12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ECİNNİLER Milî Eğitim Bakanlığınca yayımlanmakta olan dünya edebiyatmdan tercümeler serisi ıçinde Muhip Dranas Servet Lünel tarafından dilimize çevrilen, Rus klâsiklerinden Dostoyevski'nin (Ecinniler) romanırun ikınei cildl çıkmıştır. Birinci dldi 350, ikinci cüdi 500 kuruş fiyatla bütün kitapçılarda satılmaktadır. •9/ n c i u m h u ri yet KURUCÜSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu tstanbui No 246 Telefonlar: 22 4? 90 22 42 96 Z'Z 42 97 22 42 98 22 42 99 emur ve emeklilere Menderes mudaf aasınaa d İnönüyü göklere çıkardı Meclisten çıktı Topkapı olayı dâvasının müdafaaları yapıldı Cuma 24 Şubat I t. H. BALTACIOĞLU:: Kur'an 25.00 Prof. BAUER: İslâmda Feisefe Tarihi 12.50 Prof. S. Ş. ANSAY: tslâm Hukuku S.00 Prof. S. K. YETKlN: Ulâm Mimarisi 50.00 Prof. H. Z ÜLKEN: Aşk Ahlâkı 12.00 Dr. N. TÜRKER: FPl^pfe ve Din MUnasebeti 15.00 Dr C SUNAR: Vahdet'i Şuhut Vahdet'i Vüeut Meselesi 15.00 Doç. H. BATUHAN Batıda Tolerans Doç. C TANYOL: Sosya] Ahlâk ıo.oo S. BORAK: Atatürk, Gençlik, Hürriyet 14.00 Frof. E. Ş. EGE1İ: Klinikten Notlar " 7.50 Doç. K. ÖNEN: Klinikt* Su ve 10.00 Elektrolit ıo.oo ödemell gönderilir. ANIL YATJNEVİ Vilyet karşıa No. 11 tstanbul. Tel: 22 23 68 Çok gürültülü ve tartışmalı cereyan eden müzakereler dört buçuk saat sürdü i'MIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIlllllllllllii:' Kemal Aygün ağladt, Namık Argüç "Hâfızamı kaybettim, hurtarm bizleri,, dedi Topkapı olaylannın dünkü duruşmasında savunmalara devaoı edıldi, bu arada düşük CumhurbaşKanı Bayar: «Ber.i bu kadar âdi ve »lçak göstermeyiniz. Bitarafhk sağduyunuza ve vicdanlarınıza kal mıştır» dedi. Menderes ise 20 dakika süren «avunmasımn 15 dakikasını tnönü'yü methetmeye ayırmıştı. Kemal Aygün heyecanlı bir savunma vaptı ve sözlerini ağlıvarak bitirdi. İlk olarak Sezai Girsiner. onu müteakıp Ali Rıza Genç. Nivazi Toroslu. Süreyya Sancar. Dr. Naci Buçııkoglu. Hasan Keşkek ve Ziva Kabakçı savunmalarını yaptı. Sanik Süreyya Sancar. kendisinin masiım olrlıısunu ileri 5<ürdü ve agladı Avukatların ve avukatı taulunmıyan sanıkların da kendilerinı savun.Tnaiarından sonra Fiskan. ilk sözü Celâ! Bayar'a verdi tskemleve oturarak konuşan Bayarın heyecanlı oîduğu sesinin fazla titremfsinden anlaşılıvordu Celâl Bayar dedi ki: ÇOCUK ELBİSELEKİ SERGİSİ Topkaçı Sarayı Müzesinde « Cok ağır bir isnat ile huzu dünden itibaren son derece enteresan tarihl bir sergi açümıştır. Herrunuzday.m Sanki böyle bir cigün sabahtan akşama kadar açık bulundurulacak olan sergide Osnayet tarafımdan işlenmis gibi müdafaa yapıyorum. Ben mi kaa manh Sultanlarının ve Şehzadelerinin çocukluk elbiseleri ile eşyaları tıl olaca fim''.. Hayır muhterem teşhir edilmektedir. Resimde, bir Şehzade beşiği görülüyor. Beşik 18 Arkası Sa. 5. Sü. 4 te inci asra aittir. ( SSîlli Eğitim f Bakaplığının | bütgesi bugiinj İ ele alınıyor i Subay, askerî memur ve astsubaylara S o 'Ankara 23. (Cumhuriyet Teleks) Memurların, ernekli, dul ve yetimlerin aylıklarına zam yapılması hakkındaki iki tasarı. Kurucu Meclisin geceki oturumunda kabul edilmiştir. Memur ve emeklilerin aylıklarının zamları ile ilgili müzakereler dört buçuk saat sürmüştür. Bazı üyeler zammm aleyhinde bulunmuşlardır. Bunlar arsında Ziya Müezzinoğlu da vardı. Ancak. Maliye Bakanı ve C.H.P. den Suphi Baykam tasarıyı savunmuslardır. Ibrahim Saffet Omay, küçük nıemurların aylıklarına % 40 nispetinde zam yapümasını istemiştir. Ayrıca buna mümasil yedi değişik teklif de yapılmıştır. Neticede tasarı aynen kabul edilmiştir. Saat yarım olmuş ve bundan sonra emekli. dul ve yetim aylıklarına yapılacak zamlarla ilgili tasarı müzakeresiz kabul olunduktan sonra diğer konuların görüşülmesine geçilmiştrr. Zamram yüzde 20 si 1 marttan itibaren. yüzde 15 i 1 aralık 1962 den itibaren verilecektir. jE Müzakereler sırasın | E da 147 profesör me = § selesinin tartışmalara = s yol açması bekleniyor = S Ankara, 23 (Cumhuriyet= ETeleks) Kurucu Meclis ya^ S r ı n Milli Eğitim Bakanhğı büt ~çesini müzakereye bashyacakj^ C t ı r . Bu müzakereler sırasında^ SHk öSıetim dâvası gibi mesele ~lerle birlikte bilhassa 147 pro^ Sfesörün emekliye ayrılması me.I Ssçlesinin bahis me^zuu olacağı = £ v e bu konunun çetın tartışma Elara yol açacağı anlaş:lmaktaZj S ^ r . Bııgün ekseri Meclis üye= •jİTİne 147 profesörle ilgili ka^ Snunda yanlışlıklar olduğunu^ Sb°Iirten mektuplar gönderilmiş zam Meclis tarafından jcabul edildi General olamiYan albaylcırın da bir üsi dereceden maaş almalanna dair ek madde konuldu Ankara, 23 (CumhurıyetTeleks) Temsilciler Meclisinin bugün öğleden sonraki oturumunda subay, askerî memur ve assubaylara zam yapümasını derpiş eden kanun tasarısı kabul olunmustur. Kanunun kabul edilen hükümlerine göre, kara, deniz, hava ve harita subay ve askerî memurları ile I askerî okullardaki sivil öğretmen ler ve ayhklı sivil memurlar hariç) jandarma subaylarının maaş dereceleri ve her dereceye ait aylık ve tutarları ve bu derecelere dahil subay ve askeri memurların Arkası Sa. 5, Sü. 7 de VAG.Ml'K ŞelHinıızde yeniden yağmur ynğmağa başlamıştır. Resimde kanalizasyonu bulunmayan yeni bir yolda biriken suları süpürmeğe çahşan çöpçüler görülüyor. £tir. Ş Ileri sürülen bu vanlışhklar,= Snğretim üyelerinin isimlerinin. ~ soyadlarının yanlış vazıldığı^ S ve bu yanlışlıklara ragmen ka YENİ AĞ GEMİMİZ Batı Almanya gemi tezgâlılarında inşa Irine ile işlerine son verildiği edilen (T.C. AĞ 5) gemimiz yarm Almanya'nın Rendsburg şehrinde îşeklindedir. yapılscak bir merasimle donanmarmza katılacaktır. Resimde, yeni " l l l l l l l l l l H I M I I I I I I I I I I I I İ I I I I I I I I I I I I İ K gemimiz seyir tecrübeleri sırasmda görülüyor. E Silâhtarağa ve cenaze olayları ile İstanbulde 184 ilgili 10 kişi daha nezarete alındı gazete, 454 dergi yayınlanıyor [Yazısı 5 inci sabifedr ı Almanya ile kredi görüşmesi mart ayı başında yeniden başlıyor Hâdiseler hakkında tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelen İçişleri Bakanı bugün bir basın toplantısı yapacak Bilindiği siba Silâhtarağa etektrik fabrikasma sabotai tertibi va cenaze hâdiselerinin tahkikatı Ör> fı Idare Kumandanlıeına devredil rniştir. Örfi Idare makamlan. hâdısenin ahkikat.na dair malümat vermemelerine rağmen öğrendığimıze 4öre dün Silâhtarağa hâdisesi ile ilgili 7. cenaze töreni hâdisesi ile ilgili 3 kişi daha nezaret altma aıınarak Balmumcu çiftlifiine gönierilmiştir Hâdiselert hükümet adına yerıncle tetkik etmek üzere şehrimize 2elen tçıslerı Bakanı Nâsır Zey»inoğlu. dün sabah Vilâvette bir müddet Vali Tulga ile görüştükten sonra Emnivet MüdürlüSüne »itmiştir. Saat 10.15 ten 11.20 ve kadar Emnivet Müdürünün odafin da, polis cepbesınden hâdiselerle ilgili izahat alan Bakan. Müdüriyetten ayrılırken eazetecilerle avaküstü bir konuşma vapmıçtır. Çok kısa süren bu konuşmasınria Vâsır Zeytinoglu. cnezarlık hâdisesiiif ileili olarak: «Hâdise örfi îdareye intikal etmiştir San fc!ar yakaljınmıştır. Karan adll Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Amerikalıların fezaya atacakları adam, bu üç kişiden biri olacak Teşebbüs mayısta, belki de nisan ayında yapılacak, iki gün evvel içinde insan bulunmadan atılan kapsül saatte 20.000 kilometre hızla 187 kilometre irtifaa yükseldi ve tekrar geri döndü Birleşik Amerikanın, mayıs hattâ belki de nisan ayında bir Mercury kapsülü içinde îezaya iırlatmağa hazırlandıkları adam, bu iş için müracaat eden yedi namzet arasmdan seçilmiş üç kişiden biri olacaktır. Kapsül, tıpatıp bir tek insanm sığabileceği ölçüde yapılmıştır. Bir Redstone füzesinin havalandıracağı bu kapsül saatte 20.000 kilometre hızla gîdecek, 185 kilometre irtifaa kadar yükselecek, beş dakika müddetle yer çekimi kanunları dışına çıkacaktır. Yedi havaoı, iki yıldanberi, bu iş iç'n sıkı bir talim görmekte idiler. îlk hedef: Nisan veya mayıs ayında yapılacak olan bu ilk yükselme tecrübesidir. Bir buçuk, iki sene sonra, dünya etrafmda bir seyahate çıkılacaktır. Mercury kapsülünün, içinde ınsan bulunmaksızın yapılan iki gün ev Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Ankara 23, (Cumhuriyet Teleks) Almanya ile Bonn'da yapılan kredi görüşmelerine mart başından itibaren yeniden başlanacağı ilgililerce ifade edilmekcedir. Bilindiği gibi yatırun projelerinin finansmanı için Türkiye Almanya'dan 300 milyon mark tutarında kredi istemişti. Mü^dkerele rin ilk safhasında ise Almanya'nın bu yardımımn 100120 milyon mark tutannda olabileceği anlaşıl mıştır. *»ıı • • » I I • • ıl » ! John Gleen, Birleşik Amerika donanmaBir müddet evvel Amerika bilhassa dış yardımlar ve dışaudaki personel'in dolar harcamaları, tu smda yarbav olarak vazıfe g o r m e t e İki çocuk sahibi olup boyu 1.79, kilosu 80 dir. (Solda); Allan Shepard Jr. hava kuvvetlerinde yüzbaşı ola rist akını ve yardım yapılan mem Arkası Sa. 5, Sü. 3 te rak vazife görmekte idi. 37 yaşında olup evli ve iki çocuk sahibidir. Boyu 1.80. kilosu 72 dir. (Ortada); Virgil Grissom, hava kuvvetlerinde yüzbaşı olarak vazife görmekte idi. 33 yaşında olup evlidir ve iki oğlu vardır. Boyu 1.70, kilosu 70 dir. (Sağda). Fezaya Gıdecek Amerıkalı Pılotlar k ««. Son hâdise dolayıs'iyle sıkı bir enuıiyet aituıa alıuan Silâhtarağa elektrik santralı Milli Eğitim Bakanhgı [ son fırsat emrine tahsis olunacak Halk Eeitim Merkezlerine devredilecek binalardan. Türk Kültür Dernekleri de istifade edecekler Türk Kültür Dernekleri Genel Başkanhğının tesbit ettiği 40 kişi lik kurul, dün Eminönü Öğrenci Lokalinde toplanarak îstanbui Merkezi Yürütme Kurulunu tesbit etmiştir. Türk Kültür Dernekleri îstanbui Yürütme Kurul Başkanhğına eski Millî Eğitim Bakanlarından Tahsin Banguoğlu ittifakla. 8 kişilik kurula Prof. Dr. Sadi Irmak. Ahmet Kutsi Tecer. Prof. Reşat Arkası Sa. 5, Sü. 7 de îzmir 23. (Telefonla) tzmire akseden haberlerden anlaşıldıgına Arkası 9a. 5. Sü. 8 de 1960 yılı dış ticaret açığımız 356,3 milyon o Aynı yıl içinde yapılan 1216,9 milyon liralık ithalâta karşı 860,6 milyon liralık ihracat yapılmış İstatistik Umum Müdürlüğunün verdiği malumata göre, 1960 yıU zarfında memieketimizden yapılan ihracatın kıymet tutarı 860,6 milyon Türk lirasıdır. Aynı yıl içinde ıthaîât yekunu 1216,9 milyonu bulmuştur. Aradaki dış ticaret açığı 356,3 milyon liradır. 1959 yıhnda ihracat 990,5 milyon lira ve ithalat 1316 milyon lira idi. Bu kıymetler primsiz olarak he' sap edilmiştir. italya bir yılda turizmden 8 milyar lira kazanıyor Milli Türk Talebe Birliei Turizm Müdürlüğunün tertıplediği Turizm Haft.ası münasebetiyle dün Eminönü Öğrenci Lokalinde bir konuşma ; vapan İtalyan Ticaret Ataşeliği Umumi Kâtıbi Andrea d(>! Conte i 1 Arkası Sa. 5, Sü. 8 de KAZA Dün şehrimizds 4 trafik kazası olmuş, 1 kişi ölmuştür. Resın:de, Vatan ve Millet caddelerinin kesiştikleri noktada vukubulan kazadan sonra vasitalann hâli ecrülüvor. (Bu husustaki haberimiz 2. sahifemizdedir^ Anadolu Köyleri «istanbul Çocuğunun Gözü iie Anadolu Köyleri» isimli röportajımızı bugün 5. sahifede bulacaksmız. Amerikalıları fozaya götürecek olan Mercury kapsülü Yeni bir «Karga ile Tilki» hikâyesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle