16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT1 CUMHURÎYET 23 «?ubat 1931 M I I I I I M 1 II 1IIIIII I II t l l l l l II I I III llll I I I I I H I II I M 1111 l l l l l l l I f I I I M I l l > Ankaıa 22 (Cumhurıvet TePalasta kampa al nacaktır Kamleks) 26 ve\a 27 martta hareüet pa ıltıhak edıldıkten sonra hıç bir etmek suretıvle Portekızdekı s p nç şekılde futbolculara ızın v erılmı1 5 martta Istanbul Ankara ve mır lıg şampıvonlarının ı ? tırakı ıle mıllı takımlar turnuvasına ı^tırak jecek ve kadro 16 va ındırıleek Izmır de vapılacak olan Federas altı takım arasında vapılacak olan edecek 22 kiMİık namzet Kadro tır yon kupaı ba=ketbol maçları ıçın Federa5\on Kupası fınal maçları bugun Futbol Federa«vonunca aIvamzetleı ^unlardır lî n ' r ' t a <=ehr n ızde vapı'acaktır iuralar çekılmiîtır çıklanmı$tır Kalecıler Yılmaz Lral (IstanBu vazr ete gore dıger tak m • Bu sevval kadroaan başka hasbul) Aydın Tohumcu (Ankara), larla beraber Modaspor Ankara da talık ızin vesaır sebeplerle AnErol Konca (Istanbul) Daruşsafaka Izmır de Fenerbahçe tahadakı turnuvaja ıştırak c('eise Istanbul da maçlarını vapacakBekleı Cumalı Doğru (A'i<amemış futbolcular da, Teknık Ko lardır ra) Mufıt Gursu (tstanbul) 3umıte nazannda antrenor Sabrı Kı Bu şehırlerde bınncı gelecek uç lent Buda (îzmır) t=maıl Karaeh raz tarafından kampa alınıp de takım ıle Ntanbul Ankara ve lz(E'kışehır) nenebıleceklerdır Bu arada sejHaflar Ozcan O^uk (Bur«a) val kadrova dahıl edılen futbolcu Mustafa Ercerdın (Bursa) Sı*kı lardan vaş okul ızın gıbı ve^ıır Belgeç (Bursa) Doğan Yığıt ı Andurumları ıncelenerek durum'arı Galata^arav Basketbol Takımı kara) Nurı Tozgun (Ankara) Öz dun gece saat 19 15 te uçakla tsra mu«aıt olmıvanlar kadrodan çıka kan Dallı (tstanbul) el den donmuştur Sarı Kırmızılı rılacaktır Forlar Mustafa Snvgun (Bjlık Davet edılen bu 22 kışı 1 martların Makkabı ıle \aptıgı maçtakı GLNC >ÎK • } J \KIM esır) Candan Tarhan (Ankara) hadı«elerın «ebebını antrenor Alı ta îstanbulda bulunacak ve Mano &EÇİLEN CETHLN Abdullah Ce\ rım (Ankara) Z n a Uras gazetecüere şu sekılde açıkla Şengul (Ankara) Ergun Bavtekın Okul 'por vurtları faalıvetlenne mıştır « Maç zaten oldukça sınırlı ve (tstanbul) Tuncav Becedek (îsdun muhtelıf salonlarda devam edılmiîtır Emınonu oğrencı loka gergın bır hava ıçmde başlamıştı tanbul), Cevhun Gunes (tstanoul), lı salonunda vapılan erkek orta Ovlekı basketbolcularımız ovuna Nedım Doğan (tstanbul) HiKmet okulları basketbol maçlar nda A • gırmek dahı ıstemıvorlardı Bu a Borazan (Eskısehır) tempo hahnde vusturva Terzılıgı 3616 Sarıjer rada sevırcıler Işık Lısesı ortavı 33 16 Gelenbevı Turkçe olarak kufur etme\e baslaVefayı 3222 venmıslerdır Kadıkoy dılar \e bır ara ben kafama afiır Ankara 22 (Cumhurıvet Telekı) ta ara«ında maç vapılma«ı ıçın vet«alonunda vapılan erkek ortaokul bır şev \ edım \e vıkıldım Kısaca Beden Terbne«ı Umum Mudur kılı makamlar nezdınde tesebbuse lar maçlarmda da şu netıceler a îsrael sev ahatı bızım ıçın acı oldJ » luğunden resmen bıldırıldı^ıne go eeçılecektır hnmıştır re tstanbul Mıthatpa«a »tadının Sen Jozef 33 Kemal Ataturk 32 îMklandırılma te«ısatı ıhaleiı 1 4 İzmir'de tezahürat dığer maçlarda Kadıkov Kolejı or mart 1961 tarıhıne tehır edılmiftır Vblevbol grup bırıncılıklerı 15 Millî güreşçi Seyfi ta, ÜsMdar ortava Kartal orta da, Buna «ebep fırmaların şartname mart aratında Adana Erzurum ve önlenecek Beykoz ortaya sahava çıkmadıkladekı bazı hususların açıklanmasını tzmır de v apılacaktır Her grııpta Özer, Almanya'da n içın hukmen gahp gelmıslerdır Bj hafta tzmırrie >apılacak mil dort takım bulunmaktadır Gı ıp utemelerı ve çoğunun v urt di'inlı lıg maçlarında l«tanbul kulup bırıncılerı Sıvasta vapılacak fede trafik kazasında öldu da olma«ı sebebnle zamanın kısa lerının alevhınde vapılacak teza rasvon kupa^ı volevbol maçlarına olmasını one surmelerıdır Ankara, 22 ( M ) Alman hurata mevdan verllmeme«ı ıçın katılacaklardır Federasvon kupaBu arada te«ı«atın tahmın edı \a'nın Saarbruken sehrınde len zamanda bıtmemesı sebebıvle t?mır bnleesıne gerekli tedbrle sı bırıncısı de Turkıve «ampıvona bır seneden ben gureş »ntre Futbol Federa«vonunca hazırlanan rın alınma<!i hu«usu vazılmıs \e «ına ı^tııak edecektır Grup bırın norlügn vapmakta olan mıllı musahıt olarak tbrahım Onuk îz cılıklerıne sırecek takımlar belh fiksturun Toto srbebıvle ak^ama şruresçılerımııden Sevfı örer olmava ba^lamıştır ma«ını temınen tstanbul da haf mıre eonderılmıştır bir trafık kazası ne+ıeesinde \efat etmıstır PORT4TİF JtMNASTİK T4PILACAK (Gazeteler) Gdres teknıfi \t temıı ka rakterı ile Alman^ada İTİ bir intıba bırakmata mtnaffak o lan Sevfi öıer m cenaresi, ai leiinin refskatinde olarak Tnrda eetırilmektedır. takım Namzet kadro martta kampa Federasyon kupası muhtemelen 26 1martta Portekizegiıecek veedecek hareket basketbol maçları Genç millî takım kadrosu açıklandı OÜI^YADA 12. Avrupa bosketlol birinciliği l\ütLTEKE\l\ RLSİ411 4ÇIK FARKLA VfcNDİGl M4ÇT4 KI7IL S4ÇLI KE> AMN NEFtS GOLf Rl S AGHRIND4 G. Saray İsraelden Okullararası basketbol Londra 22 (Husu«ı) 1963 te kurulusunun 100 vıldonumunu kut'amaga hazırlanan tneılterp !n?iltere Futbo! Federasyonu 100, vılrJöniimüne hazırlamvor N. Santos tekrar yeşil sahaya dönüyor Futbol Federasvonu (Football \«ocıatıon) muhte?em bır prog ram hazırlami5 bulunmaktadır Bu programa gore 1963 vılının 23 ekım eunu I ondra da tng'l tere 19R2 Dunva Kupası sampı \onu ıle kar«ılasacaktır ^y nisdn ııe 1 nid\ı tdiıhler U arasında Yugoslavvanın başşetı rı Belgrad da yapıla^ak 12 Av rupa Basketboi i>ampıvonasınır hazırlıkları ılerlemektedlr Bu turnuvava Roma Olımpıvatlaı ıkıncısı Rusva ve Avrupa ıkın cı ve uçuncu^u ve Fransadan maada Turkıvo B Almanva Iskoçya t t a h a t^ vıçre Macarıstan Romanva Yunanıstan tsrael Bulgan^tan Polonva ıstırak edeceklerını bı dırmıslerdır müsabakaları Hafta arası maçları için tekrar tesebbüse «'eoüecek Voleybol grup birinciliği Q~r^~ Kıbrıs'ta üg 22 (Hususı muhabırfmı« Önder Berkalp bıldmjor) haftadanberı vapılamıvan lıg maçlarına devam edılmış ve Ma • ğosa Turk Gucıı \enıcamıvı 3 • 2 Doğan T Bırlıeı Gençlerbırl gını 10 1 venmıs ve Gençlıkgucu ıle Kuçukkavmaklı 11 berabere kalmıçlardır Haftanın en onemlı maçı olan M T Gucu Yenıcamı kar şılaşmasında bır aralık Yemcamı 20 gahp duruma geçtıv se de ıkıncı devre maglubıvete razı olmuştur Kkavmaklı Genç'ıkgucunun 11 retıcelenen kar?ılasma«ında rakıp ler gollerı penaltıdan kavdetmıs lerdır D T Bırlıgı Gençlerbırlığı maçının ılk yansı 51 D T Bırhğı lehmdev dı KJ KLLPStZ BETOtR ŞAMPIYONU Amer»kAn jnnnaetık ekıbınden KujmonA Hadley, memleketmde giKfagi mtt«abakalann hemen hepsınde dareee almif mustesna bır spotfctıdur Kendisım Teknık Ümvewrtedekı g6»tende kulpwzbeygır üzerrnde tshştrksn goruyormınur fjf TAZISIZ New York (R 1 Roma 'Jlıuı pıvatlarında ve 17 şubatta Ne*York ta vapılan atletızm musa bakalarında Avrupa rekortcne m Rus Brumel e mağlup olan İtalyanın en iyi futboljuksek atlama dunva rekortmenı Amerıkalı Thomas cumarcuları seçildi tesı gecesı çetın rakıbı ıle «ek Roma (Hususı) Sık M rar k< rşılaşacaktır Nevv Yoık k muhtelıf klasmanlar vapm ık'a un me^hur «Madıson Square tanınan ttalvanın cCalcıo 11Garden salorunda vapılacak A luçtrato» mecmuası 196061 mev merıka kapalı saha smpıyon^sımınde vabancı sahada çıkarsıp^a Thomas ın Rus Brumpl dıkUrı ovunlara gore ltalva t j e n rovanjı alıp alamıvacağı me nın er ıv ı futbolcular! lısfsını r«.kla beklenmektedn Geç""n tesbn etmıstır hafta Brumel 2 m 21 ıle bınncı tntf rnazıonale nın tsveçlı f >r Thoıras 2 m 18 ıle ıkıncı olmus vet ovuncusu Lmdskog 126 j u lardı vanla en ı ı futbolcu u n v m nı kazanmıs'ır Sağ haf Far'ett 120 puvanla ıkıncı Mılın ın Jjhn Thoraaj Romadakı he/ı Brezılvalı santraforu Mazzola mett»n sonra Nevv Yorkta da 119 puvanla uçuncu sol haf avnı akıbete ugradı Bakalım Marchez7i 119 puvanla dorduncumaı^eii gunu ne vapacak 7 cu ve tnter ın kalecısı Buıfon Yukarıdakı res,ım Thomas ı at lamadan once çıtavı kontrol e 118 puvanla bpsıncı olarak fw derk°n tesbıt etmektedır terılmıştır Botofago ve Brezılva mıllı ta kımının dunv aca me^hur «ol b» kı Nılton Santos va'landıgn ılerı «urerek futbolu bırakmıs tı Bunun uzerıne 15 bını bulat haı ranlarından kalabahk b i ' kıtle Rıo nun bu uk caddelerın de numavıs vaparak voiılsaha \s donmesını talep etmıilerdır 35 vasındakı kıvmeth vıldızın evme ve kulubune havranları tarafından gonderılen juzlerce mektubun eksen^ı «>;enı tekrarfutbol «ahaMnda gormek ıstnoı 17» sekhnde "sona erıvordu Emektar futbolcu havranla ııvle basa çıkamıv acacmı anla \ınta duvara astığı kramponlu av akkabılarını tekrar gıvmi1: ve 1962 Dunva Kupa^ından «sonra verını eençlere terkedecegını a çıklamıstır Rıo de Janeıro 22 (HU«UM) Macaristanda futbolcu transferi serbest bırakıldı Buriapeste 22 (Hususı) Md arı^tan Futbol Federasvonu o \uncu transferını serbest bırak mıstır Bundan sonra 19 vasını dolduran ve kulubunden musaa 1evı alan futbolcular ıstedıklen •ak mlarda ovnıv abıleceklerdır Snn zamanlarda bır durakln •na devrıne gıren Macar futbolunun bu savede ınkısaf edebıle ceğıne ınananların snvısı havlı Dıinja şampi\onu Boston Celtic 11688 mağlup oldu Nevv York 22 (HUSUM) Ka msunda Con«v Ruvsell Sheı man çapında pota utatlaııı toplamış olan dunva profesvr nel basketbol «ampıvonu Bo^t Celtic Cınoınnatı takımı ıle u tığı son maçını llb 8 kavbe R mıstır Bu dunvanın en kuvvei basket takımının 1960 61 ^er nunda usradıgı ılk maglubıve tır Boston Celtic yenılmesir ragmen 7 puan farkla grupu r da lıderlık tahtında oturmak dır John Thomas ile BrumeJ tekrar karşılaşıyorlar lltllHIMHMIIIIIIIItlHUHMIIIIIIIIMIIIIIIIIIUtlllllllMIMIIIIMIIIIIIII MİMARL AR ODAS! İstanbul Şubesinden: Beyazıt Hürriyet Ânıtı ve Meydanla Ilgisi A^iıru* b«luoan Beyazıt Meydanı Hurrıyet Anıtı proje yanşmaM »» •nıtı mtt«takbel Hurrıvet Mejdam jle uyuşması konulannda ortaya çtkan değışık fıkırler karşısında, genel temavulun agA *artaama «onunda avdınlanması gavesnle bır ıstışan top lactı terhbtne zaruret hâsıl olmuştur tstaobnl UoJverMtesı, İstanbul Beledıyesi v« Basm temsılcı\an ile mtt»abaka juri uvelerının de dâvet edıldığı bu toplantı 26 ftıb&t 1961 cumart«M gunü »tat 15 00 de Hılton methalı kar$taoâa Mımarlar Odasında yapılacaktır tlgfl«nctılerin t*şrtfl«rı nca oltınur MİMABUkR ODASI tSTANBCL ŞIJBBSt Bilginize Arzolunur: SATlLlK DİZEL TROJAN ŞASESİ Bir Ton uçyuı kılo fabnka ettığı dort aılındırlı 63 Fren toru ve dort llen bır gen uzun Şase satılıktır 49 36 64 yatta kolaylık yapılır : Pan American Havayolları, başlıca amerikan havayolları uçuş mühendisleri tarafından yapılan geniş ve kanunsuz grevin, sizin için yaratabileceği güçlüklerden dolayı derin üzüntü duymaktadır. Size faydalı olmak maksadiyle aşağıdaki tedbirleri almış olduğunu bildirir: Derhal Gidecekseniz: Clipper rezervasyonunoz çok f yakın günler Içinse, PAN AMERICAN'tn hareketiaızı tnümkün kılmak Ozere dığer havayollannda yer temini içın çalışmalara başlamış bulunduğuna emın olunuz. Bu hususta PAN AMERİCAN dan benuz bır haber almamışsamz, aşağıdaki numaralara telefon etmenızı veya bürolanmıza şahsen muracaatta bulonmanızı nca ederiz. tonftjında Perkıns'ın yenı untl ', Bevgır takatınde yenı dızel mo ( KAPTI KAÇTI imalıne musaıt | numaraya telefon edılmesı tedı ğ â OTO tŞSEVER â Tarlabaşı Zambak Sok No 35/1 â ^^/^^^^^^^^^^ Hareketıniz Yakın Değilse: Clipper rezervasyonlannız bır muddet sonra ıçınse, sejahat plânlannızı hıç değıştırmeyınız. Esasen rezervasyon teşkılâtımızı gelecekteki muracaatlarTntzı karşılamak uzere aj nen muhafaza etcnekleyız. Grevm sona erdıği ve seferlena başladığı haberi PAN AMERICAtf HAVAYOLLARI tarafından gazeteniz vasıtasıyle sıza ulaştınlacaktır. Bugun Suareden Itıbaren Bu sene Amerıkada en bu juk hasılât vapan 10 füm arasına gıren e^ssız şahc eı GARSOM1ER (Orıjınal) «The Apartment» JACK LEMMO\ SHIRLEÎ MAC LMNE Seanslar 12 2 30 5 7,30 Suare 9 45 Not Her pazar saat 10 do Çocuk Matınesı Tel 47 77 62 •• *" * •" DIKKAT IHRACATÇI VE ITHALATÇILARIN NAZARI Turkvıeden Avrupa ve Amerıka ümanlanna ıhraç olunacak her Turkıveden Avrupa ve Amerıka lımanlarına ıhraç olunacak her nevı emtıa ve malzeme ıçın en musaıt şartlarla gemı ve gemılerd° ver tahsıs ve tedarıkı dolavısıvle GENEL DENIZCILIK 8c TICARET emnnızdedır Telefon 49 12 84 Adres Tophane Fındıkh Mebusan caddesı, Işçı Sıgortaları Hanı kat 3 No 309 310 J * ~"~ " ^ ^^ ^^ ^^ ^^r ' ^ ^ ~w^ ^^ ^^ ^^^ ^ ^ ^^r " ^ ^ ^^ ~^r ^^r ~^r ~^^r ~^^r ^^^ ^^^ ^^^ SiNEMASI L ÂL E Bueiın suareden S İ NEM4SINDA r ıhbaren Yıhn en hıssî verlı fılm. ^ t t t * EKERBÂNK T«Â«S« İdare Meclisi Başkanlığından: Bankamızın adı umumı hevet toplanti'i 29 mart 1961 çarşamba gunu saat 9 30 da \nkaa da Anafartalar caddesı Şahın tş hamn dakı Bankamız rnerkeiinde vapılacaktır Taahhutlu oların gorderılen mektuplarımızda ı^aret oiunar kanını formalıtelerııı ıkmalı ıle vukarıda arzedılen gun ve sa atte mumesıllprı^ızın toplantı da bulunmasının temımnı rıca ederız (8687) G t) N D E M : 1 1960 j ı h faalıjet ve muamelatına aıt ıdare meclısı rapou ıle murakıplar raporunun okunması, 2 Bankanm 1960 vıhna t ı t bı lanço kar ve zara' hesaolarır tetkık ve tabriiKe ar?ı ıaaie meclısı azalarının ve m n n kıpların ıbrası, 3 Karın tev<.ıı hususnrdd karar ıtt.hazı 4 Esas mukavelenamenın i\ ve 46 ncı maddesıne gore, ınhı lal eden murakıp ve azahk'ara muvakkaten seçılmış bulu nanlann umumı he' et'n trfsvıbıne arzı, 5 Esas mukdrelerompm.zın 26 ve 41 mcı maddelerıne goıe ıdare meclısı azalanmn uç'e bın ıle murakıplann jenıdeı seçılmelerı 6 tdare meclısı azalan ıle mirakıplann ucretlennın tavını • • » • v .' ^ • . » »' istanbulda: Hilton Oteli Methati,\Telefön: 47 43 30 • 48 10 50 Ankarada : 95 Ataturk Buloart, Telefon: 12 93 59 12 91 48 12 83 64 izmirde : îzmır Palas Oteli, Telefon: 32 1 00 EVLÂTLIK i OYNIYANLAR HUMAŞAH HIÇAN KEMAI K\\ MIZUFEF VEBIOGLL ) KADlKÖY SÜREYVA SİNFM^SlNDA ıtıbaıen Bugun suaretlen HÂLI MERAKLILARINA } t ' J J A 10 ONS ve 7,5 ONS KADIN ve (Renklı Orj 1 La Fernme et le Pantın BRIGITTE BARDOT DARIO MORENO Not Her pazar 10 ve 11 de hedıvelı çocuk matınesı Eşıne ender rastlanan şahane bır çıft Iran seccadesı 23 2 961 perşembe gunu Sandal Bedestenmde satılacaktır Iç açan, goz kamaştıran olgun ve sabıt renklerle gorulmemış bır desen çok ınce dokunuş harıka bır san'at eserı Sandal Bedestem vırrınınde teşhır edılmektedır K°lepır 3750 lıra muhammen bedelı JÜT KANAVİÇE MEVCUTTUR Izmır veja ktanbul da deıhal teslım edılır istanbul Telefon 22 06 29 27 17 68 Izmır Telefon 37423 37683 Ankara Telefon 12 88 17 12 18 70 İNGİLİZCE BİLEN MEMUR ARANlYOR Buvuk bır Sırkette çok ıv ı Ingılızce bılen a^asıdakı eleoı n ıra ıhtıv aç vardır 4 Malıvet muha^ebecısı Yardımcısı h Oto bakım ve tâmıratmda tecrube^ı O ! J " ve Sırketın nakhjat Muhendıshgını deruhte edecek Mdkıne Muhcn dısı Transport Eneıneen Alakalılann P K 291 SIŞLI adre^ıne foto^raflarını da ıhtıv d »aen mektupla muracaat etmelen CAZlMSAL KOLLEKTİF ŞİRKETİ Yabancı bır hava şırketı Ye=ılkov Mevdan Burosunda ıstıhdam ctmek uzere Turkçe ve Tngıhzceve bıhakkın vakıf bır hanıın STENO DAKTİLO »••••••••••••»••••••••••••••••••••»••••••»•• aıamaktadır Tahplenn tah'i! derecelerme ve daln evvelk ıs tecıubelerıne aıt mufassa! ızahata bır fotoğraf ekhverek (Ecnebıo rumuzu ıle PK 17fi Ktanbul adresıne muracaatlerı .^^ KİRALIK YAZIHANELER^ Yenı Muşambalı Te'efonlu Pıvasa merkezınde kıralık v, azıhaneler Muracaat Ogretm^nler Bankası istanbul Şb Buvuk Postahane kar,i5i Mımar Vedat cad Telefon 22 67 53
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle