çok uzak Şu Karataşın arkasından ınersen bır saate kalmaz Antebe varırsın Bız hep bu voldan ışlerız Asfalt } ol 7 çokılır mı » Yolu bır ıjıce tarıf edıjorlar Şu karataş kayalıklarını aşacak Bır mce çığıra duşecek Asagılara ınecek Sonra bır dere gelecek onune Yolda volcularla da karşıla şır Ondan sonra bır dereve ınecek Dereden çıkmca karşısına bır kavakhk gelecek Kavakhktan «onra Gazıantebe gırdın demektır Kolav Taksımden Emırgana ka dar Oaha da \akin Mecıdıyekoy den kopruye kadar Engın yalnız gıtmek ıstemıvor gene de ama \anına adam ıstemıve utanıvor Kovluler 'volu o kadar kuçumsujorlar kı sakallannı uzatıp aha şuracıkta dıjorlar Engın Karatasa doğru tırmanı>or Uzun s6zu n kuası, 71* bir aof Liv«rno'da haczedilen >tzmit> hakımlerım bu benım yapacağım çflepinin 6 a\ İtalyada aç ve ış degıldır B e r n ı aaızacımdan parasız dolasan 15 kisilik mu komıtacılıgır"dan bahsolundu Boy le şeyler as'a varıt degıldır Bunrettebatı, dun »Adanan vapu lar n h u k m u i j tarıh vermıştır» ru ıle vurda donduler Mjteasıben sanii mıkrofonuna Barselon seferını japan «Adana» jolcu gemısı dun akşam 198 olcj 13 olp, 853 ton \uk ve 500 bın hra hasılat'a 'ımaniTiıza d o ^ raustjr «Adana» gemısıyle gelen J O C J lar ara ındşı, Lıverno lımanmda tutuklu bulunan armatorlere aıt tzroı*» =;ılepının 15 kış lık mu'ettebat da bulunmaktadır Lıvermo dan pohs yardımı ıle Romava oradan da Napolıde beklıven ««ıdana» gemısıne bınen tzmıt şıleDinın murettebatı kendı=ı\le konuşan ar kadaşımıza şunlar 1 sovlemıst r ; Hamburg^an itaHanın Lı verno lımdnına eeldıg mız zaman gemının borçları ıçın «tzmıt» şılepme hacız kondu 6 av I t a h a d a parasız ve aç kaldık Sokaklardan «ıgara ızman f lennı topladık ve onları ıçtık Bır kısm mız garsonuk b'r kısmınız ıse lokantalarda bula$ıkçılık \aparak eeçırdı tzmıt sılepının kaçmaması ıçın îtalvanlar lâzım selen butun ter tıbatı aldılar» elen Mendere» şovle dedı « Inonu ve C H P ıle uzun yıl lar devam ed°n bır mucadelemız olmuştur Bu dogrudur ama doğ ru olmıvan ve aslâ varıt bulunmı yan bır suıkast tertıbı ıddıasıdır Inonu kımdır 7 Evet înonu kımdır 7 Geiç «ubav lıamdan ıtıbaren parlas bır sohretı vardır Fakat bız onu M 1 ı Mucadelenın îsmet Be\ı sonra Garp Cephesı Ku"nanda"i sonra Harıcıve Vekıh Ba^v^ekıl sonra da Lozan başmurahhası ve Cumhurbackanı olarak tanıdık O zaman Cumhurbaşkan1 gma valnız Mıllet Meclısının seçmesı ıle degıl mıîletın topvekun sevıncı ve arzusu ıle gelmı? tı Turk mılletı Buvuk Ata'sını ka\ betmesının uzjntusunu Inonunun «ah'inda arami": ve dındırmış tır lnonu\e suıkast bu olamaz O, su ana kadar savdığım sıfatlany' e tarıhe geçmış bır ınsan Bun> arın tasvırıne geçmek jersızdır Ama bır neoze olsun sıddet poli ıkasından bah=et"nek mecburiyeındevım » Menderes bundan sonra C H P nın muhalefete geçınce şıddet poıtıkasına başladığını her hafta memleket nızaTiım hırpalayıcı konuşmaiar vaptığını mıîletın daıma bır seçım tansıvonu ıçınde atıldığını sovledı ve «Bunlar çok partıh hajatın tecrubesızlığınden lmak lâzımdır Hurnyet tecrubeerımız uzundur ama çok paıtlll havat demokrası tecrubelen yeter derecede olmadığ ndan daıma bır flâsla netıcelentııştır» dedı Başkan Menderesı sadede dâvet ettı Menderes «tktıdarın ilk gunlerınde muhalefetın şıddet polıtıkaı bır ate>ten gomlek gıbl sırtımıza gıydırıldı» dedıkten sonra o\le de\am ettı « Bu\uk hakımler Topkapı ha dısesı karşılıklı mucadelenın had afhasında başlar Ama buna rağmen Inonuvu oldurmek bu yolda suıkast tejiiplemek tekrar arzedevım kı adı bjr şeamet olur Sayın înonu havatı bır butun olarak tarıhe ve mıllete mal olmuş muste na bır şahsıyettır Bo>le bır suıkast rnılh bır cmavet olurdu Şunu da kabul etmek lâzımdır kı kım vurduva getırmekle bır Înonu ortadan kalkmaz Allah saklasın bır «uıkastle vucudu ortadan kalkan tnonu nun olusu dırısınden daha da kuvvetı ve sman«ız olurdu » Sanık bo\lece tnonu \e kar;ı olan hurmet ve sevgısınden bahset tı uzun yıllar bır arada çahşmanın ona karşı şuuraltı bır hurmet ve se\gı duvmasına \ol açtığını soyledı Bu sıyası davanın anavasa\ı ıhlalle bır ılgısı bulunmadığı tezmı ılerı surdu tnonu'vu ve mu teakıber de muhalefetı ortadan kaldırarak dıkta rejımı kurmak ıd d asını şıddetle reddettı Muteakıben hevecanlı bır konuş ma vapan Ke"nal Aygun butun şanssızlığının partıler arasındakı mutadelenın aş n bır dereceje geldıgı sırada ve Menderesın arzusu ıle tstanbul D P ll Başkanlığını kabul etmesı olduğunu bu sert havavı vumuşatmak ıçın sar fettığı gayrete Falıh Rıfkı Atav Nadır Nadı Ercument Karacan Burhan Felek Erol Sımavı Bedıı Faık ın şahıt olduklarını ılave ettı «Benı bu ağır ıthamın kaatıllığın vuku altından kurtar n Benım havatımın bır değerı kalmamıştır Ancak esım ve kızım» dedı ve goz vaşlarını zaptedemıyerek bır hay h a^ladı Savunma sırası General Namı Arguç'e gelmıştı Arguç de heveÇanakkale ıskele ve GeyıkU 31 canlı bır ıfade ıle 45 vılhk askerkılometre olaylan davasının 4 salık hayatmdan bahsederken ağlanığı olan du?ui£ Başbasan Adnan dı ve «hafızamı kaybettım, kurta Menderes duşuk Çanakkale mılrın b zlerı» dedı letvekıllerı Nurı Togay, Servel Savunmalara devam edıimek Sezgın ve Ahmet Handı Sezen ye ürere duruşıaıa 25 2 1961 cumartesi lennı aldıktan sonra Başkan Başo •aat 9 30 a bırakıld celseyı açtı Başsavcı makamını Bngünkd dnrnsmalar Fahrettin özturk un ışgal ettıf: Bugun Yassıadada Demokrat îz gorulmektevdı mır gazetesının tahrıbıyle KayseBılındiğı gıbl bu davanın < o=r rı olavlarının davalarına devam e. guları vapılmış şahıtlerı dınlendılecek Başsavcı Egesel, Demok mış esas hakkndakı ıddıaname o rat îzmır gazetesı ıle ılgılı esas kunmus «ariKİar ve vekıllerı «a hakıcındakı mutalaasını serdede vunma annı \aptıktan sonra ka cek Kavserı davasında ıse başta rara kalmıştı Ancak Yuksek A Bavar Menderes du«u« Kavser dalet Dıvan bunda n oncekı cel mılletvekıllerı olmak uzere sanık sede bazı karanlık noktalann avlar savunmalarım yapacaklardır dınlığa kavuşabılme ı v ın v enı özer ÖZTEP den şahıt dnlenılmesne ve baz Âlmanva iio kredi görüsmeleri mart ayı başmda yeniden başlıyor Ha^tarafı 1 ıncı "«ahıfede ketlenn ele geçen pa»a ıle Ame rıka hancındekı memleketlerden ıthalat \apmaları dolajısıvle te dıve açığı mevdana gelmıs ve \merıka az gelı^mış memleketlere vardımı Almanvanin uzerıne almasını ısfemi"=tır Ancak Almanlar kredı sekhndekı vardımların 'apılmasını kabul etmekle beraber hıbe vardımlara alevhtar old JKİarını \menkalilara bıldırmış lerdır Halen Almanlarla Arrerıka lılaı arasında bu konuda muzakereler devam etmekte i"e de Alman va nın bu sekılde vardım volnu katul etmı\ eceklerı zannedıltıektedır Bu bakımdan t C A ve CCC olarak her vıl Amerıkadan ılınan ve 11 \ılda 730 ku^ur mıl on doları bula n hıbe şeklmiekı ardımın ne sekılde temın edılebı ecegı henu7 bılınmemekte ve buun Amerıkan Alman gorusmeerı netıcesınde varılacak kararan sonra bellı olacapı anlasılmak a dır Bonn da venıdtn başlndcak oan gorusmeler bıldırıldığıne goe sadece kredı ıle ılgılı goru ? me eıdır ve alınacak kredı tamamen atırım fınansmanı olarak kullanı acaktır «Dısarıva » !kı delıkanlı lamba vakıyorlar Ellerınde de bır ıbrık Engın'ın on ıne duşuvorlar Merdıvenlerı ımp evden çıkıyorlar Çamurlara bita çıka koyun o.şına doğru yu ru c ar «Dı«arı nerede"» • lşt« buralar Istedığın yerde isinı gor » Orada da bekkyorlar Engın lam bajı ıbrığı, alıyor, tâ uzaklara Karat^s kavalığına dogru gıdıyor Gece japılır va Ya gunduzuı ne vapacaksın'' Şımdı kafasındakı bu\uk problem bu Bır de dıyare olmuş kı Bu ka rarlıkta sabaha kadar Karataş ka valığma taşınonak gereu Ya gunduz* Sımdı yatak faslı başlıvor Bır odi\a vatağı varjılıyor Yer vata£1 Çarşaflar «akız gıbı Engın'ın ırı bulanmis bır kere YataSa gı rı;o Odada başka bır kışı de var Yj{ttğa girıvor Gırer gırmez bır kasintı alıyor kı Engmı Yanındakı adamdan dolaM lambayı açıp vitnğa da bakamıyor Kajm brfbsm kajın 7 Bıt mı pıre mı Sabaha kadar kaşın ha ka«ın Uyuyamıvor Sonradan Bgrenıvor kı vatakta ne bıt ne de pıre Engın kurmuş sonra da kaçm ha kaşın etml? în sanoglu bu Sabah oluvor gun doğuvor Cumlemızın ustune hayırlı, aydınlık guzel günler ama olacak gıbl degıl îbrıgı kaDtığı £ibı Engın Amerikalılann fezaya atacakları adam, bu üç klşiden biri olacak Baştsrafı 1 inei «ahifede velkı tecrubesı, bılhassa en kotu «artlar altında olmuş ve başarı ıle bıtmıştır Cap Canaveral'dan fırlatılan kap sul ıçınde bulunan 91 kılo ağırlı gında muhtehf cıharlarla beraber saatte 20 000 kılometre luratle 187 kılometre ırtıfaa yukselmış, sonra bır paraşute asılı olarak denıze duşmuştur 1093 santıgrada kadar jukselen dıştakı hararete ve at mosfere gırı? sırasında butun hızıyle bır tuğla duvara çarpan bır kamvonun sadmestne benzıven sarsıntıya bir msanın tahammul edıp edemıveceğı kapsulun ıçmdekı cıhazların muavenesınden sonra anlaşılacaktır $; A «fc Dun şehrımızde ^merıkan Ha ber'er Burosunda Amerikalılann fezava adam gonderme ga\ ret ve faalıvetlermı belırten bır fılım basın mensuplarına gosterılmıstır «Fezava hazırlanan adam» adını taşıyan bu propaganda fılmının gos terılışı ıki saat surmustur Diyarbakırda üniversite kurulması teşebbüsü Ankara 23 (Cumhurıvet Teleks) Gunevdogu Anadoluda bır Unıversıte kurulmabi hususunda te^ebbuse geçılmış ve hin gerçekleşmesı ıçın Dıvarbakırda kurulan bır he>et bugun Tem'sıl cıler Meclısınde ılgılılerle temasa geı mı erdır Hcve f mensupları bugun Tensıl cıler Meclısı Basın Burosunda \a pılan toplantıda Gune>doğulu og rencılerı «ınesınde toplayacak olan teşebbusun adının Zıj a Gokalp Ünıversıtesı olmasını talep =tmış lerdır Bugunku toplantıda De\let \ e Başbakar Yardımcısı Muhar rem Ihsan Kızıloğlu da hazr bulunmuştur Kocası cinsiyet değiştiren bir kadın boşandı Silâhtarağa ve cenaze olaylan ile ilgili 10 kişi daha nezarete alındı Baştarafı 1 inci sabıfede mercıler verecektır Esasen buku met de bu hussula ılgılı bır açiK lama yapmıştır » demıştır Istanbula gelıs konusunda bır gazeteeıje cevap veren Nasır Zey tınoğlu «tstanbula denız havası almava geldım Bır kaç gun kala cağım » demıştır Bakan ogleden sonra saat 14 de Örfı Idare Kumandanı Cemal Tu ral la da ıki saat kadar goruşmuş ve kendısınden ızahat almıştır Bakan, bugun bır basın toplantıs yaparak ızahat verecegını sovle mış ve hadısenın tahkıkatı ıle ıl gılı hıç blr açıklana vapmamıstır Valı Tulga nın kıtava (>kacağı \e Emnıyet Mudurunun başka b r vazıfeve naklı mevzuunda dolaşan covlentıler hakkmda «orduğumuz suale Bakan «soylentı» cevabmı \ ererek ne tekzıp ne de tevıt et mış ve sozlerıne devamla «Henuz hıç bır izahat veremem» demıs tır Zeytınoğlu pazara kadar şehrı mızde kalacak ve tetkıklerınm ne tıcesınde hazırlıyacagı raporu hu kurr»te arzedecek*ır Bu arada Emnııet Mudurunun degışeceğme daır çıkan «ovlentıler gun geçtık çe ku\ vetlenmektedır Serbeat btrakılanlsr tzmır 23 (Telefonla) Tırede menfı propaganda yaptıkları ıddıasıvle vakalanıp nezaret altında bulundurulmakta olan sanıklardan Balalı Bektas Eryıldmm, bugun tahhve edılmıştır Avrıea salı gunu Bırgıde son çıkan Vergı Ka nunları ıle alâkalı olarak hukumet alevhmde konuştukları ve D P propagandası yaptıklan lddiasiyle yakalanarak Askerî Pohgonda nezaret altına alınan dcrt kışı de serbest bırakılmıştır Muteakıben Eth~Ti Yetkıner ve Celal Kosova kendılerını savundu lar tsnat edılen suçları kabul etmedıler General Mecıt Tokcan a v ukatları^ıın mutalaas na ıştırak ettığını bıldırdı 17vaşından bu va şına kadarkı hajatım anlattı «Bu tun suçum bır emrı \enne getır Londra 23 ( A P ) 34 vaşında mekten ıbarettır» dedı kı Mrs Constance Dollıng kocası Mecıt Tokcan da hevecanlandı alevhıne açtığı boşanma davasını «Muharrem thsan Kızıloğlu bu dâ kazanmıştır Dâvanın sebebı ka vada şahıt olarak dmlendı Eğer d nın kocası Vıctor un hormon te suç lşlenmış o l " ^ d ı o h^'"enın davısnle cınıvet değıştırdığıdır kumandanı olan KızıloSlu da buAdam karısını 1957 denben ter rada sanık olurdu» dedı ve bır ketmış bulunmaktavdı haylı agladı B U L M A C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t'k o'ara* b j a C H P mı'let \ekıllennı Ça^a^kaleve goturen Avvalık vapurunun kaptanı Adnan Işın d n endı Saat 2100 de Çaiakıcaleje yanastiKİaını ıskelede kalabalık bır grupun bulun duğuiu, ser f bır yıld z povraz estıgı ıçı n vapurun ve ısekelenın ha sara uğramanası sebebnle saat 22 00 de tmroza muteveccıhen hareket ettığırı ve kımseden emır Baştarafı 1 inei sahıfede almadığını ılerı surdu Gemının ıs Ankara 23 (Cumhurıyet Te keleden ayrılması uzerıne 2 şahsın alacaklan maas mıktarlan asağıda leks) Kurucu Meclıs Aıa «a kaptan koşkune gelecek kendıle gosterılmıştır Komisyonu, son bırkaç gun ıçın rının C H P mılletvekıll°rı oldukMaas Rutb« de gereklı rotuşlan yapacak, ve larını sovledıklerını ve vaktınden D. tutarı tasarıyı Meclıse sevkedecektır Ye once hareket etmek «ebebını sornı Anayasa tasarısı 150 madde>ı duklarını ıfadevle tarıfe dışında 1 2 000 Orgeneral ve oramıraller bulmuştur Bılındiğı gıbi îstanbul âaikışın dogrudan dogruva hava 1 2 000 Korg ve Koramıraller Ünıversıtesınde kurulan heyetın muhalefetınr'pn ılerı geldıgını soz 1 2 000 Tumg ve Tumamıraller 1 2 000 Tugg ve Tugamıraller hazırladğı tasarı 200 maddelık ıdı lerıne ek'edı 2 1 750 Albay ve 1 sf askerî Başkan Halbukı burada dmlememurlar nen tanık'ar havanın sert olma 3 1500 Y a r b a \ l a r v e 2 sf askerî ıp guzel olduğunu sovluyorlar memurlar Tarıfe dışı kalki} havadan defıl 4 1250 Kd Bnb ve Kd 3 sf. Nurı Togav ın emrıvle olmuş As Me Kaptan Yanıhyorlar Boyle 5 1 100 Bnb ve 3 sf As Me lar bır sey olmamijtır 6 950 Kd Yzb ve 4 sf As Me Şahıt daha sonra Başkanın buLvnchbug (Vırgınıa) 23 (A P ) 8 800 Kd Ütgm ve Kd 6 sf un sorularına kaçaıjaak jollu ce 7 zencı burada sıvahılenn gır ^s Me lar me«ı yasak olan bır buvuk mağa vap vermış gemının 0 30 da hare 9 600 t t ğ m ve 6 sf As Me lar zava girdikleri ıçın Vırgınıa ka ketı ıcabederken 22 00 de kalkma1 4 O Tgm ve 7 sf As Me lar o muhalefetınden ılerı nunlarma gore 60 ar gun hapse sının hava 2 400 Astğm ve 8 sf As Me gelmesınde ısrar ettı ve gemı semahkum olmuştur Bu maaslardan emeklı keseneğl Beşı talebe olan zencıler sıyahı vır jurnahnın o gune aıt sahıfesı ıle gehr vergısı kesıldıkten sonra lenn gırmesının vasak olduğunu nın bır ornegını Dıvana verdı Kap orgenerallerın elıne 1924 korgenean daha sonra tmroza da ugrıyabelırten ışarete ragmen burava rallerın ve koramırallenn 1750, madıklarını, sahaba karşı Çanakgırmek ıstedıklen ıçın tevkıf edılTumg ve Tumamırallerın 1576, kale açjklar na demırıedıklerınl, mi'lerdır Tuğg ve Tugamırallenn 1414 Alsabahleyın ıskeleve vanaştıklarıbay ve 1 sınıf askerı memurların nı ve İmroz seferını ıptal ederek da 1262 lıra net maaş geçecektır olculannı Çanakkaleve bıraktıkla Yenı zamlar muvaeehesınde asteğrını bıldırdı menler ve 8 derece asken memurMuteakıben dınlenen ısieledekı lar 334 teğmen ve 7 sınıf askerî Mıllı Egttım Bakanhgı Basma, a'kerî kuvvetlerın kumandanı de memurlar 3"0 lıra net maaş alacak Yazı ve Resımlen Derleme Mudur nız yuzbaşısı thsan Gozlu sarhoş lardır lugunun 31 aralık 1960 tarıhll ısedılmıs suursuz bır kıtlenın ıskeAssubavlann zamlı brut maaşlan tatıstıgıne gor<" t s t a ı b u l d a 638 lede topland ğını kalabalık art ;ovle tanzım edılmi'tır • gazete ve dergı çıkmaktadır Bun tıkça tazyıkın fazlalaştığmı as Maas lardan 184 u gazete, 454 u dergıdır kerlerle halk arasında bazı nâhoş Rütbe Derecesi Te t n t a n Gazetelerden 63 u gunluk, 73 u haf lavların mej dana geldıgını ve talık 24 u 15 gunluk 14 u avlık, bır ara bır mılletvekılınin de asavus 13 350 I ı ıki a\lık 2 sı yıllık 7 sı de su kerler tarafmdan dıpçıklendığmı Üstçavuş 12 400 resı belırsiz olarak yayınlanmak duyduğunu sovledı Bu arada saBaşçavuş 11 450 tadır Bunlardan 43 u ılk defa 1960 nıklardan Nurı Togay'ın halkı Kıdemlı başçavuş 9 600 ta çıkmağa baslamıştır ıskeleye bırakması ıçın yaııfesme Üst derece maaşına veterlık gosDergılerden 85 ı haftahk, 16 sı on mudahalede bulunduğunu, ancak eren kıdemlı başçavuslann en az beş gunluk 153 u avlık 7 sı ıki sert bır ıfadeyle sorunlu olmıyan ç yılda bır olmak uzere ve en çok ır kımseden emır alamıyacağını avlık 30 u aylık 14 u altı avlık, defaya munhasır bulunmak şarioyledığını nakletti Nurı Togav, ıvle maaş tutarları bırer kademe 131 ı yılhk 18 ı suresı belırsızdır u beyanı reddettı Şahıt vuzbaşı Bunlardan 69 u yenıden kurulukseltılır Başkanın sorusu uzerıne Ayvahk muştur Kıdemlı başçavuşlarla 28 madde apurunun tskeleden avrılmasını ukumlenne gore subay naspedıtsta? ıbul gazete ve derg!Winin cabettırecek sert bır havanın buînlerın alacaklan maaş tutarlakonu tasnıfı şoyledır lunmadığını sovledı Tekrar hu rıvle derecelerı asaSıda gostenlGenel konular 252 sosyal ılımler :ura çağırılan Kaptan ıse kendı mıstır 201 tatbıkı bıhmler 72 . edebıvat >evanlarında ısrar ettı Daha sonMaas ( 4 guzel sanatlar ve spor 25 dın 5 a ıfadelerı arasında avrılık bu»ntbe kıdemi derecesi Tııtan II nazarı bılımler 6 felsefe 3 dıl unan komıser muavını Mustafa ve tanhcografya 2 ser ?en ıle polıs memuru Ismaıl Eraleğmenler ıle naspınuğ yuzleştırıldı Eraltuğ sanıklar Dığer taraftan İstanbulda jaan ıtıbaren en az uç an Sezgın ıle Sezeiı halkı tahrık bancı dıllerde 60 gazete ve dergı •ılı bıtıren basçavusederken gordugunde ısrar et*ı Ko vavınlanmaktadır 700 ar 8 mıser muavını ıse mılletvekıllerı Lîtgrr1 ler ıle 1 vuksel Fransizca 15 İTgılızce 10 Almanı gormedığını halkı tahrık ettıke kademesınde fıılen manca 5 Italjanca 2 Turkç*>Frav • a/ n uç vıh bıtıren sızca 1, Ermenıce 15 Rumca 8 Ma erını ışıttıgını bıldırdı Bundan on 800 ıasça\uslar 7 sevıce 3 Arnavutça 1 Bunlardan •e Dıvanda ıfade vermış olan şa ıtlerden Hamit Dogan ıle Mehd Ütğm ler ıle 2 16 sı gundelıktır ~net Tacerın >u?lestırılmelerınden ukselme kademesınde 1959 da tstanbul da 5 O gazete ve T onra D P lılerı Bısa ılçesın len ılen en az uç yılı bı dergı \ a \ n l a n m a k t i ıdı anakkleve getıren kamvon şoforu 950 ıren basçavuslar 6 •îehmet Balavuz 300 lıra\a pazaruzbaşılar ıle 3 yuk k edılmesıne rağmen henuz paelme kademesınde fııasını alamadıgını so\ ledı ve san en az uç vılı bıtı onda guluşmelere vol açtı. Ka1100 en başçavuslar 5 a 1250 Yeşıl çav vapraklarından «P» v ı > Mehmet dıve anılan bu şahıt lıdemlı yuzbaşüar 4 Vhmet Hamdı Sezenın D P lılerı tamını çıkarılıyor Rus bılgınlerı, Dığer taraftan bugun kanunun ıgadan sevkettığmı gormedıgını tarafından son gunlerde vapılan ıuzakeresı sırasında venlen takbu kesıf savesınde damarların e ^ fade ettı .rlerle 3 vıllık albav ların bır ust neklıgı artırılabılecek, kan dolaşıfadesının tekrar alınmasma ka derece maaş almaları kabul edılmı duzenlenebılecek Damar hasta•ar venlnış bulunan eskı anakka mıştır Bılındiğı gıbı sımdıye kalarına yakın bır müjdesı bu e şımdıkı Erzurum Valısı Fahar albav rutbesınde olup da gene i •ettın AKkutlu dan mahkemede •allığe terfı edemıven albaylar buerdığı ıfade ıle olavlardan sonra undukları derece maaşını almakta çışlerı Bakanlı^ına gondernıs .dıler alunduğu rapor arasındakı mubaAvrıea bugun vapılan zamlara 'enet soruldu ^ııvkutlu bır raDor muvazı olarak kanuna bır geç'cı anzımı ıçın muntehır Içışlerı Ba madde eklenmesı kabul edılmıştır :anı Namık Gedık tarafından taziuna gore, subaylar maaslarının ık altında tutuldugunu ve olayk ayında Emeklı Sandıgıra kesıl ardan bır ay sonra, bu haletı ru mesı mutad olan artıs kesenegını ,e ıçınde ve \umusak bır ıfade demıyeceklerdır e raporu tanzım ettığını sovledı Ânayasa Komisyonu çalışmalan tanamlamyor sahıtlenn de vuzleştırı'rresıne rar verm stı ka Subay maaşlarına zam kabul edildi Töiüncülere son fırsat Baştarafı 1 ıncı sahıfede gore Hukumet, bu sene mustahsıl elındekı kotu vasıflı tutunlerı son defa mubavaa etmeve karar vermıştır Karara sebep olarak bu mahsullerın ekımı zamanında eskı ıktıdarın vazıfe başında olduju ve avnı Dolıtıkanın devam e d e c g ı ni duşunen mustahsılin kotu tutun vetı<itırılen yerlere de ekım yapmaktan çekınmemıs olması şos terılmektedır Şımdı bu ekıcılenn mağdur olmaması için emeklerının karsılığı•o defa olarak verılecek ?n faknt bu tutunlerm bır daha alınrciivica8.ni ifade edebılmek uzere ko tu mallar kovlunun gozlen orunde jakılacaktır Dığer taraftan pıyasa bu?une ka dar 65 mılvon kılo tutunun satısı na ımka^) verecek bır mkışafa ulaşmıştır 7 zenci, beyazlara mahsus bir yere girdikleri için mahkum oldular İtalya 1 yılda turizmden 8 milyar lira kazanıyor Baştarafı 1 incı sahıfede Italvanın l%0 vılında Turızmden 500 mılvar lıret gelir sağladığmı ıfade etmıştır 500 mılvar lıretın resmı kurdan karşılığı 8 milyar, karaborsadan ıse 12 mılyar 500 mılyon Turk lırasıdır Italva'nın bır yılda turızm yoluyla sağlamış oldugu gehr kuçumsenemıvecek bır dunım arzetmektedır Şoyle ki 1981 yılı mah butçemızın 9 milyar olduğunu duşünursek ttalvamn bır yılda turızm yolıvle elde ettığı gehr bızım bütçemızden S milyar 500 mılyon lira kadar bir fazlalık gostermek tedır Andrea del Conte sozlenne devamla, Italyaya 1961 yılı ıçınde 18 mılyon tunstın geldığtnl, 4,5 mılyonla Almanlann onde olduklarını, onları sırasiyle Avusturyalılann, Fransızlann, tngıhzlenn, Amerikalılann takıp ettıklerini, turıstlenn yüzde 70 inın otomobılle seyahat ettıklerını, sayılannm ise 12 mılyon olduğunu, ortalama olarak bır tunstın 4 gun İtalyada kaldığını ifade etmıştır Conte, ltalya'da turizmin inkişaf sebebını; otelcıliğın rekabet kabul etmez mukemmehyetıyle izah etmıştır îstanbul Basın Yayın ve Tunzm Mudurluğu adına Naıl Mutlugıl'm konuşmasından sonra soz alan Ayasofya Muzesı Muduru Ferıdun Dınmtekın de turızmde reklâmın sart olduğuna ışaret etmış Te vabancı mecmualardan ornekler gostermıştır Turızmde otel ve eğlence yerlerının rolune temas eden Dınmtekın 27 Mavıs înkılap Huku metının bu konuda gereklı alâkavı gostereceğme ınandığını ıfade ıle sozlerını tamamlamıştır Ziya NEBİOĞLU İstanbulda 184 gazete, 454 dergi yayınlanıyor I Damarlara esneklik verilebilecek BiçkiKitapları Kadın terzılıçıne aıt . remel Bıçkı: Butun Lırd kadın elbıselenm tek bır metot esası uzerınden hocasız ogreten ana kıtap 15 î a p m a Çıçek Hocasız şapkacılık 2,5 5 ŞÜKRÜ CANAL'ın MayıSta Soz alan savcı kaptanm sankı anıklarla ışbırlıgı vaptığı ılerı urulecekmış gıbı bır haletı ruhıe ıçınde bulunduğunu ve bu sejepten ola\ı v a n l f naklettığuvı o ledı serdettıklerı mutalaada tir degısıkhk bulunmadıgım bılırdı Adnan Menderes ın vekılı Talat ^sal, »avcının se\ır jurnalını kaıul etmemesının doğru olamıjacaını, zıra mahkemelenn bu jurlallan «muta» olarak kabul ettıkerınl ıfade ettı Valının ıfadesı ı e rapor arasındakı avrılığa ışaret e «Devırden devıre tesır altında kalan Valmın ıfadesını kabul etmı>oruz» dedı Muteakıben san k lar ıfa,delerıne ılave edecek bır ususları bulumıadıgını sovledıer Ancak Servet Sezgın kendısıun Buyük Mıllet Meclısınde soyedığı bazı sozlerı havı \ esıkalan hvana verdı Başkan Başol karaın hazırlanmas ıcm duruşmanm mart 1961 cuma gunu saat 9 30 a ırakıld ğmı bıldırdı Halkevi ve D.P. binalan Millî Eğitim Bakanhgı emrine tahsis olunacak Baştarafı 1 ıncı sahıtede laynar, Nızamettın Neftçı Ok^ay .kbal, Erol Unal, Dr Ruknetun 'ozun, Leman Erdemlı seçılmıs;rdır Başkanlığa seçılen Banguoğlu lalkevlerımn 1951 de D P ıktıda nnca kapatılmasım «en buyuk randahzm» olarak vasıflandırdıksonra «Bıraktıgımız verden :a^lıvacagız ve gelıstırecegız Ata ;urk'un eserı Halkevlerı japıcı go îvlerını şımdı de Turk Kultur j e r n e k l e n olarak yapacaklar Alah bızımle beraber olsun Insaalıh başaracağız » demıştır Toplantıda hazır bulunan Turk :ultur Derneklen Genel Başkau Behçet Kemal Çağlar da so2 .larak, Yakında çıkacak bır kanunla es :ı Halkevlen ve kapatılmış D P ıınalannın Mıllı Eğıtım Bakanlı;ma bağh olarak çalışacak Halk Igıtım Merkezlerıne devredılecegı ı bu bmalardar Turk Kultur lerneklerınin de ıstıfade edecegı ı Turk Kultur Derneklennm Halk Egıtım Merkezlerı vanında «tıpkı ılkokullar vanındakı mıllet mekteplen» gıbı çahşacağını Turk Kultur Derneklen için şımdıden temın edılen mâlı flnansmanın 550 bın lıra olduğunu ifade etmıştır t r k e k terzılıgıne aıt : Gomlek ve Pıjamalar 75 Sıparış kıtaplann bedeh 50 Krş posta ucretı ıle bır lıkte Zıva Canal [stanbul P K 973 adresıne gondenl dığınde derhaJ taahhutlu gonderılır Başlıca tstanbui kıtapçılarında bulunur ö demelı gonderılmez 1 <Ad m akıllı vedırılıp içirılerek çışmanlatılmıs en ahmak kanatlı hav van» mânasına ıki kelime 2 «Su dan \e havadan lâf» karşılıgı ıki keUme 3 Bırleşık Amerı^ada ka«aba reiM bızde ıse bir erkek adıdır bazı n^k.ıvp va=ıta'anm kendi'me e r ır eden 4 Hırı=tı\an Me\lıdı üçüncu s?hıs. «gcçmıçın» varı«ı 5 Ç"vrılınce e«kı \e h'i'sa'! bır şaırimızın adı bclırır gumuş ( < k terım) 6 e =ı cVücndundi fazlı hararet mevcut» mânasım ıki kelime 7 Çevriiince ^nadoludakı kasabalanmızdan birinin adı me dana çıkar hızmet 8 Be^Eir lâhmı (mürekkeu kelime) ı«tırpp 0 Bır cın« MinlJ kumaş \UKARIDW \ŞAĞIY* 1 Tuttugu her hıngi bır i^te mu\ affaRı\ °t kazanarak 2 • <B*îtı Anadolu k^b'îdaM«ını vakala'» karşılıgı mürckkep bır emır 3 «Açıkça anlatılmı» tatlı ıstek» karşılıgı lkı kelıme 4 «Çıft sayıda arzusuna mıl olamamı^ m^e^ız* mâna^ma ikı k"hme 5 E tkı m <n korkııo hır , i , 5 ( buzuluş H „ koeve hareketı 6 Soba bonı^u kırî kendısinın bulunmadıgı mechste adı geçen şahıs ter«ı «şıkâr» dır 7 Ahllerden bir editın kı^îltılmış kalınlaştırıl1 L \u hııirıiricanın mışı, zıman partııllpdllmi'i şekü ça=ı 8 < Pek f=«7İi ılerısıne gıdılmış dıleme hareketı > karşıhgı ıki kelime 9 Bır daha tekrarlanınca insan etı vıven behrir, çok sü«lü giymmiş durumda DOKTOR Ziyaeddin Maktav Knlak Bnrnn Bofaz ( A£ız Dıs) Hastalıkları Mntehassıs) Taksım Recerıuasd Pak Apt "i/1 Tel W i() 48 APARTMAH Dairesi DOKTOR İTank 7iya Kırbakan; Den Saç ve Zuhrevı Hastalıklar Mutehassısı tstıklal Cad Parmakkapı No 66 Tel 44 10 73 Yeni Neşriyat: DUMAN Buvuk Rus romancısı Turgenyev'ın uslup bakımından bu en gu ?el eserı arkadasımız Ha=an ^lı Edız tarafından Rusça aslndan guzel b r Turkçe ıle dıhmıze çevrılmış Remzı Kıtabevının va}imlamakta olduğu «Dunja Muharrırlerınden Tercumeler Serioi» ıçınd° neşredılmıştır. 200.000 nra Nakit Her Biri 43.000 Lira Değerinde ayrıca Son para Kabul tarihi İSTANBÜLANKARA SEYAHATJERİNİZDE PVLMAN TURİSTOTOBÜSİŞinMESİ EMNİYETLİ. KONFORLU tST. TtKHİMAL TAKSİH ANTAJ YEMEKLİ .V*HK. TERMİNAL • KAS)İK«Y ..ARI • S A T I L I K 4<Mart 4 1952 model Ford kamvoret ^ • Mobıl Oıl Turk A Ş Cumhu • • rıvet Cad No 26 Harbıve J ^ Mubajaat kısmına muracaat ^ 4 lerı • • Tel: 48 32 50 J »•«••••••••••••••••••^ .TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BAN KAS I ÇOK HUMİH : MJLMAN taklit Uilmektedır likklt ı.iniz. ^/tgM.ERPOLİN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle