11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Şubat1961 Istanbul çocuğunun gözüyle Anadolu köyleri: 8 CUMHURÎYET BEŞ Bitmeyen merhabalar cankurtaran gibi idi Röportajı yapan: «Bu köy toprağma basınca bebek kadar ufaldım. Bir de bu gözler çökünce üstüme, ne yapacağımı bilemez oldum. Ben bunca zaman kalabahkların karşısmda oyun oynamış adamım. Kıh kırk yaran gozler her hareketimi, parmağımın kım'ldayışmı kaçırmadan bana bakarlardı. Böylesine bir ufalma. yok olma duygusuna kapılmadım. Bu çok tuhaf, anlatılmaz bir duygu. Ben bu duygunun adını koyamıyorum. Belki bir gun bu duygunun adını da koyacak çıkar.» Nerede kalmıştık? Engin bir şey ler söylemek istiyor, söyliyemiyor. Şu gözü bir açan olsa. Derken öteden bir kişiden bir: «Merhaba.» geliyor. Engin azıcık ferahlıyor. Bu merhabaya karşıhk ne denir? Bir an bir duraklama. Aman bir pot kırıp, şu insanlar karşısında küçük duşmiyelim. Rezil olmıyahm amanın. Merhabaya karşı ne denir? Merhaba, derlerdi. Burada da böyle olacak. Enginin dilinin üstündeki değirmen taşı kalkıyor: • Merhaba'» Artık köylüler bir uçtan merhaba demeğe başhyorlar. «Merhaba'» «Merhaba!» Yaşasm merhabalar. Ama merhabalar bıtip tükenmiyor ki... Oradaki her koylüden bir merhabi... Bir de karşılığı Can kurtaran merhaba Merhabalar bitiyor. Merhaba faıt lı Engının buyuk bir zaferi. • Yanlış bir şey yapmamak.. Psikoloıilerı tamamen meçhulum. Afrikanın her hangi bir köyünde ken dimi bövlesine yalnız saymazdım. Kendime bir yandan da kahrediyo rum. Ya yanlış bir şey söyler, ya küçuk düşersem. Ya alay ederlerSe benimlen.» Etsinler varsın. Olur mu? Burada ıkı yıl kalacak. çocuk okutacaksın. Hayatlarına karışacaksın. Haya'ına karışacaklar. Merhabalardan sonra, uzun, ağır bir sessizlik.. Kimse ağzını açm vor. Aah şu merhabalar daha u?un sürseydi. Her kişı üç kere merhaba dese. Engin her merhaba ya üç kere karşılık verse. Böyle uzasa gitse. Ne güzel olacaktı. Şimdl ne söylesin Engin koylüle re? Hepsi bir göz olmuşlar Engine bakıyorlar. Bir kulak olmuşlar, onun, yeni öğretmenin ağzından çı kacak sözü bekliyorlar. Ee e nolacak şimdi? Birden Enginin aklına geliyor, bir zafer çığlığıyle: «Köyünüz ne güzel,» diyor. «Kaç evlık bir köy?» • Yaa koyümüz güzeldir,» diyor bir tanesi. İkinci Yassıada filmi diin basına gösterildi BaşUrafı 1 inci sahifede ler arasında bulunuyordu. Bu ikinci filimde «6/7 Eylül Olay ları», «Bebek», «Barbara», «örtülü ödenek». «Değirmen», «Vinileks», «Ipar» gıbı dâvaların durusmaları safha safha yer almıştı. Sanıkların her duruşmaya getirilisleri, ifade verişleri ve deliller karşısında bocahyarak aldıkları enteresan pozlar, bu arada Başbakanlık kasasından çıkan kadın iç çama şırlarmın Savcı tarafından gösterilişi sahnesi, ayrıca tamkların sözleri, durusmaları ilgiyle takip eden dinleyiciler. aynı zamanda F. K. Gokay. Alâeddin Eriş, Fuat Köprülü. Oktav Engin'in ve dâvaları düşenlerin beraetlerine ait sahneler bu ikinci filimde gösterilmektedir. Dışişleri Bakanlığı bütçesi kabul edildi Baştarafı 1 ıncı sahifede olduğunu bildirmiştir. ögleden sonraki celıe öğleden sonra îçışlerı Bakanhğı bütçesinın fasılları okunurken salonun sol tarafında bir alkış koptu. Salona îstanbul hâdiseleri sırasında yaralanarak ayağı kesilen ve Londrada tedaviden dönen gazı Huseyin Onur'un salona girdiği gorüldü. Alkışlar bütün salona sirayet etti. Başkan Özdilek, fasıl ların okunmasına ara vererek Hü seyin Onur'un yernin etmesini tek lif etti ve Onur da alkışlar arasm da yemin ederek Kurucu Meclis tekı görevıne başlamış oldu. Müteakıben Içişleri Bakanhğ bütçesinın fasıllarına devam edildi ve Emniyet Genel Müdurlüğü Jandarma Genel Komutanlığı butçelerı oy birliğiyle kabul edildi Saat 15,10 da Dışişleri Bakanhğınm bütçesınin müzakeresine geçil di. Bu münasebetle Daniş Samı Taşman. Bülent Ecevit. Hamza Er oğlu. Ömer Sami Coşar. Kenan Esengil ve Şefik Inan söz aldılar Hatıplerden Ecevit, hürriyet mücadelesi yapan memleketlerin yanında yer almamızı ifade etti ve Türk Yunan dostluğunun KıbrısCumhuriyeti ile perçinleştiğini soyledi Sarper'in konasması Müteakıben Dışişleri Bakar.ı şu kunoşmayı yaptı: « Dısişleri Bakanlığın n önu müzdeki mali yıl bütçesini yüksek tasvebinize takdim ederken bu bütçenin tanakkukunu istihdaf ettiğı çahşmalarımız ve görüşmelerimiz hakkında da bazı maruzatta bulunacağım: Silâhsızlanona konusunda yıllar danberi devam edegelen çahşmalara ve gayretlere Turkive. samimiyetle iştirak etmiştr. Bugünkü umumî gerginliğın, bir bakımdan neticesi. bir dığer bakımdan teşdit edici sebeplerinden biri de, bilhassa Afrikada istiklâllerine yeni kavuşmuş olan milletlerin, maalesef iki cephe halinde bölünmüş olan dünvamızda, şu veya bu cephe hesabma kazanılnıak için askerî ve siyasî sahalardakı faaliyetlerin ihdas ettiği vaziyettir. ' Bu vazıyetı ıslâhın, fıkrimizce en iyi çaresi. Birleşmiş Milletlerın sarfettığı gayretleri desteklemek suretiyle tahakkukuna yardım eylemektır. 27 Mayıs inkılâbından sonra, takıbe çalıştığımız dış politıkanın başlıca vasfı, çalışmalarımıza hâkım olan dürüstlük ve samimiyettir. Bınaenaleyh şunu sovlemekle bır sır ifşa etmış olacagım, yani; her devlet gibi Türkıve Cumhuriyeti de takip ve tatbık ettiği harıcî siyasette ana prensıp olarak memleketimizin yüce menfaatlerinin teminini hedef ittihaz etmiş bulunmaktadır. Yüksek malumunuz olduğu veç hile, kurucuları arasında bulunduğumuz Birle.yniş Mılletler Teşkilâtı 15 incı yaşına girdiği halde, mutemadiyen istıhaleler geçirmek tedir. Dunya meselelerine «idealist» bır takarrubün mahsulü olan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, kuruluşu sırasındaki ücnitleri, maalesef henüz tahakkuk ettirememiştir. Komünizme âşık görünerek kellesini kurtaran İmparator Bsstaralı ı ıncı sahtfede munda, hazır bulunan ufak tefek, gayet silik bir adamın, yeni Çin de herkesin kullandığı mavi bezden unıformayı giymiş olmasına rağmen, son Çin împaratoru Puyi olduğunu, kendisini yakından tanıyanlardan başka bilen yoktu Başka bilenler varsa bile bildiklerini belli etmiyorlardı. 56 yaşında bulunan son Împaratoru, bugün dünya unutmuş gibi görünmekte ise de, Çinliler ken dısini elbette hatırlamaktadırlar. İşte bu sebepledir ki MaoTseTung onu şimdi, dünyaya kazandığı zaferlerin en buyüklerinden biri olarak tanıtmakta fayda mulâhaza etmektedir. MaoTseTung'un bu tedbiri. Çındeki komünist ihtilâlinin bu 600 milyonluk kitlenin ait tabakalarında. henüz tamamen benimsenmemış bulunduğunu göstermektedir. Hong Kong'ta çıkan bir gazetede, sabık Imparatorun çoktanberi komünizmi kabul etmiş olan amcası TsaiTao. kendisini «nâdim olmuş» «mazisini inkâr eden», «yüreği nedamet dolu» bir adam olarak gostermekte ise de Çin komunistlerı bunu kâfi görmemîşler. Puyi'yi tamamen değişmiş. Mao Tse Tung sivasetinin meftunu bir adam gibi gostermeğe yeltenmişlerdır. Sabık İmparator şimdi güya, Çin milletinin hizmetinde yeni bir rol oynamasına imkân verdiği için Mao Tse Tung'a son derece mınnettar bulunmaktadır. l.nparator Puyi. 1908 de üç yaşında. iken tahta cıkm.ştı. 1923 de tahttan indırildi. İkinci Cihan Har bınde de Sovyetlerin elıne geçti. 1946 senesi onu Tokyo'ya göturdüler, Japon harb suçluların.n muhakemesinde şahit olarak dinlendi. İki Japo n generali aleyhinde vap tığı şahıtlik bu generallerın idanıına sebep oldu. Bundan sonra MaoTseTung'un eline te^lım edilen Puyi, hapse atıldı. Mutehassıslar tarafından terbiye edildi, eski kapitalıst idealleri. Sovyetle re hâs «beyın yıkama» usulleriyle silindi. yerine komünist ıdeolojisi yerleştirildi. YAŞAR KEMAL Bir sigara yakıyor Onlara da teker teker ikram ediyor. «Hep içeni severiz,» diyorlar. Sigarayı slmıyorlar Bir kusur mu ışledi acaba? Yanlış bir şekılde mi ikram etti? Çünkü bir tek kişi bile sigarayı kabul etmedi. (PAA) şirketl, sendikaları grev yapan 5 mühendisini parasız şehrimizde bıraktı I Amerikada grev yapan uçak nıühendisleri 84 bin işçi ve memurun muattal kalnıalanva sebep oldular Uzun bir sessizlik. Dışarda bir gürültü patırtı. Çocuklar okulun dışında kaynaşıyorlar. Birisi: «Bak Hoca» diyor. «senin çocukDuşük ıktıdar zamanında, tstanlar dışarıda gürültü yapıyorlar. bul'daki başlıca randevu evi, kuFilmin, ilk çevrilenden teknık Soyle de dağılsınlar.» lup ve otellerin gayrimeşru çalışBirden Engin sevinıyor. Kendine bakımdan daha basarıh olduğu dik malarına göz yummak suretiyle, güveni geliyor. Demek o burada kati çekmiştir. Bu filim yakmda sinemalarda halka bu gibi yerlerden zorla «rüşvet albir şey. Sevinçle ayağa kalkıp, şehrimizdeki maktan» sanık, düşük Vaîl Ethem kapıya gidiyor. Bıraz sallanıyor. gösterilecektir. Yetkiner, Emnıyet Müduru Faruk biraz ayağı ayağına dolaşıyor ya.. Oktay (ölmüstur). Mudur muavini «Çocuklar, haydi artık evleriniFerıt Sozen ile bunlar adına para ze gidın. Yarın gcruşürüz.» toplamaktan sanık, eski Ahlâk ZaÇocuklar ses çıkarmadan dağıh Bastarati ı ıncı sahifede bıtası Şefı Bahrı tnoğlu ve Bedri yorlar. Yuksel haklannda açılmış dâvanın i tahsıl elmde kalan tütünlerin bü «îşte bu anda bu anda ustümdegıyabi duruşmasına. dün d» devam yuk kısmı nispeten kötü kaliteli ki ağırhk biraz hafıfledi, insanlaedilmıştır rın yüzlertne bakabildim.. diyor olanlardır Tüccarın bu çeşitl«re Dün öğleden sonra başhyan ve karsı alâkası zayıf olduğund.ın Engin. önumuzdeki günlerde Tekel îdire geç vakitlere kadar devam ed»n Bundan sonra. gene sessizlik £n duruşmada sadece dört şahit dinsinin daha faal bir duruma geçgin kendi içine gömülmek üzere, tenebilmıştir îlk olarak ıfadesi mek zorunda kalacağı anlaşılmak eski halıne duşmek üzere ama, aralınan Mehmet Bılgi adındaki bir tadır. Ayrıca bundan sonraki sa tık azıcık kendine guveni var. şefgarson, Yenikoydeki Manolya otısların nispeten ağır bir tempo itelınde çalıştığını soyliyerek, şunBir zekice, bir iyı, onlann hoşu, çinde geçmesı de beklenmekte.iır ları anlatmıştır: na gıdecek bir söz bulmalı ki. bu Bucünkü halde ulaşılan en yük aradaki buz erisin. « Patronumla Emniyet mensupsek fıyat seviyesi Akhisar ve GâOrada kapının eşığınde. iki küları arasında anlaşmazlık çıkmış vurköydekı fevkalâde yuksek kaçük çocuk. Daha okul çağına gelve otel benim üzerime devredil liteli tütünler için 11 lırayı oulmemişler. Biribirlerine o kadar mek ıstenmişti îsım olarak ben gö benziyorlar ki.. Biribirlerinin tıp muştur. Buna mukabil en düşuk runeceğim, fakat aslında yine Musfiyat Emet Gediz Bölgesinde 60 tafa Aslan patron olacaktı. Bir gün kısı. Bakalım bu çocuklar can kuıkurus olarak kaydedılmiştir. taran olabilecekler mi? patronum u?gün vaziyette otele gel dı. Sebebini sordum. kendisinden •Bu çocuklar ikiz defil mi?» dı3 bın ilâ 6 bin lıra arasında para ye soruyor. ıstendiğıni ve 5 bin liraya uyuştuBirden ortalıkta bir şimşek çaBana 5 bin liravı Ba*tarr>tı I ıneı saHıtede ğunu soyledi. kıyor. verdı. ben beş bin liravı aŞehirlerde veya kasaba•Hoca hemen anladı.» larda yapılacak kanalizasyon in lıp daha önceden ahlâk zabıtası «Bızim hoc a da iş var.» şaatınin rantabl olup olmadığı gi şefi Bahrı înoğlu ile anlaştıklan •Na?ıl da anladı.» Beyoilu, Bur'a sokağındaki bir h> Bundan sonra sessizlik duvarı bi konular bile, her halde kürsüna gotürdum Orada Bahrı Îno2yıkıhyor. Tek tük konuşanlar var. de bir takım nutuklar çekmekten lunun memurlarından Orhan Kdlı Şonra akşam oluyor, kdylüler daha ileri ve daha verimli idi. birisine verecektim Beklivordu. dağılmıya başhyorlar. Dünkü (21 şubat) tartışmalar Paralar 50 lıkti Büyük para haliEngin yorulmuş, bıtmış bu ha bence şu noktalarda toplanabihr. ne sokup kendisıne verdim. Bu pavadan. öylesine yorgu n kı. ayağa 1 Memleketin sürüp gıden çık rayı fuhuş yuvası haline getirilmiş kalkacak hali yok. kapatılmaması için mazdan kurtulabilmesi ıçin nasıl olan otelin Köylüler dağıl:rken, yanında overiyorduk. Boğaziçindeki bütün turan elli beşlik Ali Dayı onu e bir politika takip etmek lâzımdır. otellerden aynı sekılde para ilmak vıne buyur ediyor. 2 Yatırımların bir kısmına ye tsvdılar DuyduSuma göre. toplaOkul macerasını savdı Engin. niden devam etmek, istihlâki hanan bu paralar. Emniyet Müdür I?t<? şimdi beterin beteri başhyor. reketlendirmek Türkiyeyi yeni muavini Ferit Sözen'e verilivordu. Evde nasıl hareket edecek? Nasıl bir enflâsyon devresine doğru JÖ . Para verilmediği zamanlar ise, ovemek yiyecek? Nasıl vapacak? turur mü'' tel polisler tarafından basıhp kaOoof mesele bir çatallaşıyor ki... 3 Yeni ihdas edilen vergıier patılıyordu • Vay anam vay! öteberileri gene veya vergilere yapılan zamlar fay koy gençleri tarafından alınıp Ali «Ayda 10 bin lira veriyorduk.» dalı mıdır? zararlı mıdır? Dayının evine gotürülüyor. Ddha sonra bıldıklerinı anlatan, Kursuden ifade edilen entereManolya otelinin sahibi Muslafa Engin karar verivor. Evde hiç san bir fıkre gore, kalkınmamış A^lan ise, Ferit Sözen, Fmniyet bir şey yapmam. Denizanası gibi memleketlerde deflâsyonlar umu Mudur muavini oluncıva kadar. kendimi bırakıveririm. mıyetle enflâsyondan daha kotu kimsenın kendılerinden para sızAyağa kalkıyorlar ama. Enginin neticeler vermekte, sert para tat dırmadığını soyliyîrek demiştir ki: başı dönüyor. tyice hasta. Eve gebıkatı memleketi büsbutun kalkı• Ferit Sözen geldikten kısa liyorlar. Merdiven başmda Ali Da namaz ha!e getırmektedir. bir ;aman sonra. bir gün beni, Ahyını n karısı. Ona başıyla bir seBaşka birisi köyün ka'ç tvlik Barlas bu noktadan hareketle lak Zabıtası Sefi Bahri Înoğlu malâm veriyor. öyle ya, selâm vere'.duğunu soylüyor. memek olmaz. Selim her yerde 4. ağustos kararlarına karşıdır ve kamına çağırdı. Benden her ay için Bu lf, Enginin zaferi burad» bi10 bın lira para vermemi açıkça yine selâmdır. Yaşlı hanım Enginin se memur maaşlarına zammı tiyor. soyledi Bundan sonra her ay mun lâmının farkında olmuyor. Karşılık bunun için desteklemektedir. Sözü ahp da başka söze geçen tazaman 10 bin lira kendilerine ver vermiyor. Neden sonradır ki, ho$ Bu fikre aykırı konuşan temil medığim takdirde. oteli kendimin yok. Ha gayret Engin. Bir ikl söz geldin kardeş, diyor. ciler de çıkmış ve onlar istikrm daha bul. Ya saçma, hoşlanmıyakapatrramı bildirdi. Bir de genç kadın. Gebe. Ç»ma savunmuşlardır. Aynı zamanda caklan bir söz ederse! Baskını Bahrı înoğlu yapmıştı. şır seriyor. Ona d a üelâm verme telif edici bir fikir olarak, piyasaUzun bir sessizlik gene. Herkes li mi? Yaşh kadın selâmı almavınBana tekrar 10 bı n lıra verdığım ağzının içine bakıyor. Konuşun, ca. bu da almaz. Boş veriyor. Ha yı harekete geçirmenin ve ıstihlâ takdirde otehn kapanmıyaca^ını sız konuşun be adamlar. Konuşmu ni kendini denizanası gibi bıraka ki bir mıktar kabartarak, fiyıt soyledi. Razı oldum. Parayı Înoğlu laıda hafıf artma da olsa, bu ha9 yorlar. caktı Olmuyor, vap.amıvor. na eıecektım, Kumkapıdakı i.an reketi temın etmenin lüzumlu c\ ga Polis karakoiunda o gece btnı Bir lki söz daha bulmalı. Engin duğunu savunanlar vardır. bekhyeceğını soyledi. Gittım. Dıter içinde kalıyor. Yüzü yalım yaYalnız işaret edilen nokta, teh şarı çıktı. Yan taraftaki bır soka lım. likeli bir devreye girmeden mus ğin başında kendisıne parayı ver«Ben Istanbuldan geldim,» diyor lukları idare edebilmektir. dım. Arabamin şoforu de uzastan Engin. «Istanbulu goren var mı?» Enflâsyonu bir umacı gibi gö parayı vtrirken gördü. Artık pa«Bir tane vardı ama, o da bura Bastarafı 1 incı sahifede rup başlanmış işlerin bile tama ra vermek yeri burası tâyin tdilda yok.» vazife gören ve bütün basın men men bıraklımasını istiyen parlik miştı. İkinci ay yine gotürüp ver Bu da burada kesiliyor. yukanda da dım. Otel kapatılma meselesı verHey Allah. Gene uzun bir sessiz suplarının sevgisini üzerinde top fikırlerin yanında lık. Bir tanesi sozü ahp da başka lamış bulunan aziz arkadaşımızın söylediğim gibi belediye hizmjtle diğım para ile hemen durdu. Ve bu acı kaybı karşısında en derin rınin halkın ayağına götürülmosiy formalite ıcabı sao'ece bir odayı >one aktarmıyor. ıstemedığim Enginin aklında sorular. Nasıl teessurlerimizi ifade eder ve hâ le ilgili yatırımlarin verimli o!up kapattılar Veımek tırası önünde hürmetle eğilirız. olmadıSmı tartışanları da ibretle zamanlar benı fuhuşla mucadele geçınırsiniz? Ne kadar toprağınız Bütün üyelerimizin, değerli ar dinledik komısyonuna sevktttireceklerıni var? Fıkaranız çok mu? Ne yer ne kadaşımızı son yolculuğunda uiçersiniz? Bunlar hep sorulabilir. Bizde neden^e, bazı fıkirlerin en soylemekteydıler.. Ben C.H.P. lıy ğurlamak üzere 23 şubat 1961 perYa bu sorulurlardan alınırlarsa? sertine saplanmak hastalığı bilhas dım . Durumum kendilerinı korşembe günü öğle naTiazını müteasa muayyen zamanlarda yaygın kutujordu. Bir gün Boğaziçındaki Öğretmenin gelişinden geç haber kıp Şişli camiinde başlıyacak oler.enler de teker teker okula, yeni lan cenaze töreninde hazır bulun ve müzmin hale gelir. «îfratla tef diğer otellerin sahipleriyle görüş öğretmeni görmiye geliyorlar. Ge malannı rica eder, ailesine ve bü rit arasında gider geliriz ve rkse tum. Bunlar da kazançlarına yore lenlere karşı nasıl davransa? Na tün basın mensuplarına tâziyetle riya ifrat noktasma takılır kalı 3 ılâ 8 bin iıra arasında aylık veKendilerine durumu rız. Meselâ yatırımlar bahsinde rıyorlardı. sıl saygı gösterse. Yaşlı olsun, rımizi sunarız.» Hükumete aksettırmeyi teklıf et olduğu gibi.» genç olsun her gelene ayağa kalMurat Kayahanlı'nın b«a tım Yanaşmadılar. kıyor. Elini sıkıyor Ya bir tuhaftaal tercümesi «En verimliyi tercih» prensipı lık yapıyorsa.. Kime daha az saygı Gazetecihğimizm her sahasında ve iktisadilik her halde bizim yeAradan bırkaç gun geçmiş uçiın gosterıp, kime gostermemeli? Gele çok başanl: hizmetleri ve faaliyet nıden icat edeceğimiz bır usul cu ay gelmısti. Benı Bahrı înosjlu nekleri ne? Her gelen bir temenna. leri görülen Murat Kayahanlı. değildır. Ancak bazıları e verim çağırdı C H.P iı olduğumdan du n Yazık, cok yazık.. Gelenlerin de 1917 yılında Çorumda doğmuştur. li bahsinde o kadar ileri gidiyor rumumun kendılerı ıçı tehlıkeli n Bu itıbarla 44 yasında dünyaya ki, kanalizasyonun verimi arkası kesiliyor. bile, olduğunu bildirerek, «Bana güven Gene uzun bir sessizlik. Gene göilerini kapamış bulunmaktadır. tartışma konusu yapılıyor. ve bir me kendi başmı çaresine baK!» n Murat Kayahanlı, Ordumuza yıl E"şinin ağzının içi sürü mantık metodu ile beUdi dedi Ve artık büyüklerinin benlarca hizmet eden, «Kanun Babası» Birden sıgara düşüyor aklına. hizmetlere ait yatırımlar bittabıi den para almak istemedıklorini na.nı ile maruf îzzet Beyin torunu en aşağıdaki kademelerde kalıvor. soyledi. Bunun üzerine derhal Fe ve emekli subaylarımızdan Osman B U L M A C A Nuri Bevin oğludur. «Gece Posta Bu mantıkla yatırımları derece rit Sözen'e gittım Durumu anlat sı» sahibi Ethem îzzet Benice'nin lendirdiğımizı bir düsününüz aziz tim. Benim işimle Faruk Oktay'ın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 de yeğenidir. okuyucular, manzaramız kısa bir meşgul olduğunu bildirdi Bu deMurat Kavahanl:, gazeteciliğe zaman sonra her halde pek iç açı fa da Faıuk Oktay'a gittim Duru mu daha anlatmama fırsat ve.'me çok erken 19 yaşmda bir lise ta eı olmayacaktır 1) lebesi iken 4 mart 1936 yılında daYurt Bilgisı derslerinde dani den, «Sen Turk polisinin şerefivyısı Ethem îzzet Benice'nin yanın hürriyetlerin sınırh olduğunu ilk le oynuyorsun! Şurada burada ko 3 da başlamıstır. îlk yazıları «Açık okul çocuklarına öğretirlerken, nuşuyorsun Polisin para aldıŞını 4 Söz» gazetesi, «Sarı Lâcivert» spor büyükler. bu konuda hayli deği söylüyorsun..» dedi ve beni azarla mecmuası ve «Bugün» gazetesinşik fikirler ileri sürmeyi demok dı. Tekrar Sözen'in yanına gittim. 5 de yay.nladığı hikâyeler. spor tenalıvor ratik ha\ata girdiğimizden beri Kendisıne. «Hem parayı kidleri, «Ikdam» gazetesinde neşdeılim. 6 bir nevi demokrasi severlik te'âk hem de kapatıyorsunuz!> redf.en röportajlarıdır. Murat KaBu durumdan kurtulmam için 7 yahanjj daha sonraları yine bu ki etmektedirler. Hattâ bir ihtilâl üstüne rejimi bile. bu biraz fazlaca de bana oteli şef garsonun Eazetelerin istihbarat servislerinin devretmemi ve ancak ondan Dara S her dahnda çalışmış. istihbarat mokrasi severlikten kendisini kur a!ır:abi!eceğinı soyledi.» sefliği. gece sekreterligi. yazı işle taramamıstır. 9 Mııstafa Aslan bilâhare. otelin ri müdıirlükleri yapmıştır. AyrıHalbukı sayın Avni Doğan'm bu ca ve uzun müddet «Son Telgraf», gün pek yerinde olarak belirttiği devir şekîini izah edip. Ferit SöSOLDAN SAĞA: 1 Gün '. . \ n rıkada £n az dere «Gece Postası» ve «Her Gün» ga gibi, «En iîeri memleketlerde dahi zenin şantaj yoluyla dığer kimse cede uygarhe't kavuşabiİTiiş bölge. 2 zetelerinde vazı işleri müdurlük ihtilâller. tasfiye edeceği sosyal lerden de para sızdırdığını ve ıyda Pctek in^a^tcısı ve baî işçısi. men leri görevlerini ifa etmiş. Cev'ân varlıkların yapacağı sürprizleri ortalama 300 bin lira para toolasupluğu var 3 Her hangi bir ku Yayınları müessesesi ile «Her önlemeye mecburdurlar.> dıklarını bildirmiştir rulda üye 4 M.Tbkerre heyeti ak Gün» gazetesinde müessese müBöylece. iki gü n evvel YassıadaBu memiekette yıllar ve yıllarsine kttrar vem^cHkçe yagıHm.Tİar' dürlüğü vapmıştır. En 5on olarak böyle yapıtır 5 Adam öldürme dır. sürüp giden ve politikanın da duruşması esnasında Istanbul«Her Gün> gazetesınde müessese olayı 6 I\^1 o h n k görüîemiyen ; büsbütün şımarttıgı bir yobaz ha da hiç bir kumarhane, randevuve t o p l a n t ' î ı r d 3 kendini göstermek müdürü idı. reketinin bulunduğunu herkes bi evi ve fuhus yuvası haline getiril Kayahanlı defalarca İstanbul kabilıyetinden rmhrum Rimse 7 lir. Bilir amma nedense. en küçük miş otelden rüşvet almadığını idDenizlerde h^pıl olan yüksnlme harc Gazeteciler Cemiyeti ve Gazetecifırsatta gövde gosterisine giri^me dia eden Ferit Sözen'in ne kadar keti. 3 Fir edat. bir Roz rpngi. ler Sendikası idare heyeti âzalıkhakikat dısı konustuğu anlav.İTns i* Hususî tİcareî ortaklıklan (ço larında bulunmuştur. Gazeteciler leri önlenemez. Hürriyet fikir hürriyeti, insan tır. fe'ul t Sendikası Yapı Kooperatifine BaşVUKARin \\* AS\Û1T4: Duruşma gelmiyen şahitlerin kanlık etmıştir Avrıca îşçi Sigor hürriyeti hepsi güzel şeyler am1 Ücrt t kr* lîiffi olrrnvar.'.k Vt taları Gene] Kurulu üveliSine de ma. bunlar adına'bütün bir '•emi dinlenilmesi için baska güne b;ra ı ciava yapıi3îî hizmet (iki kelime). yetın hürriyeti tehlikeye sokulma kılmıştır Gelecek duruşmada, Fe ,erilmiş bulunuvordu 2 Güzel sir't. bir sıfat takısı. 3 Suzan c Türk basını. Murat Kavahanl.' malı ve bütün bir cemiyetin istık rit Sözen'in romancı eşi E ki harflerden birinin okunuşu. babalini karartacak hareketler şid Sözen'in de sahit olarak dinlcnilzı îaşıtların bel J'^mis;İ. di^i deffil. 4 nı n vefatiyle memleket ve meslek mesi ihtimal dahilindedir. Bef ; 'liler .«>«ki u?ul çoğu!) 5 volundaki mücadelesinin kıymet detle ve suıatle önlenmelidir. Ecved GÜRESÎN A. BİLGİ B*' : nin y i p r r V i olduğu i^i gizlice li evlâflarından birini kaybetmiş seyretme 6 bulunmaktadır. Allah rahmet eyKendipind.^n bah^ lesin. ^JK T A G | O nlunan üçüncü sa•J5TİI A • a bı«. «birdenbire E N ileriye doğru süm mânasına mü rek \ » U a , rKALT.El her l kep bir emir. 7 ı l'El[ 3 Bir zaman parçayerinde sının terri. birintercih ci. vabancı 8 edilen l»piMV ıı u<ılttı<.eanın T^<r':t<;uz kanreth^Ürrtîlmis se''lı n:anın iki b.^ı, mürekkep Kağıdı satı.şa arzedilmıştir. bır edatın kı?altılmı\ı 9 «Kendisine mektup yazılabilecek şekilde çalmTel: 44 74 44 Kslomeni tıgı ve oturduğu yerin mevkii belli l «M (ii.au 1 )TL. 180 • lma(S»ao')TL.2.70 »1/2 litre ve mevcut» mânasına iki kelime. Ferit Sözen'in randevu evlerinden nasıl para aldığı dün açıklandı jyi kaliteli tütünler Grev yapan Amerikalı havacılardan bir crup dün Hilton otelinde istirahat ederlerken tâl edilmiş ve 50 binden fazla >ol Amerikan, Uçak Mühendıs ve Makınistleri Sendikasının çreve cu seyahatten vazgeçmek zorunda kalmıştır Bunun yanında 84 bin başlaması Turkıye'ye gele n ve kadar ışçı ve memur muattal vazi Turkiye'den trar.Mt olarak geçen PANAM uçak seferlerinin tana yette kalmıştır. Olayla yakından ilgilenen Başmen durmasına sebep olmuştur, Beş gunden ben yalnız evvelki kan Kennedy anlaşmazlığı inc^le gun sabah 1 sefer sayıh Pan Ame mek için üç kışılik bir komisyon rıkan Hava Yolları Şirketinin uça kurmuştur. Çalışma Bakanı Aıtğı Uzakdoğu'dan îstanbula gele hur Goldberg Başkan Kennedy ı!e bilmiştir. Fakat Boeing 707 tipın yaptığı konuşmadan sonra müh^n dekı ucağın mühendisi de grevcı dislerdep işbaşı yapmalarını istelerden olduğundan, Şirket tarafın miştir Fakat mühendisler elan is ısrar etmektedirler. dan «şimdihk» kaydiyle ışıne son teklerinde verılmiş ve uçak da, mühendis de Her gün mılyonlarca dolar zarar etmekte olan şirketler grevcilere şehrimizde kalmıştır. Şirket idarecılerı şehrimizden ve sempsti7anlarına karşı sert ted birler almaya başlamışlar ve 45 geçen dığer dort uçağının ia'ıa muhendislermı ışten çıkardığın bin kadar mühendis ve işçiyi «şim dılik» kaydiyle işlerinden çıkarmış dan, beş mühendıs Istanbulda kal lardır. İşte, işlerinden çıkarılan mışlardır. Bu dört uçağa vedek 1 mühendis sağlanabildiğinden, u ve bu husus kendilerine tebliğ edi çaklar ycllarına devam etmisler ı len 5 uçak mühendisi ile dün HılR. Grandall, G. dir. Uzakdoğudan gelip Yeşilköy ton'da görüştük hava alamnda kalan uçağın 90 ka Wilkinson, W. Spangler. R. Lewis dar yolcusu Lufthansa uçaklariy ve F. Lizza isimli PANAM uçak mühendisleri olayla ilgili olarak le nakledilmişlerdir. Bilindiği gibi Amerikada greve bize özetle şunları söylediler: baslıyan uçak mühendisleri yüzün den 6 Amerikan Hava Yolu Sirke tinin bir günde New York şehrinden yapılmakta olan 600 seferi ip• Grev karannı destekliyoruz. Fakat biz grev halinde değiliz. Pan Amerikan Şirketi sendikamız grev ilân etti diye bizi işimizden çıkardı ve burada bıraktı. CeDİmizde çok mahdut miktarda para mız var Grev uzadığı takdirde pa rasız ve aç kalmaya mahkumuz. Hiç olmazsa bize hiç bir tazminat vermiyen şirket, biletlerimizi ahp bizi Amerikaya göndersin. Yarm şikâyetlerimizi bildirmek için Amerikan Elçiliği veya Konsolosluğuna başvuracağız.» Bundan sonra grev yapmalarının sebebini açıkhyan mühendisler: cGeleceğimizin güveni» bakı mından grev yapıyoruz, grevın ücretlerimiz (ayda 12 bin lira) veya çalışma saatlerimizle ilgisi yok tur» demişlerdir. Mühendislere gö re, aybasında Sınal Hakem Komis yonunun aldığı bir kararla 35 O JO kişilih sendikaları 33 bin üyelik Pilotlar Sendikası ile birleştirilmek istenmektedir Mühendisler, «bu durumda sendika içinde çoğunlukta olduklanndan hep pilot ların dedikleri olacak ve hattâ Mr gün sendikamız ortadan kaldınla cak ve biz mühendisler de açıkta kalacaîız» demektedirler. Öte yandan bir bildiri yavınlıyan şehrimizdeki PANAM Şirketi. mühendisler tarafından (amlan geniş ve kanunsuz erevin müş teriler için yaratabileceBi güçlük lerden dolayı deri n üzüntü duydı iunu ve müşterilerinin baska şir ket uçaklariyle nakledileceklerini bildiımiştir. Nadir DAYT Meclis notları Basın ailesinin acı bir kaybı II I 1f f , •aM 1 jj 1 P' ' • 1 I 1 rns m ı f < . P A RKE R İfiRı SEtOFAN li Yazarken.dolma kaleminizi temizler Sabık İmparator Puyi, kendisıne telkin edilen komünizm terbiyesıni o kadar mükemmel benimsemişti ki 1956 senesınde. kendi kendini alenen söyle suçlandırmak tan çekin.neriı: •Milletime çok fen a l k ettım. Beceriksizliğim yüzün den binlerce kişınin ölümüne sebep oldum Beni mahkemeve verin !• Puyi, MaoTseTung tarafından affedıldi ve tahliye olundu. Tahyesinden sonra Pekin'de kaldı. Her fırsattan faydalanarak yeni reıime olan sadakatini belirtecek şekilde konuşuyordu. Bunun da faydasını gördü. Şimdi yine yüksek rutbeli bir devlet memurudur. Tarih araştırmaları yapmn'ctadır. Puvi'nin. beyni yıkann» ideolojıleri dejişmiş olarak > u vaziı feye tâyinınden maksat, Çinde hâ lâ kendisine baçlı kalan eski sadık tebaaları varsa onun peşine suretiyle veni rejj.Tie NATO'nun vücude getirdığı müş takılmak terek emniyet teşkilâtının, bu katılmalarını sağlamaktır. Yalnız. güne kadar dünya banşını ko bu eski sadık tebaa, sabık Imparuyabilmiş olduğu şüphe götürmi ratorun peşinden çok çabuk gidecek olursa o zaman, bu kukladan yen bir hakikattir. umulan netice alınmış olacak. oNATO'yla münasebetlerimizden nun «vıkanmlş» beynine lüzutn kal bahsederkçn dost ve müttefik Amıyacaktır. O zaman, o beyni taşımerika Birleşik Devletlejiyle olan van kellenin akıbetinin ne olacağıdostluk bağlarımıza bilhassa tenı kim=e şimdiden kestiremez. mas etmek ısteruı. NATO'nun sağ kanadında bir güvenlik unsuru olan CENTO'da NATO gibi Birleşmiş Milletler prensipjerme uysun olarak ve sırf tedafüi maksat' vücude getirilmiş bir pakttır. Kardeş Afganistan ile de aradaki dostluk münasebetlerimiz her zamanki hararetiyle devam etmek Baştarafı 1 inci sahifede tedir. niden endişe verici bir safhaya gir'Kom^umuz ve müttetikimıiz miştir. Yunanistanla münasebetlerimizin Katanga Cumhurbaskam Moiz sıkı ve dostane olduğu yüksek ms ombe'nin dun ilân ettiği genel selumunuzdur. ferberlık emrine uyarak. Katanga' Güneydeki müttefıkımız genç nın hava alanlarını ve demiryollaKıbrıs Cumhuriyetiyle münas^bet rını Bırleşmis Milletler Kuvvetlelerimizin çerçevesi mevcut anlaş rine kapaması beklenmektedir. malarla çizilmiş bulunmaktadır. Kongoda barışı sağlamak ıçin geBu andlaşmalardaki şartlar dahi rekirse kuvvete başvurma emri allinde Kıbrıs ınkişaf ve terakki et mış olan Birleşmiş Mılietler ile. tikçe ve bizim de kendisiyle alâmre itaat etmiyecekleri anlaşılan kamız ımüspet ve yapıcı bir şekil ^ombe kuvvetleri arasında çarde inkişafta devam edecektir. pışma olması muhtemeldir. Komjularımızdan bahsederken Misilleme hareketleri bilhassa Sovyet Rusya ile olan mü Bu arada Lumumba'nın katlinnasebetlerimiz üzerinde durmak den sonra Konşoda beyazlara karsı lâzımdır. beslenen husumet her an artmak1953 den bu yana Sovyetlerle müta ve bırçok eyaletlerde beyazlara nasebetlerimizde terakki ve inkikötü muamele edilmesine yol açsaf ümitleri belirmeğe başlamıstı. maktadır. Kivu eyaletinde 400 kaHukuk eşitliği, karşılıklı menafie dar Avrupall, Lumumba taraftan riayet, emniyet ve itimat havası ve birlikler elınde korkulu günler gebarış içinde iyi komsuluk münaseçirmektedırler Yine, Kamponzada betleri tesis etmek ve yürütmek is500 kadar Avrupalının dövüldüğd tiyen Inkılâp Hükümetimiz, milve birçok rahibenin tecavüze uğraletlerarası vecibelerinin çerçevesi dıkları bildirilmıstir. Birleşmiş Mil içinde bu ümit verici belirtileri letlerm Kongodaki kumandanı, Lutesvik etmekten bir an seri kalmamumbacıları teskin etmeğe çalışmıştır. mak^adır. Son dakıkada alınan bir Memleketımızle Sovyetler Bırlığı habere göre, Lumumba taraftarlaarasında iyi komsuluk münasebet rı, ellerınde tutuk bulunan âyanlerinin. karşılıklı saygı esasma da dan Songola ile dığer 15 muhalıfi yanmak suretiyle inkişafı hususun öldürmüşlerdir. daki samımi niyetlerimız, Devlet Genel Sekreterin talebi ve Hükümet Başkanımız tarafmBirleşmiş Mılletler Kongo Istişadan Sovyetler Birliği Başbakanına gönderilen cevabi mesajda da teba re Komitesi. Genel Sekreter Hammarskıoeld'un baskanlığında yaptırüz ettirilmişti. ğı bir toplantıda, Güvenlik KonseBu arzumuzun tahakkukuna eninin Kongo meselesi ile ilgili olagel olacak hiçbir ciddi sebep mevrak kabul ettiği son karar sureticut değıldir. nin tatbiki meselesini incelemiştir. Sovyetler hakkmda ifade ettiğienel Sekreter yaptığı konuşmada mız bu temennileri diğer Doğu Avrupa memleketlerine de teşmil et Birleşmiş Milletler emrine verilen mek mümkun ve caizdir kanaatin kuvvetlerin artırılmasını talep etmiştir. Siyasi çevreler, yeni karar deyiz. suretinin bazı güçlüklere yol açaBaşta komşumuz Irak ve Ürdün cağını ileri sürmektedirler. ve Kuzey Afrika'nm Akdeniz devletleri olmak üzere butün kardeş Arap devletleriyle de dostluk münasebetlerini kurmak ve ınkisaf ettirmek azmindeyiz. Hemen bütun Arap devletlerinın aynı arzuyu paylaştıklannı gör Baştarah 1 incı sahifede mekteyiz ve bundan buyük memhükümetin sıkı tedbirlerine rağnuniyet duymaktayız. Bu mevzuda ara sıra zuhur eden men öğrencileri taâırlarına basanar da mevcuttur. Bunlardan hıçbilüzumsuz ve çıkaranlar için faydasız müşkülâta, zamanla aklı seli rine, yaptıkları müracaatlara rağmin hâkım olacağını umıt ederken, men sebep göfterilmiş değıldır. Bu diğer taraftan da dostluk gayretle hareket, hem geride kaian hocalan rimizin samimiyetine inanmak isti mızın, hem de bizim istikbale karşı Defalarca yenlerle münasebetlerimizi inKi guvenimizi sarsmıstır. kabul ve ilân edıldığı halde bu saf ettirmekteyiz.» hataların düzeltilmesine gidilmemiş ve böylece bir sömestr geçmişir. Her üniversitenin kadrosundan 40 60 öğretim üyesınin birden eksilmesinin öğretimde ne zor bir durum meydana getirdığini izaha üzum görmüyoruz. Bir hafta sonra ikinci somestr öğrenimine bashyacağız. Bütün bu «eçnıısi unatarak bizi tam kadro'u universıtemize kavusturmak, dunya önünde Türk uîusunun itibarını yeniden kazandırmak ve nihayet kırılan şerefleri tamir etmek zaTt* 12.50 man gelmiştir.» 1 Elektrik fabrikasına sabotaj hazırhyanlara ait tahkikat Silâhtarağa'daki Elektrik Fabrikasına sabotaj hazırhyarak şehri karanhkta bırakmak gayesiyle hazırhklara girişenler hakkında soruşturmaya Örfi İdare makamları tarafıftdan önemle devam edilmek tedir. Yakalanmış bulunan 16 kişiden 12 sinin fabrıkada çalışan işçiler olduğu ve münfesih D.P. nin ve V.C. nin mensupları bulundukları oğrenilmiştir. Iddiaya göre, Kasımpaşa, Silâhtaraça ve Taşhtarla semtinde faalıyet gösteren bir şebeke, faaliyete geçmıs ve fabrikayı tahrip edebilmek gayesiyle bazı kimselerle de temasa geçmiştir. Ancak uyanık davranan Örfı İdare makamları. şebekenın faaliyetıni dikkatle takip etmiş ve sanıkları ele geçırmış tir. Bildirildığine göre, yakalanan sanıkların sorguları sonunda bu işle ilgıleri olan diğer kimseler de tesbit edilecektir. Sabotajcılardan Mustafa Yüksel, Hasan Araç, Ismail Uzman, Ismail Ateşçi, Rıfat Altınay ve Mehmet Keskin adlı işçıleri kimin teşvik ederek böyle bır harekete zorladık ları konusunda da çahşılmaktadır. Bu arada yakalanan 12 işçi ile dısardan sabotajcılara katılan 4 kisinin evlerinde arama yapılmıştır. Aramalar sonurda neler bulunduğu bildırilmemekle beraber, fabrikanın tahrıp edileceği kısmın semasının ele geçtiği ısrarla soylenmektedir. Bu mevzuda görüştüğümüz Vali Tümg. Refik Tulga, şunları söylemiştir : • Tahkikatla Örfi îdare mesgul olmaktadır. Örfi Idare Kumandanı Ankaraya gittiğinden kendisiylf görüsüp tamamlayıcı malumat alamadım.» Örfi tdare Kumandanlısının tebliği İstanbul Örfi İdare Kumandanhğının 22 numarah tebliği : «Vakur ve ciddî olduğu kadar kuvvetli ve azimli Millî Inkılâbımı za karşı iğrenç şekilde tecavuzkâr tertiplere teşebbüsleri tesbıt edilen bazı menfaatçı kimseler 13 şubat 1961 tarihinde nezaret altına alınmışlardır. Bunlar, SilâhtaraÇa Elektrik Fabrikasına ve diğer bazı yerlere karşı tatbik mevkiine koymak istedikleri yıkıcı tesebbu^lerinin hesabını kesin hükümlü kanunlarımız önünde vermektedirler. Keyfiyeti saym ha!kımız:n bılgilerine arzcderim. Cemal Tural Korgeneral İstanbul Örfi İdare Kumandanı» Kongoda, her an Birleşmiş Milletler ve Çombe kuvvetleri arasında çatışm^ bekleniyor tstanbul Belediyesi ••.. TFVATROI.ARI ınijmHtı rppehası Tiyatrosu Opera HI I ' SEVİL BERBERİ IHH v^ıl tîünlfri" perçembe ve Cumartesi j Bu Melek Satılık Değil MEKTEP HPI Dıepı e 21 n< YENİ TİYATRO İKİ EFENDTNİN USAĞI RPI SPCF 21 <1P gr,n ı<! d c lA'TFEN DOKUNMAYIN Çarşamba Cumartt?i 14 M cıa (Cocnİ! P1ves1! PETFR PAN Silı gür.lPrl tHm?ll voktnr TSTAVTÎÎTI. RÖı.ÜMU HACIYATMAZ Yizan O ' v .1 F>'hm' Bı«kut fv unrırtf"=ı BÜYÜK H17ı CINAR ' c rt Öğrenciler de, 147 lerin tekrar üniversitelere «Cenaze olayı» nın sanıkları Balmumcu'ya dönmelerini istiyorlar sevkedildiler Baştarafı 1 inci sahifede tına alınmış bulunan munfe=ıh D. P. nin mensupları şunlardır: Hacı Hafız Nusret Ye>=ılçav, Vedat Balçık. Ahmet Kaşıkçı. Rasim Pekcanh, Salim Tatar, Mehmet Yasar Zahter, Ali Tural, Celâlettii. Ertin. Ahmet Hamdi Kartal. Mehmet Öztemel. Halil Gul, Hasan Duygun, Salim Çeliktürk. Recep Sorgun, Salih Gül, Ahmet Temizsov, İh^an Altmel ve Süleyman Gürled' öğrendiğimize göre bu 18 sanık hfkkmda sorusturma bitirıldikten sonra örfi îdare mahkemesince yar gılanmalarıns baslanacaktır. llgili rr akamlarm bu konuda bir açıklama vaomalan beklenmektedir. ZAYÎ 195? 1956 senesî Kabataş Erkek Lise?inden aldığım diplomamı znyi ettlm. Hükmü yoktur Kâzım Tannyar KADIKÖY TİVATROSU BAS F>..r e " n 1 rt.R SAVFA Tl'ZAK j 1 Ji F A « I I VF t nk; ^rr rşamhp tfnzılâTlı rr Cl, PazaT «<) FPI K ı •mfdı ' OTfl e 21 de CUITIR CUTnartt*=1 PazaT matıne 17 r 1 44 0? 7f ••««a K Ü t FK G A Z E B O K A I ( \ ( A TIVATKn (C.VIBJ'S PAI AS M ı n m m t r Karnca TARKHM Nnlıncıyan n.lünde Hrı sksam 211! te Carşrjnba. Cumartegi Pazat Katlne 1 da Tel: *4 66 «6 6
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle