14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İKI CUMHURIYLT 24 Subat 19bl TTTTHapishan c ? ] T X h t l RATIP TdNIK | GÜNÜN KONULARI ÜNÜ | ii Duvardaki haf iye = Belediye zabıta talimatnamesi değişfiriliyor 1111= I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I I I I I I I f l l l l l l l l l l l l l U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l r HEM Y dı 52 Canım, ıhtıvacın mı var' KımoJdugu hattâ suçunun nev ı bıle bıhr kaç mılvorriuk:«un Rı\ avete bellı olacak her \er degışımınde batvilır^a Isvıçıe bantalanndakı her tahlı>ede her >enı gelışte sı paralardan faız aSmak şov le dur lıp bozna\a Juzum gorulmıyeceklun, u^telık munefaza ettırmek tı ıçın avuç doflusu para oduvormuşBu marıfetı anlatabılmek ıçın sun Bırak artık kazanmajı da tam mık\a«;lı mukavvadan bırde «Seçım Ksnnnu fulıvatta tınm sıhırh keamelerınden bırı leketlerı ıçın nıspı temsil tehlıkeü kevfıne bak jgonlunce vasa Laf aumune haürladım Anlatmak deg ldır Buna mukabıl Latm mem de«letın tek ve hakıkı ana hahne gelmı tır ohun dıve sovledım daha dogru ı^teaıgım bu dala\erenin ne kaleketlerı ıc n nı=r temsı tel hıve vasasıdır» G Burdeaa su vazdım ışte Bu. bır dunvava dar marıfeth olduğu değıl sade1944 de \apılan Zab ta Tahmatna Bızde uvg^larmı» ola** sı«terrın arzeder • (*) Teşekkul ettıgı gunaen ıtıbarer gehs meselesıdır. Kaızanmak daha ce atolvelere burnunu sokmama me^ı bugunku ıhtnaçlara cev ap ve lasılâ^ız ve kesıf bır tempo ıle ça doğurJugu buvuk adaletsız ıkler n Bu ıtıbarla meselevı «adece su kazanmak, daha çok kazanmak1 remedıgınden uzerınde bazı degı lıan Kurucu M=clıs Seçım Kom1^ Dertaraf edı mesını ı^temek ve vesile olusudur veva DU seçım sı«temı ba^ımı^c^i şıkhkler japılmı<tır Bu bır varadıhş Kışıvı na« 1 bı mumkun kılmak daha dogru oır degıl faka* av nı zamanda su veva Atoheleıe oerberhanenın janıvonunun Seçım Kaııunu Tasansırı Yenı talımotnıime Encumen tara bıtırerek seçıme e«as olmak uzerp ıfade ıle ı«tıkrar ve adalet esas bu memleket bakımından da ele llrsın kendın gıbı' değıl mı' baş ndakı bır kapıdan gırılır KaGalıba ben de herke^ı kendtm gı pıda nobet tutan bır gardiTan var fından kabul edılırse butun lokan nı=;pî tem^ılın D Hondt Ei>.tenıını lar nı U7İastırmaga çahsmak çok almak Latın memleketlerını ve talar venıden sınıf'andırılacaktır verırde bır dusunce olmakla bera Turkıve gıbı bır Akdenız mem'e bı duşuruv orum «a£ma şev • dır Gırış \e çıkısta tepeden tır Bovlece duşuk ıktıdar zamanında kabul ettıgını ogrenıvoruz Seçım sıster"lerı uzerınde vapı ber acaba bunun tek çıkar volu ketı olan Yunanıstanın kesmekes 1 K»Jur»dan kanadından, baıdun naga bır guzel arama yapılır Na hatırla sınıf tarıfe ;! alanlara la\ık nıspı temsıl usulu mudur" ve ıstıkrarsız'ıklarla dclu bes vıldan JaK a dış gecınenler okıvor "=ıl \aoilmasm kı ıçerıde her çeoldugu sınıf \e tarıfe verılecektır lan tarti'nalarda ba=hca ıkı h ıHattB kuvveth partılere hafıf bır lık bır nıspı temsil tatbıkatından =;u> uzerınde durulmaktadır bundu elbtt Fakat ne de olsa ızam « tten bov bov k»«ıcı delıcı âlet Dıger tarafian tasarruf gajesıvle prım reren ve Gand Ünıversıtesı ett pı kıdar degıl Ufacık tefe ler \ardır Maraıgozhaneden çı Fatın Samat%a Karagumruk Ye laıdan bın memlekettekı çeşıtlı Ma ematık Profesoru Belçıkalı V sonra 1952 ka«ımmda çocunluk sisterrıne dormege me'bur olduğunu grupların kuvvet'en nıspctınde a cık olmdsına rağoıen ojfle ko'av kacak bır keskı, avakkabı atoh e nıkov ve Emırgan dakı zabıta kodıl olarak tem=ılırı saglamak dı D Hond un ortava att gı formule hat rlaraak lazımdır tukenır cı»sınden dtegıl . Gelgele sınden ^urutulecek bır falçata ha mı^erlıklerı kald rılm tır uvgun olan \e 1895 n vıhndan ıtıba ğerı ıse paı lamentolarda devamlı Son gun erde memleketımızde lım neden me ele vtapardı bunu*> pı^haneM allak bullak etmeje \eoır polıtıkanın \urutulme"inı mum ren Be'çiıtada ve Fı landıva \or musahade olunan çok savıd<J venı Sabatav dan ornek aUsa ^a Ol ter de artar bıle' kun kı acak çoguniuk ann teşek veç Danımarka gıbı mernleketler maz olmuvor ışte IÇarakter meAtolje degıl de atoHeler dedı kulunu mumkun k Irrak endı«esı de uvgulanan D Hondt sıstemı ae partı kurmak teşebbuslerını de k ^ dahıl olmak uzere nıspı temsıle men nıspı temsılın kabul edılçce^ı selesı Bır kışıvı menanun etmet gjme pore bu kapmın ardında bır dır tevcıh edılen baslıca tenkıd bu ne daır dolasan haberın tahrık edı 1* hapıshanede rahat efdeceğıni sa kaç ato ve oldugu anlaşılır Bun Ba^ka bır ıfade ıle .Tem^ılde V sıstemın partılerın savısını artır cı tesırıne baglamak mumkundur naraan yandığın gundufr, dıve kaç lariD başlıoaları marangoz ve a dalet» ıle «Sıvasette ıstıkrar» spren maM ve bınnetıce mu«takar bır Nıspı teiısıl usulunun herkesçe kere so ledım Herıfın. bm o da vakkabı atoHelendır Bınncısınde t plerı bu bırbırıne zıt goru lerın parlamento çogunlugunun te«kılı b lınen ve tenkıd konju olan bır polısten gelme dostunıa baMa o sekır on ıkıncısınde otuz kırk ka\nagını teskıl etmektedır t=;te ne engel olması noktasında toplan dıser mahzuru da şahısları ıkıncı bınncı^ı nazan bır duşunceve ve makta ve Almanyada 1919 1933 aluvor benımkı boş verivor . övmahkum çahşır Üçuncu atolye adalet duvgusuna ıkıncm ıse ara rasında vıımıden fazla partıve ım plana atarak partılerı gozonunde lemı' B e n gosterırrm iana' Bır demırhanedır Vaktıyle bır de do tutması ve munhasıran partılerın kuma atoljesı varmış ama tez lhbar Jak kaçacak' Onılan sonra gahlan bır kenara \ığılnış usta Kurt^.ıU'ta dun b r kdd n o pırık ve realıst goruse davanan bu kan veıen nıspı temsılın VVeımar temsılıne onem vermesıdır gel de nefes al Pa«alçapı«ında lumu ıle sonuçlanan bır trafık ka ıkı pıensıp çoğunluk ıle nıspı tem Cumhurıvetını vıktıgı, 2 ejlul 1919 başısı ıçerıde olmakla beraber ve Yanı nıspı temMİ sıstemı mıllet Gel de rapor al hastahıaneve gıt, nmlı ( ' ) olmadığından çalıjtırıl za«ı olmuştur Fatma Aı«al adın sıl <;ıstemı taraftarları ara^mda tar tarıhlı Nıttı Kanunu ıle ttalvada vekıllerını mucadele eden sıva ı da 40 vaşmdakı bır kadin Kurtu tısma konusu olmakta bu arada tatbık sahasına konan D Hondt sıs partıler arasında bu partılerın el t«davı ol tkı gunde ne Şamın mamaktadır her ıkı sı^temın mâhzurlarını beıjeken ne arabm yuzut der, ge Marangoz atolyesi ıle ayakkabı luş mevdanında karşı tarafa geç taraf etmek ve «temsılde adalet. temının varattıgı heıcumercm bu de ettıklen ov nıspetınrie Meclı^te rısın genye donersan boryle' Bas atolyesının başında bırer memur mek isterken bu sıradj maaevra ıle csıvasette ıstıkrar» prensıpını memlekette 30 ekım 1922 hareke temsil edılmelermı sağlıvacak şe ucunda jandaraıa, ayoüc lnleğın vardır; sabah gehr, aksam gıder vapmakta olan şofor Rasım Eren uzlastıran bazı karma usuller or tıne ve fasızme muncer oldugu ha kılde tak^ım etmekte ve bu surettıılatılmakta veva kabul olunmak le partı dısıphnı ve partının rolu den hastahane karyolasiBttiı demı ler Demırhane Ana<=tasın malıka ıdaresındekı 20817 plakalı Beledı tava atılmıs bulunmaktadır \e otobusunun «admesıre Tiaruz tadır arttıgı halde seçmenın rolu azalrıne zıncırle bağh yatabılıraen nesıdır Burada ladece hapıshane kalarak ağır surette varalanmiftır Mernleketımızde genış seçım çevnm adlıvenın tamır ışlerı vapılır y«t" Her ne kadar nıspî temsılın ku makta seçmen çok defa kıme ve Yaralı kadın koma halınde kaldı relerı ıle bırlıkte uvgulanan çoğunne ıçın ov verdığını bılmemekteÇahfan mahkumlara odenen Gunlerden bır glın duvsrdakı vevmıve en çok ıkı hradır Dışarı rıldıgı hastahanede olmuş sanık luk sıstemmın, çok partıh sıvası zev ve îskandınav memleketlerm dır hayata gırışımızden sonra sıja<ı dekı siyası partılerın sayısını çok hafıve bana seslendı Ratip Tahır da o gunlerde kırk lıra vevmıje şofor ıse vakalanmıştır Dığer taraftan şehnn muhtelıf partılerın temsılınde bu>uk adalet fazla artırmadıgı sov lenmekte ı«e Halbukı Turkıve gıbı korukoru Be\ bıraz mfcdurıve*» gelır mı alabılecek durumdakı bırıncı sınıf »tnız' Emredersınız mSdnr bey, bır u«ta sabahtan ak^ana ıkı lı semtlerınde dun 3 trafık kazası sızhkler doğurması ve bu duru de, sıyası partıleıie seçım sıstemle ne bır partı dısıplınının ve lıderler mun herkesçe malum çok vahım rı arasındakı vakm ılgıvı ılmı şe olıgarşısının ıstırabının ve mahzur dıve cavap verdım raia çalışır bu paradan da ek daha o'rauş ve ıkı kışı muhtelıf ve tahrıpkar tesırler ıcra etmesı kılde ortava kovan M Duverger'ın larının kuvvetle goruldugu ve duIdarenın fczennde tatızlikl» dur ınek vemek parası galıba bır mık >erlerınden varalanmıştır Yaralı «ıvası çevrelerde ve halk efkann de ıfade ettıgı gıbı «Bır memleket vulduğu bır memlekette partı lı duğu konulardan bım de mahkum tar da vergı kesılır ele geçen 150 lar tedavı edılmış olup, olavlarla da çoğunluk sıstemı alevhınde VP hevecanh ve hareketh oldugu nıs derlerıne hakım bır durum bahse ların dıledıklerı gıbı koğuf, yatak 160 kuruştan ıbaret kalır Buna ılgıh tahkıkafa başlanmıçt r nıspı temsil lehınde kuvveth bır pette nıspı temsılın de tesırı o dedecek bır seçım sıstemınden kaçın**çıp ver de£ışt»rmemel*ndır rağmen malnet \uksektır kalıte temayul doğurmuş, «Nıspı Temsil» rece vahımdır Agır mutedıl ve makta ısabet olacagı sov lenemez Hapaphanevı bozmakrta fayds u duşuktur randıman duşuktur \ Turk «ıı ası havatınm ve edebıva sopukkanlı olan tskandınav mem mı' sıl muhım olan taraf her uç atol man sebıkalılarm sıkı fıkı olma \ede letışmek, bır şev ler ogren Nıhavet D'Hondt de dahıl olmak ları fıs ko* geçmelen ıdaırevı ku« noek tahlıvecı olduktan sonra bır uzere butun nıspî temsil usullerm kulandınr Hele bunlann uçu bezenaat sahıbı olarak dışarıda ı; de mılletvekıllıklerınm partıler a şı baş basa verır, kuvtu kdşeler tutabılmek ıçın uzun zaman çalış rasında paylaşılması tarzının mıl de konferan« kurarlarsa çok geç mak ete muknı olarak anlatılmasındakı dolavısıvle bır kaç vıla naeden bır hâdısemn patlaık % er mahkum edılmış bulunjıak lâzım;uçluk de gozonunde bulundurulHavfa seferınden donen «Marmalıdır mesını beklemek doğru oluj Bu dır Bır kaç avlık bır ıkı y Ihk mara» volcu gemi'inde Gumruk vuzden sık sık koğuş kmm değış mahkumnetle ıçerı atılmıs olan Muhafaza memurları Kanaatımızce lıstelı çoğunluk kullıyetlı ların bu atolvelerde jetı$mesıne mıktarda kaçak esvaları ele getırerler olur ıstemının adaletsızlıgını genıs ol ıpıkân voktur çude onlemekle beraber sıvası çırmıslerd Mudur Benn arzuju od«9tnın Bu vazılarin okunabılme'i sıkı partı enflasvonuna ve sıvası partıEle geçen kaçak e=\alar arasınduv arında bır tablo olsun »ovle cı olmaması ıçın bahsı burada kesler ıçınde tehlıkelı bır lıderler habır bakısta, hangı mahkumun, raek î'tıvorum Bıraz renk bıraz da navlon ıçlı dışlı bluzlar şem kımıjetıne ve olıgarşısıne engel osıveler kulhvetlı mıktarda taş hangı ki'imda hangı koğuşta han hareket «onra vıne bıraktıjım pudralar, takma sut>enler, kaJın lacak ve fakat aynı zamanda ovla gı vatakta olduğumı anlayıver verden devam ederım rın hesaplanmasında ve netıcelerın kılotlan ve bır çuval dolusu çomek' (Arkan var) halka anlatılmasında kolaylık sag cuk maması bulunmuştur Uzun v ıllar s«rgı dekorasyon » • • • • • » • • • • ^ lıvacak ve butun bunlann ustunde • • • • • •» • • • MiIIetlerarası saatci ve kumemleketımıze, çok muhtaç bulunmuze ışlerınde çalısmış olmam duğu mustakar vt tıhhatlı bır sıyumcular cenmeünden bır harıta grafık şema ışlerınde bır $ Kiralık yazıhaneler i ası çoğunluk getırecek, kısaca ıshavlı tecmbeye sahıp bulunmam j Yedı odalı mustakıl kat ve ^ heyet geliyor ıkrar ve adalet esaslannı uzlaştııtıbarıyle yapılacak ışı hemen ta ! ya çıft odalar halınde >enı • Haber aldığımıza gore, Mılletler racak en uygun sıstem «Dar Bolge sarladım Mudur Beun ıstedıgı. • ve boş jazıhaneler ış Verlerı Y ara«ı Saatçı \e Kuvumcular CemıÇoğunluk Sıstemı» olabılır marangoz atolyesınde Wr »e\ler ^ Asansor kalorıfer Bevoglu, + \etı Başkan ve Umumı Katıbı 6 Bu konu uzerınde tekrar duracaîmam sokağı Zıjabev hanında • mart pazartesı gunu uçakla şehrıyapt rnaktı Bense ışın sıklet ız î mıze gelecektır merkezını a\akkabı atolyesıne • Odabaşıva muracaat naklettım A\akkabı atoljesınde 4 Telefon: 4» 14 S6 • Hejet >;ehrımızde dort gun kala') M Duverger, Les Partıes Polıbır Nazım usta vardı kı bırıncı sı • » • » » • • • • » • » rak ılgılılerle temaslarda buluna»» ••» • • • •• •* tıques dans 1 Etat Contempocaktır nıf saraçtı Onun elınden çıkan raın p 174 e\rak çantalarmı daha başka ışBir haftada linıanımızdan lerı gormuştum Beyoğlu vıtrın japılan ihracat lerınde rastlanami'iacak nefaıette Nushası 25 Kuruş BAYRAM TATİLİ İÇİN Tıcaret Odasından aldığımız maşe\lerdı bunlar Tnrklye Bariol lumata gore son bır hafta zarfınİDEAL DİNLENME YERİ Lira Kr U r a K r Kendımı gostermek heveslne ka da lımanımızdan vapılan ihracat pıam!<;tım Övle bır şey yapacak tutan 9 mılvon 22 bın lırayı bulSenelik 75 00 150 00 BAŞ tım kı, daha mukemmeh olamaz6 aylık 40X10 80 00 muştur dı Sadece her mahkumun ışgal 3 aylık 22 00 44 00 Bu mevanda vaprak tutün 3 mılAĞRILARINA B j s a n v e Yayan ettığı \atak değıl, gınş Te çıkış von 285 bın lıra ıle başta gelmekOTEL VE RESTORANI KARŞI Cumburiyet Matbaacıhk v e tedır Bunu 2 mılvon 545 bın lıra tarıhlerı tutuklu \e\» mahkum Gazetecilık Türk A n o n i m Şlrketı ıle bakır 919 bın lıra ıle tıftık taTel.: 62 40 01125 Cagaloglu Halkevl Snkak No 3S4) kıp etmektedır bahlb; • l' HANIMLARA Belediye yasaklarına riayet NÂZİME NADI Nispî Temsil mi? Yaxan: Doç. Dr, İsmet Ciritls Partilere dair enı kurulan partıler, kendılerıne bır zaman ısım aradı lar Bu ıs m arama ısı uzunca surdu Hakları da vardı Çnn'vU ısraıu bır partının havatında buvuk tesırı oldu ğu la«sıadada olen Demokrat partının adıııdan bellıv Dün 4 tralik kazası oldn. bir Kcadın öldü Idarısı başıııda bulunanların anlavışına gore demokrat ke lımesı kolavca rurkeelestırılebılen bovle olunca da demagojıve saa derce e'verıslı hale gelen bır kelıme oldugu ıçın onu evır *ler çevırdıler Demırkırat vaptılar. adını sövlemek kolavlastı; adını TOVlemek kolavla»ınca kır atın «ırtına bınmek de kolav sa nıldı önııne zrleıı atladı kır at da nıbatet eetnı azıva aldı sırtına bınmek «tevenlerın sırtına o bındı altında ezıldıler Bazı ısmıler vardır rocuklara kovarlar da >onra vavrucak dtlışîiıeıı ele avuca sıjnuz bır varatıU cıkıncı ısıın afır gel 4ı» dıve kabahatı vımde balnrlar cornfcu Merlcez Efendıve baglarlar Islansın dıv e Partı ısımlerı de anlasılan bovle olu vor \Z<T ge'ıp te partı ısı azıtınca onu da bır vere bajlamak ıcab(dıvor lenı kurulan partıler ısımlerıııı aldılar lclerınde bovle ağır geleccfe ısıru var mı vok ma sımdıden kestmlemez. lalnız bır tanesının vavınlanan ııroeramındakı bazı maddeler co"iıeun pek asln bır şev olamıv acaiını anlatıvor Bu partı, ıktıdara gel dı£ı takdırde emeklıve avnlan memurlara ıkramıve yenne a psrtıman dııresı verecekmıs Ba partıde malı ve ıktısadı musav ırlerın bol mıktarda mev cut eldatu anlasıhvor D«nokrat partının ıktıdara hangı voldan eeldıjı henuz ha tırlardadır sekerden etteıı ekmekten Uıtunden dem vurarak mıdelere seslene seslene suurlan dumura ugrat'reasına mıdele re ıltıfat ede ede vukseldı sonra realıteler vaıdlerın tersı çı kınca bu sefer de tabrık ettıcı mıde fervatlarını bastırmak ım kanını elde n kaçırdı s«luğu adalarda aldı Kıtlelerın mıdesıne bıtabetmcie çelmez Far bar bafıraral, çekılen mev dan nutukları mıde\ı muhatap tutarsa orada basIP an usare h^reket'tıı kuru vaıdlr bastırmak Unbıl defıldır Gafc devınee et puk devmce tn verılmesi ıcsbeden hale pelnııs mıde ıstıhası 'ıistırılmadıtı takdırde fervada baslar Gıtgıde mev dan nutuklarının ferv adını onun once acıklı sonra sonra of fcetı daha sonra azgın vavçaraları bastırma£a başlar kuIakH rın zarını patlatarak halr çelır tşte o zaman suurlarııı ıvlemeğe hasladığını çorursunuz Suur mıdenm zorla azdırılan ferv adını duvmvstur onnn ım dadına koşmaga karar vemııştır Artık onun savletındrn kurtu lamazsınız Netıce mutlakı husrandır Bu memlekette sonu kof çıkacak vaıdlerle ıktldara gelmek zamanı aralıba çecmıstır Mıde volu farzı mahal ıktıdara çıksa bıle «nnr o voin çabnk tkar er çec ını< o voldan mukadderdır Gecırdırımız acı tecmbe ıcımızde olmıvarak duava âmın dıvecek adam bırakmamKtır Hamdı VAROG! t Marmara yolcu gemisinde de kaçak eşya ele geçirildi ^DIKKAT IHKACATÇI VE ITHALÂTCILARIN N^Z\RI DIKKATINE Turkı>eden Avrupa ve Amerıka lımanlarına ıhraç olunacak her nevı emtıa ve jabancı memeketerden ıthal olunacak her nevı emtıa ve malzeme ıçın en musaıt şartlarla gemı ve gemılerde yer tahsıs ve tedarıkı dolavısıyle GE\EL DENIZCILIK 8c TICARET emnnızdedır Telefon 49 12 84 Adres Tophane Fındıklı Mebusan caddesı Işçı Sıgortaları Hanı lcat 3 No 3OT/310 Mahdut Mesuliyetli Denizcilik Bankası Mensuplan İstihlâk Kooperatif Şirketinden: Şırketımızın 22 şubat 1961 tarıhmde japılması mukarrer olan senehk âdı umumî heyet toplantısmd,a ekserıyet temm edılemedığınden ıkıncı toplantmın 14 mart 1961 salı gunu saat (15) şe talıkıne karar venlrcıştır Şırket esas mukavelenamesının 40 ıncı maddejsı mucıbınce ışbu ıiuncı toplantıda nısaba bakılmaksızın muzakere ıcra ve aşağıda jazılı gundemdeki maddeler karara bağlanacağından savnn ortaklarırmzm mezkur gun ve saatte Galata Yenı 'Volcu Salonunda yapılacak toplantı>a gelmelen nca olunur IDARE HEYETI G ÜNDEM• 1 Idare Meclısı ve murakıplar raporunun okunması 2 1960 yıiı bıLânço kâr ve zarar hesaplarının muzakere ve t""H'fc' ıle Idare Meclısı âzalarınm ve murakıpların 1960 yılı muamelâtından dolayı ıbraları 3 Temettüun statü gereğınce tevzu hakkmda karar ıttıhaza, 4 Murakıplara verüecek 1961 senesı ucretlerının tesbıtı 5 Dılekler NOT 1960 senesı bılânço, kâr ve zarar hesaplan ıle Idare Meclısı ve murakıplar raporu 6/2/1961 tarıhınden ıtıbaren şırket merkezınde sayın ortakların tetkıkıne âmadedır k CUNHURİYET %»^« ÇİFTEŞANS HANIMUII İC'N HUSUSİ KCŞİOE rAlNtf TORK EKSPRCSIANKOA Mart »«fiuni kıtfar htnp içtınnu TÖRK | | | E SRS Tflfly KPE BN AK V BU GAZETE BASIN AHLAK YASAS1\A UYMAYI TAAHHtJl ETMÎ5TÎR Beledıje jasaklarına rıavet etmıVECDI KIZILDEMIR yen esnaf sıkı bır şekılde takıp ve Gazeteznıze göndeıilen evrak ve kontrol edılmektedır Bu cumleden nearedllsin edilmesin olarak son dort gun ıçınde 904 esedılmez tlanlardan mesuliyet nafa para cezası verılmıştır kabu) Dığer taraftan ramazan munaseAbune v e llân l | l e n tçln. sarfın betıyle pıde ımal eden fınnlar Zaü»tüne «Abone» veya rflâD Servist» bıta ekıplerı tarafından daımı kgydının k m m a s i lâzımdır kontrol altında bulundurulmakta* OPON, baş, dış, adale, sınır dır Yaıı Hlpnnl tUlen ıdar» eden MesuJ Müdüı etmiyenler takip ediliyor ' Liberasyondan (serbest ithalâtdan) sipariş ettiğimiz kamyonlarımız YOLDADIR Pek yakında memleketimize gelmiş olacaklardır. FAYDALIDIR ŞUBAT 24 RAMAZAN 8 1 1 i <' Cağaloğlunda, Iş hanı, Otel, Matbaa ve Ozel Okula elverısh 333 • M2 emsalsız ımar durumhı arsa £ IRFAN BttJK Lafek Ordu Cad. 218. Tel: 22 «3 09 44 76 74 • >••»••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••T Satılık Şahane A R S A | 1 1^ \ E ]12 Dİ 6 35 • 1< " s =1 1 I1 1 12 lumbago ve romatızma ağrı lannı teskın eder OPON, gnp ve nezle başlangıcında bır çok fenalıklan önler FAAL f | 6 44|12 2î Io29 17 53 19 23 o OD 9 36 12 00 GÜNDE 6 TÂBLETE KADAR ALINABİLİR ıımımıımımııııımııımııııııııııır^ ^arşı bır edası »ar Evvelâ n S zak duruyor, fakat yoldan geçen keçılerle oynıyan (Masnme) ıle (Melek) e gozö takılı \or Sonra (Makbule) nın ha nımefendı tavrını gorerek du ralıvor. Nıhavet, Hocanın, kum panvaya aıt çekılen fotoğrafla rı gostererek vuksekten atması uzerıne \h sızlere lâvık bır tıv at ro bınamız olsa dıvo^ Azmı cevap verivor Tıvatro rımenlerın »lerın de de ovnanır' Kamvon hazırdır, fakat bız sız de gıdebılır (Hasankale) gecesını datırlavoruz O za man Tahır Semsettın kendısı nı gostenvor Artık bedavacıhk voktu dıvor, ne alabılırgek alacağız bu dafımk verde Orta ovunu ovnıvacağız Yalnız çalgımız bızımle beraber degıldir, daha baska arkadaşlarla bırlıkte ar kamızdan gelecek Hep bırden gulüvoruz «Penbe kız» hazır değıl raı" Ondan daha ıvısı olur mu° Tahır Semsettın Talnız zurnava ıbtıvaç var' Buluruz, dıvorlar Lokmanda buvuk bır organı zasvon kabılıvetı çıkıvor \a zıvetı derhal kavrıvor, buvuk kâtıtlardan yapıştırma bır plâ kard vapılıyor; uzerınde ırı harflerje vazılıvor Penbe kız Varveteler ve saıre tşın asıl huzunu butün bun larin ustunde kocaman bır an tel (Yenı Tıvatro) Tahır Semsettın hukmı şah sıvetten bahsedıvor ( %rkası var) T ^^iıııiiiiiiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııifiıııııtınfiııınuııııııı S CUMHURtYKTin edebl tefrtk«sı S2 ıııınıı ıt ınııı ııııı ıııııif ıııınıııı ııııı ıı ııııııııııiııııııiııııtif f ııtıııııı REŞAT HURI Belkı, dedı belkı kaçıp kurtuhııak ıçın Benım derdım baska Her kesıtı bır ^eyden şıkayett var, benımkı bellı degıl Duşun mek ıstemek Hos bir sev o laeağını tahmın edıvornm. Ben, o kadar fıkarajım kı Kımse ıle bu kadar uzun ko nuşmamıştım, otandım O kurük vumurcak var va, benım derdım de o, olacak' de dim Cıvarımızda tek tuk ınsan kalmıstı. Arkadaslar dagılmıs gdzukıivordu Etrafıma bakınıyornm Harabelerınde vaktıvle inssnların oturduğu mazgallar Bır kulenın etrafında ne varsa yıkılarak kalmıs teU bır ocak. Her sevı bır mezar gıbı ıcıne almifc rcnksız, hatırasi7 vırane lerde ınsan «eçmış bavatları goruvor gtbndı Fakat şehrın venı yapılmıs kısmında bıısbutun başka bır havat mevdarı almıstı Bır kere dort tıvatrfisu vardı Evet dort tıvatro HPU bır tanesı kı bı» bunia o^mvacaktık %o\ keııa rında ıdı Yemekten sonra tıvatroları dolastık Rırınde erımıs bır kumpanva vardı; gıdeceklerdı Ötekınde bır (Bıtlıslı) nın kum panvası Bu da hıç rastlama dıfım orıjınal bır trnptu Bır tuluat kumpanvası Bıtlıs a : zıyle gajet afır pıvesler oynu vorlar, cıddı sevler soyluyor lardı. Azerbavcan knmpanyası gıbı bır şey oluvordu. Bu trupun hosusıyetı orıjı nal taklıtler yapmalanvdı. En jruldurenı: tstanbnl a^zını tak lıtlerıvdı. Bız, nasıl (Kavsen) nın, (Ksradenız) ın taklıdını ta parsak onlarınki de bi(im ts tanbnl konusmamızla bır ala\ dı. tkıncı tivatro, bır varvete ıdı Hattâ çıplak danslar vardı. Çıp lak danslar baleler Bunlar kostumie, ısıkla, muzıkle oldu ğu zaman ıırkınhklerı kavbn lur, fakat gavet fukara kadın lar, sefıl bır dekor ıçınde bu kadar açık saçık ovnadıkları zaman butun senaatı mevdana çıkıvor oturak âlemı gıbı bır şev oluvordu Orkestra sefı ak sac'ı kısa bovlu bır ^\raptı Bu bır borazandı Bahrıve ınızıkı cılıpından emeklı ıdı \>nı za manda buradakı orta okulda muzık oçretmenı ıdı Orkestrı GÜKTEKİS da donmelıvız ve sevahatten geldıklerı gece bır şey yapmalıvız'. Derhal mızansenı vaptık Yı ne eardroptan gıvınecektık. Hakıkaten de ov le oldu Karsıla vıcılar arasında bır şrup teskıl edıvorduk Aramızda valnız (4zmı) voktu «Benden ?eç'» dıve cekılmıstı Karsılama torenınde (Makbu le), bır genç mebusun, dıkkatını çektı Fakat sonra mebusun goz vı buvuk bır nese ıle ıdare e lerı (Makbule) nın arkasından dnordu (Masume) ıle (Melek) ın uze Arkadaslar «Burada ıs var rınde durdu dnorlardı kalırız Çulu adam Karsılama torenıne ıstırak e akıllı duzeltecegız salıba'» den bır baska trup, vavasça Mevsım ılerlıvordu \rtık gu kulagımıza ney vılâvetlerıne ınmenın sıra Gorururz sızı de ınsaallah' sıvdı Fakat arkadaslann de dıvorlardı Fakat hemen o gece dıklerı gıbı burada ıs vardı valı tarafından çagırıldı|ımızı Bes, on gun kalabılırdık gorduk Bızı umdugumuzdan Ertesı çun ben Makbule ve çok daha ıvı karsıladı Butun Lokmandan murekkep bır he vasıtalarını ımkanlarını DITI vet ^alıve eıttık Bu Servet muze serdı Hevetımızı kapıla Bcvden kalma bır usuldu ve ra kadar şeçırerek selâmetled daıms uğur çetırmıstı Yıne o vaadlerde bulundu Fakat vıla nun kartı çonderılıv or, \ alı de vette kaldıgımız muddetçe hu hemen daıma bızı çağırtıvordu bır kolavlık ve ımkân bulama dan, sefalet ve açlıktan bıtkın Makbule kadın olarak Lok bır halde bır haftada canımm man cıddıvetı ve guzel tumtu raklı konusmas v le ben ma zor kurtararak oradan kactık hıtıı Sıçındıeımız ılk kucjk ka.a bada kıs bırdenbıre bastırdı rıı cetını buvdu fakat rare Bır sıslı havada hareket edecek sızdı Ne vazık kı \ alının Imu tık «Donda kalacaksınız, vol mı >Iufettıs ve partı buvuklelar pek geçılecek halde de|ıl'» rınden bır kısnuvle sevahate çıktıgını ojrendık Benımle de dedıler Bekledık Bu sefer, da ha kapandı ve mahsur kaldık valı ıle konu.ur gıbı «zatıalınız» le konu.san Lokman. Nıhavet koia goce tekrar Zatıalınız bılırsınız ami bır ufak karadıvız bu tır^itı ıv ı ku'lanmaimz de Kavmakamla jolda karsılası dı ve du nerek ızah ettı voruz Mektepten venı çıkmıs servet Bevın bovuna ce çenı bır ada ı Tıvatroculara kıstırdıgımız usulune bu defa Q Q FABRİKA TONLüK STEYR KAMYONLARI Uunyanın en buyuk fabnkalanndan bın oiaıı STEYR DAİMLER PUCH fabnkalan mamıılâtıdır Aiııortısörlü, şöför mahallı kalonferlı olup A M N turyanın dağlık arazısıne göre ımâl edıldıklerınden memlekeümızın yollarına en u>gun gelen kamyonlardır gaMHMaM!i| NOT Acente ol mavan yerlerde, acentelıkler venlecektır Talıplerın nıuessesemıze muracatlan Stt\r kamjonlanndan satın almak ste\en savın muş tenlerımi7in ma lıallı acentelerımı ze veja muessese tnıze muracaalları ıl ın olunıır 3TEYR FABRİKALARI 90 senelik bır tecmbeye sahıptır Kamyon satın almadan evvel mutiaka bır Steyı kamyon sahıbı ıle goröşerek ızahat aldıktan tonra, hangı marka kamyon alacagınız uzerınde karar vermenız buyuk menfaatınıza ofacaktır. STEYR KAMYONLARI MÜMESSİLLİĞİ Dolapdere Kurtuluş Deresı Cad 61 Tel 44535344 2343 "^/j i i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i E : i M i ı ı ı ı ı < ı ı i M i ı ı i ı ı > i ! i ı ı ı i f i ı ı ı ı t f i ı ı i ! i ı ı ı ı i i « ! ] M i ı ı n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i ı ı ı ı ı ı ı i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ııtıııi!>ıııııı* >ıııııııııııııııııııııııııııiTiıııiiV^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle