12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎKÎ 51 Ne de yanık sesi var Ispıro'nun.. şekerleriyle doludur. BerduşunMedet demiyor mu bir kere, çın dan, dayısına kadar. herkesin avuçın otuyor ortalıkl.. Tevekkeli da. cuna gızlice ıkı uç tane sıkıştırır. . yak cennetten çıkmadır, deme Bu koprü boyle geçılir.. Hancı. mışler .. Cennetten koğulmuş, dün yolcu hikâyesi. . Ihtıyar borsa kıyadan koğulmuş, ne yapsın zaval ralınin kaçıncı girişi bu?!.. Eski lıcık, onu da hapishaneye atmış hapıshanecidır çıfıt. . Herkesle iyı lar ışte!... geçinmesını, herkese kendinı sevIkram deyince tam olmalı! Eldırmesıni bilir.. Kime ne verdiğioğlunu yedir, içir, sonra kapı dı ni kimse bilmez.. Durmadan konuşarı sal.ver!.. Olur mu hiç?. Mı şur, konuşur, korKişur a m ı a , asla safıri ağırlayınca hakkiyle ağırla açık vermez. Bu işten kârlı çımak lâzım değil mi? O da nasıl o kan da kendisı olur, işi tatlıya bağlar. Tarifede alabildiğine tenlurmuş?. . Nasıl olacak, bir iki! gece şoy'e hamamaltında yatır zilât yaptırmanın yolunu bulur. cnakla neyın eksilır?. Kızılcık hoBaşa gelen çekılir, ağlamamn, şafını fazla kaçınnca insanın yü sızlamanın faydası yok!... Bir kerümeğe bile dermanı kalmıyor. . re bunu öğrendıkten sonra gerisi izzet, ikram, iki koltuğuna gırin kolay... ce, yüriimek söyle dursun, kuş oGelgelelım Jak'a.. Adam yarım Iur uçar alimallah!... porsiyon bile değil, 35 numara aNasıl' Gozdağı verilirse böyle yakkabı gıyer, herşeyı ona gore. . line verilir iste!.. Görsünler de Gelgelelim anada n doğma baron!.. ibret alsınlar.. Akıllarını başları Memnun olmasına imkân, ihtimal na toplasınlar.. Burası Sultanah yok!.. Burgu gibi kendi kendini met dejil!.. Milyonermiş kerata yiyip bitiriyor. . Her gün değil, lar, ha?!... Sökmez burada öyle her saati, her dakikası sanki bir şey!... asırlık işkenceyle dolup taşıyor. . Sökmezmiş... Sökmek, sökülmek Temiz cni temiz, titiz mi titiz... nasıl olurmuş, hele bir yolun düş Allah ziyade etsin, yaşı altmışı •ün de gör!... Vallahi Hiltonda A çoktan aşmış, belki yetmişi taşmış merikah turiste boylesine fatura fakat sıhhati yerinde.. Hamama ödetilmez.. Dolar, ha?!... Burada girer, kış kıyamette koğa, koğa boşaltırlar insanı yavrucn!.. Al buz gibi suyu başından aşağı döklah rızasıçün, bana da ne oluyor, türür. . Alışmıs, kimseye de zarasanki?.. Alan razı, veren razı, ne rı yok, gelgelelim dışarıda kar yağsa pencere açık yatacak.. Söhalt eder .. ağası?!... ker mi Paşakapısında. . KoğuştaHapishane havası mart havası kiler ne der?.. Vır vır eder dugibıdir; bır açar, bir kapar.. Ama rur, herkes uyuduktan sonra usuldeğismiyen bir kaide vardır: ne ca pencereyi yine açar. . sabah olekersen onu biçersin!. Ak akça dumu milletin ya kolu tutulmus. kara g u n içindir, Allah vermiş, ya boynu. . Üç markaya, beş oıarsen de vermesini bileceksin. . Dakaya çekilir dâva mı bu!.. Temiz Jına göre kar, demişler bir kere. . mi temiz, titiz mi titiz demiştim: Olçuyü şaşırmamah; kime ne vecanım efendim burası Hıltonun receğıni ıyice ayarlamasını bilsalonu değil ki, yemekhane vakmeli. . Herkesin şerefi, haysiyeti tivle tarifini geçtığim yemekhane, var.. Dılenciye sadaka mı verimilletin halı malum. . Çaresiz katyorsun, yoksa rüşvet mi?. . Aklını lanacaksın... Biziaıki can değil başına al. yoksa karışmam ha!... mi?.. Etrafa öyle bir istikrahla, Ne verdığıni unut, bundan sonra öyle bir kiıçük görerek, öylesme daha ne vereceksin, ondan haber bir tiksinerek bakışı, üstüne süver! . Hele bir kere alıştırdıktan rünmesinler, bir yerine dokunmasonra . sınlar dıye öylesine bir kaçınışı Ağzını da sıkı tutacaksın haa!.. var ki; hakikaten herkesi uzaklaşöyle gevezeliğin âlemi yok, iki tırıyordu kendinden. . kişiye bir lâf, yeter de artar biSuçlu olmasına suçlu. . Kanun le . Bak Sabatay'a, ziyaret gunleri yasak etmis dolarla iş görmeği. . Ama, ne yalan söyliyeyim, asıl usulca revire kadar gelir: suç Turk parasında. . Ne vardl Beybaba, âl «unlari, takin kim öyle paldır küldür durmadan düsa yormesın, âfıyetle ıç, ıyıdır, secek?. . Yok resmî kurmuş, karayozlarim kör olsun piyasa kuru borsa imij. . Para dedifiın her yermuş, epsi iki paket bulmuşlar. . de para etmeli.. Doları Merkez ama halıs Amerikan. . kusura bak Bankasına götür. 280 kuruş. el ma Beybaba. . altından sat 1500 kurus!.. Buna Dıye iki paket Amerikan sigara can mı dayanır . Adam dükkân sı uzatır.. Pardesüsünun cebi kâ açmış, hem de antikacı dükkânı ğıda 5«nlı nane, limon, portakal Nerede? Tam Hılton otelinin içinde; yani Amerikah turistlerin gobeğinde... Müşterisi bunlar. . Cepİstanbul * lerinde deste deste dolar, yahut çek defteri... Şöyle vitrinden bir Tiyatrosu bakmış, buyur etmişler içeri, beğenmiş, pazarlıkta uyuşmuş, ama ELHAMKA cebinde Türk parası yok, hattâ doFASULYE 1 lar bile vok... Çek verecek . Ne KAZANI • yapsın Jak'cık, müşteriyi geri mi • çevirsin?. Suç, muç .. Para bu, SON GÜN • hem de dolar... • Yarın akşamdan ıtibaren • (Arkası var) II ••••••••••••••••••••• hatıralart Hapishane havası mart havası gibidir bir açar bir kapar Kadı köy Sulb Ceza Mahkem esi eliyle aldı ğııtıız tekzip «*T pe T/JMİH İ $efıir= HEM =haberlerf Bina ve arazi vergileri ııııEııııuıııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııımuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııEıııı CUMHURÎTET 23 Şubat 1961 İ Bütçe Görüşmeleri Münasebetiyle | zamlarına dair Yazan : Bulamk suda balık avlamak gayretine düşenlere dikkatr CÜMHÜRİYET Nüshası 25 Kuruş TnrKlye Llr» Kr. Tt.00 Harlcl U.T* Kr 150.00 «0.00 «400 • ayiık I aylık Senelık Cumhurıvet MatbaaeıJık v« Gazeteeilik Türk Anonfao Çlrketl Cağaloğlu Halkfvi Sokak No. M41 Sahfbl «m a.W Batan rt ¥ıy»n muafiyetten îaydalanabilec e k 1 e r dır. Ancak 1 ajart Cumhuriyet gazetesinin 4'Şubat/ • 1961 tarihinden 961 tarıhli nüshasında hakkımda J sonra inşası Ditiçıkan yazı yanlıs olmakla aşağıda ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ 5 rilmiş binalar, sa1 Bir inek için 30 40 lira vergi »lınacakmıs. yazıh şekilde Basın Kanunu gereBaştan aşafı valan. Çönkfl hayvanlar vergisi 1962 den itibır gelır ve kazancı olmadığı hal hiplerı (binalar apartıman ise dağince tekzip mecburiyeti hasıl olbaren kalkmaktadır. Havvan başına vergi alınmıyacaktır. Hav de yarın beş mıslini, dort mislini ire sahipleri) tarafından mesken muştur. vanların hasılâtı ziraî gelir arasına girecektir. ve iki mıslıni, yahut da mesken olarak kullan.ldığı takdirde on Şadan öcal Gıray ıle aramızdaki 2 Bina. arazi vesaire eibi vergiler 10 misli artmış. olarak kullanılmayanlarda 3 . 6 yıllık muafiyetten faydalanabilemunasebet tıcarı mahıyette olup, mislini vermesini istemek ve kira cekleri gıbı Buhra n ve Müdafaa Talan defil ama yanlıs. Araxi vergisinde vergiye esas o para tahsıhnde kestirme u^ul olacıya hiç bir şey aksettirmiyerek vergilerinden de muaf tutulacaklan eski tahrir kıymetleri 1961 martından itibaren on misline rak son zamanlarda ihtiyar olunan lardır. Yani müktesep hak mahfuz çıkanlaeaktır ve bu artmış kıymetlpr fizerinden verçi alınacak verginin tamamını gayri menkul sekılde âdi alacaklar dahı dolandıtutulmakta, yeniden on yıllık mutır. Rinaların gavrisafi iratlarına da gavrisafi ıradın takdir esahıbine yüklemek, takatı aşan bir rıcıhk iddiasiyle polıse havale edıafiyet verilmesi sahıbinin binayı dildiği taribe gSre iki misilden. bes misline kadar zam yapıla lerek neticelendirümek istenmekmükellefiyettir. îşittigimize göre veya daireyi kendi meskeni olarak cak, verfiler bn nispete eöre artaeaktır. te. maalesef âdeta teamül haline kanun çıkarılmadan evvel, eski kullanması haline hasredilmekte3 5,000 liradan vukarı zirai eelirler vergiye tâbi tntula gelen bu yol muşteki tarafından Maliye Bakanı zamanında anket dır. Komisyonun bu noktayı da cakmış. kasdı mahsusla bana da tatbık eyapılmış ve bu anket neticesinde tetkike tâbi tutacağını tabiî görBunun da tashihe ve izaha mnhtac bir çok noktaları mev dilmış, netıcede Emnıyet şube 2 gayri cnenkul . kıymetlerinin çok .nekteyiz. cut. kısım 3 ün yanlış ıstıhbarat vermearttığı anlaşılmıs. Sahıbi bulundusi sebebiyle de butun gazeteler ile Evvelâ kanuna ?öre (küçük çiftci) sayılanlar gelir verçisin ğu evde oturan bir kimsenin evi 4 Bina ve arazi vergilerinin gelir teşhır edılmış bulunmaktayım. den muaf tutulmuşlardır. Küıük çiftci sayılmak için ise. vergisine mahsup edilmemesi nin kıymetinin artması neyi ifade Bina vergisinde vergiye matrah eder? Kıymet arttığı için mükelA Hubuhat. afvon, avciceği ziraatinde ekilen arazinin vii? Adli makamlar durumu tetkik meselesi ölçümü toplamı 150 dönümü asmamak. ile hakkında işin tıcarı mevaddan olan gayri safi iradm 1 haziran lefin eline yeni bir kazanç geçYine bu konuda, bina ve arazi olması itibarıyle ademı takıp ka 1942 tarihinden önce tesbit edil mekte midir? Geçmiyorsa vergiyi vergilerinin gelir vergisine mahB Baklivat pamuk. pancar. susam. tütün ve keten ekilen ran vermiş bulunmaktadırlar. miş ise mesken olarak kullanılan nerden alacağız? Biz bina vergi sup edılmeme';ı hakkında veni ge ' arazinin vüz ölçümü toplamı 60 dönümü Tıcari itıbar ve aı!e şerefımi ze binalarda beş misline, meskenden siyle daha ziyade irat vergisi mi, lir vergisı kanununa konan hıikC Çeltik ve sebze ziraatinde (30) dönümü. dehyen yukarıda da beiırttığım gi gayri şekilde kullanılanlarda ise D Meyva verebilecek hale çelmis bağ. bahçe incir \e yoksa sermaye vergı<=i mi alıyo mün de isabetsizliğinden bahsetbi kasdi mahsusla gazetelere kar^ı 6 misline çıkarılacaktır. Gayri sa mek yerinde olur. Iddiaya ve nafındık ziraatinde (30) dönümü, taraf, vasıtasıyle aksettırılen bu fi irat 1 haziran 1942 28 şubat ruz? Verginin e«ası, daha ziyade •zarî esaslara gore (personel) bir E Mevva verebilecek hale gelmis zeytinliklerde 800 afac; Selir üzerinden alınmak değil mıhaberin dolandırıcılıkla ılgısi buvergi, yani (mükellefin şahsî duve>a narenciyede 400 ağacı 1947 tarihlerı arasında takdir edil dır? lunmadığının nesrını dılerım. rumunu da dıkkate alan bir vermişse iradlar meskenlerde dort F Diger meyva ve mahsul ziraatinde 15 dönümü, Haluk Seven gi) olan gelir vergisinden, reel 2 Kiraya verilenler G Brvük bas havvan sayısı 35 adedi ve\a küçük bas hav Ayşe Çavus Sokak No. 3 1 misline. dığerlerinde beş misline vanda 100 adedi asmamak lâzımdır. Kiraya verılen bınalara gelince: bir vergi (yani mükellefin şahsi Suadıye ıblâğ edılecektir. 1 mart 1947 ile 11/5/1953 tarihi, yani kıralann i kıralar dondurulmuştur. 1953 ra durumunu değil, sadece vergi mevYine bir vıllık satıs miktarı on beş bin lirayı geçmiyecektir zuu olan geliri dikkate alan bir Pazar günü cereyanı kınci defa dondurulduğu tarih a yıcınden bir kuruş fazla kıra alBir gene içinde ziraat safi kazancı on bin liraya kadar o lanların beş bin liralık safî kazancı vergiden müstesnadır An rasmda tesbit edilmiş olan iradlar, mak suçtur. Böyle bir durumda vergi) olan bina vergisi indirilekesilecek semtler mezuıis. Bizde bina vergisinin cak kanunun kaydına dikkat etmek lâzımdır.' Yalnız on bin l.ET.T. İdaresınce transformator meskenlerde 2, diğerlerinde 3 mis sadece gayri cnenkul sahiplerini nispeti mutedil değildir. Yüzde 16 liraya kadar olan safî kazancın bes bin lirayı müstesna tntula merkezlerınde yıllık revizyona d>^ line ynkseltilecektir. Ancak 11 '5/ açıktan 2 . 6 misil vergi vermeğe dan yüzde yirmiye kadar yükselcaktır. Dikkat edilecek bir nokta daha vardır. Safî kazanç bas vam olunmaktadır Bu sebeple o 1953 tar.hinden sonra tesbit edil mahkum etmek. mantık ve adalet mektedir. Avnı mevzu yüzde yirka şeydir, yıllık hasılât baska sevdir. Yıllık hasılâtı vüz bir numuzdekı pazar gunu cereyanın miş olan rayri safi iratlara misil le uzlaştınlabilir mi? mi vergiye tâbi tutulduktan sonesasına, vüz bin liradan Şu noktayı da belirtmelıyiz ki ra, gelir vergisi matrahına da it liradan aşafı olanlar, götürü eider kesılmesi muhtemel semtler şun zammı y. \J 'mıyacaktır. fazla olanlar ise gerçek kazanç esasına göre vereiye tâbi tutu yenıden tahrir yapılmış olsa bile hal edilirse gelir vergisinin mütelardır: 1 Sahibı tarafından mesken lacaklardır. Götürü zider esasında vıllık hasılâttan götüri' arazinin kıymeti ile geliri ve bina rakki nispeti kabarmakla beraber Sultanahmet Gulhane Askerî Has olarak kıı'lanılan binalar masraf indirilecek. geri kalandan vergi alınacaktır. nın gayri safı ıradı ıle hakıkî ge daha yüksek nispet ıjzerinden aytahanesı, Maarıf matbaası, Gu'haGerçek kazanç esasında ise masrafın gerçek miktarı, rıllık ne aralığı sokağı, askeri birlikler, Şimdılık mu' .lâamızı bina ver lırı arasında yine haklı ve sabıt rıca ve mükerrer olarak gelir verhasılâttan indirilecek. geri kalanı vergive tâbi olacaktır. Yıl Ahırkapı boya mensucat fabrıkası, gısıne hasrederek diyebiliriz ki bi bır nisbete varılamıyacaktır. Biz gisı alınmış olur. Eski gelir verlık hasılâtı vüz bin liradan fazla olanlar basit bir defter tuta Cankurtaran. Ahırkapı istasyon ve naların mesken olarak kullanılan ce teşkıl edilen vergileri islâh ko gisi kanunu mahsubu kabul etcaklardır. Bu hasılfit bes vüz bin liravı eeçivorsa mükellefler semtleri, Bakırkoy Çırpıcı Sular larında ya bızzat dhipleri oturur, mısyonu tarafından esaslı tetkikmekte ve mükerrerliğe mahal vertıpkı birinci sınıf tüccarlar gibi defter tutacak ve bilânço tan îdaresı. Çırpıcı Hava Yolları tel yahut da kiraya verirler. ler yapılarak bu iki vergi de, ye memekte idi. Bina vergisinin perzitn edeceklerdir. sız istasyonu, Akın Tekstıl sanayiı, ni ve âdil bir esasa dayandırılrna sonel değil de, reel vergi olması, Sahiplerı oturuyorsa bunların lıdır. Esasen bütçe komisyonunun Vander llâç Fabrikası, Bomonti Ziraî gelir vergisi 1962 takvim yılında alınacaktır. Fakat ka acaba mukellefin bu mahsup edilSular Îdaresı Pompa İstas eline yeni kanundan sonra fazla temennisi de, bina ve arazi verginuna göre defter tutaeaklar 1%1 de bu vazifelerini ifaya başlı memek yüzünden mükerrer vergi yonu, Abıdeıhumyet caddesi civa dan hiç bir »elir geçmiyeceğı hal lerinin islâh komisyonunca acele vacaklardır. rı, Ferıkoy Kuyulubağ, Ergenekon, de 1 mart 1961 tarihinden itibaren olarak ele alıncnası merkezinde ödemeğe mecbur olması hakikatiBn izahata ekliyecefimiz düşüncemiz şudur Baruthane caddeleri ve civarı. kor vergilerıni, ıradların takdir tarı dır. Yalnız zamlar 1 mart 1961 ta ni ortadan kaldırabilir mi? Başka Durumdan 5yle anlasılıvor ki vatandaşlar bu konnda kâfı delâ ve iplık fabrikaları, Miiitepe nine gore ya beş misil, ya dort rihirıde yürürlüğe girecektir. Tak memleketlerde bina vergisi yüzderecede tenvir edilmemlslerdir. Onlarin bnlanık suda balık a\ Devlet Demır Yolları fahliye ifke misil yahut da 2 tnisil olarak ö sit zamanları da uzak degildır. de yirmi nispetine varmakta mılıvanlar tarafından zehirlenme melerini istivorsak elimizdekı le<=i. Cevızlı Tarım Fabrıkası ve diyeceklerdır. Şayet kiraya ver Tetkikler yapılıncava ve ısabetli dır? Bunlar tetkik ediloıeden ve bütön vasıtalarla devamlı ;ekilde bıkmadan, usanmadan izaha! tetkik edilse bile memleketimizin Orhantepe semti bır neticeye varılınc.ya kadar tah realitesi gozönüne alınmadan bu mişlerse kırayı on para artırmağa vermeye mrcburuz. Meselâ radvo vatandaslara bn konuda ya Muayene iicretlerinde hakları olmaksızın, munhasıran silâtm geciktirilmesi ve bu yüz mükerrerliğin ihdası tecviz edilepaeafı neşriyat kadar baska hiç bir hizmeti ile faydalı olamaz değişiklik yapıldı kiracılann menfaatine olmak üze den b.ütçede hasıl' olacak gediği bilir mi? Bu noktanın da tetkik Cevat Fehml Sıhhî muayeneye tâbı sar.at er re vergilerini yine beş misil, dört kapatmak için başka bır yol aran ve islâha muhtaç olduğunu belirtması lüzumunu da Kurucu Mecli mek isteriz. babının muayene ücreti yenıden misil veya iki misil olarak ödetanzim edilmıştır. mek mecburiyetinde olacaklardır. sin dikkatine sunmak isteriz. 3 On yıllık nmaflık meseleıi Belediye Encümeninin bu husus Bu durum bazı hallerde gayri Maliye Bakanlığı, misil zamlarıta aldığı karara gore, motosiklet menkul sahiplerinin aldıkları kii Subat 1961 tarihli Rest.n! Gazekullanan ve amator şoforlerden 60, rayı eritecek, vergiyi ödedikten nın tatbik tarzı hakkında bir umumî tebliğ yaymlamıştır (1) Ge te. profesyonel şoforlerden 30, araba • kullananlardan 10, suvari, başkap sonra kendılerinde bir şey bırak rek kanunda yazıldığı, gerekse bu • Cağaloğlunda, İş hanı, Otel, Matbaa ve Özel Okula elverişli 333 • tan. başmakinıst ve makine motor mıyacak ve hattâ kiranın vergiye tebliğde belirtildiği üzere bina TEŞEKKÜR M2 emsalsiz imar durumlu arsa. cusundan 15 lira ücret alınacaktır. yefcniyen kısmını da ceplerinden yapımını teşvik ve izinsiz yaDikazançlanndan Jan İRFA\ BİLİK. Lâleli Ordu Cad. 218. Tel: 22 63 09 44 76 74 Gazhaneler takviye ediliyor ve başka bırakacak kadar ödemeğej ralı binalar hakkmdaki 6188 nucna \ ta Kendısine doymadan çok genç ya?müptelâ oldugu amansız kanser mecbur ağır nekanunun on yıllık muafiyate ••••••••••••••••••••••• 1960 senesinde Yedikule ve hastahğından kurtulamıyarak 17 2 961 » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > Kurbağahdere gazhanelfirinden ticelere varabilecektir. Bu durum dair olan 13 üncü maddesi yü cuma günü Hakkın rahmetine kavu26 859.950 metreküp havacazı elde da bina ve arazi vergileri zarala rürlükten kaldırılmakta ve yeni çan azızimız, ruhumuz Hacı Osman edilmiştir. Ayrıca, abone sayısı da rının tesbitinde maliyece gelirle zam kanununun geçici ikinci mad og'ıı vergi arasında hiç bir munasebet desiyle de, eskiden 5528 ve 6188 nu41.559 olmuştur. BEKİR BEKİROĞLU'nun Diğer taraftan I E T T. Idaresi. ve rab^ı gozetilmemiş ve gayri maralı kanunlara göre on yıl'.ık Baromuz mensuplarından ve eski idare hoyeti âzalanndan gazhanelerin takviyesi içın hazır menkul sahiplerine ağır bir mü muafiyetten istiîade ettirilmis o cenaze merasimine iştirak eden, gelanların bu muafiyetleri mahfuz rek bizzat eve gelerek gerek telefon muhterem üstadımız kellefiyet yükletilmiş demektir. lıklara baslamıştır tutulmaktadır. Diğer taraftan 1 ve telgraila acımıza lştirak eden büSüpheli bir ölüm vakası Vergi denen şey, mükellefin ge mart 1961 tarihinden sonra bitiril tün hemşehri, dost ve akrabalara, has Taksımde Karaca sokağında otu lirinden alınır ve onun vergi öde miş olan binaların inşasına 1 mart talığımn teşhisinde kıymetli yardımran Nazmiye Uğur adında bir ka me gücüne da\anır. Bir kimseden 1961 tarihinden önce başlanılmış lannı esirgemiyen İstanbul Denizcüik vefat etmiştir. dının evinde ölü olarak bulunduğu bugün verdıği verginin, yeni hiç olsa bile bunlar ancak üç yıllık Bankası Hastahanesi tabib ve personeline ve bilhassa büyük insan aıle Cenazesi, 23 '2/1961 perşembe günü öğle namazını mütaakıp bildirilmistir. dostumuz gavın doktor Fahri AyŞişli Camiinden almarak Büyükadadaki ebedî istırahatgâhma Cesedı muavene eden Adalet kan'a, Vanda tedavisinde mânev! miı. doktoru, olum sebebinin tesbiti tevdi olunacaktır. laharetini esirgemiyen sayın doktor için cesedi Morga kaldırmıştır. Poîzzettin Mungan'a ayn ayn teşekküSayın meslekdaşların son vazifelerini yapmak üzere cenaze lis ve Savcılık şupheli ölumle ilgili re kedenmiz rr.âni oldufundan sayın soruşturmiya bsşlamıştır. merasimine istirakleri rica olunur. gazetenizin tavaseutunu rica ederiz. Bina ve arazi vergilerine yapılan misil zamlarının ağırlığı, gıttıkçe daha çok dikkati çekiyor. Gerçekten «^^^*^^^^» kanuna gore 1 haziran 1942 den önce tahrir veya tâdil yoliyle takdir edilmiş olan arazi kıymetleri 10 misle çıkanlacak, kıymetleri ! haziran 1942 den sonra tesbit edil miş olan arazide de 1 haziran 1942 tarihinden önceki vergi kıymetleri ele alınacak, bu kıymetler on misline çıkarılarak vergiler bu misiller üzerinden hesaplanacaktır Bu, demektir ki 1961 şubatının sonuna kadar bir cnısil arazi vergisi vermekte olanlar 1961 martından itibaren 9 misil zammiyle razi vergisi ödıyeceklerdir. Esat Tekeli \ izede yedek subay öğretmen olan oir genç, bana yazdığı mektupta yeni gelir vergisi için aslı alan, olmıvan bir takım malumat ve şayialar yayıldığını, bu sebeple köylünün derin bir endişe içinde bnlanduğunn bildiriyor Kövde bunları vilâvet merkezindeki ahbaplarından, belediye boparlörnnden duyarak veya gazetelerde okuyarak öğrendiklerinı bildiren, böylece köylüyü kaadıranlardan bir kısmının gizli bir takım maksatlar güttüklerinin aşikâr olduSunu da ilâve ediyor Oknyucumnn bu malumat ve şayialara dair verdiji misaller şunlar I İ Sahhk Sahane ARSA İstanbul Barosu Reisliğinden: Avukat Ali Haydar ÖZKENT NÂZİME NADİ VECDİ KIZILDEMtR lalerinl fillen ıdare eden Mesul UüdflT ZEN6İN DESENLEH ve. ELASTIKI! SAâLAM Kartal'da bir fabrikada çalışrin Mustafa Karatas adındaki işçi uç adet dolu damacanayı boşaltmak icin lâstik boruyu ağzı ile emmi<. bir anda aifzının için e dolan sudan bogulma tehlikesi geçirmistir. Karataş, tedavi altı/ıa alnmak üz»re hastahaneve kaldırılmı^tır. Su boşaltırken boğuluyordıı E E< Gazttfmıze gonderllen evrak Te yaillaı neşredılsm edılmpsın lade «dilmez tiânlarflan mesullyet kabul edilmeı • Abnne ve llan ışlerl lçin. «arfın üstür.e «Abone» veya «Ilân Servisl» kaydınm konına?] lâzımdır * BU GAZ6JTE BASIN AHLAK YAS4SINA UYMAY1 TAAHHÜJ ETMİSTİR. ŞUBAT 23 RAMAZAN 7 o IJ 1 o/o 100 NYLON ERKEK ÇORAPLARI V. E ] 6 45 12.28] 15 29 17.52 19.22 5.06 ]12 541 fi.36 9 37 12 00i 1 3 1 ' 1 1 14 jınlarımı, a /ımnlerine .lk once yerleştırecekleri konu, köy ve koylunun kalkınması oımak j,eıekıı > Bv dergiye yazdığı yazıda Ismet İnönü böyle söylüyor. IMECE, köy meselelerine ışık tutacaktır. Eütün ileri Turk aydınlarının deıgisidir îmece. 1 mart 1961 tarihinde çıkacak ı l i sayısında şu imzalarm ilginç jazılarını bulacaksmız. Ismet tnSnü Hasan AliTüc el Sababattin Eyüboğln Mahmut Makal • Şerif Tekben Süleyman Edip Balkır Azra Krhat Doç. Dr. tbrahim Tasa Ferit Oğnz Bayır, Hüseyin Basaran Dr. Engin Tonguç Dursun Akçam ts» öztürk Talip Apaydın M. Başaran Fakir Bayknrt • Yasar Kemal ve Ali l'lvi'nin karikatürü. GELECEK SATIDA VAZILARI ÇIKACAK ÇAZARLAR : Nadir Nadi Cevat Darsunoğlu Ceyhnn Atuf Kansu. Imeceyi, Osmanoev sokak No. 5 Bostancı adr»sınden istiyebilırsiniz. Posta kutusu 802 İstanbul Bekiroğlu aüesı Şalısiyetiııiziıı ifadesi Makbule Böylece dağa çık, bir sıkı terle; yarına kadar bir seyin kalmaz! diyordn. Bu, kendisinin mücerrep ilâcıydı. Konserlerde sesi pürüzlendiği zaman böyle yapardı. Hocanın sırtı, ateş gibi tutuşmuştu. Artık şakayı son raddeve getirdiği için: Yaktın beni Kerem gibi.. Konuşaca|ım dagda seninle .. Çıkar sunu arkamdan! diye baden badk tutuyoruz. Yapılacak i?, çıkıp gitmek sazlıktaki kuşların kanatları Akşamın yürefime bir el ei ğırıyor. Makbule: gibi renklerle dolu Bu hayal, tir O sırada Hoca, nutka bas Bn tere karsı onn çıkanrbir günes ışıfından ibarettir. bi basan pençesi bile hafiflelıvor; bu, tiyatro aleyhinde bir nutuktur . Oralardan geçen Yakınlasınca harap inler. kava miştir. «Zannederim ki simdi san aiil o zaman nasıl yandığını şörürsün! diyordu. kumpanyaların serserilifinden, oyukları meydana çıkıyor. Helik akşamdan kurtulduk!^ dijo açık saçık kadmlardan bahsedimen hemen %arı çıplak çocukrum. Bu manzara, bana yine bir yor, «Efendi hazretleri bilirler. lar suların içinde balık toplusahne düşündürmüştü .. Isıkladivor, şeriat dahi emretmemiş Nihayet. bütün yolun sefale ra karşı böyle bir geddin keyorlar. Ellerindeki balıklar, midir? Efendi hazretleri, yani günes ısığında yanıp sönüvor, tinden sonra (Van) kalesinin narına oturmus insanlar . Kro (Ga7üli) hafifçe bofazını temiz Bizi görünce etrafımızı sarıyor tepesindeyiz, bu, bizim en lüks kilerini çiziyordam. Birden aledikten sonra anlatıyor: Pey lar. Lokman, balıklan hemen bir akşamımızdır. Hemen önüramızda (Remziye) nin bulun gamber Efendimizin tiyatroyu müzde uçurum gibi açılmıs bir hic fhatına aİMor. tuzlıvarak madığına dikkat ettim. Önce nasıl sevdiğini .. Bir akşam su sarnıcının kenarında otur buna şaşmadım; daima toplumuhafaza etme\i, hattâ bir gaz Hazreti Ayşe'yi dahi alarak muş, ayaklarımızı sallıyoruz. luklardan nzak bir karakteri tenekesine basarak kumanya temsile buvurdujunu . Kay vapmavı düsünü\or «Ağrı» da Karşımızdaki kale duvarımn olduğunu biliyordum. Onn evmakamyarığından gölü ve batmak ü velâ çağırdılar; sesi gelmedi kalacağız. Yanımızda götürsek Hepimizde gittikçe büyüyen Hâdis, aklında mı? diyor iyi r olur.» diyor. Hakkı ile bir zere olan güneşi seyredij oruz. bir endişe nyandı. Biraz önce mü avere yapıvor. Bir kamp Gelir çelmez bir (Rizeli) nin ve o zaman, (Gazali), uvdurma dağa çıkarken en önde o, yürühâdislerin en fasihini gür se da biz kuruvoruz. Çalı çırpı a veni acılmış otelini boş bnlavordu O halde? rıvoruz; iste o. yok.. Sular cerak verlestik. Bütün gün yat siyle okuvor Arkadaslarda bir telâs, bir kildikten sonra hayvanlar saz. tık. vıkandık, dinlendik. * nanik oldu. Sarınca bakıyorlar Bu atşam da boştnk. Iskele Tekrar vollardayız Kamvo kamış. ne varsa bir sev bırakDaha baska sarnıçlar da vardır mn ormus nin kenarında issiz, güçsiiz do numuz. bir dönemeci döner dön elbette .. Toprakların içinde çukur ka Iaştık. Azmi, kaleye çıkacağını mez önümüzde bir manzara az'.lıyor' ele geçirebildiğimiz söyledi. Hepimiz: «Başka bir çılıyor. düz bir toprakta kollaHocanın aklı hemen baska secırpılarla ates vakıyornz, ba akşam çıkarız!» diyorduk. Fara aynlmış bir çay... Setlerin > e kaçıverdi: lıkları kızartıvoruz. kat davanamadık, ikiser üçer arasında alavla genç çocuklar . Yahu, bilmiyoru? . Dağdapesine takıldık. Suların içinde koşuş.nalar... bo (Ortacae) a dönüs ?ibi bir vız . Bakarsın iki serseri yaöksüren \e sesi kısılan Ho Jusma'ar hatiniz var Torbalardan oalkalar keklik gibi bacaklarınca hile sırtına tentürdi: oüu Soförsılır mevdana cıkıvor.. Kac dan Perhizi bozdururlar fıpamuk ko.Ndurmuş, bu dağ \ü Burası bir kö3. divor. eöc d» yok Hoca, kuduruyor. karava . Yolnn kenarında ilk evler, Bacakiarını sıvamış, hep bir rüyüşüne istirak etmişti. Remziye, biraz sonra tepeedebi tefnka«v 51 SON SI'GIMAK REŞAT MURİ GÜHTEKİH den indi. Meger daçın en yüksek noktasında enkaz haline gelmis bir minareye çıkmışmış. n^*a tırmanan kavalık merdivenlerden nasıl da yol bnlmustu?.. Hoea: Rız, seni düştü sandılar Benim aklıma daha başka türlii seyle geldi .. Allah esirgesin, daf baıs bn .. Nele olmaz? tcimizde en sakava gelmiyen Remziye idi. Fakat bn defa o da gnlfiyordn. Mizaeı o kadar d»*!smisti ki .. Azmi, azarlıyarak: Ne işin vardı senin oralarda? Neye böyle ihtiyatsızlık ettin? Düsönmedin mi ki sallanan bir tasın verinden ovnaması, tekmil minareyi göçertebilir diyor. Remziye, hakikaten kokmustu. Baba. bir tarafta mahzun mahznn otarnyor, hali hepimi ze tesir ediyordo. Ona fena bir ovun ovnamıslardı. Zavallı. bu gece biraz içecekti; fakat rakı slsesinin içine sn koymuslardı. Bir siin evvelki sefaletler unntulmnatn. Bir torist kafil»si fibl idik. Göğüs nezlesinden mustarip olan Hocavı bir nfak çocuk gibi dağdan indirdik. O gece oteMmize dönerken Remziyeye sordnm: Bn çocoklngu neden yaptır.z? Belki yalnızlığım . Belki kork'i Cebinizde taçıdığınız Banka Hesap Cüzdanınız, şahsiyetinizi belirten lıususiyetlerden biridir. Bu. bir Iş Bankası hesap defteri ise, SİZ, ileriyi gören, seçmesini bilen. menfaatlerini gözeten, olgun bir kimsesiniz demektir. Iıe.ap »alıihine 31.300 Bu Sene TÜRKİYE BANKASI Belki de o dedim. Bn sefer, itiraz etmedi: (Arkası var) paranıztn... intikbnlinizin emniyeti MiLYON 9 ııifitıııııifiııııifiıııııiîi:ııı*ıifiıııifiı;ıııı:ııııııııııııııııııtıııııııııııııın ıııııııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııı ımıııif i ıııııııııııııııııııııif mııııııi^ 7 ' >
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle