12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Şubat 1961 CUMHURtYET D Ü N YR Poiitik Örnek bir barekel iyanarun hemen civarında Semmering denilen (MTkide toplanan Avusturya Mahafazakâr Partisinin kongresine Başvekil Dr. Julius Raab gönderdiği bir mektnpta 11 nisan tarihinde vazifesinden istifa edeceğini bildirmiştir. Doktor Raab sekiz yıldanberi Avustnryanın kaderini ellerinde tntuyor. Ve temkinli idaresiyle memleketine büyük hizmetler Ifa etmiş bnlunnyordu. Doktor Raab tam 69 yaşındadır. tstifası hiç bir sebebe dayanmamakta ve yalnız Bagvekilin istirahat etme arzusundan ileri gelmektedir. Muhafazakâr Parti, Basvekâletten ayrılacak olan Doktor Raab'ın yerine Alphons Gorbach'ı seçmiştir. Gorbach 62 yaşındadır. Birinci Dünya Savaşında bir ayağını kaybettiği için tek ayaklıdır. tkinci Dünya Savaşının büyük kısmım ise Dochan kampında geçirmis r tir. Raab, kırk senelik politikacıdır. İstifa kararı üzerine gazeteeilere verdiği demeçte, sekiz senelik Başvekillik ve kırk senelik politikacılıktan sonra, dinlenmeğe ve biraz da kendisi için yaşamağa hakkı olduğunn söylemiştir. B. Almanya harb sonrası Borplarını ödemeğe hazır Bonn, 22 (a.a.) Federal Almanya Maliye Bakanı Franz Etzel, Hıristiyan Demokrat Parti Parlâmento Grupu önünde yaptığı bir konusmada. «Federal Almanya'nın iktisadi kalkınma ve savunma yardımları ıle ilgüi malî ımkânlarını gozde büyütmemek lâzım» demiş ı ve «ozlerine ~ovle devam etmiştir: «Her 250 000 mark kredı için. vercılerı yüzde 1 artırmak lâzımdır. Vergidekı en kucük bir artıs dahi Federal Hükumetııı ıktisat sivaseti ve iktisadi sistemı ü/erin^e otomatıkman müessir tesirler varatacak tır Bununla beraber. von Brentano'nun Washington'da ıfade ettiği sibi. Almanya'nın muhım miktarda kalkınma kredileri açması da zaruridır.» HÜBERLERI BİR DAKİKA: İKTIBASLAR Hddfseler Sıçrıyan çekirge İkide bir haber çıkıyor: BıiLediye fırmcılara rest çektj/orrmtj. Bu «restı> malum, bir poker oyunu fâbiridtr. Aynı kâğıt oyununda bnskaları da var Meselâ «pot> derler «reîât^s^ derler, «ifct misli derler, fiiân... Bu oyunda bir de .biöf» vardır. Ikide bir «bîöf yapanlarut karşısma bir de «cü» diye diki len kurnaz oyunadar çıkırer'r Ne diyeîim? Hemen Allal. r He\sdıve "^zi blbf'e gehnekte korusun' D. N. Tibetteki kızıl tedhişi Maliye Bakanı Etzel, Federal Almanya'nın malî imkânlarının gözde büyütülmetnesi gerektiğini söyledi Seçim Komisyonu çalışıyor Seçim Kütükleri Kaııununun bir an evvel umumî heyete sevkine gayret olunuyor Gorbach işbaşına geldikten sonra, kabinede bir takım değişikliklerin yapılması da düşünülmektedir. Hükümet gençleştirilecektir. SPAAK AMERtKADA Spaak, NATO'dan istifa etmiş olmasına rağmen 23 şubatta Amerikada olacak ve Kennedy tarafından kabnl edilerek beraberce NATO'nun müstakbel inkişafı hakkında görüş karsılaştırması yapacaklardır. Malumdur ki Kennedy de NATO'nun yalnız askeri sahada bir ittifak halinde kalmasını arzn etmemekte, isbirliğinin iktisa0 di, ticarî ve hattâ kültürel sahatstihsali hızlandırmak maksalara intikal etmesini arzu etmektedir. Siyasî çevrelerde Başbakan Adenauerin Londrada diyle tarıın teşkilâtı yeni BRENTANO WASHÎNGTON'DA baştan ele alınıyor yapacağı müzakerelere büyük önem verîliyor. Diğer taraftan Alman Hariciye Nazırı von Brentano da halen Moskova, 22 (AP) Sovyet tarıWashington'da bulnnmaktadır. Londra. 22 (a.a.) Ingiltereyi bölme istidadı gösteren ihtilâfta, mını yeni baştan teşkilâtlandırmak Brentano Amerika Hiriciye Na resmen ziyaret etmekte olan Fede Almanya'nın tavassutunun ne demaksadiyle bir kararnamenın yayın zırı Dean Rusk ile uznn görüş ral Almanya Başbakanı Konrad rece muvaffak olacağını tâyin ede lanmasından bırkaç saat sonra BaşÎstanbul Beledıyesi Sarıyer ve bakan Hrutçef, basyardımcısı Anas meler yapmıştır. Gazetecilere ver Adenauer ve Dışişleri Bakanı Hein memektedirler. tas Mikoyan ve Komunist Partisi Beykozda da birer tıvatro bına^ı diği demeçte Alman Hariciye Na rich von Brentano, Londra'ya iki Bu konuda inkişaf kaydedilmesı zırı, «Yeni Amerikan idarecileri saat uzaklıktaki Gatvvick' hava a 2728 şubatta yine Londra'da ce nin hemen hemen diğer butün kal in^asına karar vermistir. Üsküdar tiyatro binası bu mevburüstü idarecileri Kremlın'de bir ianına inmışlerdir. ile yaptığım temas hiç şttphe yok, reyan edecek îngiliz Fransız gö toplantı yapmı^lardır. sim tamamlanacak. pro.ıe hazırhğıLondra muzakereleri semereli olmuştur» demiştir. Göruşmelerinin neticesine bağlı görül Tarım teşkilâtının bünyesindekı na baslanai Sarıyer ve Be\koz tiSıyası çevreler, Avrupa'yı hem mektedir. rüşme esnasında Avrupayı ve dündeğişiklikler cümlesinden olmak yatroları önümüzdeki mevsıme kayayı alâkadar eden bir çok mese siyasi hem iktisadi bak'.md^n ıkıye Bu itibarla Adenauer • Macmil uzere istihsali hızlandırmak mak dar hitirilmis olacaktır. leler görüşüldüğü gibi, Almanvalan görüşmesi daha ziyade millet sadiyle yeni bir merkez bürosu kunın az gelişmiş memleketlere yarlerarası konulara inhisar edecek rulmuş ve bunun başına Pavel S. tir. dım konusu da uzun uznn ele aKhuchumov adh bır idareci getilınmıştır.» rilmiştir. Avrupa ikîisadı ve s i y a s i yönlerclen tehlikesinde Maliye Bakanı. Amerıka'nın tediye muvazenesinı desteklemek iAnkara 22 (Telefunla) çın vapılacak yardımdan da bah cıier Meclısı Seçı mKomısyonu çasederek demiştir kı : lışmalan alt komisyonlar halind" IJAG TEHLtKLSt Arankanı.ı kuze> • dogu yukarı'^a «Federal Almanya 58? mılyon do ciler Meclisı Seçim Komisyoiu çahilleri.ıde yeniden aysbergler gor ülmeğe başlamıstır. Devamlı dev lâr tutan harb sonrası borçlarını lışmalarında bilha^sa Seçim Kutuk riye gezen uçaklar bunların mev kilerıni ve gittikleri . istıkametı ve e?ki askeri malzeme sıparişleri leri Kanunu uzerinde durulmakta tesbit ederek gemilere bildirmekt »dirler. Resimde suratle yol alan ni vâdesinden evvel, askeri teçhi ve bir an evvel umumi heyete vebir buz dağımn yerini bildiren b i r uçak görülüyor. zat mübayaalarını da pesınen ödi rilmesme çalı*ılmaktadır. Anayasa vecektir. Almanya ayrıca. NATO' referaadumunıın yapılması için senun enfrastruktur masraflarma da çim kütüklerının tanzım edılme^ı Başbakan Dr. Adenauer Londra'ya vardı 50 milvon mark ı!e ı^tırak edecek gerekmektedır. Bunun ıçın d° iki aydan kısa bir zaman kalmıstır. Seçim Kütükleri Kanunu tasarısı diğer Seçim Kanunlarından once Meclise sunulacaktır. Sovyet Torsm Teşkilâtında değişiklik Beykoz ve Sarıyer de tiyatroya kavusuyor LAOS'UN TARAFSIZLlGl Laos meselesinin halli için Amerika harekete geçmiş bnlnnuyor. Amerika bn kararı verirken Sovyet Rusyanın tngiltere notasına cevap vermesini de beklememiştir. Diğer taraftan Sovyet Rns 3 anın vereceği cevap hakkında da haberler sızmıştır. Rnsya Ingiliz teklifini reddetmekte ve Pekin hükümetiyle nznn müzakerelerde bulunduktan sonra, Laos'da bulunan Milletlerarası Kontrol Konıisyonuna yeni direktifler vermck üzere bir konferans toplanmasını talep etmektedir. Amerika, bilhassa bitaraf memleketlerden derlenecek bir komisyonnn Laos'a gitmesini ve ihtilâfları mahallen tetkik ederek Laos'nn bitıraf bir memleket baline getirilmesini düşünmektedir. Amerikaya nazaran buraya gidecek heyete Birmanya, Endonezya, gibi memleketierin delegeleri katılmaktadır. Plâna göre, Kamboç ve Laos bitaraf bir bölge olmalıdır. Amerika çift başlı bir roketle 2 peyk fırlattı Fransızlarda bir roket attılar tçinde bir fare bulunan kapsöl tekrar yere indiriidi Khuchumov 1957 den beri Tarım Bakanı Yardımcısı idı. Cape Caneveral, 22 (AP) Salı gecesi bir çift peyki mahreke yerleştirmek üzere bir Thor able roketi atılmıştır. llgililer, atıştan 15 dakika sonra roketin ikinci safhasının ateşlendiğini bildirmişlerdir. İkinci safha beş dakika kadar yanacaktır. Bundan sonra duracak ve 30 dakika fezada yol aldıktan sonra tekrar ateş alarak 5 saniye daha yanacak ve peykleri mahreke koyacaktır. Son dakikada alınan bir haber, çarşamba sabahı Türkiye saatiyle 00.45 te atılan peyklerin mahreke girdiğini bildirmektedir. Savunma Bakanhğından yapılan açıklamaya gbre, mütaaddit peyk takip istasyonları her iki peykten gelen işaretleri sarıh olarak almak tadırlar. Japonya gemi inşaasında başta geliyor Gülek'in şikâyeti üzerine Boğazda bir gazinoya ceza verildi Amerika Hariciye Nazırı Dean Rusk 27 martta Bankok'ta toplanacak olan SEATO konferansına katılacaktır. Kennedy kendi Haara v a r riciye Nazırına bu bölgede sulhü Buffalo, North Dakota. 22 (AP) tcsis edebilmek için her türlü tedemiryollarının şebbüsün yapılması direktifini ver Kuzey Pasifık yolcu trenlerinden biri salı günü miştir. M. PİRÎ geç saatlerde yoldan çıkmı«tır B'i ambülâns şoföru ellı yaralı olduğunu ifade etmiştir. Yaralananlardan 20 sinin durumu M EV LI T nun ağır olduğu bildirilmektedır. Henüz olen olduğu bildirilmemışEsım. hjbamız emekli Genera! CEMAL KUTER'in | tır. vefatının 40 gtinü münasebetiy I le 24 şubat 1961 cuma günü Ak J bıyık camiinde oğle namazını mütaakıp Mevlidi Şerif okunacağından akraba. dost ve dın Is^rdeslerimizden arzu edenlerin teşnflerini rıca edt'riz. Kuter atlesı Bir tıren YOİdan çıkiı, 50 Y İ ! Colomb Bechar (Cezayir) 72. Bu devleti İngiltere ve Batı (AP) Fransız teknisyenleri ouAlmanya takip ediyorlar gün burnıında bir mahfaza taşıyan «Voronıque« tipinde bir ro Londra. 22 (AP) Japonya 1960 ket atmıslardır Mahfazanın için yılında dünyada gemi yapan devde irı biı fare bulunmaktaydı. letlerin basındaki yerini muhafaza Mahfa7t, atıştan sonra Bu.vük etmiştir. Bu memleket beş yıldan Sahra'dak. bu deneme merkiîzın beri bu titri muhafaza etmektedir den 4S kilometre mesafede bulun U?un vıllar gemi yapımı ı^inde muştur. Roketin seyri radar ve he basta gitmis olan tn.îiltere ise. Balikopterlprle takip edilmişti.. tı Almanva ıle birlikte ikinci ve Rokptin ne kadar irtifaa yüksel uçünculüğıi pavlasmaktadır. diçi ve farenın durumu henüz aYapılan istatıstıklere gore Japonya 1960 yılında 1731.656 gros/ton Fransız teknisvenleri daha ,«o;ı tutarında 649 gemi yapmıştA. Bu ra roketin burnundaki mahfaza rakam 1959 yılından 9.079 ton daha nın 150.000 metre irtifaa yükselJi fazladır. Aynı zamanda senenin en gini, muhfazanın içind e bulunan büyük gemilerini de Japonya imal • Hector» adh farenin canlı olarak etmiştir. Bunların basında 72.266 tonluk bir tanker vardır. ceri döndüğünü söylemişlerdir. tngiltere 253 ticaret gemısi yapFransızlar, mikrop tut mıştır. Baü Almanyanın yaptığı gemiler ise 254 tanedir. maz banknot yaptı 1960 yılında dünvada yapılan büParıs, 22 (AP) Yeni Fransız tün eemılerin sayısı 2.020 ve tonaiı kâğıt paralarının hepsi mikrop tut da 8.356.444 tur. Bu mıktar geçen maz özel bir kâğıda basılacaktır. yıldan 389.000 ton noksandır. Bu kaâıt paralar mikrop tutmadığı gıbı, kendıierine bulaşan mikrop'an dezenfekte edebileceklerdir. Kurucu Meclis Adana temsilcisi ve C.H.P. eski Gen»l Sekreteri Kasım Gülek'in şikâyeti üzerine Boğaziçinde bir gazino geçıci olarak kapatılmıstır. Bir kaç gü.ı önce bir arkadası ile birlikte yedıği hafif bir oğle yemeği karşıhgı olarak 94 liralık hesap ödeven Gulek, durumu ilgililere bildirmiştir. Yapılan inreleme sonunda fahiş fıvat istediği tesbit olunan gazino sahibinin c z a landırılmw>ı uygun Mâbetler ahıra çevrildı Manastırlardan çalınan büvük bakır çay semaverleri. askerlere abdesthane vazife'îi gordü Sofu in=anların tes bih çekmeleri, dua deSirmenlenni kullanmaları. Buda ta^virleri karşıs nda yağ kandıü vakmaları \ a«?k edildi. Bırer rahıp profesör, bılgın o o On yüdanben devam eden Ti lan lamaların çoğu boğazlandı. Ke bet'teki komunist işgaline dair şişler manastırlardan kovuldu. tahkikat yapmak üzere Milletîer , Besbelli komünistler, lamaların arası Hukukçular Komitesi tara vücudü kaldırılırsa din dersleri de r~ri"^ lirkivede oldum olası bina || buhranı vardır. Harbler. fından baştanbaşa tarafsız üyeler ortadan kalkacak ve Buda mezhe J L ıhtilâller. hicretleı şunlar den teşekkül etmiş bir heyet se binin esaslan unutulacak ümidivle bunlar.. tmparatorlnSu yaçilmişti. Bu heyetin. elü binden hareket ediyorlardı. Ayrıca, keşiş pı bakımından fakirleştirmistir. fazla Tibet'linin sığmmış bulundu lerin manastırlardan kovulması Zaten Türk mımarisi cami medsorgular hem ğu Hındistanda açtığı dînin itibannı zedelemek gavri bir medenî dünvavı tüvler ürpertici hem işsizler sayısını çoğaltıp işçi rese han hamamdan tafsilâtla dolu açıklamalar karşı sağlamak gibi iki bakıcndan kârlı şey vapmamısa benzer Elimizde sında bırakmıştır Heyetin verdiği bir yoldu Onun için. sayılan üç kalnııs pek de eski olmıyan sarapor. inanılmıyacak kadar kor vüz bini bulan Tibet keşişleri i raylarin mimari hıvmetierini pek kunç tafsilâtla doludur 1950 vıMa dam edüeceklerı verde vol inçaa övmezler. Ne i s e banu hir tararının T^befi 1940 vıllarının Bu tında kullanıldı. Bunlar. şafak sö fa hırakalım Daha eenc. elli sene evvelıne chenwald'ına muadi! olmuştur kerken işe başlavıp güneş batın^ Çinliler Tibet'e Buda mezhebi caya kadar çahştmlıyordu Kann ait binalar dahi tükenmek üzerenin kökünü sistemli şekilde ka doyurmak için bile paydos edemi dir. Galiba tstanhulun bir kaç bü zı.nak plâniyle girmişlerdi Üç yorlardı. Elleri na«ır tut.nıvanlar vük zelzele gecirmis olması. ahTibet lamasma reva gördükleri, tenbellikle itham ediliyor. aç bıra> şap binava raSbeti arttırmış olacak. Oniarın da muhafazası güç~ insanlık dışı muamele bu plânın kılıyordu. Bu usul kadınlar, ez maamafih son devrin sarav ve kobir örnegıdir cümle rahibeler hakkında da t a t naliları tstanhulda hir çok resmî Bu lamalar. zor kullanılarak ten. bik edilmekte idi daireleri. mektepleri hanndırmak kil edilince bir Tibet'li kalabalığı Çinli kadınlarla evlenerek. ya bakımından çok hizmet etmistir. karşısma çıkarılmış. lamaların üshut nikâh=ız yajıyarak din kaide Bu eski saravların s'mdi hançi irtüne hücum eden Çinli kadmların, lerine avkırı davranmağa zorla fan ocası oldnî'inn savmaya lülamaları dövmesi ve bunlann saçn;p da bunu kabul etmiyen kesis m m yok. Hepimiz görüvoruz larını yolması kalabalığa zorla ler mitralvözle öldürüldü. Denecek odur ki çok harb edip seyrettirilmiştir. Sonra. bu seyirci Tahkik heyeti, toptan idamlara saltanatımızı at üstünde ve otak kalabalığı. ölüm tehdidi altında, lamaları dövmeğe mecbur edilmiş dair de bir çok şahitlerin ifadesini altında viirüUiigümüz için midir. tir. Bundan sonra la'.nalar bir hen almıştır. Bir manastınn bine ya nedir haska memleketlerde oldudeğe tıkılmış. Tibet'liler gelip bu kın laması, on be? gün zarfında, 6u gibi şatnlar. konaklar knrmazavallılar üzerine abdest bozma halk kalabalıkları karsı?ında. boy ya pek heveslenmemisiz.. bo arada ğa zorlanmıştır. Bu işler olurken lece idam edilmiştir. Zengin sım de\let daireleri de pek sajlam kızıllar. lamalarla alay ediyorlar, fma mensup üç vüz lama da. yine şeyler degilmis.. eski Rabıâliden, onları, din kuvvetiyle hendekten halkın huzurunda teker teker ol Şeyhiilislâtn kapısına kadar ah^ap doşeme ve tavanlı binalar ilk uçmağa teşvik ediyorlardı. En nimak üzere öldürüldü. Komunist Cinlilerin kimini va ihmalde vandılar. Bununla berahavet, üç din adamı boyunlarından devrinde bn ise zincire vurularak ellerinde insan karak, kiminin üzerine kaynar su ber Tanzimat pisliği dolu sepetlerle kasaba ka dökerek, tasa tutarak, diri diri gö hayli himmet edilmis oldnğv eöTarihin o civarlannda saba dilaştırıldılar. halka teşhir e merek imha ettikleri insanlar yal rülüvor. aynı tipte nız din adamlanndan ibaret değil tstanbulda bir hayli di'diler. karakollar Laraaları Tibet'lilerin göziinden dir Sivil halk arasında dindarlık mektepler yapılmış.. düşürmek ve Buda mezhebini kö ları. yahut din adamlarma yakın yapılmıstır. için Cinlilerin kullandığı hkları ile tanmmi} kimseleri de Bngün ne Tfirkiyede, ne Istanbnl bu tPknik. cn£u zaman irtamla V î tiirh'i bahanpiprlp vc türlü işken da mahalli karaktere nygun bir »celprle ortadan kaldırıvorlardı. tivordu Tra«anc manast'rında PSresmî daire veva mektep, karakol Komüni'tlerin. din alpvhindeki tipi olmadıçı gibi, modern stilde lı^mak i^fpmivpn îamplnr dnrt sistemli müradelpleri icinde. çocuk binalar da eski âbidelerimiz karcıin nüdrlptle 7İnrtqna kanptılıvor. i şısında zevkimizi berelemektedir. ac brakıhvordu KnmiinistİPr «Al ları d s hpdpf tut*n bir lah'arı rızıklannı versin» divorlar vardı Tibet çocuklarını dinin ve Onu da bir yana bırakalım.. hâuzaklaştırmak lâ bir çok yerlerde resmî daireriı Nnrhıı adh bir kesiş. bps cünailenin tpsirinden zarfında, ler perisan yanjlardadır. Meselâ aç ve <:ııçu7 bırakılrnak vüzünden için. işsalin ilk vılları ıi1dıi§ii 7aman rp«eHi halka teshir <:ekİ7İe on beş vaş arasmdaki ço size rastgele bir yer söyliyeyim.. prî'lmi": «mademki Tanrıni7 bu lacuklan toplıı halde komunist yu Galatada Necatibey caddesinde ; mava vardım etmpdi. onu acl'ktan valarına sevked p bunları oralar karşılıklı iki maliye binası varolrtiirdü P'nin'7den vazpecmeniz da komüni't manevralariyle yetiş dır y a ! Onlardan birinin yanında tiren Çinliler sonra sonra on on bir dar sokakta karanlık. basık Iâ7im*> denilmisti Ba^ka bir manp^tırda. ki7i'ların kut^al vazılı beş günlük çocukları da anaları tavanlı bir evcik vardır ki Galata kâSıtları tuvalet kâŞıdı olarak ^"1 nın kucagından uzaklaştırma usu Nüfus daireıidir. Bnrası, i?te o landık'arını pörıip itirazını sos lüne başvurmaga kovuldular. Ko tas binalar yapılırken şantiye olat e ' e n bir rahihin kohınıı ke«tiler. munistler. çoeuklara: «Annen seni rak çatılmıs bir baraka imis. Ga«Allah sana veni bir knl vprir el vaktivle dövdüyse, şimdi onu döv lata Nüfus dairesine yer aramısmek sırası da sendedir Baban tes lar; burayı münasip görmüşler. heftp. dediler Yine bir başka manaMırda kı bih çekivorsa. vahut dua değirme Gidin de letafeti görün. Devlezıllar bır lamayı vakaladılar. tır ni kullanıvorsa. ona tekme vurup tin bir siarı, memurun hir vakarı tına knşum vurdular. zorla otlat bunları elinden almak vazifendir» vardır ya! Bakınız o binaya böytılar ve ka<=aha halkını. onun sır gibi telkinlerle. Tibet'in eski aile le şeyler girebilir mi? tına binmege zorladlar Sakya ma düzenini. dini inancını baltalamak Oldum olası hükümet binalarınastırının mutemedini dövdiiler. ta, böylece Tibet'linin milli varlına biz ehemmiyet vermemisiz. Hal Eu davağa katılmıyan vevahut iç gını ve hüviyetini yok etmektedir buki havatta dekorun büyük etırak edip hızlı sopa indirmiyen ler. hemmiyeti olduğunu kim inkâr ekövlüleri de dövdü'rr Davak yi(Fransız basınından) der? Hükümet ve devlet mefhuyenlerden bır çoğu öldiı munun halk uzerinde müspet teO zamana kadar dünvanın en sir etmesi, onnn şaniyle mütename«ut milletleri arasında veri busip bir yerde ikametiyle meşrntTEŞEKKUR lunan Tibet'lilerin imanını bozmak tur. Bn sözlerimi inkâr edecek Büyük bir maharetle eşımin | için komünistler akla ve hayale kimse çıkmaz ama bir yere bir çidoğumunu yapan ve bizi kızıgelmedik çarelere başvurmu'ilarvi çakmak için tabsisat istediniz ( dır. Dilencilere emirler verildi, i mız JAIE'ye kavuştur.ın mi .. köpekler öldürtüldü tapınaklar öDoç. Dr. SAİM SAĞLIK, I Canım şimdi sırası mı kardeniiride derileri yüzüldü. cesetleri. i Frarrız Hastahanesi personel ve , sim.. idare edin! derler idare, idagünlük verine.mâbet içerilerinde hemsirelerine teşekkür ederim. ' re.. perişanlık bağdaş kurar otu1 yakıldı. Kutsal resımler pısliklere ltfil Mehmet Nejat Kırdar |l ror. bulandı, sokak sokak dolaştırılcîı. İş ve mesken ihHyaçları Ö L Ü M Srlâniklı Aluşağazade. merhum Hacı Şükni Efrndı ve merhump Emine Hanımın mablımıu, MPrlıııme Müzeyven Aytic'ın p*=ı. mrrhııme Fatma LPvent, mrrbum Mehmrt Nuri Aluş. G'llsum IHııç. Rukiye öncel.. Zeynep Ankay ve Halil AHı='un kardpçi. Npvvarp Dinç, Retül Uiııç VP SPvinı Arhon'un habapı. Ramazan Dinç, tlhan Uhıç vp Zühtü Arhon'un kayıtıppdevi. Ahmpt, Nilgün. Raeıp. ("iilbiz VP Haldun'un sevgili dedesi. topçu pubavlığtndan \P t K T T tlrn emekli Donanmamıza yeni bir ağ gemisi katılıyor Rondsburl (Almanya). 22 (USİS) Bırleşık Amerika Hukümetı namına bir Alman tersanesinde inşa edilmi1; olan 960 tonluk bir ağ bakım gemısi. 25 şubat cumartesi günü Rendsburg'da Kroegervverft Tersanesinde yapılacak bır törenle Türkiyeye devredilecektir. Denize indirılisı esnasında «T.C. AĞ5» ismi verilen 48.5 metre bo.•undaki ağ bakım gemisi. Birleşik Amerika askeri yardım programı tahtında inşa edilmiştir. Gemi, liman ağızlarını ve deniz filosunun demirlediği mahalleri korumak üzere ağ döşemek ve bunların bakımını yapmak üzere hazırlanmıştır. Geminın devredılme töreni Türk, Amerikan ve Federal Almanya temsılcilerinin ıstirakiyle cumartesi sabah saat 10.30 da bashyacaktır. Ama devlet bina yapmıyor da husnsi sermaye ve eşhas yapıyor mu? Hayır.. onlar da yapmıyor ve Türkiyede mesken dâvası. dünvanın ona verdiği ehemmivetle nispet kabul etraivecek kadar mühmel bir balde, müzmin bir dert olarak sürünüp gidivor. Diyebilirim ki: Türkiyenin bir numaralı dâvası bngün mesken ve bina inşasıdır. Evvelft. Türkiyede oldum olası bir mesken meselesi düşünülmüş degildir. Sonra Türkiyede harb, ibtiâl. zelzele, yançın ve hicretler olmnştnr; binaları tahrip etmiştir. Zaten Türkiyede binaların yüzde seksenj ahşab veya kerpiç oldn ğnndan ömürleri az olmuştur. Bir taraftan da nüfns artımı en yük • sek nisbette devam etmiştir. Ne olmuştur? Türkiyede ev bitmiştir. Oturacak yer kalmamıstır. Fakat, insanlar artmıstır. Devlet buna karşı ne yapmıstır? Hiç.. Yirmi yıl evvel kiraları dondurmnş. yirmi yıl sonra da vergileri artırmıstır. Türkiyede issizlik vardır. tssizlik olan yerlerde yol, demiryolu, oomobii yoln, baraj gibi şeyler yap tırmak suretivle is icat ederler. Bunların büyük kısmı, âcil bir ihtiyaca cevap vermez; issizliğe çare oldngu için, yaptırılır. Türkiyede mesken dâvası. âcil bir dâvadır. Türkivede önce mevcut bosiukları, sonra da her sene normal olarak vücudiine lüzum his sedilen mesken ihtivacını karsıîamak üzere senede kaç bin mesken yapılmalı ve bu vapı faaliveti Uaç senelik v P ne karakterde bir proırama bağlanmalıdır? Bu sualin cevabını vermek Tiirki^ede en âcil bir sosval ihtKaeı karsılamak için mibarlnrın harol t p eecmesi demektir. Kaba 7İncirden insaat maİ7»me fabriNalanna ka^ar hif dnrmadin calı<i?P!ik bir is 7İnciri der'ıal caıı'pnacaktır. Kunu da bize a n n k flpvlet bütpp';i müideliyebilir irii; olmadı. H a *fS bunun aksi o!du riinki buffünkii versi sartlan. bıiMiei sprmavpdon bir kuruşun bile bn sahiva rtii'sfilmesine imkân bırakmıvnr Hnlbııli <urnlacak malî mi'ps^rspirr \p^ n mevcntlannın yardımı ilp iiu pid,. hnsu«i sermayenin bu whava vüz milvonlarla para dökmesine Jiizum »ardır, Biz ergeç işsizligi v e evsizligi önle mek ve en çabuk şekilde önlemek zornnda kalacagız. Bunun için de belki bu sene içinde bu işi şevklendirecek ve canlandıracak çare ve tedbirlere basvurmaya mecbur kalacagız. Ben bu söylediklerimin yeni bütcedp neden hesaba katılmadıSını hâlâ anlıvamıyorum. B. FEI,EK 30 MAYIS KEŞİOESİNE İŞTİRAK İÇİN HESAP AÇTIRINIZ. HANIMLARA 9FTEŞANS EKSPRES ^ . ı T O y ? BANK ^ ^ • " ALt KEMAL AYTAÇ 22 şubat 1961 çarşamba gunü sabah! Hakkın rahmetine kavuçmuştur Cpnazesi 23 şubat 1961 perşembe günü b'ğle namazını mütaakıp Kadıköy. Ofmanaga camiinden kaldınlarak Karacaahmet mezarlığına defnedilecektır. Mevlâ rahmet eyliye. İ5 yaşındaki bir çocuk anne ve babasını öldürdü Sayın Doklor ve Ecıacılara T E Ş E K K U R Eşim Ncsrin Tunılı'nın yıllar'.>. •nberıçekmekte olduğu ha=tn"İının teşhisi gayesiyle yattığn ''kyırdım Hastahanesinde gorviüğü yakın alâkadan dolayı lıaşta îstanbul Sağîık ve Sosyal Y.irdım Mi'dürü S>vın Dr. Muhit Tümerkan nlm'k üzere hastahane Ba=hekirpi ve butün ıdeal hekim vaEiflannı •Zni^ri . tophyan Dahiliye Ser'isi Şpfi Dr. Kenıal Önce'ye Dr. S^im Polat Bengiserp Operatör Dr. Sacit Tezelli ıle sefkatlı ve titız alâkalannı •si'i>"jiivn Dr. Ha'e Devrimfl ve Dr Sarli Özyürck Dr. Havr'ttm AlpüFtün. Dr Edıp Iigar. Dr. Ferit Dursunoglu'na, amellyatını büvük bir hazakatle ve • •'tetik olarak yapan Hariciye sıvicj Spflerinden Mümtaz ve "rnpitiV ıle Dr Fıkret A ÖzMp, Dr ETimzJ Krpuz, Dr Vartan Kalemkfryana ve Ba?hemşire Faikı 7.or. hcmçire Yurdagül Ke?en. Türk?n Oz=.n, Fa*ma Teppler'e ve hastahane persorjPline candan tesekktirlerimizin pek muhterpm gaz^teniz vasıtasiyle ibiâ^ını rica ederim. Sosyolog Saim Tunalı 5cc.lik üakonlarda Her cc. de 5000 Ü.î. (50 mgr.) spf HEPARİN SODYUM Piyasaya bol miktarda verilmiştir. Weaverville (California) 22, (AP) Muhitinde gayet çalıskan ve ağırbaşh bilinen Daryl Moss adh 15 yaşındaki bir hse öğrencisi erken saatlerde annasiyle baba^ını tüfekle vurup öldürmüş ve laç mıya teşebbüs etmiştir. Sınıfınır başkanı ve okulu n izci teşkilâtında oymak beyi olan san sın, gözlüklü öğrenci. aile evinde yasıvan bir genç kadına da ateş etmiş, isebet kaydedemeyince ka dmın basma dipçikle vurmuştur. Daryl verdiği ifadede bir devlet kurumunda mııhendıs olarak çalı şan 45 yaşındaki babası Veril F. Moss'la hiç geçinemediklerini r.öy lemiş ve «Babamdan nefret ediyordum Evden ayrılmak istivordum. Bırakmıyordu.» demiştir. Annesini niye öldürdüğü sorulunca: «Onu da pek sevmezdim.» cevabını vermiştir. V E F AT Neclâ Erbil ve Necdet Özkent'in babalan. Avnıkat Enver Erbil'in kayınbabası, tstanbul Barosu avukatlarından Konyalı \vukat ALİ HAYDAR ÖZKENT •Sl 2 1961 günü vefat etmiştir. Cenazesi bugüfıkü 23 2 196! Perşembe günü ogle namazını mütaakıp Şişli camiinden kaldırılacak ve Bü^kadadaki aile kabristanına defnedılçcektir. Mevlâ rahmct eylrsın. Beyin kanseri tedavisinde ümid belirdi Cambridge, Massachusetts 22, (AH) İki meşhur llim Enstitüsü beyin kanserinin tedavi^inde yeni ümidler belirdiğini açıklîrnış lardır Massachusette Teknoloji Entitusü ve Massachusetts Hastahane si bevin cerrahisinde yeni bir mer haleye gidildiğini açıklamıştır. Hastalar. bir atom reaktorüne benziyen ve enerjisi çok ağır bir tempo ile bırakılan büyük hir rük lear reaktörden gelen direk radyasyona tâbi tutulmaktadır. Kasım ayından beri habis be .m tümörlennden müstarip bulunan 8 hasta bu şekılde tedavi edilnı?lerdir. Bu tedavi tarzında reaktör den gelen radyoaktif zerrecikler rtogrudan doğruya hastanın j s y i i ne gönderilmektedir. r ECZACIBA Cumhuriyet GazetPsinde Ek7ema ve basur ameliyatsız tedavisi mümkündür diye bir ,\ azı okudum ve eşımı alarak arlresıne gıttim. Eşimcie ekzema ve kanlıhaFur vardı Bende de ekzema İTF! hastalıklan mevcut idl. Senelerce deva bulamadıgimız bu hastalıktan ömer Cabhar'ın tecrtlbe mahiyptınde vermiş olduğu ilâçtan 20 gün zarfmda tedavi olduk vt hiç bir '•cyimiz kalmad». Bu hususta h^len Îstanbul Belgrdclkapı. Kuçıikefendi flckakta oturan Ömer Cabbar'ı tebrik eder. büyük b^şanlar sağlamasını trnıenni cdpriz C' nul FescNn ZAYI Mersm Merkez Bankaeından aldigımız küspe karsılıgı iihalita ait 5 3 1958 tarihli 1121 sayıh permi zayi olduğundan hükümsüzdiir. Ce^lıan Sanayi ve Ticaret tşletmeleri A.Ş. Yukarki şekilde insan aldanarak dörtkenin kenarlarını iğri zannedebilir. Aynı görüş hatasına her tableti ASPİRİN sanarak da düşülebilir. Aldanmamak için ASPİRİN tabletlerindeki alâmeti farika unutulmamalıdır. Sayın Türk Aydınları Okulunuzda veya iş yerinizde okumayazma bilmıvenler için kurslar açarak öğretinız lyi Ahîâk Derneği Acele Satılık E CZANE ' \ Zengin vılâyetlenmizden bi t rınde çok iyi iş yapan ve hâ f len faaliyette bulunan bir i eczane devren satılıktır. Taf f silât ÖZİ$ ECZA depcsundan t ^^ almabilir. '^*^*>'*'*'*^*^v
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle