16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Şubat 1961 CUMHURIYET DÜNY1 HÜBERLERİ BİR DAKİKA: Pobttkâ Kızıl Çin ve ONU Cezayir buhranınm halli yolunda yeni bir ümit Tek çare 0 Memiır maaşlarma zam der demez, eşya fiyatlan da beraber (hattâ biraz jazla) yükseliyor. Bu bir hafctkat. On deja gördük. Eşya fiyatlan yükselince ıraıtimiyetle maaşlara, ve bilhnssa Tnemurlannkine. zam zaruri olu~ yor. Bu da bir hakikat. Onu da gördük. E, ne yapmalı acaba? Tersinç yaşamak kabil olsa da. sayım suyum yok deyip. on sene evveline dönsek. Her şeye yeniden başlasak. Başka türlü, bu karışık işin içinden. çıkılamıyacak gibi görünüyor D. N. Mal î Bahisler Hddı'seter /Jresındd yaşlanmış elan , k a y Şek, KenVazan: VAHİT DAYlGİL ıııdv'nın iş başına gelmis olmasına çok sevinmek bulunduğu veya 1 ocak 1961 tarihinde yürürlüğe miler, cinsleri, isterken, şimdi ümitlerinin kırılSon günlerin olaylan arasında giren 193 sayılı Gelir Vergisi Ka kayıdlı oldukları mahal, tapu sicil bir de Lutfi Kırdar merhumun cedığıııı görerek üzülmekte ve Vzak Doğndaki terazi kefelerinin Konunun 8 inci bölümünde ver alan ve bina numaraları, hiss» nispet nazesinde çıkan hâdise var. Bir cemiinist Çine dogru eğilmeğe baş«Servet beyanı müessesesi» 1.5 ay leri ve birimleri, iktisap şekillevi. naze tö'reninin siyasî gösteri vesigösterümek lesı yapılnıası günahtır, ladığını sezerek üzüntü duymakayıptır. ! danberi üzerinde çeşitli söylentile tarihleri ve bedelleri 1 tadır. re yol aça.i. bazı çevrelerde kaldı suretiyle mufassalaa yazılacaklar Dinî hiç bir mahzuru olmasa insanlık ve terbiye bafcımından Fransa ile Tunus Cumhurbaşkanlarının buluşmaları, De Gaulle ile Formoza adasının hâkimi bir rılması veya hiç değilse bir yıl dır. istememesine raÇTablo II Esham ve tahvilât hele ailenin gün bütün Çini millileştirebilecei müddetle geciktirilmesi için teşebGeçici Cezayir Hü kümeti Başkanı Ferhat Abbas arasındaki ğini umuyordu. Hattâ bundan bir büslerp girişilen, hsddi zatında ver (Devlet tahvilleri ile anonim şir men onu bir avaklanma bayrauygunsuzdur. yıl evveline kadar Kuang . Tung I einin emniyet ve kontrolunu sağ ket hisse senetleri gibi kıymetler Jı gibi kullanmak müzakereye hazırhk mahiyetinde görülüyor ve Hangtcheau arasında karaya lamak maVpadivle ihdas edilen ye dahil), müeevherat. sikke veya kül Çünkü oraya istirak edenler bir ta çıkıp, Komünist idareden bıkmış çe halindeki altmlarla diğer kıy raftan kendileri kederli. Bte yanni bir sistemrlir. dan bir ailenin acısma hürmetle olduğunu zannettiği insanlan aParis 23, (Radyo a.a. AP) \\İ ZLten kendi kendını ızatı et ka Frar,?ız Başbakanı Debre. diğer Bu yazımızda servet bıldirimine metli madenler; cinsleri birimleri. vazifelidir, Böyle bir sey olacacıyakiandıra ayaklandıra Pekine ka Dün gece burada resmen açıkl.ın nıektac'ir Burgiba'nın Parisi ziya • siyasi liderler ve muhalefet parintikal şekilleri. tarih ve değerlerı tâbi vergi mükelleflerinin bu Bilnı bilselpr. bu insanî ve ahiâkî dar gidip eski iilkeye sahip olma dğına göre, Fransız Cumhurbaş retı hüzırlıklar» tamamianmıştır» ı tilerı temsilcilefi ile de ayrı a y n ile bu tabloda gösterileceklerdir. riirimi ne şekilde vapacakları kısayı bile aklından geçiriyordu. Ger •kanı De Gaulle ile Tunus Cum deni'.iir. BurgiDa. hâlen | görüşmeler yapmıçtır Masmudi. Ancak bır şahsın. sahip olduğu vazifelerini vapmazlar. Yani bir vdavi ca izah edılecektir. çi bu projeyi daha evyelleri Mac hurbaşkan Burgiba pazartesi gü gomıekte olduğu Zurıch'i.n pa Fransa temasları hakkında Cezamücevherat. altın ve diğer kıy cenaze. vüksek vasıfta duvsular193 sayılı Gelir Vergisi Kanu.ıu metli madenlerin ayrı ayrı gruo la dokunmns bir mânevi ıklim yaArtbur bile kabul etmemişti, fa nü bulaşacaklardır. Görüşme, 27 zııvfsı günü uçakla Parise ı^.'le yirli Mılliyetçi liderlere de ızahat kat, Ç a n Kay Şek'in kalbinde bu nun 114 üncü maddesinin birinci yekunlarınm. 5.000 lirayı geçme ratır. Burada sokak politikası yap şubatta, De Gaulle'ün Paris dışın cektir. Siyasi çevrelere göre, res vermiştir. Burgiba. Geçici Cez3arçlan uzun seneler yattı. Ancak fıkrası. servet b°yanında buluna diği takrlirde beyanlan ihtiyarî mak reva mıdır? daki mâlikhânesi, Rambouillet Şa mi tebliğin neşredilmesi. Burgiba yir Hükümeti ile De Gaulle arabir kaç yıl evvel Quemuy ve cakları: ikirıci fıkrası servet beya kılınmıştır. Böyle bir şeyi vaktin politikacısında müzakere zeminı hazırlamak Matsu adalarının başına gelenler, tosunda yer alacaktır. Açıklama nın De Gaulle ile yapacağı müza Sabık Sağlık ve Sosyal Bakanı Tablo III Kara, hava ve deniz ları Maresal merhumun cenazesinMilliyetçiler Lutfi Kırdar'ın cenazesinde çıkan nına tâbi olmıyan vergi mükellefDe Gaulle'ün Burgiba'yı df kerelerin gündeminde mutabık ol suretiyle, Cezayirli Çan Kay Şek'i ürkütmeğe başfa da arasında Moskova ve Pekinin tcv hâdiselerden sonra Belediye Riya lerini tadadi şpkilde zikretmiş bu vasıtalanna tahsis edilen bu tab de de vaptılardı: ama bu seferki dı, bütün ümit Kennedy'de idi, vet ettiği, Tunus Cumhurbaş'ianı duğunu ortaya koymaktadır. lunmaktadır. loda vasıtanın cinsi ve nevi. ade çapı itibarivle küçük. niveti itibanın da kabule yanaştığı belirtilRambouillet görüşmeleri, De siyelere uyarak muhafematın tle seti bir «Cenaze Defin Talimatnafakat ne çare Kennedy de, FormoBuna 'nazaran, gerek kendilerine di, iktisap şekli, tarihi ve rieğeri riyle dikkate sayan oldu. mektedir De Gaulle Burgiba e<i Gaulle ile Geçici Cezayir Hükü vamına taraftar müfritlere m u h i mesi» hazırlıyarak teşkilâtına taza arslanına fazla cesaret vermeait gelirlerini v. gereks e esleriyle yazılacak. gemiler tablo I de yer Görülüvor ki maalesel ihtilâlin rüşmesinin zcminini, salı güıv.i metı Başkanı Ferhat Abbas ara lif olduğunu ortaya koymakt;nhr. mim etmiştir. di. velâyet altındaki çocuklanna ait aldığından burada ayrıca eösteril menzilini hâlâ takdir edemiyenler FlyEfce Sarayında Fransız Cu'n sındaki müzakereye hazırhk adde Topraklannda 10.000 Cezayirli Mıl Bu talimatnameye göre, cenazeÇan Kay Şek, Kore'de Syngman miyecektir. ve bunlar arasında bir takım mefFransa liyetçi barındıran Tunusun Cum lerde her türlü dini törenler ca gelirlerini şahsen veya aile reisi *ıKuu'nun devrilraesinden sonra, âj hurbaskanı tarafından kabul edi dilmektedir Burgiba'nın mensupları Tablo IV Mevduat kabul eden »uh Demokrat Parti meselesine milerin içi ile mezar başlarında ya fatiyle bevan etmege mecbur bulu lfcu Tunus Istihbarat Bakanı Mıs ziyaretı, olağanüstü dikkat ve ih hurbaşkanı, Cezayir drta arkadaşsız kalmış gibi, duher iki tarafç? kabul edilebilecek pılacak ve cenaze camiden sonra nan gerçek kişiler. her yıl verecek müesseselerdeki para mevcudu i vardır. Bunlar nnutuvorlar ki. orr.kladı. Filbakika Seul diktatörü, mııdi hazırlamıştır. Masmudı bu timamla hazırlanmıştır. Masmadi le. mevduat dışındaki p a r a l a n n cak bucak kararlarivle eövde ensÇan Kay Şek'in politikasına bü gün j,,^tığı be\anatta, «Resmî :eb konu etrafında De Gaulle'den haş bir hal çaresını ancak De Gaulle' .sadece 200 metre eller üstünde ta leri gelir beyannamelerind" servet m i k t a r l a n . bulun.dukları mües terisi ve sokak nolitikası yaptıkün bulabileceğine kaniriir. şındıktan şnnra arabaya konacak unsurlarını da beyana mecbur tuyak mikyasta yardım ediyordn. kodamanları şimdi gösterümek. ları devrin tulmuşlar: dar mükellpfiyete tâbi sese veya mahaller Saigon, Seul Taipeb üçgeni askeBurgiba'nın Parise yapacağı se tır Tassıadada bn hareketlerinin hebuluna.ilarla (Türkivede yerlesmis yerli vp yabancı tefriki vapılmak ri ve moral strateji bakımından yahat, Fransız Hükümetinin Ceza Diğer taraftan oğrendiğımize gösuretivle bu tabloya dercedilecek sabını vermekle nfrasıyorlar. Hâbu bolgede eski Çin kumandanına | yirli Müliyetçilerle müzakerel >re re camiler dışına konulan oparlör olmamakla beraber gplirlerinin bir tir. lâ dısarıda samata etmek millete, kısmını Türkivpdp PIHP edpn kimhayli cesaret verici idi. başlamasını kolav laştıracak müst>et ler de kaldırılacaktır. Müezzinler Tablo V ve VI. Bu tablolarda memlekete, hele içeridekilere zarar Şimdi Kore'de Amerikan aleyhez'anları oparlörsüz okuyacaklardır seler), gelirl°ri gavrimenkul serma beyan sahibinin, hakikî ve hüklıdır. Hareketin mânasını basite irfaaliyetlerden biri Alacaktır. tarlığı da ilerlemis bulunuyor. vp irartı. ücret. götürü usuldp tesDe Gaulle'ün. Cezayir Milli Kur mî şahıslara olan borc ve alacak ca edersek ihtilâli reddetmekten, Siiçon'da geçen kasım ayının babit edilpn tirari, zirai veya meslptuluş Cephesi ile bir anlaşmaya miktarları (akrabalar dahil) borç haksız görmekten ve eskivi iadeşında patlak veren isyanı devlet Fasulye stokları gittikçe ki kazanclardan birinden veya hnn varmayı kolaylaştırmak için rja/ı lunun ve alacaklının adı. soyadı, den başka ne çıkarabiliriı? Anlareisi çok agır tepkilerle bastırmışların torjl.mından ibaret bulunan artıyor • tedbirler almaya kararlı olduğu adresi. senetli ve spnetsiz olduğu, şılıyor ki kendilerine yapılan natı. Orada da solların mesafe kaybüdirilmektedir Meselâ. Ceza,irFasulye stoklarının sarfedilemi gerçek kişiler servet beya.iının dı tutarları ile birlikte gösterilecek sihatleri. bu ıjafiller. rejirain laadettikleri görülmektedir. fına yoruyorlar. B5yle degil; ?u deki Fransız kıtaatınin şehirler et yecek kadar bol olduğu bir müd şında bırakılmıslardır. tir. Kanada ve Avustralya Pekin beyti unutmıyalım: Yıllık gelir vprgisi hpyannamesi rafında toplanması ve 1956 dan be dettir göze çarpmaktadır. Bu malın Ancak bu borç ve alacaklann hükümetine, büyük mikyasta buğ«A.llâha sığın şahsı halimin rı mevkuf bulunan Mılliyetçi lider ihracatı da yapılamadığından fiyat Vf"fl( olan g=rçek kişiler. 27<9 vekunları ayn ayrı 5.000 lirayı aşday satmağa başlamışlardır. Geçen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Güvenlik Kon lere iyi muamele edilmesi. bu ted larda bir hareket husule gelme nü ^ n e sayılı servet bildirim kâ madığı takdirde beyan ihtiyari ogazabmdan» 25 ocakta Kanada devlet adamı mektedir. ğıdıiı dolduracaklsrdır. «Zira yumuşak huylu atın lacaktır. Diefenbacker, Toronto'da verilen seyinin son Kongo karar suretini ne şekilde birler mevanındadır. tekmesi pektir» Fiyatlar toptan 110 kuruşla 210 Beyannamenin sonundaki icmal Beyan edilecek servet unsurları bir ziyafette Kızıl Çinin Birlesmiş kuruş arasında oynamaktadır. tablosunda isletme içinde ve dı Anlıyorom. tktidardan düşmek tatbik edebileceğini araştırıyor b a s l v a iki grupta toplanmıstır. Milletlere alınması icap ettiğini açıkca söylemiştir. , A) îşletmeye dahil. ticaH, sı şında kalan servet unsurları ye kotay degil. hem de böyle bir ikKHKHKH>WKH>CH5OCH>0^KHKHKH5 ; nai. zirai veya meslekî servetler. kunlar halinde a y n avrı gösteri tidardan, böylesine düşmek.. Ama Kennedy'nin Birlesmiş Milletler New York, 23 (Radyoa.a.A.P.) gece geç vakitlere kadar Hammar edildikten neyliyelim k i ; öyle hareket etme(Ortpklık ve istirak hiss°leri dahil) lecek, borçlar tenzil nezdindeki delegesi Stevenson ile Birleşmiş Milletler Genel Sek skjoeld riyasetinde devam eden sonra safi servet miktarı hesaben gelerdi böyle olmazlardı. sefir Harriman da Kızıl Çinin Bir reteri Hammarskjoeld. R) Nletmr dısında kalan hususi İ DO ĞUM i y Güvenlik Birleşmiş Milletler Kongo Istişayazılacaktır. thtilSHn müsamahasını iktidan leşmiş Milletlere alınması icabet Konseyinin Kongo hakkındaki son re Kocnitesinin toplantısında hers^ "\'ptlpr. Mükellpfin adı. soyadı ve icnzaMEI.ÎHA vo Fitizvolog Dr ; tiği bakkındaki fikirlerini sakla karar suretini ne şekilde tatbik hangi bir metod üzerinde anlaşBildir m kâgıdında işletmiye »ını taşıvacak olan servet bıldiri seçimle gelecek bir ıktidara devMÜEYYET BORATAV o^ullaredip taribe geçtnek hnsusundaki mamaktadırlar. varılamamıştır. Neticede edebileceğini araştirmaktadır. Dün maya dahil servptlpr içi i iki tablo ayııl mi, yıllık beyannamenin bir unrtnın doğumunu akraba ve dostbulüs ve samimivetini takdir eGeçen 9 şubat günü ise tngilteKongoya asker gönderen 18 Asya mıstır: lanna müjdelorlcr. suru olarak kabul edildiğinden denler için durumo ııah mümkön. re Başvekili Lord Home Kongo ve Afrika memleketinin temsilciTablo 1 îslptme esasına grirp gelir bevannamesi İle birlikte ver Buna istemiyen ve düsünmiyenleC'ihargir Klinigi . Cihangir meseleleri hakkında Birleşmiş Mil lerinden müteşekkil Istişare Kodeftpr tutan mükplleflerlp. sprbpst gi dairesine verilecektir. rin çırpınmaları, samata ve telâş23.2.1961 letlerde patlak veren kriz dolayımitesi, bu gece tekrar toplanmağa Beyannamede aile topluluguna ları liderlerinin de mpslek kazanç dpfteri tutanlar taYassıadada siyle Avam Kamarasında söz alıkarar vermiştir. dahil eş ve çocukların servetleri, Tüce Divan «inznrunda gık sık tekrafından doldurulacaktır. Bu müyor ve şöyle diyordu «Eğer PeAlınan lıaberlere göre Hamsuretiyle. rarladığı k°llpfler isletmeve knvdukları bil aidiyetleri belirtilmek «gaflei» in tâ kendisikin Çinini aramıza alamazsak, simarskjoeld. karar suretinin icra Birden d,r cümlp kıymetlpri. (bina. arazi. ayrı a y n gösterilecektir. lâhsızlanma konnsunda hiç bir tesafhasına konulabilmesi için Asya D OĞU M dükkân. m."»paza. pmtia dpmirb'is fazla bildirim kâftıdı kullanıldığı rakki kaydedemeyiz.» Üniversite i o r d a olsa. bilinmesi ve kabul ve Afrika memleketlerinden Kon 1,000 den fazla numarası NUSHET vı Kddyolog Dr. mpfrusat. tpsisat. makine'pr. nakil takdirde bunlara sıra edı'mesi gerekeıı «realıte» ne renkgoya daha fazla asker gönderoıe öğrencisi, genel seçinılere tngiltere'de iş bnnunla da bitSAİM AYK1N .ıgullarının doguyazılacaktır. vssıtaları. hayvanlar. ziraî âlpt vp tr ve kanaatte olursa oisun ihtiiâl lerini talep etmiştir. öte yandan miş değildir, lşçi partisi bir bromunu akraba ve tanıdıklarınn »hile karıştırmak" la ithanı Mükellefler tarafından vergi da ile bir tasfiyei sivasiveye tâbi olmsVinp'»rlo senetli. sp>ptsiz alao Hammarskioeld'un Genel Sekreter sür neşrederek Çinin Birleşmiş sovinçle bildirirler. irelerine bizzat tevdı edilecek o mus hütün vatandaşlar yeni Anaolunan İran eski Başbacsklar gibi) Cins VP .npvilpriıp pösıfatiyle karar suretinin tatbiki ile Milletlere alınmasını istediği gibi 2.300 Castro aleyhtarı, bir Cihargir Kliniği . Cihangir re birimleri v» bpHelİpri »östori' lan servet beyannameleri, vprgi yasanın çarantisi %'tında medenî kanının hususi otomobilini görevlendirileceği takarrür etmiş Büyük Britanya'nın Çu . En kara ve hava hücumu ile 22.2.19fil mek sııretivle yazacaklarH'r Tao dairelerince hazırlanacak «..ervet ve siyasî haklarına sabip olarak. gibidir. Karar suretinde HamLai'yi Londraya davet etmesini ateşe verdi beyanı muhafaza zarfına» mükelTe tam mânasiyle Batıli 5060,000 kişilik hükümet demokrasi lomın ait kısmında SPTH»"İ ve «.emarskjoeld'un ismi zikredilmemis de teklif etmekte ve Macmillan'ın fin huzurunda konularak üstü, nıü rpjimine girmeyî sükün ve güven ti. npt='7 borçlar "östprilprpktir. kuvvetlerine ağır kayıpÇung Han . Hai sarayında bil? Tahran, 23 (Radyo) Bugün hür mumu ile mühürlendikten son ile bek'pmelî ve ee?mısi bir korM EVLİT mukabele Çu . En Lai'yi ziyaGüvenlik Konseyi karar suretin Tahranda yeni bir hâdise daha ollar verdirdi Tablo II Bilânco esasına göre ra hazırlanacak zabıt, salâhiyetli kulu riiya gibi unntmalıdır. Ru rct etmesini teklif etmektedir. tnde, bir iç harbi önlemek için muştur. 1.000 den fazla talebe, evSevgili annemiz dpfter tutmaea mecbvır bulıınin memur ve mükellef tarafından im olmadıkça maddî ve mânevi rahagiliz tşçi partisine göre ancak bu beynelmilel polis kuvvetlerinin i velâ Lumumba'nın öldürülmesini RAGIBE TUKSAVUL'un mükellef'ere tahsis edilpn bu tab za edilerek zarfın üstüne yapıştın ta kavusamazlar. Kvmiaoi (Florida) 23 (A.P.) cabında silâh kullanabilmesi r e yakınlıklardır ki, Çin ile Hindisloya. bilânco esasına Före defter larak mükellef tarafından iş yeriaziz ruhuna 25.2.1961 cumartesi dağlarındaki Birleşmiş Milletler personeli hariç protesto maksadiyle Tahran Ünitan ve nmumiyetle Çin ile garp Kuba'nin Escambry günü KadıkBy tskele Camiinde tutan eercek kişiler: işletmelerin nin, olmadığı takdirde ıkametgâhı* * * âsiler, kendilerini çeviren Castro Kongodaki bütün yabancı müşa versitesinin bahçesinde toplanmış dünyası arasındaki sognklaklan başlamıştır. Ancak ikindi namazını mütaakıp dpki Ö7. sarmaveleriii. ortaklık ha nın bulunduğu yerlerdeki noterlekuvvetlerine karşı başarılı bir ha vir ve teknisyenlerin çıkarılması ve nümayişe izale edebilir. tiihi Hâlet Efendü. protesto nümayişi kısa zamanda Meviidi Şerif okunacaktır, Akli.nde ortakların bu ortaklıktaki his re veya noter görevi ifa »"denlere Görünüşe göre Kifil Çinin Bir va ve kara hücumu yapcnışlardır. derpiş olunmaktadır. cnahiyet değiştirmiş ve 1.000 den raba, dost ve din kardeşlerimiBize dahi oyun etti.. lkinci MahBir kaç gün önce vuku bulan se nisnptlpri ilp hisse tutarlarını. tevdi edilecektir Dünkü toplantıda ayrıca, karar fazla talebe Tıp Fakültesine gileşmiş Milletler câmiasına alınmazin tesrifleri rica olunur. Zarfları alan noter veya noter cö mut devrinin meşhnr Hâlet Efenşavpt hissp nakdin garyi ile bıımın sı fikri hızlı adımlarla mesafe hareket, Castro kuvvetlerinin çok suretindeki «Kongo sîlâhlı kuvvet rerek orada ders vermekte olan revlileri noterlik kanununun 46 disinden bir kac vaıı evvel bu süKızı: Atatiirk Kız Lisesi öğcips ve miktarbırını yazmakla iktiteşkilâtlandırıl İran eski kavdetmektedir. M. PtRÎ ağır kayıplar vermesine sebep ol lerinin yeniden Başbakanı Dr. tkbal'i retmcnleriııden Melâhat Tukncı maddesine tevfıkan tesel'üm ve tunda bahsetmistim. Hâlet. yerine muş bulunmaktadır. fa edeceklprdir oıası ve parlâmentonun toplantı zorla anfiyi terketmege mecbur sivul, Ogullan: A\ukat Fenıemanet makbuzu mahiyetinde tan «hayret» yazmısım.. Bir oknyncura Castro aleyhtarı asilerin elinde ya çağırılması» hükmünün, Kongo etmistir. Daha sonra da Tıp Fadun Tuksavul. Ulvi Tuksavul. Bilânco esasına görp dfter tut zim edecekleri 3 nüsha zabıttan i ikaz etti. ki hafif bir bombardıman uçağı makamlan ile istişarelerden son kültesi önünde park etmiş buluSami Tuksa\TJİ makla mükellef bulunaı gerçek kisini mükellefe verecekierdir. Rahmetli Efendi. Osmanlı tariDOKTOR önce hükümet taraftan siperleri ra ve onlann muvafakati üzerine nan v e l r a n Sahınin hedive ettikişiler. bilânçolarını yıllık beyanMükellef. alacağı 2 nüsha zabı* hinin en dikkate sayan simalarınbombalamış, onun arkasından pi tatbik edilmesi hususu da karar ği Dr. Ikbale ait hususi otomobili nnmp i'e ver?" dairelprinp ayrıca tan birisini vergi 'lairesine vere dandır. Hulul ile elde ettigi sivasî KÂMRAN ŞENEL yadeler birdenbire hücuma geç lastırılmıştır. ateçe vermiştir. tevdi edeceklpri iden islptmevp da cek; d'ğer nüshavı kpndiinde mu nüfuzunu hep mefsedet üzerine, miştir. Dahiliye Mütehassiii M E VL İ T Hl kıvme'İPrini bu tablnda göst°r hafaza edecektir. B. M., Belçikalılardan, Kongodan Dr. Ikbal. tran Sahınin hükühep insanlara fenalık üzerine kulSon haberlere göre Castro bu Beyoğlu. Ağacamı Sakızağacı çekilmelerini istedi meti ve Parlâmentovu feshetmesiy Noteıler. kendileııne tcvdi edi lanmıs. ihtilâller çıkmasına, kanAyrıhk acısını hiç hir zaman j mivpceklerdir. bölgedeki 2.300 âsiyi ele geçirmek Cad. No. 23 Saat 15 18 ımutamı.vaeağınıız sevgili aziz ı Bildirim kâgıdında hususi servet lecek mühürlü zarf için 55 Türk lar dökiilmesine. bir çok masum için 50.000 60.000 kişilik bir kuv New York, (Birleşmiş Milletler) le neticelenen geçpn eylul ayınTelefon : 44 55 14 23 (A.P.) Perşembe günü Bir daki genel seçimlere •hile karışruhlu miisfik ananıız ' lerin beyanı için VI tablo ayrıl lirası harç talep etmpktedirler ki, devlet adamlannın katline sebep vet göndermiş bulunmaktadır. leşmiş Milletlerden Belçikaya ge tırmak» la itham edilmişti bu miktann mükellefe a y n bir olmuş. sonunda kendisi de Konyamıstır: HATİCE FAİKA Hanınun len bir mektupta, Kongodaki Belkülfet tahmil edeceğiri ifade etme da idam pdilmistir. Kendisi az Tablo 1 Bu tabloya gerçek ki•>»•••••»•»••••••••••••••••••••••••••••••»»••» çikalı asker ve müşavirlerinin, vefatının 2 ncî senci devriyesicok bilıti sahibi. hos sohbet ve <saden geçemiveceğiz. silprin hususi servetlerine dahil ne tpsadüf eden 25 şubat 961 Servet beyannamelerinin gerek ir idi. Semsettin Saml Bey Ka• personelin geri çekilmesi için, Bel cıımarteFİ günü Şişli Camii Şe(isletme dısıl cayrimenkuHeri ile. vergi dairesine ve şerekse noter mnsül ilSm'da sn bevtini yaTivor: İstanbul Belediyesi çika hükümetinin yardımı istenrifindp Hafız Ovdet Soydangayrmpnkul gibi tescil edilen. in lere tevdii. zabıtla tevsik edilecemiştir. «GUzplsin MbPdelsin. tarzu tavnn ses. Hacı H^fız Hasan Akkuş tifa. irtifak. rehin hakları ile geğinden. mükelleflerin bu bildirimi Dag Hammarskjoeld tarafından hpp müspllPmdtr» Hafız Mecit Sefigür. Hafız HüBelçikanın B. M. nezdindeki elçiposta ile veya başka tfasıtalarla Ne çSre blvpfâsın. *h insaniyetin seyiıı Küçük tarafından öğlp 28 şubat salı akşamından itibaren si Walter Lorridan'a gönderilen yapmalanna imkân olarnıyacaktır. namazını mütaakıp aziz ruhu yoktur» Geceleri Saat 21 de mektup Kongo Istişare Komitesiiçin okunacak Kur'anı KPrim Bu itibarla bir taraftan vergi daiSanki kendisini sBylüyor. MESUT BtR DOĞUM nin tavsiyesine uyularak yazılmışve Meviidi Şprifp akraba dost relerinin ve noterlerin işlerini Cumartesi ve pazar giinleri •• * \"p din kardpşlprimizin teşriflpgüçleştirmemek, diğer taraftan tır. NURAL vp EROL Abirarin Bir Ermeni okuyucumun »n mekrini rica eripriz Saat 15 de mükelleflerin dairelerde fazla bek Hammarskjoeld, mektubunda bir kızı dünyaya gplmiştir. lemelerini önlemek maksadiyle il tubu ne kadar zarifanedir: lı günü Güvenlik Konseyi tarafın Damadı: Doktor Fuat öz'pay Akraba ve dostlarına müjdpHENRİK İBSENMn «GÜZPI Türkçemizin dönüp dolaBonn, 23 (a.a.) Bati Almanya gililerin şimdiden kimliklerini gös dan al.nan kararların yerine getiKızı Firuzan özpay lprlpr Temsilciler Meclisi, bir yıl süren terecek belgelerle birlikte vergi sıp Ermeni Türkçesinde karar kılrilmesinde kendilerine. Belçika Oglu: Avukat Ekrem Özden Minnesot» Amrrifcn dığını ilk defa zatı âliniz müşahede dairelerine müracaatle ödevlerini bu^Tjrmuş ve fırsat düçtükçe yazılahükümeti tarafından vardım edil inceleme ve müzakerelerden sonra, bugün, savas silâhları hakkınyerine getirmeleri gerekmektedir. rmızda bu mevzuu mesini istemektedir. tekrarlamıştıdaki kanunu tasvip etmiştir. Bu nız. Bu tekrarlamalar sizce hiç bir SON DAK'KA: kanun, tecavüzi bir savaş hazırlıarka düsüncelpre müstenit olmadığt Ö LÜ M ğını anayasaya aykırı sayan FedeOyunu halde bizleri teşhir mahiyptini arzet. ral Almanya anayasasınm bir mad tiginden vpya bizlere öyle geldiğrtndpn Bn. Mübeccel Ar'ın annesi. Türkiye Sınaî Kalkmma Bankası A. Ş. Kongo'da katliâm Çeviren: Bülent Danışmend Dekor ve Kostüm: Doğan Aksel bir mektup ile serzeniste bulunmusdesini tanjamlayıcı mahiyettedir. Kur. Albay Keniâl Ar'ın kayınrum. Mektubum tarafınızdan hüsnü validesî Haluk Ar'ın annf^nnpsi İdare Meclisinden: Adenauer hüküaıeti. Fransız doSahneye Koyan: Asaf Çiyiltepe devam ediyor kabul görerpk bazı iltifatkâr satırlananmasmın Akdenizde bazı Batı Bayan İCLÂL CİVAŞ rınızla beraber «Türkçenin telâffuzu Londra 23 (Radyo) Hammars Alman yük gemilerini vakalaması, <••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<' Şirketimiz 1960 hesap ydı pay sahipleri umumî heyeti 21 şubat 19fil günü Hakkın hakkında bir mektup» baslıgı altmda kjoeld'un Kongo'daki özel temsil üzerine, bu kanunun Temsilciler Esas Mukavelenin 39. maddesi hükümlerine göre âdi olarak rahmetine ka\*uşmuş vp Malneşrptmiş ve yakm zamana kadar da cisi Dayal'ın açıkladığına göre, Lu Meclisince tasvibini hızlandırmış 24 mart 1961 cuma günü saat 15,00 te İstanbul, Galata. Necati.tppp mezarlığına defnedilmiştir bu mpvzua tema? etmpmistiniz. mumba taraftan ve Moskova tı. Federal hükümet. savaş silâhmu Mpvlâ rahmet eyilye. bey caddesi 241247 No. da banka merkezinde toplanacağmdan Halbuki zuhur eden pek uygun bir yüllü Gizenga'nın hâkim bulundu ları hakkında herhangi bir kanusayın pay sahiplerinin veya vekillerinin sözü edilen gün ve fırsat karşisında dayanamıyarak bu se AR ailesi ğu Stanleyville'de, 8 Belçikah ö l nun mevcut olmadığmı öne sürefer aunturlu bir şekilde temas buyursaatte toplantıda hazır bulunmaları ve toplantı gününden e n dürülmüştür. Lumumba taraftar rek Batı Alman ticaret gemilerini muşrunuz. Bu tpmastan dolayı sakın. geç bir hafta önce hisse senetlerini bankamız umumî kâtipliğine ları siyahi yerliler ayrıca, bir çok korumak için elinde imkân olmafize bir pünah isnat ettiğimi zannpttevdi ile toplantı için giriş kartı almaları rica olunur. siyasi mahkumu da katletmişler dıgını beyan etmekteydi. meyiniz. Hakikaten öyle fırsatlar olur Bugün kabul edilen kanunda 70 dir. ki dayanması güç olur. tste böyle Arzu eden pay sahipleri hisse senetlerini bir bankaya tevdi adet savaş silâhı ve ayrıca harb bir hâdiseyi canlandıran bir hikaederek mezkur bankadan b u senetlerin adet, kıymet ve numaypyi repertuvannıza ilave arzusuyla Bir infilâkta 23 kişi öldü malze.nesi adı sayılmaktadır Aralannı gösteren bir makbuz alıp yine toplantı gününden en çu »atırlan yazdım. şöyle ki; tom hombası ile başlıyan liste, degeç bir hafta evvel Bankamır Umumî Kâtipliğine bu makbuzu Madrid, 23 (A.P.) Bir plâstik nizaltılardan ve stratejik bombarKarabet Ağa Kapalıçannda kendi fabrikasmda vuku bulan infilâk, dıman uçaklarından sonra. çeşitli tevdi ve mukabilinde giriş kartı alabilirler. halinde kalendermeşrep, yaşlıca bir Rulman (G. tarife No. 84.62) transfer23 kişinin ölümüne sebep olmuş tabancaları da içine kuyumeu sanatkârıdır. Her nedense almaktadır. Toplantıda kendilerini temsil ettirmek istiyen pay sahipleri çarşılı buna dDayan Karabet» lâkatur. Carşamba günü polis tarafın Kanun gereğince. bu silâhları iALMANCA FRANS1ZCA lari İ. C. A. yolu ile yapılacağı cihetle bankamızdan vekâletname öroeği temin edebilirler. burcşübını takmış Fakat Karabet A&a hmıdan yapılan açıklamaya göre in mal etmek istiyen her teşekküle ö dan fena halde huylanıyor. HuylanAmerikadan ithali zarureti karşısında filâk. Puente de Vallecas bölge zel bir müsaade verilmesi gerekBilânco, k â r ve zarar hesabı ve İdare Meclisi ve murakıpdığı için de esnaf her fırsatta kendisinde cereyan etmiştir. mktedir. Ancak. Federal CumhuBATI DİLLERİ OKULU lar raporları toplantıdan 15 gün evvelinden itibaren sayın pay •nüessesemiz ^ ^ sine «Dayan Karabet afa» diye sataSiddetli infilâk, elliden fazla ka. riyetin menfaatlerine halel getiAbdülhakhamit caj. ö TAKSİM sahiplerinin emrine âmade bulundurulacaktır. şıyor: ama arkasından da Karabet dın ve erkek işçinin çalıştığı bir rebilecek hallerde bu müsaade ve ağanın okkalı küfürlerini hoş karşılıGÜNDEM: yerde olmuş, henüz sayısı tes rilmiyecektir. Ay.nı şekilde, mial yormuş. Günlerden bir gün Karabpt fabrikaları mamulatından her nev'i nabir ağanın pek tasalı olduğu bir saatinbit edilmiyen yaralıların da fazla edilecek silâhlarm tecavüzi 1 Şirketin 1960 yılı hesap ve muamelelerine dair İdare Mecsavaşta kullanılması ihtimaii karde «naftan biripinin «Dayan Karaolduğu bildirilmektedir. kil vasıtaları ve sanayi makinelerine ait S AT I L I K lisi ve murakıplar raporlarının okunması, bpt ağa» deyip geçtiğinde. Karabet Patlamanm arkasından siddetli sısında da müsaade verilmiyecekYemek odası kiraz ağacı Rulman temin ve teklife hazırdır. ağanın canına tak etmiş. Dükkânmbir yangın çıkmış. tutuşan plâstik tir. 2 Şirketin 1960 yılı bilânco ve k â r ve zarar hesabının inceHavagazı fırını 11 ayak buz dan fırlamıç, kendisine takılan adamt Kanunun bazı maddelerinde de, maddeler bütün fabrikanın yanlenip tasdiki ve İdare Meclisi ile murakıpların ibrası, Gerek şirketimiz satışlarmdan mal tepataklamiş, ağzına gelen kilfürleri dolabı, 15 ayak dipfriz ElekAlmanya içinde ve dışında silâh masma sebep olmu«ıH»r. de savurmuş. Ama bu sefer iş mahtrikli tren zayıflamak için min etmek ve gerek kendi namlarına 3 1960 yılı temettüünün tesbit ve tevzii hususunda karar tnfilâkin sebebi henüz öğrenile nakliyatının tâbi olma'i gereken kemeye dtlçmüş. u memiçtir. elektrikli şezlong Büyük vaıı \ şartlar belirtilmektedir. ittihazı, ithalatta bulunmak isteyen alakalıların Muhakeme günü bütün çarsılı mah tilâtör Kanape otomatik. Gra f keme salonuna dolmuş. Sanık Karafnofon vesair ev eşyası. müessesemize müracaatları tavsiye olu4 Murakıpların intihabı ve ücretlerinin tesbiti. bet ağa dili döndüğü kadar türlü martesi ve pazar günleri. nur. hareketlerle kendisine nasıl gataşıl* ^ ^ Telefon: 63 55 98 dığını. bundan dolayı huzur ve sükununu kaybpttiğini anlatarak hareketini mazur göstermpk istemis. Hali o kadar tuhaf imiş ki bütün dinleyiciler gülmpkten katılroışlar. Hâkim bilp mevkii icabı ciddiyetini. zorla muhafaza edebilmiş, ve bütün iyi niyptine rağmen 15 gün hapis cezasj İdare Meclisinden: hükmettikten sonra peçinden kendini 1960 yılı umumî heyet toplantısı sonunda tamamı ödenmia tutamıyarak: BİLELI RULMANLARI hisse senetleriyle, yüzde 50 tediyeli geçici hisse senetlerine K u Dayan Karabet aga! sözünü yaTÇSC.L E D H M I Ş A İ . İ M E tl F A I l l * rumlar Vergisi çıktıktan sonra yüzde 11,25 esası üzerinden 25 pıştırmış. LİMİTED ŞİRKETİ m a k a r a h rxzlxsia.xala.ri şubat 1961 tarihinden itibarer. temettü dağıtılmasına karar vcDayanılmıyacak tecrübelere maruz kalmamanızı temenni eder, daima sıh Telg. ESKAEF F. K. 51 ŞİŞLİ Tel: 47 42 38/39 rilmiştir. hatte olmanızı dilerim pfendim.» Sayın hissedarlarımıza arz ve ilân olunur. Harbiye, Valikonağı Cad. 8/1 »î. FFT.EK M De Gaulle ile Burgiba pazartesi buluşacaklar Servet beyanının tatbik şekli B Paçal n paçal sözünü artık «balitaı yani çeşitli «sey; lerin karışıtı olarak kullanıyoruz.. hani «koktevl» sihi hir şey. Ben de bugün muhtelif koniılardaki vazıma bunu başlık yaptım. BsMiye "cenaze defin talimatnamesi,, hazırlandı Hammarskjoeld formül arıyor Kiiha'lı asilerin başarısı Tahran'da yeni bir şiddet hareketi J Şehir Dram Tiyatrosunda Batı Almanya daha çok silâh imâl edebilecek BİR HALK DÜŞMANI 5KF Ingilizce AMERİKAN r f f i C S f F TÜRKtYE GARÂÜTI BANKASI A, Ş. TIMKEN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle